Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium i Erhvervscase Synopsis"

Transkript

1 Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010

2 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase Hvad går erhvervscase ud på? Arbejdsprocessen i erhvervscase Forståelse af virksomheden (Fase 1) Opgaver til fase Situationsanalyse (Fase 2) Strategisk analyse Regnskabsanalyse Analyse af virksomhedens eksterne forhold Analyse af den logistiske effektivitet SWOT-analyse Opgaver til fase Kritiske succesfaktorer og udfordringer (Fase 3) Kritiske succesfaktorer Udfordringer Opgaver til fase Analysér udfordringerne (Fase 4) Opgaver til fase Handlingsfasen (Fase 5) Opgaver til fase Konsekvenser (Fase 6) Opgaver til fase Præsentation (fase 7) Synopsis Forberedelse til eksamen (og mundtlige fremlæggelser) Opgaver til fase Eksamen

3 10.1 Bedømmelseskriterier...18 Litteraturliste:...20 Bilag 1 Tjekliste problemkasse...21 Bilag 2A Årsags-diagram...24 Bilag 2B Konsekvens-diagram...25 Bilag 3 Inspiration til informationssøgning...26 Bilag 4 Informationssøgning

4 1. Studieområde og erhvervscase Studieområdet del 1 (grundforløbet) havde til formål at kvalificere de kompetencer, I havde med jer fra folkeskolen. Her arbejdede I med portfolio (taksonomier, læringsstile, læse-strategi, notatteknik m.v.). Studieområdet del 2 (erhvervscase på HH2) skal videreudvikle de faglige og studiemæssige kompetencer, som I har tilegnet jer i studieområdet del 1, således at jeres evne til at kunne varetage en videregående uddannelse udvikles. Målene fra det samlede studieområde (som også omfatter del 3 Det internationale område på HH3) er, at I skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger søge og behandle relevant faglig information anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. Kilde: hhx, juni 2010 Formålet med erhvervscase er at fremme din evne til på et metodisk og fagligt grundlag at indsamle intern og ekstern information om en eller flere virksomheder. Informationerne analyseres med henblik på at identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer. På baggrund heraf skitseres mulige handlingsalternativer. 1 Du skal også arbejde med at forholde dig kritisk og reflekterende til informationer om en virksomheds interne og eksterne forhold ved hjælp af faglige metoder inden for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Der er med andre ord fokus på informationsindsamling og metoder i erhvervscase, og det er fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, der giver erhvervscase det faglige indhold. 1.1 Hvad går erhvervscase ud på? Erhvervscase går ud på at finde frem til forslag, der kan forbedre en virksomheds situation. Dette skal gøres fagligt ordentligt med inddragelse af de metoder, teorier og begreber, der indgår i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. For at komme frem til velbegrundede forslag, skal I kunne stille de rigtige spørgsmål (virksomhedens udfordringer), analysere dem og opstille og vurdere løsningsforslag. 1 Kilde: hhx, juni

5 I kan forestille jer, at I er nogle dygtige virksomhedskonsulenter, der har fået til opgave at undersøge virksomheden og komme med forslag, der kan forbedre virksomhedens situation. Eksempel Følgende eksempel er meget forenklet. Man kan inddrage flere aspekter og gå mere i dybden, hvad vi skal se senere. Men det giver en idé om, hvad erhvervscase går ud på. En erhvervscase kan f.eks. være Virksomhed A, der ønsker en større vækst i omsætningen. Virksomheden har hidtil uden held satset på forskellige reklamekampagner. Ved hjælp af segmenteringsteori fra afsætning, analyserer I jer frem til, at virksomheden kunne satse på en anden målgruppe, der passer bedre med, hvad virksomheden er god til. I opstiller forskellige løsningsforslag, der f.eks. medfører nogle ændringer i virksomhedens promotion, som er rettet imod den nye målgruppe. I vælger et af løsningsforslagene ud fra de økonomiske konsekvenser og ud fra, hvilket forslag der bedst bidrager til, at virksomheden når de langsigtede mål. Der kan naturligvis tænkes mange andre udfordringer og løsningsforslag. 4

6 2. Arbejdsprocessen i erhvervscase. Indledningsvist præsenteres arbejdsprocessen i erhvervscase. Herefter går vi mere i dybden med de værktøjer, I kan bruge i de enkelte trin i processen. I bliver bedt om at afprøve værktøjerne på en case og kan derefter sammenligne med et eksempel på en løsning. Faserne skal ikke opfattes som en helt fast rækkefølge, hvor I gør en fase færdigt, før I går videre til næste fase. Ofte vil I gå tilbage og finde flere oplysninger, der kan karakterisere virksomheden, for at undersøge en udfordring eller et løsningsforslag nærmere. Undertiden får I idéer til løsningsforslag i beskrivelsen af virksomheden. Noter løbende jeres overvejelser og refleksioner. 5

7 3. Forståelse af virksomheden (Fase 1) Formålet med denne fase er, at I får et overblik over virksomheden. I skal udarbejde en karakteristik af virksomheden, hvor I kommer ind på følgende områder: Virksomhedens mission (ide) og vision Strategi Branche/forretningsområder/produktgrupper Ejerform Virksomhedstype Virksomhedens historie (kort) Markeder/kundegrupper Markedsandel (hvis muligt) Økonomiske hovedtal (omsætning, overskud/underskud, antal ansatte) Andre vigtige informationer I orienterer jer om virksomheden og dens omverden via de videofilm og de materialer i øvrigt, som følger med casen. Brug også virksomhedens hjemmeside. Orienterer jer om virksomhedens konkurrenter i statistikker og anden tilgængelig information om virksomhedens branche. Afslut denne fase med at udarbejde en kort karakteristik af virksomheden. I en synopse kommer virksomhedskarakteristikken til at fylde ½ side. 3.1 Opgaver til fase 1 Opgave 1 - Udarbejd en virksomhedskarakteristik af virksomheden JBS. 6

8 4. Situationsanalyse (Fase 2) I skal identificere forhold i virksomheden og dens omverden, som har betydning for virksomhedens succes og de udfordringer, virksomheden står overfor. Hvilke aktiviteter skaber værdi? Hvilke kritiske succesfaktorer er der i virksomheden? Hvilke omverdensforhold påvirker virksomheden? osv. En forudsætning for at kunne identificere kritiske succesfaktorer og udfordringer, er at I har lavet en grundig analyse af virksomheden. En situationsanalyse kan indeholde: - En strategisk analyse - En regnskabsanalyse - En analyse af virksomhedens eksterne forhold - En analyse af den logistiske effektivitet Resultatet af analyserne samles i en SWOT analyse, som danner udgangspunkt for en formulering af virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer (i fase 3). 4.1 Strategisk analyse Det næste trin i forståelse af virksomheden er en strategisk analyse, hvor I bruger relevante modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi. Modeller I skal anvende: Generisk strategi/konkurrencestrategi Vækststrategi Værdikædeanalyse Modeller I kan anvende: I SKAL kunne fortælle om disse modeller Bostonmodellen/GE modellen 7

9 4.2 Regnskabsanalyse Det er vigtigt, at få overblik over virksomhedens økonomiske situation. Derfor skal I udarbejde en regnskabsanalyse, hvor I som minimum bør udarbejde en rentabilitetsanalyse og en analyse af indtjeningsevnen. Derudover kan I analysere kapitaltilpasningsevne (forudsætter VØ på A niveau). Og det er også en god idé at sammenligne med branchetal eller nøgletal fra en eller flere konkurrenter. 4.3 Analyse af virksomhedens eksterne forhold Virksomhedens eksterne forhold har stor indflydelse på virksomhedens situation. Det kan være en god ide, at starte med en omverdensanalyse, hvor I finder frem til de områder, der har størst indflydelse på virksomhedens situation. Det vil ofte være relevant at undersøge branchen (ex. Porters Five Forces), konkurrencesituationen og forhold vedr. målgrupperne nærmere. 4.4 Analyse af den logistiske effektivitet. For at få overblik over virksomhedens logistik, bør man: Analysere virksomhedens indkøbs-, lager-, og distributionsstyring. Analysere virksomhedens leveringsservice Analysere virksomhedens logistikomkostninger Vurdere virksomhedens logistiske effektivitet enten ud fra ovenstående analyser eller på baggrund af andre informationer fra casen. 4.5 SWOT-analyse På baggrund af ovenstående analyser udarbejdes en SWOT-analyse, som giver et samlet overblik over virksomhedens situation. 4.6 Opgaver til fase 2 Opgave 2 a) Udarbejd en strategisk analyse af JBS, hvor I begrunder valget af modeller. b) Udarbejd en regnskabsanalyse af JBS c) Analyser JBS s eksterne forhold. d) Analyser JBS logistiske effektivitet e) Udarbejd en SWOT-analyse for JBS, og præsenter derefter SWOT analysen i en powerpoint præsentation. 8

10 5. Kritiske succesfaktorer og udfordringer (Fase 3) Formålet med fase 3 er at formulere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udvælge de tre til fire udfordringer, I vil arbejde videre med. 5.1 Kritiske succesfaktorer De kritiske succesfaktorer beskriver de forhold, der har afgørende betydning for virksomhedens konkurrenceevne og succes i det hele taget. Og de er kendetegnet ved, at det er forhold virksomheden selv kan gøre noget ved. Der er ingen facitliste. Hvad der er en virksomheds kritiske succesfaktorer, afhænger af hvem der ser på virksomheden. I skal vælge de kritiske succesfaktorer, som I med jeres faglige viden kan argumentere for er vigtige. Kritiske succesfaktorer kunne være: Carlsbergs kritiske succesfaktor er en stærk positionering, høj leveringsservice og tilstrækkeligt overskud til fortsat vækst Legos kritiske succesfaktor er at levere produkter af høj kvalitet og at sikre et fortsat samarbejde med Disney Koncernen og andre film udbydere. Danish Crown s succesfaktor er at de har et tæt forhold til deres leverandører og at deres produkter altid lever op til krav om fødevaresikkerhed. 5.2 Udfordringer Virksomhedens udfordringer kan være svære at finde frem til. Det kan være noget som virksomheden gør forkert, men mange gange er det noget som den burde gøre bedre. I kan f.eks. vælge en udfordring, der hedder: Hvordan skaber virksomheden vækst. Opstil alle de udfordringer I kan finde. Nedenfor ses 4 forskellige måder at finde udfordringer på: SWOT analysen Teorien, som inspiration til at overveje alternativer 9

11 Inspiration fra andre virksomheder De kritiske succesfaktorer Med udgangspunkt i de kritiske succesfaktorer og listen med udfordringer udvælges de udfordringer, I vil arbejde videre med. Der er ingen facitliste for, hvilke udfordringer der er de rigtige at udvælge. Hvis I arbejdede for en virksomhed, ville virksomheden selvfølgelig have nogle ønsker til, hvilke analyser I skulle foretage. Det er alene jeres valg, hvilke udfordringer I vælger at analysere. Det vil altid være klogt at analysere udfordringer, I har viden om fra jeres undervisning i afsætning og virksomhedsøkonomi. Det vil sige, I skal vælge at analysere de udfordringer, som I med faglig indsigt er i stand til at analysere. SWOT-analysen som udgangspunkt for identificering af udfordringer: SWOT-analysen kan give ideer til udfordringer, fordi de kan gå på: Svagheder, der skal forbedres Styrker, der skal bruges mere Muligheder, der skal udnyttes Trusler, der skal garderes imod. Brug teorien til at overveje alternativer for virksomheden (se bilag 1) Udfordringer kan også findes ved at overveje alternativer. I har blandt andet beskrevet virksomhedens logistik, strategi, distributionsform, promotionform og prisniveau. Hvorfor har virksomheden ikke en anden logistik, strategi, promotionform osv.? Hvis I har fået færten af, at virksomheden måske kunne bringe sig i en bedre situation ved at vælge et af de mange alternativer, er der her en mulig udfordring. Find inspiration hos andre virksomheder til mulige forbedringer Undersøg hvad andre virksomheder gør bedre end casevirksomheden. En konkurrentanalyse kan f.eks. vise, hvor casevirksomheden halter efter konkurrenterne. Udfordringen kan så være, hvordan casevirksomheden i den situation sikrer sin konkurrenceevne. I kan også undersøge, hvad man gør i andre brancher. Udfordringen kan så gå på, om casevirksomheden skal gøre noget i samme retning. Kritiske succesfaktorer En udfordring kan være at udfylde det gab mellem virksomhedens nuværende situation og de kritiske succesfaktorer. Hvad skal virksomheden fx gøre for at sikre en optimal produktkvalitet, eller hvad kan virksomheden gøre for at sikre en høj grad af leveringsservice? 10

12 5.3 Opgaver til fase 3 Opgave 3 a) Formuler mindst 3 kritiske succesfaktorer for JBS b) Formuler et antal udfordringer for JBS og udvælg de udfordringer I vil arbejde videre med. 6. Analysér udfordringerne (Fase 4) I forbindelse med de valgte udfordringer kan I anvende forskellige metoder til at komme i dybden med forståelsen. Vi anbefaler, at I anvender problemkassen i bilag 1, for at spore jer ind på det faglige område; altså hvilke teorier/metoder, der kan hjælpe jer med at analysere udfordringen yderligere. På baggrund af analyserne skal I overveje følgende spørgsmål: Hvilke faktorer påvirker udfordringen? H vilke konsekvenser har det for virksomheden, hvis udfordringen ikke tages op? Hvis I arbejder med problemer, der skal løses, kan I bruge årsag-diagrammet (bilag 2a). Hvis I arbejder med muligheder, der skal undersøges kan I anvende konsekvensdiagrammet (bilag 2b). Bemærk, de enkelte felter afhænger af udfordringen. Alternativt kan I arbejde med mindmap og hv-spørgsmål. I bilag 3 ses et eksempel på overvejelser i forbindelse med analyse af en logistisk udfordring. I denne fase er det nødvendigt at søge flere oplysninger om casevirksomheden. I bilag 4 kan I finde inspiration til alternative informationskilder. I må IKKE kontakte casevirksomheden! 6.1 Opgaver til fase 4 Opgave 4 Analyser en eller flere af udfordringerne, I har udvalgt til JBS casen (aftales på klassen). 11

13 7. Handlingsfasen (Fase 5) Med udgangspunkt i jeres analyser opstiller I nogle handlingsforslag. Handlingsforslagene er jeres bud på, hvordan virksomheden kan imødegå de analyserede udfordringer. Det overordnede mål for virksomheden er altid at skabe vækst på kort og langt sigt. Udarbejd en liste over handlingsforslag sammen med en kort forklaring på, hvordan handlingsforslagene giver svar på udfordringerne. Der vil ofte være flere svar på, hvordan en virksomhed kan imødegå en given udfordring. I skal ud fra den opstillede liste, udvælge de handlingsforslag, I vil anbefale virksomheden at følge. Det er vigtigt, at inddrage virksomhedens økonomiske situation, mission, samt markedsmæssige situation (eksterne forhold). I praksis vil det være virksomhedens ledelse, der foretager valget mellem flere handlemuligheder. I erhvervscase er det jer, der vælger. Jeres valg kan stort set ikke være forkerte, hvis I med faglig indsigt kan argumentere for jeres valg 7.1 Opgaver til fase 5 Opgave 5 Opstil en liste over handlingsforslag og argumenter for hvordan de giver svar på udfordringerne. Afslut med at vælge, hvilke handlingsforslag I vil anbefale virksomhedens ledelse at følge. 12

14 8. Konsekvenser (Fase 6) I denne fase skal I vurdere konsekvenserne af de valgte handlingsalternativer. I skal både se på de markedsmæssige og på økonomiske konsekvenser. Her er det vigtigt, at være opmærksom på at konsekvenser kan være af såvel positiv som negativ karakter. Eksempler på markedsmæssige konsekvenser: - Indflydelse på markedsandel og kendskabsgrad Eksempler på økonomiske konsekvenser: - Påvirkning af indtægt og omkostninger på kort og langt sigt. - Påvirkning af nøgletal - Evt. påvirkning af logistisk effektivitet 8.1 Opgaver til fase 6 Opgave 6 Vurder de markedsmæssige og økonomiske konsekvenser af jeres forslag. 13

15 9. Præsentation (fase 7) Casearbejdet i gruppen sammenfattes i en synopsis. Synopsen skal kunne læses selvstændigt dvs. alle jeres vigtigste overvejelser og resultater skal med i synopsen. I må gerne henvise til bilag, men de vigtigste overvejelser og konklusioner skal med i synopsen. En synopsis betyder en sammenfattende oversigt over et område, som belyses fra flere vinkler. Synopsen kan opfattes som en udvidet disposition og kan i andre sammenhænge danne udgangspunkt for en senere skriftlig rapport. Her er synopsen udgangspunkt for eksaminationen, så en for overfladisk synopsis kan begrænse, hvor langt I når i forhold til målene for erhvervscase. Desuden er en synopsis, der går i dybden, en god forberedelse til den mundtlige eksamen. 9.1 Synopsis En synopsis i erhvervscase skal være på 3-5 normalsider eksklusiv bilag. I kan finde et eksempel på en synopsis på En synopsis skal indeholde: Forside Forsiden tæller ikke med i de 3-5 sider, som selve synopsen skal fylde. Forsiden skal som minimum indeholde: Navn på casevirksomhed, eksamensperiode, skole- og klassebetegnelse og gruppedeltagernes navne (både for- og efternavn). Struktur Indholdet af synopsen kan struktureres med udgangspunkt i gruppens arbejde. Synopsen vil typisk være struktureret på følgende måde: Forside Indholdsfortegnelse En kort karakteristik af case virksomheden (maks linjer). Casevirksomhedens kritiske succesfaktorer Analyse af de udfordringer, som virksomheden står overfor Handlingsforslag Konsekvenser Metodeovervejelser, hvor I forklarer, hvordan fagene bidrager til arbejdet med casevirksomheden, og hvori I reflekterer kritisk over anvendelse af teori og metode. Det kan fx dreje sig om overvejelser og begrundelser for de gennemførte analyser, og hvordan 14

16 de anvendte teorier og modeller har medvirket til besvarelsen af opgaven. Endelig kan det dreje sig om informationssøgning og kildekritik. Kildeliste Bilag Bilag Bilagsmaterialet dokumenterer nogle af de facts, man lægger til grund. Der bør ikke være udskrifter fra casen. Der bør i stedet henvises til casematerialet, hvor det er relevant. Som bilag medtages oversigter og analyser, som er væsentlige for at forstå gruppens argumenter og refleksioner. Når I anvender modeller fra lærebøgerne skal I bearbejde dem, så de passer på casevirksomheden. Det er ikke tilstrækkeligt at kopiere modeller direkte fra bogen/internettet. Der bør anvendes regneark til alle beregninger (kalkuler, budgetter og behandling af statistisk materiale). 9.2 Forberedelse til eksamen (og mundtlige fremlæggelser) En meget vigtig del af erhvervscase er præsentationen, fordi du der har mulighed for at uddybe din synopsis og vise din faglighed. Denne del af erhvervscase foregår individuelt. I præsentationen kan du f.eks. anvende den klassiske model fisken at disponere dit stof efter: Kort indledning i form af en præsentation af den valgte udfordring (fiskens hoved) Hoveddel hvor du analyserer udfordringen ved hjælp af modeller/teorier fra afsætning og virksomhedsøkonomi. Du skal også udarbejde løsningsforslag og redegøre for konsekvenserne (fiskens krop) Konklusion/handleplan hvor du samler op og ser fremad hvordan implementeres det valgte forslag? (fiskens hale). Der vil være mindst 3 punkter, som du skal arbejde med i perioden, fra I afleverer synopsen og frem til den mundtlige prøve (eller mundtlig fremlæggelser i løbet af året). Udvælgelse af udfordring Du skal selv foretage en prioritering mellem casearbejdets udfordringer og løsningsforslag. Herefter skal du udvælge de punkter, som du finder, har en væsentlig betydning for det fremtidige arbejde i casevirksomheden. Punkterne udvælges under hensyn til den tid, du har til rådighed i den indledende del af eksamen (5-7 min.) Præsentation 15

17 Du skal udarbejde en PowerPoint 2 præsentation til den mundtlige eksamen. Sørg for at du har mindst en backup af præsentationen. Dette vil sikre dig mod nervøsitet på grund af computer-fejl. Det vil være en god ide at printe din præsentation ud og medbringe den i papirudgave til prøven. Giv meget gerne en kopi heraf til læreren og censor, så ved de, hvad du skal nå igennem. Selve præsentationsmaterialet bør i væsentligt omfang indeholde figurer, tabeller o.l. frem for konkret tekst, idet din præsentation i modsat fald ofte blive reduceret til "højtlæsning" af nogle slides. Figurer o.l. giver dig i højere grad mulighed for at fortolke og formulere udlægning med "egne ord". I den forbindelse kan det anbefales, at du anvender clue-cards, således at der er genereret ét clue-card pr. slide med en størrelse som et spillekort, idet A4-ark ofte kommer til at indeholde væsentlig mere end "clues". En god præsentation: Griber fat i en udfordring fra gruppens synopsis og tilføjer noget nyt. Inddrager teori, modeller og metoder fra virksomhedsøkonomi og afsætning. Er struktureret Generalprøve Når du har valgt udfordringer og udarbejdet præsentationsmateriale, bør du foretage et antal "generalprøver" på eksamen. Det er vigtigt, at du ikke overskrider den tildelte tid (5-7 minutter) under eksaminationen. Netop derfor bør der gennemføres et antal "generalprøver", idet du herved får en klar tidsfornemmelse og via denne får gennemført en klar prioritering af de emner, der gennemgås under selve eksaminationen. Hvad kan du forvente eksaminator og censor vil spørge om? Gennemgå dine slides og skriv en liste over de teorier, som kan forbindes med dem. Hvis du har et begreb med på dine slides, skal du være helt sikker i det. Lær det udenad og forstå, hvad teorien går ud på. Der er ikke tid til at slå begreber op i bogen. Under alle omstændigheder bør du kunne følgende begreber: Virksomhedsøkonomi Afsætning 2 Du må gerne bruge andre IT værktøjer. 16

18 Vækststrategi Konkurrencestrategi Omsætning Dækningsbidrag Variable-/ kapacitetsomkostninger Anlægs- og omsætningsaktiver Gældsforpligtelser og egenkapital Reklamenulpunkt Nøgletallene AG, OG, AOH, GR og EKF Logistisk effektivitet de 11 punkter Konkurrence-/samarbejdsbaseret købsstrategi ABC analyse (indkøb, lager, salg) Vækststrategi Konkurrencestrategi Handlingsparametre 4 P er (med relevante begreber) Konkurrenceformer - konkurrencetragtmodellen Segmentering, segmenteringsprocessen. Målgruppe Købsadfærd og behov/købemotiver SWOT TOWS Værdikæden Ide vision målsætning Internationalisering eksportberedskab Image positionering - branding Dette er ikke en udtømmende liste over, hvad du kan risikere at blive spurt om, men erfaringen viser, at hvis du kan dette så går det sjældent helt galt. 9.3 Opgaver til fase 7 Opgave 7 a) Udarbejd en synopsis for JBS casen. b) Lav en powerpoint præsentation med udgangspunkt i et problem fra jeres synopsis. 10. Eksamen Der indgår tre elementer i eksamensarbejdet: 1. Selve casearbejdet, hvor du sammen med din gruppe arbejder med den udleverede case, og hvor I i løbet af to dage skal udarbejde en synopsis på basis af jeres arbejde med casevirksomheden (beskrevet i afsnit 2-7). 2. Individuel forberedelse til den mundtlige eksamen (afsnit 8). 3. Mundtlig eksamen, hvor du individuelt skal præsentere casearbejdet for din lærer og en censor. Mundtlig eksamen Den mundtlige prøve, der varer ca. 24 minutter inkl. evaluering, er individuel. Der er altså ikke tale om gruppeeksamen. Under den første del af eksamen, der har en varighed på 5-7 minutter, fremlægger du efter eget valg emner med udgangspunkt i synopsen. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd har gjort dig klart, hvad du ønsker at præsentere under denne del (se afsnit 8). 17

19 Du bliver herefter eksamineret i emner fra casen, hvor man som udgangspunkt eksaminerer ud fra din fremlæggelse, således at der dannes en naturlig, glidende overgang til andre emner, idet det er formålet med eksamen, at der eksamineres bredt i emner fra synopsis og case-oplægget. Lærer og censor vil tilsammen dække fagene afsætning og virksomhedsøkonomi, du skal derfor være forberedt på at få spørgsmål fra både censor og lærer. Link til film hvordan foregår eksamen: Gode råd om mundtlig formidling Afsenderen skal: Virke sikker i forhold til, hvad han eller hun vil sige Tale tydeligt Variere sin stemme Præsentere en ting ad gangen Give eksempler og undgå at være upræcis Gentage en pointe for at understege den Udstråle venlighed og imødekommenhed Fastholde øjenkontakt med den eller de, der tales til. Kilde: Hanne og Steen Beck: Gyldendals Studiebog, Gyldendal Bedømmelseskriterier Ved eksamen vil du alene blive bedømt ud fra den mundtlige præstation. I bedømmelsen indgår i hvor høj grad du kan: anvende faglig teori, metode og faglig terminologi indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold. argumentere fagligt gennem selvstændige ræsonnementer reflektere kritisk over brug af metoder formidle dit arbejde Bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering. I bedømmelsen af præstationen lægges der desuden vægt på en klar og velstruktureret gennemgang, herunder valg og brug af præsentationsteknik. Der gives én karakter efter eksaminationen. Karakteren består af en sammenvejning af elevfremlæggelsen og den mundtlige eksamination. 18

20 19

21 Litteraturliste: Erhverscase, Erik Jensen m.fl. Dafolo Erhvervscase, Claus Christensen m.fl. Dafolo 2001 Erhvervscase, Rene Mortensen og Vibeke Rasmussen, Systime 2007 Internt materiale fra Handelsskolen Minerva, Randers, 2009 Gyldendals studiebog, Steen Beck og Hanne R. Beck, Gyldendal, hhx, juni

22 Bilag 1 Tjekliste problemkasse PROBLEM Faldende overskud/omsætning For lille kendskab til virksomheden/mærket/produktet Konkurrenter Målgruppe(r) Logistik TEORI Regnskabsanalyse, herunder sammenhold udvikling i omsætning med udvikling i omkostningsposter Effektivisere produktionen, så var. omk. falder. Investering. IT og administrative besparelser Outsourcing (Højere VO-andel og lavere KO-andel) Reducere personaleomkostninger eller andre besparelser Sortiment/produktmix, indtjening pr. varegruppe. Økonomistyring/tidlig budgetkontrol/rullende budgettering Aktivitets-, kapacitets- og finansiel styring Styringsniveauer (strategisk, taktisk, operativ) Logistikstyring Brug af nye regnskabsformer mv. i styringen (kvalitetsregnskab, etisk regnskab, videnregnskab, miljøregnskab, balanced scorecard, Demings kvalitetscirkel mv.) Afsætningsmæssige tiltag for at forøge omsætningen Markedskort (hvis dagligvare, som er et mærke) Reklamekampagne (Fx fokus på medievalg i forhold til målgruppen, budskabsudformning) AIDA-modellen (fokus på Attention) Konkurrentanalyse Konkurrencestrategi/generisk strategi Konkurrencemæssig position Konkurrentreaktion Skydeskivemodellen Konkurrenceformer (monopol, fuldkommen konkurrence, differentieret monopol/duopol/oligopol, monopolistisk konkurrence) Segmentering ud fra segmenteringskriterier Valg af målgruppe(r) Køberroller Livsstilssegmentering Købscentret (producentmarkedet) Logistisk effektivitet (Leveringsservice i forhold til logistikomkostninger) Værdikæde (bidrager hvert led nok til værdiskabelse for kunden) Supply Chain Management bedre logistik gennem tættere samarbejde med leverandører og kunder Produktionsstyring: ordrestyret eller lagerstyret produktion, produktionslayout, produktionsform kortlæg og overvej alternativer Lean 21

23 Strategi Lagerstyring Indkøb Promotion Produkt Pris Distribution Parameter-mix Produktportefølje Manglende informationer Manglende konkurrencemæssig fordel Eksport Sammenhold idé med SWOT Værdikædeanalyse Porters generiske konkurrencestrategier Vækststrategier Porteføljestrategi (PLC, Bostongruppens model) Lagermotiver Lagerets omsætningshastighed betydning for kapitalbinding Er den indkøbte mængde optimal i forhold til Wilsons formel? Forudsætninger for Wilsons formel opfyldt? Hvilken indkøbsstrategi benyttes for de enkelte varegrupper er det hensigtsmæssigt? Promotionformer Reklameplatformen (evt. kun enkelte faser, fx budskab eller medievalg) AIDA-modellen Markedskort Pull- eller pushstrategi PLC-kurven eller placering i Boston-modellen SMILK-modellen (hvis serviceydelse) Serviceleverancesystemet (hvis serviceydelse) De 7 P er (hvis serviceydelse) Producent-/handelsmærke Prisfastsættelsesmetoder Prisstrategi (skimming eller penetration) Priselasticitet Prisdifferentiering Optimal salgspris ud fra DB i alt eller MFB Reklamenulpunkt Direkte/indirekte distribution Eksklusiv/selektiv/intensiv distribution E-handel Kombination af de 4 P er PLC-kurven Bostongruppens model (?, stjerne, cash-cow, køter) Markedsanalyse Differentiering og positionering Omkostningsstyring Uppsala Eksportberedskab Eksportmotiver 22

24 23

25 Bilag 2A Årsags-diagram 24

26 Bilag 2B Konsekvens-diagram 25

27 Bilag 3 Inspiration til informationssøgning Virksomhedens egen hjemmeside. Undersøg, om der er sket ændringer, siden erhvervscasen blev lavet. Artikler Infomedia Adgang til artikler fra bl.a. Politiken, Jyllands- Posten, Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet mv. Brugernavn og password se det aktuelle på lectio under mediateket (alle links) Brugernavn: Password: STAD Ingen adgangsbegrænsning til artikelbase. Selskabs- og regnskabsoplysninger NNE Navne Numre Erhverv og KOB Købmandsstandens Oplysningsbureau, Brugernavn og password se det aktuelle på lectio under mediateket (alle links) Statistik om brancher og markeder Se specielt emnet Indkomst, forbrug og priser Kræver ikke adgangskode. 26

28 International statistik om brancher og markeder Euromonitor Kun adgang på skolen. Fagenes infoguide Dette er undervisningsministeriets søgeside med links tilpasset uddannelser og fag i det danske skolesystem. Under menupunktet ungdomsuddannelse kan du finde faget erhvervsøkonomi med mange spændende og relevante links. Elektronisk mødested for undervisningsverdenen Her er materiale til projekter og opslagsværker og ordbøger. Der er også relevante links opdelt efter fag og niveau. 27

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX SO2

Læs mere

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd 1. Karakteristik af virksomheden 6. 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. 8. 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Erhvervscase Fællesintroduktion

Erhvervscase Fællesintroduktion Erhvervscase 2016 Fællesintroduktion 1. Hvad er Erhvervscase 2. Formålet med Erhvervscase? 3. Hvordan foregår projektet? 4. Hvad er en Erhvervscase? 5. Det endeligt produkt 1. HVAD ER ERHVERVSCASE? læren

Læs mere

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 1. Karakteristik af virksomheden 6. Konsekvenser 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. Handlingsforslag 8. Kildeliste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Eckardt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/2016 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Januar 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret 2017-2018 Undervisningsplanen tager udgangspunkt i bedømmelsesplanen for SO2: Eleven skal kunne Anvende faglig teori, metode og terminologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2013 - afslut juni 2015. Eksamenstermin maj/juni 2015 Institution Tønder Handelsskole, Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætningsøkonomi B Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Videndjurs/Handelsgynmasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj/juni Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi A David Pedersen fhh13c312

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2018 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C

Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Studieområde -Erhvervscase - fhh12c210 HH2C Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Andreas Kildevæld

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere