BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700

2

3 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH

4 DANSK ENGLISH

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8 Tilbehør...0 Udskiftning af trykfod... Udskiftning af nål... Tilslutning af symaskinen... Kontrol knapper og transportørsænker... Fodpedal... Kontrol panel funktioner....5 Spoling...6 Trådning af symaskinen...8 Kom godt igang...0 Regulering af trådspænding... Nål og trådguide... Stikkesting... Overlock...6 Blindsting...7 Knaphuller stings zigzag...0 Strækkesting...0 Stinghukommelse... Patchwork... Applikation... Lynlås... Muslingesøm... Justering af dekorations sting... Vedligeholdelse...5 Fejlfinding...6 Stingoversigt...7 DANSK 5

6 RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER. Vigtige sikkerheds anvisninger Ved brug af elektriske symaskiner skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, også følgende:. Læs alle instruktionerne før brug af symaskinen.. Denne symaskine er lavet til almindelig husholdningsbrug. En symaskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af symaskinen. Advarsel!! DANSK For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden skade mod person.... Anvend ikke symaskinen som legetøj. Opsyn er nødvendig når symaskinen anvendes af børn.. Anvend kun symaskinen, som beskrevet i brugsanvisningen.. Anvend aldrig symaskinen.. hvis den har beskadiget ledning eller stikprop.. hvis den ikke kører ordentlig... hvis den har været tabt eller beskadiget... hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, elektrisk reparation eller mekanisk justering.. Anvend aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i symaskinen eller isæt genstande i åbningerne på symaskinen. 6. Anvend ikke symaskinen udendørs. 7. Anvend ikke symaskinen hvor sprayprodukter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt tænd/sluk knappen på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 0. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring symaskinenålen.. Anvend altid den rigtige stingplade. Forkert stingplade kan beskadige maskinen.. Anvend ikke bøjede nåle.. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålen så den knækker.. Sæt symaskinens tænd/sluk knap på OFF position når der justeres i nåleområdet, f.eks. ved trådning, nåleskift, udskiftning af trykfod m.m. 5. Afbryd altid maskinen på stikkontakten ved smøring eller ved anden service. 6. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift altid pæren med en tilsvarende. Lyd niveau er mindre end 70dB (A) GEM DENNE INSTRUKTION 6

7 Genanvendelse Vi er fast besluttet på at beskytte miljøet. Vi bestræber os på at vore produkter fremstilles så miljørigtige som muligt. Ønsker De at bortskaffe produktet, bedes De afhænde det på en miljørigtig måde Det afkrydsede skraldespandsmotiv, afbilledet ovenfor og på produktets el-label, betyder at produktet falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 00/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (ROHS) og må derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ønskes produktet bortskaffet skal De sørge for at produktet bliver afhændet ifølge nationale og lokale bestemmelser og at produktet afhændes i kategori små husholdningsapparater WEEE. De er ansvarlig for at produktet bortskaffes lovmæssigt korrekt. Ved søgning på Internettet eller ved kontakt til rette myndighed lokalt eller nationalt, kan De få oplyst hvor den nærmeste miljøstation er placeret og hvordan genanvendelsessystemet skal bruges. Hvis De køber et nyt produkt direkte fra os tager vi Deres gamle produkt tilbage uanset mærke. De kan hermed bidrage positivt til bekæmpelse af forurening samt genanvendelse og begrænsning af visse farlige stoffer under WEEE, samt disse stoffers indvirkning på miljøet. Farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter kan have en indflydelse på menneskelig sundhed og på miljøet. DANSK 7

8 SYMASKINENS DELE DANSK Lampedæksel. Retur knap. Nål op/ned position. Trådskærer 5. Hastigheds knap 6. Start/Stop knap (hvis fodpedal ikke er tilsluttet) 7. Forlængerbord 8. Stingpanel/topdæksel 9. Håndhjul 0. Kontrol panel. Trådgiver. Trådspændingsknap. Trådguide dæksel. Hastigheds knap 5. Trådhætte 6. Trådrulleholder 7. Spole trådføring 8. Spoleapparat 9. Spolestop 8

9 SYMASKINENS DELE FORTSAT DANSK 0. Håndtag. ON/OFF knap. Pedal tilslutning. El tilslutning. El kabel 5. Fodpedal 6. Tråd guide 7. Nåletrådearm 8. Nåletråder 9. Knaphulsarm 0. Trykfodsskrue. Stingplade. Spolehus dæksel. Trykfodsløfter. Trådskærer 5. Nåleholder skrue 6. Tråd guide 7. Trykfod 8. Transportørsænker

10 TILBEHØR. Nåle. Spoler. Spolehætte (stor). Spolehætte (lille) 5. Filt 6. Skruetrækker til stingplade 7. Skruetrækker (stor og lille) 8. Olie 9. Opsprætter m. børste 0. Spolepind. Blindstingsfod. Overlock fod. Lynlås fod. Quiltestang 5. Knaphuls fod DANSK 5 ÅBNING AF TILBEHØRSÆSKE For at åbne tilbehørsæsken, løft i venstre side foroven og træk imod dem selv. FRIARMS-SYNING Deres symaskine bruges let med eller uden forlængerbord. Forlængerbordet øger syområdet mens den er påsat. Ved at fjerne forlængerbordet, som vist her til højre, konverteres symaskinen til friarmssyning. 0

11 AF- OG PÅMONTERING AF TRYKFOD Trykfødder udskiftes afhængigt af hvilken type syning eller stingvalg De vælger. ADVARSEL: Undgå ulykke. Sluk for strømtilførsel inden De skifter trykfod.. Drej håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Hæv trykfoden.. Tryk på trykfodsudløseren og trykfoden falder ned. (Se illustration). Placer trykfoden således at pinden A passer op i slidsen B på trykfodsholderen. 5. Sænk trykfodsholderen for at låse trykfoden fast. 5 DANSK AFMONTERING AF TRYKFODSHOLDER Nogle trykfødder kræver at trykfodsholderen afmonteres før brug. Afmontering: hæv trykfodsholderen og løsen trykfodsholderskruen.(c) Påmontering: Trykfodsholderen skubbes så langt op på trykfodsstangen som muligt, skruen tilspændes. UDSKIFTNING AF NÅL C A B C B Trykfodspind Trykfodsholder slids Trykfodsholderskrue A Vælg altid en nål der passer til materiale valg. (Se nål og trådguide side ). ADVARSEL: undgå ulykke Sluk for strømtilførsel før De fjerner nålen 5. Drej på håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Løsn nåleholderskruen.. Tag nålen ud.. Sæt en ny nål i. Den flade side skal vende væk fra Dem selv. Skub nålen opad så langt den kan komme. 5. Stram nåleskruen igen. A. Kontroller nålen er ubeskadiget. Brug ikke bøjede eller på anden måde beskadigede nåle. A

12 TILSLUTNING AF SYMASKINEN Placer symaskinen på et fladt og stabilt underlag.. Sæt stikket i stikkontakten.. Forbind kablet med symaskinen. Se illustration.. Tryk på ON knappen.. En lampe indikerer at maskinen er tændt. 5. Sluk for symaskinen ved at trykke på knappen OFF, tag stikket ud af stikkontakten. DANSK FARE: Minimer risokoen for elektrisk stød Efterlad aldrig maskinen uden opsyn mens den er tilsluttet elnettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring/ vedligeholdese af symaskinen ADVARSEL: Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer. Afbryd ikke ved at trække i ledningen, tag fat i elstikket og træk ud af stikkontakten.

13 KONTROL KNAPPER OG TRANSPORTØRSÆNKNING A. RETURSYNINGSKNAP Symaskinen syr tilbage imens knappen holdes inde. Når knappen slippes kan der igen syes fremad ved at trykke på start/stop knappen eller ved at trykke på fodpedalen. B. NÅLEPOSITION KNAP Nåle positionen hæves eller sænkes ved at trykke på denne knap. Ved at trykke igen og igen på denne knap syes et sting af gangen. C. HASTIGHEDSKNAP Symaskinen syr hurtigere når knappen skubbes til højre og langsommere når den skubbes til venstre. (Virker ikke når fodpedal er tilsluttet) D. SY LANGSOM KNAP Ved at trykke på denne knap mens der syes, syr maskinen langsomt og stopper når knappen slippes. Tryk på start/stop knappen for at starte og symaskinen syr igen fremad med normal hastighed. DANSK E. START/STOP KNAP (Kun når pedal ikke er tilsluttet) Maskinen starter med at sy ved at trykke på denne knap, tryk igen og symaskinen stopper. (Maskinen syr langsomt i starten) F. TRANSPORTØRSÆNKNING Ved brodering eller når materiale skal styres med hånd, trykkes transportørknappen ind og skubbes bagud for at sænke transportøren. Til almindelig syning skubbes transportørknappen ind og imod Dem selv, dette hejser transportøren til sit højeste niveau. TIP:Transportørens normale position er, højeste position. A B C F E D

14 BRUG AF FODPEDAL Ved brug af fodpedal kan start - stop og hastighed styres med foden. ADVARSEL: Undgå ulykke.. Afbryd strømmen. Sæt stikket fra fodpedalen i symaskinen.. Læg fodpedalen ved Deres fødder og tilslut strøm. Syhastigheden øges ved at trykke hårdere på pedalen. Slip fodpedalen og maskinen stopper automatisk. DANSK KONTROL KNAP FUNKTIONERNE Kontrolknap funktionerne ændres imens fodpedalen er tilsluttet maskinen. SIKKERHEDSFUNKTION Hvis maskinen er blokeret vil der lyde beep fra maskinen. Efter blokeringen er fjernet, tryk på fodpedalen og maskinen vil igen sy normalt. Se forgående side ADVASEL: -Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer.. Fodpedalen bør behandles med omhu, undgå at tabe den på gulvet m.v. Placer ikke noget ovenpå fodpedalen.. Anvend kun den fodpedal som tilhører symaskinen.

15 KONTROL PANEL FUNKTIONER C L M E LCD display: Nederst til venstre, vises stinglængde. Miderste sektion vises sting valg. Nederst til højre vises stingbredde. CL slet knappen: Når memory funktionen anvendes, og De finder en indtastningsfejl, eller ønsker at slette et stingvalg fra memory funktionen, bruges knapperne ved fig. 9 til at bladre med. Tryk på CL knappen og det viste sting slettes. Memory funktionen går dernæst automatisk videre til næste sting. ME starter hukommelses funktionen: Tryk på ME knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Indtast den/de ønskede sting, bogstaver eller figurer. Et maximum af 0 stingvalg kan lagres i hukommelsen (undtagen knaphul og knap isyning). Maskinen syr de indtastede sting lige efter hinanden, i midten af LCD displayet vises stingene under syningen(000-99) C L M E M I MEMORY MIRROR REPEAT.5 R E DANSK R E 5 M I RE starter gentagelses funktionen: Tryk på RE knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Tryk på RE knappen for at få gentaget de indtastede sting, tryk dernæst på start knappen og symaskine syr stingene uafbrudt indtil der trykkes på stop knappen. For at slette RE funktionen trykkes der på RE, lyset slukkes og funktionen er annulleret. MI starter spejlvendings funktionen: Tryk på MI for at spejlvende sting. sting: bliver bliver AUTOMATISK RETURSYNINGS knap: Tryk på knappen og maskinen syr sting fremad, sting bagud og dernæst stopper. Til alle andre sting (undtaget knaphulssting) syr maskinen gange oveni hinanden, dernæst fremad. NÅLESÆNKNINGS knap: Tryk på knappen og nålen sænkes. Når der trykkes på start/stop knappen for at stoppe maskinen stopper nålen altid i nedsænket position. Sting længde knapper: Justerer stinglængde. Tryk på den øverte knap for at gøre sting længere, tryk på nederste knap for at gøre sting kortere. Anvendes også sammen med ME knappen (viser antal af valgte sting). Sting bredde knapper: Justerer stingbredde. Tryk på den øverste knap for at gøre sting bredere, tryk på nederste knap for at gøre sting smallere. Anvendes også sammen med ME knappen. (viser aktuel nummer af sting der vises i midter display). Sting: 00 forskellige sting kan vælges (se side 7). Sting vælges ved at indtaste sting numre (0-9) på kontrol panelet. Det/de valgte sting vises midt på LCD displayet. A A bliver 5

16 SPOLING UDTAGNING AF SPOLE. For at tage spolen ud af maskinen, skub udløseren mod højre, samtidig med at der trykkes ned på venstre hjørne af spoledækslet.. Løft spolen ud med fingerspidserne. SPOLING DANSK Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden gennem trådførerguiden. Før tråden gennem spoleguiden.. Før tråden om spoleguiden som illustreret. 5. Twist tråden rundt om spolen nogle gange. 6. Placer spolen på spolepinden og skub mod højre. Spolefunktionen vises i LCD displayet når maskinen er klar. 7. Start symaskinen. 8. Sæt hastigheden på maksimum. 9. Når spolen er fuld slår den automatisk fra. 0. Skub spolen til ventre. Tag spolen af spoleapparatet. Klip tråden over. 6

17 DANSK ISÆTNING AF SPOLE. Placer spolen i spolekapslen med trådretningen mod uret.. Træk tråden ind i rillen (A). A. Træk tråden mod venstre og langs indersiden af trådstrammerens fjerder (B) indtil den glider i slidsen( C) pas på at tråden ikke glider ud af slidsen (A) C B A C B A. Træk ca 5 cm tråd ud og fastgør spoledækslet. 7

18 TRÅDNING AF SYMASKINEN TRÅDNING AF OVERTRÅD. Hæv trykfoden.. Nål op/ned knappen sættes til op position. Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden igennem trådguiden. 5. Før tråden som pilemarkeringerne viser på maskinen DANSK For at tråde trådgiveren, før tråden gennem rillen og nedad. 7. Tråd den nederste del af guiden, som vist på illustrationen overfor. Se næste side for brug af den automatiske nåletråder. 8

19 NÅLETRÅDER (AUTOMATISK). Sænk trykfoden.. Nål op/ned sættes i op position.. Sænk nåletråderen langsomt og træk tråden gennem trådguiden (A), træk let opad og mod højre.. Sænk nåletråderen så meget som muligt. Nåletråderen drejer og en trådkrog bliver ført gennem nåleøjet. A 5. Træk tråden under trådkrogen, ved nåleøjet. 6. Hold tråden løst, hejs langsomt nåletråder tilbage til original position. Trådkrogen drejer og trækker tråden igennem nåleøjet i form af en løkke. 5 DANSK 7. Træk ca 5 cm tråd ud fra nåleøjet. OBS: Nåletråderen kan kun bruges sammen med nålestr. 80, 90 og ADVARSEL: Undgå ulykke. Sænk ikke nåletråderen mens symaskinen er i brug. Sluk altid for maskine under trådning af nål. OPTAGNING AF UNDERTRÅD. Hæv trykfoden.. Hold overtråden løst og tryk på nål op/ned knappen. Håndhjulet vil dreje en hel omgang.. Træk ganske let i overtråden. Undertråden kommer op af spolehuset ienløkke.. Træk trådene bag trykfoden ca 5 cm. 9

20 KOM GODT IGANG Symaskinen er sat til automatisk at sy stikkesting når maskinen tændes. ADVARSEL: Undgå ulykke. START OG AFSLUTNING AF SØM 000 Vær ekstra forsigtig/opmærksom omkring nåleområdet mens De syr. Symaskinen transporterer automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikkeistoffet. DANSK Brug/påsæt zigzag trykfod Se side for udskiftning af trykfod.. Læg stoffet under trykfoden.. Sænk trykfoden.. Hold let på trådene når De starter med at sy. Slip igen efter enkelte sting er syet. 5. Tilpas hastigheden mens De syr. 6. Stop symaskinen ved slutningen af søm. 7. Hæv trykfoden. 8. Ved enden af et søm, stop og drej håndhjulet mod Dem selv indtil nålen er i højeste position. Hæv trykfoden og tag stoffet ud af symaskinen. Træk stoffet op til trådskæreren (sidder på lampedækslet) og skær tråden over. 0

21 RETUR SYNING Retursyning anvendes til fæstning af sømme.. Læg stoffet i maskinen hvor De ønsker retursyning og sænk trykfoden.. Tryk returknappen ind og sy nogle enkelte sting. (Anvendes fodpedalen,slippes denne sålænge retursyning ønskes).. Tryk på start knappen og genoptag syning. (Anvendes fodpedal: Returknappen slippes, tryk igen på fodpedalen. Ved afslutning på et søm, tryk på returknappen og sy nogle enkelte sting retur. DANSK HJØRNESYNING. Stop syning når De kommer til et hjørne.. Sænk nålen ned i stoffet. For at sænke nålen kan De enten bruge nål op/ned knappen eller dreje håndhjulet imod Dem selv.. Hæv trykfoden.. Brug nålen som omdrejningspunkt og vend stoffet. 5. Sænk trykfoden og genoptag syning. 5 SYNINGITYKTSTOF Når De syr i tykt stof, har trykfoden tendens til at løfte forenden og syning bliver besværligt. Følg nedenstående for at lette syning.. Hæv trykfoden.. Skub trykfjerderen mod venstre til den låser sig fast.. Start syning. Sålænge trykfjerderen er i spænd, syr makinen jævnt hen over materialet. A. Trykfods stangen kan løftes trin længere op, skulle materialet være ekstra tykt. a SØM GUIDE Numrene på stingpladen indikerer afstanden mellem nålens center position og linien. Numrene forrest viser millimeter, numrene bagerst viser tommer. Før stoffet langs den ønskede sømbredde. / 5/8 / 7/

22 DANSK REGULERING AF TRÅDSPÆNDING Trådspændingen skal være korrekt justeret. Trådspændingen reguleres ved at stramme eller løsne på trådspændingsknappen. A 5 A. Korrekt trådspænding Over- og undertråd skal være i balance i midten af stoffet. (Se illustration) B. Tråden er synlig på oversiden af stof. Juster trådspændingen til et lavere tal. B 5 C C. Tråden er synlig på undersiden af stof. Juster trådspændingen til et højere tal. 5 D. TRÅDSPÆNDING TIL ZIGZAG SYNING D Det bedste resultat ved zigzag syning opnåes ved at overtrådsspændingen er sat en lille smule lavere end til almindelig syning. Overtråden skal kunne anes på bagsiden af stoffet.

23 TIP Som vist på tegningen overfor er stingene på oversiden af stoffet ok, mens undersiden er kludret. Dette skyldes for det meste at overtråden ikke er trådet korrekt. Se side 8 for korrekt trådning af overtråd. ADVARSEL: Undgå ulykke DANSK Transportøren fører automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikke i stoffet. Det kan medføre at nålen knækker eller sting bliver ujævne. NÅL OG TRÅD GUIDE Anvend altid nål og tråd tykkelse som passer til stoffet der skal syes. Stof type Let stof: ren bomuld, silke, syntetisk stof, crepe m.fl. Tråd Bomuld Silke Syn Nåle str. 9/70-/80 0/70-/80 Medium stof: middel kraftig bomuld, fløjl, tynd uld stof m.fl. Bomul Silke 50 Syn /80-/90 Tykt stof: kraftig bomuld, denim, tweed, gabardine, gardin stof m.fl. Stræk stof: tricot, nappa, jersey m.fl. Ctn.# 0-50 Silke 50 Syn Bomuld Silke 50 Tråd til strik /90-6/00 /80-/90 Nål til strik og syntetisk stof For udskitning af nål se side.

24 STIKKE STING Sting bredden vises i LCD displayet nederst til højre. Brug sting bredde knappen til at justere nålepositionen. Ventre position.5-0. Midter position Højre position DANSK SYNING OG HÆFTNING AF SØM. Før stoffet ind under trykfoden og sænk den. Hold let på over og undertråd.. Tryk på START/STOP knappen for at påbegynde syning. (Tryk på fodpedalen hvis denne er tilsluttet) Før stoffet forsigtigt fremad mens der syes for at guide stoffet.. Ved afslutning af søm tryk på retursynings knappen for at fæstne.. Slip retur knappen og tryk på START/STOP knappen; sy til enden af sømmet. 5. Hæv trykfoden og skær tråden. 5

25 ZIGZAG STING Deres symaskine kan sy zigzag sting i mange forskellige bredder og længder. For at ændre på sting længde og bredde se side 5 DANSK Påsæt alm. trykfod. Zigzag sting kan med fordel anvendes til kantsyning og sammensyning af stykker stof. For at hæfte strik eller stræk stof, sy så tæt som muligt langs kanten. Ved sammensyning af stykker stof, sy så tæt som muligt langs kanten C L M E M I R E SATIN STING ELLER APPLIKATION De kan sy satin sting eller applications sting med zigzag sting ved at gøre stinglængden kortere

26 OVERLOCK - ZIGZAG STING A B DANSK BRUG AF OVERLOCK TRYKFOD Placer stoffet imod guiden på trykfoden, sådan at nålen kommer så tæt som muligt ud mod kanten af stoffet. A. Overlock sting (bredde ) anvendes til at forhindre stoffet trævler. B. Nogle sting syr stikke sting og trævlekant på samme tid. Disse kan med fordel anvendes når der syes i trævlbar stof og stræk stof. ADVARSEL: Undgå ulykke. Ved brug af disse sting bør overlock trykfoden anvendes Sæt dog ikke sting bredde under 5 da det kan ske at nålen rammer trykfoden og knækker. BRUG AF ZIGZAG TRYKFOD Ved brug af zigzag trykfoden placeres stoffet således at nålen ligger tæt ved kanten. C D C. Brug en smal zigzag bredde til syning af tyndt eller fint stof. D. Juster bredde og længde på sting 0/05 ved syning af forskellige strik og stæk stof tykkelse. E. Ved 0,5 cm søm sy først, og klip dernæst det overskydende stof af så tæt som muligt på stingene. Vær forsigtig med ikke at klippe i sting. E 6

27 DANSK BLINDSTING Dette sting anvendes når man ikke ønsker at sting skal ses på retsiden af stoffet.. Fold stoffet som vist på tegningen. efterlad 5mm (ca /6 tomme) udover den foldede kant.. Guiden (A) på blindstingsfoden sikrer at stoffet føres jævnt fremad når De syr blindsting. Guiden (A) justeres ved at dreje på justeringsskruen (B).. Stoffet lægges under trykfoden, så den ombukkede fold ligger til venstre for nålen. Se tegning. Vrang Overlock cm Vrang 5mm(/6 ) 5mm (/6 ). Sænk trykfoden og sy sømmet. Før stoffet jævnt langs guiden. 5. Vend stoffet når syninger er færdiggjort. B A OBS: Hvis for meget af stingene kan ses på ret siden af stoffet, vælg en smallere sting bredde eller flyt guiden på trykfoden til venstre. Hvis stingene ikke rammer sømmet øges stingbredden, eller flyt guiden på trykfoden til højre. Ret 5 Vrang 7

28 DANSK KNAPHULLER Marker placering og længde af knaphullet på stoffet. Sæt knappen på basen og skub fremad. a * passer knappen ikke på basen justeres skyderen til knappens tykkelse og diameter. a= længde + tykkelse af knappen.. Før overtråden gennem hullet på trykfoden og fastgør knaphulstrykfoden.. Placer stoffet under trykfoden således, at midten af liniemærket er midt under hullet i trykfoden. Sænk knaphulstrykfoden. 5. Sænk knaphulsarmen således at den er placeret bagved forhøjningen på trykfoden (se illustration 5 ). 6. Hold let ved overtråden og start maskinen. 5 6 OBS: Maskinen vil ikke sy, hvis knaphulsarmen ikke er sænket korrekt og knaphulstrykfoden placeret rigtigt. 8

29 KNAPHULLER FORTSAT DANSK 7. Knaphullet bliver syet i rækkefølgen som vist på illustrationen og stopper automatisk. 8. Hæv trykfoden og skær tråden. For at sy knaphullet igen, hæv trykfoden og gentag trinene. 9. Stik en knappenål i for enden af knaphullet så der ikke skæres hul i stingene. Skær knaphullet i midten med opsprætteren. 8 9 ADVARSEL: Undgå ulykke. Vær forsigtig med ikke at sætte fingrene ind foran opsprættern. A A. VED SYNING I STRÆK STOF For at få det bedste resultat syes knaphullet med et stykke pergamentpapir hæftet på vrangen af stoffet. OBS: Sting tætheden af knaphul kan justeres med stinglængde knappen. 9

30 6 STINGS ZIGZAG stings zigzag anvendes f.eks. til at sy i elastik og lave kantsting med. A B DANSK A. Syning i elastik Mens der syes, stræk elastikken let både foran og bagved nålen. Vær forsigtig med ikke at bøje nålen. B. Kantsting Anvendes til at sy let trævlbar stof og strik. Placer stoffet så stingene falder så tæt som muligt på højre kant. STRÆKKE STING VedbrugafstrækkestingfårDeetstærktog flexibelt sting der giver sig sammen med stoffet. Anvendes med fordel sammen med stræk- og strikket stof og ved søm der kræver fleksibilitet. Elastik sting er særdeles velegnet til robust stof såsom denim. Det anbefales at De anvender en nål beregnet til strik og syntetisk stof, for at undgå ujævnhed i sting og at nålen knækker. 0

31 STING HUKOMMELSE. For lethed kan De gennemse de indtastede sting når hukommelses funktionen er i brug. Sting bredde knapperne ændrer sig til at fungere som bladre op/ned knapper. Venstre side af LCD displayet viser total antal sting der er indkodet i hukommelsen. Højre side af displayet viser nummeret på stinget der ses i midter displayet.. Ved at bruge sting bredde knapper kan De kontrollere sting indkodet i hukommelsen. Midter displayet viser stingene i indtastet rækkefølge.. Hvis De finder en indtastningsfejl eller ønsker at ændre på et af de indtastede sting skal De stå på det stingvalg der kommer før stinget De vil overskrive, herefter indtaster De det korrekte sting, og hukommelses funktionen overskriver det forkerte sting. Fx.: Sting nr er indtastet i hukommelsen og de ønsker at ændre 00 til 05 skal displayet vise 00, indtast 05 for at overskrive 00. OBS: Hvis det første sting er forkert skal alle sting gentastes.. Hvis De ønsker at slette et sting fra hukommelsen brug sting bredde knapper til at finde- og få sting vist i displayet. Tryk på CL for at slette, LCD displayet viser nu det næste sting i rækken. Hvis de ønsker at tilføje flere sting skal De huske at bruge op/ned knapper til at gå til enden af stingrækken. DANSK 5. Når De har sat maskinen igang med at sy det indtastede, er det ikke længere mulig at slette eller ændre stingvalg. For at ændre skal ME funktionen startes forfra. 6. For at afslutte hukommelses funktionen trykkes på ME knappen, lyset går ud og funktionen er ikke længere tilgængelig. MEMORY 0 0 TIP: Skriv rækkefølgen af sting De ønsker at sy ned på et stykke papir. Det er hjælpsomt når De kontrollerer hukommelses funktionen. C L M E M I R E

32 PATCH WORK Ved brug af flere slags stof, bliver patch work ekstra dekorativ.. Læg to stykker stof sammen med retsiden imod hinanden og ri sammen.. Fold sømmen ud.. Læg stoffet med retsiden opad og sy med sømmet placeret i midten af trykfoden. Således at stingene falder på begge sidder af sømmet. DANSK APPLIKATION Læg applikationen på stoffet, sy enten med satin sting eller applikations sting. Ved let trævlbar stof, bukkes sømmet ca5mm.. Sy langs kanten af applikationen. Ret den lige del af stinget til, således at det rammer kanten på applikationen, det får det til at syne håndlavet.. Ved skarpe hjørner, sættes nålen i laveste position og trykfoden løftes. Brug nålen som omdrejningspunkt og drej stoffet.

33 DANSK LYNLÅS SYNING Påsæt lynlås trykfoden til enten på højre eller venstre side af nålen.. Illustration : Nålen syr på venstre side af foden.. Illustration :Nålen syr på højre side af foden.. Hæft lynlåsen fast til stoffet og sæt sytøjet i symaskinen. Nålen skal være på venstre side af trykfoden. Sy højre side af lynlåsen på, idet De fører lynlåsen så tæt på nålen som muligt. Når De har syet næsten hele sømmen lynes lynlåsen op (nålen bliver siddende i stoffet) så sømmen også bliver pæn lige helt oppe ved lukningen. Ved syning i venstre side, skydes foden så nålen er i højre side. Sy lynlåsen fast som beskrevet ovenfor. PIPE SYNING Piping bruges som ekstra dekoration eller finish. Brug lynlås trykfoden til at sy piping, trykfoden sættes på højre side af nålen. Læg pipingen mellem stykker stof. Sy så tæt som muligt op til pipingen.

34 MUSLINGE STING Muslinge sting anvendes når der ønskes en dekorativ afslutning langs kanter. MUSLINGE KANT. Fold stoffet med ret siden sammen og sy tæt på kanten.. Klip stoffet langs sømmen efterlad ca mmtilsøm.. Vend stoffet og skub forsigtigt den buede sømudistoffet. DEKORATIV MUSLINGE STING. Fold stoffet med vrang siden sammen og sy tæt langs kanten.. Klip langs ydersiden af kanten. (Vær opmærksom på at De ikke klipper i stingene).. Brug stof lim eller lign. til at beskytte kanten af muslinge stingenen. DANSK Ret sider lagt sammen Vrang sider lagt sammen JUSTERING AF DEKORATIONS STING Anvend standard trykfod til syning af dekorations sting. En lille udfræsning på undersiden tillader syning af satin sting og den brede åbning i trykfoden gør at De klart kan se stingene. Nogle af de dekorative sting kan justeres i længde og bredde. Dette ses i LCD displayet. Hvor meget der kan øges/mindskes afhænger af sting. Vises 00 i stinglængde og bredde kan der ikke ændres på disse sting. Prøv Dem frem indtil de får det ønskede resultat. OBS: Ikke alle sting kan justeres i længde og bredde. SYNING I LET STOF Anvendes let/tyndt stof anbefales det at bruge pergamentpapir.

35 DANSK VEDLIGEHOLDELSE For at sikre det bedste resultat ved syning er det nødvendigt at rengøre og vedligholde de grundlæggende dele. Afbryd altid maskinen ved smøring eller anden service. Fjern altid over- og undertråd fra maskinen. () RENGØRING AF TRANSPORTØR OG GRIBER OMRÅDET. Hæv nålen til højeste position.. Fjern stingpladen (). Udtag spolekapsel (). Rens transportør og griber området med børsten. OBS: dryp en dråbe symaskine olie som vist på illustration ved pil A. 5. Indsæt spolekasel ved at anbringe fremspinget () Op imod fjederen (). Monter stingpladen. () () () () A 5

36 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG LØSNING SIDE Overtråden knækker Maskinen er ikke trådet rigtigt. Tråden er viklet om spolen. Nål sat forkert i. Trådspændingen for stram. Forkert trådvalg eller af dårlig kvalitet. Tråd maskinen om. Rens spole området og tråd spolen om. Udskift/ sæt ny nål i. Juster trådspændingen. Vælg korrekt tråd Undertråden knækker Springer sting over Spolen er ikke trådet korrekt. Spolen er ujævn spolet eller for fuld Smuds i spole og griber leje. Nål sat forkert i. Er nålen beskadiget. Forkert nåle str. Forkert nåle str. til stræk stof. Tråd spolen om. Spol spolen om. Rens spole og griber leje. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Vælg korrekt nåle str. til stof. Anvend stræknål DANSK Stof rynker Maskinen er ikke trådet korrekt Spolen er ikke trådet korrekt. Uskarp nål. Trådspænding for stram. Tråd overtråden om. Tråd spolen om. Udskift nåi. Juster trådspændingen Uregelmæssige sting Spolen er ikke trådet korrekt. Overtråden er ikke trådet korrekt. Trådspændingen justeret forkert. Tråd spolen om. Tråd overtråden om. Juster trådspændingen Nåletråderen tråder ikke gennem nåleøjet Nålen er ikke hævet. Nål sat forkert i. Nålen er bøjet. Hæv nålen. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Stoffet transporteres ikke ordentligt Transportøren er sænket. Trådrester og støv har samlet sig i og omkring transportøren. Hæv transportøren. Rens transportør området. 5 Nålen knækker Der rykkes i stoffet under syning. Nålen rammer trykfoden. Nål sat forkert i. Forkert nål og tråd i forhold til stof. Rykikkeistof. Vælg korrekt trykfod til job. Sæt nål korrekt i. Vælg korrekt nål og tråd. 0 6 Maskinen larmer og kører ujævnt Smuds og trådrester i griber eller på nålestangen. Fjern stingpladen og spolen, rens transportør og griberleje. 5 Maskinen vil ikke sy Kontroller at symaskine er tilsluttet elnettet. Er symaskinen tændt? Spoleapparatet er skubbet til højre. Trykfoden er ikke sænket. Knaphuls syning; - Knaphulsarmen er ikke sænket helt. Knaphulstrykfod er ikke sat på. - Tilslut til elnettet. Tænd for symaskinen. Skub spolearmen mod venstre. Sænk trykfoden. - - Sænk trykfodsarmen. Påsæt knaphulstrykfod

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

English... 2. Dank... 47. Deutsch... 91

English... 2. Dank... 47. Deutsch... 91 English... 2 Dank... 47 Deutsch... 91 V 1.3 Contents Contents... 2 Trademarks... 5 Introduction... 5 Intended use... 5 Package Contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 8 Explanation

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere