Grønt regnskab for kontorarbejde. - om Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse"

Transkript

1 Grønt regnskab for kontorarbejde - om Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels af et internetprogram til brug for opstilling af et grønt regnskab. Screeningen peger på, at energiforbruget til el, varme og transport udgør de væsentligste miljøpåvirkninger ved kontorarbejdet, men papir og edb-udstyr vejer også tungt. Programmet giver hjælp til indtastning og systematisering af kontorets forbrugsdata, og præsenterer et grønt regnskab beregnet pr. medarbejder. Resultatet kan umiddelbart lægges på nettet, hvorved man direkte kan sammenligne sit resultat med andre virksomheders kontorhold. Desuden giver programmet mulighed for at udskrive en samlet oversigt til brug for en miljørapport. Baggrund og formål Ideén med projektet er at skabe et overblik over de væsentlige miljøbelastninger ved almindelige kontorarbejdspladser på en sammenlignelig måde. Da mange hundrede tusinde danskere dagligt arbejder på en kontorarbejdsplads, er området samlet set også miljømæssigt interessant, selvom miljøbelastningen ved den enkeltes gøremål kan synes uvæsentligt. Der er samtidig en stigende interesse for miljøforhold ved denne type arbejdspladser, hvilket blandt andet giver sig udslag i krav til dokumentation af virksomhedernes miljøforhold. F.eks i forbindelse med tilbudsgivning af en række konsulentydelser, der rent praktisk foregår som kontorarbejde, uanset om det er et rådgivende ingeniørfirma eller et reklamebureau. Også statslige og lokale administrationer oplever stigende krav fra omverdenen om at kunne redegøre for egne miljøforhold. Det følger naturligt af lokale Agenda 21 handlingsplaner, der jo netop lægger op til at tage fat lokalt - og at myndigheder nødvendigvis må gå foran. Et konkret eksempel herpå er Green Network samarbejdet mellem myndigheder og virksomheder i Vejle Amt og Middelfart Kommune, hvor der er dannet en forening som primo 1999 har ca. 200 medlemmer. Adgangskravet til medlemskabet er, at virksomheden udarbejder en offentlig tilgængelig redegørelse for sine miljøforhold. Samarbejdet med en række virksomheder og myndigheder i Green Networkområdet har derfor givet et godt afsæt for projektets udvikling. 1

2 Undersøgelsen Formålet med undersøgelsen har været at udvælge de relevante informationer og miljøparametre der indgår i programmet. Indledningsvis har I/S ØkoAnalyse kontaktet 10 pilotvirksomheder, der alle i større eller mindre omfang var igang med at udarbejde et grønt regnskab for deres kontorvirksomhed. Her har vi fået adgang til deres afrapporterede grønne regnskaber eller foreløbige notater, og der er afholdt møder med de fleste pilotvirksomheder. Målet i denne fase har været at undersøge, hvilken information der set fra virksomhedens side er relevant at medtage i et grønt regnskab for kontorarbejde. Desuden har det været væsentligt at høre om erfaringerne med at skaffe de nødvendige oplysninger til opgørelsen. Her har undersøgelse af kontoplaner samt forskellige metoder til registreringer af el, varme, vand og transportforbrug været i fokus. Den efterfølgende screening er baseret på et typisk forbrug sammenstillet ud fra pilotvirksomhedernes foreløbige miljøredegørelser. Screeningen har givet et fagligt grundlag for at udvælge der miljømæssigt væsentligste elementer som skulle indgå i regnskaberne. Et andet væsentligt element i udvælgelsen af datainput samt præsentation af resultaterne har været, hvilke troværdige miljøinformationer der er tilgængelige, uanset hvor i landet virksomheden er placeret. Endelig er det ved udarbejdelsen af den konkrete præsentation af de grønne regnskaber vurderet hvilke informationer, der er overskuelige og rimeligt dækkende ved formidling til en bred målgruppe. Hovedkonklusion De væsentligste miljøbelastninger ved et typisk kontorhold skyldes elforbruget, opvarmning samt transport i forbindelse med arbejdet. Transport til og fra arbejdspladsen indgår ikke i regnskabet. Tryksager og edb-udstyr kan også veje tungt i opgørelsen. Elforbruget kan variere meget beregnet pr. medarbejder, hvilket ofte skyldes forskelle i anvendelse af edb samt air-condition. Transporten i til møder mv., som også er medtaget i opgørelsen, har ligeledes vist sig at kunne være en afgørende miljøbelastning i forbindelse med almindeligt kontorarbejde. Miljøparametre CO 2 vurderes at være en god parameter for miljøbelastningen ved et typisk kontorhold. Når opgørelsen af CO 2 suppleres med en opgørelse af kontorets forbrug af miljømærkede produkter i forhold til produkter uden miljømærke, fås et godt billede af miljøtilstanden ved et kontorhold. 2

3 Resultatet af den gennemførte screening, som viser miljøbelastningen ved et typisk kontorhold, er baseret på pilotvirksomhedernes foreløbige grønne regnskaber. Når mange virksomheder i løbet af det kommende år bruger programmet, vil der kunne opstilles miljøprofil for flere typer kontorhold. Projektresultater Screeningen er foretaget med et databaseværktøj som I/S ØkoAnalyse har udviklet i forbindelse med projektet Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter (Arbejdsrapport 26, Miljøstyrelsen, 1996) Databaseprogrammet foretager en beregning af en lang række forureningsparametre og ressourceforbrug ud fra indtastning af forbrugsdata og materialeindholdet i produkterne. Beregningen er baseret på UMIP-projektets enhedsprocesdata og omregningsfaktorer og præsenterer resultaterne i personækvivalenter. Metoden er beskrevet i Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter. Ved screeningen er der taget udgangspunkt i et typisk forbrug af ca 50 kontorprodukter og forbrugsparametre. Forbruget for et typisk årsværk kontorarbejde er i Greeenoffice benævnt Almindelig, Forbruget er sammensat af data der er indsamlet via pilotprojektet, bla. fra Vejle Amtsgårds grønne regnskab. Resultatet af screeningen peger på, at det både ressourcemæssigt og forureningsmæssigt er forbruget af el, varme samt transport i forbindelse med arbejde på kontoret, der udgør hovedparten af miljøbelastningen ved kontorarbejdet. Dertil kommer en vis belastning ved anvendelse af papir og tryk heraf, som kan være meget betydende hvis der i forbindelse med kontorarbejdet udgives mange publikationer. Derimod vil rengøring og kontorartikler typisk ikke udgøre nogen væsentlig miljøbelasning, med mindre der indgår specielt miljøbelastende stoffer i produkterne. Derfor er det vigtigt at vælge de miljømærkede produkter. De indledende samtaler med styregruppen og pilotvirksomhederne har udpeget lang række områder, der kunne være relevante at inddrage i det grønne regnskab for kontorarbejdet. Relevansen af de enkelte områder er efterfølgende vurderet på baggrund af screeningens resultater og sammenholdt med, hvilke data det vil være praktisk muligt at indsamle oplysninger om. Resultatet af overvejelserne har ført til de indtastningsmuligheder, der er i programmet på Specielt bør det bemærkes, at ved udvælgelsen af hvilke rengøringsmidler, kontorartikler og kontorinventar, der er medtaget, har eksistensen af et relevant miljømærke været det afgørende kriterie. Her har det Nordiske svanemærke været mest relevant, suppleret på nogle områder af EUs miljøblomst. 3

4 Ved vurdering af hvilke resultater der skal præsenteres i programmet, har I/S ØkoAnalyse også vurderet det tilgængelige datagrundlag samt, hvilke informationer der er nødvendige for at en virksomhed kan formulere nogle relevant miljømæssige målsætninger. I forbindelse med screeningen er miljøbelastningen præsenteret med flere parametre. Det vurderes på den baggrund, at CO 2 er en god indikator for den samlede miljøbelastning ved kontorarbejdet, hvis man samtidig redegør for nogle enkelte særligt ressourceforbrugende og miljøbelastende forhold. CO2 ved typisk kontorhold Transport (10,87%) Papir og kopi (5,43%) Kontorartikler (0,39%) Kontorinventar incl. edb (22,05%) Opv. (34,78%) Reng ring, kantine, toilet (0,37%) Div. elforbrug (26,11%) Note til figur: Opv. er opvarmning med oliefyr samt el til ventilation og køling. Miljøparameteren CO 2 - udledning er desuden den parameter, der er udarbejdet det mest dækkende og pålidelige datagrundlag for. Her har Energistyrelsen på grundlag er statistikken over varmeforsyningsanlæg udarbejdet en liste over landets 466 fjernvarmeleverandørers CO 2 - udledning pr. leveret varmeenhed. Denne liste anvendes af ELO-konsulenterne ved energimærkning af ejendomme. En tilsvarende liste er ikke udarbejdet for SO 2 og NO x. For de øvrige områder som papirforbrug, rengøring, kontorartikler og kontorinventar, er der valgt at indsamle data og præsentere resultater omkring anvendelsen af miljømærkede produkter. Baggrunden er dels at der faktisk er udarbejdet miljømærkekrav for langt de fleste kontorprodukter, der har en væsentlig miljøbelastning, dels at det er et enkelt og neutralt vurderingskriterier, der gør sammenligning mulig. I præsenteres resultaterne dels som påvirkning af drivhuseffekten ved CO 2 -udledning, dels som forbrugsparametrene kwh el, kørte km samt mængder af papir pr. medarbejder. 4

5 Til brug for en egentlig afrapportering af et grønt regnskab for en kontorvirksomhed er der også mulighed for at udskrive resultaterne i et skema på 3 sider. I skemaet er de faktiske forbrug også medtaget sammen med forbrug og miljøbelastning pr. medarbejder. I projektets resultat - internetsiderne - vil der med tiden blive opsamlet en række regnskaber fra forskellige typer kontorvirksomheder. Allerede nu vil man ved at se på de regnskaber, der er lagt på kunne finde store forskelle f.eks. i virksomhedernes elforbrug og transportvaner beregnet pr. medarbejder. Efterhånden som flere lægger deres regnskaber på hjemmesiden, vil det blive muligt at opstille nogle typiske referencer indenfor forskellige typer virksomheder, f.eks. kommuner, centrale styrelser eller bankvirksomheder. Andet Arbejdet med Greenoffice bliver præsenteret på et i seminar den 9/ i Green Network regi. Her fortæller I/S ØkoAnalyse om baggrunden for projektet og programmet, mens to brugere af programmet fortæller om deres erfaringer med udarbejdelse af et grønt regnskab med programmet. Desuden har Energistyrelsen indgået aftale med I/S ØkoAnalyse om at udarbejde en version til brug for boliger, Internetsiderne skal indeholde samme elementer som SBIs projekt Grønt regnskab for boligområder (SBI-rapport 303, 1999), men skal være en i brugervenlig internetversion svarende til Greenoffice. Arbejdet med dette projekt forventes afsluttet i juni 99. 5

6 Mere information Metode til kortlægning af miljøbelastningen ved familiens aktiviteter. Arbejdsrapport 26, Miljøstyrelsen, 1996 Miljøredegørelse for Vejle Amtsgård. Vejle Amt, 1995, 1996, 1997 og 1998 Dokumentation til Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1999 SBI-rapport 303 Grønt regnskab for Boligområder Statens Byggeforskningsinstitut, (om miljømærker) (om ELO-ordningen) (om I/S ØkoAnalyse) (Green Networks manual) 6

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer, CASA ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere www.pegasi.dk Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer,

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere