FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø"

Transkript

1 FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK MAGISTERFORENING DANSK PSYKOLOGFORENING for perioden 1. APRIL MARTS 2013

2 1 Særlige bestemmelser For at sikre, at Røde Kors lønninger følger statens lønudvikling, har overenskomstparterne aftalt, at den samlede aftaleramme for overenskomstperioden er tilsvarende aftalerne på statens område Det betyder, at der i 2011 er afsat 0% til generelle lønreguleringer. Den 1. april 2012 reguleres lønnen i overensstemmelse med forliget mellem CFU og Finansministeriet. Reguleringen forventes at svare til 1,7%, Der afsættes en pulje på 0,8% til individuelle lønreguleringer. Det er dog aftalt, at puljen fastfryses og udmøntes i forhold til lønudviklingen på statens område. Hvis den forventede lønglidning i staten på 1,8% i overenskomstperioden konstateres mindre end de 1,8%, reduceres puljen tilsvarende. Derfor forhandles den konkrete udmøntning, når lønglidningen i staten er opgjort ved overenskomstperiodens udløb den 31. marts Midlerne udmøntes i så fald med tilbagevirkende kraft per 1. april Dækningsområde Overenskomsten omfatter alle medarbejdere ansat på landskontoret i Røde Kors. Asylafdelingens medarbejdere er omfattet af særlig overenskomst med Finansministeriet og er derfor ikke omfattet af nærværende overenskomst. 3 Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2011 og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne. På lønmodtagerside kan overenskomsten i sin helhed opsiges af organisationerne hver for sig. Opsigelse skal ske med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst den 1. april Retsforhold Uoverensstemmelser mellem Røde Kors og de medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, skal som udgangspunkt søges bilagt ved forhandling mellem de implicerede parter. Selv om overenskomsten er opsagt, er parterne forpligtede til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet. 1

3 Ved indgåelse og fortolkning af overenskomsten samt løsning af tvister henvises til de til en hver tid gældende hovedaftaler på statsområdet, henholdsvis hovedaftale mellem Finansministeriet og HK samt hovedaftale mellem Finansministeriet og AC. Hver enkelt organisation har selvstændig påtaleret ved indgåelse, fortolkning og løsning af tvister. Regler for afskedigelse Der skal tilsikres medarbejderne den størst mulige tryghed i ansættelsen. Overensstemmende hermed er der aftalt følgende: Ved afskedigelse af en medarbejder skal den relevante tillidsrepræsentant involveres. Ved alle afskedigelser kan en medarbejder begære oplysning om årsagen til afskedigelsen. Har en medarbejder været uafbrudt beskæftiget i Røde Kors i mindst 9 måneder, og hævder medarbejderen, at afskedigelsen af denne er urimelig og ikke sagligt begrundet i medarbejderens eller Røde Kors forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet mellem repræsentanter for virksomhedens ledelse og for medarbejderen. Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis klageren begærer sagen videreført, omgående optages forhandling mellem Røde Kors og den pågældende faglige organisation. Lykkes det ikke ved de ovennævnte forhandlinger at opnå enighed, har klageren inden for en frist af 15 dage efter afslutning af organisationernes forhandling ret til at begære sagen gjort til genstand for behandling i en faglig voldgift. Den faglige voldgift består af 4 medlemmer, hvoraf hver af parterne vælger 2 medlemmer samt en af voldgiftsrettens medlemmer i forening valgt opmand. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, skal parterne i forening anmode Arbejdsretten om at udnævne denne. Retten afsiger en motiveret kendelse. Hvis retten måtte finde, at opsigelsen er urimelig og ikke begrundet i medarbejderens eller Røde Kors forhold, kan retten efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem Røde Kors og medarbejderen har lidt, eller må antages at ville lide, skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder retten, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan retten bestemme, at virksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten for den uberettiget afskedigede medarbejder. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. 5 Regler for tillidsrepræsentanter 2

4 Røde Kors følger de gældende regler i Aftale om Tillidsrepræsentanter for overenskomstansatte i staten mv. Det betyder, at opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter er forlænget med 3 måneder. Faglig klub Hvis medarbejderne i Røde Kors slutter sig sammen i faglige klubber, stiller Røde Kors om muligt lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. Til HK og AC klubbernes aktiviteter yder Røde Kors et økonomisk tilskud på kr. 150 pr. medlem pr. år. Opslag af faglig karakter Der skal anvises et sted efter ønske og tilgængeligt for medarbejderne, hvor det er muligt for klubberne at opslå faglig information til medlemmerne. Yderligere kan klubberne benytte elektronisk post. Uddannelse Til uddannelsesmæssige formål indbetaler Røde Kors det til enhver tid gældende beløb pr. præsteret arbejdstime, som måtte aftales mellem Landsorganisationen og Dansk Arbejdsgiverforening, for de funktionærer, som er omfattet af overenskomsten, hvis interesser varetages af HK. Beløbet opkræves af Det kooperative Fællesforbund en gang årligt. 6 Lønforhold Som løngrundlag anvendes skalatrinene i normallønsskalaen i Finansministeriets Lønoversigter for Tjenestemænd. Overenskomsten sætter de overordnede rammer for skalatrinsspredning inden for de enkelte stillingskategorier og fastsætter dermed også lønloftet indenfor de enkelte stillingskategorier. Indplacering i en stillingskategori skal fremgå af den enkelte stillingsbeskrivelse og tager sit udgangspunkt i den enkelte stilling. Selve lønindplaceringen i skalatrin kan forhandles ved ansættelsen under hensyntagen til uddannelse, erfaring og personlig kompetence. Ved oprettelse af nye stillinger inddrages den relevante tillidsrepræsentant i stillingens lønindplacering og løntrinsforløb. Mellemledere Mellemledere på landskontoret er defineret ved at være en del af afdelingsledelsen og dermed A- side. Teamledere, som ikke er en del af afdelingsledelsen, og som ikke refererer til en mellemleder, hører til B-siden. For at varetage funktionen som teamleder ydes et funktionstillæg på kr Alle mellemledere har tilknyttet et RK-tillæg. Der skelnes mellem to slags mellemledere; mellemledere med HK-baggrund og mellemledere med AC-baggrund. 3

5 For mellemledere med HK-baggrund gælder, at de som minimum indplaceres i skalatrin 40 og senest efter 6 års ansættelse skal være indplaceret i skalatrin 44. En mellemleder med HK-baggrund kan yderligere stige skalatrin, hvis en individuel, konkret vurdering tilsiger det i henhold de kriterier for individuelle lønreguleringer, som også er gældende for mellemledere med AC-baggrund, jf. protokollat 1. Sluttrinnet for en mellemleder med HK-baggrund er skalatrin 46. For mellemledere med AC-baggrund gælder, at de som minimum indplaceres i skalatrin 46, og at de efter et års ansættelse rykker i skalatrin 47, såfremt ansættelsen er tilfredsstillende. En mellemleder med AC-baggrund kan yderligere stige i skalatrin, hvis en individuel, konkret vurdering tilsiger det i henhold de kriterier for individuelle lønreguleringer, som også er gældende for mellemledere med HK-baggrund, jf. protokollat 1. Sluttrinnet for en mellemleder med ACbaggrund er skalatrin Til mellemledere, inkl. souschefer, med mere end 10 års AC-erfaring ydes et særligt AC-tillæg på kr ,-. Tillægget er ikke pensionsgivende. Konsulenter Konsulenter aflønnes inden for skalatrinene med automatisk oprykning inden for de aftalte skalatrin. Konsulenter, der har mere end 10 års anciennitet, skal dog minimum indplaceres i skalatrin 43 som sluttrin. Oprykning før anciennitetsstigninger eller over skalatrin 43 finansieres af puljemidler, som er afsat i med overenskomsten og i henhold til landskontorets lønsystem, jf. protokollat 1. Til konsulenter med 10 års AC-erfaring efter endt AC-uddannelse ydes et særligt AC-tillæg svarende til kr. 1700,-. Tillægget er ikke pensionsgivende. Junior-konsulenter Junior-konsulenter aflønnes inden for skalatrinene (med automatisk oprykning inden for de aftalte skalatrin). Medarbejdere med en mellemlang uddannelse, bachelorer og AC ere med under 2 års anciennitet kan indplaceres som juniorkonsulent Kontorfuldmægtige Kontorfuldmægtige indplaceres inden for skalatrinene (med automatisk oprykning inden for de aftalte skalatrin) Overassistenter Overassistenter aflønnes inden for skalatrinene (med automatisk oprykning inden for de aftalte skalatrin) Assistenter Assistenter aflønnes inden for skalatrinene (med automatisk oprykning inden for de aftalte skalatrin) 4

6 Alle medarbejdere bør ved ansættelsens start indplaceres i et skalatrinsforløb med 3-4 skalatrinsstigninger med en lønstigning med ét skaltrin årligt inden for stillingskategoriens skalatrin. Vedr. forhold, som ligger til grund for lønindplaceringen og lønreguleringer jf. protokollat 2. Medarbejdere ansat med løntilskud Ansatte med løntilskud kan aflønnes efter reglerne for offentligt ansatte i løntilskud, hvis Røde Kors i Danmark modtager mere end 50 % i offentlige tilskud. 7 Tidsbegrænset ansættelser Landskontoret følger til en hver tid de gældende love og regler om tidsbegrænsede ansættelser, herunder, at den tidsbegrænsede ansættelse er fastsat til at udløbe efter objektive kriterier: en bestemt dato. når en opgave er løst. når en bestemt begivenhed indtræder. Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse skal ligeledes være begrundet i objektive forhold: Som skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud. Som er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter. Det er med denne overenskomst aftalt, at tidsbegrænsede ansatte, hvis stillinger er finansieret af fondsmidler/eksterne midler, bliver fastansat. Såfremt finansieringsgrundlaget forsvinder, opsiges ansættelsesforholdet i henhold til de til enhver tid gældende regler i funktionærloven og overenskomsten. For stillinger som regionale udviklingskonsulenter er det aftalt, at de ikke længere på forhånd er defineret som tidsbegrænsede ansættelser. Det er aftalt, at når de nuværende tidsbegrænsede ansættelser udløber bliver stillingerne gjort tidsubegrænsede, og tillægget på kr for ulempen ved den tidsbegrænset ansættelse bortfalder. 5

7 8 Pension For medarbejdere på Røde Kors landskontor er der etableret en obligatorisk pensionsordning. Indtrædelse Indtrædelse i ordningen sker ved ansættelse i Røde Kors. Helbredsoplysninger Helbredsoplysninger gives til pensionsselskabet ifølge den gældende aftale mellem Røde Kors og pensionsselskabet. Pensionsbidrag Røde Kors yder til alle medarbejdere et pensionsbidrag på 17,1 % af skalalønnen. 9 Arbejdstid Ugentlig arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden placeres i udgangspunktet på ugens første 5 dage. Den ugentlige arbejdstid er inkl. ½ times daglig frokostpause. Det skal bemærkes, at medarbejderen normalt ikke kan forlade arbejdsstedet i pausen, og at medarbejderen er til rådighed for arbejdsgiveren i pausen. Daglig arbejdstid Den daglige arbejdstid aftales i hver afdeling under hensyntagen til arbejdets afvikling og behov samt under hensyntagen til landskontorets åbningstider. Særlige fridage med løn 1. maj fra kl , fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hele Grundlovsdag samt Jule- og Nytårsaftensdag er fridage med løn. Fleksibel arbejdstid Der kan for de enkelte afdelinger indgås aftale om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, der fraviger eller supplerer de i overenskomsten aftalte arbejdstidsregler. Sådanne aftaler skal forhandles med/godkendes af tillidsrepræsentanten. Den fleksible arbejdstid kan blandt andet indebære aftaler om en 3, 6 eller 12 måneders norm, over hvilken periode den ugentlige arbejdstid i gennemsnit skal andrage 37 timer pr. uge. 6

8 En aftale herom kan til eksempel lyde som følger: Den ugentlige arbejdstid andrager 37 timer beregnet over en 13 ugers periode. Arbejdstiden i den enkelte uge kan ikke overstige 45 timer og arbejdstiden på den enkelte dag kan ikke overstige 10 timer. Arbejde ud over 45 timer i en enkelt uge og ud over 10 timer på en enkelt dag er således overarbejde. Arbejdstidsplaner skal foreligge én måned før ikrafttræden. Arbejdstidsaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på tre måneder, med mindre andet aftales. Efter arbejdstidsaftales udløb gælder de almindelig arbejdstidsregler. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. 10 Overarbejde Der skelnes mellem følgende 3 kategorier for optjening og afvikling af over- og merarbejde: Medarbejdere indplaceret som assistenter, overassistenter og kontorfuldmægtige har en defineret højeste arbejdstid (37 timer pr. uge) og optjener og afvikler overarbejde som følgende: Optjening Alt overarbejde skal på forhånd godkendes af nærmeste chef og registreres på timesedler. Afspadsering Overarbejde skal afspadseres inden for en 3 måneders periode, fortrinsvis som hele dage. Inden for denne periode drøftes afspadseringens tilrettelæggelse mellem medarbejder og dennes chef. Hvis Røde Kors ønsker afspadseringen afviklet på nærmere fastsatte dage, skal dette varsles med mindst 2 uger. Efter udløbet af de 3 måneder kan arbejdstageren ligeledes med 2 ugers varsel forlange den del af afspadseringen, der ikke er afviklet i 3 måneders perioden, afviklet i et nærmere fastsat tidsrum - med mindre der fortsat er enighed om andet. Røde Kors forbeholder sig retten til at udbetale optjent overarbejde (jf. reglerne i StK Fællesoverenskomsten), såfremt tjenesten ikke giver mulighed for afspadsering. Medarbejdere indplaceret som junior-konsulenter og konsulenter har en højeste arbejdstid på 37 timer Merarbejde, der ligger ud over, godtgøres i form af udbetaling af et vederlag eller afspadsering i forholdet 1:1. Medarbejdere ansat med RK-tillæg. Som humanitær organisation med udstrakt arbejde med katastrofe- og nødhjælp, arbejde i ind- og udland samt arbejde med frivillige i weekender og aftener, er der en række stillinger, hvor der i 7

9 sagens natur ikke kan være overenskomstmæssig normal arbejdstid. Til disse stillinger ydes et RK-tillæg, som svarer til 16 % af skalalønnen. Tillægget er ikke pensionsgivende. Stillingerne skal som minimum være indplaceret i skalatrin 32. Behovet for RK-tillæg skal fremgå af den enkeltes stillingsbeskrivelse. Tillægget kan gives til såvel fuldtids- som deltidsansatte, dog skal det ved nyansættelser i deltidsstillinger særskilt vurderes, om det er den rigtige aflønningsform i forholde til jobbets karakter. Tillægget dækker: Periodevis merarbejde ud over overenskomstens ugentlige normerede arbejdstid på 37 timer. Tillægget kompenserer for op til 25 timer merarbejde i et årskvartal. Merarbejde udover de 25 timer afspadseres i forholdet 1:1 efter aftale med nærmeste leder og under hensyn til arbejdets øvrige tilrettelæggelse. Ulemper i forbindelse med arbejde på forskudte tidspunkter, aftener og weekender. Weekendarbejde afspadseres dog altid i 1:1,5 dage uanset om det er ved arbejde i DK eller udland. Forpligtigelse til at stå til rådighed ved pludselige opståede situationer og opgaver. Anvendelse af RK-tillæg Medarbejdere, der er ansat med RK-tillæg, har mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet, og den normale tjeneste unddrager sig sædvanlig kontrol. Medarbejderen har mulighed for at planlægge arbejdsfri dage eller møde sent/gå tidligt, når arbejdet tillader det. Når en medarbejder ønsker dette, skal det aftales med nærmeste leder. Der kan ikke gives nogen automatisk regel for, hvornår man har ret til en sådan arbejdsfrihed; det vil afhænge af de arbejdsmæssige opgaver i den pågældende periode. Aftalen om RK-tillæg kræver således god dialog og gensidig tillid mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder. Medarbejderen afspadserer merarbejde over de 25 timer indenfor årskvartaler. Rejsetid tæller også som arbejdstid. På udlandsrejser på hverdage kan optjenes op til 1,5 times merarbejde, såfremt den almindelige arbejdstid på 7,4 timer overskrides. Optjent merarbejde afspadseres senest i det kommende kvartal efter aftale med nærmeste leder. Hvis afvikling ikke kan finde sted indenfor denne periode, overføres timerne til efterfølgende kvartal. I sådanne tilfælde skal medarbejderen dog på forhånd have en aftale med nærmeste leder om hurtigt afvikling af merarbejde. Afspadsering af weekendarbejde afvikles på samme vis. RK-tillægget kompenserer ikke for permanent overarbejde, og den almindelige arbejdstid bør i gennemsnit over længere perioder være på 37 timer ugentligt. Hvis dette ikke kan opnås og ikke ser ud til at kunne opnås fremover, drøftes arbejdstilrettelæggelse og omfang af arbejdsopgave med nærmeste leder med henblik på, at både Røde Kors og medarbejderen får en aftale, som begge parter kan acceptere. Den enkeltes stillingsbeskrivelse opdateres herefter. Kan enighed om ovenstående ikke opnås, kan forholdet tages op til forhandling mellem Røde Kors og medarbejderens tillidsrepræsentant. 8

10 11 Gruppeliv De medarbejdere, som er omfattet af denne overenskomst, er dækket af en gruppelivsaftale hos Forenede Gruppeliv. Dækningsomfanget andrager pr. person kr ,- ved dødsfald. 12 Ferie Feriedage Alle medarbejdere i Røde Kors har ret til at afholde 25 feriedag pr. ferieår. Feriedagene reguleres i henhold til ferielovens bestemmelser. Ved lønafkortning under afholdelse af ferie fastsættes divisor 4,8 % for hver afholdt feriedag, og der regnes med 25 feriedage pr. år. Den særlige feriegodtgørelse (jf. Ferieloven) udgør pr. 1. april ,5 %. Den femte ferieuge kan overføres til det efterfølgende ferieår efter aftale mellem medarbejder og dennes afdelingschef. Dog max 2 ugers akkumulereret ferie. Særlige feriedage Alle medarbejdere i Røde Kors optjener 5 særlige feriedag. De særlige feriedage optjenes i et kalenderår til afholdes i det efterfølgende ferieår Afholdelsen sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker i det omfang, det er foreneligt med tjenesten, og den ansatte skal fremsætte sit ønske så tidligt som muligt. Hvis dagene ikke er afholdt eller afholdelsestidspunktet ikke er fastlagt inden den 1. januar i et ferieår, kan Røde Kors varsle dagene afholdt med 1 måneds varsel. Hvis dagene ikke er afholdt ved ferieårets udløb, har den ansatte ret til kontant godtgørelse. Under særlige omstændigheder kan den ansatte efter aftale med Røde Kors overføre de særlige feriedage til afholdelse i det efterfølgende ferieår. Anciennitetsdage For hver 5 års anciennitet optjenes ret til yderligere 1 (én) anciennitetsferiedag pr. år. Anciennitetsdagen udløses ved 5 års anciennitet til afholdelse i det førstkommende ferieår. Afholdelsen af anciennitetsdagene sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker i det omfang, det er foreneligt med tjenesten, og den ansatte skal fremsætte sit ønske så tidligt som muligt. 9

11 Hvis anciennitetsdagene ikke er afholdt ved ferieårets udløb, har den ansatte ret til kontant godtgørelse. Anciennitetsdagene kan ikke overføres til det efterfølgende ferieår. 13 Sygdom Egen sygdom Såfremt en medarbejder er fraværende fra sit arbejde, skal han/hun så hurtigt som muligt give meddelelse herom til Røde Kors. Ved fravær ud over 3 dage kan Røde Kors forlange, at medarbejderen ved en frihåndsattest fra sin læge dokumenterer, at udeblivelsen skyldes sygdom. Frihåndsattesten betales af Røde Kors. Under sygdom har medarbejderen ud over sin faste løn krav på eventuelle faste og/eller variable tillæg. Der ydes fornøden frihed til medarbejdernes eget læge- og tandlægebesøg, idet medarbejderen er ansvarlig for, at der i den forbindelse tages størst muligt hensyn til arbejdets tilrettelæggelse. Barns sygdom I forbindelse med barns sygdom gives mulighed for tjenestefri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Ansatte kan få hel og delvis tjenestefrihed til pasning af sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt. Forholdene på tjenestestedet tillader det. Barnet er under 18 år. Barnet er hjemmeværende. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, det vil sige, at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt fri barnets 1. sygedag. Ved fravær grundet barns 1. og 2. sygedag ydes den ansatte løn svarende til den løn, den pågældende ville oppebære under egen sygdom. 10

12 14 Graviditet, barsel og adoption For graviditet, barsel og adoption henholdes til de gældende regler beskrevet i aftalen mellem Finansministeren og Centralorganisationernes fællesudvalg. Under barselsorlov har medarbejderen ud over sin faste løn krav på eventuelle faste og/eller variable tillæg. Der vil normalt blive ansat vikar under barsels- og adoptionsorlov. Fravigelse herfra aftales med tillidsrepræsentanten. Pension under barsels- og forældreorlov Ansatte optjener fuld pension under barsels- og forældreorlov også under en eventuelt ulønnet del af orloven. Ansatte, der strækker forældreorlovens 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener dog ikke pension i de sidste 8 eller 14 uger. Omsorgsdage Biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn indtil det kalenderår, barnet fylder 8 år (dvs. 16 omsorgsdage). Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Retten til 2 omsorgsdage pr. år tilfalder alle ansatte, som fået børn efter den 1. januar 2006, ansatte som ikke tidligere har haft ret til omsorgsdage samt nyansatte. For ansatte med børn født før den 1. januar 2006 gælder de eksisterende regler vedr. retten til 10 omsorgsdage pr. barn. til afvikling inden barnet fylder 8 år. Adoptanters ret til fravær inden modtagelsen af adoptivbarn En ansat, der opholder sig i udlandet for at modtage et adoptivbarn, har ret til fravær med løn i den periode, hvor den pågældende har ret til dagpenge. En ansat, der skal modtage et adoptivbarn i Danmark, har ret til fravær med løn i den periode, hvor den pågældende har ret til dagpenge. Ligestilling af homoseksuelle i forbindelse med barsel I tilfælde, hvor barn fødes i et registeret partnerskab mellem to kvinder, har den ikke-biologiske mor samme rettigheder i forbindelse med barsel, som normalt tilfalder faderen. Såfremt den ikkebiologiske mor adopterer barnet, gælder de samme regler som for adoptanter. 11

13 15 Elevforhold Elevers ansættelses-, uddannelses- og lønforhold følger aftalerne mellem HK og Finansministeriet. 16 Deltidsbeskæftigelse Nedsat arbejdstid kan bevilges under forudsætning af, at det er foreneligt med stillingens indhold. I så fald reduceres lønnen tilsvarende. Deltidsbeskæftigede aflønnes med månedsløn beregnet forholdsmæssigt af den for den tilsvarende heltidsbeskæftigede gældende månedsløn, idet der som omregningssats anvendes følgende formel: Antal timer pr. måned x månedsløn:160,33. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden (længde og placering). Ændring af arbejdstiden kan kun ske med funktionærlovens varsel. Det skal her bemærkes, at der til deltidsansatte først ydes overarbejdstidsbetaling jf. gældende regler, når arbejdet strækker sig ud over fuldtidsnormen (pt. 37 timer pr. uge). 17 Tjenestefrihed Ledsagelse af børn I det omfang, at det er foreneligt med tjenesten, kan der ydes tjenestefri med løn til forældre til at ledsage deres børn til konsultation hos læge eller tandlæge samt ved start/skifte af institution og/eller skole. Forældre har ret til fravær med løn op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med deres hospitalsindlæggelse sammen med barnet. Omsorgsorlov I forbindelse med dødsfald, pludseligt opstået sygdom eller andre særlige forhold hos nært beslægtede eller andre nært tilknyttede personer kan der bevilliges op til 5 dages omsorgsorlov (tjenestefrihed med løn). 12

14 Tjenestefrihed uden løn Ansatte er som udgangspunkt ansat i Røde Kors og kan skifte til en anden afdeling, hvor der er indgået gensidig aftale herom. Ansatte på landskontoret, som i en tidsbegrænset periode er ansat i en anden afdeling i Røde Kors, har samme muligheder for tjenestefri som medarbejdere, der i en tidsbegrænset periode udsendes som delegater. 13

15 Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2011 og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne. På lønmodtagerside kan overenskomsten i sin helhed opsiges af organisationerne hver for sig. Opsigelse skal ske med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst den 1. april For Røde Kors Dato Anders Ladekarl Generalsekretær HK Service, København Dato Navn Danmarks Jurist og Økonomiforbund Dato Navn Dansk Magisterforening Dato Navn Dansk Psykologforening Dato Navn 14

16 Protokollat 1 HK og AC-løn Røde Kors fælles overenskomst med HK, DJØF, DM og Dansk Psykolog Forening 1. april marts 2013 Landskontorets lønsystem for medarbejdere. Som humanitær organisation bør Røde Kors ikke være lønførende i forhold til det private arbejdsmarked. Det er aftalt mellem overenskomstparterne, at landskontoret læner sig op af statens lønudvikling. Landskontorets lønsystem skal understøtte Røde Kors målsætning, strategier og personalepolitik. Samtidig skal det afspejle den enkeltes medarbejders kvalifikationer, indsats, kvalitet i opgaveløsningen og anciennitet. Lønsystemet består af følgende elementer: Grundelementet i landskontorets lønsystem er Finansministeriets skalatrin for Tjenestemænd i Staten, og alle medarbejdere indplaceres i skalatrin. Til alle medarbejdere ydes et i overenskomsten fastsat pensionstillæg. Derudover er der følgende former for tillæg og muligheder for individuelle lønreguleringer: RK-tillæg ydes som fast tillæg for rådighed, merarbejde og gener ved forskudt arbejdstid. AC-tillæg ydes til konsulenter, som har brugt deres akademiske kvalifikationer i 10 år eller mere. Funktionstillæg ydes i forbindelse med varetagelse af en særlig funktion, der ligger væsentlig udover stillingsbeskrivelsen. Personligt tillæg ydes for særlig kompetence, uddannelse eller erfaring. Skalatrinsreguleringer, som udmøntes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Lønindplacering af nyansatte Indplaceringen af nyansatte sker i henhold til stillingsbeskrivelse, overenskomsten og på baggrund af en forhandling mellem den nyansatte og ledelsen. Indplaceringen skal afspejle stillingens indhold, stillingens resultatkrav samt den ansattes kvalifikationer, erfaring og personlige kompetencer, og aftales endeligt mellem de enkelte afdelingschefer og HR-chefen. Overenskomsten og HR-chefen skal sikre, at lønindplaceringerne på landskontoret er rimelig og nogenlunde konsistent. Indenfor rammer af ovenstående bliver skalatrinsindplaceringen fastsat ud fra følgende parametre: Hvilke arbejdsopgaver skal udføres? Hvilken grad af ansvar er der tilknyttet stillingen, herunder ledelses- og budgetansvar? 15

17 Hvilken grad af selvstændighed i opgaveløsningen er der knyttet til stillingen? Hvilke krav er der til uddannelse og faglighed? Hvad er markedsprisen for en medarbejder i denne stilling? Den ansattes anciennitet. Den ansattes erfaring. Den ansattes personlige og fagligekompentencer. I henhold til overenskomstens stillingskategorier bliver ansatte indplaceret i minimum et 3-årigt skalatrinsforløb med en skalatrinsstigning én gang årligt. Ved lønindplacering af medarbejdere i nyoprettede stillinger inddrages den relevante tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanterne får hvert kvartal en lønoversigt, hvor lønindplaceringen af de enkelte medarbejdere i huset fremgår. Såfremt en tillidsrepræsentant ikke finder en lønindplacering passende, kan denne bede om en uddybende forklaring fra HR-chefen. En eventuel regulering af indplaceringen aftales herefter mellem parterne. Lønreguleringer af ansatte Lønreguleringer finder sted som: Generelle lønreguleringer, som er aftalt i den til enhver tid gældende overenskomst. Individuelle lønreguleringer, som udmøntes ud fra en konkret, individuel vurdering. Individuel lønregulering Individuelle lønreguleringer udmøntes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Medarbejderens funktioner, kvalifikationer, indsats, kvalitet i opgaveløsningen samt anciennitet er udgangspunktet for en lønregulering inden for følgende rammer: Overenskomsten, som fastsætter de overordnede rammer for skalatrinsspredning inden for de enkelte stillingskategorier og dermed også lønloftet indenfor de enkelte stillingskategorier. Røde Kors strategier, målsætninger og personalepolitik. Den enkelte medarbejders stillingsbeskrivelse. Individuelle lønreguleringer udmøntes i skalatrinsstigninger, funktions- og/eller personlige tillæg samt engangsydelser. Det skal tilstræbes, at individuelle lønreguleringer hovedsageligt udmøntes i skalatrinsforløb Individuelle lønreguleringer som skalatrin Udgangspunktet for ændringer i skalalønnen er knyttet til stillingsbeskrivelsen og en konkret, individuel vurdering af den enkelte medarbejder med fokus på følgende: 16

18 At medarbejderen yder en kontinuerlig indsats for at forbedre kvaliteten i arbejdsfunktionerne i overensstemmelse med Røde Kors prioriteringer og målsætninger. At medarbejderen udviser en for Røde Kors vigtig mobilitet eller fleksibilitet såvel fagligt som personligt. At medarbejderen yder en arbejdsindsats, der er ud over det forventelige for stillingens karakter. At medarbejderen i særlig grad bidrager til bedre tilrettelæggelse af egne og/eller afdelingens arbejdsopgaver, herunder udvisning af høj grad af kreativitet og selvstændighed. At medarbejderen løfter opgaven med et betydeligt engagement. Der skal for hver af de enkelte afdelinger i huset foreligge en konkretisering af ovenstående, således at det tydeliggøres, hvad der i de enkelte afdelinger kan være udslagsgivende for individuelle lønreguleringer. Funktionstillæg Funktionstillæg kan gives, når medarbejdere varetager funktioner, som ligger væsentlig ud over stillingsbeskrivelserne. Funktionstillægget ydes så længe funktionen opretholdes, og tillægget er ikke pensionsgivende. Funktionstillæg kan gives til medarbejdere: Som varetager funktioner, der understøtter prioriterede opgaver i forhold til Røde Kors strategier og målsætninger. Som varetager funktioner, der understøtter prioriterede opgaver i de enkelte af husets afdelinger. Som deltager i større projekter, som ikke forudsættes at være en naturlig del af stillingsindholdet. Som varetager koordinerende funktioner som eksempelvis teamkoordinator eller vagttelefonordninger, som ikke er dækket ved RK-tillægget. Som i en periode varetager andre medarbejderes funktioner i tilfælde af for eksempel opsigelser eller længerevarende sygdom. Midlerne til dette finansieres ikke af den overenskomstaftalte pulje afsat til individuelle lønreguleringer. Ved varetagelse af enkelte funktioner ydes et tillæg på kr Ved varetagelse af en anden fuld stilling ydes et tillæg på kr Personligt tillæg Personligt tillæg kan gives medarbejdere for særlig kompetence, uddannelse eller erfaring, som benyttes i Røde Kors-regi. De gives som permanente eller midlertidige tillæg, og tillægget er ikke pensionsgivende. Et personligt tillæg kan eksempelvis gives til medarbejdere: Som tilegner sig eller er i besiddelse af uddannelse, viden og/eller erfaring, der bidrager til at løse opgaven ud over det forventelige. Som er i besiddelse af en for organisationen efterspurgt specialviden. 17

19 Som bidrager til betydelig forbedring af arbejdsmiljøet, herunder samarbejde på tværs af faggrupper. Personligt tillæg kan endelig gives, hvor det er nødvendigt af hensyn til balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked. Engangsvederlag Engangsydelse kan gives til medarbejdere som påskønnelse af en igangsætning, for løsning og/eller afslutning af en aktivitet/opgave, der har stor betydning for Røde Kors. Det understreges, at lønreguleringer som engangsydelser kun sker i de tilfælde, hvor rammerne for en regulering af skalalønnen og/eller for tildeling af tillæg til skalatrinene ikke er opfyldt. Lønsamtale Individuelle lønreguleringer forhandles mellem den enkelte medarbejder og dennes chef. En medarbejder kan altid bede om en lønsamtale med sin chef. Ledelsen på landskontoret har dog pligt til at afholde lønsamtale med medarbejdere, som ikke har fået individuelle lønreguleringer i over en periode af tre år. Såfremt det vurderes, at en medarbejder ikke kvalificerer sig til en individuel lønregulering, skal det tilkendegives overfor medarbejderen, hvilken indsats der skal ydes af den pågældende medarbejder for at opnå en individuel lønregulering, og der bør også drøftes eventuelle kompetence- og udviklingsforløb. For sikre at der er en fælles forståelse mellem leder og medarbejder af samtalens indhold, udarbejdes der et referat denne samtale, som lægges i medarbejderens personalemappe. Indstilling af individuelle lønreguleringer De enkelte afdelingschefer indstiller den individuelle lønregulering til HR-chefen, som i udgangspunktet skal sikre dels at lønreguleringerne er indenfor overenskomstens rammer, og dels at lønreguleringerne har et passende niveau. Før lønreguleringerne udmøntes forelægges de skriftligt tillidsrepræsentanterne med information om, hvem der bliver reguleret og begrundelserne herfor samt beløbsstørrelsen på reguleringen. Når lønreguleringerne udmøntes, bliver medarbejderne i de en enkelte af husets afdelinger informeret om, hvem der har fået en lønregulering og begrundelsen derfor. 18

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. DANSK RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. DANSK RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem DANSK RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Erhvervsvejledere i statens tjeneste

Erhvervsvejledere i statens tjeneste Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere i statens tjeneste 2005 Cirkulære af 14. november Perst. nr. 054-05 PKAT nr. 134 J.nr. 04-333/61-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere