Årsberetning praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region"

Transkript

1 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Maj 2011 Praksiskonsulentordningen

2 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Indledning Årsberetningen for praksiskonsulentordningen tager udgangspunkt i og følger opbygningen i handleplan 2010 og udarbejdes med udgangspunkt i praksiskoordinatorernes årsberetninger samt referater fra styregruppemøder (bilag 1). Formålet med årsberetningen er at beskrive arbejdet i praksiskonsulentordningen for styregruppen og samarbejdsudvalget for almen praksis samt bidrage til handleplan 2012 og udviklingen af ordningen har haft fokus på konsolidering af kerneaktiviteterne i praksiskonsulentordningen. Det er blandt andet udførelse af audit, udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser, deltagelse i samordningsudvalg og andre væsentlige udvalg for de tværgående indsatser. Både regionalt og lokalt er der sat udviklingstiltag i gang i Ifølge flere publikationer (se handleplan 2010) er praksiskonsulentordningens synlighed ikke god nok. I 2010 har et regionalt udviklingstiltag derfor været at sætte gang i en synliggørelsesindsats for praksiskonsulentordningen på hospitalerne og blandt de praktiserende læger. Lokalt har praksiskonsulentordningen været med i et utal af større eller mindre projekter med fokus på fremme af samarbejde, kvalitet og kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne. Årsberetningen er inddelt i følgende afsnit Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Øvrige aktiviteter Regnskab 2

3 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Audits Praksiskonsulentordningen (PKO) i Region Hovedstaden gennemførte i 2009 en kvalitativ audit efter en fælles model - tænkt som fast audit én gang årlig - som et væsentligt dialogværktøj for praksiskonsulenten og den ledende overlæge. Audit blev udført af praksiskonsulenten på afdelingen sammen med den ledende/visiterende overlæge ved at 15 elektive henvisninger og 15 epikriser blev udvalgt konsekutivt og vurderet med mulighed for en samtidig dialog. I hver vurderingskategori var der 4 muligheder: meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Hvis de to sidstnævnte blev afkrydset, blev man bedt om at argumentere for det i kommentarfeltet. Praksiskonsulenterne samlede tallene og kommentarerne i opsummeringsskemaer for hver afdeling og herigennem mulighed for at præsentere resultaterne ved en afdelingskonference. Praksiskoordinatorerne samlede derefter fundene for hvert hospital med mulighed for at delagtiggøre hospitalsledelsen i dem. Der blev desuden lavet en samlet opgørelse regionalt. Ved denne kvalitative audit påvistes blandt andet et behov for at gøre opmærksom på vigtigheden i at anføre telefonnumre på pårørende til demente og til børn i henvisningen, og at oplysninger om aktuel medicinering både i henvisninger og epikriser var mangelfulde. Resultaterne og generelle kvalitative fund blev meldt ud i blandt andet PraksisNyt-RegionH, og de er fortsat tilgængelige på sundhed.dk. I 2010 besluttede Styregruppen for PKO, at praksiskonsulentordningens kvalitative audit skal koordineres med hospitalernes journalaudit. Dette for at effektivisere de resurser, der anvendes til journalaudit blandt andet ved, at de samme journaler benyttes, og at indsamlingen af data kan ske elektronisk. Hospitalernes journalaudit foretages to gange årligt. 20 tilfældige journaler auditeres af afdelingernes auditteams og der indgår ca. 30 spørgsmål, hvoraf langt de fleste er krav afledt af akkrediteringsstandarderne fra DDKM og JCI. Alle spørgsmål besvares kvantitativt. Praksiskonsulentordningens spørgsmål vedr. henvisninger og epikriser blev indarbejdet heri. 3

4 I audit 2010 var følgende fund blandt de væsentligste (se endvidere bilag 2) Henvisninger Der var manglende oplysning om allergi og medicin (kunne evt promptes ) Det var tankevækkende, at så mange patienter indlægges uden praktiserende lægers deltagelse At elektroniske henvisninger ofte ikke er til stede ved journalskrivning og ikke til stede i papirjournalen At sagt til patienten mangler Epikriser Der mangler oplysning om medicinændringer, som bør ekspliciteres Sagt til patienten mangler Fremadrettet plan mangler I øvrigt viste audit, at der er afdelinger, som i stedet for at sende ambulante notater i epikrisen henviser til, at praktiserende læger kan finde oplysningerne i e-journalen. Erfaringerne fra audit 2010 var desværre mindre gode Koordinering af praksiskonsulentordningens kvalitative audit og hospitalernes journalaudit er en logistisk udfordring. Det er svært for praksiskonsulenter at deltage i de mange audits, der kan afholdes på forskellige tidspunkter i afdelingens forskellige ambulatorier, daghospitaler, centre mm. Værdien af audit som et nyttigt og værdifuldt dialogværktøj decimeres idet der var overlæger der ikke deltog, sygeplejersker der erstattede overlægen, konsulenter som blot fik 20 journaler udleveret til auditering og overlæger og praksiskonsulenter, som fandt at de spildte tiden, når blot fx 2 ud af 20 patienter var henvist fra praktiserende læge. Der er besvær med at indsamle kvalitative data blandt andet på grund af et meget sparsomt antal henvisninger fra praktiserende læger i de auditerede journaler. Det var oftest en lille del af journalerne, hvor praktiserende læge havde indlagt patienten. Der var endda audits, hvor det var ingen af de 20. Som følge af de mindre gode erfaringer med audit 2010 er det blevet foreslået det regionale journalauditudvalg, at man ved næste audit vurderer henvisninger i forbindelse med auditering af ambulante forløb, idet det på afdelingerne er blevet oplyst, at der er flere henvisninger fra praktiserende læger i disse. Praksiskonsulent og visiterende overlæge kan så fremover selvstændigt lave en kvalitativ audit (evt af andre journaler fx blot 10 stk) kun med registrering af kvalitative data. På denne måde kan fordele ved den kvalitative audit bevares og et værdifuldt dialogværktøj bibeholdes. Der bør desuden udarbejdes en model for auditering af pakkeforløbene. 4

5 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Fælles medicinkort Lanceringen af Det fælles MedicinKort (FMK) er udsat og afventer ny EPM for hospitalerne og Medcom godkendelse af en opgradering af lægesystemerne i almen praksis. Praksiskonsulentordningen har derfor ikke beskæftiget sig med FMK i Telefonlister Der er udarbejdet telefonlister over hospitalsafdelingerne som kan tilgås via sundhed.dk. Alle praktiserende læger er samtidig blevet tilskrevet med henblik på at akutnumre på de praktiserende læger er tilgængelige for hospitalspersonale og personale i psykiatrien via GS!åben. Fremadrettet er det de praktiserende lægers ansvar at opdatere deres akutnumre på sundhed.dk under praksisoplysninger. Oplysning om akutnummer vil umiddelbart herefter være tilgængelig i GS!åben. 5

6 Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser Ved udgangen af 2010 var der udarbejdet i alt 84 PKO-NYT. 52 blev enten udarbejdet eller revideret i løbet af 2010, heraf 15 nye (se endvidere bilag 3). Forløbsprogrammer I 2010 modtog regionen 120 mio. kr. til udvikling af kronikerindsatsen, herunder til implementering af eksisterende forløbsprogrammer. Praksiskonsulentordningen er repræsenteret i alle samordningsudvalg ved den lokale praksiskoordinator mens der er en praksiskoordinator i formandskabet for udarbejdelsen af forløbsprogram for demens. Praksiskonsulentordningen er på denne måde repræsenteret i de centrale fora for drøftelser om forløbsprogrammer. I 2010 blev der udarbejdet 4 patientforløbsbeskrivelser i forbindelse med forløbsprogrammet for diabetes. Patientforløbsbeskrivelsen for KOL er under revision. Der blev ikke godkendt yderligere forløbsprogrammer i Pakkeforløb Af de 84 PKO-NYT er de 14 henvisningsvejledninger til kræftpakkeforløb. Der er desuden udarbejdet 5 henvisningsvejledninger til hjertepakkeforløb, der dækker alle fire grupper af hjertepatienter. Kommunal praksiskoordinator I 2010 blev alment praktiserende læge Jesper Lundh ansat som kommunal praksiskoordinator indtil udgangen af 2012 under kronikerprogrammet. Jesper er fungerende praksiskonsulent på de parakliniske afdelinger i planområde nord. Jesper er inkluderet i koordinatorgruppen mens der er en praksiskoordinator repræsenteret i styregruppen for den kommunale praksiskoordinator. Jespers første opgave som kommunal praksiskoordinator er at beskrive den nuværende udbredelse af kommunale praksiskonsulenter og deres opgaver. 6

7 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Den 16. august 2010 godkendte styregruppen et udkast til en synliggørelsesindsats udarbejdet af en arbejdsgruppe under styregruppen med deltagelse af alle parter. Synliggørelsesindsatsen strækker sig over 2010 og 2011 med henblik på at øge kendskabet til praksiskonsulentordningen blandt såvel de praktiserende læger som hospitalspersonale. Synliggørelsesindsatsen kom sent i gang i 2010 og der er derfor flere af de planlagte aktiviteter, som ikke blev udført i Mål Status ultimo 2010 Hospitalerne 2010: Dialog indledt med Koncern Kommunikation Ikke sat i gang og dennes netværk ud i virksomhederne om udarbejdelse af generisk model for præsentation af praksiskonsulentordningen på virksomhedernes intranet 2011: Alle hospitaler har en side om praksiskonsulentordningen på deres intranet 2010: Alle praksiskonsulenter deltager i udvalgte konferencer på deres afdeling De alment praktiserende læger 2010: Alle praksiskonsulenter har fået taget deres foto. Ikke sat i gang 2010: Generisk pjece om praksiskonsulentordningen udarbejdet 2011: Udvikling og opdatering af sundhed.dk Ikke sat i gang 2010: Overensstemmelse mellem praksiskonsulenter Ikke sat i gang og lægelaug kortlagt 2010: Praksiskonsulentordningen inkluderet i Ikke sat i gang efteruddannelses-vejledernes katalog Alle praksiskonsulenter deltager i udvalgte konferencer på deres afdeling for så vidt som det er relevant. På nogle afdelinger har der i 2010 været udskiftning i ledelsen, hvorfor praksiskonsulenterne ikke har deltaget i konferencer. Fotos taget på praksiskonsulentordningens regionsmøde den 19. september Ikke alle fik taget deres foto. De konsulenter, hvis foto ikke blev taget på regionsmødet er siden blevet tilskrevet. Ikke sat i gang 2011: Formidlerkorps etableret 2011: Følordning etableret Ikke sat i gang Ikke sat i gang 7

8 Praksiskonsulenterne 2010: Alle praksis-konsulenter er udstyret med visitkort og USB-nøgle 2010: 2 kurser afholdt om mødeledelse og kommunikation Praksiskonsulentordningen 2011: Officielt logo for praksiskonsulentordningen udarbejdet 2011: Artikler om praksiskonsulentordningen publiceret i to relevante tidsskrifter 2011: Engelsk beskrivelse af praksiskonsulentordningen udarbejdet USB nøgler anskaffet, men ikke udleveret. Udsat til januar 2011 Logo udarbejdet Ingen artikler publiceret Ikke sat i gang 8

9 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Øvrige aktiviteter Timefordeling I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af budget 2010 blev det besluttet at opretholde den eksisterende timefordeling. PKO-håndbog PKO-håndbogen er revideret og opdateret og forefindes på sundhed.dk samt på praksiskonsulenternes USB-nøgle som led i synliggørelsesindsatsen. Regional praksisinformation Regional praksisinformation er løbende blevet udviklet og opdateret. Der er blandt andet kommet informationer om den kommunale praksiskoordinator, patientsikkerhed, kronikerprogrammet og henvisningsmuligheder til forebyggelsesindsatser i kommuner og på hospitalerne. November 2010 blev PraksisNyt evalueret. Der blev sendt spørgeskemaer ud til alle abonnenter, der er praktiserende læge i regionen (1242 abonnenter). 568 svarede på spørgeskemaet (40%). Heraf svarede 84 %, at de altid, eller de fleste gange, læser PraksisNyt, 89 % finder det nyttigt eller meget nyttigt. Evalueringens respondenter prioriterer forløbsbeskrivelser (443), visitationsmeddelelser (357) og lokale nyheder (335) og praksiskoordinatorerne informerer (278). 90% af respondenterne foretrækker, at PraksisNyt udsendes månedligt. Kurser og møder Praksiskonsulentordningen deltager i en lang række råd og udvalg samt en række møder. Deltagelse i råd, udvalg og møder er en meget væsentlig del af arbejdet som praksiskonsulent og praksiskoordinator da det er her beslutninger bliver taget og man som praksiskonsulent og koordinator kan gøre sin indflydelse gældende. Udvalgsarbejdet og mødevirksomheden beskrives her ud fra de to akser intern-ekstern og lokal-regional-national. Internt lokalt Deltagelse i morgenkonferencer er meget udbredt blandt praksiskonsulenterne og synes kun at mangle på afdelinger, hvor der har 9

10 været udskiftning i ledelse, flytninger, sammenlægninger eller andet med væsentlig påvirkning på den daglige drift i afdelingen. På nogle afdelinger er deltagelse i morgenkonferencer systematiseret, mens det på andre afdelinger sker mere ad hoc. Derudover er der den løbende kontakt med afdelingsledelsen. Praksiskoordinatorerne har jævnlige møder med direktionen. På nogle hospitaler er der desuden møder mellem direktionen og hele kredsen af praksiskonsulenter. På Herlev Hospital deltager praksiskoordinatoren desuden i introduktionsforløbet for nyansatte og har faste møder med udviklingschefen og samordningskoordinatoren. Dette er en indsats, der er beskrevet i synliggørelsesindsatsen og en indsats, der med fordel kan kopieres på andre hospitaler. Der afholdes en del gå-hjem-møder, faglige dage og andet. Tilslutningen til møderne varierer. Til nogle møder er der stor opbakning, det gælder for eksempel pædiatridag på Gentofte og fællesmøderne på Bornholm Hospital og Hvidovre Hospital. Til andre møder har tilslutningen desværre været begrænset. Det er svært at sige, hvad der netop gør, at et møde har stor tilslutning. Noget synes at tilsige at en tilbagevendende begivenhed, der tidligere har været stor tilfredshed med, er velbesøgte. Orientering gennem praksisinformation og udsendelse af personlige mails har varierende succes. Der kunne være ræson i at se systematisk på, hvori forskellen er mellem de møder, som er velbesøgte, og de møder, hvor tilslutningen er begrænset. Eksternt lokalt Praksiskoordinatoren er medlem af samordningsudvalget. For psykiatrien gælder det, at praksiskoordinatoren er medlem af psykiatriens samordningsudvalg, mens praksiskonsulenterne er medlem af de lokale samordningsudvalg. Praksiskoordinatorerne er desuden engagerede i diverse udvalg, som for eksempel kvalitetsudvalg, Praksiskonsulenterne er desuden med i en lang række mere fagspecifikke grupper og udvalg, som for eksempel styregruppen for den fælles skolebænk, telemedicinske projekter indenfor KOL og dermatologi, fødeplansudvalget, udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser og meget andet. Som følge af en beskeden synlighed blandt kollegerne har praksiskonsulentordningen på Rigshospitalet taget initiativ til praksisbesøg og taget kontakt til 12-mandsforeningerne i området med henblik på at fortælle om deres arbejde. Internt regionalt Den 30. september 2010 blev der afholdt regionsmøde i praksiskonsulentordningen. Temaet for mødet var indsatsen overfor kronisk syge. 49 praksiskoordinatorer og -konsulenter deltog. 10

11 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Eksternt regionalt Den 18. marts blev der afholdt en fælles basis konsulentudannelsesdag. Formålet med en fælles basis konsulentuddannelse er at præsentere rammerne for arbejdet som konsulent i relation til almen praksis, hospitaler, kommuner, Regionen og KvEAP samt at kvalificere samarbejdet konsulenterne imellem. Tilslutningen blandt praksiskonsulenterne var begrænset og kan skyldes, at uddannelsesdagen lå tidsmæssigt tæt efter PKO landsmødet. Internt nationalt Den 29. og 30. januar 2010 blev der afholdt landsmøde for praksiskonsulentordningerne. Mødet blev arrangeret af Region Sjælland og var meget velbesøgt. 39 praksiskoordinatorer og konsulenter deltog fra Region Hovedstaden. Desuden deltog Anders Kyst og Peter Treufeldt fra styregruppen. Temaerne var kommunikation og utilsigtede hændelser. 11

12 Regnskab 2010 I 2010 blev der forbrugt kr ,15 i praksiskonsulentordningen. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakancer og mindreforbrug på lokale udgifter. Kr. Lønudgifter (fast løn, mødedeltagelse, tabt ,24 arbejdsfortjeneste) Øvrig drift (kørsel, kursushonorar, ,91 tjenesterejser, forplejning) Total forbrug ,15 Budget ,00 12

13 Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 BILAG 13

14 Handleplan for praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden 2010 November 2009 Praksiskonsulentordningen Handleplan praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden November 2009 Praksiskonsulentordningen

15 November 2009 Indledning Handleplan 2010 følger op på de indsatser, der er beskrevet i handleplan Udarbejdelsen af handleplan 2010 er forankret i et repræsentativt underudvalg til styregruppen for praksiskonsulentordningen. Underudvalgets opgave har først og fremmest været at udarbejde handleplan Desuden har udvalget haft til opgave at komme med forslag til model for udarbejdelsen af lokale handleplaner, afrapportering på lokale handleplaner såvel som den regionale, samt forslag til tidsplan (årshjul) for udarbejdelsen af årsberetning og handleplan. Kun handleplanen er beskrevet her. Handleplan 2010 indeholder en beskrivelse af de overordnede indsatsområder samt de mere specifikke indsatser herunder. Et indsatsområde er her for eksempel kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne/psykiatrien eller synliggørelse af PKO blandt de praktiserende læger, mens en indsats for eksempel er audits eller pakkeforløb. Handleplanen indeholder følgende overordnede indsatsområder og indsatser. Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri o Audits o Fælles medicinkort o Telefonlister Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser o Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser o Forløbsprogrammer o Pakkeforløb o Plan for den ældre medicinske patient o Kommunal praksiskoordinator Synliggørelse af praksiskonsulentordningen o De praktiserende læger o Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre Praksiskonsulentordningen o Timefordeling o PKO-håndbog o Regional praksisinformation o Kurser og møder. 2

16 November 2009 Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Indsatsområdet kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri omfatter i særdeleshed indsatser rettet mod at forbedre den elektroniske kommunikation mellem praksis og hospital/psykiatrisk center, men omfatter også det direkte møde mellem praksis og hospital, formidlet gennem PKO. Audits Den kvalitative audit af elektive henvisninger og epikriser er især tænkt som et dialogværktøj for praksiskonsulenten og den visiterende overlæge. I 2009 udførtes der audits på alle hospitaler og i psykiatrien. Opfølgning på audits 2009 vil ske fortløbende indtil udførelse af audits 2010 gennem dialog mellem afdelingsledelsen/hospitalsdirektionen og praksiskonsulenten/praksiskoordinatoren. Audits 2010 forventes udført i efteråret Audits indeholder aktuelt audit af elektive henvisninger og epikriser, men ønskes udvidet til også at inkludere audits af ambulante notater, akutte indlæggelse og forløb med vandrejournaler Det fælles medicinkort (FMK) Det Fælles Medicinkort er en løsning der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. Alle ordinerende læger får hermed adgang til at se og opdatere den aktuelle medicinering, så korrekt medicinering kan finde sted. Forventningen er, at FMK vil være klar til brug for de praktiserende læger over hele landet i løbet af Så snart FMK er klar til brug vil det være hensigtsmæssigt om der i regi af PKO tages en drøftelse af, hvordan PKO kan bidrage til dets anvendelse. Telefonlister Ud fra ønsket om at fremme tilgængeligheden mellem sektorerne efterspørger afdelingerne og centrene en telefonliste over de alment praktiserende læger, der kan tilgås via sundhed.dk med digital signatur eller hospitalets/psykiatriens intranet. Ligeså efterspørger de alment praktiserende læger en telefonliste over afdelingerne og centrene, der kan tilgås via lægesystemerne. 3

17 November 2009 Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Indsatsområdet tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser omfatter de indsatser, der retter sig mod formaliseringen og koordinationen heraf, lokalt såvel som regionalt. Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser I 2009 godkendtes en procedure for godkendelse af tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser. Med udgangspunkt i denne procedure blev der godkendt 4 patientforløbsbeskrivelser. Desuden forestod praksiskoordinatorerne er systematisk oprydning af patientforløbsbeskrivelser udarbejdet i de tidligere amtslige praksiskonsulentordninger. Med udgangspunkt i ovenfornævnte oprydning samt lokal identifikation af ukomplicerede tværsektorielle patientforløb er der grundlag for at godkende en række tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser i løbet af Forløbsprogrammer I region Hovedstaden er der udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL, mens der er forløbsprogrammer på vej for demens, hjerte/karsygdomme og muskel/skeletlidelser. Regionen har desuden ansøgt om midler i udmøntningspuljen for indsatser overfor kroniske sygdomme, men endnu ikke fået tilbagemelding på ansøgningen. Drøftelser vedrørende implementeringen af forløbsprogrammer foregår hovedsageligt i samordningsudvalgene for de enkelte hospitaler. Det er derfor væsentligt, at PKO følger udviklingen lokalt. Pakkeforløb Kræftpakker Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om kræftbehandling. Formålet med aftalen er at sikre, at patienter med kræft eller med begrundet mistanke om kræft udredes og behandles uden unødig ventetid. I forlængelse heraf er der formuleret og implementeret nationale "pakkeforløb". Formålet med pakkeforløbene er at beskrive en hensigtsmæssig organisering af patientforløbene, så patienterne kan tilbydes optimal udredning og behandling uden ventetid. I samarbejde med de sundhedsfaglige råd har PKO udarbejdet henvisningsvejledninger til brug i almen praksis i forbindelse med visitation 4

18 November 2009 til kræftpakkeforløb. Desuden har PKO i samarbejde med efteruddannelseskonsulenterne afholdt kurser i kræftpakkeforløbene for deres kolleger. Hjertepakker Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for hurtige udrednings- og behandlingsforløb for fire grupper af hjertepatienter; ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet, hjertesvigt, hjerteklapsygdom og stabile hjertekramper. Formålet med pakkeforløbene er at sikre patienterne en ensartet og effektiv behandling uden unødvendige ventetider. I samarbejde med de sundhedsfaglige råd har PKO udarbejdet henvisningsvejledninger til brug i almen praksis i forbindelse med visitation til hjertepakkeforløb. Plan for den ældre medicinske patient I forlængelse af udarbejdelsen af hospitals- og psykiatriplanerne har Regionsrådet ønsket at sætte særligt fokus på det medicinske område. Det har resulteret i Plan for den ældre medicinske patient, der sætter særligt fokus på denne særligt sårbare gruppe af borgere i deres møde med sundhedsvæsenet. Der er nu nedsat en styregruppe for implementering Plan for den ældre medicinske patient med repræsentation fra PKO. Plan for den ældre medicinske patient har en tæt sammenhæng med regionens arbejde med kronisk syge. Som for forløbsprogrammerne foregår implementering derfor hovedsageligt omkring samordningsudvalgene. Aktuelt er der taget beslutning om rammerne for følge-hjem ordningen mens der forventes afklaring om rammerne for følge-op ordningen primo Kommunal praksiskoordinator I forbindelse med udmøntningspuljen for indsatser rettet mod kronisk syge er der ansøgt om midler til en projektordning vedrørende en kommunal praksiskoordinator. Formålet med den kommunale praksiskoordinator er at bidrage til at fremme samarbejdet mellem kommunale praksiskonsulenter og mellem kommunale og regionale praksiskonsulenter. Koordinationen og samarbejdet med den kommunale praksiskoordinator skal indtænkes i praksiskonsulentordningen, både i forhold til styregruppens arbejde og lokalt. 5

19 November 2009 Synliggørelse af praksiskonsulentordningen Indsatsområdet synliggørelse af praksiskonsulentordningen retter sig både mod de praktiserende læger og hospitalsafdelingerne/de psykiatriske centre med henblik på, at begge sektorer får øget kendskab til ordningen og viden om, hvad ordningen bidrager med for på den måde at øge effekten af den indsats, der udføres. De praktiserende læger I Mussman rapporten (Sundhedsstyrelsen 2003) var én af konklusionerne, at der er lav opbakning til ordningen blandt de praktiserende læger (54 % er tilfredse med ordningen). I rapporten Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2008) angives det, at ca. 40 % af de praktiserende læger mener praksiskonsulentordningen har været til meget eller en del hjælp i arbejdet med henvisninger. Det er derfor en væsentlig opgave for PKO at skabe større erkendelse af ordningens formål blandt de alment praktiserende læger og hvordan ordningen kan bidrage til at forbedre den enkelte læges kontakt til og samarbejde med hospitalerne og psykiatrien. Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre En indsats med synliggørelse af praksiskonsulentordningen blandt de alment praktiserende læger kan gå hånd i hånd med en tilsvarende indsats overfor personalet på hospitalerne og de psykiatriske centre. 6

20 November 2009 Praksiskonsulentordningen Indsatsområdet praksiskonsulentordningen omfatter alle de indsatser, der på den ene eller anden måde er regionale og som sådan en naturlig del af handleplanen. Timefordelingen På styregruppemødet d. 17. november 2008 tog styregruppen beslutning om fordelingen af timer for Styregruppen tog desuden beslutning om, at Ordningen evalueres efter 1 år, hvor fordelingen af den samlede ramme for PKO revideres i forhold til de erfaringer man gør sig i løbet af PKO-håndbog PKO håndbogen skal revideres løbende med henblik på at gøre den så vedkommende for konsulenterne som muligt. På møde blandt praksiskonsulenter og koordinatorer i december 2009 drøftes PKO håndbogen og input herfra vil indgå i revisionen. Regional praksisinformation Sundhed.dk indeholder en side kaldet Praksisinformation. Denne side er tilegnet regionens informationer om praksissektoren, herunder PKO. Til at vedligeholde siden er der nedsat en redaktionsgruppe med deltagelse af praksiskoordinator. I regi af DAK-E er der desuden nedsat en arbejdsgruppe om praksisinformation, her er der dog kun tale om almen praksis. Arbejdsgruppens opgave er blandt andet etablering af en kræftside og en startside for praksisinformation på sundhed.dk. Praksiskoordinator deltager fra Region Hovedstaden. Kurser og møder I praksiskonsulentordningen er der behov for koordinering og vidensudveksling mellem praksiskoordinatorerne og mellem de regionale praksiskonsulentordninger. Der er desuden behov for at klæde nye konsulenter på til arbejdet som praksiskonsulent for eksempel gennem introduktionskurser. 7

21 Region Hovedstaden 2221 Journaler Standard Nr. Spørgsmål 8 Overflytning / udskrivning / epikrise (spørgsmål med grønt besvares i samarbejde med praksiskonsulent) Absolutte tal Procenter Generel standard 8.01 Hvis patienten ved udskrivelsen fortsat har et behov for fysisk genoptræning - er der da udfærdiget en genoptræningsplan? % 16% 81% 8.02 Indeholder epikrisen en beskrivelse af patientens helbredstilstand ved udskrivelsen? % 31% 8% 8.10 Er epikrisen sendt elektronisk? % 5% 13% 8.11 Indeholder epikrisen et resumé af undersøgelses- og behandlingsforløbet? % 8% 12% 8.12 Indeholder epikrisen en plan for opfølgning for patienten efter udskrivelsen? % 12% 14% 8.13 Indeholder epikrisen en beskrivelse af hvilken instruktion, der er givet til patienten? % 48% 16% 8.14 Indeholder epikrisen alle væsentlige fund? % 16% 13% 9 Henvisninger (spørgsmål med grønt besvares isamarbejde med praksiskonsulent) 9.10 Er henvisningen sendt elektronisk? % 61% 66% 9.11 Indeholder henvisningen cpr.nr., navn, adresse og telefonnummer? % 30% 66% 9.12 Er diagnose og relevant bidiagnose anført? % 17% 67% 9.13 Er anamnese anført? % 19% 67% 9.14 Er formål/problemstilling, der ligger til grund for henvisningen, anført? % 15% 67% 9.15 Er objektive fund anført? % 61% 65% 9.16 Er aktuel medicinliste anført? % 36% 67% 9.17 Er feltet allergi udfyldt? % 28% 68% Ja Nej Ikke relevant Ja Nej Ikke relevant 60% 85% Nedre standard Øvre standard

22 Ansvarlig SFR eller arbejdsgruppe/ styregruppe Patientforløbsbeskrivelse Publiceret Seneste revision Sundhed.dk Adresse B&U psykiatri ADHD 11. juni 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Henvisning til børne- og B&U psykiatri ungdomspsykiatrisk center 10. marts marts 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi CT og MR skanning december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna cervicalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna thoracalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af columna lumbalis 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af skulder 17. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af hænder og fødder 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af hofteled 16. december november 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af knæled 16. december januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Diagnostisk radiologi Billeddiagnostik af subcutane tumores 16. november 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gastroenterologi og Hepatologi Transaminasæmi 19. maj november 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Geriatri Faldudredning hos ældre 14. juni 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Abort 26. juli januar 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Endometriose 13. januar september 2009 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Infertilitet 4. maj januar 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id= Gynækologi og obstetrik Polycystisk ovariesyndrom 17. december maj 2010 https://www.sundhed.dk/artikel.aspx?id=

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent Tværsektoriel Audit På bryst- og lungekræftpakkeforløb i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Kvalitet og lægemidler Cancer i Praksis Praksiskonsulentordningen (PKO) Kolofon:

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Sundhedsfaglige Råd & Komiteer

Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Formandsmøde 7. maj 2015 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Program S F R Velkomst. - Svend Hartling 1. Revision af Auditprocessen vedr. de kl.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere