lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013"

Transkript

1 lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden LAG Thy-Mors Januar 2007

2 2 Billeder fra Morsø Kulturatlas (www.kma-mors.dk) og (fotograf: Ole Malling) Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe Thy-Mors A. Formalia; navn og adresse A1. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Thy-Mors A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet X B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand): Jytte Søndergaard B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by) Fjordlundsvej 3, 7990 Øster Assels B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi Bilag 1: Statistisk materiale Bilag 2: SWOT: Attraktive levevilkår Bilag3: SWOT: Nye arbejdspladser Bilag 4: Innovationstræ: Attraktive levevilkår Bilag 5: Innovationstræ: Nye arbejdspladser

3 3 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer LAG Thy-Mors havde ved etableringen i juni 2007 ca. 65 medlemmer. Der blev d. 14. november afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af 31 medlemmer, som blev præsenteret for et udkast til udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors. Den efterfølgende debat gav en række input til strategien. Grundprincipperne i strategien blev godkendt på mødet, og deltagerne besluttede at godkende strategien på baggrund af at mødets input blev indarbejdet i strategiudkastet. Strategiudkastet blev efterfølgende lagt ud på Morsø Kommunes hjemmeside til orientering og kommentering fra medlemmerne. Der indkom ingen bemærkninger, hvorfor det udarbejdede strategiudkast betragtes som godkendt. Strategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer. Denne handlingsplan vurderes en gang om året af bestyrelsen og evt. ændringsforslag til handlingsplanen præsenteres for medlemmerne på et medlemsmøde. Desuden har medlemmerne konstant mulighed for overfor koordinatoren og bestyrelsesmedlemmerne at komme med kommentarer, ændringsforslag og nye idéer til den til enhver tid gældende handlingsplan. Eventuelle betydelige ændringer i handlingsplanen påkræver en revideret udviklingsstrategi, som godkendelsesmæssigt skal følgeproceduren i bekendtgørelsen vedr. oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

4 4 D2. Inddragelse af det lokale liv* I første omgang er det lokale liv blevet inddraget i strategiarbejdet via medierne. Der har været et indslag på Radio Midt Vest, og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad har der været præsentationsartikler med den nyansatte landdistriktskoordinator - i disse forbindelser har der været en uddybning af strategiudviklingsarbejdet. Medlemsmødet d. 14. november har været annonceret i begge medier med information om mulighed for medlemskab af foreningen LAG Thy-Mors. I fremtiden vil der blive etableret en målrettet indsats med inddragelse af det lokale foreningsliv, herunder borgerforeninger og idrætsforeninger m. m., som arbejder med innovation og udvikling i landdistrikterne. Konkret inddragelse af det lokale liv i landdistriktsudviklingen foregår ved at LAG en på eget initiativ eller sammen med andre organisationer afholder orienterings- og debatmøder om landdistriktsudvikling, - ved at koordinatoren deltager i forskellige foreningers bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger for at orientere om og debattere landdistriktsudvikling i lokalområdet, og ved at LAG en tager initiativ til en løbende dialog på det debatforum, der findes på LAG ens hjemmeside Foreningens initiativer og aktiviteter vil løbende blive præsenteret i medierne Radio Limfjord, Radio Midt Vest, TV Midt-Vest, TV Nord og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad.

5 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder 5 Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem de offentlige myndigheders strategiplaner og udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors blev LAG bestyrelsen på et strategiseminar d. 27. oktober 2007 præsenteret for udkast til Landdistriktspolitik for Thisted Kommune, forslag til planstrategi for Morsø Kommune Vision 2010 samt den Regionale Udviklingsplan (RUP) for Region Nordjylland. De kommunale planer blev præsenteret af repræsentanter fra de respektive kommuner. Morsø Kommune har udarbejdet et udkast til planstrategi med titlen: Vision 2010 med hovedtemaerne: 1. Vi sætter noget i gang - erhvervsudvikling, turisme og detailhandel 2. Det Gode liv på Mors - bosætning 3. Vi skaber rammerne - Ø-udviklingen 4. Vi har meget at byde på - kultur og fritid 5. Vi passer på vores ø og hinanden - Agenda 21 og sundhed I strategiarbejdet har Morsø Kommune taget udgangspunkt i Blue Ocean tankegangen. Blue Ocean Strategy er en metode med fire trin eller faser: 1. Skær det væk, som ikke fungerer 2. Reducer overflødige aktiviteter og funktioner 3. Styrk underprioriterede aktiviteter 4. Skab nye aktiviteter og funktioner, der er nødvendige i relation til visionerne Filosofien i Blue Ocean Strategy kan være frugtbar at anvende i LAG udviklingsprocesser, idet lokal kreativitet og innovationsevne er afgørende for at skabe udviklingstiltag med høj nytteværdi for borgere og virksomheder. Det er planen, at tankesættet skal indarbejdes i udviklingsstrategien for LAG Thy/Mors. Thisted Kommune har udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik, som beskriver følgende indsatsområder og fokuspunkter: 1. Erhverv - Oplevelsesøkonomi - Landbrug 2. Bosætning - Privat og offentlig service - Styrke adgang mellem land og by 3. Turisme - Udvikle historier og seværdigheder 4. Fritid og kultur - Nye individuelle fritidsaktiviteter 5. Natur og miljø - 42 % af arealet er Natura skov Som supplement til landdistriktspolitikken foreslår Thisted Kommune følgende konkrete initiativer: Udnyttelse af det unikke i Thy i en bosætningsstrategi Kreativitet i forhold til afsætning af huse Tiltrækning af årige Opshining tomme huse problematikken Nationalpark

6 6 Styrkelse af naturen og adgangen hertil Bredbånd Kultur og fritidstilbud Vedvarende energi og miljøteknologi Sikring af kulturarven Landbruget som udstillingsvindue - kvalitetsfødevarer Thisted Kommune har i foråret 2007 indgået en partnerskabsaftale med Realdania om gennemførelse af et projekt med overskriften Mulighedernes Land Nye idéer til udvikling i landdistrikter. Projektet finansieres med 30 mio. kr. fra Realdania, 20 mio. kr. fra Thisted Kommune og 10 mio. kr. som øvrig finansiering. Projekterne gennemføres indenfor to overordnede fokusområder: Bosætning og Turismeudvikling. Region Nordjylland har udarbejdet en regional udviklingsplan (RUP) med følgende temaområder: Beskæftigelse Erhverv Turisme og oplevelsesøkonomi Uddannelse Natur og miljø Kultur Infrastruktur inkl. IKT Landdistriktsudvikling indgår i alle temaområder. Offentlige myndigheders inddragelse i gennemførelse af LAG-strategien I forbindelse med LAG-arbejdet er der nedsat en følgegruppe bestående af lederen af udviklingsafdelingen Morsø Kommune, en udviklingskoordinator fra Thisted Kommune, formanden for LAG Thy-Mors og landdistriktskoordinatoren. Følgegruppen afholder som udgangspunkt kvartalvise møder med henblik på at sikre løbende koordinering med de kommunale aktiviteter på landdistriktsområdet.

7 D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren* 7 Rollefordelingen i LAG Thy-Mors revideres løbende i Landdistriktsprogrammets løbetid. Der tages udgangspunkt i at: Generalforsamlingen er LAG ens øverste myndighed. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udfører bestyrelsens beslutninger. Formanden leder bestyrelsens arbejde og træffer beslutninger, som er uopsættelige. Formanden tegner aktionsgruppen sammen med koordinatoren. Den daglige ledelse og de daglige arbejdsopgaver varetages af koordinatoren. Koordinatoren varetager kommunikationen til omverdenen (kontakt til medierne). Koordinatoren fungerer som konsulent og vejleder for de forskellige projekthavere, samt bearbejder og præsenterer indkomne projekter for bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer og indstiller projekterne til Direktoratet for FødevareErhverv. Koordinatoren varetager tilsynsopgaven med projekter, som gennem LAG Thy-Mors har fået bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv. Tilsynet har til formål at sikre, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse. Bestyrelsen vil i videst mulig omfang placere bestyrelsesmøder hos eller i umiddelbar nærhed af projekter og på den måde indgå i varetagelsen af tilsynsopgaven.

8 8 E. Analyse af området Overordnet analyse af området LAG Thy-Mors dækker med fokus på landdistriktsområderne LAG Thy-Mors omfatter Thisted Kommune og Morsø Kommune med et befolkningstal på godt indbyggere fordelt over et areal på 1461 km. Morsø Kommune er identisk med den kommune, som blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i Befolkningstallet i Morsø Kommune er jf. tabel 1 faldet jævnt siden 1981 fra indbyggere til indbyggere i Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (tabel 2) vil befolkningstallet i 2030 være på indbyggere et fald på 7,0 % eller godt indbyggere færre end i dag. Thisted Kommune er skabt i forbindelse med kommunalreformen 2007 af Sydthy Kommune, Hanstholm Kommune og Thisted Kommune, som i 2006 havde et befolkningstal på henholdsvis indbyggere, 5729 indbyggere og indbyggere (tabel 1). Kommunens samlede befolkningstal er i dag indbyggere med en faldende tendens svarende til den forventede udvikling i Morsø Kommune, således at befolkningstallet i Thisted Kommune i 2030 forventes at være på indbyggere (tabel 2) et fald på 7,1 %. Samtidig med nedgangen i befolkningstallet sker der en betydelig ændring i befolkningssammensætningen i de to kommuner (tabel 3), idet børnetallet i Thy og Mors som helhed har været meget stærkt faldende siden Samtidig har antallet af ældre været stigende. Tabellen viser i hele perioden et markant fald i antallet af årige gruppen som rejser ud af området for at tage en uddannelse Jf. tabel 4: Beboede boliger efter område, boligtype og tid, er det markant at parcelhuset er den foretrukne boligtype. I perioden kan der konstateres et jævnt stigende antal af alle boligtyper bortset fra, at antallet af stuehuse til landbrugsejendomme viser et markant og bemærkelsesværdigt fald i hele området. Beskæftigelsesmæssigt er området jf. tabel 5 kendetegnet ved en ekstrem lav arbejdsløshed for såvel kvinder som mænd. Denne lave arbejdsløshed er navnlig bemærkelsesværdig på baggrund af uddannelsesniveauet i området jf. tabel 6. Hver tredje beskæftigede i Thy og på Mors har grundskole (7. klasse eller 9./10. klasse) som højeste uddannelse mod hver fjerde på landsplan. Det er positivt, at godt 41 % har en erhvervsuddannelse mod ca. 36 % på landsplan, men tallet får reelt en negativ konsekvens, når det har baggrund i dels den høje frekvens af beskæftigede uden uddannelse, og dels i den ekstremt lave frekvens af beskæftigede med kort, mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Uddannelsesbaggrunden afspejler sig bl.a. i tabel 7: Beskæftigede efter område, socioøkonomisk status og tid. I alle områder er der et klart flertal af ansatte lønmodtagere på grundniveau contra lønmodtagere på mellem- og højeste niveau. Jævnfør tabel 8 er Thy-Mors kendetegnet ved, at der er meget få større virksomheder og et stort antal meget små virksomheder i området. I 2005 var der i alt 34 virksomheder med mere end 100 ansatte. Disse virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder som slagterier i Nykøbing Mors, Hurup og Thisted, træindustrivirksomheder (døre, vinduer og møbler), fiskeindustrivirksomheder i Nykøbing og

9 9 Hanstholm, metalindustrivirksomheder, plastvirksomheder og specialvirksomheder som Oticon (høreapparater) og Coloplast (stomiposer). Bortset fra Sygehus Thy/Mors og uddannelsesinstitutionerne Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og EUC Nordvest findes der ingen større videntunge virksomheder i området. Generelt er der tale om virksomheder, som primært beskæftiger ufaglært arbejdskraft. Aktuelt er der en betydelig arbejdskraftmangel, og mange virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft primært fra Tyskland, Polen og Baltikum. De fleste virksomheder har et ringe behov for videnmedarbejdere. Virksomhederne giver ofte udtryk for, at de har vanskeligt ved at tiltrække veluddannet arbejdskraft På et strategiseminar ultimo oktober 2007 udarbejdede bestyrelsen SWOT-skemaer med beskrivelse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for Thy-Mors (Bilag 1 og 2). Problemstillinger af særlig lokal betydning Thy-Mors har bl.a. jævnfør ovenstående en række udfordringer: Faldende befolkningstal Tomme huse Faldefærdige huse Skæv aldersfordeling ( forgubning ) Skolelukninger Butikslukninger Arbejdskraftmangel Lavt uddannelsesniveau Manglende videregående uddannelsesmuligheder Udfordringer Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer er den helt store udfordring for LAG Thy- Mors. I sommeren 2007 udnævnte miljøminister Connie Hedegaard Nationalpark Thy som Danmarks første nationalpark. Det er den generelle opfattelse i lokalsamfundet, at nationalparken kan blive en effektiv løftestang for udviklingen i Thy og på Mors. Hvis det skal være tilfældet, er det nødvendigt at der iværksættes en målrettet og koordineret indsats her bør LAG Thy-Mors spille en væsentlig rolle. Ifølge den regionale udviklingsplan skal Region Nordjylland i de kommende år udvikles til at være nordeuropæernes foretrukne destination for kystferie. De naturgivne rammer i Thy og på Mors (Vesterhavet, klitheden, klitplantagerne og Limfjorden) kan danne grundlag for at denne vision kan realiseres. Udfordringen er, at gøre Thy og Mors til nationalt og internationalt centrum for friluftsliv.

10 10 F. Strategi Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Landdistriktsprogrammet har til formål at skabe udvikling i landdistrikterne. I den forbindelse skelnes der ikke mellem de egentlige landdistrikter og de større byer i yderområderne. Det betyder, at eksempelvis Thisted i Thy og Nykøbing på Mors i princippet er omfattet af landdistriktsprogrammet. I LAG Thy-Mors ønsker man som udgangspunkt, at landdistriktsmidlerne skal målrettes projekter i de egentlige landdistrikter. Det betyder ikke, at projekter med base i Thisted eller i Nykøbing Mors ikke kan tilgodeses, men det vil være påkrævet, at sådanne projekter har deres væsentligste aktivitetsgrundlag i de egentlige landdistrikter, og at effekten primært skal kunne måles i landdistrikterne. Udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors er grundlæggende udarbejdet på baggrund af de problemstillinger og udfordringer, som er nævnt i det foregående primært med udgangspunkt i SWOT-analyserne (bilag 1 og 2). Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i en overordnet vision om at gøre Thy-Mors til et landdistrikt i verdensklasse et nationalt og internationalt centrum for friluftsliv med specifik fokus på faktorer som: det gode liv, wellness, sundhed, bæredygtighed, natur, oplevelser, kunst, kultur, fritid eller en livsstil, som tager udgangspunkt i områdets naturlige styrkesider. For at sikre at støttemidlerne ikke spredes ud på mange forskellige aktivitetstyper, skal projekter, som modtager støtte fra Landdistriktsmidlerne, i videst mulig omfang relatere til denne overordnede vision. Visionen udmøntes i temaerne eller missionerne: Attraktive levevilkår i landdistrikter, og Nye arbejdspladser i landdistrikter. Udviklingsstrategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer (bilag 4 og 5). Disse innovationstræer skal på sigt være et værdifuldt arbejdsredskab for initiativtagere til forskellige projektidéer, således at en projektidé skal tage udgangspunkt i et koncept i innovationstræet. Dette koncept understøtter en strategi, som understøtter det overordnede tema (missionen). Udviklingsstrategien Attraktive levevilkår i landdistrikter Under temaet Attraktive levevilkår i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Styrkelse af netværk 2. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene 3. Styrke tilflytningen 4. Styrkelse af internationalt samarbejde 5. Sikring og bevarelse af naturoplevelser 6. Forbedring af infrastrukturen Til hver strategi defineres et antal koncepter.

11 11 Ad. 1: Styrkelse af netværk Styrke netværk Styrke eksterne kontakter Styrke kulturaktiviteter Styrke stolthed Omtale succeser Tilskynde ungeprojekter Strategien Styrkelse af netværk gennemføres via 5 koncepter, hvoraf nogle er handlingsorienterede og andre er mere holdningsorienterede. Det skal tilstræbes, at projekter gennemføres i netværk som samarbejdsprojekter mellem flere forskellige initiativtagere frem for snævre, isolerede projekter, som gennemføres af enkeltpersoner eller enkeltorganisationer. I LAG Thy-Mors er det opfattelsen, at etablering af netværk på alle planer er af afgørende betydning for succesfulde aktiviteter i landdistrikterne. Der kan være tale om interne netværk mellem foreninger, interesseorganisationer og/eller privatpersoner som styrker sammenhold og fællesskab i det enkelte lokalsamfund, eller der kan være tale om mere eksterne netværk eller samarbejdsaftaler mellem aktører fra forskellige lokaliteter. Netværkene skal bl.a. danne grundlag for, at der kan skabes sammenhæng mellem de forskellige LAG-aktiviteter. For LAG-en er det vigtigt, at der igangsættes projekter, som skaber netværk mellem unge mennesker. Ad. 2: Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene Kvalitetsoptim. landsbysamfund Modernisere boligmassen Styrke kulturog fritidstilbud Fokusere herlig -hedsværdier Fokusere vedvarende energi Styrke servicefaciliteter Fokusere natur og sundhed Sikre uddannelsesmuligheder Strategien Optimering af livskvaliteten i bysamfundene gennemføres via 7 koncepter, som bl.a. sætter fokus på den overordnede vision vedr. kultur, sundhed og natur. Tomme huse, faldefærdige huse og faldende befolkningstal er nogle af de største udfordringer i forbindelse med udviklingen i landdistrikter. Det er vigtigt, at der igangsættes initiativer, som sætter fokus på herlighedsværdierne i landsbyerne, videreudvikler de eksisterende kvaliteter og udvikler innovative projekter, som skaber nye kvaliteter i landdistrikterne. Der kan i den forbindelse igangsættes initiativer, som sætter fokus på muligheder for udnyttelse af vedvarende energiformer.

12 12 Ad. 3: Styrke tilflytningen Styrke tilflytning Tiltrække højtuddannede Fortælle gode historier Tiltrække fraflyttere Udnytte Nationalparken Fremme integration Tilgængeliggøre IT Strategien Styrke tilflytning gennemføres via 6 koncepter. Det er et faktum, at befolkningstallet i Thy og på Mors er faldende reelt er der primært tale om et betydeligt brain drain, idet fraflytterne primært er unge mennesker, som rejser til universitetsbyer. Det kan i en række tilfælde være vanskeligt for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft det er derfor vigtigt, at der igangsættes initiativer, som trækker fraflyttere hjem og initiativer, som generelt tiltrækker højtuddannede. Strategielementet skal bl.a. ses i sammenhæng med strategien vedr. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene og Sikring og bevarelse af naturoplevelser således at disse strategier understøtter en styrket tilflytning til Thy og Mors. Ad. 4: Styrkelse af internationalt samarbejde Øge internat. samarbejde Vurdere værdigrundlag Åbne Nordatlantisk port Etablere internat. kontakter. Strategien Styrkelse af internationalt samarbejde gennemføres via 3 koncepter. Det internationale arbejde skal bl.a. sætte fokus på egne værdier. Internationale projekter giver perspektivering og inspiration til nye udviklingsprojekter. Med strategien er det målet at etablere samarbejdsprojekter mellem projekter under LAG Thy-Mors og projekter under LAG s i andre lande med henblik på understøtning af det overordnede indsatsområder: Attraktive levevilkår i landdistrikter Ad. 5: Sikring og bevarelse af naturoplevelser Sikre og bevare naturoplevelser Fremme naturtilgængelighed Kombinere sundhed-natur Fremme kystturisme Den meget centrale og betydningsfulde strategi Sikring og bevarelse af naturoplevelser gennemføres via 3 koncepter. De naturgivne forudsætninger i Thy og på

13 13 Mors (Vesterhavet, Nationalparken, Limfjorden, kulturlandskabet) danner i princippet grundlag for alle udviklingsaktiviteter i udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors. Sikring og bevarelse skal forstås bredt. Der er tale om både benyttelse og beskyttelse af de herlighedsværdier, som naturen skaber for lokalsamfundet til gavn for såvel fastboende som turister. Ad. 6: Forbedring af infrastruktur Forbedre infrastruktur Styrk alternativ kollektiv trafik Styrke livslang læring Fokusere IT-løsninger Optimere færgemuligheder Strategien Forbedring af infrastruktur gennemføres via 4 koncepter, som sætter fokus på initiativer, der styrker den kollektive trafik evt. udvikler nye kollektive trafikformer eller skaber innovativ opmærksomhed på færgeforbindelserne mellem Thy og Mors. Fibernet eller andre IT-løsninger skal styrke læringsmuligheder og jobmuligheder. Nye arbejdspladser i landdistrikter Under temaet Nye arbejdspladser i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer 2. Etablering af helårsturisme 3. Udvikle ny brug af IKT 4. Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter 5. Støtte til etablering af nye mikrovirksomheder 6. Etablering af nye kulturtilbud Til hver strategi defineres et antal koncepter. Ad. 1: Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Udnytte friluftsog naturessourc. Udvikle sundhedsturisme Tilgængelighed i naturområder Udnytte Nationalparken Fokusere sundhedsaspekter Fokusere vedvarende energi Etablere idrætsoplevelser Strategien Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer gennemføres via koncepter, som understøtter at sundhed, velvære, motion, friluftsliv og natur skal være det brand som præsenterer Thy og Mors. Der ligger uanede muligheder for etablering af arbejdspladser i wellness sektoren.

14 14 Tilgængeligheden i naturområderne herunder Nationalpark Thy styrkes gennem naturpleje- og naturgenopretningsprojekter, som øger naturens attraktionsværdi. Ad. 2: Etablering af helårsturisme Styrke oplevelsesturisme Støtte helårsturisme aktiviteter Etablere kombitilbud Autentiske madoplevelser Landbrugsorien. ferieoplevelser Guidede turistture Strategien Etablering af helårsturisme gennemføres via 5 koncepter. Med områdets naturgivne ressourcer ligger der betydelige potentialer i udvikling af helårsturisme med udgangspunkt i naturoplevelser omkring Vesterhavet, Nationalpark Thy og Limfjorden. Kulturoplevelse af forskellig art vil kunne understøtte udviklingen af helårsturisme. Der skal lægges vægt på, at en sund natur giver sundhed til mennesker og skaber grundlag for sunde produkter. Der skal etableres projekter som understøtter historien om, at det spiller en rolle, at området har - en frisk og livgivende blæst - en ren og saltholdig luft - en kalkholdig jord - et specielt lys (svarende til Skagen) - og højt til himlen specielt en stjerneklar nat Dertil kommer, at naturen medvirker til, at der også mentalt bliver højt til himlen. Ad. 3: Udvikle ny brug af IKT Udvikle ny brug af IKT Bredbånd til alle husstande Fleksible arbejdspladser Strategien Udvikle ny brug af IKT gennemføres via 2 bredt formulerede koncepter. Udbredelsen af fiberbredbånd skal understøttes og prioriteres, således at der bliver basis for etablering af forskellige former for fleksible hjemmearbejdspladser. IKTområdet udvikler sig så hurtigt, at der er vanskeligt at forudse de fremtidige muligheder, men det er vigtigt, at LAG en til enhver tid understøtter innovative IKT-tiltag, som kan fremme udviklingen af nye arbejdspladser.

15 15 Ad. 4: Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter Øge gymnasiefrekvens Kompetenceudviklingsaktivit. Samarbejde med universitet Fremme livslang læring Kontakt erhverv og forskning De 4 koncepter i strategien Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter er ikke direkte jobskabende. Strategien skal danne baggrund for at arbejdspladser kan fastholdes i området, og at der kan skabes grundlag for etablering af videnbaserede virksomheder. Det vil eksempelvis være naturligt at samarbejde med Aalborg Universitet omkring oplevelsesøkonomi og oplevelsesturisme, VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling) omkring fødevareprojekter og IFUL (Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter) og Folkeligt Institut for Udkantsforhold omkring generel landdistriktsudvikling. Der vil kun være mulighed for støtte til konkret kompetenceudvikling, som er målrettet personer, som er direkte involveret (projektholdere eller lign.) i projekter omkring udvikling af attraktive levevilkår eller etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter. Ad. 5: Støtte til etablering af mikrovirksomheder Understøtte etablering af nye mikrovirksomheder Samarbejde m. ekst. virksomh. Netværk for iværksættere Samarbejde nye servicetilb. Videnbaserede arbejdspladser Udvikle unikke kvalitetsprodukter Udnytte akvakultur muligh. Iværksætter kuvøser Starthjælp til selvst. service Strategien Etablering af nye mikrovirksomheder gennemføres via 8 koncepter, som primært er målrettet iværksættere, men også henvender sig til eksisterende virksomheder, som kan have planer om at etablere mindre produktionsvirksomheder i landdistrikter. Koncepterne er som udgangspunkt tiltænkt virksomheder, som vil producere unikke kvalitetsprodukter såvel landbrugsrelaterede som akvakulturrelaterede (landbaserede eller hav/fjordbaserede). Det vil endvidere være relevant

16 16 at udvikle mindre industrielle produktionsvirksomheder samt videnbaserede virksomheder. Støtte kan f.eks. ydes som investeringstilskud til forarbejdningsvirksomheder med henblik på etablering af flere arbejdspladser. Ad. 6: Etablering af nye kulturtilbud Etablere kulturtilbud Læringsorient. kulturtilbud Oplevelsesor. kulturinitiativer Koncepterne i strategien Etablering af nye kulturtilbud er ikke direkte jobskabende, men et attraktivt kulturliv er grundlaget for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og etablering af videnvirksomheder. Områdets rekreative muligheder giver mulighed for at egentlige kulturinstitutioner kan etablere sig i området.

17 17 F2. Kvantificerede målsætninger Nedenstående skemaer angiver kvantificerbare målsætninger for hver strategi. Der tages udgangspunkt i, at nogle projekter vil kunne skabe resultater på flere strategiområder Attraktive levevilkår i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Involverede Styrkelse af netværk Der er etableret mindst ti netværk eller samarbejdsaftaler mellem lokale landsbysamfund i Thy-Mors. Kvalitetsoptimering af landsbysamfund Der er etableret mindst tre netværk eller samarbejdsaftaler mellem foreninger/landsbysamfund i Thy-Mors og foreninger/landsbysamfund uden for området. Der er gennemført mindst fem saneringsprojekter i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er gennemført mindst fem kulturprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er etableret mindst fem naturudviklingsprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Mindst 100 mennesker har været direkte involveret i netværksarbejde (ledelse, planlægning, etc.) Mindst 5000 mennesker har været indirekte involveret i netværksprojekter (aktører, tilskuere, etc.) Styrkelse af tilflytning Øget internationalt samarbejde I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Der er gennemført mindst tre projekter, som sætter fokus på tiltrækning af højtuddannede. Der er etableret mindst tre internationale samarbejdsaftaler. Kan dokumenteres via udbydere. Mindst 90 % er tilkoblet i Mindst 100 mennesker har direkte eller indirekte været involveret i internationale projekter.

18 Sikring og bevarelse af naturoplevelser 18 Der er gennemført mindst ti projekter, som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy. Der er gennemført mindst fem projekter, som tager udgangspunkt i naturoplevelser på Mors. Forbedring af infrastruktur Der er gennemført mindst 5 projekter, som er målrettet en forbedret infrastruktur. Nye arbejdspladser i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Nye arbejdspladser Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Der er etableret mindst tre projekter, som sætter fokus på sundhedsturisme.. 20 Etablering af helårsturisme-aktiviteter Udvikling af ny brug af IT Kompetenceudviklingsaktiviteter LAG en har været involveret i mindst tre projekter vedrørende udvikling af vedvarende energi. Der er gennemført mindst 5 naturpleje- og naturgenopretningsprojekter. Der er skabt mindst tyve nye tilbud til turister. Der er gennemført mindst tre projekter med udbud af kombinerede turistaktiviteter. Der er gennemført mindst tre projekter, som tager udgangspunkt i IKT-baseret arbejde. I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Universiteter har deltaget i mindst tre videnbaserede eller forskningsbaserede elementer i forbindelse med jobskabende projekter

19 Etablering af nye mikrovirksomheder 19 Der er gennemført mindst ti projekter, som fokuserer på økologisk produktion eller sympatisk produktion af lokale produkter. Der gennemføres mindst tre akvakulturprojekter i samarbejde med fiskeri-lag en Etablering af kulturtilbud Der er etableret mindst tre nye oplevelsesorienterede kulturtilbud i form af arbejdende værksteder, 5

20 20 F3. Forventede aktiviteter De forventede aktiviteter i LAG Thy-Mors er beskrevet i det foranstående. LAG Thy-Mors betragter det ikke som sin opgave at definere eller nærmere beskrive konkrete projektmuligheder indenfor Landdistriktsprogrammets ramme, men bestyrelsen forventer i foreningens første periode at medlemmerne bl.a. vil kunne præsentere projekter på følgende områder: Projekter som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy Projekter målrettet renovering af boligmassen Projekter som udnytter naturen med sigt på helårsturisme, kystturisme og/eller friluftsliv Internationale projekter i første omgang den Nordatlantiske Port Kulturprojekter Fødevareprojekter. men initiativet ligger i første omgang hos medlemmerne Det er vigtigt, at LAG Thy-Mors videreformidler information om de projekter, som igangsættes i LAG ens regi. Denne formidling foretages via forskellige kanaler: 1. Koordinatoren forestår kvartalsvise udsendelser af nyhedsbreve til alle medlemmer. 2. Projekterne præsenteres på foreningens hjemmeside. 3. Projekterne præsenteres i videst mulig omfang i de lokale medier. LAG Thy-Mors skal konstant være opsøgende med henblik på at udbrede kendskabet til Landdistriktsprogrammet, at øge medlemsskaren gerne målrettet unge og dermed sikre at flest muligt i lokalområdet får mulighed for at udvikle og gennemføre projekter til gavn for alle. LAG Thy-Mors skal i alle sammenhænge være netværksskabende og aktivt indgå i netværksaktiviteter, bl.a. ved at etablere samarbejde med andre lokale aktionsgrupper i forbindelse med nationale eller internationale projekter, som igangsættes af initiativtagere i Thy og på Mors. LAG Thy-Mors kan f.eks. tage initiativ til etablering af styringsnetværk eller strategiske netværk, der har til formål at knytte forskellige ressourcer sammen og dermed være med til at skabe nye løsninger på uløste problemer. Der kan være tale om tværgående netværk, som etableres i samarbejde med forskellige aktører med henblik på at mobilisere forskellige ressourcepersoners viden og kompetencer gerne i samarbejde med offentlige aktører. I det omfang det skønnes relevant tager LAG Thy-Mors initiativ til igangsætning af kompetenceudviklingsaktiviteter, f.eks. uddannelse af projektledere, udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger, idéudviklingsseminarer, etc. LAG Thy-Mors kan i relevante sammenhænge udvikle og gennemføre selvstændige projekter, f.eks. analyseprojekter i samarbejde med videninstitutioner, internationale samarbejdsprojekter og lignende.

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

rgående indsatser i det nordjyske

rgående indsatser i det nordjyske Tværg rgående indsatser i det nordjyske Klima, energi og miljø Anna B. Studsholt Region Nordjylland Hvad er Anna og Lise ude på? Sker der noget særligt i Nordjylland? Flere spor for tværg rgående indsatser

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vaekstforum@ru.rm.dk www.vaekstforum.rm. www.rm.dk BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 En strategi i led af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007 2013 INDHOLD A. Formalia... 3 B. Kontaktperson... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for udarbejdelse

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 1 2. Udkast Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe Læsø, Samsø og Ærø (LAG Læsø, Samsø og Ærø) November 2007 2 Indholdsfortegnelse. A. Formalia; navn og adresse 3 B. Kontaktperson 3 C. Bilag

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere