HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole / placering i byen og ankomst 05 / bygningsmæssige rammer 05 / uderum 06 / udfordringer 06 Gennemgang af helhedsplanen / struktur 07 / udearealer 07 / SFO og indskoling 08 / Mellemtrin 08 / Udskoling 08 / Specialklasser 08 / Faglokaler 08 / Personalefaciliteter 09 / Helhedsplan 1: Renoveringsplan / eksisterende forhold 11 / nedbrydning 11 / PCB og asbest 11 / renovering og ombygning 11 / ny tagkonstruktion 12 / ventilationsrum 12 / klimaskærm 12 Nye bygninger / arkitektur og materialer 13 / udskolingsafsnittet mv. 13 / ny hovedindgang/foyer 13 / hjemkundskab 13 / auditorium 13 / årgangsområder 13 / IT og musik 14 / tilgængelighed 14 Anlæg i terræn 15 Installationer / generelt 16 / kloak 16 / VVS 16 / ventilation 16 2

3 / CTS 17 / el 17 / EDB 17 / brand 17 / solceller 17 Etapeopdeling / etaper 18 / byggetid 18 Økonomi / budgetestimat 19 Samlet vurdering / vurdering 20 Bilag / kommissorium / referat fra projektmøde den / mulighedsanalyse / forberedelsesfaciliteter / oversigtskort eksisterende faciliteter / oversigt over etapeopdeling 3

4 HELHEDSPLAN - FORUDSÆTNINGER / Indledning Tønder Kommune har iværksat projektet Forum for ny skole, hvor undervisningsmiljøerne på kommunens fire distriktsskoler skal opdateres. Denne helhedsplan er udarbejdet for Skærbæk Distriktsskole - én af kommunens fire distriktsskoler. Helhedsplanen tilgodeser de ønsker og behov, som er givet i kommissoriet - herunder en stillingtagen til nye rumbehov som følge af den nye skolereform, der træder i kraft skoleåret 2014/15. / Formål Helhedsplanens formål er at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende bygningsmæssige rammer kan omdannes til tidssvarende fremtidsorienterede læringsmiljøer ud fra nedenstående grundlag og kommissorium. / Proces Helhedsplanen for Skærbæk Distriktsskole er resultatet af en samarbejdsproces mellem projektgruppen bestående af repræsentanter for kommune og skole og rådgiver. Processen kan i korte træk beskrives som følger: Besigtigelse af Skærbæk Distriktsskole for bygningsfysisk tilstandsvurdering Opstartsmøde d. 6/8 2014, hvorefter projektgruppen udarbejder specificerede ønsker og krav til de fremtidige forhold. Midtvejsmøde 27/ med præsentation af to idéskitser til helhedsplanens udformning. Der blev på mødet truffet beslutning om, hvilken idéskitse der arbejdes videre med. Præsentation af helhedsplanen den 16/ / Den nye skolereform Den nye skolereform stiller blandt andet nye krav til udformningen af nogle af folkeskolens faciliteter. Fagene sløjd og håndarbejde ophører, og et nyt fag, materiel design, kommer til. Fokus øges på sundhed, hvilket blandt andet bevirker, at faget hjemkundskab erstattes af madkundskab, og der stilles krav til motion og bevægelse i løbet af skoledagen. Et krav, som skolens faciliteter også skal kunne bære. I kraft af den forlængede skoledag, skal det inden for skolens fysiske rammer være muligt for eleverne at deltage i lektiecafeer. Dette kombineret med tanken om helhedsskolen - at der skal kunne undervises med variende metoder - stiller krav til etablering af fleksible områder. Den forlængede skoledag samt nye arbejdsregler og dermed højere tilstedeværelse medfører udvidede fleksible personalefaciliteter og videndelingsmiljøer. Personalefaciliteter Aarhus Tech Cafémiljø Mølleholmskolen 4

5 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE TØNDERVEJ BIRKE ALLÉ SKOLEGADE FALCKVEJ Eksisterende forhold / Placering i byen og ankomst Skærbæk Distriktsskole er placeret centralt i Skærbæk med nærhed til den trafikerede nord-sydgående hovedvej, Tøndervej. Skolen er på alle sider tæt omgivet af boliger. Da skolen mod nord, syd og vest er omkranset af veje, hhv. Birke Allé, Falckvej og Skolegade, er der som udgangspunkt gode adgangsforhold. Grundet den trafikale belastning især i morgentimerne, ligger der dog en stor udfordring i en ny trafikplan for byen. Denne er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse i Tønder Kommune. Den nuværende parkeringsplads, som er placeret ved hovedindgangen ved Skolegade, samt de parkeringspladser skolen lejer nord for Birke Allé kan ikke rumme de krav der i dag stilles til antallet af parkeringspladser. Heri ligger der en udfordring, da det ikke umiddelbart er muligt at anlægge flere parkeringspladser med de arealer skolen råder over uden at inddrage skolegårde. / Bygningsmæssige rammer Skærbæk Distriktsskole fremstår i dag som en skole, der bærer præg af om- og tilbygninger af mange omgange. Sammenstillingen af flere forskellige typologier (realskolen, kamskolen og klyngeskolen) medfører en kompleks struktur, som ikke er umiddelbar aflæselig. Skolens ældste bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er fra 1872, og det sidst tilkomne bygningsled er fra 2011 (lokale 47). Størstedelen af skolens faciliteter er placeret i stueetagen, og disse arealer strækker sig i forskellige retninger. Faglokaler og klasselokaler er placeret imellem hinanden. Over det meste af skolen er der behov for en indvendig overfladerenovering. Mange steder fremstår faciliteterne slidte og utidssvarende. Derudover er enkelte bygninger i så dårlig bygningsfysisk tilstand, at en gennemgående renovering eller alternativt nybyg er nødvendigt. Udvendig fremstår alle bygningerne i solide røde teglsten. Nogle bygninger har sadeltag, mens andre har fladt tag. 5

6 / Uderum Skolen råder over flere skolegårde. De to største er asfaltbelagte og bruges primært til boldspil. I den del af skolen, der er bygget efter kamskoleprincippet, er desuden to grønnegårde placeret. Grønnegårdene anvedes stort set ikke. Derudover råder skolen over et grønt areal, som bruges i idrætstimerne, i frikvartererne samt af SFO en. / Udfordringer En af udfordringerne - som følge af den langstrækte og komplekse bygningsstruktur - er at skolen ikke har noget oplagt centrum. Hovedindgangen formidles ikke tydeligt, og som besøgende er skolen derfor svær at navigere i. En anden udfordring ligger i behovet for større klasselokaler. Ingen af lokalerne lever i dag op til den ønskede størrelse, og en omdisponering af de nuværende faciliteter er derfor nødvendig. Tiltaget i den nye skolereform omkring lærerens og pædagogens nye arbejdstider stiller ændrede krav til personalefaciliteterne. Der er behov for at tænke lærer- og pædagogarbejdspladser med i helhedsplanen i form af et varieret tilbud af arbejdsstationer og mødefaciliteter. Skolens bygningsfysiske tilstand udgør derudover også en udfordring, da ikke alle eksisterende rammer fortsat vil kunne anvendes. Det betyder, at der både må bygges nyt, bygges til og renoveres for at skolen kan tilbyde tidssvarende undervisningsmiljøer. Der henvises til Bilag: Kommissorium Personalefaciliteter Skæring Skole Science-LAB Munkegårdsskolen 6

7 GENNEMGANG AF HELHEDSPLANEN HELHEDSPLANEN - STRUKTUR NYBYG B U S L O M M E UDSKOLING HOVEDINDGANG K I S S & R I D E / K O RT T I D S - P PERSONALE INDSKOLING/ MELLEMTRIN Tilbygningsprincip PRÆSENTATION AF HELHEDSPLAN / Struktur Der er i helhedsplanen arbejdet med at tilbygge ud fra tankegangen om at fortætte den nuværende bygningsstruktur. Skolen ligger dels så tæt i bystrukturen, at det ikke giver mulighed for at inddrage flere grundarealer, end der allerede rådes over. Derudover er det ikke ønskeligt at strække skolens arealer over et endnu større område. Grundet den bygningsfysiske tilstand i de nordligst beliggende bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er det en forudsætning i helhedsplanen, at disse bygninger nedrives. I stedet bygges der en ny tilbygning, som i to etager kobler sig på den eksisterende toetagers bygning. Hvor den nye tilbygning møder den nuværende struktur etableres en ny, synlig hovedindgang. Personalefaciliteter centraliseres for at opnå den mest fleksible og optimale anvendelse af mødefaciliteter såvel som arbejdspladser og øvrige faciliteter. Derved styrkes personalemiljøet og der skabes grobund for en bedre indbyrdes faglig sparring og dermed højere udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Det er ligeledes en forudsætning for helhedsplanen, at SFO forbliver i nuværende forhold på Falckvej, og at Specialhuset på Skolegade uændret bevarer sine faciliteter. Nær alle klasselokaler etableres såkaldte årgangsområder, som er et område, der kan anvendes fleksibelt til eksempelvis lektiecafé og gruppearbejde. / Udearealer For at afhjælpe nogle af de trafikale udfordringer etableres kiss&ride/korttidsparkeringslomme på Falckvej, hvor forældre vil kunne sætte deres børn sikkert af. Her vil børnene kunne benytte sig af de to nye indgange. På Birke Allé etableres mod skolegården en buslomme, hvor skolebusser på samme måde vil kunne korttidsparkere. Parkeringspladsen ved hovedindgangen forbliver uændret, og som en del af den forestående ændring i trafikplanen for Skærbæk, foreslås skolens parkeringsudfordringer indtænkt. 7

8 Der etableres cykelparkering i forbindelse med den nye tilbygning ved Birke Allé, ved tilbygningen af musik og IT-lokaler på Falckvej samt ved de nye madkundskabsfaciliteter. Grønnegårdene mellem klasselokalerne får et løft, så de i højere grad vil blive anvendt. Den separate legeplads, som i dag tilhører skolens specialafdeling forbliver uændret. / SFO og indskoling Skolens SFO forbliver i sine nuværende faciliteter i bygningen på Falckvej. Indskolingsklasserne fra klasse ligger i de lokaler, som klynger sig omkring mediateket. Lokalernes størrelse øges så vidt muligt ved inddragelse af depoter. 3.klasserne får to lokaler på den nærliggende gang, hvor tre lokaler slås sammen til to lokaler af tilsvarende størrelse ved at fjerne to eksisterende vægge og etablere én ny. Mellem de nye lokaler etableres en dør, så det er muligt at anvende lokalerne i sammenhæng. Der etableres to årgangsområder: ét ved de nye store 3.klasseslokaler samt ét større i forlængelse af mediateket. / Mellemtrin Mellemtrinets klasser placeres i de to sydligste gange, hvor der også etableres nye, store, tidssvarende lokaler ved at lægge eksisterende lokaler sammen. Disse klasser har ligeledes forbindelse mellem hinanden to og to. Mellemtrinet sikres adgang til to større årgangsområder beliggende i hver sin gang. Mellemtrinets klasser får i kraft af beliggenheden omkring den sydligste grønnegård et nært forhold hertil. Denne grønnegård foreslås opgraderet så den kan bruges til udeundervisning og bevægelse for børnene på mellemtrinnet. / Udskoling Udskolingens klasser placeres i den nye tilbygning i to etager ved Birke Allé. Her får de tidssvarende lokaler parvis et årgangsområde. Etagerne er forbundet af en studietrappe, som også vil kunne bruges aktivt i såvel undervisning som i frikvarterer. Begge etager har direkte adgang til hhv. altaner og skolegårde. Der etableres et uderum i form af en aktivitetshave med tilbud, som i særlig grad henvender sig til elever på udskolingstrinet. / Specialklasser De to specialklasser udlægges hhv. ved mellemtrinnet og indskolingen. På den måde kan lokalerne bruges fleksibelt, hvis behovet for antallet af specialklasser ændrer sig eller hvis der er brug for et tredje spor på en årgang. Cassiopeia-enheden beholder sin nuværende placering nær specialhuset og legepladsen, hvor kompetencecentret også bliver beliggende. / Faglokaler Faglokalerne opdeles i to afdelinger: en kreativ afdeling og en scienceafdeling. Den kreative afdeling er beliggende i det områder, der i dag rummer fysik og biologi. Der udbygges her med IT- og musikfaciliteter. Placeringsmæssigt ligger de kreative lokaler godt med nærhed til indskoling og mellemtrin, som især anvender dem. Sammen med det nye 8

9 årgangsområde for indskolingen definerer den nye tilbygning et uderum, som vil kunne bruges til udeundervisning. Scienceafdelingen rykker ind i den eksisterende toetagers bygning, hvor udskolingen i dag hører til. Den nære beliggenhed ved den nye udskolingsbygning vil styrke synligheden og sciencefaciliteterne vil kunne aflaste udskolingsmiljøet. Der etableres et science torv i overgangen mellem ny og gammel bygning. Ved aulaen bygges et nyt madkundskabslokale til, som sammen med et fleksibelt auditorium med fladt gulv vil fungere som skolens samlingssted. Til madkundskabslokalet hører et udeområde med plads til ude-café og urtehave, som kan bruges i undervisningen. Idrætsfaciliteter forbliver uændrede, med undtagelse af en tilføjelse af et musiklokale, som fleksibelt vil kunne bruges i forbindelse med både mediatek og gymnastiksal. / Personalefaciliteter Administration, personalestue og lærerforberedes centraliseres, så personalet opnår nærhed til klasserne uanset hvilket trin der undervises på. Det nuværende hjemkundskabslokale bruges til lærerforberedelse, ligesom torvene og de mindre rum, der ligger i forlængelse heraf også inddrages til lærerforberedelse. Således opnås samme areal, som der i dag er fordelt decentralt over hele skolen. Torvene fungerer som uformelle arbejdspladser/mødesteder, og de mindre lokaler foreslås anvendt som teamrum eller møderum. Der tilbydes hermed forskelligartede arbejdspladser, som vil kunne tilgodese personalets varierende behov. Den nye tilbygning mod Birke Allé rummer Fase 2 - de administrative arbejdspladser, som befolkes af kommunale sagsbehandlere, PPR og UU-vejleder. Her er der mulighed for at ankomme direkte udefra, og man oplever således disse arbejdspladser som en selvstændig enhed, der samtidig har stor nærhed til skolen. Personalefaciliteter Aarhus Tech 9

10 Cykler/IND HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE - SEPTEMBER 2014 Cykel P Cykel P Uderum med aktiviteter til overbygningen 9 administrative arbejdspladser: - PPR - UU - sagsbehandlere - mm. 150 m2 9. klasse 70 m2 9. klasse 70 m2 Altan 10 m2 Altan 12 m2 Årgangsområde Årgangsområde 7. klasse 70 m2 UDSKOLING 8. klasse 70 m2 Gymnastiksal - drenge Cykler/IND Parkering Hovedindgang NY RUMMELIG ANKOMST 7. klasse 70 m2 Dobbelhøjt Madudsalg Biologi (LAB) 100 m2 SCIENCE Natur/teknik 100 m2 Omklædning - drenge Omklædning - piger 8. klasse 70 m2 Sciencetorv Dobbelhøjt Fysik/kemi (LAB) 100 m2 Geografi 100 m2 Cykel P Hjemkundskab 120 m2 1. ETAGE Ude-café Gymnastiksal - piger Urtehave Aula 246 m2 SAMLINGSSTED Auditorium 104 m2 Opbevaringsrum EDBarbejdspladser Grupperum Fællesrum Pædagogforberedelse 50 m2 Garderobe Personalestue/lounge 147 m2 Vaskeri Depot Trykkeri 28 m2 Viceskoleleder Afdelingsledere Sekretær Administration 152 m2 Skoleleder Teknisk serviceleder IT-medarbejder AKT-vejleder Ergoterapeut/ Sundhedsplejerske 29 m2 3. klasse 71 m2 Årgangsområde 29 m2 Depot 14 m2 3. klasse 79 m2 Musik 70 m2 0. klasse 63 m2 0. klasse 66 m2 INDSKOLING Køkken 13 m2 Grønnegård Mediatek 563 m2 Grupperum Møderum 23 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Specialklasse 66 m2 Grupperum Grupperum Personale/ møderum PERSONALE- FACILITETER Depot Kældertrappe 5. klasse 75 m2 5. klasse 78 m2 4. klasse 65 m2 4. klasse 75 m2 Depot 17 m2 Årgangsområde 40 m2 Årgangsområde 108 m2 Lærerforberedelse 177 m2 2. klasse 64 m2 1. klasse 66 m2 1. klasse 66 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Grønnegård Depot 14 m2 Årgangsområde 27 m2 2. klasse 65 m2 Udeområde, der kobler årgangsområdet sammen med krea-fagfløjen KREATIVE FAG SIGNATURFORKLARING: INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING N Cassiopeia 80 m Depot Specialklasse Kompetencecenter klasse klasse 41 m2 14 m2 70 m2 76 m2 68 m2 Billedkunst 148 m2 Depot 9 m2 Rengøring 9 m2 Materiel design 104 m2 IT 70 m2 Musik 96 m2 Cykel P Cykel P SPECIALKLASSER FAGLOKALER HELHEDSPLAN 1:500 STUEETAGE MELLEMTRIN PERSONALEFACILITETER 10

11 RENOVERINGSPLAN / eksisterende forhold Oversigt af de eksisterende forhold (se præsentation) - ca m2. / nedbrydning I forbindelse med renoveringsplanen foretages der nedbrydninger af eksisterende bygninger. Disse områder er som følger og fremgår ligeledes af nedbrydningsplanen. Sløjd og musik Depot og gang Galaksen (SFO) (nedbrydes ikke inden der er etableret nye lokaler andresteder på skolen) Depot / PCB og Asbest Serviceleder oplyser at der ikke er kendskab til forekomst af asbest, udover i ældre teknisk isolering. Vinduer er generelt udskiftet og der forventes derfor ikke forekomst af PCB i disse. / renovering og ombygning Renoveringsplanen for de eksisterende bygninger kan principielt opdeles i 2 kategorier: 1. Renovering af eksisterende og ikke ombyggede lokaler 2. Renovering og ombygning Ombygning omfatter hovedsageligt nedbrydning og flytning af vægge for at kunne skabe de ønskede og nødvendige fysiske forhold. Renoveringen af eksisterende og ikke ombyggede lokaler indeholder i hovedoverskrifter følgende aktiviteter: Bygningsmæssige: Demontering af lofter, gulve mv. Nye linoleumsgulve Nye akustiklofter Alle vægoverflader og træværk males Nye indvendige brand / og lyddøre Nye vinduer Installationsmæssige: Demontering og nedtagning af installationer Nye el-installationer Nye edb-installationer Ny belysning Nye vand- og varmeinstallationer / anlæg Etablering af ventilation mv. 11

12 Nærmere detaljer omkring installationer fremgår af afsnittet installationer. Renovering og ombygning indeholder grundlæggende de samme aktiviteter som førnævnt suppleret med følgende aktiviteter: Etablering af nye vægge / rum Ændring af installationer og føringsveje De nye vægge er tænkt etableret som lette vægge suppleret med et nyt statisk system for stabilisering af bygninger. Ændring af installationer og føringsvej tilpasses de nye rumopdelinger. / ny tagkonstruktion I forbindelse med renoveringen af klassefløjene er der planlagt nye tage med en ensidig taghældning. Disse har til formål at skabe en ikke synlig føringsvej for den nye nødvendige ventilation. Endvidere er de nye tagflader også forberedt for etablering af solceller. Solceller er ikke indeholdt i budgettet. / ventilationsrum Den nye ventilationsinstallation med tilhørende ventilationsaggregater nødvendiggør etablering af et såkaldt selvstændigt ventilationsrum, som brandmæssig skal være adskilt fra de øvrige konstruktioner. Det er valgt placeret over mediateket, dels for den centrale beliggenhed med forholdsvis korte føringsveje til de enkelte bygningsafsnit, dels for at kunne skabe de nødvendige fysiske rammer hertil. Ventilationsrummet er påtænkt som et selvstændig rum oven på taget af mediateket. / klimaskærm Der er for Tønder Kommune i anden sammenhæng foretaget en bygningsgennemgang med henblik på at energioptimere. Rapporten har været grundlag for at ind tænke de nødvendige tiltag for at optimere og løfte de eksisterende bygningskonstruktioner energimæssig under hensyntagen til rentabiliteten. Af rapporten fremgår, at der stedvis i lokale områder ikke er hulmursisoleret. Disse områder er påtænkt efterisoleret, ligesom der også foretages en efterisolering af lofter / loftrum mv. Der foretages ligeledes en udskiftning af vinduer og døre. Disse vil være forsynet med lavenergiruder, samt solglas mod syd, øst og vest. Bygningsmæssige rammer 12

13 NYE BYGNINGER / arkitektur og materialer Materialevalg og karakter er tilpasset de eksisterende renoverede bygninger. I den forbindelse er der naturligvis også taget højde for en minimal vedligeholdelse. Nybygninger funderes på traditionel vis til frostfri og bæredygtig bund med randfundamenter for vægge og punktfundamenter for evt. søjler. Det bærende system består af betonvægge som bagmur og betonvægge som skillevægge. I stueplan er der regnet med terrændæk udstøbt på jordlag. Etageadskillelsen er betonelementdæk med slidlag. Alle nye gulve forsynes med linoleumsgulvbelægning og lofter er akustiklofter som i renoveringsdelen. Facader er teglvægge tilpasset de eksisterende forhold med en tagkonstruktion dækket med paptag. De nye bygninger forsynes i lighed med de ombyggede og renoverede bygninger med ventilation, installationer og styringer (CTS). Der er regnet med følgende nybyggeri: Udskolingsafsnittet Fase 2 området Ny hovedindgang / foyer Hjemkundskab Auditorie Årgangsområder fordelt på skolen IT og musik / udskolingsafsnittet mv. Det nye udskolingsafsnit placeres / etableres i det nordlige hjørne hvor nuværende sløjd og musik er placeret. Foruden 6 nye klasserum med tilhørende fællesområder er der planlagt etablering af lokaliteter til 9 administrative arbejdspladser til PPR, UU og sagsbehandlere mv. Hertil er der etableret særskilt adgang med indgang fra Birkeallé. / ny hovedindgang/foyer De nye bygninger vil indeholde en ny hovedindgang / foyer for at gøre denne adgang mere synligt. Indgangen, som orienteres mod vest, vil have forbindelse med den nye foyer, som er et rum i dobbelt højde. Foyeren vil såvel visuelt som fysisk have direkte forbindelse med det nye udskolingsafsnit samt være bindeled til det nuværende gangareal. / hjemkundskab Det nye hjemkundskabslokale kobles på den nuværende aula med direkte adgang imellem disse. I tagrummet over hjemkundskab er der planlagt placering af ventilationsanlæg, som skal betjene hjemkundskab, aula og det nye auditorie. / auditorie I forlængelse af aulabygningen mod skolegården etableres et nyt auditorium med fleksible indretningsmuligheder. Det nye auditorium forsynes med en foldevæg mod gangen. Den eksisterende aula forsynes med samme type foldevæg. Dette muliggør en fleksibel brug af disse rum enkeltvis men også som et stort forsamlingsrum hvis der skulle være behov for det. / årgangsområder I nær tilknytning til de enkelte klasseafsnit etableres nye såkaldte årgangsområder. Disse 13

14 områder er tænkt til anvendelse for gruppearbejde, lektiecaféer mv. / IT og musik I forbindelse med de nuværende science lokaler etableres nye lokaler til IT og musik. De nuværende science lokaler ændres til billedkunst og materiel design. Hele den kreative afdeling forsynes med ensidig taghældning som de ombyggede klasselokaler. / tilgængelighed I forbindelse med ny opførelse af overbygningen er der planlagt en elevator, dels for at tilgodese tilgængeligheden, men også for at muliggøre transport af møbler og inventar fra kælderdepotet. Elevatoren er placeret i forbindelse med den nye hovedindgang og i forbindelse med den eksisterende kælder. Tilgængelighed handler om at kunne bevæge sig frit og uden unødigt besvær kunne komme til og fra skolens lokaler og kunne komme ind og ud af skolen. Tilgængeligheden tilgodeses generelt ved at sikre niveaufri adgangsforhold overalt på skolen. 14

15 ANLÆG I TERRÆN Ændringer i de trafikale forhold er efter aftale med Tønder Kommune ikke medtaget i projektforslaget, da det skal afstemmes med den trafikplan, som Tønder Kommune arbejder på. Der er ikke indregnet eventuelle opkøb af bygninger/grunde Der er i økonomivurderingen afsat kr til: P-pladser Korttidsparkering for aflevering / afhentning af børn (kiss&ride) Busholdepladser Grønne områder Læringsmiljø Odense Lilleskole 15

16 INSTALLATIONER / generelt Med undtagelse af den ældste bygning, hvor sløjd og musiklokalerne er placeret, og som påtænkes revet ned i dette projekt, er skolens installationer grundlæggende ikke ændret siden opførelsen af de enkelte bygninger. Der har i tidens løb været nødvendige udskiftninger som følge af nedbrud og slidtage, ligesom der har været energibesparelsestiltag som for eksempel etablering af CTS-anlæg på varme og ventilation og udskiftning af belysningsarmaturer. Når der ses bort fra tilbygningerne fra 2007 er installationernes alder er dermed mellem ca. 25 og 70 år. I forbindelse med Tønder Kommunes energispareprojekt er der udarbejdet en rapport, hvor omfang og energimæssig tilstand af bygninger og installationer er beskrevet, samt energimærke med tilhørende dokumentation. Disse dokumenter har indgået i vores vurdering af installationernes tilstand og forventede tekniske og økonomiske restlevetid. / kloak Det er oplyst, at der forekommer opstuvninger i gulvafløb i kælderen ved større regnskyl, ligesom trækket i dele af spildevandsinstallationen ikke er tilfredsstillende. Det formodes, at der på skolen er fælles afledning af spildevand og regnvand. Dette har ikke kunnet verificeres hos Tønder Kommunes miljøafdeling, da Skolegade 19, Skærbæk ifølge deres kortmateriale er separeret. Skolen ligger på grænsen mellem fælles kloakering og separeret kloakering. Der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af skolens kloakinstallation. Der er i økonomivurderingen afsat et beløb på kr til undersøgelse og ændringer i skolen kloakinstallation. / VVS Det er oplyst, at der er tæringsproblemer i vandinstallationen. Derfor, og på grund af installationernes alder, er det vores vurdering, at vandinstallationerne bør udskiftes i forbindelse med en så omfattende ombygning og renovering af skolen. Tilsvarende udskiftes og tilpasses anlæggene for opvarmning af varmt brugsvand. Selvom der ikke er konstateret tæringsproblemer i varmeinstallationen, er det vores anbefaling at imødegå rørbrud i en nyrenoveret bygning ved at skifte alle rørinstallationer. Det giver samtidigt mulighed for at udforme varmeinstallationen, så det vil være muligt at etablere en effektiv zoneopdeling, så varmeforsyning kan tilpasses behovet i de enkelte lokaler. Ifølge oplysninger i energirapporten samt fra det tekniske personale overholdes afkølingskravet fra Skærbæk Fjernvarme ikke, og der er områder på skolen, hvor den installerede radiatoreffekt ikke er tilstrækkelig. På grundlag af disse forhold sammenholdt med radiatorernes alder og de nye ruminddelinger, er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet udskiftning af varmeinstallationen. Ud fra tilgængeligt tegningsmateriale samt oplysninger fra skolens tekniske personale føres vandog varmerør i installationskanaler under gulv med adgang gennem lemme i gulv eller synligt i kælder. Det vil derfor være muligt at udskifte vand- og varmeinstallationerne med minimale indgreb i bygningskonstruktionerne. / ventilation Kravene til indeklima i skoler kræver et betydeligt luftskifte i lokalerne. Luftskiftet skal ske uden trækgener for dem, der opholder sig i lokalerne. Samtidigt stilles krav til energieffektivitet, hvorfor der skal være varmegenvinding, og driften bør tilpasses personbelastningen i lokalerne. Der er balanceret ventilation med varmegenvinding i enkelte lokaler. Ændringer i ruminddelinger 16

17 samt i anvendelsen af lokaler har et omfang, så kun en meget lille del af de eksisterende ventilationsanlæg vil kunne anvendes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet etablering af nye energieffektive ventilationsinstallationer med hensigtsmæssige zoneinddelinger for hele skolen. Den største udfordring ved etablering af ventilationsanlæg i eksisterende bygninger er at få placeret ventilationsaggregater og ventilationskanaler på en funktionel og æstetisk acceptabel måde. På Skærbæk Distriktsskole er det kun i meget begrænset omfang muligt at placere aggregater og kanaler indvendigt. Derfor er der valgt at bygge et teknikhus oven på mediateket samt at ændre tagopbygningen på nogle af bygningerne, så kanalerne hovedsageligt placeres i tagrummene. / CTS Der er afsat et beløb på kr til opdatering og tilpasning af det eksisterende CTS-anlæg. / el Kravet til og behovet for el-installationer i skoler har udviklet sig meget gennem tiden, så oftest er el-installationerne i ældre skoler underdimensionerede. En del af belysningsarmaturerne er udskiftet til mere energieffektive typer inkl. enkelte tilpasninger i tændinger. Ved større ændringer i el-installationen skal el-installatøren sikre, at hele installationen, der har forbindelse til forbrugsstedet, overholder gældende regler. I den påtænkte renovering af skolen ændres funktionen i mange lokaler, så ændringerne i elinstallationen vil være ganske omfattende. Det betyder i praksis, at meget store dele af elinstallationen skal udskiftes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet ny el-installation, der opfylder gældende regler, standarder og krav til blandt andet styring og regulering. / EDB Krydsfelt, Access points, switche m.v. leveres og monteres af Tønder Kommunes IT-afdeling. Kabling og stik er indeholdt i den økonomiske vurdering. / brand Normalt klassificeres skoler i kategori 2, dog er lokaler indrettet til mere end 50 personer i kategori 3 aula, gymnastiksal, mediatek. Der vil derfor blive stillet krav om varslingsanlæg for hele skolen. Der er i øjeblikket ikke varslingsanlæg på skolen, så etablering heraf er indregnet. / solceller De nye syd-, øst- og vestvendte tagflader giver gode muligheder for at etablere solcelleanlæg, som eventuelt kan være integrerede. Der er ikke indregnet solcelleanlæg i økonomivurderingen. 17

18 ETAPEOPDELING / etaper Ombygning og renovering af skolen vurderes til at kunne gennemføres i 3 etaper og samtidig med at skolen kan være i fuld drift. Etapeopdelingen skal ses som et forslag. Gennemførelsen kan også opdeles på anden vis. Dette kræver en nøje drøftelse og planlægning med skolen. Etapeopdelingen er vist på bilaget Oversigt over etapeopdeling. / byggetid Byggeperioden vurderes at være ca. 2½ - 3 år fordelt på ca. 1½ år for etape 1 og ca. 6-8 måneder år for henholdsvis etape 2 og etape 3. OVERSIGT OVER ETAPEOPDELING ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 1. ETAGE SPECIALHUS - STUE SFO SPECIALHUS - 1.SAL STUEETAGE Bilag: Oversigt over etapeopdeling (her nedfotograferet - findes bagerst i fuld størrelse) 18

19 ØKONOMI / budgetestimat For at tilvejebringe en nutidig, blivende og vedvarende løsning har vi overslagsmæssigt estimeret en byggesum på kr ekskl. moms Fordelt på de tidligere angivne etaper: Etape 1 kr Etape 2 kr Etape 3 kr I beløbet er indeholdt: Entreprenøromkostninger Uforudseelige udgifter Rådgiveromkostninger Omkostninger til myndighedsbehandling, forsikringer og lignende Afsatte beløb i henhold til ovenstående beskrivelse 19

20 SAMLET VURDERING / vurdering Den samlede bygningsmæssige vurdering er, at Skærbæk Distriktsskole med de foreslåede tiltag, renoveringer og ombygninger vil kunne blive en god og fremtidsorienteret skole med gode fleksible flerfunktionelle læringsrum til undervisning og fritid. Læringsmiljøerne er opbygget omkring klynger af fagfællesskabet og med gode fællesfaciliteter og bredt spekter af almene undervisningsområder til indskoling, mellemtrin og overbygning. Skærbæk Distriktsskole vil således på bedste vis kunne fremstå og fungere som en nutidig og funktionel skole. Skolens areal efter neddrivning, tilbygning, ombygning og renovering er på ca m2. 20

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15.

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15. Bilag 2.00 Skolerne i alt Udviklingsplan i alt Igangværende arb. 2 - SKOLEUDBYGNING VAMDRUP MODEL B jan. 10 2010 jan. 10 2011 jan. 10 2012 jan. 10 2013 jan. 10 2014 jan. 07 2015-21 1 Alminde-Viuf Fællesskole

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne.

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne. Præstø Skole - Ombygning og renovering Projektforslag HOVEDDISPONERING Skolens tre afdelinger: indskoling, mellemskoling og udskoling placeres i hver deres læringsmiljø for at give optimal mulighed for

Læs mere

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør 2 Indledning Ordrup Skole bliver som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt udbygget, så der er plads til de mange nye elever, og den bliver ombygget, så lærere og pædagoger kan arbejde med børns læring

Læs mere

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige. Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg 09.05.2007 Assens Kommune

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole Arnborg skole Lokale nr.13 Er eksisterende klasseværelse og skal indrettes til lærerarbejdspladser. Rummet er meget velegnet og kan rumme op til 12 arbejdspladser regnet ud fra rumvolumen. Skønnet byggeomkostninger

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, 8930 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere