A. Generelle forhold for flere specialer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.04.2016. A. Generelle forhold for flere specialer."

Transkript

1 N O T A T Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen diagnostisk undersøgelse anvendes, når en patient undersøges til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge jf. Sundhedslovens 82 a. Disse er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. 2. Leverandørens honorering afhænger af hvorvidt den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer eller ej. Leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge er tilsluttet overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har et ydernummer. Taksterne der nævnes først i denne specialeaftale er for leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge ikke har et ydernummer. Taksterne anført i parentes er for leverandører, der har en virksomhedsansvarlig læge, som har et ydernummer. 3. De konkrete sundhedsydelser gælder kun for leverandører, som på har aftaler om de konkrete koder, så de fremgår af De udredningsforløb, undersøgelser, diagnostiske undersøgelser, behandlingsforløb og behandlinger, der er omfattet fremgår af og nogle fremgår også her. 4. De sundhedsydelser der evt. fremgår under afsnit B er forløbstakster, medmindre andet fremgår. En forløbstakst omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater, linser mv., med mindre andet fremgår, herunder genoptræning under indlæggelsen. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten. 5. De øvrige sundhedsydelser og takster, som ikke er forløbstakster, omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, under indlæggelse og ambulant behandling samt anæstesi og genoptræning under indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår her.

2 6. Nødvendig medicin i relation til behandling, omfatter både medicin under indlæggelse, medicin til patientens hjemrejse samt til mindst to dages forbrug efter hjemkomst, er omfattet af kontrakten. Side 2 7. Det fremgår af takstypen, hvorvidt den enkelte behandling er aftalt som en takst for et samlet forløb eller alene for en sundhedsydelse. Hvis der er henvist til et samlet forløb, omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere betaling. Er patienten henvist til udredning og behandling hos leverandøren, kan der ikke honoreres for AAF-koder mellem udredningens afslutning og behandlingens opstart. Er patienten henvist til en behandling, hvor der alene er aftalt en takst for en sundhedsydelse, kan leverandøren særskilt honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er), der foregår en anden dag. Røntgenundersøgelser, scanninger m.v. kan efter aftale med regionen honoreres særskilt. 8. For nogle områder vil udredningen kunne afsluttes efter førstegangsbesøget AAF***, mens andre udredninger omfatter flere udredende undersøgelser. Det specificeres i nærværende specialeaftale, hvis udredningsforløbene omfatter flere undersøgelser og konsultationer. 9. Ved undersøgelser i forbindelse med en behandling, som ikke afregnes som forløb kan leverandøren foretage en forundersøgelse af en patient henvist til behandling inden indgrebet, og afregne denne med AAF kr. (921 kr.). Forundersøgelsen må ikke finde sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Forundersøgelser skal registreres såvel i Landspatientregisteret, som i patientjournalen. Som udgangspunkt vil der være behandlinger af mindre karakter, hvor det er åbenbart, at patienten er færdig udredt, og der ikke er behov for forundersøgelse. Leverandøren skal til enhver tid kunne godtgøre behovet for et førstegangsbesøg. 10. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Dette kan i sjældne tilfælde afviges efter aftale med henvisende enhed, eller såfremt det er specificeret herunder. Disse tilfælde kan være ved behandlinger inden for to forskellige områder (eksempelvis knæ og skulder) på to forskellige henvisninger. 11. Konsultationer som ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet afregnes med kr. 676 (608 kr.). Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet. B. Særlige forhold under specialet intern medicin: kardiologi 1 1. Implantater/proteser 1 Disse forhold var tidligere omtalt i relevante bilag til standardkontrakten og udredningskontrakten

3 For alle implantater/proteser mv. gælder det, at der anvendes det implantat/protese mv., som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Side 3 I forhold til de implantater/proteser mv., som regionerne refunderer ud over den aftalte takst, er leverandøren forpligtet til altid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater/proteser mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Regionen kan til enhver tid indlede en dialog med den private leverandør vedrørende valg af, og omkostninger ved, et implantat eller en protese. Ligger omkostningen for et implantat eller en protese væsentligt over regionernes egen omkostning (5-10 %), tillagt moms, kan regionen udbede sig ydereligere dokumentation på baggrunden for dette. På de specifikke områder, hvor leverandøren refunderes af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater/proteser mv. uden refusionsgrænse, gælder det, at refusionen svarer til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Endvidere betragtes alle ovenstående implantater/proteser mv. som særydelser og registres som SYD01 (ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr.). Cement til cementerede proteser refunderes også særskilt, for de behandlinger hvor der er aftalt særskilt refusion af implantat/protese. Der skal ved afregningen for behandlingen medsendes kopi af faktura for implantater/proteser. Derudover skal implantatets/protesens kode indsættes i patientens journal. Behandlinger hvor der er aftalt særskilt refusion af implantater/proteser til kostpris fremgår af den pågældende specialeaftale. 2. Udredningsforløb i kardiologi Følgende takster for udredningsforløb er omfattet af denne kontrakt. Udredningsforløb kr. 1KARD01 Kardiologisk udredning ved mistanke om iskæmisk kr. sygdom (2.385 kr.) 1KARD02 Kardiologisk udredning ved mistanke om arytmi kr. (4.320 kr.). 1KARD03 Kardiologisk udredning ved mistanke om kr. hjerteklapsygdom (2.385 kr.) Medmindre andet fremgår af punkterne her under eller de enkelte forløb, er der tale om afregning for et samlet forløb. Taksterne på de enkelte forløb indeholder alle undersøgelser, konsultationer, undervisning, medicin, telefonkonsultationer og

4 udfærdigelse af afrapporteringer til patienterne, sygehuse og privat praktiserende læge o. lign., med mindre andet er angivet nedenfor. Dog således, at Side 4 1) hvis de basisblodprøver angivet i forløbet ikke er foretaget hos den praktiserende læge kan patienten afvises eller den private leverandør kan foretage disse. Omkostningen ved blodprøve og analysen kan viderefaktureres, hvis den ikke er foretaget. Derudover skal henvisende enhed godkende fakturering, hvis der er behov for nye prøver som følge af mangler eller forældelse. 2) Såfremt der ud fra en lægefaglig vurdering er behov for transoesoesofageal ekkokardiografi TEE - (UXUC81*) som supplement til en transtorakal ekkokradiografi TTE - (UXUC80*) tillægges forløbstaksten den gældende takst for UXUC81*. Andre supplerende undersøgelser 3) Såfremt der lægefaglig vurderes at patienten ikke har behov for en hjertepakke, men der er behov for en hjerte-ct (UXCA00A) kan denne rekvireres, eller udføres, hvis den private leverandør er godkendt til regionsfunktionen. Hvis undersøgelsen er udført af den private leverandør honoreres den særskilt. Det samme gælder for evt. myokardiescintigrafi. Er den rekvireret fra region viderefaktureres den ved siden af taksten for forløbet. Evt. yderligere ønsker om at kunne udføre andre undersøgelser på en patient kræver aftale med den henvisende enhed. Det kan f.eks. dreje sig om lungefunktionsundersøgelse (XY15-19), myocardiescintigrafi (SPECT-undersøgelse) og i særlige tilfælde arbejdstest. 4) Såfremt patienten i forløb 1KARD02, efter at have fået sat Holter-apparaturet på, får det pillet af før undersøgelsen er afsluttet eller på anden måde får ødelagt optagelserne, kan der gennemføres en ny Holter-monitorering. Denne honoreres ved siden af forløbet til 50 % af taksten for en Holter-monitoring (ZZ4020). Der kan, udover de ovenfor beskrevne koder eller andre koder anført på henvisningen, ikke honoreres særskilt for flere enkelte koder, som udføres på patienten, medmindre andet er aftalt med bopælsregionen. Udredningstid og udredningsplan Ethvert udredningsforløb forventes afsluttet inden for 30 dage fra det tidspunkt henvisningen er modtaget i sygehusregi.

5 Såfremt der er behov for undersøgelse på regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau som f.eks. en hjerte-ct eller hovedfunktionsniveau som myokardiescintgrafi, som ikke laves hos den private leverandør, skal det som hovedregel søges ind tænkt i udredningsforløbet på 30 dage. Men den private leverandør er ikke ansvarlig for den ekstra ventetid, der måtte være til disse undersøgelser. Side 5 Såfremt den private leverandør rekvirerer undersøgelsen skal denne orienteres om tidspunktet for undersøgelsen og er ansvarlig for evt. udredningsplan, såfremt udredningstiden overstiger de 30 dage. Såfremt patienten tilbagehenvises til bopælsregionen orienteres bopælsregionen, i forbindelse med tilbagehenvisning, om tidspunkt for, hvornår henvisningen først er modtaget i regionalt regi, således bopælsregionen er klar over, om der bør udarbejdes en udredningsplan. Er det ikke muligt at udrede indenfor 30 dage skal patienten have en udredningsplan jf. Sundhedsloven og bopælsregionen skal orienteres, da denne i henhold til loven skal vurdere om udredningen kan foregå hurtigere andet sted, og patienten skal tilbydes dette. Såfremt leverandøren må afbryde et forløb efter første besøg og dermed ikke lever op til mindstekravene til indholdet i forløbspakkerne, bliver denne honoreret som et førstegangsbesøg (AAFKARD) til gældende takst. Et forløb skal afbrydes, hvis den private leverandør under den initiale udredning opdager, at denne ikke har de fornødne lægefaglige kompetencer, herunder hvis leverandøren ikke har de relevante godkendelser i henhold til den til enhver tid gældende specialevejledning for intern medicin: kardiologi, samt hvis der er mistanke om, at patienten har kræftsygdom eller en lidelse, der bør behandles akut mv. Såfremt leverandøren har mistanke om, at patienten har en kræftsygdom eller en begrundet mistanke om en af de hjertelidelser der indgår i hjertepakkerne, skal leverandøren straks kontakte bopælsregionens sygehuse/forløbskoordinatoren i patientens bopælsregion. Skulle patienten have en lidelse, som kræver akut behandling, skal leverandøren straks kontakte et offentligt sygehus, som har kompetencen til at tage sig af patientens lidelse. Det kan eksempelvis være tilfældet, såfremt en patient bør tilbydes én af de offentlige hjertepakker.

6 Hvis den private leverandør efter første besøg vurderer, at patienten skal udredes i et andet forløb, skal leverandøren inden fortsættelse af udredningen indhente en skriftlig aftale fra henvisende instans. Side 6 Hele forløbet (med mulig undtagelse af røntgenundersøgelser, hjerte-ct og myokardiescintigrafi) skal foregå på leverandørens matrikel, dvs. den matrikel, der foretager de kardiologiske undersøgelser i øvrigt. De udredningsforløb, der er omfattet af denne kontrakt, fremgår af Forventninger til de private leverandører Forventningen til de private leverandører i forbindelse med de anførte udredningsområder er at man skal afklare om de henviste patienter enten kan afsluttes uden behov for videre udredning, afsluttes til opfølgning hos egen læge eller om patienten skal henvises til offentligt sygehus med kardiologisk funktion/specialfunktion evt. til videre udredning/behandling. I denne forbindelse bør der tages højde for at udredning bør finde sted indenfor 30 dage, hvor det er fagligt muligt. Er det ikke muligt at udrede indenfor 30 dage skal patienten have en udredningsplan jf. Sundhedsloven og bopælsregionen skal orienteres, da denne i henhold til loven skal vurdere om udredningen kan foregå hurtigere andet sted, og patienten skal tilbydes dette. Målgruppe: Målgruppen for udredningsforløbene 1KARD01, 1KARD02 og 1KARD03 omfatter patienter fra det fyldte 16 år med mistanke om hjertesygdom, hvor der er behov for afklaring af diagnose, og om patienten har behov for behandling. Det er forudsat, at de patienter, der indgår i målgruppen ikke som udgangspunkt burde have været henvist til en af hjertepakkerne med begrundet mistanke om at være omfattet af disse. Forudsætninger: Leverandøren skal som minimum have en speciallæge i intern medicin: kardiologi ansat og til rådighed under hele forløbet. Speciallægen er ansvarlig for, at udredning og diagnostik sker under de vedtagne faglige standarder, som gælder for specialet og herunder specielt Dansk Cardiologisk Selskabs kliniske retningslinjer såvel som for generel sundhedsfaglig virksomhed. Navn/e på speciallægen/speciallægerne fremgår af Såfremt leverandøren eller en underleverandør forestår røntgenundersøgelser, hjerte-ct og/eller myokardiescintigrafi, skal disse leveres til den kvalitet, som

7 beskrevet under de relevante specialeselskaber. Det samme gælder for laboratorieydelser. Danske Regioner skal godkende evt. underleverandører, før disse kan anvendes. Side 7 Foretages der parakliniske undersøgelser, skal alle vejledninger herunder Sundhedsstyrelsens senest gældende Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser 2 efterleves. De parakliniske undersøgelser foretages på matriklen med undtagelse af de undersøgelser, der er nævnt ovenfor, samt eventuelle blodprøveanalyser. ii. Henvisning Udredningen kan ikke påbegyndes før der foreligger en henvisning. Hvis henvisningen er: a) til et samlet udredningsforløb skal der på henvisningen være henvist til kardiologisk udredning eller kardiologisk udredningsforløb 1KARD** eller et specifikt udredningsforløb eks. 1KARD01. Er der på henvisningen anført kardiologisk udredning eller 1KARD**, kan den private leverandør udføre det udredningsforløb (1KARD**), der er relevant, eller, hvis forløbene ikke er relevante, en kardiologisk anamnese og undersøgelse (AAFKARD). Foretages kardiologisk anamnese og undersøgelse, kan den private leverandør lave en begrundet anmodning om at udføre andre undersøgelser eller tilbagehenvise patienten. Er der på henvisningen anført et specifik udredningsforløb (1KARD01,1KARD02 eller 1KARD03), kan den private leverandør kun udføre det konkrete udredningsforløb eller optagelse af kardiologisk anamnese og klinisk undersøgelse (AAFKARD). Foretages optagelse af kardiologisk anamnese og klinisk undersøgelse, kan den private leverandør lave en begrundet anmodning om at udføre andre udredningsforløb/undersøgelser eller tilbagehenvise patienten. Ændres udredningsforløbet, honoreres der ikke for en ekstra kardiologisk anamnese og undersøgelse (AAFKARD). b) til specifikke undersøgelser skal disse være påført, eks. AAFKARD. c) uspecifik eks. udredning kardiologi kan den private leverandør udføre et af de kardiologiske udredningsforløb (1KARD**) eller en kardiologisk anamnese og undersøgelse (AAFKARD). Udføres en kardiologisk anamnese og undersøgelse (AAFKARD), kan den private leverandør lave en begrundet anmodning om at udføre andre undersøgelser eller tilbagehenvise patienten. 2 Ved dette dokuments tilblivelse er den gældende vejledning nr af 31/05/2011

8 a), b) og c) kan ikke kombineres på en henvisning, her er det altid de konkrete koder der har forrang eks. AAFKARD tæller, hvis der på henvisningen står kardiologisk udredning og AAFKARD. Side 8 Ved udredning for hjerteklapsygdom (1KARD03) forventes også, at der tages højde for mistanke for iskæmisk sygdom (1KARD01) og omvendt, da der udføres samme undersøgelser. Anmodninger om at udføre andre undersøgelser eller forløb besvares af bopælsregionen i løbet af 3 hverdage. iii. Beskrivelse af de enkelte udredningsforløb Forløbene 1KARD01,1KARD02, eller 1KARD03 vedrører udredning af patienter med mistanke om hjertesygdom, hvor der er behov for specialiseret udredning på et sygehus. Forløbene indeholder relevante undersøgelser, information af patienterne samt elektronisk afrapportering til offentligt sygehus og privat praktiserende læge. Patienterne skal på anmodning have adgang til foreliggende journalmateriale inkl. kopi af afrapportering til offentligt sygehus og privat praktiserende læge. Som afslutning på udredningsforløbet informeres patienten om eventuelle fund, at der udarbejdes en rapport om fundene evt. med anbefaling til det videre forløb. Patienten informeres om, at det er henvisende region, der træffer endelig beslutning om evt. videre udredning og/eller behandling. Patienten informeres om, at rapporten sendes til henvisende hospital samt egen læge. Patienten vejledes i håndtering af egen situation. Det påhviler ikke den private leverandør at foretage et valg af behandling, medmindre patienten er henvist til udredning og behandling. 1KARD01: Kardiologisk udredning ved mistanke om iskæmisk sygdom Det forudsættes, at den almenpraktiserende læge eller speciallæge har foretaget undersøgelser og blodprøver, og at resultatet er vedlagt henvisningen. Følgende blodprøver bør foreligge: Basisblodprøver: Hæmoglobin B, Leucocytter B, Trombocytter B, Kalium, Natrium, Kreatinin, Albumin, Koagulationsfaktor II+VII+X (INR), Kolesterol HDL,LDL,triglycerid, Hæmogloblin A1c(IFCC); Hb, Thyreodiea diagnostik, alanintransaminase- alat

9 Den primære undersøgelse omfatter anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse inklusiv (AAFKARD), EKG med 12-afledninger (ZZ3925), ekkokardiografi (UXUC(80/81*) og røntgen af thorax (UXRC00) samt gennemgang af blodprøveresultaterne (del af AAFKARD). Som udgangspunkt forventes anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse, EKG og ekkokardiografi foretaget samme dag. Resultatet af en eventuel røntgenundersøgelse kan forventes givet ved senere ambulantbesøg (AAF22) som ikke er inkluderet i forløbet. Side 9 Såfremt det lægefaglig vurderes at patienten ikke har behov for en hjertepakke, men alligevel bør undersøges med hjerte-ct (UXCC00A) kan den i sjældne tilfælde rekvireres på et regionalt sygehus eller udføres såfremt man har Sundhedsstyrelsens godkendelse til den relevante regionsfunktion (se ovenfor). Det samme gælder for evt. myokardiescintigrafi. Det forventes, at det er en speciallæge i intern medicin: kardiologi, der foretager anamneseoptagelse, den kliniske undersøgelse, EKG, ekkokardiografi samt gennemgang af blodprøveresultaterne. Røntgen af thorax og hjerte-ct forventes foretaget og beskrevet af en speciallæge i diagnostisk radiologi. Evt. myokardiescintigrafi beskrives af speciallæge i klinisk fysiologi. I de tilfælde, hvor der er taget rtg. af thorax, myokardiescientigrafi og/eller hjerte- CT afsluttes forløbet med et ambulant besøg hos leverandøren (AAF22). Det ambulante besøg honoreres med gældende takst ved siden af forløbet. Den skriftlige rapportering til henvisende enhed samt den praktiserende læge foretages af speciallægen, idet der skal indhentes patientens tilladelse til at informere den praktiserende læge. Det skal være den kardiologiske speciallæge, der informerer patienten. 1KARD02: Kardiologisk udredning ved mistanke om arytmi Det forudsættes, at den almenpraktiserende læge eller speciallæge har foretaget undersøgelser og blodprøver, og at resultatet er vedlagt henvisningen. Følgende blodprøver bør foreligge: Basisblodprøver Hæmoglobin B, Leucocytter B, Trombocytter B, Kalium, Natrium, Kreatinin, Albumin, Koagulationsfaktor II+VII+X (INR), Kolesterol HDL,LDL,triglycerid, Hæmogloblin A1c(IFCC); Hb, Thyreodiea diagnostik, alanintransaminase- alat Den primære undersøgelse omfatter anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse inklusiv (AAFKARD) EKG med 12 afledninger (ZZ3925), ekkokardiografi (UXUC80/81*), eventuel holtermonitorering (ZZ4020) eller eventrecorder

10 (ZZ4030), eventuel røntgen af thorax (UXRC00) samt gennemgang af blodprøveresultaterne(del af AAFKARD). Som udgangspunkt forventes anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse, EKG og ekkokardiografi foretaget samme dag, hvor holterapparatur eller eventrecorder også kan påsættes og forklaring. Side 10 Resultatet af en eventuel holterrmonitorering eller eventrecorderoptagelser kan forventes givet ved senere ambulantbesøg (AAF22) som er inkluderet i forløbet. Valget af Holtermonitorering i 1,4 eller 7 dage er en lægefaglig vurdering foretaget af den private leverandørs speciallæge i kardiologi under hensyntagen til retningslinjer fra Dansk Cardiologisk Selskab og Sundhedsstyrelsen. Såfremt der lægefaglig vurderes at patienten ikke har behov for en hjertepakke, men alligevel bør undersøges med hjerte-ct (UXCC00A) kan den i sjældne tilfælde rekvireres på et regionalt sygehus eller udføres såfremt man har Sundhedsstyrelsens godkendelse til den relevante regionsfunktion (se ovenfor). Det forventes, at det er en speciallæge i intern medicin: kardiologi, der foretager anamneseoptagelse, den kliniske undersøgelse, EKG, ekkokardiografi samt gennemgang af resultater fra holtermonitoreringen eller eventrecorderoptagelserne og blodprøveresultaterne. Røntgen af thorax og hjerte CT forventes foretaget og beskrevet af en speciallæge i diagnostisk radiologi. Instruks og påsætning af holterapparatur og eventrecorder kan foretages af en sygeplejerske. I de tilfælde, hvor der er taget røntgen af thorax, myokardiescientigrafi og/eller hjerte-ct afsluttes forløbet med et ambulant besøg hos leverandøren (AAF22). Det ambulante besøg honoreres med gældende takt ved siden af forløbet. Den skriftlige rapportering til henvisende enhed samt den praktiserende læge foretages af speciallægen, idet der skal indhentes patientens tilladelse til at informere den praktiserende læge. Det skal være den kardiologiske speciallæge, der informerer patienten. 1KARD03: Kardiologisk udredning ved mistanke om hjerteklapsygdom Det forudsættes, at den almenpraktiserende læge eller speciallæge har foretaget undersøgelser og blodprøver, og at resultatet er vedlagt henvisningen. Følgende blodprøver bør foreligge: Basisblodprøver Hæmoglobin B, Leucocytter B, Trombocytter B, Kalium, Natrium, Kreatinin, Albumin, Koagulationsfaktor II+VII+X (INR),

11 Kolesterol HDL,LDL,triglycerid, Hæmogloblin A1c(IFCC); Hb, Thyreodiea diagnostik, alanintransaminase- alat Side 11 Den primære undersøgelse omfatter anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse inklusiv (AAFKARD) EKG (ZZ3925), ekkokardiografi (UXUC80/81*) og herunder evt. transoesofagal ekkokardiologi, eventuel røntgen af thorax (UXRC00) samt gennemgang af blodprøveresultat (del af AAFKARD). Som udgangspunkt forventes anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse, EKG og ekkokardiografi foretaget samme dag. Resultatet af en eventuel røntgen undersøgelse kan forventes givet ved senere ambulantbesøg (AAF22) som er inkluderet i forløbet. Såfremt der lægefaglig vurderes at patienten ikke har behov for en hjertepakke, men alligevel bør undersøges med hjerte-ct (UXCC00A) kan den i sjældne tilfælde rekvireres på et regionalt sygehus eller udføres såfremt man har Sundhedsstyrelsens godkendelse til den relevante regionsfunktion (se ovenfor). Det forventes, at det er en speciallæge i intern medicin: kardiologi, der foretager anamneseoptagelse, den kliniske undersøgelse, EKG, ekkokardiografi og gennemgang af blodprøveresultaterne. Røntgen af thorax og hjerte-ct forventes foretaget og beskrevet af en speciallæge i diagnostisk radiologi. I de tilfælde, hvor der er taget røntgen af thorax, myokardiescientigrafi og/eller hjerte-ct afsluttes forløbet med et ambulant besøg hos leverandøren (AAF22). Det ambulante besøg honoreres med gældende takt ved siden af forløbet. Den skriftlige rapportering til henvisende enhed samt den praktiserende læge foretages af speciallægen, idet der skal indhentes patientens tilladelse til at informere den praktiserende læge. Det skal være den kardiologiske speciallæge, der informerer patienten. iv. Afslutning Patienten kan afsluttes til: 1) Egen læge, såfremt udredning giver anledning til, at patienten kan afsluttes, eller at egen læge skal varetage eller påse, at patienten følger en videre behandling. 2) Den henvisende enhed, hvorfra patienten oprindeligt var henvist til, med henblik på yderligere udredning eller opstart af relevant behandling. Det påhviler leverandøren at formidle udredningens resultater (epikrise) elektronisk til egen læge. Ved viderehenvisning til offentligt sygehus skal

12 leverandøren formidle udredningens og undersøgelsernes resultater elektronisk til henvisende enhed, som afgør om og hvilken sygehusbehandling patienten tilbydes. Det skal af såvel journal som epikrise fremgå hvilken orientering, patienten har fået om undersøgelsesresultaterne mv. jf. gældende regler for journalføring og udfærdigelse af epikriser. Side PTCA (ballonudvidelse af kranspulsåre) inkl. 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn KFNG02 KFNG02A Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA) Primær perkut. Translum. Plastik på koronararterie (PTCA) kr. ( kr.) KFNG05 Perkut. Translum. Plastik på koronararterie (PTCA) med stent KFNG05A Primær perkut. Translum. Plastik på koronararterie (PTCA) med stent kr. ( kr.) Ovennævnte priser inkluderer 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn. De nævnte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelse samt anæstesi, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. Leverandøren godtgøres særskilt for yderligere ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til kostprisen. Der anvendes de ballonkateter og stents som ud fra en faglig vurdering er bedst egnede til den pågældende patient. Ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser, og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater og medicin svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. For at udføre behandlingerne skal leverandøren godkendes af Sundhedsstyrelsen til at udføre behandlingerne på regionsfunktionsniveau eller indgå en formaliseret samarbejdsaftale herom, som ligeledes skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. 3. DC-konvertering (cardioversio DC synchronisata) BFFA01 DC-konvertering udføres elektivt ved atrieflimren (AFLI) og atrieflagren (AFLA) Behandlingen

13 Behandlingsforløbet med DC-konvertering består af EKG, DC-konvertering samt kontrolundersøgelser og honoreres som et samlet forløb med kr. (3.758 kr.) Behandlingen udføres ambulant og under generel anæstesi. Behandlingen forudsætter en speciallæge i anæstesiologi samt en speciallæge i kardiologi. Side Holter-monitorering og Eventrecoreder For patienter, der henvises til udredning med indikation på eller direkte til en Holter-monitorering eller Eventrecorder, foregår moniteringen før en eventuel kardiologisk undersøgelse. Patienten kan efter monitorering afsluttes med brev til patient og dennes praktiserende læge, eller patienten kan alt efter den lægefaglige vurdering indkaldes til arbejds-ekg, kardiologisk undersøgelse m.v. Holter-monitorering eller Eventrecorder honoreres med kr. (2021 kr.). for monitoreringsforløbet, og efterfølgende undersøgelser eller behandlinger honoreres særskilt. C. Tro og love-erklæring: Intern medicin: kardiologi For private leverandører, der ønsker at indgå aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelser og behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg og/eller ret til hurtig udredning i henhold til sundhedsloven, skal nedenstående oplysninger bekræftes af den private leverandør. Danske Regioner forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge rådgivning og vejledning hos regionerne og/eller Sundhedsstyrelsen vedr. undersøgelses- og behandlingstilbuddene, samt bede om ydereligere dokumentation fra den private leverandør. Vilkårene for at opnå en aftale med Danske Regioner er desuden reguleret i standardkontrakterne og kvalitetsbilaget. Ved mere end én læge ansat i virksomheden skal en virksomhedsansvarlig læge registreres hos Sundhedsstyrelsen i henhold til lovgivningen. Den virksomhedsansvarlige læge skal altid indberettes til Danske Regioner på denne hjemmeside. Den private leverandørs opmærksomhed henledes på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den til enhver tid gældende Specialevejledning for intern medicin: kardiologi til specialfunktionsniveau. Det forudsættes, at disse anbefalinger følges i relevant omfang, herunder specifikt at: - Et volumenkrav på min. 300 ekkokardiografier pr. speciallæge om året skal være opfyldt, såfremt ydelsen tilbydes. Det anførte volumenkrav må gerne være opnået ved flere arbejdsgivere. - I forbindelse med undersøgelse og behandling under indlæggelse skal der være mulighed for assistance fra en speciallæge intern medicin: kardiologi i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).

14 Der skal i relevant omfang registreres data i følgende nationale kliniske kvalitetsdatabaser: - Kardiologisk Fællesdatabase omfattende Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) og Dansk Hjertesvigtsdatabase (DHD). - Dansk Hjerteregister Side 14 i henhold til reglerne herom. Det påhviler den private leverandør selv at holde sig informeret herom. I tilfælde af afvigelser fra de betingelser, hvorunder den private leverandør har indgået aftale med Danske Regioner, skal Danske Regioner straks informeres herom med henblik på evt. stillingtagen til opretholdelse af aftalen. Undertegnede bekræfter hermed, at de leverede oplysninger er korrekte, samt at den private leverandør efterlever gældende lovgivning, kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Specialevejledning for intern medicin: kardiologi samt andre gældende regler.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for klinisk neurofysiologi på regionsfunktionsniveau under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer.

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer. NOTAT 03-08-2017 Godkendelse af specialeaftale og tro & loveerklæring for intern medicin: lungesygdomme astma og allergi under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for voksne med epilepsi under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis NOTAT Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis Revideret version af 25/2 2013 Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 033-15 Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne-

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Bilag 1: Opgavebeskrivelse 1. Indledning Den af Aftalen omfattede opgave vedrører assistance

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5 Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om Undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

B. Udredning og undersøgelser for demens Udredningsforløb for demens Kr.

B. Udredning og undersøgelser for demens Udredningsforløb for demens Kr. Specialeaftale og tro & love-erklæring for demensudredningsforløb og undersøgelser og behandlingsopstart under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning. A. Generelle forhold

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Patientvejledning. Information om nyretransplantation

Patientvejledning. Information om nyretransplantation Patientvejledning Information om nyretransplantation Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Patientvejledning I denne pjece vil vi fortælle lidt om udredningsforløbet til nyretransplantation. Der er

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner Udredningsretten og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og definitioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Redigeret 11. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012 Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Læs mere

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Ny e fra klag 1. em jan ul ua igh r 2 ed 01 er 1 Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Frit sygehusvalg 12_09.indd 1 07/04/10

Læs mere

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Dato: 2. december 2004 Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2004-12100-82 Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse og CVR-nummer skal indsættes] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse og CVR-nummer skal indsættes] (Herefter benævnt leverandøren ) Kontrakt mellem [navn, adresse og CVR-nummer skal indsættes] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om udvidet frit sygehusvalg for patienter

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 1. juli 2012 Metodebeskrivelse Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder Baggrund I 2007 indgik Regeringen

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

L 33 implementering af patientmobilitetsdirektivet

L 33 implementering af patientmobilitetsdirektivet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 33 Bilag 2 Offentligt L 33 implementering af patientmobilitetsdirektivet Gennemgangen Introduktion Oversigt over hovedpunkter + generelle udgangspunkter for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp

Læs mere

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd.

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Medicinsk afd. Vejle Sygehus. Specialistsygehus -med særlig fokus på kræft. Hæmatotologi Bred

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR]

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] Kontrakt Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren)

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2013 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Pensionister - helbredstillæg

Pensionister - helbredstillæg Pensionister - helbredstillæg Pensionister, som opfylder betingelserne for helbredstillæg har ret til at få betalt op til 85 % af udgiften til briller. Kommunerne kan indgå prisaftaler og på baggrund af

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i galdegangene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i galdegangene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i galdegangene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Næstved Kommune Borger og Udvikling www.naestved.dk Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Mødedato 2. december 2014 Tid 13.00 14.30 Sted Sundhedscentret Mødedeltagere Anne Planck,

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland. Formål

Driftsoverenskomst. mellem. Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland. Formål Driftsoverenskomst mellem Region Sjælland, på vegne af alle regioner, og den selvejende institution Hospice Sjælland om drift af Hospice Sjælland, jfr. Sundhedsloven 75 stk. 4. 1 Formål Formålet med denne

Læs mere

Udbudsbetingelser Beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser, 2012. J.nr. 2012-154869

Udbudsbetingelser Beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser, 2012. J.nr. 2012-154869 1 Udbudsbetingelser Beskrivelser af CT-, MR- og røntgenundersøgelser, 2012 J.nr. 2012-154869 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM REGION NORDJYLLAND 3 2 OM DETTE UDBUD 3 3 UDBUDSMATERIALET 4 4 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsmål 2007/2008

Kvalitetsmål 2007/2008 Politisk godkendt d. 9. november 2006 Kvalitetsmål 2007/2008 på sygehusområdet i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014

1 of 5. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 of 5 2 of 5 Ydelse Intensiv og målrettet sygeplejeindsats, omsorgs- og plejeindsats, samt tryghed på en akutplads. Kan ved behov suppleres

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824

CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824 CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824 Meddelelse til landets fødesteder, klinisk genetiske afdelinger, CF-centre m.fl. om implementering af national screening for cystisk fibrose via hælblodprøven

Læs mere

Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning

Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning N O T A T 01.09.2013 Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning 1. OMFATTEDE LEVERANDØRER 3 2. UNDERSØGELSE OG UDREDNING 3 3. UNDERSØGELSER

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere