lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013"

Transkript

1 lokal udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors landdistriktsprogrammet for perioden LAG Thy-Mors Januar 2007

2 2 Billeder fra Morsø Kulturatlas (www.kma-mors.dk) og (fotograf: Ole Malling) Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe Thy-Mors A. Formalia; navn og adresse A1. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Thy-Mors A2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by): Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet X B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1. Kontaktperson (formand): Jytte Søndergaard B2. Kontaktpersons adresse (vejnavn, postnummer og by) Fjordlundsvej 3, 7990 Øster Assels B3. Telefon nr.: B4. C. Bilag C1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Angiv her hvis der er vedlagt bilag til denne udviklingsstrategi Bilag 1: Statistisk materiale Bilag 2: SWOT: Attraktive levevilkår Bilag3: SWOT: Nye arbejdspladser Bilag 4: Innovationstræ: Attraktive levevilkår Bilag 5: Innovationstræ: Nye arbejdspladser

3 3 D. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer LAG Thy-Mors havde ved etableringen i juni 2007 ca. 65 medlemmer. Der blev d. 14. november afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af 31 medlemmer, som blev præsenteret for et udkast til udviklingsstrategi for LAG Thy-Mors. Den efterfølgende debat gav en række input til strategien. Grundprincipperne i strategien blev godkendt på mødet, og deltagerne besluttede at godkende strategien på baggrund af at mødets input blev indarbejdet i strategiudkastet. Strategiudkastet blev efterfølgende lagt ud på Morsø Kommunes hjemmeside til orientering og kommentering fra medlemmerne. Der indkom ingen bemærkninger, hvorfor det udarbejdede strategiudkast betragtes som godkendt. Strategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer. Denne handlingsplan vurderes en gang om året af bestyrelsen og evt. ændringsforslag til handlingsplanen præsenteres for medlemmerne på et medlemsmøde. Desuden har medlemmerne konstant mulighed for overfor koordinatoren og bestyrelsesmedlemmerne at komme med kommentarer, ændringsforslag og nye idéer til den til enhver tid gældende handlingsplan. Eventuelle betydelige ændringer i handlingsplanen påkræver en revideret udviklingsstrategi, som godkendelsesmæssigt skal følgeproceduren i bekendtgørelsen vedr. oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.

4 4 D2. Inddragelse af det lokale liv* I første omgang er det lokale liv blevet inddraget i strategiarbejdet via medierne. Der har været et indslag på Radio Midt Vest, og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad har der været præsentationsartikler med den nyansatte landdistriktskoordinator - i disse forbindelser har der været en uddybning af strategiudviklingsarbejdet. Medlemsmødet d. 14. november har været annonceret i begge medier med information om mulighed for medlemskab af foreningen LAG Thy-Mors. I fremtiden vil der blive etableret en målrettet indsats med inddragelse af det lokale foreningsliv, herunder borgerforeninger og idrætsforeninger m. m., som arbejder med innovation og udvikling i landdistrikterne. Konkret inddragelse af det lokale liv i landdistriktsudviklingen foregår ved at LAG en på eget initiativ eller sammen med andre organisationer afholder orienterings- og debatmøder om landdistriktsudvikling, - ved at koordinatoren deltager i forskellige foreningers bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger for at orientere om og debattere landdistriktsudvikling i lokalområdet, og ved at LAG en tager initiativ til en løbende dialog på det debatforum, der findes på LAG ens hjemmeside Foreningens initiativer og aktiviteter vil løbende blive præsenteret i medierne Radio Limfjord, Radio Midt Vest, TV Midt-Vest, TV Nord og i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad.

5 D3. Inddragelse af offentlige myndigheder 5 Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem de offentlige myndigheders strategiplaner og udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors blev LAG bestyrelsen på et strategiseminar d. 27. oktober 2007 præsenteret for udkast til Landdistriktspolitik for Thisted Kommune, forslag til planstrategi for Morsø Kommune Vision 2010 samt den Regionale Udviklingsplan (RUP) for Region Nordjylland. De kommunale planer blev præsenteret af repræsentanter fra de respektive kommuner. Morsø Kommune har udarbejdet et udkast til planstrategi med titlen: Vision 2010 med hovedtemaerne: 1. Vi sætter noget i gang - erhvervsudvikling, turisme og detailhandel 2. Det Gode liv på Mors - bosætning 3. Vi skaber rammerne - Ø-udviklingen 4. Vi har meget at byde på - kultur og fritid 5. Vi passer på vores ø og hinanden - Agenda 21 og sundhed I strategiarbejdet har Morsø Kommune taget udgangspunkt i Blue Ocean tankegangen. Blue Ocean Strategy er en metode med fire trin eller faser: 1. Skær det væk, som ikke fungerer 2. Reducer overflødige aktiviteter og funktioner 3. Styrk underprioriterede aktiviteter 4. Skab nye aktiviteter og funktioner, der er nødvendige i relation til visionerne Filosofien i Blue Ocean Strategy kan være frugtbar at anvende i LAG udviklingsprocesser, idet lokal kreativitet og innovationsevne er afgørende for at skabe udviklingstiltag med høj nytteværdi for borgere og virksomheder. Det er planen, at tankesættet skal indarbejdes i udviklingsstrategien for LAG Thy/Mors. Thisted Kommune har udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik, som beskriver følgende indsatsområder og fokuspunkter: 1. Erhverv - Oplevelsesøkonomi - Landbrug 2. Bosætning - Privat og offentlig service - Styrke adgang mellem land og by 3. Turisme - Udvikle historier og seværdigheder 4. Fritid og kultur - Nye individuelle fritidsaktiviteter 5. Natur og miljø - 42 % af arealet er Natura skov Som supplement til landdistriktspolitikken foreslår Thisted Kommune følgende konkrete initiativer: Udnyttelse af det unikke i Thy i en bosætningsstrategi Kreativitet i forhold til afsætning af huse Tiltrækning af årige Opshining tomme huse problematikken Nationalpark

6 6 Styrkelse af naturen og adgangen hertil Bredbånd Kultur og fritidstilbud Vedvarende energi og miljøteknologi Sikring af kulturarven Landbruget som udstillingsvindue - kvalitetsfødevarer Thisted Kommune har i foråret 2007 indgået en partnerskabsaftale med Realdania om gennemførelse af et projekt med overskriften Mulighedernes Land Nye idéer til udvikling i landdistrikter. Projektet finansieres med 30 mio. kr. fra Realdania, 20 mio. kr. fra Thisted Kommune og 10 mio. kr. som øvrig finansiering. Projekterne gennemføres indenfor to overordnede fokusområder: Bosætning og Turismeudvikling. Region Nordjylland har udarbejdet en regional udviklingsplan (RUP) med følgende temaområder: Beskæftigelse Erhverv Turisme og oplevelsesøkonomi Uddannelse Natur og miljø Kultur Infrastruktur inkl. IKT Landdistriktsudvikling indgår i alle temaområder. Offentlige myndigheders inddragelse i gennemførelse af LAG-strategien I forbindelse med LAG-arbejdet er der nedsat en følgegruppe bestående af lederen af udviklingsafdelingen Morsø Kommune, en udviklingskoordinator fra Thisted Kommune, formanden for LAG Thy-Mors og landdistriktskoordinatoren. Følgegruppen afholder som udgangspunkt kvartalvise møder med henblik på at sikre løbende koordinering med de kommunale aktiviteter på landdistriktsområdet.

7 D4. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren* 7 Rollefordelingen i LAG Thy-Mors revideres løbende i Landdistriktsprogrammets løbetid. Der tages udgangspunkt i at: Generalforsamlingen er LAG ens øverste myndighed. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udfører bestyrelsens beslutninger. Formanden leder bestyrelsens arbejde og træffer beslutninger, som er uopsættelige. Formanden tegner aktionsgruppen sammen med koordinatoren. Den daglige ledelse og de daglige arbejdsopgaver varetages af koordinatoren. Koordinatoren varetager kommunikationen til omverdenen (kontakt til medierne). Koordinatoren fungerer som konsulent og vejleder for de forskellige projekthavere, samt bearbejder og præsenterer indkomne projekter for bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer og indstiller projekterne til Direktoratet for FødevareErhverv. Koordinatoren varetager tilsynsopgaven med projekter, som gennem LAG Thy-Mors har fået bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv. Tilsynet har til formål at sikre, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse. Bestyrelsen vil i videst mulig omfang placere bestyrelsesmøder hos eller i umiddelbar nærhed af projekter og på den måde indgå i varetagelsen af tilsynsopgaven.

8 8 E. Analyse af området Overordnet analyse af området LAG Thy-Mors dækker med fokus på landdistriktsområderne LAG Thy-Mors omfatter Thisted Kommune og Morsø Kommune med et befolkningstal på godt indbyggere fordelt over et areal på 1461 km. Morsø Kommune er identisk med den kommune, som blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i Befolkningstallet i Morsø Kommune er jf. tabel 1 faldet jævnt siden 1981 fra indbyggere til indbyggere i Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (tabel 2) vil befolkningstallet i 2030 være på indbyggere et fald på 7,0 % eller godt indbyggere færre end i dag. Thisted Kommune er skabt i forbindelse med kommunalreformen 2007 af Sydthy Kommune, Hanstholm Kommune og Thisted Kommune, som i 2006 havde et befolkningstal på henholdsvis indbyggere, 5729 indbyggere og indbyggere (tabel 1). Kommunens samlede befolkningstal er i dag indbyggere med en faldende tendens svarende til den forventede udvikling i Morsø Kommune, således at befolkningstallet i Thisted Kommune i 2030 forventes at være på indbyggere (tabel 2) et fald på 7,1 %. Samtidig med nedgangen i befolkningstallet sker der en betydelig ændring i befolkningssammensætningen i de to kommuner (tabel 3), idet børnetallet i Thy og Mors som helhed har været meget stærkt faldende siden Samtidig har antallet af ældre været stigende. Tabellen viser i hele perioden et markant fald i antallet af årige gruppen som rejser ud af området for at tage en uddannelse Jf. tabel 4: Beboede boliger efter område, boligtype og tid, er det markant at parcelhuset er den foretrukne boligtype. I perioden kan der konstateres et jævnt stigende antal af alle boligtyper bortset fra, at antallet af stuehuse til landbrugsejendomme viser et markant og bemærkelsesværdigt fald i hele området. Beskæftigelsesmæssigt er området jf. tabel 5 kendetegnet ved en ekstrem lav arbejdsløshed for såvel kvinder som mænd. Denne lave arbejdsløshed er navnlig bemærkelsesværdig på baggrund af uddannelsesniveauet i området jf. tabel 6. Hver tredje beskæftigede i Thy og på Mors har grundskole (7. klasse eller 9./10. klasse) som højeste uddannelse mod hver fjerde på landsplan. Det er positivt, at godt 41 % har en erhvervsuddannelse mod ca. 36 % på landsplan, men tallet får reelt en negativ konsekvens, når det har baggrund i dels den høje frekvens af beskæftigede uden uddannelse, og dels i den ekstremt lave frekvens af beskæftigede med kort, mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund. Uddannelsesbaggrunden afspejler sig bl.a. i tabel 7: Beskæftigede efter område, socioøkonomisk status og tid. I alle områder er der et klart flertal af ansatte lønmodtagere på grundniveau contra lønmodtagere på mellem- og højeste niveau. Jævnfør tabel 8 er Thy-Mors kendetegnet ved, at der er meget få større virksomheder og et stort antal meget små virksomheder i området. I 2005 var der i alt 34 virksomheder med mere end 100 ansatte. Disse virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder som slagterier i Nykøbing Mors, Hurup og Thisted, træindustrivirksomheder (døre, vinduer og møbler), fiskeindustrivirksomheder i Nykøbing og

9 9 Hanstholm, metalindustrivirksomheder, plastvirksomheder og specialvirksomheder som Oticon (høreapparater) og Coloplast (stomiposer). Bortset fra Sygehus Thy/Mors og uddannelsesinstitutionerne Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og EUC Nordvest findes der ingen større videntunge virksomheder i området. Generelt er der tale om virksomheder, som primært beskæftiger ufaglært arbejdskraft. Aktuelt er der en betydelig arbejdskraftmangel, og mange virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft primært fra Tyskland, Polen og Baltikum. De fleste virksomheder har et ringe behov for videnmedarbejdere. Virksomhederne giver ofte udtryk for, at de har vanskeligt ved at tiltrække veluddannet arbejdskraft På et strategiseminar ultimo oktober 2007 udarbejdede bestyrelsen SWOT-skemaer med beskrivelse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for Thy-Mors (Bilag 1 og 2). Problemstillinger af særlig lokal betydning Thy-Mors har bl.a. jævnfør ovenstående en række udfordringer: Faldende befolkningstal Tomme huse Faldefærdige huse Skæv aldersfordeling ( forgubning ) Skolelukninger Butikslukninger Arbejdskraftmangel Lavt uddannelsesniveau Manglende videregående uddannelsesmuligheder Udfordringer Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer er den helt store udfordring for LAG Thy- Mors. I sommeren 2007 udnævnte miljøminister Connie Hedegaard Nationalpark Thy som Danmarks første nationalpark. Det er den generelle opfattelse i lokalsamfundet, at nationalparken kan blive en effektiv løftestang for udviklingen i Thy og på Mors. Hvis det skal være tilfældet, er det nødvendigt at der iværksættes en målrettet og koordineret indsats her bør LAG Thy-Mors spille en væsentlig rolle. Ifølge den regionale udviklingsplan skal Region Nordjylland i de kommende år udvikles til at være nordeuropæernes foretrukne destination for kystferie. De naturgivne rammer i Thy og på Mors (Vesterhavet, klitheden, klitplantagerne og Limfjorden) kan danne grundlag for at denne vision kan realiseres. Udfordringen er, at gøre Thy og Mors til nationalt og internationalt centrum for friluftsliv.

10 10 F. Strategi Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Landdistriktsprogrammet har til formål at skabe udvikling i landdistrikterne. I den forbindelse skelnes der ikke mellem de egentlige landdistrikter og de større byer i yderområderne. Det betyder, at eksempelvis Thisted i Thy og Nykøbing på Mors i princippet er omfattet af landdistriktsprogrammet. I LAG Thy-Mors ønsker man som udgangspunkt, at landdistriktsmidlerne skal målrettes projekter i de egentlige landdistrikter. Det betyder ikke, at projekter med base i Thisted eller i Nykøbing Mors ikke kan tilgodeses, men det vil være påkrævet, at sådanne projekter har deres væsentligste aktivitetsgrundlag i de egentlige landdistrikter, og at effekten primært skal kunne måles i landdistrikterne. Udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors er grundlæggende udarbejdet på baggrund af de problemstillinger og udfordringer, som er nævnt i det foregående primært med udgangspunkt i SWOT-analyserne (bilag 1 og 2). Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i en overordnet vision om at gøre Thy-Mors til et landdistrikt i verdensklasse et nationalt og internationalt centrum for friluftsliv med specifik fokus på faktorer som: det gode liv, wellness, sundhed, bæredygtighed, natur, oplevelser, kunst, kultur, fritid eller en livsstil, som tager udgangspunkt i områdets naturlige styrkesider. For at sikre at støttemidlerne ikke spredes ud på mange forskellige aktivitetstyper, skal projekter, som modtager støtte fra Landdistriktsmidlerne, i videst mulig omfang relatere til denne overordnede vision. Visionen udmøntes i temaerne eller missionerne: Attraktive levevilkår i landdistrikter, og Nye arbejdspladser i landdistrikter. Udviklingsstrategien realiseres gennem en handlingsplan, som visuelt præsenteres som to innovationstræer (bilag 4 og 5). Disse innovationstræer skal på sigt være et værdifuldt arbejdsredskab for initiativtagere til forskellige projektidéer, således at en projektidé skal tage udgangspunkt i et koncept i innovationstræet. Dette koncept understøtter en strategi, som understøtter det overordnede tema (missionen). Udviklingsstrategien Attraktive levevilkår i landdistrikter Under temaet Attraktive levevilkår i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Styrkelse af netværk 2. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene 3. Styrke tilflytningen 4. Styrkelse af internationalt samarbejde 5. Sikring og bevarelse af naturoplevelser 6. Forbedring af infrastrukturen Til hver strategi defineres et antal koncepter.

11 11 Ad. 1: Styrkelse af netværk Styrke netværk Styrke eksterne kontakter Styrke kulturaktiviteter Styrke stolthed Omtale succeser Tilskynde ungeprojekter Strategien Styrkelse af netværk gennemføres via 5 koncepter, hvoraf nogle er handlingsorienterede og andre er mere holdningsorienterede. Det skal tilstræbes, at projekter gennemføres i netværk som samarbejdsprojekter mellem flere forskellige initiativtagere frem for snævre, isolerede projekter, som gennemføres af enkeltpersoner eller enkeltorganisationer. I LAG Thy-Mors er det opfattelsen, at etablering af netværk på alle planer er af afgørende betydning for succesfulde aktiviteter i landdistrikterne. Der kan være tale om interne netværk mellem foreninger, interesseorganisationer og/eller privatpersoner som styrker sammenhold og fællesskab i det enkelte lokalsamfund, eller der kan være tale om mere eksterne netværk eller samarbejdsaftaler mellem aktører fra forskellige lokaliteter. Netværkene skal bl.a. danne grundlag for, at der kan skabes sammenhæng mellem de forskellige LAG-aktiviteter. For LAG-en er det vigtigt, at der igangsættes projekter, som skaber netværk mellem unge mennesker. Ad. 2: Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene Kvalitetsoptim. landsbysamfund Modernisere boligmassen Styrke kulturog fritidstilbud Fokusere herlig -hedsværdier Fokusere vedvarende energi Styrke servicefaciliteter Fokusere natur og sundhed Sikre uddannelsesmuligheder Strategien Optimering af livskvaliteten i bysamfundene gennemføres via 7 koncepter, som bl.a. sætter fokus på den overordnede vision vedr. kultur, sundhed og natur. Tomme huse, faldefærdige huse og faldende befolkningstal er nogle af de største udfordringer i forbindelse med udviklingen i landdistrikter. Det er vigtigt, at der igangsættes initiativer, som sætter fokus på herlighedsværdierne i landsbyerne, videreudvikler de eksisterende kvaliteter og udvikler innovative projekter, som skaber nye kvaliteter i landdistrikterne. Der kan i den forbindelse igangsættes initiativer, som sætter fokus på muligheder for udnyttelse af vedvarende energiformer.

12 12 Ad. 3: Styrke tilflytningen Styrke tilflytning Tiltrække højtuddannede Fortælle gode historier Tiltrække fraflyttere Udnytte Nationalparken Fremme integration Tilgængeliggøre IT Strategien Styrke tilflytning gennemføres via 6 koncepter. Det er et faktum, at befolkningstallet i Thy og på Mors er faldende reelt er der primært tale om et betydeligt brain drain, idet fraflytterne primært er unge mennesker, som rejser til universitetsbyer. Det kan i en række tilfælde være vanskeligt for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft det er derfor vigtigt, at der igangsættes initiativer, som trækker fraflyttere hjem og initiativer, som generelt tiltrækker højtuddannede. Strategielementet skal bl.a. ses i sammenhæng med strategien vedr. Optimering af livskvaliteten i landsbysamfundene og Sikring og bevarelse af naturoplevelser således at disse strategier understøtter en styrket tilflytning til Thy og Mors. Ad. 4: Styrkelse af internationalt samarbejde Øge internat. samarbejde Vurdere værdigrundlag Åbne Nordatlantisk port Etablere internat. kontakter. Strategien Styrkelse af internationalt samarbejde gennemføres via 3 koncepter. Det internationale arbejde skal bl.a. sætte fokus på egne værdier. Internationale projekter giver perspektivering og inspiration til nye udviklingsprojekter. Med strategien er det målet at etablere samarbejdsprojekter mellem projekter under LAG Thy-Mors og projekter under LAG s i andre lande med henblik på understøtning af det overordnede indsatsområder: Attraktive levevilkår i landdistrikter Ad. 5: Sikring og bevarelse af naturoplevelser Sikre og bevare naturoplevelser Fremme naturtilgængelighed Kombinere sundhed-natur Fremme kystturisme Den meget centrale og betydningsfulde strategi Sikring og bevarelse af naturoplevelser gennemføres via 3 koncepter. De naturgivne forudsætninger i Thy og på

13 13 Mors (Vesterhavet, Nationalparken, Limfjorden, kulturlandskabet) danner i princippet grundlag for alle udviklingsaktiviteter i udviklingsstrategien for LAG Thy-Mors. Sikring og bevarelse skal forstås bredt. Der er tale om både benyttelse og beskyttelse af de herlighedsværdier, som naturen skaber for lokalsamfundet til gavn for såvel fastboende som turister. Ad. 6: Forbedring af infrastruktur Forbedre infrastruktur Styrk alternativ kollektiv trafik Styrke livslang læring Fokusere IT-løsninger Optimere færgemuligheder Strategien Forbedring af infrastruktur gennemføres via 4 koncepter, som sætter fokus på initiativer, der styrker den kollektive trafik evt. udvikler nye kollektive trafikformer eller skaber innovativ opmærksomhed på færgeforbindelserne mellem Thy og Mors. Fibernet eller andre IT-løsninger skal styrke læringsmuligheder og jobmuligheder. Nye arbejdspladser i landdistrikter Under temaet Nye arbejdspladser i landdistrikter iværksættes 6 strategier: 1. Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer 2. Etablering af helårsturisme 3. Udvikle ny brug af IKT 4. Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter 5. Støtte til etablering af nye mikrovirksomheder 6. Etablering af nye kulturtilbud Til hver strategi defineres et antal koncepter. Ad. 1: Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Udnytte friluftsog naturessourc. Udvikle sundhedsturisme Tilgængelighed i naturområder Udnytte Nationalparken Fokusere sundhedsaspekter Fokusere vedvarende energi Etablere idrætsoplevelser Strategien Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer gennemføres via koncepter, som understøtter at sundhed, velvære, motion, friluftsliv og natur skal være det brand som præsenterer Thy og Mors. Der ligger uanede muligheder for etablering af arbejdspladser i wellness sektoren.

14 14 Tilgængeligheden i naturområderne herunder Nationalpark Thy styrkes gennem naturpleje- og naturgenopretningsprojekter, som øger naturens attraktionsværdi. Ad. 2: Etablering af helårsturisme Styrke oplevelsesturisme Støtte helårsturisme aktiviteter Etablere kombitilbud Autentiske madoplevelser Landbrugsorien. ferieoplevelser Guidede turistture Strategien Etablering af helårsturisme gennemføres via 5 koncepter. Med områdets naturgivne ressourcer ligger der betydelige potentialer i udvikling af helårsturisme med udgangspunkt i naturoplevelser omkring Vesterhavet, Nationalpark Thy og Limfjorden. Kulturoplevelse af forskellig art vil kunne understøtte udviklingen af helårsturisme. Der skal lægges vægt på, at en sund natur giver sundhed til mennesker og skaber grundlag for sunde produkter. Der skal etableres projekter som understøtter historien om, at det spiller en rolle, at området har - en frisk og livgivende blæst - en ren og saltholdig luft - en kalkholdig jord - et specielt lys (svarende til Skagen) - og højt til himlen specielt en stjerneklar nat Dertil kommer, at naturen medvirker til, at der også mentalt bliver højt til himlen. Ad. 3: Udvikle ny brug af IKT Udvikle ny brug af IKT Bredbånd til alle husstande Fleksible arbejdspladser Strategien Udvikle ny brug af IKT gennemføres via 2 bredt formulerede koncepter. Udbredelsen af fiberbredbånd skal understøttes og prioriteres, således at der bliver basis for etablering af forskellige former for fleksible hjemmearbejdspladser. IKTområdet udvikler sig så hurtigt, at der er vanskeligt at forudse de fremtidige muligheder, men det er vigtigt, at LAG en til enhver tid understøtter innovative IKT-tiltag, som kan fremme udviklingen af nye arbejdspladser.

15 15 Ad. 4: Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter Øge gymnasiefrekvens Kompetenceudviklingsaktivit. Samarbejde med universitet Fremme livslang læring Kontakt erhverv og forskning De 4 koncepter i strategien Etablering af kompetenceudviklingsaktiviteter er ikke direkte jobskabende. Strategien skal danne baggrund for at arbejdspladser kan fastholdes i området, og at der kan skabes grundlag for etablering af videnbaserede virksomheder. Det vil eksempelvis være naturligt at samarbejde med Aalborg Universitet omkring oplevelsesøkonomi og oplevelsesturisme, VIFU (Videncenter for Fødevareudvikling) omkring fødevareprojekter og IFUL (Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter) og Folkeligt Institut for Udkantsforhold omkring generel landdistriktsudvikling. Der vil kun være mulighed for støtte til konkret kompetenceudvikling, som er målrettet personer, som er direkte involveret (projektholdere eller lign.) i projekter omkring udvikling af attraktive levevilkår eller etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter. Ad. 5: Støtte til etablering af mikrovirksomheder Understøtte etablering af nye mikrovirksomheder Samarbejde m. ekst. virksomh. Netværk for iværksættere Samarbejde nye servicetilb. Videnbaserede arbejdspladser Udvikle unikke kvalitetsprodukter Udnytte akvakultur muligh. Iværksætter kuvøser Starthjælp til selvst. service Strategien Etablering af nye mikrovirksomheder gennemføres via 8 koncepter, som primært er målrettet iværksættere, men også henvender sig til eksisterende virksomheder, som kan have planer om at etablere mindre produktionsvirksomheder i landdistrikter. Koncepterne er som udgangspunkt tiltænkt virksomheder, som vil producere unikke kvalitetsprodukter såvel landbrugsrelaterede som akvakulturrelaterede (landbaserede eller hav/fjordbaserede). Det vil endvidere være relevant

16 16 at udvikle mindre industrielle produktionsvirksomheder samt videnbaserede virksomheder. Støtte kan f.eks. ydes som investeringstilskud til forarbejdningsvirksomheder med henblik på etablering af flere arbejdspladser. Ad. 6: Etablering af nye kulturtilbud Etablere kulturtilbud Læringsorient. kulturtilbud Oplevelsesor. kulturinitiativer Koncepterne i strategien Etablering af nye kulturtilbud er ikke direkte jobskabende, men et attraktivt kulturliv er grundlaget for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og etablering af videnvirksomheder. Områdets rekreative muligheder giver mulighed for at egentlige kulturinstitutioner kan etablere sig i området.

17 17 F2. Kvantificerede målsætninger Nedenstående skemaer angiver kvantificerbare målsætninger for hver strategi. Der tages udgangspunkt i, at nogle projekter vil kunne skabe resultater på flere strategiområder Attraktive levevilkår i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Involverede Styrkelse af netværk Der er etableret mindst ti netværk eller samarbejdsaftaler mellem lokale landsbysamfund i Thy-Mors. Kvalitetsoptimering af landsbysamfund Der er etableret mindst tre netværk eller samarbejdsaftaler mellem foreninger/landsbysamfund i Thy-Mors og foreninger/landsbysamfund uden for området. Der er gennemført mindst fem saneringsprojekter i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er gennemført mindst fem kulturprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Der er etableret mindst fem naturudviklingsprojekter med udgangspunkt i landsbysamfund i Thy og på Mors. Mindst 100 mennesker har været direkte involveret i netværksarbejde (ledelse, planlægning, etc.) Mindst 5000 mennesker har været indirekte involveret i netværksprojekter (aktører, tilskuere, etc.) Styrkelse af tilflytning Øget internationalt samarbejde I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Der er gennemført mindst tre projekter, som sætter fokus på tiltrækning af højtuddannede. Der er etableret mindst tre internationale samarbejdsaftaler. Kan dokumenteres via udbydere. Mindst 90 % er tilkoblet i Mindst 100 mennesker har direkte eller indirekte været involveret i internationale projekter.

18 Sikring og bevarelse af naturoplevelser 18 Der er gennemført mindst ti projekter, som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy. Der er gennemført mindst fem projekter, som tager udgangspunkt i naturoplevelser på Mors. Forbedring af infrastruktur Der er gennemført mindst 5 projekter, som er målrettet en forbedret infrastruktur. Nye arbejdspladser i landdistrikter Strategi Resultat ultimo 2013 Nye arbejdspladser Udnyttelse af frilufts- og naturressourcer Der er etableret mindst tre projekter, som sætter fokus på sundhedsturisme.. 20 Etablering af helårsturisme-aktiviteter Udvikling af ny brug af IT Kompetenceudviklingsaktiviteter LAG en har været involveret i mindst tre projekter vedrørende udvikling af vedvarende energi. Der er gennemført mindst 5 naturpleje- og naturgenopretningsprojekter. Der er skabt mindst tyve nye tilbud til turister. Der er gennemført mindst tre projekter med udbud af kombinerede turistaktiviteter. Der er gennemført mindst tre projekter, som tager udgangspunkt i IKT-baseret arbejde. I alle landsbyer med over 100 indbyggere er der mulighed for tilkobling til fiberbredbånd. Universiteter har deltaget i mindst tre videnbaserede eller forskningsbaserede elementer i forbindelse med jobskabende projekter

19 Etablering af nye mikrovirksomheder 19 Der er gennemført mindst ti projekter, som fokuserer på økologisk produktion eller sympatisk produktion af lokale produkter. Der gennemføres mindst tre akvakulturprojekter i samarbejde med fiskeri-lag en Etablering af kulturtilbud Der er etableret mindst tre nye oplevelsesorienterede kulturtilbud i form af arbejdende værksteder, 5

20 20 F3. Forventede aktiviteter De forventede aktiviteter i LAG Thy-Mors er beskrevet i det foranstående. LAG Thy-Mors betragter det ikke som sin opgave at definere eller nærmere beskrive konkrete projektmuligheder indenfor Landdistriktsprogrammets ramme, men bestyrelsen forventer i foreningens første periode at medlemmerne bl.a. vil kunne præsentere projekter på følgende områder: Projekter som tager udgangspunkt i Nationalpark Thy Projekter målrettet renovering af boligmassen Projekter som udnytter naturen med sigt på helårsturisme, kystturisme og/eller friluftsliv Internationale projekter i første omgang den Nordatlantiske Port Kulturprojekter Fødevareprojekter. men initiativet ligger i første omgang hos medlemmerne Det er vigtigt, at LAG Thy-Mors videreformidler information om de projekter, som igangsættes i LAG ens regi. Denne formidling foretages via forskellige kanaler: 1. Koordinatoren forestår kvartalsvise udsendelser af nyhedsbreve til alle medlemmer. 2. Projekterne præsenteres på foreningens hjemmeside. 3. Projekterne præsenteres i videst mulig omfang i de lokale medier. LAG Thy-Mors skal konstant være opsøgende med henblik på at udbrede kendskabet til Landdistriktsprogrammet, at øge medlemsskaren gerne målrettet unge og dermed sikre at flest muligt i lokalområdet får mulighed for at udvikle og gennemføre projekter til gavn for alle. LAG Thy-Mors skal i alle sammenhænge være netværksskabende og aktivt indgå i netværksaktiviteter, bl.a. ved at etablere samarbejde med andre lokale aktionsgrupper i forbindelse med nationale eller internationale projekter, som igangsættes af initiativtagere i Thy og på Mors. LAG Thy-Mors kan f.eks. tage initiativ til etablering af styringsnetværk eller strategiske netværk, der har til formål at knytte forskellige ressourcer sammen og dermed være med til at skabe nye løsninger på uløste problemer. Der kan være tale om tværgående netværk, som etableres i samarbejde med forskellige aktører med henblik på at mobilisere forskellige ressourcepersoners viden og kompetencer gerne i samarbejde med offentlige aktører. I det omfang det skønnes relevant tager LAG Thy-Mors initiativ til igangsætning af kompetenceudviklingsaktiviteter, f.eks. uddannelse af projektledere, udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger, idéudviklingsseminarer, etc. LAG Thy-Mors kan i relevante sammenhænge udvikle og gennemføre selvstændige projekter, f.eks. analyseprojekter i samarbejde med videninstitutioner, internationale samarbejdsprojekter og lignende.

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord

Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi. LAG Thy-Mors. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi. LAG Thy-Mors. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi LAG Thy-Mors under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold A. Navn og adresse... 4 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 4 C.

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere