Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/ Ole Hansen f d. 19/ Skøde 26/ Peder Laurits Larsen f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f."

Transkript

1 Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/ Ole Hansen f d. 19/ Skøde 26/ Peder Laurits Larsen f.15/ Skøde 24/ Niels Peder Nielsen f. 22/ Marie Kirstine Hansen f. 27/ Skøde 11/ Anders Rasmussen Buch f. 1/ d. 20/ Jens Jacob Jensen f. 9/ d. 22/ Skøde 11/ Mette Olsen f. 30/ d. 21/ Hans Olsen ( broder ) f. 21/ d. 28/ Skøde 20/ Anna Hansen Skøde 22/ Hans Chr. Steffensen f. 8/ Karoline f. 21/ Skøde 23/ Carl Julius Jensen f. 4/ Anna Jensen f. 5/ Skøde 3/ Ernst Laurits Johansen f 27/ d. 21/ Kirstine Katrine Gormsen f.13/ d. 31/ Skøde 7/ Carl Johansen f. 20/ d. 8/ Inge Beiskjær f. 18/ d. 28/

2 Retsdagen den 24 december 1898 Stpl 3 kr. Skøde Underskrevne Laurits Larsen i Aalsbo sælger og overdrager hermed Snedkersvend Niels Peder Nielsen i Aalsbo en min ejendom matr. nr. 14 i Aalsbo i Rørup sogn, ved Landbrugsministeriets resolution af 26 oktober d. a. fraskilt parcel, som under matr. nr. 14b Aalsbo er ansat til hartkorn 1 fjk. ¼ alb. glskat. 34 øre, vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende ¾ fjk. byg til hver part, vederlag for kvæg og småredselstiende 0 fjk. byg, og da køberen Niels Peder Nielsen har betalt mig i Købesum 450 kr. fire hundrede og halvtreds, så meddeler jeg ham herved skøde på fornævnte af ham bebyggede jordlod matr. nr. 14b Aalsbo som jeg fraskriver mig og arvinger al ret og adkomst til og overdrager ham med de rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde af 17 juli 1893 tinglæst 26 august s. a. hidtil har ejet den som en del af matr. nr 14 Aalsbo idet jeg selvfølgelig indestår ham skadesløst for vanhjemmel. Køberen overtager hegnsbyrden om den købte parcel i den udstrækning hvori den hidtil påhvilede ejeren af matr. nr. 14 Aalsbo. Da parcellen begrænses af en offentlig vej bliver særlig vej ikke at udlægge. Køberen betaler udgifterne ved dette skøde og dets tinglæsning såvelsom udgifterne ved hartkorns fraskillelsen. Kort over det købte medfølger dette skøde. Under mit navns underskrift i overværelse af de 2 medunderskrevne vidner. p. t. Søndergårde 11 december 1898 Laurits Larsen Vitterlighedsvidner E Selmer - J. Jensen Ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 14 oktober d. a. er foran omhandlede parcel matr. nr. 14b Aalsbo by Rørup sogn udlagt med hartkorn 1fjk. ¼ alb. og glskat. 34 øre og vides fra Stiftsamtets side intet mod skødets tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 14 december 1898 Jonquires Læst inden Wedellsborg ret den 24/12 98 og indført i pantebog nr. 18 fol 250 Kort forevist V. Beruth Stempel 14 kr. 65 øre Skøde Undertegnede Snedkersvend Niels Peder Nielsen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved til Sognefoged A. R. Buch og Snedker J. Jensen, begge af Aalsbo, hver halvparten, den mig ifølge skøde af 11 decbr tinglæst 24 s. m. tilhørende, i Aalsbo, Rørup sogn beliggende ejendom skyldsat for hartkorn under matr. nr. 14b 1 fjk. ¼ alb. med gammelskat 24 øre samt de på denne ejendom værende bygninger og disses mur og sømfaste tilbehør,

3 herunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel. Ejendommen overtages straks af køberne og står fremtidig for deres regning og risiko, ligesom de udrede samtlige forfaldne eller ikke forfaldne skatter og afgifter af ejendommen Købesummen er fastsat til 2125 kr. der berigtiges ved at køberne har overtaget uden ansvar for mig at indfri og fra 11 december s. a. forrente den i ejendommen indestående pantegæld til Aarup og Omegns Spare og Lånekasse i alt 2125 kr. Køberne udreder derhos de med den af Sparekassen fornævnte skyld påbegyndte inkassation forbundne omkostninger Da købesummen er berigtiget skal den solgte ejendom herefter følge og tilhøre køberne med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, idet retsanmærkning frafaldes om, at den på ejendommen tinglæste gæld til Sparekassen udgør 2200 kr. at der af gælden svares forhøjet rente, at ejendommen er tiendepligtig, og at der påhviler den hegnspligt. Omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse, stempling og tinglæsning udredes af køberne. For stemplingens skyld bemærkes, at de overfor nævnte omkostninger ved Sparekassens inkassation ikke overstiger 75 kr. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast p. t. Aarup den 8 maj 1901 Niels P. Nielsen Til vitterlighed Tønnesen A. Vognsgaard Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 11 januar 1902 og indført i pantebog nr. 19 fol 467 V. Beruth Stempel 24 kr. Købekontrakt Underskrevne Sognefoged Gårdejer A. R. Buch og Snedker J. Jensen begge af Aalsbo, sælger hermed det af os efter skøde fra N. P. Nielsen af 8 maj dette år tilhørende hus matr. nr. 14b i Aalsbo by Rørup sogn med tilhørende grund og have af hartkorn 1 fjk. 0 ¼ alb. gammelskat 24 øre tiendepligtig jord, til Jomfru Mette Olsen p. t. boende på Aalsbo mark, og vi overdrager hende dette hus med alle de rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser hvormed det fornævnte skøde selv har ejet det på følgende betingelser. 1) Huset modtages i den stand, hvori det forefindes, er fra dags dato for Køberindens regning og risiko i enhver henseende. Det står hende frit at indflytte når hun behager. Ret til at modtage bygningsbrandforsikringssummen, som er 1798 kr. er hende for ildsvådestilfælde hermed overdraget, imod at hun bekoster bygningernes genopførelse 2) Sælgeren betaler skatter og byrder til Stat og Sognekommune for første halvår 1901 medens Køberinden betaler skatter og byrder af hus og hartkorn til alle rette vedkommende for andet halvår 1901 og fremdeles 3) Alle omkostningerne ved handelen, skødets tinglæsning og halvprocentafgift betales af sælgerne 4) Købesummen er 2400 kr. to tusinde og fire hundrede krone, som betales kontant så snart Aarup Sparekasse er villig til at modtage den, huset havende prioritet af 2125 kr. hvilket formentlig vil ske i dette senest i 11 juni

4 termin førstkommende. Er købesummen ikke betalt juni termin, forrentes den af Køberinden fra 11 juni til betaling sker med 4 er fire procent pro anno. 5) Så snart købesummen er betalt skal hæftelsesfrit skøde meddeles Køberinden. 6) Der påhviler ejendommen hegnsbyrde mod tilstødende naboejendomme. 7) I tilfælde af søgsmål om denne handel gælder den hurtige retsforfølgning efter forordning 25 januar 1828 Jeg Mette Olsen, som er ugift og over myndighedsalderen køber på de forestående betingelser hus matr. nr. 14b Aalsbo og forpligter mig til at betale købesum 2400 kr. som foran bestemt Under vore navne Aalsbo den 12 maj 1901 Mette Olsen J. Jensen A. R. Buch Til vitterlighed Jørgen Hansen N. P. Nielsen Skøde Da den forestående købekontrakt omhandlende købesum er os betalt med 2400 kr. to tusinde firehundrede kroner, og da kontraktens bestemmelser i øvrigt er fyldestgjorte, meddeler vi hermed Mette Olsen skøde på huset matr. nr. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn, med grund og have af hartkorn 1 fjk. ¼ alb. gl. skat 24 øre, og som vi fraskriver os al ret og adkomst til dette hus, således overdrager vi Mette Olsen det med de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed vi ifølge det i kontrakten nævnte skøde selv eje det, idet vi selvfølgelig indestår for vandhjemmel. Jorden er tiendepligtig og der påhviler ejendommen hegnsbyrde Under vore navnes underskrift Aalsbo den 6 januar 1902 A. R. Buch J. Jensen Til vitterlighed Jepsen H. P. Larsen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 11 januar 1902 og indført i pantebog nr. 19 fol 467. V. Beruth Købekontrakt Som befuldmægtiget for de selvskiftende arvinger i boet efter fhv. Skovfoged Hans Olsen af Aalsbo, erkender underskrevne Birkefuldmægtig cand. Jur. J Jørgensen, Ulvsrod, at have solgt samt forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til Gårdejer Jens Martin Larsen af Aalsbogaard den nævnte dødsbo tilhørende ejendom matr. no. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 fjk. ¼ alb. med det på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Handelen er sket på følgende nærmere vilkår 1. Overdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder, hvormed afdøde Skovfoged Hans Olsen eller nu hans arvinger har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for disse efter loven 2. Overtagelsen har fundet sted, og ejendommen står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog med regres til bygningens brandforsikring i ildsvådestilfælde. 3. Køberen svare fra 1 maj d. a. at regne og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter.

5 4. Købesummen er bestemt til 2005 kr. skriver to tusinde og fem kroner, der berigtiges således. a. Køberen betaler kontant og skadesløst i 11 juni termin d. a kr. b. Køberen i 11 decbr. d. a I alt 2005 kr. Af købesummen svarer køberen 4% p. a. i rente fra 7 maj d. a. at regne 5. Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen, fri for alle gælds forhæftelser. 6. De med nærværende kontrakt og skødet forbundne omkostninger betales af køberen, der ligeledes betaler omkostningerne ved en over ejendommen afholdt forgæves auktion. 7. Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes, og begge parter er i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter for. Af 25 januar 1828 Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Kærlingbjerg den 28 Maj 1915 J. Jørgensen J. M. Larsen Til vitterlighed V. Pedersen N. E. Schmidt. Stempel 24 kr. 10 øre Transportkøbekontrakt Underskrevne Gårdejer Jens Martin Larsen, Aalsbogaard, erkender herved at have solgt samt forpligter mig til at til transportere til Enke Anna Hansen af Skalbjerg den mig ifølge købekontrakt af 28 maj d. a. tilkommende ret til at erholde skøde på ejendommen matr. no. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn af hartkorn 1 fjk. ¼ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Handelen er sket på følgende nærmere vilkår: 1. Overdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven. 2. Overtagelsen finder sted så snart Køberinden har betalt den nedenfor bestemte kontante del af købesummen, og skal senest finde sted den 1 Novbr. D. a. 3. Køberinden svarer fra overtagelsen og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 4. Ejendommen står fra dato og fremdeles for Køberindens regning og risiko, dog med regres til bygningernes brandforsikringssum i ildsvådestilfælde. 5. Købesummen er bestemt til 2800 kr. skriver to tusinde otte hundrede kroner der berigtiges således a. Køberinden betaler kontant ved overdragelsen 800 kr. 6. Køberinden optager, så snart ske kan, så stort et lån, som kan fås mod 1ste prioritet i ejendommen, og udbetaler dette til sælgeren. For så vidt der ikke kan opnås et lån af 2000 kr. i ejendommen, udsteder Køberinden til sælger en panteobligation for det beløb der måtte mangle, og forrenter beløbet med 4½ % p. a. og afdrager det med 50 kr. halvårlig. Obligationen udfærdiges i øvrigt med sædvanlige for Kreditor betryggende klausuler efter Birkefuldmægtig J. Jørgensens koncept. 7. Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelse, er Køberinden berettiget til at erholde transport for retten til skøde på ejendommen, fri for anden behæftelser end heri nævnte.

6 8. Alle med handelen forbundne omkostninger, herunder erhvervelsen af lånet i ejendommen og eventuelt udstedelse af obligation til sælgeren betales af sælgeren alene 9. Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes, og vi er begge i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter for. Af 25 Januar 1828 Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Ulvsrod, den 7 August 1915 J. M. Larsen Anna Hansen Til vitterlighed J. Jørgensen A. Jørgensen Dags dato modtaget den kontante købesum 800 kr. for hvilke otte hundrede kroner herved meddeles kvittering Ved nærværelse på Kjærlingbjerg den 13 August 1915 J. M. Larsen Transport. Da Køberinden Anna Hansen nu har berigtiget købesummen 2800 kr. overensstemmende med transportkøbekontraktens bestemmelser, transportere og overdrager jeg herved til hende retten til at erholde skøde på ejendommen matr. no. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 fjk. ¼ alb. idet jeg indestår for vanhjemmel Ved nærværelse på Kjærlingbjerg den 14 Oktbr Til vitterlighed J. Jørgensen J. Sørensen J. M. Larsen Skøde Da køberen Gårdejer Jens Martin Larsen af Aalsbo har berigtiget den akkorderede købesum 2005 kr. ved transport har overdraget sin ret til at erholde skøde til Enke Anna Hansen af Skalbjerg, skøder og endelig overdrager jeg herved i egenskab af befuldmægtiget for de selvskiftende arvinger i boet efter Fhv. Skovfoged Hans Olsen af Aalsbo til nævnte Anna Hansen den boet tilhørende ejendom matr. no. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn af hartkorn 1 fjk. ¼ alb. og skal denne ejendom herefter tilhøre hende med de samme rettigheder og byrder, hvorved den hidtil har tilhørt afdøde Skovfoged Hans Olsen eller hans arvinger og under hjemmelsansvar for disse efter loven Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse Ulvsrod den 21 Oktober 1915 J. Jørgensen Til vitterlighed V. Pedersen J. Sørensen På ejendommen hviler ingen skatterestance til Amtstuen. Vurderingssum 2400 kr. Assens d. 25 Oktbr Lauritsen Læst i Wdb. Birks ret den 20/ og indført i pantebogen no. 29 fol en fuldmagt forevist

7 Thorsen / J. Jørgensen Stempel 28 kr. 10 øre Skøde Underskrevne Enkefrue Anna Hansen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til Husejer Hans Chr. Steffensen af Lunghøj, den mig ifølge skøde, tinglæst 20 november 1915 tilhørende ejendom i Aalsbo Rørup sogn, skyldsat under matr nr 14 b Aalsbo, for hartkorn 1 fjk. 0 ¼ alb. med tilbehør og bygninger, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Handelen er indgået på følgende nærmere vilkår 1) Overtagelsen finder sted i dag, hvorfor ejendommen fremtidig står for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildsvådestilfælde er berettiget til at hæve assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Sælgerinden har dog forbeholdt sig vederlagsfrit brug og benyttelse af det solgte indtil 1 januar ) Alt af ejendommen fra og med i dag gående skatter og afgifter udredes af køberen, men indtil i dag af sælgerinden 3) Købesummen er aftalt til 3050 kr. skriver tre tusinde femti kroner, der berigtiges ved a. at køberen uden ansvar for sælgerinden overtager eller indfrier samt fra 11ds. at regne forrenter den i ejendommen mod 1 prioritet indestående gæld til A/S Vends m. fl. Herreders Landbo Spare og Lånekasse til højere rente end 4 % p. a. stor 200 kr. Hvad der måtte være afbetalt på dette lån kommer køber til gode b. At køberen i dag har betalt restkøbesummen 1050 I alt ) Omkostningerne ved dette skødes udstedelse og tinglæsning samt stempling betales af parterne med halvdelen hver, medens køberen alene bærer omkostningerne ved overtagelsen af gælden til Sparekassen. Og da køberen således har berigtiget den akkorderede købesum, så skal den fornævnte ejendom herefter tilhøre ham som hans lovlige og velerhvervede ejendom med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, idet jeg vanhjemmel er ansvarlig efter loven Underskrevne Hans Chr. Steffensen tiltræder herved som køber foranstående skøde. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse p. t. Aarup den 13 december 1917 Som sælger Som køber Anna Hansen H. Chr. Steffensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldsvurdering 2800 kr. Assens Amtstue den 14/ Lauritsen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 22/ og indført i pantebog nr. 31 fol 5 S. Boe Larsen / J. Jørgensen

8 Stempel 45 kr. 10 øre Købekontrakt Underskrevne Husejer Hans Christian Steffensen af Aalsbo sælger og overdrager herved til fhv. Gårdejer Carl Julius Jensen af Ejlskov den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende i Aalsbo, Rørup sogn beliggende ejendom, skyldsat under matr. nr. 14b for hartkorn 1 fjk. ¼ alb. med derpå værende bygninger og disses mur og nagelfast tilbehør, derunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 indmuret gryde. Endvidere medfølger i handelen gardiner og stænger, 1 hængelampe i dagligstuen, 1 ged,6 høns, 1 hane, 1 sæk kartofler og brændsel. Handelen er indgået på følgende vilkår. 1 Overtagelsen finder sted den 1 april d. a. men det solgte står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2 Samtlige af det solgte fra og med 1 april d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne af sælgeren. 3 Købesummen er fastsat til4700 kr. skriver fire tusinde syv hundrede kroner der berigtiges af køberen: 1) Uden ansvar for sælgeren overtager og fra og med 1 april d. a. forrenter den ejendommen påhvilende gæld til Wends m.fl. Herreders Spare og Lånekasse i Nr. Aaby, oprindeligt stor 2000 kroner, men nu ved uaflæst afdrag nedbragt til ca hvoraf svares 4 ¾ % i årlig rente og således at, hvad der måtte være afdraget yderligere uden vederlag kommer køberen til gode 2) Ligeledes uden ansvar for sælgeren overtager og fra og med 1 april d. a. forrenter den ejendommen påhvilende gæld til Husmandshypotekforeningen, oprindelig stor hvoraf svares forhøjede rente og hvortil er knyttet statutmæssig forpligtelser og solidarisk ansvar, således, at de på gælde betalte afdrag og andelene i foreningens forskellige fonds uden vederlag kommer køberen til gode 3) I dag har betalt kontant 1000 for hvilket beløbs modtagelse, sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering. 4) I 11 juni termin d. a. inden den 1ste i måneden betaler kontant og skadesløst uden renter 1300 I alt 4700 kr. 4 De med nærværende købekontrakt og skøde med stempel, tinglæsning og udfærdigelse forbundne omkostninger udredes af parterne med halvdelen af hver, hvorimod køberen alene betaler omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse.

9 5 Samtidig med købesummens berigtigelse som nævnt er sælgeren pligtig at meddele køberen eller ordre skøde på det solgte fri for anden gæld end her nævnt og i øvrigt med samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Medunderskrevne Carl Julius Jensen tiltræder herved som køber foranstående købekontrakt, som jeg forpligter mig til prompte og skadesløst at opfylde. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse, idet vi på tro og love ansætter værdien af den faste ejendom i handel og vandel til ikke at overstige 4500 kr. Resten af købesummen udgør vederlag for medfulgt løsøre. p. t. Aarup den 25 marts 1925 Som sælger Som køber H. C. Steffensen Carl J. Jensen Til vitterlighed Carl Poulsen M. Hineke Skøde Da købesummen nu er berigtiget så skøder og endelig overdrager jeg, Hans Chr. Steffensen herved fra mig og arvinger til køberen Carl Julius Jensen den for nævnte ejendom matr. nr. 14b af Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 fjk. ¼ Alb. med tilbehør som i kontrakten nævnt og skal det solgte derfor herefter tilhøre ham med som hans rette og fuldstændige ejendom fri for anden gæld end her nævnt og i øvrigt med de samme almindelige herligheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet, under hjemmelsansvar for mig efter loven. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse p. t. Aarup den 13 juni 1925 H. Chr. Steffensen Til vitterlighed C. Poulsen M. Hineke På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen Ejendomsskyldvurdering: 4000 kr. Assens Amtstue, den 16/ Lauritzen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 23/ og indført i pantebog nr. 34 fol 184 samt indført i realregistret for Rørup fol. 58 K. Stephensen / Karl Andersen L. S. F. M.

10 Endelig Skøde Underskrevne Husejer Carl Julius Jensen af Gelsted skov sælger, skøder og endelig overdrager herved til Forpagter Ernst Johansen af Aalsbo den mig ifølge skøde læst 23 juni 1925 tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 14b af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 fjk. ¼ alb med derpå værende bygninger og disses mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Handelen er indgået på følgende vilkår: 1 Overtagelsen har allerede fundet sted, og det solgte står fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve bygningernes brandforsikringssum til anordningsmæssig anvendelse 2 Samtlige af ejendommens gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen. 3 Købesummen er fastsat til 4500 kr. skriver fire tusinde fem hundrede kroner, der er berigtiget ved at køberen. a. overtager og fra 11 december f. a. forrenter den ejendommen påhvilende prioritetsgæld til 1) Husmandskreditforeningen oprindelig stor kr. 2800,00 2) Husmandshypotekforeningen, oprindelig stor kr. 500,00 begge til forhøjet rente og forbunden med statusmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, således at de betalte afdrag kommer køberen til gode, mod at køberen betaler resterende indskud til Kreditforeningens Reservefond, og b. samtidig hermed har betalt kontant resten kr. 1200,00 4 i alt kr. 4500,00 Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales med halvdelen af hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene. Og da nu køberen har berigtiget købesummen som aftalt, så skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham som hans rette og fuldstændige ejendom, fri for anden gæld end her nævnt og i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Jeg Carl Julius Jensen erklærer på tro og love, at den solgte ejendom ikke tjener til bolig for mig eller familie, og at der ikke dertil er knyttet erhvervsvirksomhed hverken for min hustru alene eller os i forening. Jeg Ernst Johansen tiltræder herved som køber p. t. Aarup, den 26 april 1932 Som sælger Carl Julius Jensen Som køber Ernst Johansen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes fuldmyndighed bevidnes C. Andersen Sagfører i Aarup

11 Matr. 10 a Aalsbo by, Købers bopæl : Aalsbo pr. Gelsted Rørup sogn 14 b sammesteds. Anmelder : C. Andersen Stempel 868 kr. 80 øre Sagfører Endeligt Skøde Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup Underskrevne Gårdejer Ernst Johansen, Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Landmand Carl Johansen, Aalsbo, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom Aalsbo Mosegård kaldet, skyldsat under matr. nr. 10a, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fdk. 1 alb. samt husejendommen, skyldsat under matr. nr. 14b, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 fdk. 0 ¼ alb. med de på ejendommen stående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er indbefattet den landbrugsejendommen værende besætning, alle avls -, mejeriredskaber og maskiner og al avl, fourage og gødning i hus og på mark. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham bekendt, idet sælgeren oplyser, at der ikke ham bekendt findes flyvehavre på ejendommen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen har fundet sted den 1 august 1960 og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med de 1 august 1960 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er bekendt med, at der ikke fortiden påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. Skulle sådan senere blive pålagt er dette sælgeren uvedkommende. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver to hundrede seksti tre tusinde otte hundrede elleve kroner, der berigtiges ved at køberen : A. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 1 august 1960 at regne forrente den ejendommen ifølge tingbogen påhvilende prioritetsgæld : Påhviler matr. nr. 10 a : 1. Fyens Kreditforening, oprindelig stor ,- kr. i tre prioriteter, henholdsvis ,- kr., ,- kr. og ,- kr. den aflysning pr. 11/ nedbragt til tilsammen kr ,76 til henholdsvis 3½%, 3½% og 4% p.a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. 2. Statskassen for Grundforbedringslån, oprindelig stor 5.584,- kr., uden aflysning pr. 11/ nedbragt til 3.350,40 til 4½% p. a. rente, at afdrage med 1/20 halvårlig,

12 prioritet som for Kommunale skatter. 3. A/S Banken for Aarup og Omegn ,12 sikret ved skadesløsbrev stort indtil ,- kr. gældens størrelse fremgår ikke af tingbogen. Påhviler matr. nr. 14b : Østifternes Husmandskreditforening, oprindelig stor 2.800,- kr., uden aflysning pr. 11/ nedbragt til 2.303,26 til 4½% p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. B. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage den sælgeren påhvilende utinglyste gæld : 1. Vandløbsgæld 2.832,42 2. Aarup Sparekasse ( maskinlån ) ,00 3. Forskellig regningsgæld ,04 C. modtager gave af sælgeren for ,00 D. kvitterer tilgodehavende hos sælgeren ,00 E. samtidig hermed har betalt kontant ,00 F. Samtidig hermed har udstedt pantebrev til sælgeren for ,00 Og G. meddeler sælgeren og dennes hustru aftægt som nedenfor anført, af kapitalværdi ,00 I alt købesum kr ,00 4. Ved sin underskrift herpå forpligter sig og efterfølgende ejere af den overdragne ejendom, til at yde sælgeren og dennes hustru, så længe de eller én af dem lever, som aftægt fuldt ophold og underhold på den overdragne ejendom. Der overlades sælgeren og hustru til deres udelukkende brug den lejlighed, der er indrettet i stuehusets østlige ende, og ejeren er forpligtet til at sørge for lys og varme i og ren og vedligeholdelse af denne lejlighed. Ejeren er forpligtet til at yde sælgeren og hustru god og rigelig kost, af samme slags som ejeren og familie nyder, og sælgeren og hustru er berettiget til at indtage deres måltider ved ejerens bord sammen med denne og familie eller til at kræve maden serveret i deres lejlighed. Ejeren er forpligtet til at sørge for ren - og vedligeholdelse af sælgerens og hustrus gang og sengetøj. Ejeren er i det hele forpligtet til at yde sælgeren og hustru eller den længstlevende af dem god og omhyggelig pleje og pasning, navnlig i sygdoms og svagelighedstilfælde og til at hente læge og medicin til dem når de ønsker det eller deres helbredstilstand kræver det, med udgifterne hertil er ejeren udvedkommende. Sælgeren og hustru skal i det hele betragtes som medlemmer af ejerens familie og har som sådan navnlig også ret til frit at færdes overalt på den overdragne ejendom både ude og inde. Udover fornævnte naturalydelser betaler ejeren til sælgeren og hustru eller den længstlevende af dem, så længe de lever eller bor på ejendommen kontant 20,- kr. månedlig, den 1. i hver måned. Skulle sælgeren og hustru eller den længstlevende af dem nogen sinde blive ked af opholdet på ejendommen er de når som helst berettiget til at flytte derfra, og ejeren er da i stedet for fornævnte naturalydelser og fornævnte kontante månedlige betaling forpligtet til at betale dem kontant ,- kr., skriver ti tusinde kroner der forfalder til betaling senest 3 måneder efter fraflytningen, hvorhos ejeren er forpligtet til at betale dem eller den længstlevende af dem årlig 3.000,- kr. der erlægges med ¼ eller 750,- kr. hver 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober, første gang forud for det kommende kvartal.

13 Af hensyn til nærværende bestemmelse bliver nærværende skøde tillige at tinglyse som pantstiftende i den overdragne ejendom, med prioritet næst fornævnte prioriteter, herunder pantebrev til sælgeren, stort ,- kr. til 4% p. a. rente, og idet der med hensyn til ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 5. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter overfor mejeri, slagteri, elektricitetsværk, kontrolforening, kvægavlsforening og lignende. Han hæver alle indtægter, herunder mælkepenge og overskud og svarer alle udgifter med den 1 august 1960 at regne som skæringsdag. 6. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvormed navnlig bemærkes, at matr. nr. 10a er noteret som landbrugsejendom og ifølge tingbogen bebyrdet med dokument om bygningsafstand fra byvej, lyst 10/ , dokument om bygningsafstand fra landevej, lyst 30/ og dokument angående anbringelse af elmaster m. v., lyst 20/ og dokument angående do., lyst 20/6 1952, ej hinder for pantsætning. Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 4 tdr. land bevokset med skov. 7. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og ved pantebrev til sælger, betales af køberen alene Medunderskrevne, Carl Johansen, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig og idet jeg, af hensyn til mine forældres rettigheder i henhold til skødets post 4, begærer nærværende skøde tinglyst tillige som pantstiftende. Af hensyn til bestemmelserne i lov nr. 291 af 31 marts 1949 erklærer jeg på tro og love, at jeg er myndig og at, jeg og mine i loven nævnte pårørende hverken direkte eller som medejer af nogen et selskab, en forening eller en anden institution tilhørende ejendom eller dele af sådan, ved tinglysningen af nærværende skøde vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme. Medunderskrevne, sælgers hustru, samtykker i afhændelsen. Ligeledes underskrevne, købers hustru, samtykker i den i skødet skete pantsætning. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af de overdragne faste ejendomme til : Matr nr. 10 a. kr ,00 Matr. nr. 14 b ,00 I alt kr ,00 Og værdien af medfulgt løsøre til : Besætning værdi i handel og vandel kr ,00 Maskiner og redskaber ,00 I alt kr ,00 Værdien af sælgers og hustrus aftægtsrettigheder, incl. kontante månedlige beløb ansættes til 3.240,- kr. årlig, eller i alt, da sælger og hustru er fyldt henholdsvis 67 år. Og 60 år, kr.. Aalsbo den 7 oktober 1960.

14 Carl Johansen Ernst Johansen Inge Johansen Kirstine Johansen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen. Landsretssagfører Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 3 nov Anmærkning : 1) Dok. ang. bygningsafstand fra byvej er lyst d. 16/ og vedrører såvel 10a som 14b. 2) Det som nr. 4 foran nævnte dok. ang. el master m. v. er lyst 10/ Erik Hansen Aalsbo Bankevej

15 Matrikel nr. 14 b i Aalsbo lå oprindelig i skovene nord for Aalsbo. Ved et magelæg i 1854 mellem husmand Ole Hansen Matr. 14a og Gårdmand Lars Pedersen matr. nr. 10 a begge i Aalsbo, fik Ole Hansen grunden matr. nr. 14b. Den 26/ overtager hans svigersøn Peder Laurits Larsen grunden. Han sælger den 24/ grunden til Snedkersvend Niels Peder Larsen der allerede havde byget et hus på den. Niels Peder Larsen boede kun i huset i 4 år, hvor efter han sælger det til sin mester Snedker Jens Jacob Jensen og Gårdmand Anders Rasmussen Buch i Aalsbo. De sælger huset med det samme til Jomfru Mette Olsen som bor der sammen med sin broder. Hun dør i 1907 og han dør i Huset bliver solgt til Gårdmand i Aalsbo Jens Martin Larsen, som med det samme sælger det videre den 21/ til Enke Anna Hansen fra Skalbjerg. Hun bor kun i huset i 2 år hvor efter hun sælger det den 13/ til Hans Christian Steffensen fra Lunghøj. Den 25/ sælger Hans Christian Steffensen huset til Gårdejer Carl Julius Jensen fra Ejlskov. Han sælger huset den 26/ til Gårdforpagter Ernst Laurits Johansen Mosegaard i Aalsbo, som brugte huset til landarbejderbolig. Han sælger huset sammen med gården til sin søn Carl Johansen den 7/ Huset er ulejet indtil 1972 hvor det bliver moderniseret første gang. Carl Johansen sælger sin gård til sønnen Ernst Johansen 1/ og beholder huset som han og kone Inge Beiskjær flytter ind i, og bor i, til Carl Johansen som den sidst levende dør 8/ Ernst Johansen Mosegaard i Aalsbo

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850 Matr. nr. 21a Aalsbo by Rørup Fæstebrev 9/9 1827 Jens Pedersen d. 17/6 1828 Sophie Pedersdatter f. 1770 d. 1/1 1850 Fæstebrev 8/10 1829 + Hans Jørgensen Maren Jørgensdatter f. Aalsbo 1801 d. 11/5 1854

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere