ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900"

Transkript

1 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf Fax

2 Sikkerhedsanvisninger Som alle andre elektriske apparater, kan en symaskine også forårsage skader ved forkert anvendelse. Derfor bør disse sikkerhedsanvisninger læses nøje. Før ibrugtagning læs betjeningsvejledningen nøje. Strømledningen kan ikke udskiftes. Hvis strømledningen, forbundet med fodpedalen er beskadiget skal fodpedalen skrottes. Betjeningsvejledningen bør altid være i umiddelbar nærhed af symaskinen og altid følge symaskinen i tilfælde af udlån. Sluk altid ved stikkontakten når symaskine forlades. For at minimere risikoen for elektrisk stød og tilskadekomst, bør maskinen altid slukkes ved stikkontakten når der skiftes pære, skiftes nål samt når maskinen renses og smøres. Når stikket trækkes ud af stikkontakten skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Anvend altid symaskinen indendørs og altid i tørre rum. I tilfælde af synlige skader på ledninger, stik, fodpedal eller maskine bør den repareres før anvendelse. Lad aldrig børn eller ikke kvalificerede anvende maskinen uden opsyn. Sørg altid for, at symaskinens ventilations huller er fri og ikke tildækkede af støv, tråd rester eller stof. Lad aldrig børn lege med- eller omkring apparatet. Fodpedalen må aldrig tildækkes. Sæt aldrig noget ovenpå fodpedalen. Lad aldrig børn, psykiske svage, retarderede, mennesker under medicinsk behandling eller personer uden erfaring med symaskiner anvende symaskinen uden de er under opsyn. Børn bør have grundig instruktion før brug, sådan de forstår at en symaskine ikke er legetøj. Dette apparat kan bruges af børn fra og over 8 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og er givet de rette instruktioner. Rengøring og vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn uden de er under opsyn. Advarsel om skader og beskadigelse af materiel. Som bruger af elektriske apparater er man selv ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med anvendelsen. Sørg altid for orden og ryddelighed omkring symaskinen. Sørg for der er den nødvendige belysning. Fjern eventuelt ringe og smykker og undgå at bære løsthængende tøj. Langt og løsthængende hår bør bindes op. Undgå anstrengte og anspændte stillinger ved symaskinen. Anvend kun symaskinen når du er frisk og udhvilet. Tænk logisk og rationelt. Hvis et uheld opstår grundet forkert anvendelse, mangel på agtpågivenhed eller hensynsløshed, kan producenten ikke gøres ansvarlig. Til denne symaskine må kun anvendes fodpedal af typen: KD 2902 Volt: V A.C. 50Hz Max Amp: 1,0 Amp Beskyttelsesklasse: Klasse 2 Ved normal anvendelse er støjniveauet normalt under 78dB (A). Hvis ledninger eller stik er beskadigede, skal de omgående udskiftes af autoriseret for at undgå ulykker. Elektriske apparater må aldrig bortskaffes som normalt affald, men skal indleveres på genbrugscentret i den specielle nærmere anviste afdeling. El-apparater kan være forurenende i tilfælde af de ikke håndteres korrekt. 1

3 Safety instructions Like any other electrical device, a sewing machine can cause serious, even life-threatening injuries. To avoid this, and in order to work safely: Before initial use of your sewing machine, read these operating instructions thoroughly. The supply cord cannot be replaced. If the supply cord connected with foot controller is damaged the foot controller shall be scrapped. Keep the instruction at a suitable place that close to the machine, and hand it over if you give the machine to a third party. Always disconnect the power supply when leaving the machine unattended. This will prevent the risk of accidents if the machine is switched on accidentally. First pull the power plug before changing the bulb or performing maintenance work on the machine. This will prevent possibly life-threatening electric shocks. Do not remove the plug from the socket by pulling on the cable. Always grip the plug and not the cable when pulling out the power plug. Don t use the machine if it s wet or in humid environment. In case of any visible damage on the machine, the foot switch or the power cable: Have the damage repaired by Customer Service before using the sewing machine again. Never let children or elderly persons handle the machine unsupervised because they may not properly appreciate the possible dangers. Keep electrical appliances outside the reach of children. Never use the machine when the ventilation apertures are blocked. Keep the ventilation apertures of the machine and the foot switch free from fluff, dust and waste material. Children shall not play with the appliance. Never use the machines if the air went are blocked keep the air wends free form dust, fusel and leftovers. Never place anything on the foot controller. This appliance can be used by children aged from 8 years and above an persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Warning against injuries and material damages According to legislation, you as the user of an electrical appliance are responsible for preventing possible accidents through safety-conscious behavior: Keep your work space tidy. An untidy workplace can lead to accidents. Provide adequate lighting when working! Do not wear loose clothing or jewelry, as these can be caught in the moving parts. You should also wear a hair net if you have long hair. Avoid abnormal posture. Remain steady and in a well-balanced position at all times. Be alert! Pay attention to what you are doing. Always take a rational approach to your work. Never work with the sewing machine if you are unable to concentrate or if you are feeling unwell! If accidents occur as a result of handling the machine with insufficient care, or failure to follow the safety instructions in this manual, then the manufacturer cannot accept liability. For your sewing machine only use foot controller type: kd-2902 Power rating: V ~ 50Hz Current rating: 1.0A Protection Class: II The sound pressure level under normal operating conditions is 78dB (A). If the supply cord that fixed with foot controller is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge. 2

4 INDHOLD Betegnelse for de enkelte dele Tilbehør Før syning (tilslutning og sy-lampe) Aftagning af forlængerbord Syning med friarm Spoling Udtagning af spolekapsel og spole Isætning af spole i spolekapsel Isætning af spolekapsel Trådning af overtråd / trådning af dobbeltnål Sådan fanger du undertråden Ændring af sy retning Justering af balancen Justering af trådstrammer Udskiftning af nål Anvendelse af stoppepladen Tabel for nål, tråd og stof Tabel for sting, trykfod og stinglængde Før påbegyndelse af syning Sådan afsluttes en syning Stikke sting Zigzag syning Pyntesting Overlock syning Syning med stræk sting Blind sting Knap isyning Sammensyning Isyning af lynlås Syning af knaphul Oplægning Dobbelt nål Broderi Quiltning Afstands lineal Vedligehold (rensning og smøring) Fejlfinding 3

5 Contents Name of parts Accessories Before sewing (Power supply and sewing lamp) Removing extension table Free-arm sewing Winding the bobbin Removing bobbin case and bobbin Inserting bobbin into bobbin case Inserting bobbin case into shuttle race Threading upper thread & Twin needle threading Drawing up the bobbin thread Changing sewing directions Levelling the machine Adjusting thread tension Changing needle Insert darning plate Fabric-Thread-Needle-table Sewing (pattern selector) and operation table To start sewing How to finish stitches Straight stitch Zigzag sewing Automatic embroidery Overcasting Straight and zigzag stretch stitches Blind stitch Button sewing Binding Zipper sewing Buttonhole sewing Hemming Twin needle Embroidery Quilter Seam guide Maintenance (Cleaning and oiling) Checking performance problems - Troubleshooting 4

6 BETEGNELSE FOR ENKELTDELE NAME OF PARTS Trådstrammer Stingvælger Spole stop Stinglængde knap Retursynings knap Trådfører og nåleholder Forlængerbord Spoledæksel Trykfod Lampedæksel Trådgiver Trådfører Trådholder (B) (ekstra) Håndhjul Trådholder (A) Spoleapparat Trykfods løfter Fingerskrue Stingplade Thread tension dial Pattern selector dial Bobbin winder stopper Stitch length dial Reverse button Thread guide and needle clamp Extension table Shuttle cover Presser foot Face cover Take up lever Upper thread guide Spool pin (B) (Optional) Hand wheel Spool pin (A) Bobbin winder spindle Presser foot lever Thumb screw Needle plate 5

7 tilbehør accessories Spole Bobbin Filt Felt Zigzag fod (Standard fod) Zigzag foot (Standard foot) Knaphuls fod Buttonhole foot Skruetrækker Screwdriver Skruetrækker til stingplade Needle plate screwdriver Trådholder (A) Spool pin (A) Lynlåsfod Zipper foot Nåle # 14 Needle # 14 Stoppe plade Darning plate Opsprætter kniv Stitch ripper 6

8 Før syning Before sewing Tilslutning Power supply Stikkontakt Power socket 1. Sæt stikket i maskinen. 2. Sæt stikket i stik kontakten. 3. Sy-hastigheden varieres med fodpedalen. Anvend kun den medfølgende fodpedal af typen KD-2902 til symaskinen. Netledning Power cord 1. Fit plug into the machine. 2. Insert plug into the power socket. 3. Sewing speed can be varied by the foot control. For your sewing machine only use foot controller model KD Fodpedal Foot controller ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. Sy lampe Sew lamp Udskiftning af pære: 1. Fjern lampedækslet. 2. Fjern pæren, drej mod uret. 3. Isæt den nye pære, drej med uret. 4. Anvend 15 W max. Bulb replacement: 1. Open face cover in direction of arrow. 2. Remove bulb by unscrewing it counter-clockwise. 3. Install a new bulb by screwing it in clockwise. 4. Use a 15 watt (Max) bulb. 7

9 AFTAGNING AF FORLÆNGERBORD REMOVING EXTENSION TABLE Træk i venstre side af forlængerbordet og følg pilens retninger. Træk ud for at fjerne forlængerbordet og tryk ind for påsætning af forlængerbordet. Hold the left end of the extension table and follow the arrowed directions. Pull out to open, push in to close. SYNING MED FRIARM FREE-ARM SEWING 1. Symaskinen kan anvendes som fladbord, men kan hurtigt ændres til friarm ved at fjerne forlængerbordet. 2. Friarm anvendes til syning af ærmer og bukseben m.m. 3. Ved syning af ærmer, træk ærmet ind over friarmen som vist på tegningen. 1. This sewing machine can be used as a flat bed machine but easily converts to a free arm machine by removing the extension table. 2. Especially useful for sewing sleeves, pant, legs, tubular fabrics etc. more easily. 3. To sew tubular items just slip the sleeve or leg of pants on the free arm as shown on the illustration. 8

10 Spoling Winding the bobbin 1. Kobl nålen fra med knappen midt i håndhjulet. 2. Skub spoleapparatet til højre og tryk på fodpedalen. 3. Efter spoling skub spoleapparat til venstre, aktiver nålen igen via knappen i håndhjulet. 1. Release clutch by pushing the clutch button. 2. Push bobbin winder from left to right, then it starts winding. 3. Push bobbin winder from right to left and move clutch button, then it starts sewing. Knap til spoling Clutch button Skub spoleapparatet i pilens retning. Når spoling er udført skub spoleapparatet tilbage. Spoleapparat Winder spindle 2 cm tråd 2 cm thread Push bobbin winder spindle in direction of the arrow. When bobbin winding is completed, return spindle to its original position. Hvis opspolingen ikke er jævn justeres trådføreren som vist på tegningen. Korrekt Correct When bobbin winding is uneven, release the screw of the upper thread guide and adjust up or down until bobbin the winding is balanced. Skrue Screw 9

11 UDTAGNING AF SPOLEKAPSEL OG SPOLE REMOVING BOBBIN CASE AND BOBBIN Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste position og åbn griberdækslet. 1. Raise the needle to its highest position and open shuttle race cover. 2. Grib i spolekapslens lås og træk spolekapslen ud. 2. Open the hinged latch of the bobbin case and pull the bobbin case out of the machine. 3. Slip låsen og spolen kan tages ud. 3. Release the latch and the bobbin will fall out easily. ISÆTNING AF SPOLE I SPOLEKAPSEL INSERTING BOBBIN INTO BOBBIN CASE 5 cm Slids Slot 1. Træk ca. 5 cm tråd ud af spolen og isæt spolen som vist på tegningen. 1. Pull approx. 5 cm of thread from bobbin and insert it into bobbin case as shown. 2. Træk tråden ind i slidsen. 2. Guide the end of thread into the slot. 10 cm Spændings fjeder Tension spring 3. Træk tråden gennem slidsen og under fjederen. 3. Pull the thread through the slot and under the tension spring and pull out about 10 cm of thread. 10

12 isætning af spolekapsel inserting bobbin case into shuttle race Finger Finger Lås Hinged latch 1. Kør nålen i øverste stilling. Hold fast i spolekapslens lås. 1. Raise the needle to its highest position. Pull the thread to the front, open the latch of the bobbin case and hold it. Isætning Insert 2. Medens låsen holdes åben isættes spolekapslen og låsen slippes. 2. Holding the latch open, place bobbin case onto the center pin in the shuttle and release latch. 11

13 Trådning af overtråd Threading upper thread Før tråden fra A til H som vist på tegningerne. Pass the thread from A to H as illustrated. E B A B E C d D h G F Trådning af dobbeltnål Twin needle threading C h f G 12

14 SÅDAN FANGER DU UNDERTRÅDEN DRAWING UP THE BOBBIN THREAD 1. Hold fat i overtråden med venstre hånd og drej langsomt på håndhjulet indtil nålen igen er i top. Træk herefter i overtråden og undertråden kommer nu til syne. 1. Hold the upper thread with left hand, turn the hand wheel slowly towards you until the needle goes down and comes up. Then stop the hand wheel when the take up lever is at its highest position. Lightly draw up the upper thread, by which the lower thread will be brought up in a loop. 2. Træk nu begge tråde under trykfoden og om på maskinens bagside. 3. Læg stoffet under trykfodens forreste ende og sænk den. 4. Start herefter syningen. 2. Pull out both threads and place them together under presser foot to the rear of the machine. 3. Place fabric under presser foot from the front, lower presser foot. 4. Start to sew. Ændring af syretning changing sewing directions 1. Kør nålen ned i stoffet, hæv trykfoden og drej stoffet omkring nålen. 1. Lower needle down into fabric and raise presser foot, pivot the fabric around the needle to change direction as desired. 2. Sænk trykfoden og start syningen. 2. Lower the presser foot and start to sew. 13

15 Justering af balancen levelling the machine Ned Down Op Up 14

16 JUSTERING AF TRÅDSTRAMMER ADJUSTING THREAD TENSION Normal overtrådsstramning: 4-6 Normal upper thread tension: 4-6 Korrekt Correct Stof Fabric Overtråd Upper thread Justering af overtråds stramning sker ved at dreje på hjulet. Upper thread tension may be adjusted by turning the thread tension dial. Undertråd Bobbin thread Forkert Incorrect Bagside af stof, overtråd. Indside of fabric, Upper thread. Justering af undertråden kan øges ved at spænde skruen og mindskes ved at løsne skruen. Lower thread tension can be increased by turning the screw of the bobbin case slightly to the right (clockwise). Turning it to the left (counterclockwise) decreases tension. 15

17 Udskiftning af nål Changing needle Nåleholder skrue Needle clamp screw Spænde Tighten Løsne Loosen Den flade side altid bagud Flat face side away from you 1. Kør nålen i øverste stilling. 2. Løsn nåleholderskrue og tag nålen ud. 3. Isæt ny nål med den flade side bagud. 4. Spænd skruen igen. 1. Raise the needle bar to its highest position. 2. Loosen needle clamp screw and remove the old needle. 3. With the flat side of the needle facing away from you, insert the needle as far up as it will go. 4. Tighten the needle clamp screw securely. ANVENDELSE AF STOPPEPLADEN INSERT DARNING PLATE Anvendes hvis du selv ønsker at kontrollere stoffets transport. Kør nålen i top, hæv trykfoden og monter stoppepladen i de to huller. Se også side 25 for isyning af knapper. Sometimes you will want to control the feeding of fabric yourself. Turn the needle bar to its highest position and raise the presser foot over the needle plate, aligning two pins of the darning plate with holes of needle plate. You may then determine the movement of the fabric by yourself. See page 25 for button sewing application. 16

18 tabel for nål, tråd og stof fabric-, thread- and needle-table Vejledning i valg af stinglængde, tråd og nål afhængig af stof. Please pay attention to the following list as a guide for sewing different types of fabric. Stof Fabric Tråd Thread Nål Needle Stinglængde Length of Stitches Stikke sting Straight stitch Zigzag Zigzag Stinglængde Stitch Length Dial Trådstrammer Indication of Upper Tension Nylon Nylon 80 Bomuld 80 Cotton Tyndt Light Tricot Tricot Silke Silk 60 S Fiber silke 60 S Fiber silk 50 Silke 50 Silk 70 (10) Uld / silke Wool / silke 50 S Fiber silke 50 S Fiber silk 80 (12) Medium Medium Gingham Gingham Tynd jersey Thin Jersey Garbardine Garbardine Bomuld Cotton 60 S Fiber 60 S Fiber 50 Silke 50 Silk (12-14) 80 (12) Tykt Heavy Denim Denim Jersey Jersey 50 Bomuld 50 Cotton 50 S Fiber 50 S Fiber (14-16) (12-14) Tweed Tweed 50 Silke 50 Silk (12-14) 17

19 TABEL FOR STING, TRYKFOD OG STINGLÆNGDE SEWING (PATTERN SELECTOR) AND OPERATION TABLE A Stikkesting Straight stitch Sting Stitch patterns Sting længde Stitch length Trykfod Presser foot Stoppe plade Darning plate B-E Zigzag Zigzag F Blind sting Blind stitch G Blok sting Box stitch H Seks sting zigzag Three step zigzag I Dobbelt overlock Double overlock J Strikvare stitch Pullover stitch K Smock sting Honeycomb stitch L Tredobbelt zigzag Triple zigzag stitch M Tredobbelt stikkesting Straight stretch stitch N O P Pyntesting Automatic Embroidery Q R-T Knaphul Buttonhole Broderi Free-hand embroidery Ingen None 18

20 Før påbegyndelse af syning to start sewing Vigtig vejledning: 1. Kør trådgiveren i øverste position ved start/stop af syning. 2. Hold fast i begge trådender indtil der er syet ca. 5 centimeter. 3. Der skal være stof under nålen før syningen påbegyndes. 4. Start syningen ved at trykke på fodpedalen. 5. Afprøv maskinens indstillinger på et stykke fraklip, før du påbegynder syningen. 6. Husk at slukke på stikkontakten når maskinen forlades. Bemærk! 1. Drej altid håndhjulet mod dig selv (mod uret). 2. Led stoffet men træk aldrig i stoffet. 3. Undgå at knække nåle ved at hæve nålen til top før stoffet fjernes. Important hints: 1. Raise the take-up lever to its highest position before starting and after stopping sewing. 2. Hold both threads about 10 cm to the rear of the machine for the first two or three stitches. 3. Sufficient fabric should be placed under needle before lowering the presser foot. 4. Depress foot/speed control and start to sew. 5. Test the machine stitches on a scrap of fabric you plan to use, adjusting the machine for the length of the stitch and tension suitable to your fabric. 6. Separate the machine from the power system if you leave it unsupervised. Attention! 1. When turning the balance wheel manually, always turn it toward you. 2. Guide the cloth gently with your hand. 3. To prevent breaking needles, always raise the needle out of the fabric when you stop sewing. 19

21 SÅDAN AFSLUTTES EN SYNING HOW TO FINISH STITCHES 1. Sy til kanten. 2. Tryk på retursyning og sy 3-4 cm baglæns. 3. Kør nålen i top. 4. Hæv trykfoden og fjern stoffet. 1. Sew to the edge of seam. 2. Push the reverse button and sew in reverse for about 3-4 cm. 3. Raise needle into its highest position. 4. Lift the presser foot and pull the fabric out of the back of the machine. Trådskærer Cutting thread slot 5. Skær tråden med trådskæreren. 5. Cut threads as shown on the thread cutter. 20

22 STIKKE STING STRAIGHT STITCH 1. Mest anvendte sting type. 2. Anvend standard trykfoden (Zigzag foden). 3. Ved syning i lette materialer anvend små sting(se side 17). 1. This type of stitching is used most frequently. 2. The zigzag presser foot can be used for both straight and zigzag sewing. 3. For sewing light fabric, use a smaller stitch size (Refer to page 17 for dial setting). ZIGZAG SYNING ZIGZAG SEWING Stingvælger position Pattern selector position Satin sting kan anvendes til applikationer, mønstre, initialer m.m. Zigzag er det mest anvendelige universale sting. Satin stitching can be used for sewing initials, patterns, appliqué, etc. The zigzag stitch is a universal stitch. The satin stitch pattern has short tense stitches which can be used for sewing. PYNTESTING AUTOMATIC EMBROIDERY N O P Q De fire viste sting er meget anvendelige til dekorationer og er specielt egnede til vævede stoffer. For alle 4 sting kan stinglænge justeres, så maskerne arbejdes tæt sammen og dermed får et satinagtigt look. Når der sys satinsting vil papir lagt på bagsiden under syning give et bedre resultat. These stitches have a wide range of decorative and utility applications and are particularly suitable for woven fabrics. The Scallop stitch (N) is ideal for edging collars, cuffs, tablecloths, serviettes etc. For all the stitches, the stitch length can be reduced to achieve a close satin stitch if required. With satin stitch a paper backing, will improve the result. 21

23 Overlock syning overcasting Stingvælger position Pattern selector position Velegnede til låsning af stofkanter for at undgå optrevling. Use these stitches for oversewing rough edges. SYNING MED STRÆK STING STRAIGHT AND ZIGZAG STRETCH STITCHES Stingvælger position Pattern selector position Anvendes ved syning i elastiske materialer såsom strikvarer eller tricot. Stingene tillader stoffet at arbejde uden tråden knækker. Use this stitch with knitted, tricot or other stretchy fabrics. The stitch enables your seam to stretch without breaking the thread. 22

24 BLIND STING (EKSTRA) BLIND STITCH (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position 1. Fold stoffet som vist. 1. Fold fabric as shown. 2. Afslut sømmet som vist. 2. Finish the seam as shown. 23

25 Juster trykfoden indtil den ønskede afstand opnås. Adjust the width to obtain the correct seam. Forkert - Nålen rammer det forkerte sted i folden (for langt til højre). Wrong - Needle is not piercing edge to fold at all. Forkert - Nålen rammer for langt til venstre. Wrong - Needle pierces the edge of fold too much. (A) (B) Korrekt syning. Correct seam. (C) 24

26 KNAP ISYNING (EKSTRA) BUTTON SEWING (OPTIONAL) Stingvælger position Pattern selector position Nål Needle (Anvend stoppe plade, se side 16) 1. Monter stoppepladen. 2. Monter den specielle trykfod til knap isyning. 3. Placer knappen mellem stof og trykfod. 4. Drej forsigtigt håndhjulet og vær sikker på, at nålen rammer knappens huller. 5. Sy cirka 7 sting. 6. Træk begge tråde om på bagsiden og gør dem fast. (Use Darning plate see page 16) 1. Place the darning plate properly. 2. Place button presser foot in position and attach it firmly. 3. Place the button between presser foot and fabric and lower the presser foot. 4. Manually turn hand wheel towards you, ensuring that the needle enters into both holes of button without obstruction. (Increase or decrease width setting). 5. Sew about 7 stitches. 6. Pull both threads to the underside and tie them together. SAMMENSYNING BINDING Stingvælger position Pattern selector position Ved sammesyning anvend et af de to viste sting. To sew fabrics edge select the multi-zigzag stitch. 25

27 ISYNING AF LYNLÅS ZIPPER SEWING Stingvælger position Pattern selector position 1. Påmonter lynlåsfoden og vælg stikkesting. 2. Lynlåsfoden er designet til at sy tæt på metalkanten, dog uden at ramme metallet. 3. Placer trykfoden korrekt. 4. Fold stoffet ca. 2 cm og placer det under trykfoden. 1. Utilize the zipper foot and select straight stitch. 2. Zipper foot is designed to sew close to a raised edge, thus preventing sewing on zipper. 3. Place zipper foot in position and attach firmly. 4. Fold the fabric about 2 cm and place the fabric under foot. 1. For at sy venstre side af lynlåsen, monter trykfoden til højre for nålen. 2. For at sy højre side af lynlåsen, monter trykfoden til venstre for nålen. 1. To sew the left side of the zipper, set the zipper on the right side of the needle. 2. To sew the right side of the zipper, set it on the left side of the needle. Sy som vist på tegningen. Sew as illustrated. 26

28 SYNING AF KNAPHUL BUTTONHOLE SEWING Anvend knaphulsfod. Anvend kort stinglængde. Use the buttonhole foot. Set the stitch length dial. Før syningen monteres trykfoden som vist. Before sewing, fit buttonhole foot as shown. Stingvælger Pattern selector dial Trin Steps Indstilling Settings 1. Sæt stingvælger til 1 2. Sy venstre side 3. Hæv nålen 1. Set dial to 1 position 2. Sew left side 3. Raise the needle 4. Sæt stingvælger til 2 5. Sy 5-6 sting 6. Hæv nålen 4. Set dial to 2 position 5. Sew 5-6 stitches 6. Raise the needle 7. Sæt stingvælger til 3 8. Sy højre side 9. Hæv nålen 7. Set dial to 3 position 8. Sew right side 9. Raise the needle 10. Sæt stingvælger til Sy 5-6 sting 12. Hæv nålen 10. Set dial to 4 position 11. Sew 5-6 stitches 12. Raise the needle Efter syningen åbnes knaphullet med en opsprætterkniv. Cut buttonhole along centre with cutter as shown. 27

29 OPLÆGNING (EKSTRA) HEMMING (OPTIONAL) 3 mm 1 mm 20 mm 1. Kør nålen i top og påmonter en sømfolderfod. 2. Fold stoffet over kanten med ca. 3 mm og før det ind under trykfoden. 1. Raise the foot and the needle to its highest position. Replace the foot with the picot foot. 2. Fold over the fabric edge by about 3 mm and place it under the foot. 3. Sænk trykfoden og påbegynd syning. 4. Under syningen foldes stoffet med hånden og føres til trykfoden. 5. Pas på stoffet ikke flytter sig til siden. Led forsigtigt stoffet ind i trykfoden. Ikke alle stoffer egner sig. 3. Lower the foot and sew the hem. 4. While sewing fold the fabric to the left a little and allow it to run into the hemmer foot. 5. Make sure that the fabric does not move under the right half of the foot. The fabric must be fed into the scroll of the hemmer sufficiently so that the work piece edge runs freely through the groove under the foot. Only suitable materials can be used and some practice may be necessary to achieve the best results. 28

30 DOBBELT NÅL (EKSTRA) TWIN NEEDLE (OPTIONAL) Isæt trådholder (B) illustreret som nummer 13 på side 5. Isæt dobbelt nål med den flade side bagud. Please place second spool pin (B) into the position for twin needle sewing. Illustrated number 13 on page 5. Put in the twin needle with the flat side backwards. Tråd maskinen som normalt (se side 12) og før en tråd i hver af nålene. Syning må ikke overstige 3. bredeste sting bredde, da dette vil brække nålene. Thread the machine as for normal sewing, leading both threads to needle and passing their ends separately through its eye. Sewing width should not exceed the third widest stitch width, as this will break the needles. BRODERI EMBROIDERY (Anvend stoppeplade se side 16) Fjern trykfoden og påmonter stoppepladen. Sænk trykfods løfteren og flyt stoffet i den ønskede retning. (Use Darning plate see page 16) Remove the presser foot and attach the darning plate. Lower feed dog and move the hooped fabric slowly in the desired direction until the fabric has been embroidered. 29

31 QUILTING (EKSTRA) QUILTER (OPTIONAL) 1. Påmonter en quiltelineal i trykfodsholderen. 2. Juster til den ønskede afstand. 1. Slide the arm through the hole on top of the pressure foot holder. 2. Move the quilter to the required stitch distance. AFSTANDS LINEAL (EKSTRA) SEAM GUIDE (OPTIONAL) 1. Anvend afstands lineal for at opnå ensartet afstand til stoffets kant. 2. Påmonter linealen på nålens højre side og juster til den ønskede afstand. 3. Under syningen skal stoffet røre linealens kant. 1. Use the seam guide to sew long seams of an equal distance from the edge of the fabric. 2. Screw the guide on the right side of the needle plate and adjust the desired distance. 3. While sewing, the edge of the fabric must touch the guide. 30

32 VEDLIGEHOLD MAINTENANCE ADVARSEL Sluk altid ved stikkontakten før udskiftning af pære, nål, trykfod eller rengøring og smøring. CAUTION When cleaning the machine or changing its lamp, disconnect it from the mains. You avoid accidents through electric shock. A B C Rensning af griberleje (A) Låse (B) Griber ring (C) Griber Cleaning shuttle race (A) Latch knob (B) Shuttle race cover (C) Shuttle hook A 1. Kør nålen i top. 2. Afmonter spolekapsel. 3. Vrid låsene A som vist på tegning. 4. Tag griber ringen ud. 5. Tag griberen ud. 6. Rens samtlige dele for gammelt olie. Påfør en til to dråber ny olie og saml delen igen. 1. Raise needle to its highest position. 2. Take out the bobbin case. 3. Turn the latch knob A as illustrated. 4. Take off shuttle race cover. 5. Take out shuttle hook. 6. Clean and oil shuttle race and hook, thereafter replace all parts in reverse order. Åbn griberdækslet og smør de viste dele. Open face cover and oil the parts indicated. Rensning af transportør. Cleaning feed dog. 31

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere