Årsberetning praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region"

Transkript

1 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Maj 2011 Praksiskonsulentordningen

2 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Indledning Årsberetningen for praksiskonsulentordningen tager udgangspunkt i og følger opbygningen i handleplan 2010 og udarbejdes med udgangspunkt i praksiskoordinatorernes årsberetninger samt referater fra styregruppemøder (bilag 1). Formålet med årsberetningen er at beskrive arbejdet i praksiskonsulentordningen for styregruppen og samarbejdsudvalget for almen praksis samt bidrage til handleplan 2012 og udviklingen af ordningen har haft fokus på konsolidering af kerneaktiviteterne i praksiskonsulentordningen. Det er blandt andet udførelse af audit, udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser, deltagelse i samordningsudvalg og andre væsentlige udvalg for de tværgående indsatser. Både regionalt og lokalt er der sat udviklingstiltag i gang i Ifølge flere publikationer (se handleplan 2010) er praksiskonsulentordningens synlighed ikke god nok. I 2010 har et regionalt udviklingstiltag derfor været at sætte gang i en synliggørelsesindsats for praksiskonsulentordningen på hospitalerne og blandt de praktiserende læger. Lokalt har praksiskonsulentordningen været med i et utal af større eller mindre projekter med fokus på fremme af samarbejde, kvalitet og kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne. Årsberetningen er inddelt i følgende afsnit Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Øvrige aktiviteter Regnskab 2

3 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Audits Praksiskonsulentordningen (PKO) i Region Hovedstaden gennemførte i 2009 en kvalitativ audit efter en fælles model - tænkt som fast audit én gang årlig - som et væsentligt dialogværktøj for praksiskonsulenten og den ledende overlæge. Audit blev udført af praksiskonsulenten på afdelingen sammen med den ledende/visiterende overlæge ved at 15 elektive henvisninger og 15 epikriser blev udvalgt konsekutivt og vurderet med mulighed for en samtidig dialog. I hver vurderingskategori var der 4 muligheder: meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Hvis de to sidstnævnte blev afkrydset, blev man bedt om at argumentere for det i kommentarfeltet. Praksiskonsulenterne samlede tallene og kommentarerne i opsummeringsskemaer for hver afdeling og herigennem mulighed for at præsentere resultaterne ved en afdelingskonference. Praksiskoordinatorerne samlede derefter fundene for hvert hospital med mulighed for at delagtiggøre hospitalsledelsen i dem. Der blev desuden lavet en samlet opgørelse regionalt. Ved denne kvalitative audit påvistes blandt andet et behov for at gøre opmærksom på vigtigheden i at anføre telefonnumre på pårørende til demente og til børn i henvisningen, og at oplysninger om aktuel medicinering både i henvisninger og epikriser var mangelfulde. Resultaterne og generelle kvalitative fund blev meldt ud i blandt andet PraksisNyt-RegionH, og de er fortsat tilgængelige på sundhed.dk. I 2010 besluttede Styregruppen for PKO, at praksiskonsulentordningens kvalitative audit skal koordineres med hospitalernes journalaudit. Dette for at effektivisere de resurser, der anvendes til journalaudit blandt andet ved, at de samme journaler benyttes, og at indsamlingen af data kan ske elektronisk. Hospitalernes journalaudit foretages to gange årligt. 20 tilfældige journaler auditeres af afdelingernes auditteams og der indgår ca. 30 spørgsmål, hvoraf langt de fleste er krav afledt af akkrediteringsstandarderne fra DDKM og JCI. Alle spørgsmål besvares kvantitativt. Praksiskonsulentordningens spørgsmål vedr. henvisninger og epikriser blev indarbejdet heri. 3

4 I audit 2010 var følgende fund blandt de væsentligste (se endvidere bilag 2) Henvisninger Der var manglende oplysning om allergi og medicin (kunne evt promptes ) Det var tankevækkende, at så mange patienter indlægges uden praktiserende lægers deltagelse At elektroniske henvisninger ofte ikke er til stede ved journalskrivning og ikke til stede i papirjournalen At sagt til patienten mangler Epikriser Der mangler oplysning om medicinændringer, som bør ekspliciteres Sagt til patienten mangler Fremadrettet plan mangler I øvrigt viste audit, at der er afdelinger, som i stedet for at sende ambulante notater i epikrisen henviser til, at praktiserende læger kan finde oplysningerne i e-journalen. Erfaringerne fra audit 2010 var desværre mindre gode Koordinering af praksiskonsulentordningens kvalitative audit og hospitalernes journalaudit er en logistisk udfordring. Det er svært for praksiskonsulenter at deltage i de mange audits, der kan afholdes på forskellige tidspunkter i afdelingens forskellige ambulatorier, daghospitaler, centre mm. Værdien af audit som et nyttigt og værdifuldt dialogværktøj decimeres idet der var overlæger der ikke deltog, sygeplejersker der erstattede overlægen, konsulenter som blot fik 20 journaler udleveret til auditering og overlæger og praksiskonsulenter, som fandt at de spildte tiden, når blot fx 2 ud af 20 patienter var henvist fra praktiserende læge. Der er besvær med at indsamle kvalitative data blandt andet på grund af et meget sparsomt antal henvisninger fra praktiserende læger i de auditerede journaler. Det var oftest en lille del af journalerne, hvor praktiserende læge havde indlagt patienten. Der var endda audits, hvor det var ingen af de 20. Som følge af de mindre gode erfaringer med audit 2010 er det blevet foreslået det regionale journalauditudvalg, at man ved næste audit vurderer henvisninger i forbindelse med auditering af ambulante forløb, idet det på afdelingerne er blevet oplyst, at der er flere henvisninger fra praktiserende læger i disse. Praksiskonsulent og visiterende overlæge kan så fremover selvstændigt lave en kvalitativ audit (evt af andre journaler fx blot 10 stk) kun med registrering af kvalitative data. På denne måde kan fordele ved den kvalitative audit bevares og et værdifuldt dialogværktøj bibeholdes. Der bør desuden udarbejdes en model for auditering af pakkeforløbene. 4

5 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Fælles medicinkort Lanceringen af Det fælles MedicinKort (FMK) er udsat og afventer ny EPM for hospitalerne og Medcom godkendelse af en opgradering af lægesystemerne i almen praksis. Praksiskonsulentordningen har derfor ikke beskæftiget sig med FMK i Telefonlister Der er udarbejdet telefonlister over hospitalsafdelingerne som kan tilgås via sundhed.dk. Alle praktiserende læger er samtidig blevet tilskrevet med henblik på at akutnumre på de praktiserende læger er tilgængelige for hospitalspersonale og personale i psykiatrien via GS!åben. Fremadrettet er det de praktiserende lægers ansvar at opdatere deres akutnumre på sundhed.dk under praksisoplysninger. Oplysning om akutnummer vil umiddelbart herefter være tilgængelig i GS!åben. 5

6 Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser Ved udgangen af 2010 var der udarbejdet i alt 84 PKO-NYT. 52 blev enten udarbejdet eller revideret i løbet af 2010, heraf 15 nye (se endvidere bilag 3). Forløbsprogrammer I 2010 modtog regionen 120 mio. kr. til udvikling af kronikerindsatsen, herunder til implementering af eksisterende forløbsprogrammer. Praksiskonsulentordningen er repræsenteret i alle samordningsudvalg ved den lokale praksiskoordinator mens der er en praksiskoordinator i formandskabet for udarbejdelsen af forløbsprogram for demens. Praksiskonsulentordningen er på denne måde repræsenteret i de centrale fora for drøftelser om forløbsprogrammer. I 2010 blev der udarbejdet 4 patientforløbsbeskrivelser i forbindelse med forløbsprogrammet for diabetes. Patientforløbsbeskrivelsen for KOL er under revision. Der blev ikke godkendt yderligere forløbsprogrammer i Pakkeforløb Af de 84 PKO-NYT er de 14 henvisningsvejledninger til kræftpakkeforløb. Der er desuden udarbejdet 5 henvisningsvejledninger til hjertepakkeforløb, der dækker alle fire grupper af hjertepatienter. Kommunal praksiskoordinator I 2010 blev alment praktiserende læge Jesper Lundh ansat som kommunal praksiskoordinator indtil udgangen af 2012 under kronikerprogrammet. Jesper er fungerende praksiskonsulent på de parakliniske afdelinger i planområde nord. Jesper er inkluderet i koordinatorgruppen mens der er en praksiskoordinator repræsenteret i styregruppen for den kommunale praksiskoordinator. Jespers første opgave som kommunal praksiskoordinator er at beskrive den nuværende udbredelse af kommunale praksiskonsulenter og deres opgaver. 6

7 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Den 16. august 2010 godkendte styregruppen et udkast til en synliggørelsesindsats udarbejdet af en arbejdsgruppe under styregruppen med deltagelse af alle parter. Synliggørelsesindsatsen strækker sig over 2010 og 2011 med henblik på at øge kendskabet til praksiskonsulentordningen blandt såvel de praktiserende læger som hospitalspersonale. Synliggørelsesindsatsen kom sent i gang i 2010 og der er derfor flere af de planlagte aktiviteter, som ikke blev udført i Mål Status ultimo 2010 Hospitalerne 2010: Dialog indledt med Koncern Kommunikation Ikke sat i gang og dennes netværk ud i virksomhederne om udarbejdelse af generisk model for præsentation af praksiskonsulentordningen på virksomhedernes intranet 2011: Alle hospitaler har en side om praksiskonsulentordningen på deres intranet 2010: Alle praksiskonsulenter deltager i udvalgte konferencer på deres afdeling De alment praktiserende læger 2010: Alle praksiskonsulenter har fået taget deres foto. Ikke sat i gang 2010: Generisk pjece om praksiskonsulentordningen udarbejdet 2011: Udvikling og opdatering af sundhed.dk Ikke sat i gang 2010: Overensstemmelse mellem praksiskonsulenter Ikke sat i gang og lægelaug kortlagt 2010: Praksiskonsulentordningen inkluderet i Ikke sat i gang efteruddannelses-vejledernes katalog Alle praksiskonsulenter deltager i udvalgte konferencer på deres afdeling for så vidt som det er relevant. På nogle afdelinger har der i 2010 været udskiftning i ledelsen, hvorfor praksiskonsulenterne ikke har deltaget i konferencer. Fotos taget på praksiskonsulentordningens regionsmøde den 19. september Ikke alle fik taget deres foto. De konsulenter, hvis foto ikke blev taget på regionsmødet er siden blevet tilskrevet. Ikke sat i gang 2011: Formidlerkorps etableret 2011: Følordning etableret Ikke sat i gang Ikke sat i gang 7

8 Praksiskonsulenterne 2010: Alle praksis-konsulenter er udstyret med visitkort og USB-nøgle 2010: 2 kurser afholdt om mødeledelse og kommunikation Praksiskonsulentordningen 2011: Officielt logo for praksiskonsulentordningen udarbejdet 2011: Artikler om praksiskonsulentordningen publiceret i to relevante tidsskrifter 2011: Engelsk beskrivelse af praksiskonsulentordningen udarbejdet USB nøgler anskaffet, men ikke udleveret. Udsat til januar 2011 Logo udarbejdet Ingen artikler publiceret Ikke sat i gang 8

9 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Øvrige aktiviteter Timefordeling I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af budget 2010 blev det besluttet at opretholde den eksisterende timefordeling. PKO-håndbog PKO-håndbogen er revideret og opdateret og forefindes på sundhed.dk samt på praksiskonsulenternes USB-nøgle som led i synliggørelsesindsatsen. Regional praksisinformation Regional praksisinformation er løbende blevet udviklet og opdateret. Der er blandt andet kommet informationer om den kommunale praksiskoordinator, patientsikkerhed, kronikerprogrammet og henvisningsmuligheder til forebyggelsesindsatser i kommuner og på hospitalerne. November 2010 blev PraksisNyt evalueret. Der blev sendt spørgeskemaer ud til alle abonnenter, der er praktiserende læge i regionen (1242 abonnenter). 568 svarede på spørgeskemaet (40%). Heraf svarede 84 %, at de altid, eller de fleste gange, læser PraksisNyt, 89 % finder det nyttigt eller meget nyttigt. Evalueringens respondenter prioriterer forløbsbeskrivelser (443), visitationsmeddelelser (357) og lokale nyheder (335) og praksiskoordinatorerne informerer (278). 90% af respondenterne foretrækker, at PraksisNyt udsendes månedligt. Kurser og møder Praksiskonsulentordningen deltager i en lang række råd og udvalg samt en række møder. Deltagelse i råd, udvalg og møder er en meget væsentlig del af arbejdet som praksiskonsulent og praksiskoordinator da det er her beslutninger bliver taget og man som praksiskonsulent og koordinator kan gøre sin indflydelse gældende. Udvalgsarbejdet og mødevirksomheden beskrives her ud fra de to akser intern-ekstern og lokal-regional-national. Internt lokalt Deltagelse i morgenkonferencer er meget udbredt blandt praksiskonsulenterne og synes kun at mangle på afdelinger, hvor der har 9

10 været udskiftning i ledelse, flytninger, sammenlægninger eller andet med væsentlig påvirkning på den daglige drift i afdelingen. På nogle afdelinger er deltagelse i morgenkonferencer systematiseret, mens det på andre afdelinger sker mere ad hoc. Derudover er der den løbende kontakt med afdelingsledelsen. Praksiskoordinatorerne har jævnlige møder med direktionen. På nogle hospitaler er der desuden møder mellem direktionen og hele kredsen af praksiskonsulenter. På Herlev Hospital deltager praksiskoordinatoren desuden i introduktionsforløbet for nyansatte og har faste møder med udviklingschefen og samordningskoordinatoren. Dette er en indsats, der er beskrevet i synliggørelsesindsatsen og en indsats, der med fordel kan kopieres på andre hospitaler. Der afholdes en del gå-hjem-møder, faglige dage og andet. Tilslutningen til møderne varierer. Til nogle møder er der stor opbakning, det gælder for eksempel pædiatridag på Gentofte og fællesmøderne på Bornholm Hospital og Hvidovre Hospital. Til andre møder har tilslutningen desværre været begrænset. Det er svært at sige, hvad der netop gør, at et møde har stor tilslutning. Noget synes at tilsige at en tilbagevendende begivenhed, der tidligere har været stor tilfredshed med, er velbesøgte. Orientering gennem praksisinformation og udsendelse af personlige mails har varierende succes. Der kunne være ræson i at se systematisk på, hvori forskellen er mellem de møder, som er velbesøgte, og de møder, hvor tilslutningen er begrænset. Eksternt lokalt Praksiskoordinatoren er medlem af samordningsudvalget. For psykiatrien gælder det, at praksiskoordinatoren er medlem af psykiatriens samordningsudvalg, mens praksiskonsulenterne er medlem af de lokale samordningsudvalg. Praksiskoordinatorerne er desuden engagerede i diverse udvalg, som for eksempel kvalitetsudvalg, Praksiskonsulenterne er desuden med i en lang række mere fagspecifikke grupper og udvalg, som for eksempel styregruppen for den fælles skolebænk, telemedicinske projekter indenfor KOL og dermatologi, fødeplansudvalget, udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser og meget andet. Som følge af en beskeden synlighed blandt kollegerne har praksiskonsulentordningen på Rigshospitalet taget initiativ til praksisbesøg og taget kontakt til 12-mandsforeningerne i området med henblik på at fortælle om deres arbejde. Internt regionalt Den 30. september 2010 blev der afholdt regionsmøde i praksiskonsulentordningen. Temaet for mødet var indsatsen overfor kronisk syge. 49 praksiskoordinatorer og -konsulenter deltog. 10

11 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Eksternt regionalt Den 18. marts blev der afholdt en fælles basis konsulentudannelsesdag. Formålet med en fælles basis konsulentuddannelse er at præsentere rammerne for arbejdet som konsulent i relation til almen praksis, hospitaler, kommuner, Regionen og KvEAP samt at kvalificere samarbejdet konsulenterne imellem. Tilslutningen blandt praksiskonsulenterne var begrænset og kan skyldes, at uddannelsesdagen lå tidsmæssigt tæt efter PKO landsmødet. Internt nationalt Den 29. og 30. januar 2010 blev der afholdt landsmøde for praksiskonsulentordningerne. Mødet blev arrangeret af Region Sjælland og var meget velbesøgt. 39 praksiskoordinatorer og konsulenter deltog fra Region Hovedstaden. Desuden deltog Anders Kyst og Peter Treufeldt fra styregruppen. Temaerne var kommunikation og utilsigtede hændelser. 11

12 Regnskab 2010 I 2010 blev der forbrugt kr ,15 i praksiskonsulentordningen. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakancer og mindreforbrug på lokale udgifter. Kr. Lønudgifter (fast løn, mødedeltagelse, tabt ,24 arbejdsfortjeneste) Øvrig drift (kørsel, kursushonorar, ,91 tjenesterejser, forplejning) Total forbrug ,15 Budget ,00 12

13 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 BILAG 13

14 Handleplan for praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden 2010 November 2009 Praksiskonsulentordningen Handleplan praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden November 2009 Praksiskonsulentordningen

15 November 2009 Indledning Handleplan 2010 følger op på de indsatser, der er beskrevet i handleplan Udarbejdelsen af handleplan 2010 er forankret i et repræsentativt underudvalg til styregruppen for praksiskonsulentordningen. Underudvalgets opgave har først og fremmest været at udarbejde handleplan Desuden har udvalget haft til opgave at komme med forslag til model for udarbejdelsen af lokale handleplaner, afrapportering på lokale handleplaner såvel som den regionale, samt forslag til tidsplan (årshjul) for udarbejdelsen af årsberetning og handleplan. Kun handleplanen er beskrevet her. Handleplan 2010 indeholder en beskrivelse af de overordnede indsatsområder samt de mere specifikke indsatser herunder. Et indsatsområde er her for eksempel kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne/psykiatrien eller synliggørelse af PKO blandt de praktiserende læger, mens en indsats for eksempel er audits eller pakkeforløb. Handleplanen indeholder følgende overordnede indsatsområder og indsatser. Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri o Audits o Fælles medicinkort o Telefonlister Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser o Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser o Forløbsprogrammer o Pakkeforløb o Plan for den ældre medicinske patient o Kommunal praksiskoordinator Synliggørelse af praksiskonsulentordningen o De praktiserende læger o Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre Praksiskonsulentordningen o Timefordeling o PKO-håndbog o Regional praksisinformation o Kurser og møder. 2

16 November 2009 Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Indsatsområdet kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri omfatter i særdeleshed indsatser rettet mod at forbedre den elektroniske kommunikation mellem praksis og hospital/psykiatrisk center, men omfatter også det direkte møde mellem praksis og hospital, formidlet gennem PKO. Audits Den kvalitative audit af elektive henvisninger og epikriser er især tænkt som et dialogværktøj for praksiskonsulenten og den visiterende overlæge. I 2009 udførtes der audits på alle hospitaler og i psykiatrien. Opfølgning på audits 2009 vil ske fortløbende indtil udførelse af audits 2010 gennem dialog mellem afdelingsledelsen/hospitalsdirektionen og praksiskonsulenten/praksiskoordinatoren. Audits 2010 forventes udført i efteråret Audits indeholder aktuelt audit af elektive henvisninger og epikriser, men ønskes udvidet til også at inkludere audits af ambulante notater, akutte indlæggelse og forløb med vandrejournaler Det fælles medicinkort (FMK) Det Fælles Medicinkort er en løsning der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. Alle ordinerende læger får hermed adgang til at se og opdatere den aktuelle medicinering, så korrekt medicinering kan finde sted. Forventningen er, at FMK vil være klar til brug for de praktiserende læger over hele landet i løbet af Så snart FMK er klar til brug vil det være hensigtsmæssigt om der i regi af PKO tages en drøftelse af, hvordan PKO kan bidrage til dets anvendelse. Telefonlister Ud fra ønsket om at fremme tilgængeligheden mellem sektorerne efterspørger afdelingerne og centrene en telefonliste over de alment praktiserende læger, der kan tilgås via sundhed.dk med digital signatur eller hospitalets/psykiatriens intranet. Ligeså efterspørger de alment praktiserende læger en telefonliste over afdelingerne og centrene, der kan tilgås via lægesystemerne. 3

17 November 2009 Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Indsatsområdet tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser omfatter de indsatser, der retter sig mod formaliseringen og koordinationen heraf, lokalt såvel som regionalt. Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser I 2009 godkendtes en procedure for godkendelse af tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser. Med udgangspunkt i denne procedure blev der godkendt 4 patientforløbsbeskrivelser. Desuden forestod praksiskoordinatorerne er systematisk oprydning af patientforløbsbeskrivelser udarbejdet i de tidligere amtslige praksiskonsulentordninger. Med udgangspunkt i ovenfornævnte oprydning samt lokal identifikation af ukomplicerede tværsektorielle patientforløb er der grundlag for at godkende en række tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser i løbet af Forløbsprogrammer I region Hovedstaden er der udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL, mens der er forløbsprogrammer på vej for demens, hjerte/karsygdomme og muskel/skeletlidelser. Regionen har desuden ansøgt om midler i udmøntningspuljen for indsatser overfor kroniske sygdomme, men endnu ikke fået tilbagemelding på ansøgningen. Drøftelser vedrørende implementeringen af forløbsprogrammer foregår hovedsageligt i samordningsudvalgene for de enkelte hospitaler. Det er derfor væsentligt, at PKO følger udviklingen lokalt. Pakkeforløb Kræftpakker Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om kræftbehandling. Formålet med aftalen er at sikre, at patienter med kræft eller med begrundet mistanke om kræft udredes og behandles uden unødig ventetid. I forlængelse heraf er der formuleret og implementeret nationale "pakkeforløb". Formålet med pakkeforløbene er at beskrive en hensigtsmæssig organisering af patientforløbene, så patienterne kan tilbydes optimal udredning og behandling uden ventetid. I samarbejde med de sundhedsfaglige råd har PKO udarbejdet henvisningsvejledninger til brug i almen praksis i forbindelse med visitation 4

18 November 2009 til kræftpakkeforløb. Desuden har PKO i samarbejde med efteruddannelseskonsulenterne afholdt kurser i kræftpakkeforløbene for deres kolleger. Hjertepakker Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for hurtige udrednings- og behandlingsforløb for fire grupper af hjertepatienter; ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet, hjertesvigt, hjerteklapsygdom og stabile hjertekramper. Formålet med pakkeforløbene er at sikre patienterne en ensartet og effektiv behandling uden unødvendige ventetider. I samarbejde med de sundhedsfaglige råd har PKO udarbejdet henvisningsvejledninger til brug i almen praksis i forbindelse med visitation til hjertepakkeforløb. Plan for den ældre medicinske patient I forlængelse af udarbejdelsen af hospitals- og psykiatriplanerne har Regionsrådet ønsket at sætte særligt fokus på det medicinske område. Det har resulteret i Plan for den ældre medicinske patient, der sætter særligt fokus på denne særligt sårbare gruppe af borgere i deres møde med sundhedsvæsenet. Der er nu nedsat en styregruppe for implementering Plan for den ældre medicinske patient med repræsentation fra PKO. Plan for den ældre medicinske patient har en tæt sammenhæng med regionens arbejde med kronisk syge. Som for forløbsprogrammerne foregår implementering derfor hovedsageligt omkring samordningsudvalgene. Aktuelt er der taget beslutning om rammerne for følge-hjem ordningen mens der forventes afklaring om rammerne for følge-op ordningen primo Kommunal praksiskoordinator I forbindelse med udmøntningspuljen for indsatser rettet mod kronisk syge er der ansøgt om midler til en projektordning vedrørende en kommunal praksiskoordinator. Formålet med den kommunale praksiskoordinator er at bidrage til at fremme samarbejdet mellem kommunale praksiskonsulenter og mellem kommunale og regionale praksiskonsulenter. Koordinationen og samarbejdet med den kommunale praksiskoordinator skal indtænkes i praksiskonsulentordningen, både i forhold til styregruppens arbejde og lokalt. 5

19 November 2009 Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Indsatsområdet synliggørelse af praksiskonsulentordningen retter sig både mod de praktiserende læger og hospitalsafdelingerne/de psykiatriske centre med henblik på, at begge sektorer får øget kendskab til ordningen og viden om, hvad ordningen bidrager med for på den måde at øge effekten af den indsats, der udføres. De praktiserende læger I Mussman rapporten (Sundhedsstyrelsen 2003) var én af konklusionerne, at der er lav opbakning til ordningen blandt de praktiserende læger (54 % er tilfredse med ordningen). I rapporten Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2008) angives det, at ca. 40 % af de praktiserende læger mener praksiskonsulentordningen har været til meget eller en del hjælp i arbejdet med henvisninger. Det er derfor en væsentlig opgave for PKO at skabe større erkendelse af ordningens formål blandt de alment praktiserende læger og hvordan ordningen kan bidrage til at forbedre den enkelte læges kontakt til og samarbejde med hospitalerne og psykiatrien. Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre En indsats med synliggørelse af praksiskonsulentordningen blandt de alment praktiserende læger kan gå hånd i hånd med en tilsvarende indsats overfor personalet på hospitalerne og de psykiatriske centre. 6

20 November 2009 Praksiskonsulentordningen Indsatsområdet praksiskonsulentordningen omfatter alle de indsatser, der på den ene eller anden måde er regionale og som sådan en naturlig del af handleplanen. Timefordelingen På styregruppemødet d. 17. november 2008 tog styregruppen beslutning om fordelingen af timer for Styregruppen tog desuden beslutning om, at Ordningen evalueres efter 1 år, hvor fordelingen af den samlede ramme for PKO revideres i forhold til de erfaringer man gør sig i løbet af PKO-håndbog PKO håndbogen skal revideres løbende med henblik på at gøre den så vedkommende for konsulenterne som muligt. På møde blandt praksiskonsulenter og koordinatorer i december 2009 drøftes PKO håndbogen og input herfra vil indgå i revisionen. Regional praksisinformation Sundhed.dk indeholder en side kaldet Praksisinformation. Denne side er tilegnet regionens informationer om praksissektoren, herunder PKO. Til at vedligeholde siden er der nedsat en redaktionsgruppe med deltagelse af praksiskoordinator. I regi af DAK-E er der desuden nedsat en arbejdsgruppe om praksisinformation, her er der dog kun tale om almen praksis. Arbejdsgruppens opgave er blandt andet etablering af en kræftside og en startside for praksisinformation på sundhed.dk. Praksiskoordinator deltager fra Region Hovedstaden. Kurser og møder I praksiskonsulentordningen er der behov for koordinering og vidensudveksling mellem praksiskoordinatorerne og mellem de regionale praksiskonsulentordninger. Der er desuden behov for at klæde nye konsulenter på til arbejdet som praksiskonsulent for eksempel gennem introduktionskurser. 7

21 Region Hovedstaden 2221 Journaler Standard Nr. Spørgsmål 8 Overflytning / udskrivning / epikrise (spørgsmål med grønt besvares i samarbejde med praksiskonsulent) Absolutte tal Procenter Generel standard 8.01 Hvis patienten ved udskrivelsen fortsat har et behov for fysisk genoptræning - er der da udfærdiget en genoptræningsplan? % 16% 81% 8.02 Indeholder epikrisen en beskrivelse af patientens helbredstilstand ved udskrivelsen? % 31% 8% 8.10 Er epikrisen sendt elektronisk? % 5% 13% 8.11 Indeholder epikrisen et resumé af undersøgelses- og behandlingsforløbet? % 8% 12% 8.12 Indeholder epikrisen en plan for opfølgning for patienten efter udskrivelsen? % 12% 14% 8.13 Indeholder epikrisen en beskrivelse af hvilken instruktion, der er givet til patienten? % 48% 16% 8.14 Indeholder epikrisen alle væsentlige fund? % 16% 13% 9 Henvisninger (spørgsmål med grønt besvares isamarbejde med praksiskonsulent) 9.10 Er henvisningen sendt elektronisk? % 61% 66% 9.11 Indeholder henvisningen cpr.nr., navn, adresse og telefonnummer? % 30% 66% 9.12 Er diagnose og relevant bidiagnose anført? % 17% 67% 9.13 Er anamnese anført? % 19% 67% 9.14 Er formål/problemstilling, der ligger til grund for henvisningen, anført? % 15% 67% 9.15 Er objektive fund anført? % 61% 65% 9.16 Er aktuel medicinliste anført? % 36% 67% 9.17 Er feltet allergi udfyldt? % 28% 68% Ja Nej Ikke relevant Ja Nej Ikke relevant 60% 85% Nedre standard Øvre standard

22 Ansvarlig SFR eller arbejdsgruppe/ styregruppe Patientforløbsbeskrivelse Publiceret Seneste revision Sundhed.dk Adresse B&U psykiatri ADHD 11. juni 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Henvisning til børne- og B&U psykiatri ungdomspsykiatrisk center 10. marts marts 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi CT og MR skanning december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna cervicalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna thoracalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna lumbalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af skulder 17. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af hænder og fødder 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af hofteled 16. december november 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af knæled 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af subcutane tumores 16. november 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gastroenterologi og Hepatologi Transaminasæmi 19. maj november 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Geriatri Faldudredning hos ældre 14. juni 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Abort 26. juli januar 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Endometriose 13. januar september 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Infertilitet 4. maj januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Polycystisk ovariesyndrom 17. december maj 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id=

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser

Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser Nyre-, blære- og livmoderkræftpakkeforløb i Region Midtjylland, 2013 Audit er gennemført af: Praksiskonsulentordningen, Region Midtjylland, Jens M. Rubak,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Audit af henvisninger og epikriser 2011

Audit af henvisninger og epikriser 2011 1 PKOs kvalitative audit Styregruppen for PKO har besluttet, at PKO i 2011 genoptager proceduren fra 2009, hvor praksiskonsulent og visiterende overlæge kvalitativt auditerer 15 henvisninger og epikriser.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Hovedstaden April 2010

Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Hovedstaden April 2010 Årsberetning 2009 Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden April 2010 Koncern Praksis Årsberetning 2009 Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden April 2010 Koncern Praksis Årsberetning

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN GLDSXE KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere