Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland"

Transkript

1 Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over frafald på hovedforløbene. Formandskabet for SOSU-LUU ønsker en drøftelse af opgørelsen. Søren Clausen orienterer om, at bestyrelsen for SOSU Sjælland har bedt om denne undersøgelse, idet den er forpligtet ift. Handlingsplan for øget gennemførelse. Bestyrelsen har i de tre år, den har siddet oplevet et stigende frafald, hvilket har været vanskeligt at forstå. Bestyrelsen lægger op til et tættere samarbejde imellem skolen og praktikken. MMW: Finder undersøgelsen meget snæver, har fundet fejl i opgørelserne. Hvis der skal sættes ressourcer af til en massiv indsats, skal det gøres på en bedre baggrund. Der skal kigges på flere facetter, bla. Hvordan der optages elever til uddannelserne m.m. HHJ: Er enig i, at undersøgelsen ikke er valid, Stevns har gennem samtaler med de elever, som ikke klarer sig drøftelser om deres fremtid, og disse vælger ofte selv at sige op, derfor er tallet af opsagte elever ikke så højt for Stevns Kommune. GMP: Enig, tallene passer ikke med de talt, Næstved selv har, det ville være relevant, at have et blik på, hvordan ansøgergrundlaget er i de forskellige geografiske områder. BN: Undersøgelsen viser ikke alt, på de områder, hvor kommunerne ikke optræder med en særlig problemstilling, er kommunen ikke med i tabellen, hvilket BN synes er ærgerligt. Oplever, at samarbejdet mellem praktikansvarlige i kommunen og skole er godt. SC: Det, som bestyrelsen hører, er at de to elever, som sidder i bestyrelsen, ikke har oplevet, at skole og praktiksted arbejder sammen. LUU skal ikke forvente, at bestyrelsen kommer med løsningen på at optimere samarbejdet, det er de mennesker, som sidder med disse arbejdsopgaver til dagligt, som kan det. HHJ: En del af det gode samarbejde var undervisernes besøg på praktikstedet ved midtvejssamtalerne, hvor underviser og praktikvejleder mødes omkring eleven. Dette giver en oplevelse af fælles ansvar for elevens udvikling og udveksling af skole- og praktikerfaringer. SC: Der var ikke noget signifikant, der viste, at undervisernes besøg ved midtvejssamtalerne gav mindre frafald, og de er meget ressourcekrævende. GMP: Oplever et godt samarbejde med skolen, har lige mødtes med underviserne på Næstvedafdelingen, og oplevede en god vilje til samarbejde.

2 LT: Regionen får (SSA)eleverne ud i deres første praktikperiode på trin 2, hvorfor der må forventes et frafald, da der fagligt er en ret stor stigning fra trin 1 til trin 2. Der er et ret stort fokus på eleverne i deres første del af P3, og et tæt samarbejde med ansættende myndighed, så snart der er bekymring for elevens udvikling. ADH: Det er forståeligt, hvis skolen ikke kan deltage i alle samtaler, det er rigtigt godt, hvis der er en fra skolen med, ved de vanskelige forløb. Oplever at samarbejdet med praktikkonsulenterne er virkeligt godt, her kan der i fællesskab ses på de muligheder, der kan hjælpe eleverne. DF (Holbæk-afd.): kontaktlærerne har altid haft både individuelle og gruppesamtaler med eleverne, Doris oplever, at samtalerne er blevet nedprioriterede. HHJ: Oplever, at der ikke ses på ansøgernes GF- eller SSH-forløb ved optag af elever. Det er ærgerligt, at en SSH-elev, som har 17 fraværsperioder sendes videre på et trin 2-elev. MMW: Enig. MMW har et godt samarbejde med UU-vejlederne i kommunen, hvor de spotter engagerede elever. Oplever, at hun af og til kan forudsige, at en elev ikke gennemfører. Opfordrer til, at undersøgelsen bredes ud og går mere i dybden. Parterne i LUU har alle en interesse i, at arbejde for, at eleverne får uddannelse og i at samarbejde omkring dette. SC: Undersøgelsen er lavet på de tal, skolen har, så der er ikke fejl i tallene, der er muligvis en forskel på, hvordan tingene registreres. Data i undersøgelsen er de data, skolen har. MMW: Mener at kunne påvise fejl. SC: Vil gentage, at undersøgelsen er lavet på de data, skolen har. MMW: Mener, det er problematisk, at så mange rammes af undersøgelsens tal, hvis det opleves, at tallene ikke stemmer med kommunernes tal. HHJ: Der er ingen tvivl om, at indførelsen af prøvetid har betydet, at man i kommuner og region ser på eleverne i prøvetiden og vurderer dem indenfor denne korte tid. Dette kan betyde, at kommunen afslutter, eller aftaler med eleven at afslutte, uddannelsen indenfor prøvetiden. ES: Hvis der skal bruges flere ressourcer på undersøgelsen, er det vigtigt at vide, hvad dette skal bruges til. SC: Det har ikke været meningen, at undersøgelsen skal bruges til andet, end at give bestyrelsen en oversigt, det har sikkert skabt drøftelser i nogle kommuner. Undersøgelsen har ikke været tænkt som et materiale, der skulle bruges imod kommuner og region. BN: Glad for denne udmelding, har opfattet det anderledes, da den blev vist første gang, og det har skabt røre i Slagelse kommune. SC: Bestyrelsen har brugt undersøgelsen til at udtrykke et ønske om en dybere indsigt i frafaldstallene og i indsatsen. SC orienterer om det, han har hørt om reformen af erhvervsuddannelserne: Vedr. optagelse af elever, ser det ud til, at reformen betyder, at arbejdsgivere selv skal optage eleverne.

3 Reformen skal styrke de unges uddannelse, så Grundforløbet for elever fra folkeskolen bliver længere. Der bliver nok kun fire indgange til erhvervsskolerne. Grundforløb bliver tvunget for ansøgere under 25 år, eleverne vil få SU, mens de går på grundforløbet. Der flyttes syv ugers undervisning fra hovedforløbene til grundforløbet, det er grundfagene, der flyttes, så selve hovedforløbene bliver endnu mere fagrelaterede. For elever over 25 år, skal RKV ligge til grund for uddannelsesforløbet, og der bliver sandsynligvis tre muligheder for voksenuddannelser: - Med to års relevant erhvervserfaring skal eleverne tage en voksenerhvervsuddannelse uden praktik - Elever med mindre erfaring skal have noget praktik. - Elever uden relevant erfaring skal derfor have grundforløbet med. ES: Hvor skal RKV foretages, når optaget sker i kommuner og region? SC: Det skal sikkert ske på skolen, hvor man også oplyser ansættende myndighed om mulighed for godskrivning for skoleundervisning. Der bliver på alle indgange lagt ind, at eleverne skal kunne tage en EUX, så en SOSU/PA-elev får mulighed for at springe til ingeniøruddannelsen. CS: Hvad er forskellen på de skitserede forløb 1 og 2 med hhv. ingen og noget praktik? SC: Svært at vide med sikkerhed, men forløb 2 vil indeholde nogle ugers praktik. CS: Der er rygter om, at SSH-uddannelsen skal udgå? Hvad med voksenløn, bortfalder den? SC: Det er det faglige udvalg, som beslutter, hvordan uddannelserne skal udformes, så det er PASS, som kan tage en beslutning om at SSH uddannelsen. Der er ikke noget sikkert omkring løn endnu. ADH: Vil man ændre optagekriterierne? SC: Ja til grundforløbet vil der være optagelseskrav. ES: Bliver det elementer fra EUX eller hele EUX? SC: Der er ambitioner om hele EUX-forløb på alle hovedforløb. Orienteringen om erhvervsuddannelsesreformen afsluttes. LT: Opfordrer til, at en evt. ny undersøgelse om frafald bygges på et bredere tal-grundlag. Konklusion: I forhold til frafaldrapporten opfordrer LUU bestyrelsen til, at den tager kommuner og regions tilbagemeldinger til efterretning. Ønsker et tæt samarbejde omkring kommende undersøgelser. Bilag 5: Opgørelse over frafald på SOSU Sjælland.

4 2. Godkendelse af nye praktiksteder. Tarp Hjemmepleje. Praktikkonsulent Lene Møller Madsen og Merete Frank Christensen har aflagt besøg i firmaet Tarp Hjemmepleje, som i samarbejde med Næstved Kommune ønsker at være praktiksted for SSHelever. Bilag 1-A: Ansøgningsskema fra PASS Bilag 1-B: Diverse uddannelsespapirer på vejleder Heidi Prip og Anne Tarp. Bilag 1-C: Forside af kontrakt med Næstved Kommune. Link til hjemmeside: Tarp Hjemmepleje. BN: Skal disse private praktiksteder betale til elevens løn? Dette er et vigtigt punkt at tage stilling til. MMW: En SSH-elev i P1 er mere ressourcekrævende og en P2-elev giver lidt ressourcer til praktikstedet, så i forhold til SSH-elever er der nok ikke ret meget at vinde økonomisk ved at sende penge frem og tilbage mellem kommunale og private praktiksteder. BP: Ved aftaler med private virksomheder indenfor Fritvalgs ordningen, kan der aftales, at virksomhederne skal være med til at løfte uddannelsesopgaven. Derfor er spørgsmålet ikke så meget oppe i BP s kommune. HHJ: Den ordning har Stevns og Køge ikke, der er også spørgsmålet om, hvordan virksomhederne arbejder med rehabilitering, som er et stort område i dag. MMW: Et af plejecentrene i Greve er privat drevet, men det er uddannelseskoordinatoren, som har ansvaret for fordelingen af eleverne, både på de kommunale og de private områder. LUU s indstilling: Tarp indstilles til godkendelse. Opholdsstedet Atriumhus. Praktikkonsulent Lisa Madsen og Merete Frank Christensen har besøgt Opholdsstedet Atriumhus i Mørkøv. Opholdsstedet Atriumhus anbefales som praktiksted for SSA-elever i psykiatri-perioden. Bilag 2: Ansøgningsskema fra PASS Link til hjemmeside: Atriumhus.dk Der er en bekymring i.f.t. kravet om alder på 23 år og modenhed, idet nogle elever under 23 kan vise modenhed og elever over 23 år ikke altid viser modenhed. Der er en ligeledes en bekymring for, hvis demenspladserne, som bruges i psykiatriperioden, vælges fra af eleverne til fordel for socialpsykiatrien. Der er brug for at SSA-elever uddannes indenfor demens, da der er brug for SSA ere i dette felt. FOA har ikke overenskomst med stedet, har derfor bekymring for at have elever på Atriumhus. LUU s indstilling: LUU beder Atriumhus genoverveje kravet om elevernes alder og sende en ny ansøgning.

5 Seniorfællesskabet, socialpsykiatrisk center i Holbæk. Praktikkonsulent Lisa Madsen og Merete Frank Christensen har besøgt Seniorfællesskabet, som er en del af Socialpsykiatrisk Center i Holbæk. Holbæk kommune er koncerngodkendt, Seniorfællesskabet er et nyetableret tilbud, hvorfor vi har besøgt det. Stedet har udfyldt ansøgning efter eget ønske. Bilag 3: Ansøgningsskema, Seniorfællesskabet. Link til hjemmeside: Seniorbofaellesskabet Der er en anke på, at eleverne skal være minimum 23 år, dette tages op med Seniorfællesskabet. Bostedet Vedelsbo Bostedet Vedelsbo har fungeret som praktiksted for SSA-elever i psykiatri-praktik tidligere. Bostedet har tradition for gode praktikforløb for eleverne. Praktikkonsulent Lene Møller Madsen og Merete Frank Christensen har besøgt stedet og anbefaler det til godkendelse. Bilag 4: PASS-Ansøgningsskema fra Vedelsbo Bilag 4 A: Efteruddannelse, Kirsten Bilag 4 B: Efteruddannelse, Hanne. Link til hjemmeside: Vedelsbo Der er en bekymring, da en af praktikvejlederne er pædagog. Der må være fokus på det SSAfaglige. LUU s indstilling: Vedelsbo indstilles til godkendelse med den bemærkning, at SSA-elevernes vejledere skal være SSA-uddannede. 3. Evt. Orientering om den nye erhvervsuddannelseslov. Dette punkt blev inddraget i punkt 1.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG Indhold 1 2 3 4 5 6 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere