lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013"

Transkript

1 lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden LAG Thy-Mors Januar 2007

2 2 Billeder fra Morsø Kulturatlas (www.kma-mors.dk) og (fotograf: Ole Malling) Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe Thy-Mors A. Formalia; navn og adresse A1. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Thy-Mors A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet X B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand): Jytte Søndergaard B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by) Fjordlundsvej 3, 7990 Øster Assels B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi Bilag 1: Statistisk materiale Bilag 2: SWOT: Attraktive levevilkår Bilag3: SWOT: Nye arbejdspladser Bilag 4: Innovationstræ: Attraktive levevilkår Bilag 5: Innovationstræ: Nye arbejdspladser

3 3 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer LAG Thy-Mors havde ved etableringen i juni 2007 ca. 65 medlemmer. Der blev d. 14. november afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af 31 medlemmer, som blev præsenteret for et udkast til udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors. Den efterfølgende debat gav en række input til strategien. Grundprincipperne i strategien blev godkendt på mødet, og deltagerne besluttede at godkende strategien på baggrund af at mødets input blev indarbejdet i strategiudkastet. Strategiudkastet blev efterfølgende lagt ud på Morsø Kommunes hjemmeside til orientering og kommentering fra medlemmerne. Der indkom ingen bemærkninger, hvorfor det udarbejdede strategiudkast betragtes som godkendt. Strategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer. Denne handlingsplan vurderes en gang om året af bestyrelsen og evt. ændringsforslag til handlingsplanen præsenteres for medlemmerne på et medlemsmøde. Desuden har medlemmerne konstant mulighed for overfor koordinatoren og bestyrelsesmedlemmerne at komme med kommentarer, ændringsforslag og nye idéer til den til enhver tid gældende handlingsplan. Eventuelle betydelige ændringer i handlingsplanen påkræver en revideret udviklingsstrategi, som godkendelsesmæssigt skal følgeproceduren i bekendtgørelsen vedr. oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

4 4 D2. Inddragelse af det lokale liv* I første omgang er det lokale liv blevet inddraget i strategiarbejdet via medierne. Der har været et indslag på Radio Midt Vest, og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad har der været præsentationsartikler med den nyansatte landdistriktskoordinator - i disse forbindelser har der været en uddybning af strategiudviklingsarbejdet. Medlemsmødet d. 14. november har været annonceret i begge medier med information om mulighed for medlemskab af foreningen LAG Thy-Mors. I fremtiden vil der blive etableret en målrettet indsats med inddragelse af det lokale foreningsliv, herunder borgerforeninger og idrætsforeninger m. m., som arbejder med innovation og udvikling i landdistrikterne. Konkret inddragelse af det lokale liv i landdistriktsudviklingen foregår ved at LAG en på eget initiativ eller sammen med andre organisationer afholder orienterings- og debatmøder om landdistriktsudvikling, - ved at koordinatoren deltager i forskellige foreningers bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger for at orientere om og debattere landdistriktsudvikling i lokalområdet, og ved at LAG en tager initiativ til en løbende dialog på det debatforum, der findes på LAG ens hjemmeside Foreningens initiativer og aktiviteter vil løbende blive præsenteret i medierne Radio Limfjord, Radio Midt Vest, TV Midt-Vest, TV Nord og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad.

5 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder 5 Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem de offentlige myndigheders strategiplaner og udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors blev LAG bestyrelsen på et strategiseminar d. 27. oktober 2007 præsenteret for udkast til Landdistriktspolitik for Thisted Kommune, forslag til planstrategi for Morsø Kommune Vision 2010 samt den Regionale Udviklingsplan (RUP) for Region Nordjylland. De kommunale planer blev præsenteret af repræsentanter fra de respektive kommuner. Morsø Kommune har udarbejdet et udkast til planstrategi med titlen: Vision 2010 med hovedtemaerne: 1. Vi sætter noget i gang - erhvervsudvikling, turisme og detailhandel 2. Det Gode liv på Mors - bosætning 3. Vi skaber rammerne - Ø-udviklingen 4. Vi har meget at byde på - kultur og fritid 5. Vi passer på vores ø og hinanden - Agenda 21 og sundhed I strategiarbejdet har Morsø Kommune taget udgangspunkt i Blue Ocean tankegangen. Blue Ocean Strategy er en metode med fire trin eller faser: 1. Skær det væk, som ikke fungerer 2. Reducer overflødige aktiviteter og funktioner 3. Styrk underprioriterede aktiviteter 4. Skab nye aktiviteter og funktioner, der er nødvendige i relation til visionerne Filosofien i Blue Ocean Strategy kan være frugtbar at anvende i LAG udviklingsprocesser, idet lokal kreativitet og innovationsevne er afgørende for at skabe udviklingstiltag med høj nytteværdi for borgere og virksomheder. Det er planen, at tankesættet skal indarbejdes i udviklingsstrategien for LAG Thy/Mors. Thisted Kommune har udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik, som beskriver følgende indsatsområder og fokuspunkter: 1. Erhverv - Oplevelsesøkonomi - Landbrug 2. Bosætning - Privat og offentlig service - Styrke adgang mellem land og by 3. Turisme - Udvikle historier og seværdigheder 4. Fritid og kultur - Nye individuelle fritidsaktiviteter 5. Natur og miljø - 42 % af arealet er Natura skov Som supplement til landdistriktspolitikken foreslår Thisted Kommune følgende konkrete initiativer: Udnyttelse af det unikke i Thy i en bosætningsstrategi Kreativitet i forhold til afsætning af huse Tiltrækning af årige Opshining tomme huse problematikken Nationalpark

6 6 Styrkelse af naturen og adgangen hertil Bredbånd Kultur og fritidstilbud Vedvarende energi og miljøteknologi Sikring af kulturarven Landbruget som udstillingsvindue - kvalitetsfødevarer Thisted Kommune har i foråret 2007 indgået en partnerskabsaftale med Realdania om gennemførelse af et projekt med overskriften Mulighedernes Land Nye idéer til udvikling i landdistrikter. Projektet finansieres med 30 mio. kr. fra Realdania, 20 mio. kr. fra Thisted Kommune og 10 mio. kr. som øvrig finansiering. Projekterne gennemføres indenfor to overordnede fokusområder: Bosætning og Turismeudvikling. Region Nordjylland har udarbejdet en regional udviklingsplan (RUP) med følgende temaområder: Beskæftigelse Erhverv Turisme og oplevelsesøkonomi Uddannelse Natur og miljø Kultur Infrastruktur inkl. IKT Landdistriktsudvikling indgår i alle temaområder. Offentlige myndigheders inddragelse i gennemførelse af LAG-strategien I forbindelse med LAG-arbejdet er der nedsat en følgegruppe bestående af lederen af udviklingsafdelingen Morsø Kommune, en udviklingskoordinator fra Thisted Kommune, formanden for LAG Thy-Mors og landdistriktskoordinatoren. Følgegruppen afholder som udgangspunkt kvartalvise møder med henblik på at sikre løbende koordinering med de kommunale aktiviteter på landdistriktsområdet.

7 D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren* 7 Rollefordelingen i LAG Thy-Mors revideres løbende i Landdistriktsprogrammets løbetid. Der tages udgangspunkt i at: Generalforsamlingen er LAG ens øverste myndighed. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udfører bestyrelsens beslutninger. Formanden leder bestyrelsens arbejde og træffer beslutninger, som er uopsættelige. Formanden tegner aktionsgruppen sammen med koordinatoren. Den daglige ledelse og de daglige arbejdsopgaver varetages af koordinatoren. Koordinatoren varetager kommunikationen til omverdenen (kontakt til medierne). Koordinatoren fungerer som konsulent og vejleder for de forskellige projekthavere, samt bearbejder og præsenterer indkomne projekter for bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer og indstiller projekterne til Direktoratet for FødevareErhverv. Koordinatoren varetager tilsynsopgaven med projekter, som gennem LAG Thy-Mors har fået bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv. Tilsynet har til formål at sikre, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse. Bestyrelsen vil i videst mulig omfang placere bestyrelsesmøder hos eller i umiddelbar nærhed af projekter og på den måde indgå i varetagelsen af tilsynsopgaven.

8 8 E. Analyse af området Overordnet analyse af området LAG Thy-Mors dækker med fokus på landdistriktsområderne LAG Thy-Mors omfatter Thisted Kommune og Morsø Kommune med et befolkningstal på godt indbyggere fordelt over et areal på 1461 km. Morsø Kommune er identisk med den kommune, som blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i Befolkningstallet i Morsø Kommune er jf. tabel 1 faldet jævnt siden 1981 fra indbyggere til indbyggere i Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (tabel 2) vil befolkningstallet i 2030 være på indbyggere et fald på 7,0 % eller godt indbyggere færre end i dag. Thisted Kommune er skabt i forbindelse med kommunalreformen 2007 af Sydthy Kommune, Hanstholm Kommune og Thisted Kommune, som i 2006 havde et befolkningstal på henholdsvis indbyggere, 5729 indbyggere og indbyggere (tabel 1). Kommunens samlede befolkningstal er i dag indbyggere med en faldende tendens svarende til den forventede udvikling i Morsø Kommune, således at befolkningstallet i Thisted Kommune i 2030 forventes at være på indbyggere (tabel 2) et fald på 7,1 %. Samtidig med nedgangen i befolkningstallet sker der en betydelig ændring i befolkningssammensætningen i de to kommuner (tabel 3), idet børnetallet i Thy og Mors som helhed har været meget stærkt faldende siden Samtidig har antallet af ældre været stigende. Tabellen viser i hele perioden et markant fald i antallet af årige gruppen som rejser ud af området for at tage en uddannelse Jf. tabel 4: Beboede boliger efter område, boligtype og tid, er det markant at parcelhuset er den foretrukne boligtype. I perioden kan der konstateres et jævnt stigende antal af alle boligtyper bortset fra, at antallet af stuehuse til landbrugsejendomme viser et markant og bemærkelsesværdigt fald i hele området. Beskæftigelsesmæssigt er området jf. tabel 5 kendetegnet ved en ekstrem lav arbejdsløshed for såvel kvinder som mænd. Denne lave arbejdsløshed er navnlig bemærkelsesværdig på baggrund af uddannelsesniveauet i området jf. tabel 6. Hver tredje beskæftigede i Thy og på Mors har grundskole (7. klasse eller 9./10. klasse) som højeste uddannelse mod hver fjerde på landsplan. Det er positivt, at godt 41 % har en erhvervsuddannelse mod ca. 36 % på landsplan, men tallet får reelt en negativ konsekvens, når det har baggrund i dels den høje frekvens af beskæftigede uden uddannelse, og dels i den ekstremt lave frekvens af beskæftigede med kort, mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Uddannelsesbaggrunden afspejler sig bl.a. i tabel 7: Beskæftigede efter område, socioøkonomisk status og tid. I alle områder er der et klart flertal af ansatte lønmodtagere på grundniveau contra lønmodtagere på mellem- og højeste niveau. Jævnfør tabel 8 er Thy-Mors kendetegnet ved, at der er meget få større virksomheder og et stort antal meget små virksomheder i området. I 2005 var der i alt 34 virksomheder med mere end 100 ansatte. Disse virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder som slagterier i Nykøbing Mors, Hurup og Thisted, træindustrivirksomheder (døre, vinduer og møbler), fiskeindustrivirksomheder i Nykøbing og

9 9 Hanstholm, metalindustrivirksomheder, plastvirksomheder og specialvirksomheder som Oticon (høreapparater) og Coloplast (stomiposer). Bortset fra Sygehus Thy/Mors og uddannelsesinstitutionerne Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og EUC Nordvest findes der ingen større videntunge virksomheder i området. Generelt er der tale om virksomheder, som primært beskæftiger ufaglært arbejdskraft. Aktuelt er der en betydelig arbejdskraftmangel, og mange virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft primært fra Tyskland, Polen og Baltikum. De fleste virksomheder har et ringe behov for videnmedarbejdere. Virksomhederne giver ofte udtryk for, at de har vanskeligt ved at tiltrække veluddannet arbejdskraft På et strategiseminar ultimo oktober 2007 udarbejdede bestyrelsen SWOT-skemaer med beskrivelse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for Thy-Mors (Bilag 1 og 2). Problemstillinger af særlig lokal betydning Thy-Mors har bl.a. jævnfør ovenstående en række udfordringer: Faldende befolkningstal Tomme huse Faldefærdige huse Skæv aldersfordeling ( forgubning ) Skolelukninger Butikslukninger Arbejdskraftmangel Lavt uddannelsesniveau Manglende videregående uddannelsesmuligheder Udfordringer Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer er den helt store udfordring for LAG Thy- Mors. I sommeren 2007 udnævnte miljøminister Connie Hedegaard Nationalpark Thy som Danmarks første nationalpark. Det er den generelle opfattelse i lokalsamfundet, at nationalparken kan blive en effektiv løftestang for udviklingen i Thy og på Mors. Hvis det skal være tilfældet, er det nødvendigt at der iværksættes en målrettet og koordineret indsats her bør LAG Thy-Mors spille en væsentlig rolle. Ifølge den regionale udviklingsplan skal Region Nordjylland i de kommende år udvikles til at være nordeuropæernes foretrukne destination for kystferie. De naturgivne rammer i Thy og på Mors (Vesterhavet, klitheden, klitplantagerne og Limfjorden) kan danne grundlag for at denne vision kan realiseres. Udfordringen er, at gøre Thy og Mors til nationalt og internationalt centrum for friluftsliv.

10 10 F. Strategi Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Landdistriktsprogrammet har til formål at skabe udvikling i landdistrikterne. I den forbindelse skelnes der ikke mellem de egentlige landdistrikter og de større byer i yderområderne. Det betyder, at eksempelvis Thisted i Thy og Nykøbing på Mors i princippet er omfattet af landdistriktsprogrammet. I LAG Thy-Mors ønsker man som udgangspunkt, at landdistriktsmidlerne skal målrettes projekter i de egentlige landdistrikter. Det betyder ikke, at projekter med base i Thisted eller i Nykøbing Mors ikke kan tilgodeses, men det vil være påkrævet, at sådanne projekter har deres væsentligste aktivitetsgrundlag i de egentlige landdistrikter, og at effekten primært skal kunne måles i landdistrikterne. Udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors er grundlæggende udarbejdet på baggrund af de problemstillinger og udfordringer, som er nævnt i det foregående primært med udgangspunkt i SWOT-analyserne (bilag 1 og 2). Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i en overordnet vision om at gøre Thy-Mors til et landdistrikt i verdensklasse et nationalt og internationalt centrum for friluftsliv med specifik fokus på faktorer som: det gode liv, wellness, sundhed, bæredygtighed, natur, oplevelser, kunst, kultur, fritid eller en livsstil, som tager udgangspunkt i områdets naturlige styrkesider. For at sikre at støttemidlerne ikke spredes ud på mange forskellige aktivitetstyper, skal projekter, som modtager støtte fra Landdistriktsmidlerne, i videst mulig omfang relatere til denne overordnede vision. Visionen udmøntes i temaerne eller missionerne: Attraktive levevilkår i landdistrikter, og Nye arbejdspladser i landdistrikter. Udviklingsstrategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer (bilag 4 og 5). Disse innovationstræer skal på sigt være et værdifuldt arbejdsredskab for initiativtagere til forskellige projektidéer, således at en projektidé skal tage udgangspunkt i et koncept i innovationstræet. Dette koncept understøtter en strategi, som understøtter det overordnede tema (missionen). Udviklingsstrategien Attraktive levevilkår i landdistrikter Under temaet Attraktive levevilkår i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Styrkelse af netværk 2. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene 3. Styrke tilflytningen 4. Styrkelse af internationalt samarbejde 5. Sikring og bevarelse af naturoplevelser 6. Forbedring af infrastrukturen Til hver strategi defineres et antal koncepter.

11 11 Ad. 1: Styrkelse af netværk Styrke netværk Styrke eksterne kontakter Styrke kulturaktiviteter Styrke stolthed Omtale succeser Tilskynde ungeprojekter Strategien Styrkelse af netværk gennemføres via 5 koncepter, hvoraf nogle er handlingsorienterede og andre er mere holdningsorienterede. Det skal tilstræbes, at projekter gennemføres i netværk som samarbejdsprojekter mellem flere forskellige initiativtagere frem for snævre, isolerede projekter, som gennemføres af enkeltpersoner eller enkeltorganisationer. I LAG Thy-Mors er det opfattelsen, at etablering af netværk på alle planer er af afgørende betydning for succesfulde aktiviteter i landdistrikterne. Der kan være tale om interne netværk mellem foreninger, interesseorganisationer og/eller privatpersoner som styrker sammenhold og fællesskab i det enkelte lokalsamfund, eller der kan være tale om mere eksterne netværk eller samarbejdsaftaler mellem aktører fra forskellige lokaliteter. Netværkene skal bl.a. danne grundlag for, at der kan skabes sammenhæng mellem de forskellige LAG-aktiviteter. For LAG-en er det vigtigt, at der igangsættes projekter, som skaber netværk mellem unge mennesker. Ad. 2: Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene Kvalitetsoptim. landsbysamfund Modernisere boligmassen Styrke kulturog fritidstilbud Fokusere herlig -hedsværdier Fokusere vedvarende energi Styrke servicefaciliteter Fokusere natur og sundhed Sikre uddannelsesmuligheder Strategien Optimering af livskvaliteten i bysamfundene gennemføres via 7 koncepter, som bl.a. sætter fokus på den overordnede vision vedr. kultur, sundhed og natur. Tomme huse, faldefærdige huse og faldende befolkningstal er nogle af de største udfordringer i forbindelse med udviklingen i landdistrikter. Det er vigtigt, at der igangsættes initiativer, som sætter fokus på herlighedsværdierne i landsbyerne, videreudvikler de eksisterende kvaliteter og udvikler innovative projekter, som skaber nye kvaliteter i landdistrikterne. Der kan i den forbindelse igangsættes initiativer, som sætter fokus på muligheder for udnyttelse af vedvarende energiformer.

12 12 Ad. 3: Styrke tilflytningen Styrke tilflytning Tiltrække højtuddannede Fortælle gode historier Tiltrække fraflyttere Udnytte Nationalparken Fremme integration Tilgængeliggøre IT Strategien Styrke tilflytning gennemføres via 6 koncepter. Det er et faktum, at befolkningstallet i Thy og på Mors er faldende reelt er der primært tale om et betydeligt brain drain, idet fraflytterne primært er unge mennesker, som rejser til universitetsbyer. Det kan i en række tilfælde være vanskeligt for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft det er derfor vigtigt, at der igangsættes initiativer, som trækker fraflyttere hjem og initiativer, som generelt tiltrækker højtuddannede. Strategielementet skal bl.a. ses i sammenhæng med strategien vedr. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene og Sikring og bevarelse af naturoplevelser således at disse strategier understøtter en styrket tilflytning til Thy og Mors. Ad. 4: Styrkelse af internationalt samarbejde Øge internat. samarbejde Vurdere værdigrundlag Åbne Nordatlantisk port Etablere internat. kontakter. Strategien Styrkelse af internationalt samarbejde gennemføres via 3 koncepter. Det internationale arbejde skal bl.a. sætte fokus på egne værdier. Internationale projekter giver perspektivering og inspiration til nye udviklingsprojekter. Med strategien er det målet at etablere samarbejdsprojekter mellem projekter under LAG Thy-Mors og projekter under LAG s i andre lande med henblik på understøtning af det overordnede indsatsområder: Attraktive levevilkår i landdistrikter Ad. 5: Sikring og bevarelse af naturoplevelser Sikre og bevare naturoplevelser Fremme naturtilgængelighed Kombinere sundhed-natur Fremme kystturisme Den meget centrale og betydningsfulde strategi Sikring og bevarelse af naturoplevelser gennemføres via 3 koncepter. De naturgivne forudsætninger i Thy og på

13 13 Mors (Vesterhavet, Nationalparken, Limfjorden, kulturlandskabet) danner i princippet grundlag for alle udviklingsaktiviteter i udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors. Sikring og bevarelse skal forstås bredt. Der er tale om både benyttelse og beskyttelse af de herlighedsværdier, som naturen skaber for lokalsamfundet til gavn for såvel fastboende som turister. Ad. 6: Forbedring af infrastruktur Forbedre infrastruktur Styrk alternativ kollektiv trafik Styrke livslang læring Fokusere IT-løsninger Optimere færgemuligheder Strategien Forbedring af infrastruktur gennemføres via 4 koncepter, som sætter fokus på initiativer, der styrker den kollektive trafik evt. udvikler nye kollektive trafikformer eller skaber innovativ opmærksomhed på færgeforbindelserne mellem Thy og Mors. Fibernet eller andre IT-løsninger skal styrke læringsmuligheder og jobmuligheder. Nye arbejdspladser i landdistrikter Under temaet Nye arbejdspladser i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer 2. Etablering af helårsturisme 3. Udvikle ny brug af IKT 4. Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter 5. Støtte til etablering af nye mikrovirksomheder 6. Etablering af nye kulturtilbud Til hver strategi defineres et antal koncepter. Ad. 1: Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Udnytte friluftsog naturessourc. Udvikle sundhedsturisme Tilgængelighed i naturområder Udnytte Nationalparken Fokusere sundhedsaspekter Fokusere vedvarende energi Etablere idrætsoplevelser Strategien Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer gennemføres via koncepter, som understøtter at sundhed, velvære, motion, friluftsliv og natur skal være det brand som præsenterer Thy og Mors. Der ligger uanede muligheder for etablering af arbejdspladser i wellness sektoren.

14 14 Tilgængeligheden i naturområderne herunder Nationalpark Thy styrkes gennem naturpleje- og naturgenopretningsprojekter, som øger naturens attraktionsværdi. Ad. 2: Etablering af helårsturisme Styrke oplevelsesturisme Støtte helårsturisme aktiviteter Etablere kombitilbud Autentiske madoplevelser Landbrugsorien. ferieoplevelser Guidede turistture Strategien Etablering af helårsturisme gennemføres via 5 koncepter. Med områdets naturgivne ressourcer ligger der betydelige potentialer i udvikling af helårsturisme med udgangspunkt i naturoplevelser omkring Vesterhavet, Nationalpark Thy og Limfjorden. Kulturoplevelse af forskellig art vil kunne understøtte udviklingen af helårsturisme. Der skal lægges vægt på, at en sund natur giver sundhed til mennesker og skaber grundlag for sunde produkter. Der skal etableres projekter som understøtter historien om, at det spiller en rolle, at området har - en frisk og livgivende blæst - en ren og saltholdig luft - en kalkholdig jord - et specielt lys (svarende til Skagen) - og højt til himlen specielt en stjerneklar nat Dertil kommer, at naturen medvirker til, at der også mentalt bliver højt til himlen. Ad. 3: Udvikle ny brug af IKT Udvikle ny brug af IKT Bredbånd til alle husstande Fleksible arbejdspladser Strategien Udvikle ny brug af IKT gennemføres via 2 bredt formulerede koncepter. Udbredelsen af fiberbredbånd skal understøttes og prioriteres, således at der bliver basis for etablering af forskellige former for fleksible hjemmearbejdspladser. IKTområdet udvikler sig så hurtigt, at der er vanskeligt at forudse de fremtidige muligheder, men det er vigtigt, at LAG en til enhver tid understøtter innovative IKT-tiltag, som kan fremme udviklingen af nye arbejdspladser.

15 15 Ad. 4: Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter Øge gymnasiefrekvens Kompetenceudviklingsaktivit. Samarbejde med universitet Fremme livslang læring Kontakt erhverv og forskning De 4 koncepter i strategien Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter er ikke direkte jobskabende. Strategien skal danne baggrund for at arbejdspladser kan fastholdes i området, og at der kan skabes grundlag for etablering af videnbaserede virksomheder. Det vil eksempelvis være naturligt at samarbejde med Aalborg Universitet omkring oplevelsesøkonomi og oplevelsesturisme, VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling) omkring fødevareprojekter og IFUL (Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter) og Folkeligt Institut for Udkantsforhold omkring generel landdistriktsudvikling. Der vil kun være mulighed for støtte til konkret kompetenceudvikling, som er målrettet personer, som er direkte involveret (projektholdere eller lign.) i projekter omkring udvikling af attraktive levevilkår eller etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter. Ad. 5: Støtte til etablering af mikrovirksomheder Understøtte etablering af nye mikrovirksomheder Samarbejde m. ekst. virksomh. Netværk for iværksættere Samarbejde nye servicetilb. Videnbaserede arbejdspladser Udvikle unikke kvalitetsprodukter Udnytte akvakultur muligh. Iværksætter kuvøser Starthjælp til selvst. service Strategien Etablering af nye mikrovirksomheder gennemføres via 8 koncepter, som primært er målrettet iværksættere, men også henvender sig til eksisterende virksomheder, som kan have planer om at etablere mindre produktionsvirksomheder i landdistrikter. Koncepterne er som udgangspunkt tiltænkt virksomheder, som vil producere unikke kvalitetsprodukter såvel landbrugsrelaterede som akvakulturrelaterede (landbaserede eller hav/fjordbaserede). Det vil endvidere være relevant

16 16 at udvikle mindre industrielle produktionsvirksomheder samt videnbaserede virksomheder. Støtte kan f.eks. ydes som investeringstilskud til forarbejdningsvirksomheder med henblik på etablering af flere arbejdspladser. Ad. 6: Etablering af nye kulturtilbud Etablere kulturtilbud Læringsorient. kulturtilbud Oplevelsesor. kulturinitiativer Koncepterne i strategien Etablering af nye kulturtilbud er ikke direkte jobskabende, men et attraktivt kulturliv er grundlaget for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og etablering af videnvirksomheder. Områdets rekreative muligheder giver mulighed for at egentlige kulturinstitutioner kan etablere sig i området.

17 17 F2. Kvantificerede målsætninger Nedenstående skemaer angiver kvantificerbare målsætninger for hver strategi. Der tages udgangspunkt i, at nogle projekter vil kunne skabe resultater på flere strategiområder Attraktive levevilkår i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Involverede Styrkelse af netværk Der er etableret mindst ti netværk eller samarbejdsaftaler mellem lokale landsbysamfund i Thy-Mors. Kvalitetsoptimering af landsbysamfund Der er etableret mindst tre netværk eller samarbejdsaftaler mellem foreninger/landsbysamfund i Thy-Mors og foreninger/landsbysamfund uden for området. Der er gennemført mindst fem saneringsprojekter i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er gennemført mindst fem kulturprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er etableret mindst fem naturudviklingsprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Mindst 100 mennesker har været direkte involveret i netværksarbejde (ledelse, planlægning, etc.) Mindst 5000 mennesker har været indirekte involveret i netværksprojekter (aktører, tilskuere, etc.) Styrkelse af tilflytning Øget internationalt samarbejde I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Der er gennemført mindst tre projekter, som sætter fokus på tiltrækning af højtuddannede. Der er etableret mindst tre internationale samarbejdsaftaler. Kan dokumenteres via udbydere. Mindst 90 % er tilkoblet i Mindst 100 mennesker har direkte eller indirekte været involveret i internationale projekter.

18 Sikring og bevarelse af naturoplevelser 18 Der er gennemført mindst ti projekter, som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy. Der er gennemført mindst fem projekter, som tager udgangspunkt i naturoplevelser på Mors. Forbedring af infrastruktur Der er gennemført mindst 5 projekter, som er målrettet en forbedret infrastruktur. Nye arbejdspladser i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Nye arbejdspladser Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Der er etableret mindst tre projekter, som sætter fokus på sundhedsturisme.. 20 Etablering af helårsturisme-aktiviteter Udvikling af ny brug af IT Kompetenceudviklingsaktiviteter LAG en har været involveret i mindst tre projekter vedrørende udvikling af vedvarende energi. Der er gennemført mindst 5 naturpleje- og naturgenopretningsprojekter. Der er skabt mindst tyve nye tilbud til turister. Der er gennemført mindst tre projekter med udbud af kombinerede turistaktiviteter. Der er gennemført mindst tre projekter, som tager udgangspunkt i IKT-baseret arbejde. I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Universiteter har deltaget i mindst tre videnbaserede eller forskningsbaserede elementer i forbindelse med jobskabende projekter

19 Etablering af nye mikrovirksomheder 19 Der er gennemført mindst ti projekter, som fokuserer på økologisk produktion eller sympatisk produktion af lokale produkter. Der gennemføres mindst tre akvakulturprojekter i samarbejde med fiskeri-lag en Etablering af kulturtilbud Der er etableret mindst tre nye oplevelsesorienterede kulturtilbud i form af arbejdende værksteder, 5

20 20 F3. Forventede aktiviteter De forventede aktiviteter i LAG Thy-Mors er beskrevet i det foranstående. LAG Thy-Mors betragter det ikke som sin opgave at definere eller nærmere beskrive konkrete projektmuligheder indenfor Landdistriktsprogrammets ramme, men bestyrelsen forventer i foreningens første periode at medlemmerne bl.a. vil kunne præsentere projekter på følgende områder: Projekter som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy Projekter målrettet renovering af boligmassen Projekter som udnytter naturen med sigt på helårsturisme, kystturisme og/eller friluftsliv Internationale projekter i første omgang den Nordatlantiske Port Kulturprojekter Fødevareprojekter. men initiativet ligger i første omgang hos medlemmerne Det er vigtigt, at LAG Thy-Mors videreformidler information om de projekter, som igangsættes i LAG ens regi. Denne formidling foretages via forskellige kanaler: 1. Koordinatoren forestår kvartalsvise udsendelser af nyhedsbreve til alle medlemmer. 2. Projekterne præsenteres på foreningens hjemmeside. 3. Projekterne præsenteres i videst mulig omfang i de lokale medier. LAG Thy-Mors skal konstant være opsøgende med henblik på at udbrede kendskabet til Landdistriktsprogrammet, at øge medlemsskaren gerne målrettet unge og dermed sikre at flest muligt i lokalområdet får mulighed for at udvikle og gennemføre projekter til gavn for alle. LAG Thy-Mors skal i alle sammenhænge være netværksskabende og aktivt indgå i netværksaktiviteter, bl.a. ved at etablere samarbejde med andre lokale aktionsgrupper i forbindelse med nationale eller internationale projekter, som igangsættes af initiativtagere i Thy og på Mors. LAG Thy-Mors kan f.eks. tage initiativ til etablering af styringsnetværk eller strategiske netværk, der har til formål at knytte forskellige ressourcer sammen og dermed være med til at skabe nye løsninger på uløste problemer. Der kan være tale om tværgående netværk, som etableres i samarbejde med forskellige aktører med henblik på at mobilisere forskellige ressourcepersoners viden og kompetencer gerne i samarbejde med offentlige aktører. I det omfang det skønnes relevant tager LAG Thy-Mors initiativ til igangsætning af kompetenceudviklingsaktiviteter, f.eks. uddannelse af projektledere, udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger, idéudviklingsseminarer, etc. LAG Thy-Mors kan i relevante sammenhænge udvikle og gennemføre selvstændige projekter, f.eks. analyseprojekter i samarbejde med videninstitutioner, internationale samarbejdsprojekter og lignende.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 November 2014 Den lokale aktionsgruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Indhold Resumé... 4 A. Navn og adresse...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere