ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900"

Transkript

1 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf Fax

2 Sikkerhedsanvisninger Som alle andre elektriske apparater, kan en symaskine også forårsage skader ved forkert anvendelse. Derfor bør disse sikkerhedsanvisninger læses nøje. Før ibrugtagning læs betjeningsvejledningen nøje. Strømledningen kan ikke udskiftes. Hvis strømledningen, forbundet med fodpedalen er beskadiget skal fodpedalen skrottes. Betjeningsvejledningen bør altid være i umiddelbar nærhed af symaskinen og altid følge symaskinen i tilfælde af udlån. Sluk altid ved stikkontakten når symaskine forlades. For at minimere risikoen for elektrisk stød og tilskadekomst, bør maskinen altid slukkes ved stikkontakten når der skiftes pære, skiftes nål samt når maskinen renses og smøres. Når stikket trækkes ud af stikkontakten skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Anvend altid symaskinen indendørs og altid i tørre rum. I tilfælde af synlige skader på ledninger, stik, fodpedal eller maskine bør den repareres før anvendelse. Lad aldrig børn eller ikke kvalificerede anvende maskinen uden opsyn. Sørg altid for, at symaskinens ventilations huller er fri og ikke tildækkede af støv, tråd rester eller stof. Lad aldrig børn lege med- eller omkring apparatet. Fodpedalen må aldrig tildækkes. Sæt aldrig noget ovenpå fodpedalen. Lad aldrig børn, psykiske svage, retarderede, mennesker under medicinsk behandling eller personer uden erfaring med symaskiner anvende symaskinen uden de er under opsyn. Børn bør have grundig instruktion før brug, sådan de forstår at en symaskine ikke er legetøj. Dette apparat kan bruges af børn fra og over 8 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og er givet de rette instruktioner. Rengøring og vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn uden de er under opsyn. Advarsel om skader og beskadigelse af materiel. Som bruger af elektriske apparater er man selv ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med anvendelsen. Sørg altid for orden og ryddelighed omkring symaskinen. Sørg for der er den nødvendige belysning. Fjern eventuelt ringe og smykker og undgå at bære løsthængende tøj. Langt og løsthængende hår bør bindes op. Undgå anstrengte og anspændte stillinger ved symaskinen. Anvend kun symaskinen når du er frisk og udhvilet. Tænk logisk og rationelt. Hvis et uheld opstår grundet forkert anvendelse, mangel på agtpågivenhed eller hensynsløshed, kan producenten ikke gøres ansvarlig. Til denne symaskine må kun anvendes fodpedal af typen: KD 2902 Volt: V A.C. 50Hz Max Amp: 1,0 Amp Beskyttelsesklasse: Klasse 2 Ved normal anvendelse er støjniveauet normalt under 78dB (A). Hvis ledninger eller stik er beskadigede, skal de omgående udskiftes af autoriseret for at undgå ulykker. Elektriske apparater må aldrig bortskaffes som normalt affald, men skal indleveres på genbrugscentret i den specielle nærmere anviste afdeling. El-apparater kan være forurenende i tilfælde af de ikke håndteres korrekt. 1

3 Safety instructions Like any other electrical device, a sewing machine can cause serious, even life-threatening injuries. To avoid this, and in order to work safely: Before initial use of your sewing machine, read these operating instructions thoroughly. The supply cord cannot be replaced. If the supply cord connected with foot controller is damaged the foot controller shall be scrapped. Keep the instruction at a suitable place that close to the machine, and hand it over if you give the machine to a third party. Always disconnect the power supply when leaving the machine unattended. This will prevent the risk of accidents if the machine is switched on accidentally. First pull the power plug before changing the bulb or performing maintenance work on the machine. This will prevent possibly life-threatening electric shocks. Do not remove the plug from the socket by pulling on the cable. Always grip the plug and not the cable when pulling out the power plug. Don t use the machine if it s wet or in humid environment. In case of any visible damage on the machine, the foot switch or the power cable: Have the damage repaired by Customer Service before using the sewing machine again. Never let children or elderly persons handle the machine unsupervised because they may not properly appreciate the possible dangers. Keep electrical appliances outside the reach of children. Never use the machine when the ventilation apertures are blocked. Keep the ventilation apertures of the machine and the foot switch free from fluff, dust and waste material. Children shall not play with the appliance. Never use the machines if the air went are blocked keep the air wends free form dust, fusel and leftovers. Never place anything on the foot controller. This appliance can be used by children aged from 8 years and above an persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Warning against injuries and material damages According to legislation, you as the user of an electrical appliance are responsible for preventing possible accidents through safety-conscious behavior: Keep your work space tidy. An untidy workplace can lead to accidents. Provide adequate lighting when working! Do not wear loose clothing or jewelry, as these can be caught in the moving parts. You should also wear a hair net if you have long hair. Avoid abnormal posture. Remain steady and in a well-balanced position at all times. Be alert! Pay attention to what you are doing. Always take a rational approach to your work. Never work with the sewing machine if you are unable to concentrate or if you are feeling unwell! If accidents occur as a result of handling the machine with insufficient care, or failure to follow the safety instructions in this manual, then the manufacturer cannot accept liability. For your sewing machine only use foot controller type: kd-2902 Power rating: V ~ 50Hz Current rating: 1.0A Protection Class: II The sound pressure level under normal operating conditions is 78dB (A). If the supply cord that fixed with foot controller is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge. 2

4 INDHOLD Betegnelse for de enkelte dele Tilbehør Før syning (tilslutning og sy-lampe) Aftagning af forlængerbord Syning med friarm Spoling Udtagning af spolekapsel og spole Isætning af spole i spolekapsel Isætning af spolekapsel Trådning af overtråd / trådning af dobbeltnål Sådan fanger du undertråden Ændring af sy retning Justering af balancen Justering af trådstrammer Udskiftning af nål Anvendelse af stoppepladen Tabel for nål, tråd og stof Tabel for sting, trykfod og stinglængde Før påbegyndelse af syning Sådan afsluttes en syning Stikke sting Zigzag syning Pyntesting Overlock syning Syning med stræk sting Blind sting Knap isyning Sammensyning Isyning af lynlås Syning af knaphul Oplægning Dobbelt nål Broderi Quiltning Afstands lineal Vedligehold (rensning og smøring) Fejlfinding 3

5 Contents Name of parts Accessories Before sewing (Power supply and sewing lamp) Removing extension table Free-arm sewing Winding the bobbin Removing bobbin case and bobbin Inserting bobbin into bobbin case Inserting bobbin case into shuttle race Threading upper thread & Twin needle threading Drawing up the bobbin thread Changing sewing directions Levelling the machine Adjusting thread tension Changing needle Insert darning plate Fabric-Thread-Needle-table Sewing (pattern selector) and operation table To start sewing How to finish stitches Straight stitch Zigzag sewing Automatic embroidery Overcasting Straight and zigzag stretch stitches Blind stitch Button sewing Binding Zipper sewing Buttonhole sewing Hemming Twin needle Embroidery Quilter Seam guide Maintenance (Cleaning and oiling) Checking performance problems - Troubleshooting 4

6 BETEGNELSE FOR ENKELTDELE NAME OF PARTS Trådstrammer Stingvælger Spole stop Stinglængde knap Retursynings knap Trådfører og nåleholder Forlængerbord Spoledæksel Trykfod Lampedæksel Trådgiver Trådfører Trådholder (B) (ekstra) Håndhjul Trådholder (A) Spoleapparat Trykfods løfter Fingerskrue Stingplade Thread tension dial Pattern selector dial Bobbin winder stopper Stitch length dial Reverse button Thread guide and needle clamp Extension table Shuttle cover Presser foot Face cover Take up lever Upper thread guide Spool pin (B) (Optional) Hand wheel Spool pin (A) Bobbin winder spindle Presser foot lever Thumb screw Needle plate 5

7 tilbehør accessories Spole Bobbin Filt Felt Zigzag fod (Standard fod) Zigzag foot (Standard foot) Knaphuls fod Buttonhole foot Skruetrækker Screwdriver Skruetrækker til stingplade Needle plate screwdriver Trådholder (A) Spool pin (A) Lynlåsfod Zipper foot Nåle # 14 Needle # 14 Stoppe plade Darning plate Opsprætter kniv Stitch ripper 6

8 Før syning Before sewing Tilslutning Power supply Stikkontakt Power socket 1. Sæt stikket i maskinen. 2. Sæt stikket i stik kontakten. 3. Sy-hastigheden varieres med fodpedalen. Anvend kun den medfølgende fodpedal af typen KD-2902 til symaskinen. Netledning Power cord 1. Fit plug into the machine. 2. Insert plug into the power socket. 3. Sewing speed can be varied by the foot control. For your sewing machine only use foot controller model KD Fodpedal Foot controller ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. Sy lampe Sew lamp Udskiftning af pære: 1. Fjern lampedækslet. 2. Fjern pæren, drej mod uret. 3. Isæt den nye pære, drej med uret. 4. Anvend 15 W max. Bulb replacement: 1. Open face cover in direction of arrow. 2. Remove bulb by unscrewing it counter-clockwise. 3. Install a new bulb by screwing it in clockwise. 4. Use a 15 watt (Max) bulb. 7

9 AFTAGNING AF FORLÆNGERBORD REMOVING EXTENSION TABLE Træk i venstre side af forlængerbordet og følg pilens retninger. Træk ud for at fjerne forlængerbordet og tryk ind for påsætning af forlængerbordet. Hold the left end of the extension table and follow the arrowed directions. Pull out to open, push in to close. SYNING MED FRIARM FREE-ARM SEWING 1. Symaskinen kan anvendes som fladbord, men kan hurtigt ændres til friarm ved at fjerne forlængerbordet. 2. Friarm anvendes til syning af ærmer og bukseben m.m. 3. Ved syning af ærmer, træk ærmet ind over friarmen som vist på tegningen. 1. This sewing machine can be used as a flat bed machine but easily converts to a free arm machine by removing the extension table. 2. Especially useful for sewing sleeves, pant, legs, tubular fabrics etc. more easily. 3. To sew tubular items just slip the sleeve or leg of pants on the free arm as shown on the illustration. 8

10 Spoling Winding the bobbin 1. Kobl nålen fra med knappen midt i håndhjulet. 2. Skub spoleapparatet til højre og tryk på fodpedalen. 3. Efter spoling skub spoleapparat til venstre, aktiver nålen igen via knappen i håndhjulet. 1. Release clutch by pushing the clutch button. 2. Push bobbin winder from left to right, then it starts winding. 3. Push bobbin winder from right to left and move clutch button, then it starts sewing. Knap til spoling Clutch button Skub spoleapparatet i pilens retning. Når spoling er udført skub spoleapparatet tilbage. Spoleapparat Winder spindle 2 cm tråd 2 cm thread Push bobbin winder spindle in direction of the arrow. When bobbin winding is completed, return spindle to its original position. Hvis opspolingen ikke er jævn justeres trådføreren som vist på tegningen. Korrekt Correct When bobbin winding is uneven, release the screw of the upper thread guide and adjust up or down until bobbin the winding is balanced. Skrue Screw 9

11 UDTAGNING AF SPOLEKAPSEL OG SPOLE REMOVING BOBBIN CASE AND BOBBIN Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste position og åbn griberdækslet. 1. Raise the needle to its highest position and open shuttle race cover. 2. Grib i spolekapslens lås og træk spolekapslen ud. 2. Open the hinged latch of the bobbin case and pull the bobbin case out of the machine. 3. Slip låsen og spolen kan tages ud. 3. Release the latch and the bobbin will fall out easily. ISÆTNING AF SPOLE I SPOLEKAPSEL INSERTING BOBBIN INTO BOBBIN CASE 5 cm Slids Slot 1. Træk ca. 5 cm tråd ud af spolen og isæt spolen som vist på tegningen. 1. Pull approx. 5 cm of thread from bobbin and insert it into bobbin case as shown. 2. Træk tråden ind i slidsen. 2. Guide the end of thread into the slot. 10 cm Spændings fjeder Tension spring 3. Træk tråden gennem slidsen og under fjederen. 3. Pull the thread through the slot and under the tension spring and pull out about 10 cm of thread. 10

12 isætning af spolekapsel inserting bobbin case into shuttle race Finger Finger Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste stilling. Hold fast i spolekapslens lås. 1. Raise the needle to its highest position. Pull the thread to the front, open the latch of the bobbin case and hold it. Isætning Insert 2. Medens låsen holdes åben isættes spolekapslen og låsen slippes. 2. Holding the latch open, place bobbin case onto the center pin in the shuttle and release latch. 11

13 Trådning af overtråd Threading upper thread Før tråden fra A til H som vist på tegningerne. Pass the thread from A to H as illustrated. E B A B E C d D h G F Trådning af dobbeltnål Twin needle threading C h f G 12

14 SÅDAN FANGER DU UNDERTRÅDEN DRAWING UP THE BOBBIN THREAD 1. Hold fat i overtråden med venstre hånd og drej langsomt på håndhjulet indtil nålen igen er i top. Træk herefter i overtråden og undertråden kommer nu til syne. 1. Hold the upper thread with left hand, turn the hand wheel slowly towards you until the needle goes down and comes up. Then stop the hand wheel when the take up lever is at its highest position. Lightly draw up the upper thread, by which the lower thread will be brought up in a loop. 2. Træk nu begge tråde under trykfoden og om på maskinens bagside. 3. Læg stoffet under trykfodens forreste ende og sænk den. 4. Start herefter syningen. 2. Pull out both threads and place them together under presser foot to the rear of the machine. 3. Place fabric under presser foot from the front, lower presser foot. 4. Start to sew. Ændring af syretning changing sewing directions 1. Kør nålen ned i stoffet, hæv trykfoden og drej stoffet omkring nålen. 1. Lower needle down into fabric and raise presser foot, pivot the fabric around the needle to change direction as desired. 2. Sænk trykfoden og start syningen. 2. Lower the presser foot and start to sew. 13

15 Justering af balancen levelling the machine Ned Down Op Up 14

16 JUSTERING AF TRÅDSTRAMMER ADJUSTING THREAD TENSION Normal overtrådsstramning: 4-6 Normal upper thread tension: 4-6 Korrekt Correct Stof Fabric Overtråd Upper thread Justering af overtråds stramning sker ved at dreje på hjulet. Upper thread tension may be adjusted by turning the thread tension dial. Undertråd Bobbin thread Forkert Incorrect Bagside af stof, overtråd. Indside of fabric, Upper thread. Justering af undertråden kan øges ved at spænde skruen og mindskes ved at løsne skruen. Lower thread tension can be increased by turning the screw of the bobbin case slightly to the right (clockwise). Turning it to the left (counterclockwise) decreases tension. 15

17 Udskiftning af nål Changing needle Nåleholder skrue Needle clamp screw Spænde Tighten Løsne Loosen Den flade side altid bagud Flat face side away from you 1. Kør nålen i øverste stilling. 2. Løsn nåleholderskrue og tag nålen ud. 3. Isæt ny nål med den flade side bagud. 4. Spænd skruen igen. 1. Raise the needle bar to its highest position. 2. Loosen needle clamp screw and remove the old needle. 3. With the flat side of the needle facing away from you, insert the needle as far up as it will go. 4. Tighten the needle clamp screw securely. ANVENDELSE AF STOPPEPLADEN INSERT DARNING PLATE Anvendes hvis du selv ønsker at kontrollere stoffets transport. Kør nålen i top, hæv trykfoden og monter stoppepladen i de to huller. Se også side 25 for isyning af knapper. Sometimes you will want to control the feeding of fabric yourself. Turn the needle bar to its highest position and raise the presser foot over the needle plate, aligning two pins of the darning plate with holes of needle plate. You may then determine the movement of the fabric by yourself. See page 25 for button sewing application. 16

18 tabel for nål, tråd og stof fabric-, thread- and needle-table Vejledning i valg af stinglængde, tråd og nål afhængig af stof. Please pay attention to the following list as a guide for sewing different types of fabric. Stof Fabric Tråd Thread Nål Needle Stinglængde Length of Stitches Stikke sting Straight stitch Zigzag Zigzag Stinglængde Stitch Length Dial Trådstrammer Indication of Upper Tension Nylon Nylon 80 Bomuld 80 Cotton Tyndt Light Tricot Tricot Silke Silk 60 S Fiber silke 60 S Fiber silk 50 Silke 50 Silk 70 (10) Uld / silke Wool / silke 50 S Fiber silke 50 S Fiber silk 80 (12) Medium Medium Gingham Gingham Tynd jersey Thin Jersey Garbardine Garbardine Bomuld Cotton 60 S Fiber 60 S Fiber 50 Silke 50 Silk (12-14) 80 (12) Tykt Heavy Denim Denim Jersey Jersey 50 Bomuld 50 Cotton 50 S Fiber 50 S Fiber (14-16) (12-14) Tweed Tweed 50 Silke 50 Silk (12-14) 17

19 TABEL FOR STING, TRYKFOD OG STINGLÆNGDE SEWING (PATTERN SELECTOR) AND OPERATION TABLE A Stikkesting Straight stitch Sting Stitch patterns Sting længde Stitch length Trykfod Presser foot Stoppe plade Darning plate B-E Zigzag Zigzag F Blind sting Blind stitch G Blok sting Box stitch H Seks sting zigzag Three step zigzag I Dobbelt overlock Double overlock J Strikvare stitch Pullover stitch K Smock sting Honeycomb stitch L Tredobbelt zigzag Triple zigzag stitch M Tredobbelt stikkesting Straight stretch stitch N O P Pyntesting Automatic Embroidery Q R-T Knaphul Buttonhole Broderi Free-hand embroidery Ingen None 18

20 Før påbegyndelse af syning to start sewing Vigtig vejledning: 1. Kør trådgiveren i øverste position ved start/stop af syning. 2. Hold fast i begge trådender indtil der er syet ca. 5 centimeter. 3. Der skal være stof under nålen før syningen påbegyndes. 4. Start syningen ved at trykke på fodpedalen. 5. Afprøv maskinens indstillinger på et stykke fraklip, før du påbegynder syningen. 6. Husk at slukke på stikkontakten når maskinen forlades. Bemærk! 1. Drej altid håndhjulet mod dig selv (mod uret). 2. Led stoffet men træk aldrig i stoffet. 3. Undgå at knække nåle ved at hæve nålen til top før stoffet fjernes. Important hints: 1. Raise the take-up lever to its highest position before starting and after stopping sewing. 2. Hold both threads about 10 cm to the rear of the machine for the first two or three stitches. 3. Sufficient fabric should be placed under needle before lowering the presser foot. 4. Depress foot/speed control and start to sew. 5. Test the machine stitches on a scrap of fabric you plan to use, adjusting the machine for the length of the stitch and tension suitable to your fabric. 6. Separate the machine from the power system if you leave it unsupervised. Attention! 1. When turning the balance wheel manually, always turn it toward you. 2. Guide the cloth gently with your hand. 3. To prevent breaking needles, always raise the needle out of the fabric when you stop sewing. 19

21 SÅDAN AFSLUTTES EN SYNING HOW TO FINISH STITCHES 1. Sy til kanten. 2. Tryk på retursyning og sy 3-4 cm baglæns. 3. Kør nålen i top. 4. Hæv trykfoden og fjern stoffet. 1. Sew to the edge of seam. 2. Push the reverse button and sew in reverse for about 3-4 cm. 3. Raise needle into its highest position. 4. Lift the presser foot and pull the fabric out of the back of the machine. Trådskærer Cutting thread slot 5. Skær tråden med trådskæreren. 5. Cut threads as shown on the thread cutter. 20

22 STIKKE STING STRAIGHT STITCH 1. Mest anvendte sting type. 2. Anvend standard trykfoden (Zigzag foden). 3. Ved syning i lette materialer anvend små sting(se side 17). 1. This type of stitching is used most frequently. 2. The zigzag presser foot can be used for both straight and zigzag sewing. 3. For sewing light fabric, use a smaller stitch size (Refer to page 17 for dial setting). ZIGZAG SYNING ZIGZAG SEWING Stingvælger position Pattern selector position Satin sting kan anvendes til applikationer, mønstre, initialer m.m. Zigzag er det mest anvendelige universale sting. Satin stitching can be used for sewing initials, patterns, appliqué, etc. The zigzag stitch is a universal stitch. The satin stitch pattern has short tense stitches which can be used for sewing. PYNTESTING AUTOMATIC EMBROIDERY N O P Q De fire viste sting er meget anvendelige til dekorationer og er specielt egnede til vævede stoffer. For alle 4 sting kan stinglænge justeres, så maskerne arbejdes tæt sammen og dermed får et satinagtigt look. Når der sys satinsting vil papir lagt på bagsiden under syning give et bedre resultat. These stitches have a wide range of decorative and utility applications and are particularly suitable for woven fabrics. The Scallop stitch (N) is ideal for edging collars, cuffs, tablecloths, serviettes etc. For all the stitches, the stitch length can be reduced to achieve a close satin stitch if required. With satin stitch a paper backing, will improve the result. 21

23 Overlock syning overcasting Stingvælger position Pattern selector position Velegnede til låsning af stofkanter for at undgå optrevling. Use these stitches for oversewing rough edges. SYNING MED STRÆK STING STRAIGHT AND ZIGZAG STRETCH STITCHES Stingvælger position Pattern selector position Anvendes ved syning i elastiske materialer såsom strikvarer eller tricot. Stingene tillader stoffet at arbejde uden tråden knækker. Use this stitch with knitted, tricot or other stretchy fabrics. The stitch enables your seam to stretch without breaking the thread. 22

24 BLIND STING (EKSTRA) BLIND STITCH (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position 1. Fold stoffet som vist. 1. Fold fabric as shown. 2. Afslut sømmet som vist. 2. Finish the seam as shown. 23

25 Juster trykfoden indtil den ønskede afstand opnås. Adjust the width to obtain the correct seam. Forkert - Nålen rammer det forkerte sted i folden (for langt til højre). Wrong - Needle is not piercing edge to fold at all. Forkert - Nålen rammer for langt til venstre. Wrong - Needle pierces the edge of fold too much. (A) (B) Korrekt syning. Correct seam. (C) 24

26 KNAP ISYNING (EKSTRA) BUTTON SEWING (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position Nål Needle (Anvend stoppe plade, se side 16) 1. Monter stoppepladen. 2. Monter den specielle trykfod til knap isyning. 3. Placer knappen mellem stof og trykfod. 4. Drej forsigtigt håndhjulet og vær sikker på, at nålen rammer knappens huller. 5. Sy cirka 7 sting. 6. Træk begge tråde om på bagsiden og gør dem fast. (Use Darning plate see page 16) 1. Place the darning plate properly. 2. Place button presser foot in position and attach it firmly. 3. Place the button between presser foot and fabric and lower the presser foot. 4. Manually turn hand wheel towards you, ensuring that the needle enters into both holes of button without obstruction. (Increase or decrease width setting). 5. Sew about 7 stitches. 6. Pull both threads to the underside and tie them together. SAMMENSYNING BINDING Stingvælger position Pattern selector position Ved sammesyning anvend et af de to viste sting. To sew fabrics edge select the multi-zigzag stitch. 25

27 ISYNING AF LYNLÅS ZIPPER SEWING Stingvælger position Pattern selector position 1. Påmonter lynlåsfoden og vælg stikkesting. 2. Lynlåsfoden er designet til at sy tæt på metalkanten, dog uden at ramme metallet. 3. Placer trykfoden korrekt. 4. Fold stoffet ca. 2 cm og placer det under trykfoden. 1. Utilize the zipper foot and select straight stitch. 2. Zipper foot is designed to sew close to a raised edge, thus preventing sewing on zipper. 3. Place zipper foot in position and attach firmly. 4. Fold the fabric about 2 cm and place the fabric under foot. 1. For at sy venstre side af lynlåsen, monter trykfoden til højre for nålen. 2. For at sy højre side af lynlåsen, monter trykfoden til venstre for nålen. 1. To sew the left side of the zipper, set the zipper on the right side of the needle. 2. To sew the right side of the zipper, set it on the left side of the needle. Sy som vist på tegningen. Sew as illustrated. 26

28 SYNING AF KNAPHUL BUTTONHOLE SEWING Anvend knaphulsfod. Anvend kort stinglængde. Use the buttonhole foot. Set the stitch length dial. Før syningen monteres trykfoden som vist. Before sewing, fit buttonhole foot as shown. Stingvælger Pattern selector dial Trin Steps Indstilling Settings 1. Sæt stingvælger til 1 2. Sy venstre side 3. Hæv nålen 1. Set dial to 1 position 2. Sew left side 3. Raise the needle 4. Sæt stingvælger til 2 5. Sy 5-6 sting 6. Hæv nålen 4. Set dial to 2 position 5. Sew 5-6 stitches 6. Raise the needle 7. Sæt stingvælger til 3 8. Sy højre side 9. Hæv nålen 7. Set dial to 3 position 8. Sew right side 9. Raise the needle 10. Sæt stingvælger til Sy 5-6 sting 12. Hæv nålen 10. Set dial to 4 position 11. Sew 5-6 stitches 12. Raise the needle Efter syningen åbnes knaphullet med en opsprætterkniv. Cut buttonhole along centre with cutter as shown. 27

29 OPLÆGNING (EKSTRA) HEMMING (OPTIONAL) 3 mm 1 mm 20 mm 1. Kør nålen i top og påmonter en sømfolderfod. 2. Fold stoffet over kanten med ca. 3 mm og før det ind under trykfoden. 1. Raise the foot and the needle to its highest position. Replace the foot with the picot foot. 2. Fold over the fabric edge by about 3 mm and place it under the foot. 3. Sænk trykfoden og påbegynd syning. 4. Under syningen foldes stoffet med hånden og føres til trykfoden. 5. Pas på stoffet ikke flytter sig til siden. Led forsigtigt stoffet ind i trykfoden. Ikke alle stoffer egner sig. 3. Lower the foot and sew the hem. 4. While sewing fold the fabric to the left a little and allow it to run into the hemmer foot. 5. Make sure that the fabric does not move under the right half of the foot. The fabric must be fed into the scroll of the hemmer sufficiently so that the work piece edge runs freely through the groove under the foot. Only suitable materials can be used and some practice may be necessary to achieve the best results. 28

30 DOBBELT NÅL (EKSTRA) TWIN NEEDLE (OPTIONAL) Isæt trådholder (B) illustreret som nummer 13 på side 5. Isæt dobbelt nål med den flade side bagud. Please place second spool pin (B) into the position for twin needle sewing. Illustrated number 13 on page 5. Put in the twin needle with the flat side backwards. Tråd maskinen som normalt (se side 12) og før en tråd i hver af nålene. Syning må ikke overstige 3. bredeste sting bredde, da dette vil brække nålene. Thread the machine as for normal sewing, leading both threads to needle and passing their ends separately through its eye. Sewing width should not exceed the third widest stitch width, as this will break the needles. BRODERI EMBROIDERY (Anvend stoppeplade se side 16) Fjern trykfoden og påmonter stoppepladen. Sænk trykfods løfteren og flyt stoffet i den ønskede retning. (Use Darning plate see page 16) Remove the presser foot and attach the darning plate. Lower feed dog and move the hooped fabric slowly in the desired direction until the fabric has been embroidered. 29

31 QUILTING (EKSTRA) QUILTER (OPTIONAL) 1. Påmonter en quiltelineal i trykfodsholderen. 2. Juster til den ønskede afstand. 1. Slide the arm through the hole on top of the pressure foot holder. 2. Move the quilter to the required stitch distance. AFSTANDS LINEAL (EKSTRA) SEAM GUIDE (OPTIONAL) 1. Anvend afstands lineal for at opnå ensartet afstand til stoffets kant. 2. Påmonter linealen på nålens højre side og juster til den ønskede afstand. 3. Under syningen skal stoffet røre linealens kant. 1. Use the seam guide to sew long seams of an equal distance from the edge of the fabric. 2. Screw the guide on the right side of the needle plate and adjust the desired distance. 3. While sewing, the edge of the fabric must touch the guide. 30

32 VEDLIGEHOLD MAINTENANCE ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. A B C Rensning af griberleje (A) Låse (B) Griber ring (C) Griber Cleaning shuttle race (A) Latch knob (B) Shuttle race cover (C) Shuttle hook A 1. Kør nålen i top. 2. Afmonter spolekapsel. 3. Vrid låsene A som vist på tegning. 4. Tag griber ringen ud. 5. Tag griberen ud. 6. Rens samtlige dele for gammelt olie. Påfør en til to dråber ny olie og saml delen igen. 1. Raise needle to its highest position. 2. Take out the bobbin case. 3. Turn the latch knob A as illustrated. 4. Take off shuttle race cover. 5. Take out shuttle hook. 6. Clean and oil shuttle race and hook, thereafter replace all parts in reverse order. Åbn griberdækslet og smør de viste dele. Open face cover and oil the parts indicated. Rensning af transportør. Cleaning feed dog. 31

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50. User s Manual Brugsanvisning

Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50. User s Manual Brugsanvisning Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50 User s Manual Brugsanvisning 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect from risk of

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere