Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 56 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 22. april 2009 og var til 1. behandling den 7. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Dispensation fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden 13, stk. 1 Tidspunktet for 2. og 3. behandlingen af lovforslaget er koordineret i forhold til behandlingen af lovforslag nr. L 126. På den baggrund indstiller [...], at der dispenseres fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden 13, stk. 1, således at 3. behandling af lovforslaget finder sted tidligere end 2 dage efter 2. behandling. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 21. april 2009 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del - bilag 285. Den 30. april og 6. maj 2009 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Affald Danmark, Danish Airlaid Techonology A/S, Danske Advokater, De Danske Gærfabrikker, DI, DI og Procesindustrien,

2 2 H. J. Hansen Holding A/S, KPMG, Nordic Sugar A/S, Nyborg Forsyning & Service A/S oh Special Waste System A/S [Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.] Deputationer Endvidere har følgende over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: De Danske Gærfabrikker, H. J. Hansen, Nordic Sugar A/S, Nyborg Forsyning & Service A/S og Special Waste System A/S. Spørgsmål Udvalget har stillet 45 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret.] 3. Indstillinger og politiske bemærkninger [] Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.] 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af skatteministeren, tiltrådt af <>: 1) Nr. 7 affattes således: Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1»7. I 8, stk. 2, ændres» 11, stk. 1, 2 og 15«til:» 11 og 11 c«.«[indsættelse af henvisning til en bestemmelse] 2) Efter nr. 7 indsættes som nye numre:»01. I 8, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter» 11«:»og 11 c«. 02. I 8, stk. 4, indsættes efter» 11«:»og 11 c«.«

3 3 [Indsættelse af henvisning til en bestemmelse] 3) Det i nr. 19 foreslåede 11 d, stk. 3, 2. pkt., udgår. [Præcisering] 4) Det i nr. 19 foreslåede 11 e, stk. 5, 2 pkt., udgår. [Præcisering] 5) Efter nr. 5 indsættes som nye numre: Til 2»01. I 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter» 10«:»og 10 a«. 02. I 6, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter» 10«:»og 10 a«.03. I 6, stk. 3, indsættes efter» 10«:» og 10 a«.«[indsættelse af henvisning til en bestemmelse] 6) Nr. 6 affattes således:»6. 8, stk. 2, og 3, affattes således:»stk. 2. Der ydes afgiftsfritagelse eller -godtgørelse af varer, der medgår til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 og i andre kraftværker og kraftvarmeværker, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen af varer til fremstilling af elektricitet ved kraft-varme-produktion beregnes enten som det samlede forbrug af varer fratrukket kraft-varme-produktionen divideret med 1,25, idet der dog højst kan opnås friholdelse for afgift efter denne lov svarende til elektricitetsproduktionen divideret med 0,35, eller som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den fremstillede mængde elektricitet divideret med 0,65 og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede brændsler. Den metode, som virksomhederne vælger, skal benyttes i hele kalenderåret. Hvis energiindholdet i brændsler ikke kan dokumenteres, anvendes energiindholdet som anført i denne bestemmelse. Virksomheder, der foretager opgørelse af energiindholdet i brændsler efter faktisk brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. Den producerede varme skal måles. Endvidere skal al den producerede elektricitet måles. Energiindholdet udgør: Spildolie 40,4 MJ/kg Fyringstjære 36,4 MJ/kg Gas- og dieselolie 35,9 MJ/l Petroleum 34,8 MJ/l Fuelolie 40,4 MJ/kg LPG 46,0 MJ/kg Gas, som fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 52,0 MJ/kg Stenkul 25,2 GJ/t Koks 28,9 GJ/t Jordoliekoks 31,4 GJ/t

4 4 Brunkulsbriketter og brunkul 18,3 GJ//t Benzin 32,9 MJ/l Halm 14,5 MJ/kg Træaffald 14,7 MJ/kg Andet affald 9,4 MJ/kg Naturgas 39,6 MJ/Nm 3 Biogas 19,7 MJ/Nm 3 Forgasningsgas 4,0 MJ/Nm 3 Energiindholdet i slam og gødning udgør dog henholdsvis 10 GJ/t og 14 GJ/t fratrukket 1,2 procent pr. vandindhold. Virksomhederne skal konstaterer eller verificere vandindholdet op på forlangende kunne fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. MJ = megajoule GJ = gigajoule. Stk. 3. Kraftvarmeværker, der kan få godtgjort afgiften efter stk. 2, og som ikke opfylder betingelserne for at få afgiften tilbagebetalt efter reglerne i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis. Afgiftsbeløbet udbetales efter 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Kraftvarmeværker, der ikke er registreret efter 3, kan få leveret afgiftspligtige varer, som værket anvender til fremstilling af elektricitet, uden afgift, jf. stk. 2.««[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 7) Det i nr. 18 foreslåede 10 b, stk. 5, udgår. [Præcisering] 8) Det i nr. 18 foreslåede 10 c, stk. 5, udgår. [Præcisering] 9) Det i nr. 18 foreslåede 10 d, stk. 9, udgår. [Præcisering] 10) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. 1 affattes således: Til 3» 1. Der betales afgift efter brændværdien eller energiindholdet, jf. dog stk. 4, i følgende varer m.v.: 1) Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus. 2) Jordoliekoks. 3) Brunkulsbriketter og brunkul. 4) Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme. 5) Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU s kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme a) med et vandindhold på mindst 27 pct. og b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

5 5 6) Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 7) Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Afgiften udgør for 1) varer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-5, 62,7 kr. pr. gigajoule (GJ) (2015-niveau) og 2) varme, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, 47,9 kr. pr. gigajoule (GJ) (2015-niveau) og 3) affald, der er nævnt i stk. 1, nr. 7, 33,125 kr. pr. gigajoule (GJ). Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelse af brændværdien for varer, der er nævnt i stk. 2, nr. 1. Stk. 4. Hvis registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi for varerne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, betales afgift efter varernes vægt. Afgiften udgør 1) for varer omfattet af stk. 1, nr. 1, 1.755,- kr. pr. ton (2015-niveau) 2) for varer omfattet af stk. 1, nr. 2, 2.068,- kr. pr. ton (2015-niveau) 3) for varer omfattet af stk. 1, nr. 3, 1.191,- kr. pr. ton (2015-niveau) 4) for varer omfattet af stk. 1, nr. 4, 2.413,- kr. pr. ton (2015-niveau) 5) for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra a, 1.792,- kr. pr. ton (2015-niveau) og 6) for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra b, 2.357,- kr. pr. ton (2015-niveau). Stk. 5. I perioden er satserne nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, som anført i bilag 2 og 3. Satserne, der er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. Stk. 6. Der foretages et fradrag i afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 2, jf. dog stk. 5. Fradraget opgøres som afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 3, divideret med 1,25.««[Kulafgiftslovens 1, som er foreslået i lovforslag L 126 om omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, med de ændringer som følger af lovforslagets 3, nr. 1-4, og indekseringen af affaldsvarmeafgiften] 11) Nr. 1-4 udgår. [Ophævelsen af nr. 1-4 er en konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 12) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:»02. I 2 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Virksomheder, der forbrænder afgiftspligtigt affald, jf. 1, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med 7a, stk. 2, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Virksomheder, der forbrænder afgiftspligtigt affald, jf. 1, stk. 1, nr. 7, sammenholdt med 7a, stk. 3, skal ligeledes registreres hos toldog skatteforvaltningen.««[konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 10 (ophævelse af fritagelser for farligt affald)] 13) Efter nr. 4 indsættes som nye numre:»03. 5, stk. 1, affattes således:»virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer omfatter af 1, stk. 1, nr. 1-5, skal efter den valgte opgørelsesmetode opgøre den afgiftspligtige mængde varer for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden, jf. dog stk. 15. I opgø-

6 6 relsen skal endvidere medtages virksomhedens eget forbrug af disse afgiftspligtige varer i det omfang, at det ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter 8 og 8 a.«04. 5, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Virksomheder omfattet af 2, stk. 2, 1. pkt., som foretager opgørelse af den afgiftspligtige varme, hvoraf der skal betales afgift efter 1, stk. 2, nr. 2, skal ved opgørelsen ikke medtage varme til eget forbrug, når det opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter 8 og 8 a.«05. 5, stk. 12, affattes således:»stk. 12. Virksomheder omfattet af 2, stk. 2, 2. pkt., som opgør den afgiftspligtige mængde, hvoraf der skal betales afgift efter 1, stk. 2, nr. 3, kan i det omfang den afgiftspligtige mængde vedrører virksomhedens eget forbrug, og dette eget forbrug opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter 8 og 8 a, reducere omfanget af den afgiftspligtige mængde.«06. 5, stk. 20, affattes således:»stk. 20. For virksomheder registreret efter 2, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde afgiftspligtige kul, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilag 1 til denne lov, et decentralt eller industrielt kraft-varme-værk registreret efter 2, stk. 5, i det omfang afgiften indeholdt i varmeleverancen ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter 8 og 8 a.«07. 6, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Registrerede virksomheder efter 5, stk. 1, som er omfattet af 5, stk. 15, kan yderligere fradrage den mængde afgiftspligtige varer, jf. 1, stk. 1, nr. 1 5, for hvilken der kan ske tilbagebetaling efter 8 og 8 a.««[indsættelse af henvisning til en bestemmelse] 14) Nr. 8 affattes således:»8. 7, stk. 3, 5. pkt., affattes således:»i perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4.««[Konsekvens af ophævelsen af bilag 4 i kulafgiftsloven] 15) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer»08. I 7 a indsættes som stk. 2-4:»Stk. 2. Fritaget for afgift, jf. 1, stk. 1, nr. 6, er: 1) Biomasseaffald, der kan tilføres forbrændingsanlæg uden kommunal anvisning i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om biomasseaffald, i læs, der udelukkende indeholder denne type affald. 2) Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald og tilføres et forbrændingsanlæg i hele selvstændige læs fra en godkendt forarbejdningsvirksomhed. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at kød- og benmelet ikke må anvendes i foderet til dyr, der anvendes til fødevareproduktion. Stk. 3. Følgende affald er fritaget for afgift, jf. 1, stk. 1, nr. 7, affald nævnt under nr. 4 er dog kun omfattet af dette stk. i perioden : 1) Biomasseaffald, der kan tilføres forbrændingsanlæg uden kommunal anvisning i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om biomasseaffald, i læs, der udelukkende indeholder denne type affald.

7 7 2) Kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald og tilføres et forbrændingsanlæg i hele selvstændige læs fra en godkendt forarbejdningsvirksomhed. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at kød- og benmelet ikke må anvendes i foderet til dyr, der anvendes til fødevareproduktion. 3) Fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning. For at være omfattet skal afgasningen ske i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 4) Farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder farligt affald. Stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfritagelse efter stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 3, at virksomheden kan dokumentere, at betingelsen i henholdsvis stk. 2, nr. 2, 2. pkt., og stk. 3, nr. 2, 2. pkt., er opfyldt.««[ophævelse af fritagelsen for affaldsvarmeafgift for farligt affald. Ophævelse af fritagelsen for tillægsafgift for farligt affald l. januar 2013] 16) Nr. 15 affattes således:»15. 8, stk. 8, 10. pkt., affattes således:»i perioden er satserne i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 5.««[Konsekvens af ophævelsen af bilag 5 i kulafgiftsloven] 17) Det i nr. 16 foreslåede 8 b, stk. 5, udgår. [Præcisering] 18) Det i nr. 16 foreslåede 8 c, stk. 5, udgår. [Præcisering] 19) Det i nr. 16 foreslåede 8 d, stk. 9, udgår. [Præcisering] 20) I nr. 16 ændres»bilag 7«til:»bilag 6«. [Konsekvens af ophævelsen af bilag 4 i kulafgiftsloven] 21) I nr. 16 ændres»bilag 8«til:»bilag 7«. [Konsekvens af ophævelsen af bilag 4 i kulafgiftsloven] 22) I nr. 16 ændres»bilag 9«til:»bilag 8«. [Konsekvens af ophævelsen af bilag 4 i kulafgiftsloven] 23) Nr. 20 affattes således:»20. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for kulafgiftslovens 1, stk

8 8 Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 1-5 nævnte varer Satser efter energiindhold af den i stk. 1, nr. 6 nævnte varme kr./gj 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 kr./gj 46,1 46,4 46,8 47,2 47,5 Bilag 3. Satser for kulafgiftslovens 1, stk Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 1, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 3, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 4, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra a, nævnte varer, Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra b, nævnte varer kr./t kr./t kr./t kr./t kr./t kr./t Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens 7, stk Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede kr./gj 45,9 46,7 47,5 48,4 49,3

9 9 varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens 8, stk Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk kr./gj varme kr./gj varme ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 43,1 43,9 35,4 36,4 Bilag 6. Satser for kulafgiftslovens 8 a Nedsættelse af tilbagebetaling Pct. 7,8 7,7 7,7 Bilag 7. Satser for kulafgiftslovens 8 b, 8 c og 8 d Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved kr./gj varme kr./gj varme ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 46,7 47,5 48,4 49,3

10 10 efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk Bilag 8. EU s minimumsafgifter 1) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), kr./gj 1,2 koks, cinders og koskgrus 2) jordoliekoks kr./gj 1,2 3) brunkulsbriketter og brunkul kr./gj 1,2 Kul efter vægt For varer nævnt under nr. 1 kr./t 32 For varer nævnt under nr. 3 kr./t 22 «.«[Nyaffattelse af bilagene til kulafgiftsloven som konsekvens af ophævelsen af bilag 4 i kulafgiftsloven] 24) Nr. 5 affattes således: Til 4»5. 1, stk. 4, 3. pkt., affattes således:»for biobrændstoffer, hvor afgiften opgøres efter energiindhold efter stk. 8, der blandes med andre afgiftspligtige varer efter stk. 1, betales forholdsmæssig afgift af biobrændstoffer og de øvrige afgiftspligtige varer.««[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 25) Nr. 6 affattes således:»6. 1, stk. 6, affattes således:»stk. 6. Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål end det, de er afgiftsberigtiget efter, jf. dog stk. 4, 2. pkt.««[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 26) Nr. 7 affattes således:»7. 1, stk. 8 og 9, affattes således:»stk. 8. Af biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- eller fyldstof i motorbrændstof, og som afsættes af virksomheder, der er registreret efter 3, stk. 1 eller 2, kan der betales afgift efter energiindholdet, såfremt dette opgøres eller foreligger. Afgiften er 129,2 kr. pr. GJ for benzinækvivalenter (2015-niveau) og er 75,6 kr. pr. GJ for dieselækvivalenter (2015- niveau). I perioden er satserne som anført i bilag 2. Stk. 9. Betales afgift efter stk. 8, skal virksomheden kunne dokumentere opgørelsen af energiindholdet til told- og skatteforvaltningen.««

11 11 [Rettelse af henvisning til en bestemmelse] 27) Nr. 8 affattes således:»8. I 1 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Satserne i stk. 1 og 8 reguleres efter 32 a.««[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 28) Nr. 10 affattes således:»10. 7, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan registrerede oplagshavere og varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af 1, stk. 5.««[Rettelse af henvisning til en bestemmelse] 29) Efter nr. 10 indsættes som nye numre:»01. I 7, stk. 9, indsættes efter» 11«:»og 11 a«. 02. I 8, stk. 2, indsættes efter» 11«:»og 11 a«.«[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 30) Det under nr. 25 foreslåede 11 b, stk. 5, udgår. [Præcisering] 31) Det under nr. 25 foreslåede 11 c, stk. 5, udgår. [Præcisering] 32) Det under nr. 25 foreslåede 11 d, stk. 9, udgår. [Præcisering] 33) Nr. 28 affattes således:»28. 14, stk. 5, 1. pkt., affattes således:»registrerede oplagshavere og varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af 1, stk. 5, og på forlangende dokumentere dette over for told- og skatteforvaltningen.««[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 34) Nr. 29 affattes således:»29. 14, stk. 6, affattes således:»stk. 6. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.««[rettelse af henvisning til en bestemmelse] 35) Nr. 31 affattes således:»31. 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) overtræder 1, stk. 6, 3, stk. 1 eller 12, 4, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., 12, stk. 10, 14, stk. 1-9 eller 10, 15, stk. 1, 22, stk. 2, 3 eller 4, eller 29, stk. 3,««

12 12 [Rettelse af henvisning til en bestemmelse] 36) Nr. 34 affattes således:»34. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for mineralolieafgiftslovens 1, stk. 1 og stk Satser ved dagtemperatur 1) Gas- og dieselolie, øre/l 277,4 282,5 287,6 292,7 298,0 der an- vendes som motorbrændstof 2) Anden gas- og øre/l 205,6 209,3 213,1 216,9 220,8 dieselolie 3) Let dieselolie øre/l 266,9 271,8 276,7 281,6 286,6 (svovlindhold højst 0,05 pct.) 4) Svovlfattig øre/l 247,9 252,4 257,0 261,5 266,2 dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 5) Svovlfri diesel øre/l 247,9 252,4 257,0 261,5 266,2 (svovlindhold højst 0,001 pct.): 6) Fuelolie øre/kg ,2 241,5 245,8 250,3 7) Fyringstjære øre/kg 209,7 213,5 217,3 221,3 225,2 8) Petroleum, der øre/l 277,4 282,5 287,6 292,7 298,0 anvendes som motorbrændstof 9) Anden petroleum øre/l 205,6 209,3 213,1 216,9 220,8 10) Blyholdig øre/l 459,8 468,1 476,6 485,1 493,9 benzin (blyindhold over 0,013 g/l) 11) Blyfri benzin øre/l 391,3 398,3 405,5 412,8 420,2 (blyindhold højst 0,013 g/l) 12) Autogas øre/l 172,6 175,7 178,8 182,0 185,3 (LPG) 13) Anden flaskegas øre/kg 317,4 323,1 328,9 335,0 340,9 (LPG), der anvendes som motorbrændstof 14) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremøre/kg 263,7 268,4 273,3 278,2 283,2

13 13 kommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 15) Karburatorvæske 16) Smøreolie o.l. under pos , , , i EU s KN Energiafgift for benzinækvivalenter efter stk. 8 Energiafgift for dieselækvivalenter efter stk. 8 Satser ved 15 C 1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 2) Anden gas- og dieselolie 3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) 4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.): 8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof 9) Anden petroleum 10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) 11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) 15) Karburatorvæske 16) Smøreolie o.l. under pos , , øre/l 429,2 437,1 445,0 453,0 461,1 205,6 209,3 213,1 216,9 220,8 øre/l øre/gj 118,1 120,3 122,4 124,7 126,9 øre/gj 69,1 70,4 71,7 72,9 74,2 øre/l 275,8 280,8 285,9 291,0 296,3 øre/l 204,4 208,1 211,8 215,6 219,5 øre/l 265,4 270,2 275,1 280,0 284,9 øre/l 246,5 250,9 255,5 260,0 264,7 øre/l 246,5 250,9 255,5 260,0 264,7 øre/l 275,8 280,8 285,9 291,0 296,3 øre/l 204,4 208,1 211,8 215,6 219,5 øre/l 456,0 464,2 472,6 481,1 489,8 øre/l 388,0 395,0 402,1 409,4 416,7 øre/l 425,8 433,5 441,3 449,2 457,3 øre/l 204,4 208,1 211,8 215,6 219,5

14 , i EU s KN Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens 9, stk Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./gj 45,9 46,7 47,5 48,4 49,3 Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens 11, stk Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk kr./gj varme kr./gj varme ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 43,1 43,8 35,7 36,4 Bilag 5. Satser for mineralolieafgiftslovens 11 a Nedsættelse af tilbagebetaling Pct. 7,8 7,7 7,7 Bilag 6. Satser for mineralolieafgiftslovens 11 b, 11 c og 11 d

15 15 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeanlæg kr./gj varme kr./gj varme 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 46,7 47,5 48,4 49,3 Bilag 7. EU s minimumsafgifter Enhed EU s minimumssatser 1) gas- og dieselolie til motorbrug øre/l 15,8 2) anden gas- og dieselolie øre/l 15,8 3) fuelolie øre/kg 12,5 4) fyringstjære øre/kg 11,3 5) petroleum til motorbrug øre/l 15,8 6) anden petroleum øre/l 15,8 7) autogas (LPG) øre/l 16,5 8) anden flaskegas (LPG) øre/kg 16,5 Satser ved 15 C for varer nævnt under nr. 1 og 5 øre/l 15,7 «.«[Indsættelse af afgiftssats for smøreolier ved 15 C i bilag 2] Til 5 37) Nr. 2 affattes således:»2. 2, stk. 1, affattes således:»i perioden er afgiftssatserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for 1) Gas- og dieselolie, 45,1 øre pr. liter. 2) Fuelolie, 53,9 øre pr. kg. 3) Fyringstjære, 48,5 øre pr. kg. 4) Petroleum, 45,1 øre pr. liter. 5) Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus, 16,1 kr. pr. GJ eller 452,1 kr. pr. ton. 6) Jordoliekoks, 15,6 kr. pr. GJ eller 516,0 kr. pr. ton. 7) Brunkulsbriketter og brunkul, 16,1 kr. pr. GJ eller 306,8 kr. pr. ton.

16 16 8) Elektricitet, 6,7 øre pr. kwh. Denne afgift benævnes energispareafgift. 9) Autogas (LPG), 27,4 øre pr. liter. 10) Anden flaskegas (LPG), 50,8 øre pr. kg. 11) Gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), 50,4 øre pr. kg. 12) Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m 3 (Nm 3 ), 38,4 øre pr. Nm 3. 13) Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU's kombinerede nomenklatur a) med et vandindhold på mindst 27 pct., 13,6 kr. pr. GJ og b) med et vandindhold på mindre end 27 pct., 13,6 kr. pr. GJ. 14) Benzin, 40,8 øre pr. liter. 15) Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel 170 kr. pr. ton udledt CO2. 16) Smøreolie o.l. under pos , , og i EU s KN 45,1 øre pr liter.««[indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 38) Nr. 4 affattes således:»4. I 2 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Satserne nævnt i stk. 1 og 2, reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolier m.v. I tilfælde, hvor afgiftssatsen er angivet både ved dagtemperatur og ved 15 C finder afgiftssatsen ved dagtemperatur anvendelse ved udlevering til forbrug her i landet, jf. 5, stk. 1, nr. 1.««39) Nr. 5 affattes således:»5. I 5, stk. 1, nr. 1, ændres»og 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 40) Nr. 6 affattes således:»6. I 7, stk. 1, nr. 1, ændres»og nr. 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 41) Nr. 8 affattes således:»8. I 7, stk. 5, nr. 1, ændres»og nr. 9-13«til:», nr og nr. 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 42) Nr. 9 affattes således:»9. I 7, stk. 5, nr. 2, ændres»og nr. 9-11«til:», nr og nr. 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 43) Nr. 15 affattes således:»15. I 9, stk. 2, 1. pkt., ændres»og 10-13«til:», og 16«og» 2, stk. 1, nr. 1-13«til:» 2, stk.1, nr og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 44) Nr. 16 affattes således:»16. I 9 a, stk. 1, 1, pkt., ændres»og 9-13«til:», 9-13 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126]

17 17 45) Nr. 19 affattes således:»19. I 11, ændres»9-14«til:»9-14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 46) Nr. 20 affattes således:»20. I 12, stk. 1, nr. 1, ændres»og 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 47) Nr. 21 affattes således:»21. I 13, stk. 2, nr. 1, ændres»og 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 48) Nr. 22 affattes således:»22. I 14, nr. 1, ændres»og 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 49) Nr. 23 affattes således:»23. I 18, 2. pkt., ændres»og 14«til:», 14 og 16«.«[Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] 50) Nr. 24 affattes således:»24. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for kuldioxidafgiftslovens 2, stk. 1, 2 og Ved dagtemperatur 1) gas- og dieselolie øre/l 41,3 42,0 42,8 43,5 44,3 2) fuelolie øre/kg 49,3 50,2 51,1 52,0 52,9 3) fyringstjære øre/kg 44,4 45,2 46,0 46,8 47,6 4) petroleum øre/l 41,3 42,0 42,8 43,5 44,3 5) stenkul (inkl. Stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./gj 14,8 15,0 15,3 15,6 15,9 6) jordoliekoks kr./gj 14,3 14,6 14,8 15,1 15,4 7) brunkulsbriketter og brunkul elektricitet kr./gj 14,8 15,0 15,3 15,6 15,9 8) elektricitet øre/kwh 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 9) autogas (LPG) øre/l 25,1 25,6 26,0 26,5 27,0 10) anden flaskegas øre/kg 46,5 47,3 48,2 49,0 49,9 (LPG) 11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering øre/kg 46,1 46,9 47,7 48,6 49,5

18 18 af mineralsk olie (raffinaderigas) 12) naturgas og øre/nm 3 35,1 35,7 36,4 37,0 37,7 bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3 (Nm3 ) 13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU s kombinerede nomenklatur a) med et vandindhold kr./gj 12,4 12,7 12,9 13,1 13,4 på mindst 27 pct. b) med et vandindhold kr./gj 12,4 12,7 12,9 13,1 13,4 på mindre end 27 pct. 14) benzin øre/l 37,3 37,9 38,6 39,3 40,0 15) Ikke bionedbrydeligt kr./t 155,4 158,2 161,1 164,0 166,9 affald anvendt som brændsel 150 kr. pr. ton udledt CO2. 16) Smøreolie o.l. øre/l 41,3 42,0 42,8 43,5 44,3 under pos , , , i EU s KN Kul efter vægt stenkul (inkl. stenkulsbriketter), kr./t 413,5 420,9 428,5 436,2 444,1 koks, cinders og koksgrus jordoliekoks kr./t 471,9 480,4 489,1 497,9 506,9 brunkulsbriketter kr./t 280,6 285,6 290,8 296,0 301,3 og brunkul Varer omfattet af kr./t 355,7 362,1 368,6 375,2 382,0 stk. 1, nr. 13, litra a Varer omfattet af kr./t 467,6 476,0 484,6 493,3 502,2 stk. 1, nr. 13, litra b Satser ved 15 C: for varer nævnt øre/l 41,0 41,8 42,5 43,3 44,1 under stk. 1, nr. 1 og 4 for varer nævnt under stk. 1, nr. 14 øre/l 37,0 37,6 38,3 39,0 39,4 Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens 7, stk. 7

19 19 Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter «.«kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk [Indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126] ,8 12,0 12,2 12,5 12,7 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 Til 9 51) Nr. 1 affattes således:»1. 10, stk. 1, affattes således:»afgiften udgør 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. I perioden udgør afgiften af farligt affald dog 160 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.««[indsættelse af ændringer i lovteksten fra L 126 og ophævelse af afgiftsfritagelse for farligt affald, der deponeres] 52) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:»01. 10, stk. 4, der bliver stk. 2, affattes således:»stk. 2. Afgiften udgør ligeledes 475 kr. pr. ton affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding. I perioden udgør afgiften af farligt affald dog 160 kr. pr. ton affald, der deponeres på specielle deponeringsanlæg til farligt affald med henblik på senere forbrænding.«02. 11, stk. 5, affattes således»stk. 5. Fritaget for registrering er: a) Anlæg til deponering af olie-, kemikalie, eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter. b) Anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.««[indførelse af afgift på farligt affald, der deponeres] Til 10 53) Stk. 3 affattes således:»stk. 3. 1, nr. 8-10, 14, 17 og 18, 2, nr. 6, 8, og 19-21, 3, nr. 5, 7, og 17-19, 4, nr. 9, 11, 13, 17-21, 26-27, 30 og 33, 5, nr. 5-6, 8-9, 11, og samt 7, 8 og 9 træder i kraft den 1. januar 2010.««[Konsekvens af henvisning til en bestemmelse som følge af ændringsforslag] 54) Stk. 6 affattes således:»stk. 6. Virksomheder, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er registreret efter 3, stk. 1 eller 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., som på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning på over liter af varer, der bliver afgiftspligtige, skal betale afgift

20 20 af lagerbeholdningen. Virksomhederne skal senest den 10. februar 2010 indbetale afgift af den nævnte lagerbeholdning.«[præcisering af henvisning til lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv.] 55) Stk. 8 affattes således:»stk. 8. Virksomheder, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er registreret efter 3, nr. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning på over liter af varer, der bliver afgiftspligtige, skal betale afgift af lagerbeholdningen. Virksomhederne skal senest den 10. februar 2010 indbetale afgift af den nævnte lagerbeholdning.«[præcisering af henvisning til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter] 56) Stk. 11 affattes således:»stk. 11. Stk. 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2011, pr. 1. januar 2012, pr. 1. januar 2013, pr. 1. januar 2014, pr. 1. januar 2015 og frem.«[rettelse af henvisninger til bestemmelser] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 2 Med lovforslagt foreslås en nedsættelse af tilbagebetalingen af afgift for erhvervenes processer, jf. de foreslåede bestemmelser i 11c i elafgiftsloven, 10 a i gasafgiftsloven, 8 a i kulafgiftslovens og 11 a i mineralolieafgiftsloven (energiafgiftslovene). Med dette ændringsforslag til lovforslaget foreslås, at der i de respektive fire energiafgiftsloves bestemmelser om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde indsættes henvisninger til 11 c i elafgiftsloven, 10 a i gasafgiftsloven, 8 a i kulafgiftsloven og 11 a i mineralolieafgiftsloven. Hermed sikres sammenhængen mellem energiafgiftslovenes bestemmelser om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde og de samme loves bestemmelser om tilbagebetaling af afgift. Til nr. 3 og 4 Hensigten med de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under lovforslagets 1, nr. 19 er alene, at de omfattede virksomheder skal anvende særlige afgiftssatser, og at de ellers skal følge de samme regler med hensyn til opgørelse og betaling m.v., som gælder for andre virksomheder, der skal betale overskudsvarmeafgift. De stykker vedrørende overskudsvarmeafgift under lovforslagets 1, nr. 19, som foreslås ophævet, er overflødige og kan eventuelt skabe usikkerhed om rækkevidden af reglerne. Ved den foreslåede ophævelse af disse stykker sker der hermed en præcisering af de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under nr. 19. Se bemærkningerne til nr. 1 og 2. Til nr. 5 Til nr. 6

21 21 Affaldsafgiften på affald til forbrænding er under omlægning, jf. regeringens lovforslag L 126, forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Ved lovforslag L 126 foreslår regeringen bl.a., at det præciseres, at der gælder de samme standardbrændværdier i gasafgiftsloven som i kulafgiftsloven og mineralafgiftsloven. Der foreslås en nyaffattelse af 8, stk. 2, i gasafgiftsloven. De ændringer af gasafgiftslovens 8, stk. 2, der foreslås med 11, nr. 1, i L 126, som forventes vedtaget ved 3. behandlingen den 28. maj 2009, foreslås ikke videreført i sig selv med nyaffattelsen af bestemmelsen i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Den nye affattelse af gasafgiftslovens 8, stk. 2, indeholder i forhold til den nuværende bestemmelse de ændringer, der følger af L 126 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr. 7-9 Hensigten med de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under lovforslagets 2, nr. 18 er alene, at de omfattede virksomheder skal anvende særlige afgiftssatser, og at de ellers skal følge de samme regler med hensyn til opgørelse og betaling m.v., som gælder for andre virksomheder, der skal betale overskudsvarmeafgift. Dette fremgår allerede af 10 b, stk. 3 og 4, 10 c, stk. 3 og 4, og 10 d, stk. 7 og 8 under lovforslagets 2, nr. 18. De øvrige stykker vedrørende overskudsvarmeafgift under lovforslagets 2, nr. 18 er overflødige og kan eventuelt skabe usikkerhed om rækkevidden af reglerne. Ved den foreslåede ophævelse af disse stykker sker der hermed en præcisering af de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under lovforslagets 2, nr. 18. Til nr. 10 og 11 Affaldsafgiften på affald til forbrænding er under omlægning, jf. regeringens lovforslag L 126, forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Ved lovforslag L 126 foreslår regeringen bl.a., at afgiften på affald, der forbrændes, ophæves, og at der indføres energiafgift på affaldet, som svarer til energiafgiften på fossile brændsler. Ved 2, nr. 1, i L 126 foreslås denne energiafgift indsat i kulafgiftslovens 1. Med ændringsforslaget foreslås en nyaffattelse af 1 i kulafgiftsloven, der viderefører bestemmelsen som foreslået i lovforslag L 126 med de ændringer, som er foreslået i dette lovforslags 3, nr Desuden er inkorporeret en forhøjelse af affaldsvarmeafgiften, der indekseres, til samme niveau som kul og olie, men med et fast fradrag for tillægsafgiften. Det foreslås også, at den forhøjede og indekserede affaldsvarmeafgift skal omfatte farligt affald. Endvidere foreslås indført tillægsafgift og CO2-afgift på farligt affald til forbrænding fra den 1. januar Rent lovteknisk gennemføres ændringerne vedrørende farligt affald via ophævelse af afgiftsfritagelserne for farligt affald, hvorefter farligt affald omfattes af de almindelige afgiftsregler for affald i kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven. Den forhøjede og indekserede affaldsvarmeafgift, det faste fradrag heri, og de afgiftsmæssige ændringer vedrørende farligt affald bebudedes i det fremsatte lovforslags almindelige bemærkninger, afsnit I afsnittet står, at udover affaldsvarmeafgiften på farligt affald pr. 1. januar 2010, skal der fra 1. januar 2015 indføres tilsvarende energiafgifter som for andet affald. Ved en fejl i korrekturen er der skrevet 2015, mens det rigtige årstal er i kulafgifsloven blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen

22 22 af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af kulafgiftslovens 1, der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, og som foreslås med L 126, der forventes vedtaget ved 3. behandlingen den 28. maj 2009, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bestemmelsen i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Den nye affattelse af kulafgiftslovens 1 indeholder i forhold til den nuværende bestemmelse de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008, de ændringer som foreslås ved L 126 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. I ændringsforslag nr. 11 foreslås nr. 1-4 ophævet som følge af ovennævnte. Til nr. 12 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af ophævelse af afgiftsfritagelserne for farligt affald. Der henvises til bemærkninger til ændringsforslag nr. 10 og 11. Til nr. 13 Se bemærkningerne til ændringsforslag nr. 1 og 2. Der foreslås nyaffattelser af 5, stk. 1, 4, 12 og 20 samt 6, stk. 2, i kulafgiftsloven. De ændringer af kulafgiftslovens 5, stk. 2, 4 og 12 samt 6, stk. 2, der foreslås med L 126, der forventes vedtaget ved 3. behandlingen den 28. maj 2009, foreslås ikke videreført i sig selv med nyaffattelsen af bestemmelserne i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. De nye affattelser af kulafgiftslovens 5, stk. 2, 4 og 12 samt 6, stk. 2, indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser de ændringer, der foreslås ved L 126 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr. 14 Der er tale om en konsekvens af ændringsforslaget under nr. 10, der medfører, at bilag 4 i kulafgiftsloven ophæves. Der foreslås nyaffattelser af 7, stk. 3, 5. pkt. og 8, stk. 8, 10. pkt., i kulafgiftsloven. Bestemmelserne blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bestemmelserne, der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bestemmelsen i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Den nye affattelse af 7, stk. 3, 5. pkt. og 8, stk. 8, 10. pkt., i kulafgiftsloven indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008, og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr. 15 Med ændringsforslaget foreslås ophævelse af fritagelsen for affaldsvarmeafgift på farligt affald pr. 1. januar Endvidere foreslås ophævelse af fritagelsen for tillægsafgift på farligt affald fra den 1. januar Dermed ophæves også fritagelsen for CO2-afgiften på farligt affald fra den 1. januar Til nr. 16 Der er tale om en konsekvens af ændringsforslag nr. 10 og 20, der ophæver bilag 4 i kulafgiftsloven. Der foreslås nyaffattelser af 7, stk. 3, 5. pkt. og 8, stk. 8, 10. pkt., i kulafgiftsloven. Bestemmelserne blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og for-

23 23 skellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bestemmelserne, der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bestemmelsen i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Den nye affattelse af 7, stk. 3, 5. pkt. og 8, stk. 8, 10. pkt., i kulafgiftsloven indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008, og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr Hensigten med de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under ændringsforslag nr. 16 er alene, at de omfattede virksomheder skal anvende særlige afgiftssatser, og at de ellers skal følge de samme regler med hensyn til opgørelse og betaling m.v., som gælder for andre virksomheder, der skal betale overskudsvarmeafgift. Dette fremgår allerede af 8 b, stk. 3 og 4, 8 c, stk. 3 og 4, og 8 d, stk. 7 og 8 under ændringsforslag nr. 16. De øvrige stykker vedrørende overskudsvarmeafgift under ændringsforslag nr. 16 er overflødige og kan eventuelt skabe usikkerhed om rækkevidden af reglerne. Ved den foreslåede ophævelse af disse stykker sker der hermed en præcisering af de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under ændringsforslag nr. 16. Til nr Der er tale om en konsekvens af ændringsforslaget under nr. 10, der medfører, at bilag 4 i kulafgiftsloven ophæves. Vedrørende nr. 21 foreslås det af nyaffatte bilagene til kulafgiftsloven. De pågældende bilag blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet af forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bilagene til kulafgiftsloven, der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bilagene i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. De nyaffattede bilag til kulafgiftsloven indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser i de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr Der er tale om rettelser af henvisninger til bestemmelser. Der foreslås nyaffattelser af en række bestemmelser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. De pågældende bestemmelser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bestemmelserne i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bestemmelserne i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Nyaffattelsen af bestemmelserne i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., der foreslås med dette ændringsforslag, indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser i de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr. 29 Se bemærkningerne til ændringsforslag nr. 1 og 2.

24 24 Til nr Hensigten med de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under lovforslagets 4, nr. 25, er alene, at de omfattede virksomheder skal anvende særlige afgiftssatser, og at de ellers skal følge de samme regler med hensyn til opgørelse og betaling m.v., som gælder for andre virksomheder, der skal betale overskudsvarmeafgift. Dette fremgår allerede af 11 b, stk. 3 og 4, 11 c, stk. 3 og 4, og 11 d, stk. 7 og 8 under lovforslagets 4, nr. 25. De øvrige stykker vedrørende overskudsvarmeafgift under lovforslagets 4, nr. 25 er overflødige og kan eventuelt skabe usikkerhed om rækkevidden af reglerne. Ved den foreslåede ophævelse af disse stykker sker der hermed en præcisering af de foreslåede regler om overskudsvarmeafgift under lovforslagets 4, nr. 25. Til nr Der er tale om rettelser af henvisninger til bestemmelser, herunder indsættelse af en afgiftssats for smøreolier ved 15 C i bilag nr. 2 til mineralolieafgiftsloven. Der foreslås nyaffattelser af en række bestemmelser i og bilag til lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. De pågældende bestemmelser og bilag i lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bestemmelserne i og bilagene til lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen af bestemmelserne i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Nyaffattelsen af bestemmelserne i og bilagene til lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., der foreslås med dette ændringsforslag, indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser og bilag til lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. de ændringer, der følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0 (L 207). Til nr Affaldsafgiften på affald til forbrænding er under omlægning, jf. regeringens lovforslag L 126, forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Ved lovforslag L 126 foreslår regeringen bl.a., at der pålægges afgift på ikke bionedbrydeligt affald, som medfører udledning af CO 2, når det forbrændes. CO 2,-afgiften udgør 150 kr. pr. ton udledt CO 2., og foreslås at indgå som nr. 15 i CO 2 -afgiftslovens 2, stk. 1. Samtidig hermed foreslås det med Forårspakke 2.0, at der indføres energiafgift på smøreolie o.l., herunder CO 2 -afgif. I lovforslaget (L 207), der implementerer Forårspakke 2.0 foreslås det, at afgiften på smøreolie o.l. indgår som nr. 15 i CO 2 - afgiftslovens 2, stk. 1. Med ændringsforslaget til det fremsatte lovforslag foreslås det at lade afgiften på henholdsvis ikke bionedbrydeligt affald og smøreolie o.l. indgå som nr. 15 og 16 i CO 2 -afgiftslovens 2, stk. 1. Særligt vedrørende nr. 51 foreslås det at nyaffatte bilag 2 og 3 til CO 2 -afgiftsloven. De pågældende bilag til CO 2 -afgiftsloven blev ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af afgift på elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen), der implementerede Energiaftalen af 21. februar 2008; den såkaldte afgiftsrationalisering. De ændringer af bilagene til CO 2 - afgiftsloven, der skete med lov nr. 528 af 17. juni 2008, foreslås ikke videreført med nyaffattelsen og får derfor ingen betydning. Nyaffattelsen af bilagene til CO 2 -afgiftsloven, der foreslås med dette ændringsforslag, indeholder i forhold til de nuværende bilag i CO 2 -afgiftsloven de ændringer, der

25 25 følger af lov nr. 528 af 17. juni 2008, de ændringer der foreslås med L 126 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Til nr. 51 og 52 Affaldsafgiften på affald til forbrænding er under omlægning, jf. regeringens lovforslag L 126, forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). Ved lovforslag L 126 foreslår regeringen bl.a., at afgiften på affald, der forbrændes, ophæves, og at der indføres energiafgift på affaldet, som svarer til energiafgiften på fossile brændsler. Med ændringsforslaget foreslås en nyaffattelse af 10, stk. 1, i affalds- og råstofafgiftsloven, der viderefører bestemmelsen som foreslået i 1, nr. 5, i lovforslag L 126. Desuden er inkorporeret en forhøjelse af deponeringssatsen fra 375 kr. til 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering, som foreslået i Forårspakke 2.0. Det foreslås tillige, at der indføres afgift på farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald. Det foreslås, at afgiften på farligt affald indfases gradvist, således at satsen i perioden 2010 til 2012 er på 160 kr. pr. ton, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald, medens satsen fra og med 2013 forhøjes til den almindelige sats på 475 kr. pr. ton. Indførelsen af afgift på farligt affald, herunder en deponeringsafgift på farligt affald bebudedes i det fremsatte lovforslags almindelige bemærkninger, afsnit Som en konsekvens af forslaget om at forhøje deponeringssatsen i Forårspakke 2.0 og forslaget i 1, nr. 7, i L 126 om at pålægge affald, der mellem deponeres med henblik på senere afbrænding, den almindelige deponeringssats, foreslås det at tilrette bestemmelsen i affalds- og råstofafgiftslovens 10, stk. 2. Der foreslås en ændring af reglerne om registreringspligt i affalds- og råstofafgiftsloven som følge af indførelsen af afgift på farligt affald, der afleveres til deponering på specielle deponeringsanlæg til farligt affald. Der foreslås en nyaffattelse af 10, stk. 1 og 2, og 11, stk. 5, i lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. november 2006 (affalds- og råstofafgiftsloven), der viderefører bestemmelserne som foreslået i 1, nr. 5, 7, 13 og 14 i tillæg til de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. De ændringer af affalds- og råstofafgiftslovens 10, stk. 1 og 2, der foreslås med 1, nr. 5, 7, 13 og 14 i L 126, som forventes vedtaget ved 3. behandlingen den 28. maj 2009, foreslås ikke videreført i sig selv med nyaffattelsen af bestemmelserne i dette ændringsforslag og får derfor ingen betydning. Den nye affattelse af affalds- og råstofafgiftslovens 10, stk. 1 og 2, og 11, stk. 5, indeholder i forhold til de nuværende bestemmelser de ændringer, som foreslås ved L 126 og de ændringer, der foreslås med Forårspakke 2.0. Der henvises endelig til dette forslags bemærkninger til pkt. 10 og 11, der omtaler forslagets bestemmelser om at ophæve afgiftsfritagelsen for farligt affald, der forbrændes. Til nr. 53 Der er tale om konsekvensændringer i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse som følge af de ændringer i lovforslagets nummerering, der finder sted med dette ændringsforslag. Til nr. 54 og 55

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven, som vil være gældende

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. 27/2 LSF (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 7 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 27-21-5 Fremsat den 2. november 27 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. LBK nr 1080 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2106225 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt. Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008

Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt. Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008 Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, kulafgiftsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni Betænkning. over Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af affalds-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Tilkendegivelse fra skatteministeren, jf. pkt.

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Tilkendegivelse fra skatteministeren, jf. pkt. Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 15,L 170 - Bilag 8,L 169 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 168, L 169 og L 170 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy),

Læs mere

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NO x m.v.) 1 I

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl LBK nr 335 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3729306 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1893 af 29/12/2015

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 80 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 80 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december over Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 18,L 170 - Bilag 9,L 169 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 168, L 169 og L 170 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Betænkning. II. Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider

Betænkning. II. Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider 2007/2 BTL 168, L 169 og L 170 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Folketinget (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Tillægsbetænkning. over

Folketinget (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Tillægsbetænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 8 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 8 Folketinget 2007-08 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2007 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften Notat J.nr. 13-0076486 Dato: 9. august 2013 Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove Skatteudvalget L 81 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 2007/2 BTL 32 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af momsloven

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 4 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 4 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B9: Afgifter og CO2-kvoter December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 107 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,lov om afgift af

Læs mere

2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj over Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

1. Ændrede registreringsforhold mv. som følge af øget konkurrence på elmarkedet (lovforslagets 1, nr. 1-13)

1. Ændrede registreringsforhold mv. som følge af øget konkurrence på elmarkedet (lovforslagets 1, nr. 1-13) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 12. september 2013 Ændring af elektricitetsafgiftsloven, natur- og bygasafgiftsloven, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere