HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole / placering i byen og ankomst 05 / bygningsmæssige rammer 05 / uderum 06 / udfordringer 06 Gennemgang af helhedsplanen / struktur 07 / udearealer 07 / SFO og indskoling 08 / Mellemtrin 08 / Udskoling 08 / Specialklasser 08 / Faglokaler 08 / Personalefaciliteter 09 / Helhedsplan 1: Renoveringsplan / eksisterende forhold 11 / nedbrydning 11 / PCB og asbest 11 / renovering og ombygning 11 / ny tagkonstruktion 12 / ventilationsrum 12 / klimaskærm 12 Nye bygninger / arkitektur og materialer 13 / udskolingsafsnittet mv. 13 / ny hovedindgang/foyer 13 / hjemkundskab 13 / auditorium 13 / årgangsområder 13 / IT og musik 14 / tilgængelighed 14 Anlæg i terræn 15 Installationer / generelt 16 / kloak 16 / VVS 16 / ventilation 16 2

3 / CTS 17 / el 17 / EDB 17 / brand 17 / solceller 17 Etapeopdeling / etaper 18 / byggetid 18 Økonomi / budgetestimat 19 Samlet vurdering / vurdering 20 Bilag / kommissorium / referat fra projektmøde den / mulighedsanalyse / forberedelsesfaciliteter / oversigtskort eksisterende faciliteter / oversigt over etapeopdeling 3

4 HELHEDSPLAN - FORUDSÆTNINGER / Indledning Tønder Kommune har iværksat projektet Forum for ny skole, hvor undervisningsmiljøerne på kommunens fire distriktsskoler skal opdateres. Denne helhedsplan er udarbejdet for Skærbæk Distriktsskole - én af kommunens fire distriktsskoler. Helhedsplanen tilgodeser de ønsker og behov, som er givet i kommissoriet - herunder en stillingtagen til nye rumbehov som følge af den nye skolereform, der træder i kraft skoleåret 2014/15. / Formål Helhedsplanens formål er at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende bygningsmæssige rammer kan omdannes til tidssvarende fremtidsorienterede læringsmiljøer ud fra nedenstående grundlag og kommissorium. / Proces Helhedsplanen for Skærbæk Distriktsskole er resultatet af en samarbejdsproces mellem projektgruppen bestående af repræsentanter for kommune og skole og rådgiver. Processen kan i korte træk beskrives som følger: Besigtigelse af Skærbæk Distriktsskole for bygningsfysisk tilstandsvurdering Opstartsmøde d. 6/8 2014, hvorefter projektgruppen udarbejder specificerede ønsker og krav til de fremtidige forhold. Midtvejsmøde 27/ med præsentation af to idéskitser til helhedsplanens udformning. Der blev på mødet truffet beslutning om, hvilken idéskitse der arbejdes videre med. Præsentation af helhedsplanen den 16/ / Den nye skolereform Den nye skolereform stiller blandt andet nye krav til udformningen af nogle af folkeskolens faciliteter. Fagene sløjd og håndarbejde ophører, og et nyt fag, materiel design, kommer til. Fokus øges på sundhed, hvilket blandt andet bevirker, at faget hjemkundskab erstattes af madkundskab, og der stilles krav til motion og bevægelse i løbet af skoledagen. Et krav, som skolens faciliteter også skal kunne bære. I kraft af den forlængede skoledag, skal det inden for skolens fysiske rammer være muligt for eleverne at deltage i lektiecafeer. Dette kombineret med tanken om helhedsskolen - at der skal kunne undervises med variende metoder - stiller krav til etablering af fleksible områder. Den forlængede skoledag samt nye arbejdsregler og dermed højere tilstedeværelse medfører udvidede fleksible personalefaciliteter og videndelingsmiljøer. Personalefaciliteter Aarhus Tech Cafémiljø Mølleholmskolen 4

5 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE TØNDERVEJ BIRKE ALLÉ SKOLEGADE FALCKVEJ Eksisterende forhold / Placering i byen og ankomst Skærbæk Distriktsskole er placeret centralt i Skærbæk med nærhed til den trafikerede nord-sydgående hovedvej, Tøndervej. Skolen er på alle sider tæt omgivet af boliger. Da skolen mod nord, syd og vest er omkranset af veje, hhv. Birke Allé, Falckvej og Skolegade, er der som udgangspunkt gode adgangsforhold. Grundet den trafikale belastning især i morgentimerne, ligger der dog en stor udfordring i en ny trafikplan for byen. Denne er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse i Tønder Kommune. Den nuværende parkeringsplads, som er placeret ved hovedindgangen ved Skolegade, samt de parkeringspladser skolen lejer nord for Birke Allé kan ikke rumme de krav der i dag stilles til antallet af parkeringspladser. Heri ligger der en udfordring, da det ikke umiddelbart er muligt at anlægge flere parkeringspladser med de arealer skolen råder over uden at inddrage skolegårde. / Bygningsmæssige rammer Skærbæk Distriktsskole fremstår i dag som en skole, der bærer præg af om- og tilbygninger af mange omgange. Sammenstillingen af flere forskellige typologier (realskolen, kamskolen og klyngeskolen) medfører en kompleks struktur, som ikke er umiddelbar aflæselig. Skolens ældste bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er fra 1872, og det sidst tilkomne bygningsled er fra 2011 (lokale 47). Størstedelen af skolens faciliteter er placeret i stueetagen, og disse arealer strækker sig i forskellige retninger. Faglokaler og klasselokaler er placeret imellem hinanden. Over det meste af skolen er der behov for en indvendig overfladerenovering. Mange steder fremstår faciliteterne slidte og utidssvarende. Derudover er enkelte bygninger i så dårlig bygningsfysisk tilstand, at en gennemgående renovering eller alternativt nybyg er nødvendigt. Udvendig fremstår alle bygningerne i solide røde teglsten. Nogle bygninger har sadeltag, mens andre har fladt tag. 5

6 / Uderum Skolen råder over flere skolegårde. De to største er asfaltbelagte og bruges primært til boldspil. I den del af skolen, der er bygget efter kamskoleprincippet, er desuden to grønnegårde placeret. Grønnegårdene anvedes stort set ikke. Derudover råder skolen over et grønt areal, som bruges i idrætstimerne, i frikvartererne samt af SFO en. / Udfordringer En af udfordringerne - som følge af den langstrækte og komplekse bygningsstruktur - er at skolen ikke har noget oplagt centrum. Hovedindgangen formidles ikke tydeligt, og som besøgende er skolen derfor svær at navigere i. En anden udfordring ligger i behovet for større klasselokaler. Ingen af lokalerne lever i dag op til den ønskede størrelse, og en omdisponering af de nuværende faciliteter er derfor nødvendig. Tiltaget i den nye skolereform omkring lærerens og pædagogens nye arbejdstider stiller ændrede krav til personalefaciliteterne. Der er behov for at tænke lærer- og pædagogarbejdspladser med i helhedsplanen i form af et varieret tilbud af arbejdsstationer og mødefaciliteter. Skolens bygningsfysiske tilstand udgør derudover også en udfordring, da ikke alle eksisterende rammer fortsat vil kunne anvendes. Det betyder, at der både må bygges nyt, bygges til og renoveres for at skolen kan tilbyde tidssvarende undervisningsmiljøer. Der henvises til Bilag: Kommissorium Personalefaciliteter Skæring Skole Science-LAB Munkegårdsskolen 6

7 GENNEMGANG AF HELHEDSPLANEN HELHEDSPLANEN - STRUKTUR NYBYG B U S L O M M E UDSKOLING HOVEDINDGANG K I S S & R I D E / K O RT T I D S - P PERSONALE INDSKOLING/ MELLEMTRIN Tilbygningsprincip PRÆSENTATION AF HELHEDSPLAN / Struktur Der er i helhedsplanen arbejdet med at tilbygge ud fra tankegangen om at fortætte den nuværende bygningsstruktur. Skolen ligger dels så tæt i bystrukturen, at det ikke giver mulighed for at inddrage flere grundarealer, end der allerede rådes over. Derudover er det ikke ønskeligt at strække skolens arealer over et endnu større område. Grundet den bygningsfysiske tilstand i de nordligst beliggende bygninger, som i dag rummer sløjd og musik, er det en forudsætning i helhedsplanen, at disse bygninger nedrives. I stedet bygges der en ny tilbygning, som i to etager kobler sig på den eksisterende toetagers bygning. Hvor den nye tilbygning møder den nuværende struktur etableres en ny, synlig hovedindgang. Personalefaciliteter centraliseres for at opnå den mest fleksible og optimale anvendelse af mødefaciliteter såvel som arbejdspladser og øvrige faciliteter. Derved styrkes personalemiljøet og der skabes grobund for en bedre indbyrdes faglig sparring og dermed højere udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Det er ligeledes en forudsætning for helhedsplanen, at SFO forbliver i nuværende forhold på Falckvej, og at Specialhuset på Skolegade uændret bevarer sine faciliteter. Nær alle klasselokaler etableres såkaldte årgangsområder, som er et område, der kan anvendes fleksibelt til eksempelvis lektiecafé og gruppearbejde. / Udearealer For at afhjælpe nogle af de trafikale udfordringer etableres kiss&ride/korttidsparkeringslomme på Falckvej, hvor forældre vil kunne sætte deres børn sikkert af. Her vil børnene kunne benytte sig af de to nye indgange. På Birke Allé etableres mod skolegården en buslomme, hvor skolebusser på samme måde vil kunne korttidsparkere. Parkeringspladsen ved hovedindgangen forbliver uændret, og som en del af den forestående ændring i trafikplanen for Skærbæk, foreslås skolens parkeringsudfordringer indtænkt. 7

8 Der etableres cykelparkering i forbindelse med den nye tilbygning ved Birke Allé, ved tilbygningen af musik og IT-lokaler på Falckvej samt ved de nye madkundskabsfaciliteter. Grønnegårdene mellem klasselokalerne får et løft, så de i højere grad vil blive anvendt. Den separate legeplads, som i dag tilhører skolens specialafdeling forbliver uændret. / SFO og indskoling Skolens SFO forbliver i sine nuværende faciliteter i bygningen på Falckvej. Indskolingsklasserne fra klasse ligger i de lokaler, som klynger sig omkring mediateket. Lokalernes størrelse øges så vidt muligt ved inddragelse af depoter. 3.klasserne får to lokaler på den nærliggende gang, hvor tre lokaler slås sammen til to lokaler af tilsvarende størrelse ved at fjerne to eksisterende vægge og etablere én ny. Mellem de nye lokaler etableres en dør, så det er muligt at anvende lokalerne i sammenhæng. Der etableres to årgangsområder: ét ved de nye store 3.klasseslokaler samt ét større i forlængelse af mediateket. / Mellemtrin Mellemtrinets klasser placeres i de to sydligste gange, hvor der også etableres nye, store, tidssvarende lokaler ved at lægge eksisterende lokaler sammen. Disse klasser har ligeledes forbindelse mellem hinanden to og to. Mellemtrinet sikres adgang til to større årgangsområder beliggende i hver sin gang. Mellemtrinets klasser får i kraft af beliggenheden omkring den sydligste grønnegård et nært forhold hertil. Denne grønnegård foreslås opgraderet så den kan bruges til udeundervisning og bevægelse for børnene på mellemtrinnet. / Udskoling Udskolingens klasser placeres i den nye tilbygning i to etager ved Birke Allé. Her får de tidssvarende lokaler parvis et årgangsområde. Etagerne er forbundet af en studietrappe, som også vil kunne bruges aktivt i såvel undervisning som i frikvarterer. Begge etager har direkte adgang til hhv. altaner og skolegårde. Der etableres et uderum i form af en aktivitetshave med tilbud, som i særlig grad henvender sig til elever på udskolingstrinet. / Specialklasser De to specialklasser udlægges hhv. ved mellemtrinnet og indskolingen. På den måde kan lokalerne bruges fleksibelt, hvis behovet for antallet af specialklasser ændrer sig eller hvis der er brug for et tredje spor på en årgang. Cassiopeia-enheden beholder sin nuværende placering nær specialhuset og legepladsen, hvor kompetencecentret også bliver beliggende. / Faglokaler Faglokalerne opdeles i to afdelinger: en kreativ afdeling og en scienceafdeling. Den kreative afdeling er beliggende i det områder, der i dag rummer fysik og biologi. Der udbygges her med IT- og musikfaciliteter. Placeringsmæssigt ligger de kreative lokaler godt med nærhed til indskoling og mellemtrin, som især anvender dem. Sammen med det nye 8

9 årgangsområde for indskolingen definerer den nye tilbygning et uderum, som vil kunne bruges til udeundervisning. Scienceafdelingen rykker ind i den eksisterende toetagers bygning, hvor udskolingen i dag hører til. Den nære beliggenhed ved den nye udskolingsbygning vil styrke synligheden og sciencefaciliteterne vil kunne aflaste udskolingsmiljøet. Der etableres et science torv i overgangen mellem ny og gammel bygning. Ved aulaen bygges et nyt madkundskabslokale til, som sammen med et fleksibelt auditorium med fladt gulv vil fungere som skolens samlingssted. Til madkundskabslokalet hører et udeområde med plads til ude-café og urtehave, som kan bruges i undervisningen. Idrætsfaciliteter forbliver uændrede, med undtagelse af en tilføjelse af et musiklokale, som fleksibelt vil kunne bruges i forbindelse med både mediatek og gymnastiksal. / Personalefaciliteter Administration, personalestue og lærerforberedes centraliseres, så personalet opnår nærhed til klasserne uanset hvilket trin der undervises på. Det nuværende hjemkundskabslokale bruges til lærerforberedelse, ligesom torvene og de mindre rum, der ligger i forlængelse heraf også inddrages til lærerforberedelse. Således opnås samme areal, som der i dag er fordelt decentralt over hele skolen. Torvene fungerer som uformelle arbejdspladser/mødesteder, og de mindre lokaler foreslås anvendt som teamrum eller møderum. Der tilbydes hermed forskelligartede arbejdspladser, som vil kunne tilgodese personalets varierende behov. Den nye tilbygning mod Birke Allé rummer Fase 2 - de administrative arbejdspladser, som befolkes af kommunale sagsbehandlere, PPR og UU-vejleder. Her er der mulighed for at ankomme direkte udefra, og man oplever således disse arbejdspladser som en selvstændig enhed, der samtidig har stor nærhed til skolen. Personalefaciliteter Aarhus Tech 9

10 Cykler/IND HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE - SEPTEMBER 2014 Cykel P Cykel P Uderum med aktiviteter til overbygningen 9 administrative arbejdspladser: - PPR - UU - sagsbehandlere - mm. 150 m2 9. klasse 70 m2 9. klasse 70 m2 Altan 10 m2 Altan 12 m2 Årgangsområde Årgangsområde 7. klasse 70 m2 UDSKOLING 8. klasse 70 m2 Gymnastiksal - drenge Cykler/IND Parkering Hovedindgang NY RUMMELIG ANKOMST 7. klasse 70 m2 Dobbelhøjt Madudsalg Biologi (LAB) 100 m2 SCIENCE Natur/teknik 100 m2 Omklædning - drenge Omklædning - piger 8. klasse 70 m2 Sciencetorv Dobbelhøjt Fysik/kemi (LAB) 100 m2 Geografi 100 m2 Cykel P Hjemkundskab 120 m2 1. ETAGE Ude-café Gymnastiksal - piger Urtehave Aula 246 m2 SAMLINGSSTED Auditorium 104 m2 Opbevaringsrum EDBarbejdspladser Grupperum Fællesrum Pædagogforberedelse 50 m2 Garderobe Personalestue/lounge 147 m2 Vaskeri Depot Trykkeri 28 m2 Viceskoleleder Afdelingsledere Sekretær Administration 152 m2 Skoleleder Teknisk serviceleder IT-medarbejder AKT-vejleder Ergoterapeut/ Sundhedsplejerske 29 m2 3. klasse 71 m2 Årgangsområde 29 m2 Depot 14 m2 3. klasse 79 m2 Musik 70 m2 0. klasse 63 m2 0. klasse 66 m2 INDSKOLING Køkken 13 m2 Grønnegård Mediatek 563 m2 Grupperum Møderum 23 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Specialklasse 66 m2 Grupperum Grupperum Personale/ møderum PERSONALE- FACILITETER Depot Kældertrappe 5. klasse 75 m2 5. klasse 78 m2 4. klasse 65 m2 4. klasse 75 m2 Depot 17 m2 Årgangsområde 40 m2 Årgangsområde 108 m2 Lærerforberedelse 177 m2 2. klasse 64 m2 1. klasse 66 m2 1. klasse 66 m2 Lærerforberedelse 28 m2 Grønnegård Depot 14 m2 Årgangsområde 27 m2 2. klasse 65 m2 Udeområde, der kobler årgangsområdet sammen med krea-fagfløjen KREATIVE FAG SIGNATURFORKLARING: INDSKOLING MELLEMTRIN UDSKOLING N Cassiopeia 80 m Depot Specialklasse Kompetencecenter klasse klasse 41 m2 14 m2 70 m2 76 m2 68 m2 Billedkunst 148 m2 Depot 9 m2 Rengøring 9 m2 Materiel design 104 m2 IT 70 m2 Musik 96 m2 Cykel P Cykel P SPECIALKLASSER FAGLOKALER HELHEDSPLAN 1:500 STUEETAGE MELLEMTRIN PERSONALEFACILITETER 10

11 RENOVERINGSPLAN / eksisterende forhold Oversigt af de eksisterende forhold (se præsentation) - ca m2. / nedbrydning I forbindelse med renoveringsplanen foretages der nedbrydninger af eksisterende bygninger. Disse områder er som følger og fremgår ligeledes af nedbrydningsplanen. Sløjd og musik Depot og gang Galaksen (SFO) (nedbrydes ikke inden der er etableret nye lokaler andresteder på skolen) Depot / PCB og Asbest Serviceleder oplyser at der ikke er kendskab til forekomst af asbest, udover i ældre teknisk isolering. Vinduer er generelt udskiftet og der forventes derfor ikke forekomst af PCB i disse. / renovering og ombygning Renoveringsplanen for de eksisterende bygninger kan principielt opdeles i 2 kategorier: 1. Renovering af eksisterende og ikke ombyggede lokaler 2. Renovering og ombygning Ombygning omfatter hovedsageligt nedbrydning og flytning af vægge for at kunne skabe de ønskede og nødvendige fysiske forhold. Renoveringen af eksisterende og ikke ombyggede lokaler indeholder i hovedoverskrifter følgende aktiviteter: Bygningsmæssige: Demontering af lofter, gulve mv. Nye linoleumsgulve Nye akustiklofter Alle vægoverflader og træværk males Nye indvendige brand / og lyddøre Nye vinduer Installationsmæssige: Demontering og nedtagning af installationer Nye el-installationer Nye edb-installationer Ny belysning Nye vand- og varmeinstallationer / anlæg Etablering af ventilation mv. 11

12 Nærmere detaljer omkring installationer fremgår af afsnittet installationer. Renovering og ombygning indeholder grundlæggende de samme aktiviteter som førnævnt suppleret med følgende aktiviteter: Etablering af nye vægge / rum Ændring af installationer og føringsveje De nye vægge er tænkt etableret som lette vægge suppleret med et nyt statisk system for stabilisering af bygninger. Ændring af installationer og føringsvej tilpasses de nye rumopdelinger. / ny tagkonstruktion I forbindelse med renoveringen af klassefløjene er der planlagt nye tage med en ensidig taghældning. Disse har til formål at skabe en ikke synlig føringsvej for den nye nødvendige ventilation. Endvidere er de nye tagflader også forberedt for etablering af solceller. Solceller er ikke indeholdt i budgettet. / ventilationsrum Den nye ventilationsinstallation med tilhørende ventilationsaggregater nødvendiggør etablering af et såkaldt selvstændigt ventilationsrum, som brandmæssig skal være adskilt fra de øvrige konstruktioner. Det er valgt placeret over mediateket, dels for den centrale beliggenhed med forholdsvis korte føringsveje til de enkelte bygningsafsnit, dels for at kunne skabe de nødvendige fysiske rammer hertil. Ventilationsrummet er påtænkt som et selvstændig rum oven på taget af mediateket. / klimaskærm Der er for Tønder Kommune i anden sammenhæng foretaget en bygningsgennemgang med henblik på at energioptimere. Rapporten har været grundlag for at ind tænke de nødvendige tiltag for at optimere og løfte de eksisterende bygningskonstruktioner energimæssig under hensyntagen til rentabiliteten. Af rapporten fremgår, at der stedvis i lokale områder ikke er hulmursisoleret. Disse områder er påtænkt efterisoleret, ligesom der også foretages en efterisolering af lofter / loftrum mv. Der foretages ligeledes en udskiftning af vinduer og døre. Disse vil være forsynet med lavenergiruder, samt solglas mod syd, øst og vest. Bygningsmæssige rammer 12

13 NYE BYGNINGER / arkitektur og materialer Materialevalg og karakter er tilpasset de eksisterende renoverede bygninger. I den forbindelse er der naturligvis også taget højde for en minimal vedligeholdelse. Nybygninger funderes på traditionel vis til frostfri og bæredygtig bund med randfundamenter for vægge og punktfundamenter for evt. søjler. Det bærende system består af betonvægge som bagmur og betonvægge som skillevægge. I stueplan er der regnet med terrændæk udstøbt på jordlag. Etageadskillelsen er betonelementdæk med slidlag. Alle nye gulve forsynes med linoleumsgulvbelægning og lofter er akustiklofter som i renoveringsdelen. Facader er teglvægge tilpasset de eksisterende forhold med en tagkonstruktion dækket med paptag. De nye bygninger forsynes i lighed med de ombyggede og renoverede bygninger med ventilation, installationer og styringer (CTS). Der er regnet med følgende nybyggeri: Udskolingsafsnittet Fase 2 området Ny hovedindgang / foyer Hjemkundskab Auditorie Årgangsområder fordelt på skolen IT og musik / udskolingsafsnittet mv. Det nye udskolingsafsnit placeres / etableres i det nordlige hjørne hvor nuværende sløjd og musik er placeret. Foruden 6 nye klasserum med tilhørende fællesområder er der planlagt etablering af lokaliteter til 9 administrative arbejdspladser til PPR, UU og sagsbehandlere mv. Hertil er der etableret særskilt adgang med indgang fra Birkeallé. / ny hovedindgang/foyer De nye bygninger vil indeholde en ny hovedindgang / foyer for at gøre denne adgang mere synligt. Indgangen, som orienteres mod vest, vil have forbindelse med den nye foyer, som er et rum i dobbelt højde. Foyeren vil såvel visuelt som fysisk have direkte forbindelse med det nye udskolingsafsnit samt være bindeled til det nuværende gangareal. / hjemkundskab Det nye hjemkundskabslokale kobles på den nuværende aula med direkte adgang imellem disse. I tagrummet over hjemkundskab er der planlagt placering af ventilationsanlæg, som skal betjene hjemkundskab, aula og det nye auditorie. / auditorie I forlængelse af aulabygningen mod skolegården etableres et nyt auditorium med fleksible indretningsmuligheder. Det nye auditorium forsynes med en foldevæg mod gangen. Den eksisterende aula forsynes med samme type foldevæg. Dette muliggør en fleksibel brug af disse rum enkeltvis men også som et stort forsamlingsrum hvis der skulle være behov for det. / årgangsområder I nær tilknytning til de enkelte klasseafsnit etableres nye såkaldte årgangsområder. Disse 13

14 områder er tænkt til anvendelse for gruppearbejde, lektiecaféer mv. / IT og musik I forbindelse med de nuværende science lokaler etableres nye lokaler til IT og musik. De nuværende science lokaler ændres til billedkunst og materiel design. Hele den kreative afdeling forsynes med ensidig taghældning som de ombyggede klasselokaler. / tilgængelighed I forbindelse med ny opførelse af overbygningen er der planlagt en elevator, dels for at tilgodese tilgængeligheden, men også for at muliggøre transport af møbler og inventar fra kælderdepotet. Elevatoren er placeret i forbindelse med den nye hovedindgang og i forbindelse med den eksisterende kælder. Tilgængelighed handler om at kunne bevæge sig frit og uden unødigt besvær kunne komme til og fra skolens lokaler og kunne komme ind og ud af skolen. Tilgængeligheden tilgodeses generelt ved at sikre niveaufri adgangsforhold overalt på skolen. 14

15 ANLÆG I TERRÆN Ændringer i de trafikale forhold er efter aftale med Tønder Kommune ikke medtaget i projektforslaget, da det skal afstemmes med den trafikplan, som Tønder Kommune arbejder på. Der er ikke indregnet eventuelle opkøb af bygninger/grunde Der er i økonomivurderingen afsat kr til: P-pladser Korttidsparkering for aflevering / afhentning af børn (kiss&ride) Busholdepladser Grønne områder Læringsmiljø Odense Lilleskole 15

16 INSTALLATIONER / generelt Med undtagelse af den ældste bygning, hvor sløjd og musiklokalerne er placeret, og som påtænkes revet ned i dette projekt, er skolens installationer grundlæggende ikke ændret siden opførelsen af de enkelte bygninger. Der har i tidens løb været nødvendige udskiftninger som følge af nedbrud og slidtage, ligesom der har været energibesparelsestiltag som for eksempel etablering af CTS-anlæg på varme og ventilation og udskiftning af belysningsarmaturer. Når der ses bort fra tilbygningerne fra 2007 er installationernes alder er dermed mellem ca. 25 og 70 år. I forbindelse med Tønder Kommunes energispareprojekt er der udarbejdet en rapport, hvor omfang og energimæssig tilstand af bygninger og installationer er beskrevet, samt energimærke med tilhørende dokumentation. Disse dokumenter har indgået i vores vurdering af installationernes tilstand og forventede tekniske og økonomiske restlevetid. / kloak Det er oplyst, at der forekommer opstuvninger i gulvafløb i kælderen ved større regnskyl, ligesom trækket i dele af spildevandsinstallationen ikke er tilfredsstillende. Det formodes, at der på skolen er fælles afledning af spildevand og regnvand. Dette har ikke kunnet verificeres hos Tønder Kommunes miljøafdeling, da Skolegade 19, Skærbæk ifølge deres kortmateriale er separeret. Skolen ligger på grænsen mellem fælles kloakering og separeret kloakering. Der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af skolens kloakinstallation. Der er i økonomivurderingen afsat et beløb på kr til undersøgelse og ændringer i skolen kloakinstallation. / VVS Det er oplyst, at der er tæringsproblemer i vandinstallationen. Derfor, og på grund af installationernes alder, er det vores vurdering, at vandinstallationerne bør udskiftes i forbindelse med en så omfattende ombygning og renovering af skolen. Tilsvarende udskiftes og tilpasses anlæggene for opvarmning af varmt brugsvand. Selvom der ikke er konstateret tæringsproblemer i varmeinstallationen, er det vores anbefaling at imødegå rørbrud i en nyrenoveret bygning ved at skifte alle rørinstallationer. Det giver samtidigt mulighed for at udforme varmeinstallationen, så det vil være muligt at etablere en effektiv zoneopdeling, så varmeforsyning kan tilpasses behovet i de enkelte lokaler. Ifølge oplysninger i energirapporten samt fra det tekniske personale overholdes afkølingskravet fra Skærbæk Fjernvarme ikke, og der er områder på skolen, hvor den installerede radiatoreffekt ikke er tilstrækkelig. På grundlag af disse forhold sammenholdt med radiatorernes alder og de nye ruminddelinger, er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet udskiftning af varmeinstallationen. Ud fra tilgængeligt tegningsmateriale samt oplysninger fra skolens tekniske personale føres vandog varmerør i installationskanaler under gulv med adgang gennem lemme i gulv eller synligt i kælder. Det vil derfor være muligt at udskifte vand- og varmeinstallationerne med minimale indgreb i bygningskonstruktionerne. / ventilation Kravene til indeklima i skoler kræver et betydeligt luftskifte i lokalerne. Luftskiftet skal ske uden trækgener for dem, der opholder sig i lokalerne. Samtidigt stilles krav til energieffektivitet, hvorfor der skal være varmegenvinding, og driften bør tilpasses personbelastningen i lokalerne. Der er balanceret ventilation med varmegenvinding i enkelte lokaler. Ændringer i ruminddelinger 16

17 samt i anvendelsen af lokaler har et omfang, så kun en meget lille del af de eksisterende ventilationsanlæg vil kunne anvendes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet etablering af nye energieffektive ventilationsinstallationer med hensigtsmæssige zoneinddelinger for hele skolen. Den største udfordring ved etablering af ventilationsanlæg i eksisterende bygninger er at få placeret ventilationsaggregater og ventilationskanaler på en funktionel og æstetisk acceptabel måde. På Skærbæk Distriktsskole er det kun i meget begrænset omfang muligt at placere aggregater og kanaler indvendigt. Derfor er der valgt at bygge et teknikhus oven på mediateket samt at ændre tagopbygningen på nogle af bygningerne, så kanalerne hovedsageligt placeres i tagrummene. / CTS Der er afsat et beløb på kr til opdatering og tilpasning af det eksisterende CTS-anlæg. / el Kravet til og behovet for el-installationer i skoler har udviklet sig meget gennem tiden, så oftest er el-installationerne i ældre skoler underdimensionerede. En del af belysningsarmaturerne er udskiftet til mere energieffektive typer inkl. enkelte tilpasninger i tændinger. Ved større ændringer i el-installationen skal el-installatøren sikre, at hele installationen, der har forbindelse til forbrugsstedet, overholder gældende regler. I den påtænkte renovering af skolen ændres funktionen i mange lokaler, så ændringerne i elinstallationen vil være ganske omfattende. Det betyder i praksis, at meget store dele af elinstallationen skal udskiftes. Derfor er der i den økonomiske vurdering indregnet en komplet ny el-installation, der opfylder gældende regler, standarder og krav til blandt andet styring og regulering. / EDB Krydsfelt, Access points, switche m.v. leveres og monteres af Tønder Kommunes IT-afdeling. Kabling og stik er indeholdt i den økonomiske vurdering. / brand Normalt klassificeres skoler i kategori 2, dog er lokaler indrettet til mere end 50 personer i kategori 3 aula, gymnastiksal, mediatek. Der vil derfor blive stillet krav om varslingsanlæg for hele skolen. Der er i øjeblikket ikke varslingsanlæg på skolen, så etablering heraf er indregnet. / solceller De nye syd-, øst- og vestvendte tagflader giver gode muligheder for at etablere solcelleanlæg, som eventuelt kan være integrerede. Der er ikke indregnet solcelleanlæg i økonomivurderingen. 17

18 ETAPEOPDELING / etaper Ombygning og renovering af skolen vurderes til at kunne gennemføres i 3 etaper og samtidig med at skolen kan være i fuld drift. Etapeopdelingen skal ses som et forslag. Gennemførelsen kan også opdeles på anden vis. Dette kræver en nøje drøftelse og planlægning med skolen. Etapeopdelingen er vist på bilaget Oversigt over etapeopdeling. / byggetid Byggeperioden vurderes at være ca. 2½ - 3 år fordelt på ca. 1½ år for etape 1 og ca. 6-8 måneder år for henholdsvis etape 2 og etape 3. OVERSIGT OVER ETAPEOPDELING ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 1. ETAGE SPECIALHUS - STUE SFO SPECIALHUS - 1.SAL STUEETAGE Bilag: Oversigt over etapeopdeling (her nedfotograferet - findes bagerst i fuld størrelse) 18

19 ØKONOMI / budgetestimat For at tilvejebringe en nutidig, blivende og vedvarende løsning har vi overslagsmæssigt estimeret en byggesum på kr ekskl. moms Fordelt på de tidligere angivne etaper: Etape 1 kr Etape 2 kr Etape 3 kr I beløbet er indeholdt: Entreprenøromkostninger Uforudseelige udgifter Rådgiveromkostninger Omkostninger til myndighedsbehandling, forsikringer og lignende Afsatte beløb i henhold til ovenstående beskrivelse 19

20 SAMLET VURDERING / vurdering Den samlede bygningsmæssige vurdering er, at Skærbæk Distriktsskole med de foreslåede tiltag, renoveringer og ombygninger vil kunne blive en god og fremtidsorienteret skole med gode fleksible flerfunktionelle læringsrum til undervisning og fritid. Læringsmiljøerne er opbygget omkring klynger af fagfællesskabet og med gode fællesfaciliteter og bredt spekter af almene undervisningsområder til indskoling, mellemtrin og overbygning. Skærbæk Distriktsskole vil således på bedste vis kunne fremstå og fungere som en nutidig og funktionel skole. Skolens areal efter neddrivning, tilbygning, ombygning og renovering er på ca m2. 20

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere