HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole / placering i byen og ankomst 05 / bygningsmæssige rammer 05 / uderum 06 / udfordringer 06 Gennemgang af helhedsplanen / struktur 07 / udearealer 07 / SFO og indskoling 08 / Mellemtrin 08 / Udskoling 08 / Specialklasser 08 / Faglokaler 08 / Personalefaciliteter 09 / Helhedsplan 1: Renoveringsplan / eksisterende forhold 11 / nedbrydning 11 / PCB og asbest 11 / renovering og ombygning 11 / ny tagkonstruktion 12 / ventilationsrum 12 / klimaskærm 12 Nye bygninger / arkitektur og materialer 13 / udskolingsafsnittet mv. 13 / ny hovedindgang/foyer 13 / hjemkundskab 13 / auditorium 13 / årgangsområder 13 / IT og musik 14 / tilgængelighed 14 Anlæg i terræn 15 Installationer / generelt 16 / kloak 16 / VVS 16 / ventilation 16 2

3 / CTS 17 / el 17 / EDB 17 / brand 17 / solceller 17 Etapeopdeling / etaper 18 / byggetid 18 Økonomi / budgetestimat 19 Samlet vurdering / vurdering 20 Bilag / kommissorium / referat fra projektmøde den / mulighedsanalyse / forberedelsesfaciliteter / oversigtskort eksisterende faciliteter / oversigt over etapeopdeling 3

4 HELHEDSPLAN - FORUDSÆTNINGER / Indledning Tønder Kommune har iværksat projektet Forum for ny skole, hvor undervisningsmiljøerne på kommunens fire distriktsskoler skal opdateres. Denne helhedsplan er udarbejdet for Skærbæk Distriktsskole - én af kommunens fire distriktsskoler. Helhedsplanen tilgodeser de ønsker og behov, som er givet i kommissoriet - herunder en stillingtagen til nye rumbehov som følge af den nye skolereform, der træder i kraft skoleåret 2014/15. / Formål Helhedsplanens formål er at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende bygningsmæssige rammer kan omdannes til tidssvarende fremtidsorienterede læringsmiljøer ud fra nedenstående grundlag og kommissorium. / Proces Helhedsplanen for Skærbæk Distriktsskole er resultatet af en samarbejdsproces mellem projektgruppen bestående af repræsentanter for kommune og skole og rådgiver. Processen kan i korte træk beskrives som følger: Besigtigelse af Skærbæk Distriktsskole for bygningsfysisk tilstandsvurdering Opstartsmøde d. 6/8 2014, hvorefter projektgruppen udarbejder specificerede ønsker og krav til de fremtidige forhold. Midtvejsmøde 27/ med præsentation af to idéskitser til helhedsplanens udformning. Der blev på mødet truffet beslutning om, hvilken idéskitse der arbejdes videre med. Præsentation af helhedsplanen den 16/ / Den nye skolereform Den nye skolereform stiller blandt andet nye krav til udformningen af nogle af folkeskolens faciliteter. Fagene sløjd og håndarbejde ophører, og et nyt fag, materiel design, kommer til. Fokus øges på sundhed, hvilket blandt andet bevirker, at faget hjemkundskab erstattes af madkundskab, og der stilles krav til motion og bevægelse i løbet af skoledagen. Et krav, som skolens faciliteter også skal kunne bære. I kraft af den forlængede skoledag, skal det inden for skolens fysiske rammer være muligt for eleverne at deltage i lektiecafeer. Dette kombineret med tanken om helhedsskolen - at der skal kunne undervises med variende metoder - stiller krav til etablering af fleksible områder. Den forlængede skoledag samt nye arbejdsregler og dermed højere tilstedeværelse medfører udvidede fleksible personalefaciliteter og videndelingsmiljøer. Personalefaciliteter Aarhus Tech Cafémiljø Mølleholmskolen 4

5 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE TØNDERVEJ BIRKE ALLÉ SKOLEGADE FALCKVEJ Eksisterende forhold / Placering i byen og ankomst Skærbæk Distriktsskole er placeret centralt i Skærbæk med nærhed til den trafikerede nord-sydgående hovedvej, Tøndervej. Skolen er på alle sider tæt omgivet af boliger. Da skolen mod nord, syd og vest er omkranset af veje, hhv. Birke Allé, Falckvej og Skolegade, er der som udgangspunkt gode adgangsforhold. Grundet den trafikale belastning især i morgentimerne, ligger der dog en stor udfordring i en ny trafikplan for byen. Denne er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse i Tønder Kommune. Den nuværende parkeringsplads, som er placeret ved hovedindgangen ved Skolegade, samt de parkeringspladser skolen lejer nord for Birke Allé kan ikke rumme de krav der i dag stilles til antallet af parkeringspladser. Heri ligger der en udfordring, da det ikke umiddelbart er muligt at anlægge flere parkeringspladser med de arealer skolen råder over uden at inddrage skolegårde. / Bygningsmæssige rammer Skærbæk Distriktsskole fremstår i dag som en skole, der bærer præg af om- og tilbygninger af mange omgange. Sammenstillingen af flere forskellige typologier (realskolen, kamskolen og klyngeskolen) medfører en kompleks struktur, som ikke er umiddelbar aflæselig. Skolens ældste bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er fra 1872, og det sidst tilkomne bygningsled er fra 2011 (lokale 47). Størstedelen af skolens faciliteter er placeret i stueetagen, og disse arealer strækker sig i forskellige retninger. Faglokaler og klasselokaler er placeret imellem hinanden. Over det meste af skolen er der behov for en indvendig overfladerenovering. Mange steder fremstår faciliteterne slidte og utidssvarende. Derudover er enkelte bygninger i så dårlig bygningsfysisk tilstand, at en gennemgående renovering eller alternativt nybyg er nødvendigt. Udvendig fremstår alle bygningerne i solide røde teglsten. Nogle bygninger har sadeltag, mens andre har fladt tag. 5

6 / Uderum Skolen råder over flere skolegårde. De to største er asfaltbelagte og bruges primært til boldspil. I den del af skolen, der er bygget efter kamskoleprincippet, er desuden to grønnegårde placeret. Grønnegårdene anvedes stort set ikke. Derudover råder skolen over et grønt areal, som bruges i idrætstimerne, i frikvartererne samt af SFO en. / Udfordringer En af udfordringerne - som følge af den langstrækte og komplekse bygningsstruktur - er at skolen ikke har noget oplagt centrum. Hovedindgangen formidles ikke tydeligt, og som besøgende er skolen derfor svær at navigere i. En anden udfordring ligger i behovet for større klasselokaler. Ingen af lokalerne lever i dag op til den ønskede størrelse, og en omdisponering af de nuværende faciliteter er derfor nødvendig. Tiltaget i den nye skolereform omkring lærerens og pædagogens nye arbejdstider stiller ændrede krav til personalefaciliteterne. Der er behov for at tænke lærer- og pædagogarbejdspladser med i helhedsplanen i form af et varieret tilbud af arbejdsstationer og mødefaciliteter. Skolens bygningsfysiske tilstand udgør derudover også en udfordring, da ikke alle eksisterende rammer fortsat vil kunne anvendes. Det betyder, at der både må bygges nyt, bygges til og renoveres for at skolen kan tilbyde tidssvarende undervisningsmiljøer. Der henvises til Bilag: Kommissorium Personalefaciliteter Skæring Skole Science-LAB Munkegårdsskolen 6

7 GENNEMGANG AF HELHEDSPLANEN HELHEDSPLANEN - STRUKTUR NYBYG B U S L O M M E UDSKOLING HOVEDINDGANG K I S S & R I D E / K O RT T I D S - P PERSONALE INDSKOLING/ MELLEMTRIN Tilbygningsprincip PRÆSENTATION AF HELHEDSPLAN / Struktur Der er i helhedsplanen arbejdet med at tilbygge ud fra tankegangen om at fortætte den nuværende bygningsstruktur. Skolen ligger dels så tæt i bystrukturen, at det ikke giver mulighed for at inddrage flere grundarealer, end der allerede rådes over. Derudover er det ikke ønskeligt at strække skolens arealer over et endnu større område. Grundet den bygningsfysiske tilstand i de nordligst beliggende bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er det en forudsætning i helhedsplanen, at disse bygninger nedrives. I stedet bygges der en ny tilbygning, som i to etager kobler sig på den eksisterende toetagers bygning. Hvor den nye tilbygning møder den nuværende struktur etableres en ny, synlig hovedindgang. Personalefaciliteter centraliseres for at opnå den mest fleksible og optimale anvendelse af mødefaciliteter såvel som arbejdspladser og øvrige faciliteter. Derved styrkes personalemiljøet og der skabes grobund for en bedre indbyrdes faglig sparring og dermed højere udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Det er ligeledes en forudsætning for helhedsplanen, at SFO forbliver i nuværende forhold på Falckvej, og at Specialhuset på Skolegade uændret bevarer sine faciliteter. Nær alle klasselokaler etableres såkaldte årgangsområder, som er et område, der kan anvendes fleksibelt til eksempelvis lektiecafé og gruppearbejde. / Udearealer For at afhjælpe nogle af de trafikale udfordringer etableres kiss&ride/korttidsparkeringslomme på Falckvej, hvor forældre vil kunne sætte deres børn sikkert af. Her vil børnene kunne benytte sig af de to nye indgange. På Birke Allé etableres mod skolegården en buslomme, hvor skolebusser på samme måde vil kunne korttidsparkere. Parkeringspladsen ved hovedindgangen forbliver uændret, og som en del af den forestående ændring i trafikplanen for Skærbæk, foreslås skolens parkeringsudfordringer indtænkt. 7

8 Der etableres cykelparkering i forbindelse med den nye tilbygning ved Birke Allé, ved tilbygningen af musik og IT-lokaler på Falckvej samt ved de nye madkundskabsfaciliteter. Grønnegårdene mellem klasselokalerne får et løft, så de i højere grad vil blive anvendt. Den separate legeplads, som i dag tilhører skolens specialafdeling forbliver uændret. / SFO og indskoling Skolens SFO forbliver i sine nuværende faciliteter i bygningen på Falckvej. Indskolingsklasserne fra klasse ligger i de lokaler, som klynger sig omkring mediateket. Lokalernes størrelse øges så vidt muligt ved inddragelse af depoter. 3.klasserne får to lokaler på den nærliggende gang, hvor tre lokaler slås sammen til to lokaler af tilsvarende størrelse ved at fjerne to eksisterende vægge og etablere én ny. Mellem de nye lokaler etableres en dør, så det er muligt at anvende lokalerne i sammenhæng. Der etableres to årgangsområder: ét ved de nye store 3.klasseslokaler samt ét større i forlængelse af mediateket. / Mellemtrin Mellemtrinets klasser placeres i de to sydligste gange, hvor der også etableres nye, store, tidssvarende lokaler ved at lægge eksisterende lokaler sammen. Disse klasser har ligeledes forbindelse mellem hinanden to og to. Mellemtrinet sikres adgang til to større årgangsområder beliggende i hver sin gang. Mellemtrinets klasser får i kraft af beliggenheden omkring den sydligste grønnegård et nært forhold hertil. Denne grønnegård foreslås opgraderet så den kan bruges til udeundervisning og bevægelse for børnene på mellemtrinnet. / Udskoling Udskolingens klasser placeres i den nye tilbygning i to etager ved Birke Allé. Her får de tidssvarende lokaler parvis et årgangsområde. Etagerne er forbundet af en studietrappe, som også vil kunne bruges aktivt i såvel undervisning som i frikvarterer. Begge etager har direkte adgang til hhv. altaner og skolegårde. Der etableres et uderum i form af en aktivitetshave med tilbud, som i særlig grad henvender sig til elever på udskolingstrinet. / Specialklasser De to specialklasser udlægges hhv. ved mellemtrinnet og indskolingen. På den måde kan lokalerne bruges fleksibelt, hvis behovet for antallet af specialklasser ændrer sig eller hvis der er brug for et tredje spor på en årgang. Cassiopeia-enheden beholder sin nuværende placering nær specialhuset og legepladsen, hvor kompetencecentret også bliver beliggende. / Faglokaler Faglokalerne opdeles i to afdelinger: en kreativ afdeling og en scienceafdeling. Den kreative afdeling er beliggende i det områder, der i dag rummer fysik og biologi. Der udbygges her med IT- og musikfaciliteter. Placeringsmæssigt ligger de kreative lokaler godt med nærhed til indskoling og mellemtrin, som især anvender dem. Sammen med det nye 8

9 årgangsområde for indskolingen definerer den nye tilbygning et uderum, som vil kunne bruges til udeundervisning. Scienceafdelingen rykker ind i den eksisterende toetagers bygning, hvor udskolingen i dag hører til. Den nære beliggenhed ved den nye udskolingsbygning vil styrke synligheden og sciencefaciliteterne vil kunne aflaste udskolingsmiljøet. Der etableres et science torv i overgangen mellem ny og gammel bygning. Ved aulaen bygges et nyt madkundskabslokale til, som sammen med et fleksibelt auditorium med fladt gulv vil fungere som skolens samlingssted. Til madkundskabslokalet hører et udeområde med plads til ude-café og urtehave, som kan bruges i undervisningen. Idrætsfaciliteter forbliver uændrede, med undtagelse af en tilføjelse af et musiklokale, som fleksibelt vil kunne bruges i forbindelse med både mediatek og gymnastiksal. / Personalefaciliteter Administration, personalestue og lærerforberedes centraliseres, så personalet opnår nærhed til klasserne uanset hvilket trin der undervises på. Det nuværende hjemkundskabslokale bruges til lærerforberedelse, ligesom torvene og de mindre rum, der ligger i forlængelse heraf også inddrages til lærerforberedelse. Således opnås samme areal, som der i dag er fordelt decentralt over hele skolen. Torvene fungerer som uformelle arbejdspladser/mødesteder, og de mindre lokaler foreslås anvendt som teamrum eller møderum. Der tilbydes hermed forskelligartede arbejdspladser, som vil kunne tilgodese personalets varierende behov. Den nye tilbygning mod Birke Allé rummer Fase 2 - de administrative arbejdspladser, som befolkes af kommunale sagsbehandlere, PPR og UU-vejleder. Her er der mulighed for at ankomme direkte udefra, og man oplever således disse arbejdspladser som en selvstændig enhed, der samtidig har stor nærhed til skolen. Personalefaciliteter Aarhus Tech 9

10 Cykler/IND HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE - SEPTEMBER 2014 Cykel P Cykel P Uderum med aktiviteter til overbygningen 9 administrative arbejdspladser: - PPR - UU - sagsbehandlere - mm. 150 m2 9. klasse 70 m2 9. klasse 70 m2 Altan 10 m2 Altan 12 m2 Årgangsområde Årgangsområde 7. klasse 70 m2 UDSKOLING 8. klasse 70 m2 Gymnastiksal - drenge Cykler/IND Parkering Hovedindgang NY RUMMELIG ANKOMST 7. klasse 70 m2 Dobbelhøjt Madudsalg Biologi (LAB) 100 m2 SCIENCE Natur/teknik 100 m2 Omklædning - drenge Omklædning - piger 8. klasse 70 m2 Sciencetorv Dobbelhøjt Fysik/kemi (LAB) 100 m2 Geografi 100 m2 Cykel P Hjemkundskab 120 m2 1. ETAGE Ude-café Gymnastiksal - piger Urtehave Aula 246 m2 SAMLINGSSTED Auditorium 104 m2 Opbevaringsrum EDBarbejdspladser Grupperum Fællesrum Pædagogforberedelse 50 m2 Garderobe Personalestue/lounge 147 m2 Vaskeri Depot Trykkeri 28 m2 Viceskoleleder Afdelingsledere Sekretær Administration 152 m2 Skoleleder Teknisk serviceleder IT-medarbejder AKT-vejleder Ergoterapeut/ Sundhedsplejerske 29 m2 3. klasse 71 m2 Årgangsområde 29 m2 Depot 14 m2 3. klasse 79 m2 Musik 70 m2 0. klasse 63 m2 0. klasse 66 m2 INDSKOLING Køkken 13 m2 Grønnegård Mediatek 563 m2 Grupperum Møderum 23 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Specialklasse 66 m2 Grupperum Grupperum Personale/ møderum PERSONALE- FACILITETER Depot Kældertrappe 5. klasse 75 m2 5. klasse 78 m2 4. klasse 65 m2 4. klasse 75 m2 Depot 17 m2 Årgangsområde 40 m2 Årgangsområde 108 m2 Lærerforberedelse 177 m2 2. klasse 64 m2 1. klasse 66 m2 1. klasse 66 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Grønnegård Depot 14 m2 Årgangsområde 27 m2 2. klasse 65 m2 Udeområde, der kobler årgangsområdet sammen med krea-fagfløjen KREATIVE FAG SIGNATURFORKLARING: INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING N Cassiopeia 80 m Depot Specialklasse Kompetencecenter klasse klasse 41 m2 14 m2 70 m2 76 m2 68 m2 Billedkunst 148 m2 Depot 9 m2 Rengøring 9 m2 Materiel design 104 m2 IT 70 m2 Musik 96 m2 Cykel P Cykel P SPECIALKLASSER FAGLOKALER HELHEDSPLAN 1:500 STUEETAGE MELLEMTRIN PERSONALEFACILITETER 10

11 RENOVERINGSPLAN / eksisterende forhold Oversigt af de eksisterende forhold (se præsentation) - ca m2. / nedbrydning I forbindelse med renoveringsplanen foretages der nedbrydninger af eksisterende bygninger. Disse områder er som følger og fremgår ligeledes af nedbrydningsplanen. Sløjd og musik Depot og gang Galaksen (SFO) (nedbrydes ikke inden der er etableret nye lokaler andresteder på skolen) Depot / PCB og Asbest Serviceleder oplyser at der ikke er kendskab til forekomst af asbest, udover i ældre teknisk isolering. Vinduer er generelt udskiftet og der forventes derfor ikke forekomst af PCB i disse. / renovering og ombygning Renoveringsplanen for de eksisterende bygninger kan principielt opdeles i 2 kategorier: 1. Renovering af eksisterende og ikke ombyggede lokaler 2. Renovering og ombygning Ombygning omfatter hovedsageligt nedbrydning og flytning af vægge for at kunne skabe de ønskede og nødvendige fysiske forhold. Renoveringen af eksisterende og ikke ombyggede lokaler indeholder i hovedoverskrifter følgende aktiviteter: Bygningsmæssige: Demontering af lofter, gulve mv. Nye linoleumsgulve Nye akustiklofter Alle vægoverflader og træværk males Nye indvendige brand / og lyddøre Nye vinduer Installationsmæssige: Demontering og nedtagning af installationer Nye el-installationer Nye edb-installationer Ny belysning Nye vand- og varmeinstallationer / anlæg Etablering af ventilation mv. 11

12 Nærmere detaljer omkring installationer fremgår af afsnittet installationer. Renovering og ombygning indeholder grundlæggende de samme aktiviteter som førnævnt suppleret med følgende aktiviteter: Etablering af nye vægge / rum Ændring af installationer og føringsveje De nye vægge er tænkt etableret som lette vægge suppleret med et nyt statisk system for stabilisering af bygninger. Ændring af installationer og føringsvej tilpasses de nye rumopdelinger. / ny tagkonstruktion I forbindelse med renoveringen af klassefløjene er der planlagt nye tage med en ensidig taghældning. Disse har til formål at skabe en ikke synlig føringsvej for den nye nødvendige ventilation. Endvidere er de nye tagflader også forberedt for etablering af solceller. Solceller er ikke indeholdt i budgettet. / ventilationsrum Den nye ventilationsinstallation med tilhørende ventilationsaggregater nødvendiggør etablering af et såkaldt selvstændigt ventilationsrum, som brandmæssig skal være adskilt fra de øvrige konstruktioner. Det er valgt placeret over mediateket, dels for den centrale beliggenhed med forholdsvis korte føringsveje til de enkelte bygningsafsnit, dels for at kunne skabe de nødvendige fysiske rammer hertil. Ventilationsrummet er påtænkt som et selvstændig rum oven på taget af mediateket. / klimaskærm Der er for Tønder Kommune i anden sammenhæng foretaget en bygningsgennemgang med henblik på at energioptimere. Rapporten har været grundlag for at ind tænke de nødvendige tiltag for at optimere og løfte de eksisterende bygningskonstruktioner energimæssig under hensyntagen til rentabiliteten. Af rapporten fremgår, at der stedvis i lokale områder ikke er hulmursisoleret. Disse områder er påtænkt efterisoleret, ligesom der også foretages en efterisolering af lofter / loftrum mv. Der foretages ligeledes en udskiftning af vinduer og døre. Disse vil være forsynet med lavenergiruder, samt solglas mod syd, øst og vest. Bygningsmæssige rammer 12

13 NYE BYGNINGER / arkitektur og materialer Materialevalg og karakter er tilpasset de eksisterende renoverede bygninger. I den forbindelse er der naturligvis også taget højde for en minimal vedligeholdelse. Nybygninger funderes på traditionel vis til frostfri og bæredygtig bund med randfundamenter for vægge og punktfundamenter for evt. søjler. Det bærende system består af betonvægge som bagmur og betonvægge som skillevægge. I stueplan er der regnet med terrændæk udstøbt på jordlag. Etageadskillelsen er betonelementdæk med slidlag. Alle nye gulve forsynes med linoleumsgulvbelægning og lofter er akustiklofter som i renoveringsdelen. Facader er teglvægge tilpasset de eksisterende forhold med en tagkonstruktion dækket med paptag. De nye bygninger forsynes i lighed med de ombyggede og renoverede bygninger med ventilation, installationer og styringer (CTS). Der er regnet med følgende nybyggeri: Udskolingsafsnittet Fase 2 området Ny hovedindgang / foyer Hjemkundskab Auditorie Årgangsområder fordelt på skolen IT og musik / udskolingsafsnittet mv. Det nye udskolingsafsnit placeres / etableres i det nordlige hjørne hvor nuværende sløjd og musik er placeret. Foruden 6 nye klasserum med tilhørende fællesområder er der planlagt etablering af lokaliteter til 9 administrative arbejdspladser til PPR, UU og sagsbehandlere mv. Hertil er der etableret særskilt adgang med indgang fra Birkeallé. / ny hovedindgang/foyer De nye bygninger vil indeholde en ny hovedindgang / foyer for at gøre denne adgang mere synligt. Indgangen, som orienteres mod vest, vil have forbindelse med den nye foyer, som er et rum i dobbelt højde. Foyeren vil såvel visuelt som fysisk have direkte forbindelse med det nye udskolingsafsnit samt være bindeled til det nuværende gangareal. / hjemkundskab Det nye hjemkundskabslokale kobles på den nuværende aula med direkte adgang imellem disse. I tagrummet over hjemkundskab er der planlagt placering af ventilationsanlæg, som skal betjene hjemkundskab, aula og det nye auditorie. / auditorie I forlængelse af aulabygningen mod skolegården etableres et nyt auditorium med fleksible indretningsmuligheder. Det nye auditorium forsynes med en foldevæg mod gangen. Den eksisterende aula forsynes med samme type foldevæg. Dette muliggør en fleksibel brug af disse rum enkeltvis men også som et stort forsamlingsrum hvis der skulle være behov for det. / årgangsområder I nær tilknytning til de enkelte klasseafsnit etableres nye såkaldte årgangsområder. Disse 13

14 områder er tænkt til anvendelse for gruppearbejde, lektiecaféer mv. / IT og musik I forbindelse med de nuværende science lokaler etableres nye lokaler til IT og musik. De nuværende science lokaler ændres til billedkunst og materiel design. Hele den kreative afdeling forsynes med ensidig taghældning som de ombyggede klasselokaler. / tilgængelighed I forbindelse med ny opførelse af overbygningen er der planlagt en elevator, dels for at tilgodese tilgængeligheden, men også for at muliggøre transport af møbler og inventar fra kælderdepotet. Elevatoren er placeret i forbindelse med den nye hovedindgang og i forbindelse med den eksisterende kælder. Tilgængelighed handler om at kunne bevæge sig frit og uden unødigt besvær kunne komme til og fra skolens lokaler og kunne komme ind og ud af skolen. Tilgængeligheden tilgodeses generelt ved at sikre niveaufri adgangsforhold overalt på skolen. 14

15 ANLÆG I TERRÆN Ændringer i de trafikale forhold er efter aftale med Tønder Kommune ikke medtaget i projektforslaget, da det skal afstemmes med den trafikplan, som Tønder Kommune arbejder på. Der er ikke indregnet eventuelle opkøb af bygninger/grunde Der er i økonomivurderingen afsat kr til: P-pladser Korttidsparkering for aflevering / afhentning af børn (kiss&ride) Busholdepladser Grønne områder Læringsmiljø Odense Lilleskole 15

16 INSTALLATIONER / generelt Med undtagelse af den ældste bygning, hvor sløjd og musiklokalerne er placeret, og som påtænkes revet ned i dette projekt, er skolens installationer grundlæggende ikke ændret siden opførelsen af de enkelte bygninger. Der har i tidens løb været nødvendige udskiftninger som følge af nedbrud og slidtage, ligesom der har været energibesparelsestiltag som for eksempel etablering af CTS-anlæg på varme og ventilation og udskiftning af belysningsarmaturer. Når der ses bort fra tilbygningerne fra 2007 er installationernes alder er dermed mellem ca. 25 og 70 år. I forbindelse med Tønder Kommunes energispareprojekt er der udarbejdet en rapport, hvor omfang og energimæssig tilstand af bygninger og installationer er beskrevet, samt energimærke med tilhørende dokumentation. Disse dokumenter har indgået i vores vurdering af installationernes tilstand og forventede tekniske og økonomiske restlevetid. / kloak Det er oplyst, at der forekommer opstuvninger i gulvafløb i kælderen ved større regnskyl, ligesom trækket i dele af spildevandsinstallationen ikke er tilfredsstillende. Det formodes, at der på skolen er fælles afledning af spildevand og regnvand. Dette har ikke kunnet verificeres hos Tønder Kommunes miljøafdeling, da Skolegade 19, Skærbæk ifølge deres kortmateriale er separeret. Skolen ligger på grænsen mellem fælles kloakering og separeret kloakering. Der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af skolens kloakinstallation. Der er i økonomivurderingen afsat et beløb på kr til undersøgelse og ændringer i skolen kloakinstallation. / VVS Det er oplyst, at der er tæringsproblemer i vandinstallationen. Derfor, og på grund af installationernes alder, er det vores vurdering, at vandinstallationerne bør udskiftes i forbindelse med en så omfattende ombygning og renovering af skolen. Tilsvarende udskiftes og tilpasses anlæggene for opvarmning af varmt brugsvand. Selvom der ikke er konstateret tæringsproblemer i varmeinstallationen, er det vores anbefaling at imødegå rørbrud i en nyrenoveret bygning ved at skifte alle rørinstallationer. Det giver samtidigt mulighed for at udforme varmeinstallationen, så det vil være muligt at etablere en effektiv zoneopdeling, så varmeforsyning kan tilpasses behovet i de enkelte lokaler. Ifølge oplysninger i energirapporten samt fra det tekniske personale overholdes afkølingskravet fra Skærbæk Fjernvarme ikke, og der er områder på skolen, hvor den installerede radiatoreffekt ikke er tilstrækkelig. På grundlag af disse forhold sammenholdt med radiatorernes alder og de nye ruminddelinger, er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet udskiftning af varmeinstallationen. Ud fra tilgængeligt tegningsmateriale samt oplysninger fra skolens tekniske personale føres vandog varmerør i installationskanaler under gulv med adgang gennem lemme i gulv eller synligt i kælder. Det vil derfor være muligt at udskifte vand- og varmeinstallationerne med minimale indgreb i bygningskonstruktionerne. / ventilation Kravene til indeklima i skoler kræver et betydeligt luftskifte i lokalerne. Luftskiftet skal ske uden trækgener for dem, der opholder sig i lokalerne. Samtidigt stilles krav til energieffektivitet, hvorfor der skal være varmegenvinding, og driften bør tilpasses personbelastningen i lokalerne. Der er balanceret ventilation med varmegenvinding i enkelte lokaler. Ændringer i ruminddelinger 16

17 samt i anvendelsen af lokaler har et omfang, så kun en meget lille del af de eksisterende ventilationsanlæg vil kunne anvendes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet etablering af nye energieffektive ventilationsinstallationer med hensigtsmæssige zoneinddelinger for hele skolen. Den største udfordring ved etablering af ventilationsanlæg i eksisterende bygninger er at få placeret ventilationsaggregater og ventilationskanaler på en funktionel og æstetisk acceptabel måde. På Skærbæk Distriktsskole er det kun i meget begrænset omfang muligt at placere aggregater og kanaler indvendigt. Derfor er der valgt at bygge et teknikhus oven på mediateket samt at ændre tagopbygningen på nogle af bygningerne, så kanalerne hovedsageligt placeres i tagrummene. / CTS Der er afsat et beløb på kr til opdatering og tilpasning af det eksisterende CTS-anlæg. / el Kravet til og behovet for el-installationer i skoler har udviklet sig meget gennem tiden, så oftest er el-installationerne i ældre skoler underdimensionerede. En del af belysningsarmaturerne er udskiftet til mere energieffektive typer inkl. enkelte tilpasninger i tændinger. Ved større ændringer i el-installationen skal el-installatøren sikre, at hele installationen, der har forbindelse til forbrugsstedet, overholder gældende regler. I den påtænkte renovering af skolen ændres funktionen i mange lokaler, så ændringerne i elinstallationen vil være ganske omfattende. Det betyder i praksis, at meget store dele af elinstallationen skal udskiftes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet ny el-installation, der opfylder gældende regler, standarder og krav til blandt andet styring og regulering. / EDB Krydsfelt, Access points, switche m.v. leveres og monteres af Tønder Kommunes IT-afdeling. Kabling og stik er indeholdt i den økonomiske vurdering. / brand Normalt klassificeres skoler i kategori 2, dog er lokaler indrettet til mere end 50 personer i kategori 3 aula, gymnastiksal, mediatek. Der vil derfor blive stillet krav om varslingsanlæg for hele skolen. Der er i øjeblikket ikke varslingsanlæg på skolen, så etablering heraf er indregnet. / solceller De nye syd-, øst- og vestvendte tagflader giver gode muligheder for at etablere solcelleanlæg, som eventuelt kan være integrerede. Der er ikke indregnet solcelleanlæg i økonomivurderingen. 17

18 ETAPEOPDELING / etaper Ombygning og renovering af skolen vurderes til at kunne gennemføres i 3 etaper og samtidig med at skolen kan være i fuld drift. Etapeopdelingen skal ses som et forslag. Gennemførelsen kan også opdeles på anden vis. Dette kræver en nøje drøftelse og planlægning med skolen. Etapeopdelingen er vist på bilaget Oversigt over etapeopdeling. / byggetid Byggeperioden vurderes at være ca. 2½ - 3 år fordelt på ca. 1½ år for etape 1 og ca. 6-8 måneder år for henholdsvis etape 2 og etape 3. OVERSIGT OVER ETAPEOPDELING ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 1. ETAGE SPECIALHUS - STUE SFO SPECIALHUS - 1.SAL STUEETAGE Bilag: Oversigt over etapeopdeling (her nedfotograferet - findes bagerst i fuld størrelse) 18

19 ØKONOMI / budgetestimat For at tilvejebringe en nutidig, blivende og vedvarende løsning har vi overslagsmæssigt estimeret en byggesum på kr ekskl. moms Fordelt på de tidligere angivne etaper: Etape 1 kr Etape 2 kr Etape 3 kr I beløbet er indeholdt: Entreprenøromkostninger Uforudseelige udgifter Rådgiveromkostninger Omkostninger til myndighedsbehandling, forsikringer og lignende Afsatte beløb i henhold til ovenstående beskrivelse 19

20 SAMLET VURDERING / vurdering Den samlede bygningsmæssige vurdering er, at Skærbæk Distriktsskole med de foreslåede tiltag, renoveringer og ombygninger vil kunne blive en god og fremtidsorienteret skole med gode fleksible flerfunktionelle læringsrum til undervisning og fritid. Læringsmiljøerne er opbygget omkring klynger af fagfællesskabet og med gode fællesfaciliteter og bredt spekter af almene undervisningsområder til indskoling, mellemtrin og overbygning. Skærbæk Distriktsskole vil således på bedste vis kunne fremstå og fungere som en nutidig og funktionel skole. Skolens areal efter neddrivning, tilbygning, ombygning og renovering er på ca m2. 20

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 1. Bavnebakkeskolen A Om- og tilbygning klassefløj og ny centerbygning 59.720 5.220 26.500 26.500 1.500 B Nyt naturfagslokale

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort.

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Gråbrødre Arkitekter maa Ramvad Arkitekter Bygningsafsnit og udvidelser Otterupskole Farvemæssigt Tilbageblik! Eksisterende farver Male mere hvidt,

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt.

højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. byg bæredygtigt byggeri 4 204 20 RENOVERING DYVEKESKOLEN Dyvekeskolen er opført 968-73, tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere