Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden Kongeåen ved Foldingbro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro."

Transkript

1 Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1

2 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe... 5 Bosætning og nærmiljø:... 6 Erhverv og Turisme:... 7 Natur- og kulturoplevelser... 7 Kvantificerede målsætninger... 8 Bosætning og nærmiljø Erhverv og Turisme Natur- og kulturoplevelser Forventede aktiviteter Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse Inddragelse af medlemmer Inddragelse af det lokale liv Inddragelse af offentlige myndigheder Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/koordinatoren/bestyrelsen Analyse af området En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker med fokus på landdistriktsområderne Fysiske rammer: Økonomiske rammer Sociokulturelle rammer: SWOT analyse: Andre målsætninger Evt. yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet Budget Underskrifter

3 Bilag: 1: Skrivelse vedrørende høring om ny udgave af udviklingsstrategien (sendt til LAG Vejens medlemmer samt offentliggjort på 2: Godkendelse fra Vejen Kommune 3. Godkendelse fra Region Syddanmark 3

4 Formalia; Navn og adresse Navn på lokal aktionsgruppe LAG Vejen c/o Landdistrikternes Hus Nørregade Vejen CVR nr.: Nemkonto: www: Kontaktperson Formand Hans Thorkil Matzen Lindevej 2A Øster Lindet 6630 Rødding Mobil: Koordinator LAG Vejen og LAG Billund har i fællesskab indgået en aftale med Landdistrikternes Fællesråd om placering af koordinator. Helle Andersen er ansat som koordinator og fysisk er sekretariatet placeret hos Landdistrikternes Fællesråd, hvor koordinatoren har sin dagligdag. Administrativt er koordinatoren ansat i Landdistrikternes Fællesråd.På den måde opnås der synergi og gode muligheder for videndeling. Koordinator Landdistrikternes Hus v/ Helle Andersen Nørregade Vejen Mobil: Arbejde:

5 Strategi Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Vision for LAG i Vejen Kommune: Vi vil understøtte udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed. Visionen udspringer af vores lokale identitet, hvis grundlag er beskrevet i analyseafsnittet. Et par nøglebegreber i denne identitet er mangfoldighed og fællesskab, - et udtryk for en fælles forståelse omkring, at disse begreber skal kendetegne den nye Vejen Kommune med i alt 21 lokalsamfund og 4 lidt større bysamfund. Herefter har LAG Vejen valgt at fokusere på 3 områder Bosætning og nærmiljø, Erhverv og turisme samt natur- og kultur oplevelser. LAG Vejen er desuden opmærksom på, at der i disse år er stor opmærksomhed på befolkningens generelle sundhedstilstand. Dette gælder hos Vejen Kommune, der med forskellige projekter, f.eks. sundhedsaktiv skole og Træningspavilloner i Vejen kommune samt en decideret sundhedspulje, der kan søges til sundhedsfremmende aktiviteter, stiller skarpt på sundhed og den livskvalitet, et sundt liv fører med sig. Også Fødevareministeriet har med deres prioritering af projekter, der omhandler smag, bevægelse og sundhed under ordningen børne og ungdomsaktiviteter, valgt at sådanne projekter, skal gå forud for andre. LAG Vejen vil gerne støtte op omkring disse tiltag, og temaet sundhed vil således gå på tværs af de 3 fokusområder, og være et af vurderingskriterierne, når LAG Vejen skal prioritere og udvælge de projekter, som skal have tilskud. Bosætning og nærmiljø Erhverv og Turisme Sundhed aturog kulturoplevelser 5

6 Til hvert af områderne hører en række indsatsområder, som mere specifikt synliggør, hvilke typer af projekter, der vil have særlig fokus. Det skal understreges, at alle projekter, der falder inden for temaerne kan komme i betragtning, men projekter, der er indenfor de skitserede indsatsområder, har førsteprioritet. Indsatsområderne under hvert tema er beskrevet lidt længere nede. I forbindelse med prioriteringen af ansøgernes projekter vil LAG Vejen, udover at vurdere projekterne i forhold til de kvantificerede målsætninger, også prioritere de projekter som: tager udgangspunkt i lokalområdets traditionelle styrker og derved skaber unikke lokalsamfund veldokumenterede og velfinansierede, således at der er størst sandsynlighed for, at projektet gennemføres. når bredt ud flytter mest dvs. forskellen mellem fra og til gør en forskel ved at ændre noget væsentligt/tilføre noget nyt fremmer netværksdannelsen både inden for Vejen Kommunes grænser, men også over kommunegrænsen I det nationale Landdistriktsprogram for defineres hele Vejen Kommune som et landdistrikt, og som udgangspunkt kan LAG Vejen således give tilskud til projekter i alle dele af kommunen. Bestyrelsen vil dog om nødvendigt fastsætte en række principper for, hvilke projekter og hvilke områder, man ønsker at støtte. Tema 1 Bosætning og nærmiljø: Projekter, der skaber nye eller udvikler eksisterende basale servicefaciliteter, der har betydning for livet i landdistrikterne Projekter, der skaber nye faciliteter og aktiviteter i landdistrikterne. LAG Vejen vil i den forbindelse lægge vægt på, at sådanne projekter er med til at skabe nye sociale netværk, på tværs af kendte grupperinger, og at projekterne indgår i en helhedsplan for området. Projekter, der vedrører byfornyelse og byforskønnelse i mindre byer Projekter, der har fokus på netværksdannelse (f.ek.s netværk mellem unge og ældre, netværk mellem landsbyerne, netværk mellem foreninger osv.) Projekter, der gennem nytænkning og nyskabelse fokuserer på at fremme lokalbefolkningens sundhed. 6

7 Tema 2 Erhverv og Turisme: Projekter, der understøtter etableringen af nye eller udviklingen af eksisterende virksomheder i lokalsamfundet herunder produktion og markedsføring af egnsprodukter Projekter, der skaber gode rammer for iværksætteri og innovation i landdistrikterne Projekter, der skaber nye eller udvikler eksisterende turismeaktiviteter f.eks. inden for oplevelsesturisme eller idræts- og erhvervsturisme. Projekter der skaber nye eller udvikler eksisterende bespisnings- og overnatningsmuligheder for turister f.eks. i forbindelse med natur- og sundhedsoplevelser. Projekter, der i øget omfang udnytter beliggenheden i forhold til de store turistattraktioner i Billund. Projekter, der kobler landbrugs- og naturoplevelser sammen. Projekter, der udvikler og understøtter temabaserede turisttilbud, f.eks. indenfor kunst, natur, lystfiskeri m.m. Projekter, der er med til at markedsføre turismeprodukter i Vejen Kommune Netværksdannelse indenfor erhvervs- og turismeområdet med henblik på erfaringsudveksling og optimering af udviklingsmulighederne - herunder også etablering af deciderede væksthuse. Samlet for dette tema gælder, at projekter, som hører herunder, skal være med til at skabe arbejdspladser i Vejen Kommunes landdistrikter. Det skal således sandsynliggøres i ansøgningen, at projektet skaber et antal arbejdspladser. Tema 3 Natur- og kulturoplevelser Projekter, der har fokus på bevarelsen, genopretningen, forbedringen og formidlingen af natur- og kulturarven Projekter, der har fokus på Kongeådalen og Hærvejen mht. udnyttelsen af historien, kulturen og naturen i disse områder. Projekter, der udvikler og understøtter gode kultur- og naturoplevelser f.eks. helhedsoplevelser omkring sundhed, natur og kultur. Projekterne kan være rettet mod bestemte målgrupper, f.eks. børn og unge eller ældre. 7

8 Projekter, der udvikler nye muligheder for både rekreativ og bæredygtig anvendelse af det åbne land herunder projekter, som skaber samspil og dialog med landbruget. Projekter, der udvikler og understøtter infrastrukturen og tilgængeligheden primært i Vejen Kommune, og sekundært til de omkringliggende kommuner herunder projekter, der er med til at skabe sammenhænge mellem stisystemer Projekter, der har fokus på at alle også handicappede og gangbesværede får mulighed for gode natur- og kulturoplevelser. LAG Vejen skal desuden medvirke til, at viden om alle typer af projektmidler formidles til lokalområderne. Herved stimuleres den proces, hvor lokale ildsjæle formulerer nye udviklingsprojekter, men samtidig får de også bedre muligheder for at realisere dem. LAG Vejen har i den forbindelse også fokus på lokalbefolkningens muligheder for kompetenceudvikling, og vil om nødvendigt selv og evt. i samarbejde med Vejen Kommune planlægge og gennemføre projekter, der kan være med til at opkvalificere ansøgninger og projekter, som stiles til LAG Vejen. Dette kan f.eks. ske i form af undersøgelser og analyser, der er med til at belyse udviklingspotentialerne i landdistrikterne inden for valgte temaer og indsatsområder Målet hermed er at sikre, at støttede projekter i størst mulig omfang er med til at opfylde LAG Vejens målsætninger både i forhold til skabelsen af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser. Kvantificerede målsætninger Det er LAG Vejens mål, at de støttede projekter i programperioden er med til at udvikle og understøtte attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i Vejen Kommune. Det er ikke nødvendigvis et mål for LAG Vejen, at antallet af støttede projekter er stigende i perioden for landdistriktsprogrammets virke. F.eks. kan man på sigt forestille sig, at LAG Vejen i højere grad vil have fokus på større sammenhængende projekter. Således er målet også, at de støttede projekter skaber mest mulig udvikling for flest mulige borgere. Vejen Kommunes vision er, at den vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Denne vision vil LAG Vejen gerne være med til at understøtte, og de nedenstående kvantificerede målsætninger på de enkelte temaer, afspejler således både LAG Vejens egen samt Vejen Kommunes vision. 8

9 Bosætning og nærmiljø. Ved periodens afslutning har alle lokalområder i Vejen Kommune udarbejdet en udviklingsplan Som minimum støttes mindst 1 byfornyelsesprojekt om året Ved periodens afslutning er der skabt 20 nye fritidsaktiviteter eller faciliteter Ved periodens afslutning er skabt 5 nye servicefaciliteter, som sikre gode levevilkår for lokalbefolkningen Ved periodens afslutning er der etableret 5 nye netværk på tværs af forskellige grupperinger Ved periodens afslutning er der gennemført mindst 5 nytænkende projekter målrettet sundhed og forebyggelse for lokalbefolkningen Ved periodens afslutning er etableret mindst 1 madskole eller landsbykøkken som fokuserer på sund mad for lokalbefolkningen og ikke mindst børn og unge. Ved periodens afslutning er der i hvert lokalområde udnævnt en landdistriktsambassadør Erhverv og Turisme. Belægningsprocenten på overnatningssteder i Vejen Kommune skal stige med 2% årligt i hele perioden. Antallet af arbejdspladser i landdistrikterne skal i programperioden stige procentvis som antallet af arbejdspladser gør det i byerne i Vejen Kommune. Der er ved periodens afslutning udviklet mindst 10 nye turistaktiviteter eller turistfaciliteter herunder mindst 3, som er temabaserede. Der er ved periodens afslutning etableret eller udviklet mindst 5 bespisnings- og/eller overnatningsmuligheder Der er ved periodens afslutning støttet mindst 3 nye initiativer til iværksætteri og virksomhedsudvikling for fremstillingserhverv, håndværk, service m.v., der har særlige relationer i landområderne. Der er ved periodens afslutning etableret minimum 3 nye netværk med fokus på at understøtte, markedsføre og udvikle mulighederne for innovation og erhvervsudvikling i landdistrikterne Der er ved periodens afslutning etableret eller udviklet minimum 3 aktiviteter/tilbud, som indebærer en kombination af produktion og oplevelse. 9

10 Natur- og kulturoplevelser Stisystemerne i Vejen Kommune er ved periodens afslutning kortlagt. I den forbindelse arbejdes der med en prioritering af udbygning af stisystemerne, så de bliver sammenhængende. Dette arbejde ønskes gennemført i samarbejde med Billund kommune. Der er ved periodens afslutning være støttet minimum 20 projekter, der fokuserer på bevarelsen, genopretningen, forbedringen og formidlingen af natur- og kulturarven. Der er ved periodens afslutning støttet minimum 5 projekter, som øger tilgængeligheden til natur- og kulturoplevelser. Der er ved periodens afslutning etableret 5 aktiviteter, der kobler natur og kultur med sundhed Der er ved periodens afslutning gennemført mindst 3 naturprojekter, hvor der er skabt samspil og dialog mellem landbruget og andre grupper i landdistrikterne Herudover har LAG Vejen del målsætning at midlerne fra Landdistriktsprogrammet som minimum skal generes 3 gange med andre projektmidler. Forventede aktiviteter De forventede aktiviteter tager udgangspunkt i LAGéns definerede rolle samt i de tidligere nævnte temaer og indsatsområder: LAG-Vejen vil udnytte eksisterende netværk til en sammenkædet og koordineret indsats. LAG-Vejen ønsker at fremme aktørernes / projektmagernes muligheder for at gennemføre succesfulde projekter baseret på lokale ideer og initiativer. LAG-Vejen vil i mindre omfang selv være igangsættende, men i høj grad være understøttende. Yde "hjæle til selvhjælp". Desuden vil LAG Vejen også i fremtiden have fokus på projekter, der dækker flere kommuner, og således opnår støtte fra flere LAG er (dvs. tværgående projekter, der ikke tager hensyn til kommunegrænser). I forbindelse med LAG ens aktiviteter kan LAG-koordinatorens rolle udtrykkes således: 1) At være katalysator 2) Udvise empati 3) Assistere projekter med fundraising 4) Ansvar for formidling / vidensdeling i LAGén og netværket 10

11 5) At være image-plejer, forestå branding / markedsføring, udarbejde pressestrategi 6) At være LAG-ens "ansigt ud-ad-til" i forhold til omgivelserne og især netværket 7) Kvalitetssikring af projekter sker i samarbejde mellem koordinator og bestyrelse (så smidigt som muligt) 8) Ansvar for perspektivering, samtidig med fokus på projektet 9) Anskaffelse af midler til forprojekter 10) Medansvar for egen kompetenceudvikling, fx via DFFE's netværk 11) Understøtte generel kompetenceudvikling via netværksdannelse og vidensdeling 12) At sikre kompetenceudvikling af lokale ildsjæle i forbindelse med projektansøgninger. 13) At forestå validering af projektansøgninger inden bestyrelsesmøder m.h.t. overholdelse af lovgivningen og LAG Vejens udviklingsstrategi. Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse Inddragelse af medlemmer Udkast til 1. Udgave af strategien blev udarbejdet af LAG's bestyrelse på et møde den 2. oktober Der er efterfølgende i bestyrelsen arbejdet videre med strategien på bestyrelsesmøde afholdt den 12. november Der blev endvidere orienteret om arbejdet med strategien på et møde den 24. Oktober 2007, hvor næsten alle lokalområder var repræsenteret. På mødet udarbejdede mødedeltagerne desuden SWOT-analyser af de enkelte lokalsamfund, og materialet indgik i processen med at få udarbejdet den lokale udviklingsstrategi. Medlemmerne orienteredes skriftligt/via mail om arbejdet med strategien og indkaldtes samtidig til et medlemsmøde den 4. november, hvor strategien blev godkendt. Derudover orienterede samme aften om: Kommunens oplæg til en landdistriktspolitik Region Syddanmarks oplæg til en regional udviklingsplan (RUP) Hvordan det sikres, at lokale borgere, foreninger og organisationer i landdistrikterne involveres i gennemførelse af strategien. I forbindelse med revideringen af LAG Vejens udviklingsstrategi i begyndelsen af 2009, blev det nye forslag godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar, og herefter blev den sendt til høring hos gruppens medlemmer via og post samt lagt på LAG Vejens hjemmeside (i bilag 1kan skrivelsen vedrørende høringsfasen ses). Desuden er forslaget sendt til godkendelse hos henholdsvis Vejen Kommune og Region Syddanmark. Efter 11

12 høringsperiodens afslutning, var indkommet 2 forslag til ændringer. Disse ændringer vurderedes af bestyrelsen til ikke at være af en sådan karakter, at udviklingsstrategien endnu engang skulle sendes i høring, men ændringerne blev blot indarbejdet. Inddragelse af det lokale liv LAG-Vejens bestyrelse på 13 medlemmer blev på den stiftende generalforsamling den 20. juni 2007 meget bredt sammensat, så den lokale befolkning og de lokale foreninger og organisationer repræsenteres særdeles godt i bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen repræsenterer på en eller anden måde et "bagland", og de sørger hver især for at orientere og inddrage deres respektive baglande i arbejdet med at få udarbejdet den lokale udviklingsstrategi. Dermed er det sikret, at alle interesserede borgere får mulighed for at blive inddraget i udformningen og efterfølgende i gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi. Der vil fremover fortsat være samarbejde og dialog mellem bestyrelsens medlemmer og deres baglande, og denne dialog vil få væsentlig betydning for gennemførelsen af kommende projekter og aktiviteter. Som ét eksempel på inddragelse af det lokale liv kan nævnes "Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune", der er etableret på initiativ af græsrødder, og som er valgt af og blandt repræsentanter fra de 21 lokalråd i kommunen. Tre repræsentanter fra Fællesrådet er indvalgt i LAG'ens bestyrelse, og de repræsenterer på den måde samtlige landsbysamfund i kommunen og har ansvar for en løbende dialog med disse. Medlemmer og lokale borgere involveres i arbejdet med gennemførelsen af strategien via informationer på LAG Vejens hjemmeside samt via eget nyhedsbrev, som udsendes efter hvert bestyrelsesmøde, medieomtale og pressemeddelelser i lokale aviser. Desuden vil LAG Vejen arbejde på at oprette et netværk på internettet, hvor det bliver muligt for medlemmer og lokale borgere at følge med i samt drøfte udviklingen i LAG Vejen. Herudover har formanden og koordinator i løbet af 2008 været inviteret og deltaget i en lang række borgermøder, hvor mulighederne for at søge om tilskud fra LAG Vejen er blevet præsenteret.. LAG Vejen vil i tiden fremover også have stor fokus på inddragelsen af det lokale borgere og foreninger i forbindelse med opfyldelsen af LAG Vejens målsætninger og sikringen af den fortsatte udvikling i Vejen Kommunes landdistrikter. Således gennemfører LAG Vejen, i samarbejde med Vejen Kommune og Fællesrådet for Landsbysamfund, i 2009 et projekt, der skal sikre, at alle lokalsamfund får udarbejdet udviklingsplaner for deres lokalområde. 12

13 Inddragelse af offentlige myndigheder Inddragelsen af offentlige myndigheder er sikret ved, at såvel regionens som kommunens repræsentanter har deltaget i formuleringen af strategien. Den af medlemmerne godkendte strategi fremsendes til kommunen og regionen til godkendelse. Involvering i gennemførelse af strategien sker dels via de offentlige myndigheders deltagelse i LAG's bestyrelse, dels ved samarbejde med kommune og/eller region om konkrete projekter. Der tilstræbes et tæt og konstruktivt samarbejde med Vejen Kommune og Region Syddanmark. LAG Vejen har i løbet af 2008 fået opbygget et godt samarbejde med Vejen Kommune. Kommunen har således i forbindelse med gruppens bestyrelsesmøder gratis stillet mødelokaler til rådighed, ligesom der er udpeget en kontaktperson i kommunens forvaltning, der gør det let for gruppen at kontakte kommunen ved diverse spørgsmål. Ligeledes har Vejen Kommune afsat en pulje på ca kr. om året, som LAG Vejens bestyrelse kan indstille støttede projekter til. LAG Vejen håber selvfølgelig, at det gode samarbejde kan fastholdes og udbygges i fremtiden. Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/koordinatoren/bestyrelsen Der ansættes en LAG koordinator, som skal fungere som sekretariat for LAG Vejen og LAG Billund. LAG koordinatoren får arbejdsplads hos Landdistrikternes Fællesråd, m.h.p. at sikre, at LAG koordinatoren ikke arbejder isoleret, men også kommer til at indgå i et fagligt miljø. LAG koordinatoren skal varetage følgende opgaver: Overordnet er opgaven at bistå og deltage i LAG ens arbejder. Dette medfører nedenstående konkrete arbejdsområder: Bidrage til at mål og indsatser i de to lokale udviklingsstrategier bliver opfyldt Sikre løbende koordination af LAG Vejen og LAG Billunds og deres opgaver Fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter Forestå validering af projektansøgninger inden bestyrelsesmøder mht. overholdelse af lovgivningen og LAG'ens udviklingsstrategi Sekretær for LAG bestyrelsen 13

14 Medvirke til igangsættelse af det nye landdistriktsprogram og borgerkontakten Medvirke til at der skabes en god og fremadrettet kontakt mellem borgere og LAG en Sikre LAG bestyrelsen en til enhver tid opdateret viden om landdistriktsprogrammet og mulighederne indenfor landdistriktsområdet generelt Sikre LAG bestyrelsen en opdateret viden om mulighederne for adgang til fonde og midler generelt. Sikre konkrete netværk til samarbejdspartnere og ministerier Disse arbejdsområder byder følgende konkrete arbejdsopgaver: Referat fra alle bestyrelsen møder samt referat fra møder hvori koordinatoren deltager på vegne af LAG Vejen. Udarbejdelse af strategisk udviklingsplan i samarbejde med relevante partnere Godkendelse af LAG Vejen i forhold til det nye landdistriktsprogram inden den 4. februar. Løbende bistå formand og den øvrige bestyrelse i de aktuelle opgaver og muligheder der tildeles. Deltage med input til LAG Vejens hjemmeside Understøtte generel kompetenceudvikling via netværk og vidensdeling Være katalysator for bestyrelsesarbejde og foreningsnetværk og sikre kompetenceudvikling for bestyrelse og ildsjæle Fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter. Tage initiativer til at igangsætte aktiviteter, kontakte mulige projektmagere, koordinere projekter m.m. Koordinere med andre lokale, regionale, nationale eller internationale aktiviteter. Skaffe yderligere midler til LAG Vejen Planlægning og møder: Ved indgangen af hvert kvartal udarbejder formand og koordinator i samarbejde en plan for koordinatorens kommende arbejdsopgaver. En planlægning der rækker mindst det kommende kvartal. Koordinatoren deltager i alle bestyrelsesmøder. Koordinatoren deltager på vegne af LAG Vejen i den uddannelse, der måtte blive foranlediget af Fødevareministeriet i forhold til ansatte koordinatorer. 14

15 Bestyrelsen fungerer som en ulønnet professionel bestyrelse, og indgår i arbejdet som sådan. Der er indgået skriftlig samarbejdsaftale mellem Landdistrikternes Fællesråd og bestyrelsen for LAG Vejen om køb af bistand til forvaltning af foreningsvirksomheden LAG Vejen. Der vil blive samarbejdet med alle øvrige LAG er, hvor et samarbejde er relevant. Når der især er fokuseret på LAG Billund, så skyldes det, at Billund er nabo kommune og LAG Billund gør brug af samme koordinator, som LAG Vejen. Endvidere er der en enorm udvikling på turisme området i Billund Kommune, en udvikling som Vejen ønsker at understøtte til gavn for borgere i Vejen Kommune. LAG Vejen koordinator Helle Andersen vil varetage tilsynsopgaven i forhold til projekterne. Analyse af området En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker med fokus på landdistriktsområderne Herunder beskrives de socioøkonomiske forudsætninger med udgangspunkt i de data, som ligger til grund for udformningen af den regionale udviklingsplan (RUP) for Region Syddanmark. Der indgår endvidere data fra Vejen Kommunes Hvidbog, 2007, - en samling af informationer og data omkring forholdene i Vejen Kommune. Endvidere henvises til de nøgletal, som direktoratet selv har lagt til grund for at karakterisere Vejen Kommune som en landkommune. Endelig refereres en SWOT-analyse, som er gennemført sammen med repræsentanter for en række af kommunens lokalsamfund, og til sidst opsummeres nogle af områdets potentialer og udfordringer. Fysiske rammer: Vejen Kommune er en geografisk stor kommune på 814 km2 med en lav befolkningstæthed på kun 51 personer pr. km2. I alt 52 % af kommunens indbyggere er bosat uden for de fire centerbyer. Befolkningstallet i kommunen er stigende, ikke mindst på grund af tilflytning fra Kolding og Esbjerg, og i de egentlige landområder, dvs. i det åbne land og i landsbysamfund med under 200 indbyggere, har befolkningstallet været næsten konstant fra Der er med andre ord ikke sket en affolkning af landområderne i perioden. Kommunen har attraktive naturværdier, som tiltrækker tilflyttere, og samtidig er der jernbane og motorvejsforbindelse på tværs af kommunen, som understøtter mulighederne for pendling. 15

16 Kommunen har endvidere indgået partnerskabsaftaler med to elselskaber, som sikrer etableringen af et fibernet med mulighed for lynhurtige internetforbindelser til alle, uanset hvor de bor i kommunen. I en større del af kommunen vil denne IT-infrastruktur være fuldt udbygget allerede i 2007, og i resten af kommunen vil den være etableret senest i Økonomiske rammer: Befolkningens generelle uddannelsesniveau ligger under gennemsnittet for regionen og tilsvarende gælder for beskatningsgrundlaget. Også med hensyn til iværksætteri og innovation ligger kommunen under gennemsnittet. Der er dermed et uudnyttet vækstpotentiale i forhold til mulighederne i området. Kommunen ligger til gengæld højt med hensyn til service, herunder offentlige nøgletal, beskæftigelse, sundhed og offentlig service. Disse forhold understøtter områdets generelle muligheder for fortsat erhvervsudvikling og øget bosætning. Bemærk også, at i første halvår af 2007 er Vejen Kommune den kommune i Danmark, hvor der i forhold til indbyggertallet er solgt flest byggegrunde. Sociokulturelle rammer: I kommunen er der et meget aktivt foreningsliv, og det bl.a. har resulteret i, at der i alle landsogne på initiativ af græsrødderne er etableret lokalråd. Disse lokalråd har så valgt et fællesråd, som varetager landområdernes fælles interesser i dialog med kommunalbestyrelsen. Med kommunalreformen omfatter den nye Vejen Kommune områder både nord og syd for Kongeåen, som er en gammel grænse, også i kulturmæssige sammenhænge. Det har givet mulighed for at etablere nye relationer og nye samarbejdsmuligheder på tværs. Desuden er der mange steder i kommunen aktive græsrødder, som har stor erfaring i at arbejde med forskellige udviklingsprojekter. Også her ligger der et stort potentiale for fremtidig udvikling og innovation i området, men i relation til befolkningens generelt lave uddannelsesniveau vil der være behov for mere kompetenceudvikling i området med henblik på at opnå en endnu bedre udnyttelse af disse muligheder. Vejen Kommunes hvidbog kan hentes på kommunens hjemmeside: Data for kommunerne samt den regionale udviklingsmodel, som udgør en væsentlig del af grundlaget for den regionale udviklingsplan, kan hentes på: 16

17 Bemærk, at der nederst på skærmbilledet under udviklingsmodellen bl.a. er link til nogle regneark, som indeholder en række faktuelle data for kommunerne i regionen. Ovennævnte data udgør i al væsentlighed grundlaget for analysen af de socioøkonomiske forhold i Vejen Kommune, og disse data er så suppleret med en SWOT-analyse, som er gennemført på et møde med deltagere fra næsten alle lokalområder i Vejen Kommune. Vi har i udviklingsstrategien, i stedet for at gengive en masse data, valgt i tekstform at beskrive de konklusioner af analysen, som efterfølgende udgør fundamentet for de indsatsområder, der er beskrevet i afsnit F1. SWOT analyse: I forbindelse med udarbejdelsen af denne udviklingsstrategi har Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune samt lokalrådene fra de enkelte lokalsamfund på et repræsentantskabsmøde den 24. oktober 2007 gennemført en SWOT-analyse, og de væsentligste resultater af analysen anføres her. Disse udsagn rummer de lokale beboeres egen vurdering af vilkårene i lokalområderne i Vejen kommune. I undersøgelsen deltog repræsentanter for i alt 16 landsbysamfund. Tallene i parentes angiver antallet af lokalområder, der har kommenteret det pågældende punkt. Stærke sider (S): - Aktivt landsbymiljø / sammenhold /fællesskab / alle kender alle (11) - Central beliggenhed / tæt på motorvej / Trekantsområdet (8) - Flot natur (8) - Små, aktive virksomheder / attraktivt erhvervsliv (7) - Fritidscenter / aktivitetscenter / ½ hal (5) Svage sider (W): - Kollektiv transport (7) - For få attraktive byggegrunde / manglende storparceller / ingen centrale byggegrunde (6) - Manglende trafiksikkerhed / ingen cykelstier / for meget tung trafik (5) - Dårlige / ikke vedligeholdte boliger (4) Muligheder (O): - Flere byggegrunde / storparceller / udnyttelse af industrigrunde (7) - Naturstier / naturområder (5) - Mikrovirksomheder / turisme (5) - Byfornyelse / byforskønnelse (4) 17

18 - Markedsføring af byen / naturen (3) Trusler (T): - Lukning af skole / fjernelse af 7. klassetrin / faldende børnetal (9) - Fald i lokalt engagement / mangel på ildsjæle (5) - Lukning af dagligvarebutik (3) - For mange ressourcesvage personer / lave indkomster (3) Med henvisning til ovenstående redegørelse opsummeres herunder de væsentligste potentialer og udfordringer i forhold til LAG'ens indsats: Potentialer, som bør udnyttes i forhold til øget bosætning og erhvervsudvikling: - Kommunens beliggenhed ved motorvej og jernbane midt mellem Esbjerg og Kolding - fibernet til alle senest i Vejen Kommune har generelt et højt offentligt serviceniveau - et aktivt foreningsliv og aktive græsrødder i lokalsamfundene - områdets natur og kultur / historie Udfordringer: - tilgængelighed til landdistrikter / lokalområder - behov for mere innovation og iværksætteri - behov for tilførsel af viden til eksisterende virksomheder - generelt behov for mere uddannelse / kompetenceudvikling - lavt beskatningsgrundlag - behov for bygningsvedligeholdelse / byforskønnelse nogle steder Andre målsætninger Evt. yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet LAG Vejen har ikke aktuelle planer om at arbejde mod yderligere mål uden om Landdistriktsprogrammet. Koordinatoren er fysisk placeret hos Landdistrikternes Fællesråd, hvorfor arbejde uden om landdistriktsprogrammet for eksempel kan henvises til udførelse hos Landdistrikternes Fællesråd eller til Vejen Kommunes Udviklingscenter for Erhverv og Turisme. 18

19 Budget Nedenstående budget er givet med det forbehold, at de økonomiske rammer for landdistriktsprogrammet endnu kun er kendt til og med udgangen af I denne periode har LAG Vejen fået tildelt kr. pr. år. Af denne samlede ramme kan LAG Vejen bruge maksimalt 20 % til administrative udgifter. Hertil kommer uforbrugte administrative midler fra 2007 og 2008, som udgør ,50 kr. I alt ,50 kr. til administration Projektbudgettet udgør således i kr. plus en restpulje fra 2008 på kr. i alt kr. til uddeling til projekter. LAG Vejen vil som udgangspunkt prioritere de 3 temaer ligeligt, dog under hensyntagen til de kvantificerede mål, og med den erfaring in mente fra 2008, at mange projekter falder inden for flere temaer, og det således kan være svært i praksis at opdele budgettet på temaerne. LAG Vejen vil løbende vurdere om der skal gøres brug af muligheden for at overføre midler fra den administrative pulje til projektpuljen, således at tildelingsrammen forøges. Administrationsbudget 2009 (som godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 25. Marts) Udgiftspost kroner Løn til koordinator Administrationsomkostninger/porto m.m Rejser og mødeudgifter Information, annoncering, hjemmeside m.m Andre omkostninger (herunder revision) I alt

20 Underskrifter Dato: Formandens navn: Tove Gæmelke Formandens underskrift Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse Dato: Bestyrelsesmedlems navn: Kirsten Bruun Underskrift Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse Dato: Bestyrelsesmedlems navn: Connie Mark Skovbjerg Underskrift Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse 20

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere