BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700

2

3 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH

4 DANSK ENGLISH

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8 Tilbehør...0 Udskiftning af trykfod... Udskiftning af nål... Tilslutning af symaskinen... Kontrol knapper og transportørsænker... Fodpedal... Kontrol panel funktioner....5 Spoling...6 Trådning af symaskinen...8 Kom godt igang...0 Regulering af trådspænding... Nål og trådguide... Stikkesting... Overlock...6 Blindsting...7 Knaphuller stings zigzag...0 Strækkesting...0 Stinghukommelse... Patchwork... Applikation... Lynlås... Muslingesøm... Justering af dekorations sting... Vedligeholdelse...5 Fejlfinding...6 Stingoversigt...7 DANSK 5

6 RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER. Vigtige sikkerheds anvisninger Ved brug af elektriske symaskiner skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, også følgende:. Læs alle instruktionerne før brug af symaskinen.. Denne symaskine er lavet til almindelig husholdningsbrug. En symaskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af symaskinen. Advarsel!! DANSK For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden skade mod person.... Anvend ikke symaskinen som legetøj. Opsyn er nødvendig når symaskinen anvendes af børn.. Anvend kun symaskinen, som beskrevet i brugsanvisningen.. Anvend aldrig symaskinen.. hvis den har beskadiget ledning eller stikprop.. hvis den ikke kører ordentlig... hvis den har været tabt eller beskadiget... hvis den har været tabt i vand. Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, elektrisk reparation eller mekanisk justering.. Anvend aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Hold ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen fri for støv og løse trævler. 5. Tab aldrig noget ind i symaskinen eller isæt genstande i åbningerne på symaskinen. 6. Anvend ikke symaskinen udendørs. 7. Anvend ikke symaskinen hvor sprayprodukter bliver brugt eller hvor oxygen bliver administreret. 8. Ved afbrydelse, sæt tænd/sluk knappen på OFF position, og tag stikket ud af stikkontakten. 9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket, ikke i ledningen. 0. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves omkring symaskinenålen.. Anvend altid den rigtige stingplade. Forkert stingplade kan beskadige maskinen.. Anvend ikke bøjede nåle.. Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålen så den knækker.. Sæt symaskinens tænd/sluk knap på OFF position når der justeres i nåleområdet, f.eks. ved trådning, nåleskift, udskiftning af trykfod m.m. 5. Afbryd altid maskinen på stikkontakten ved smøring eller ved anden service. 6. Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af elpære. Udskift altid pæren med en tilsvarende. Lyd niveau er mindre end 70dB (A) GEM DENNE INSTRUKTION 6

7 Genanvendelse Vi er fast besluttet på at beskytte miljøet. Vi bestræber os på at vore produkter fremstilles så miljørigtige som muligt. Ønsker De at bortskaffe produktet, bedes De afhænde det på en miljørigtig måde Det afkrydsede skraldespandsmotiv, afbilledet ovenfor og på produktets el-label, betyder at produktet falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 00/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (ROHS) og må derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ønskes produktet bortskaffet skal De sørge for at produktet bliver afhændet ifølge nationale og lokale bestemmelser og at produktet afhændes i kategori små husholdningsapparater WEEE. De er ansvarlig for at produktet bortskaffes lovmæssigt korrekt. Ved søgning på Internettet eller ved kontakt til rette myndighed lokalt eller nationalt, kan De få oplyst hvor den nærmeste miljøstation er placeret og hvordan genanvendelsessystemet skal bruges. Hvis De køber et nyt produkt direkte fra os tager vi Deres gamle produkt tilbage uanset mærke. De kan hermed bidrage positivt til bekæmpelse af forurening samt genanvendelse og begrænsning af visse farlige stoffer under WEEE, samt disse stoffers indvirkning på miljøet. Farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter kan have en indflydelse på menneskelig sundhed og på miljøet. DANSK 7

8 SYMASKINENS DELE DANSK Lampedæksel. Retur knap. Nål op/ned position. Trådskærer 5. Hastigheds knap 6. Start/Stop knap (hvis fodpedal ikke er tilsluttet) 7. Forlængerbord 8. Stingpanel/topdæksel 9. Håndhjul 0. Kontrol panel. Trådgiver. Trådspændingsknap. Trådguide dæksel. Hastigheds knap 5. Trådhætte 6. Trådrulleholder 7. Spole trådføring 8. Spoleapparat 9. Spolestop 8

9 SYMASKINENS DELE FORTSAT DANSK 0. Håndtag. ON/OFF knap. Pedal tilslutning. El tilslutning. El kabel 5. Fodpedal 6. Tråd guide 7. Nåletrådearm 8. Nåletråder 9. Knaphulsarm 0. Trykfodsskrue. Stingplade. Spolehus dæksel. Trykfodsløfter. Trådskærer 5. Nåleholder skrue 6. Tråd guide 7. Trykfod 8. Transportørsænker

10 TILBEHØR. Nåle. Spoler. Spolehætte (stor). Spolehætte (lille) 5. Filt 6. Skruetrækker til stingplade 7. Skruetrækker (stor og lille) 8. Olie 9. Opsprætter m. børste 0. Spolepind. Blindstingsfod. Overlock fod. Lynlås fod. Quiltestang 5. Knaphuls fod DANSK 5 ÅBNING AF TILBEHØRSÆSKE For at åbne tilbehørsæsken, løft i venstre side foroven og træk imod dem selv. FRIARMS-SYNING Deres symaskine bruges let med eller uden forlængerbord. Forlængerbordet øger syområdet mens den er påsat. Ved at fjerne forlængerbordet, som vist her til højre, konverteres symaskinen til friarmssyning. 0

11 AF- OG PÅMONTERING AF TRYKFOD Trykfødder udskiftes afhængigt af hvilken type syning eller stingvalg De vælger. ADVARSEL: Undgå ulykke. Sluk for strømtilførsel inden De skifter trykfod.. Drej håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Hæv trykfoden.. Tryk på trykfodsudløseren og trykfoden falder ned. (Se illustration). Placer trykfoden således at pinden A passer op i slidsen B på trykfodsholderen. 5. Sænk trykfodsholderen for at låse trykfoden fast. 5 DANSK AFMONTERING AF TRYKFODSHOLDER Nogle trykfødder kræver at trykfodsholderen afmonteres før brug. Afmontering: hæv trykfodsholderen og løsen trykfodsholderskruen.(c) Påmontering: Trykfodsholderen skubbes så langt op på trykfodsstangen som muligt, skruen tilspændes. UDSKIFTNING AF NÅL C A B C B Trykfodspind Trykfodsholder slids Trykfodsholderskrue A Vælg altid en nål der passer til materiale valg. (Se nål og trådguide side ). ADVARSEL: undgå ulykke Sluk for strømtilførsel før De fjerner nålen 5. Drej på håndhjulet indtil nålen står i højeste position.. Løsn nåleholderskruen.. Tag nålen ud.. Sæt en ny nål i. Den flade side skal vende væk fra Dem selv. Skub nålen opad så langt den kan komme. 5. Stram nåleskruen igen. A. Kontroller nålen er ubeskadiget. Brug ikke bøjede eller på anden måde beskadigede nåle. A

12 TILSLUTNING AF SYMASKINEN Placer symaskinen på et fladt og stabilt underlag.. Sæt stikket i stikkontakten.. Forbind kablet med symaskinen. Se illustration.. Tryk på ON knappen.. En lampe indikerer at maskinen er tændt. 5. Sluk for symaskinen ved at trykke på knappen OFF, tag stikket ud af stikkontakten. DANSK FARE: Minimer risokoen for elektrisk stød Efterlad aldrig maskinen uden opsyn mens den er tilsluttet elnettet. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring/ vedligeholdese af symaskinen ADVARSEL: Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer. Afbryd ikke ved at trække i ledningen, tag fat i elstikket og træk ud af stikkontakten.

13 KONTROL KNAPPER OG TRANSPORTØRSÆNKNING A. RETURSYNINGSKNAP Symaskinen syr tilbage imens knappen holdes inde. Når knappen slippes kan der igen syes fremad ved at trykke på start/stop knappen eller ved at trykke på fodpedalen. B. NÅLEPOSITION KNAP Nåle positionen hæves eller sænkes ved at trykke på denne knap. Ved at trykke igen og igen på denne knap syes et sting af gangen. C. HASTIGHEDSKNAP Symaskinen syr hurtigere når knappen skubbes til højre og langsommere når den skubbes til venstre. (Virker ikke når fodpedal er tilsluttet) D. SY LANGSOM KNAP Ved at trykke på denne knap mens der syes, syr maskinen langsomt og stopper når knappen slippes. Tryk på start/stop knappen for at starte og symaskinen syr igen fremad med normal hastighed. DANSK E. START/STOP KNAP (Kun når pedal ikke er tilsluttet) Maskinen starter med at sy ved at trykke på denne knap, tryk igen og symaskinen stopper. (Maskinen syr langsomt i starten) F. TRANSPORTØRSÆNKNING Ved brodering eller når materiale skal styres med hånd, trykkes transportørknappen ind og skubbes bagud for at sænke transportøren. Til almindelig syning skubbes transportørknappen ind og imod Dem selv, dette hejser transportøren til sit højeste niveau. TIP:Transportørens normale position er, højeste position. A B C F E D

14 BRUG AF FODPEDAL Ved brug af fodpedal kan start - stop og hastighed styres med foden. ADVARSEL: Undgå ulykke.. Afbryd strømmen. Sæt stikket fra fodpedalen i symaskinen.. Læg fodpedalen ved Deres fødder og tilslut strøm. Syhastigheden øges ved at trykke hårdere på pedalen. Slip fodpedalen og maskinen stopper automatisk. DANSK KONTROL KNAP FUNKTIONERNE Kontrolknap funktionerne ændres imens fodpedalen er tilsluttet maskinen. SIKKERHEDSFUNKTION Hvis maskinen er blokeret vil der lyde beep fra maskinen. Efter blokeringen er fjernet, tryk på fodpedalen og maskinen vil igen sy normalt. Se forgående side ADVASEL: -Mimimer faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller skade på personer.. Fodpedalen bør behandles med omhu, undgå at tabe den på gulvet m.v. Placer ikke noget ovenpå fodpedalen.. Anvend kun den fodpedal som tilhører symaskinen.

15 KONTROL PANEL FUNKTIONER C L M E LCD display: Nederst til venstre, vises stinglængde. Miderste sektion vises sting valg. Nederst til højre vises stingbredde. CL slet knappen: Når memory funktionen anvendes, og De finder en indtastningsfejl, eller ønsker at slette et stingvalg fra memory funktionen, bruges knapperne ved fig. 9 til at bladre med. Tryk på CL knappen og det viste sting slettes. Memory funktionen går dernæst automatisk videre til næste sting. ME starter hukommelses funktionen: Tryk på ME knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Indtast den/de ønskede sting, bogstaver eller figurer. Et maximum af 0 stingvalg kan lagres i hukommelsen (undtagen knaphul og knap isyning). Maskinen syr de indtastede sting lige efter hinanden, i midten af LCD displayet vises stingene under syningen(000-99) C L M E M I MEMORY MIRROR REPEAT.5 R E DANSK R E 5 M I RE starter gentagelses funktionen: Tryk på RE knappen, et lys indikerer at funktionen er klar til brug. Tryk på RE knappen for at få gentaget de indtastede sting, tryk dernæst på start knappen og symaskine syr stingene uafbrudt indtil der trykkes på stop knappen. For at slette RE funktionen trykkes der på RE, lyset slukkes og funktionen er annulleret. MI starter spejlvendings funktionen: Tryk på MI for at spejlvende sting. sting: bliver bliver AUTOMATISK RETURSYNINGS knap: Tryk på knappen og maskinen syr sting fremad, sting bagud og dernæst stopper. Til alle andre sting (undtaget knaphulssting) syr maskinen gange oveni hinanden, dernæst fremad. NÅLESÆNKNINGS knap: Tryk på knappen og nålen sænkes. Når der trykkes på start/stop knappen for at stoppe maskinen stopper nålen altid i nedsænket position. Sting længde knapper: Justerer stinglængde. Tryk på den øverte knap for at gøre sting længere, tryk på nederste knap for at gøre sting kortere. Anvendes også sammen med ME knappen (viser antal af valgte sting). Sting bredde knapper: Justerer stingbredde. Tryk på den øverste knap for at gøre sting bredere, tryk på nederste knap for at gøre sting smallere. Anvendes også sammen med ME knappen. (viser aktuel nummer af sting der vises i midter display). Sting: 00 forskellige sting kan vælges (se side 7). Sting vælges ved at indtaste sting numre (0-9) på kontrol panelet. Det/de valgte sting vises midt på LCD displayet. A A bliver 5

16 SPOLING UDTAGNING AF SPOLE. For at tage spolen ud af maskinen, skub udløseren mod højre, samtidig med at der trykkes ned på venstre hjørne af spoledækslet.. Løft spolen ud med fingerspidserne. SPOLING DANSK Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden gennem trådførerguiden. Før tråden gennem spoleguiden.. Før tråden om spoleguiden som illustreret. 5. Twist tråden rundt om spolen nogle gange. 6. Placer spolen på spolepinden og skub mod højre. Spolefunktionen vises i LCD displayet når maskinen er klar. 7. Start symaskinen. 8. Sæt hastigheden på maksimum. 9. Når spolen er fuld slår den automatisk fra. 0. Skub spolen til ventre. Tag spolen af spoleapparatet. Klip tråden over. 6

17 DANSK ISÆTNING AF SPOLE. Placer spolen i spolekapslen med trådretningen mod uret.. Træk tråden ind i rillen (A). A. Træk tråden mod venstre og langs indersiden af trådstrammerens fjerder (B) indtil den glider i slidsen( C) pas på at tråden ikke glider ud af slidsen (A) C B A C B A. Træk ca 5 cm tråd ud og fastgør spoledækslet. 7

18 TRÅDNING AF SYMASKINEN TRÅDNING AF OVERTRÅD. Hæv trykfoden.. Nål op/ned knappen sættes til op position. Sæt en trådrulle på trådrulleholderen og sæt en trådhætte på.. Før tråden igennem trådguiden. 5. Før tråden som pilemarkeringerne viser på maskinen DANSK For at tråde trådgiveren, før tråden gennem rillen og nedad. 7. Tråd den nederste del af guiden, som vist på illustrationen overfor. Se næste side for brug af den automatiske nåletråder. 8

19 NÅLETRÅDER (AUTOMATISK). Sænk trykfoden.. Nål op/ned sættes i op position.. Sænk nåletråderen langsomt og træk tråden gennem trådguiden (A), træk let opad og mod højre.. Sænk nåletråderen så meget som muligt. Nåletråderen drejer og en trådkrog bliver ført gennem nåleøjet. A 5. Træk tråden under trådkrogen, ved nåleøjet. 6. Hold tråden løst, hejs langsomt nåletråder tilbage til original position. Trådkrogen drejer og trækker tråden igennem nåleøjet i form af en løkke. 5 DANSK 7. Træk ca 5 cm tråd ud fra nåleøjet. OBS: Nåletråderen kan kun bruges sammen med nålestr. 80, 90 og ADVARSEL: Undgå ulykke. Sænk ikke nåletråderen mens symaskinen er i brug. Sluk altid for maskine under trådning af nål. OPTAGNING AF UNDERTRÅD. Hæv trykfoden.. Hold overtråden løst og tryk på nål op/ned knappen. Håndhjulet vil dreje en hel omgang.. Træk ganske let i overtråden. Undertråden kommer op af spolehuset ienløkke.. Træk trådene bag trykfoden ca 5 cm. 9

20 KOM GODT IGANG Symaskinen er sat til automatisk at sy stikkesting når maskinen tændes. ADVARSEL: Undgå ulykke. START OG AFSLUTNING AF SØM 000 Vær ekstra forsigtig/opmærksom omkring nåleområdet mens De syr. Symaskinen transporterer automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikkeistoffet. DANSK Brug/påsæt zigzag trykfod Se side for udskiftning af trykfod.. Læg stoffet under trykfoden.. Sænk trykfoden.. Hold let på trådene når De starter med at sy. Slip igen efter enkelte sting er syet. 5. Tilpas hastigheden mens De syr. 6. Stop symaskinen ved slutningen af søm. 7. Hæv trykfoden. 8. Ved enden af et søm, stop og drej håndhjulet mod Dem selv indtil nålen er i højeste position. Hæv trykfoden og tag stoffet ud af symaskinen. Træk stoffet op til trådskæreren (sidder på lampedækslet) og skær tråden over. 0

21 RETUR SYNING Retursyning anvendes til fæstning af sømme.. Læg stoffet i maskinen hvor De ønsker retursyning og sænk trykfoden.. Tryk returknappen ind og sy nogle enkelte sting. (Anvendes fodpedalen,slippes denne sålænge retursyning ønskes).. Tryk på start knappen og genoptag syning. (Anvendes fodpedal: Returknappen slippes, tryk igen på fodpedalen. Ved afslutning på et søm, tryk på returknappen og sy nogle enkelte sting retur. DANSK HJØRNESYNING. Stop syning når De kommer til et hjørne.. Sænk nålen ned i stoffet. For at sænke nålen kan De enten bruge nål op/ned knappen eller dreje håndhjulet imod Dem selv.. Hæv trykfoden.. Brug nålen som omdrejningspunkt og vend stoffet. 5. Sænk trykfoden og genoptag syning. 5 SYNINGITYKTSTOF Når De syr i tykt stof, har trykfoden tendens til at løfte forenden og syning bliver besværligt. Følg nedenstående for at lette syning.. Hæv trykfoden.. Skub trykfjerderen mod venstre til den låser sig fast.. Start syning. Sålænge trykfjerderen er i spænd, syr makinen jævnt hen over materialet. A. Trykfods stangen kan løftes trin længere op, skulle materialet være ekstra tykt. a SØM GUIDE Numrene på stingpladen indikerer afstanden mellem nålens center position og linien. Numrene forrest viser millimeter, numrene bagerst viser tommer. Før stoffet langs den ønskede sømbredde. / 5/8 / 7/

22 DANSK REGULERING AF TRÅDSPÆNDING Trådspændingen skal være korrekt justeret. Trådspændingen reguleres ved at stramme eller løsne på trådspændingsknappen. A 5 A. Korrekt trådspænding Over- og undertråd skal være i balance i midten af stoffet. (Se illustration) B. Tråden er synlig på oversiden af stof. Juster trådspændingen til et lavere tal. B 5 C C. Tråden er synlig på undersiden af stof. Juster trådspændingen til et højere tal. 5 D. TRÅDSPÆNDING TIL ZIGZAG SYNING D Det bedste resultat ved zigzag syning opnåes ved at overtrådsspændingen er sat en lille smule lavere end til almindelig syning. Overtråden skal kunne anes på bagsiden af stoffet.

23 TIP Som vist på tegningen overfor er stingene på oversiden af stoffet ok, mens undersiden er kludret. Dette skyldes for det meste at overtråden ikke er trådet korrekt. Se side 8 for korrekt trådning af overtråd. ADVARSEL: Undgå ulykke DANSK Transportøren fører automatisk stoffet fremad, ryk eller træk derfor ikke i stoffet. Det kan medføre at nålen knækker eller sting bliver ujævne. NÅL OG TRÅD GUIDE Anvend altid nål og tråd tykkelse som passer til stoffet der skal syes. Stof type Let stof: ren bomuld, silke, syntetisk stof, crepe m.fl. Tråd Bomuld Silke Syn Nåle str. 9/70-/80 0/70-/80 Medium stof: middel kraftig bomuld, fløjl, tynd uld stof m.fl. Bomul Silke 50 Syn /80-/90 Tykt stof: kraftig bomuld, denim, tweed, gabardine, gardin stof m.fl. Stræk stof: tricot, nappa, jersey m.fl. Ctn.# 0-50 Silke 50 Syn Bomuld Silke 50 Tråd til strik /90-6/00 /80-/90 Nål til strik og syntetisk stof For udskitning af nål se side.

24 STIKKE STING Sting bredden vises i LCD displayet nederst til højre. Brug sting bredde knappen til at justere nålepositionen. Ventre position.5-0. Midter position Højre position DANSK SYNING OG HÆFTNING AF SØM. Før stoffet ind under trykfoden og sænk den. Hold let på over og undertråd.. Tryk på START/STOP knappen for at påbegynde syning. (Tryk på fodpedalen hvis denne er tilsluttet) Før stoffet forsigtigt fremad mens der syes for at guide stoffet.. Ved afslutning af søm tryk på retursynings knappen for at fæstne.. Slip retur knappen og tryk på START/STOP knappen; sy til enden af sømmet. 5. Hæv trykfoden og skær tråden. 5

25 ZIGZAG STING Deres symaskine kan sy zigzag sting i mange forskellige bredder og længder. For at ændre på sting længde og bredde se side 5 DANSK Påsæt alm. trykfod. Zigzag sting kan med fordel anvendes til kantsyning og sammensyning af stykker stof. For at hæfte strik eller stræk stof, sy så tæt som muligt langs kanten. Ved sammensyning af stykker stof, sy så tæt som muligt langs kanten C L M E M I R E SATIN STING ELLER APPLIKATION De kan sy satin sting eller applications sting med zigzag sting ved at gøre stinglængden kortere

26 OVERLOCK - ZIGZAG STING A B DANSK BRUG AF OVERLOCK TRYKFOD Placer stoffet imod guiden på trykfoden, sådan at nålen kommer så tæt som muligt ud mod kanten af stoffet. A. Overlock sting (bredde ) anvendes til at forhindre stoffet trævler. B. Nogle sting syr stikke sting og trævlekant på samme tid. Disse kan med fordel anvendes når der syes i trævlbar stof og stræk stof. ADVARSEL: Undgå ulykke. Ved brug af disse sting bør overlock trykfoden anvendes Sæt dog ikke sting bredde under 5 da det kan ske at nålen rammer trykfoden og knækker. BRUG AF ZIGZAG TRYKFOD Ved brug af zigzag trykfoden placeres stoffet således at nålen ligger tæt ved kanten. C D C. Brug en smal zigzag bredde til syning af tyndt eller fint stof. D. Juster bredde og længde på sting 0/05 ved syning af forskellige strik og stæk stof tykkelse. E. Ved 0,5 cm søm sy først, og klip dernæst det overskydende stof af så tæt som muligt på stingene. Vær forsigtig med ikke at klippe i sting. E 6

27 DANSK BLINDSTING Dette sting anvendes når man ikke ønsker at sting skal ses på retsiden af stoffet.. Fold stoffet som vist på tegningen. efterlad 5mm (ca /6 tomme) udover den foldede kant.. Guiden (A) på blindstingsfoden sikrer at stoffet føres jævnt fremad når De syr blindsting. Guiden (A) justeres ved at dreje på justeringsskruen (B).. Stoffet lægges under trykfoden, så den ombukkede fold ligger til venstre for nålen. Se tegning. Vrang Overlock cm Vrang 5mm(/6 ) 5mm (/6 ). Sænk trykfoden og sy sømmet. Før stoffet jævnt langs guiden. 5. Vend stoffet når syninger er færdiggjort. B A OBS: Hvis for meget af stingene kan ses på ret siden af stoffet, vælg en smallere sting bredde eller flyt guiden på trykfoden til venstre. Hvis stingene ikke rammer sømmet øges stingbredden, eller flyt guiden på trykfoden til højre. Ret 5 Vrang 7

28 DANSK KNAPHULLER Marker placering og længde af knaphullet på stoffet. Sæt knappen på basen og skub fremad. a * passer knappen ikke på basen justeres skyderen til knappens tykkelse og diameter. a= længde + tykkelse af knappen.. Før overtråden gennem hullet på trykfoden og fastgør knaphulstrykfoden.. Placer stoffet under trykfoden således, at midten af liniemærket er midt under hullet i trykfoden. Sænk knaphulstrykfoden. 5. Sænk knaphulsarmen således at den er placeret bagved forhøjningen på trykfoden (se illustration 5 ). 6. Hold let ved overtråden og start maskinen. 5 6 OBS: Maskinen vil ikke sy, hvis knaphulsarmen ikke er sænket korrekt og knaphulstrykfoden placeret rigtigt. 8

29 KNAPHULLER FORTSAT DANSK 7. Knaphullet bliver syet i rækkefølgen som vist på illustrationen og stopper automatisk. 8. Hæv trykfoden og skær tråden. For at sy knaphullet igen, hæv trykfoden og gentag trinene. 9. Stik en knappenål i for enden af knaphullet så der ikke skæres hul i stingene. Skær knaphullet i midten med opsprætteren. 8 9 ADVARSEL: Undgå ulykke. Vær forsigtig med ikke at sætte fingrene ind foran opsprættern. A A. VED SYNING I STRÆK STOF For at få det bedste resultat syes knaphullet med et stykke pergamentpapir hæftet på vrangen af stoffet. OBS: Sting tætheden af knaphul kan justeres med stinglængde knappen. 9

30 6 STINGS ZIGZAG stings zigzag anvendes f.eks. til at sy i elastik og lave kantsting med. A B DANSK A. Syning i elastik Mens der syes, stræk elastikken let både foran og bagved nålen. Vær forsigtig med ikke at bøje nålen. B. Kantsting Anvendes til at sy let trævlbar stof og strik. Placer stoffet så stingene falder så tæt som muligt på højre kant. STRÆKKE STING VedbrugafstrækkestingfårDeetstærktog flexibelt sting der giver sig sammen med stoffet. Anvendes med fordel sammen med stræk- og strikket stof og ved søm der kræver fleksibilitet. Elastik sting er særdeles velegnet til robust stof såsom denim. Det anbefales at De anvender en nål beregnet til strik og syntetisk stof, for at undgå ujævnhed i sting og at nålen knækker. 0

31 STING HUKOMMELSE. For lethed kan De gennemse de indtastede sting når hukommelses funktionen er i brug. Sting bredde knapperne ændrer sig til at fungere som bladre op/ned knapper. Venstre side af LCD displayet viser total antal sting der er indkodet i hukommelsen. Højre side af displayet viser nummeret på stinget der ses i midter displayet.. Ved at bruge sting bredde knapper kan De kontrollere sting indkodet i hukommelsen. Midter displayet viser stingene i indtastet rækkefølge.. Hvis De finder en indtastningsfejl eller ønsker at ændre på et af de indtastede sting skal De stå på det stingvalg der kommer før stinget De vil overskrive, herefter indtaster De det korrekte sting, og hukommelses funktionen overskriver det forkerte sting. Fx.: Sting nr er indtastet i hukommelsen og de ønsker at ændre 00 til 05 skal displayet vise 00, indtast 05 for at overskrive 00. OBS: Hvis det første sting er forkert skal alle sting gentastes.. Hvis De ønsker at slette et sting fra hukommelsen brug sting bredde knapper til at finde- og få sting vist i displayet. Tryk på CL for at slette, LCD displayet viser nu det næste sting i rækken. Hvis de ønsker at tilføje flere sting skal De huske at bruge op/ned knapper til at gå til enden af stingrækken. DANSK 5. Når De har sat maskinen igang med at sy det indtastede, er det ikke længere mulig at slette eller ændre stingvalg. For at ændre skal ME funktionen startes forfra. 6. For at afslutte hukommelses funktionen trykkes på ME knappen, lyset går ud og funktionen er ikke længere tilgængelig. MEMORY 0 0 TIP: Skriv rækkefølgen af sting De ønsker at sy ned på et stykke papir. Det er hjælpsomt når De kontrollerer hukommelses funktionen. C L M E M I R E

32 PATCH WORK Ved brug af flere slags stof, bliver patch work ekstra dekorativ.. Læg to stykker stof sammen med retsiden imod hinanden og ri sammen.. Fold sømmen ud.. Læg stoffet med retsiden opad og sy med sømmet placeret i midten af trykfoden. Således at stingene falder på begge sidder af sømmet. DANSK APPLIKATION Læg applikationen på stoffet, sy enten med satin sting eller applikations sting. Ved let trævlbar stof, bukkes sømmet ca5mm.. Sy langs kanten af applikationen. Ret den lige del af stinget til, således at det rammer kanten på applikationen, det får det til at syne håndlavet.. Ved skarpe hjørner, sættes nålen i laveste position og trykfoden løftes. Brug nålen som omdrejningspunkt og drej stoffet.

33 DANSK LYNLÅS SYNING Påsæt lynlås trykfoden til enten på højre eller venstre side af nålen.. Illustration : Nålen syr på venstre side af foden.. Illustration :Nålen syr på højre side af foden.. Hæft lynlåsen fast til stoffet og sæt sytøjet i symaskinen. Nålen skal være på venstre side af trykfoden. Sy højre side af lynlåsen på, idet De fører lynlåsen så tæt på nålen som muligt. Når De har syet næsten hele sømmen lynes lynlåsen op (nålen bliver siddende i stoffet) så sømmen også bliver pæn lige helt oppe ved lukningen. Ved syning i venstre side, skydes foden så nålen er i højre side. Sy lynlåsen fast som beskrevet ovenfor. PIPE SYNING Piping bruges som ekstra dekoration eller finish. Brug lynlås trykfoden til at sy piping, trykfoden sættes på højre side af nålen. Læg pipingen mellem stykker stof. Sy så tæt som muligt op til pipingen.

34 MUSLINGE STING Muslinge sting anvendes når der ønskes en dekorativ afslutning langs kanter. MUSLINGE KANT. Fold stoffet med ret siden sammen og sy tæt på kanten.. Klip stoffet langs sømmen efterlad ca mmtilsøm.. Vend stoffet og skub forsigtigt den buede sømudistoffet. DEKORATIV MUSLINGE STING. Fold stoffet med vrang siden sammen og sy tæt langs kanten.. Klip langs ydersiden af kanten. (Vær opmærksom på at De ikke klipper i stingene).. Brug stof lim eller lign. til at beskytte kanten af muslinge stingenen. DANSK Ret sider lagt sammen Vrang sider lagt sammen JUSTERING AF DEKORATIONS STING Anvend standard trykfod til syning af dekorations sting. En lille udfræsning på undersiden tillader syning af satin sting og den brede åbning i trykfoden gør at De klart kan se stingene. Nogle af de dekorative sting kan justeres i længde og bredde. Dette ses i LCD displayet. Hvor meget der kan øges/mindskes afhænger af sting. Vises 00 i stinglængde og bredde kan der ikke ændres på disse sting. Prøv Dem frem indtil de får det ønskede resultat. OBS: Ikke alle sting kan justeres i længde og bredde. SYNING I LET STOF Anvendes let/tyndt stof anbefales det at bruge pergamentpapir.

35 DANSK VEDLIGEHOLDELSE For at sikre det bedste resultat ved syning er det nødvendigt at rengøre og vedligholde de grundlæggende dele. Afbryd altid maskinen ved smøring eller anden service. Fjern altid over- og undertråd fra maskinen. () RENGØRING AF TRANSPORTØR OG GRIBER OMRÅDET. Hæv nålen til højeste position.. Fjern stingpladen (). Udtag spolekapsel (). Rens transportør og griber området med børsten. OBS: dryp en dråbe symaskine olie som vist på illustration ved pil A. 5. Indsæt spolekasel ved at anbringe fremspinget () Op imod fjederen (). Monter stingpladen. () () () () A 5

36 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG LØSNING SIDE Overtråden knækker Maskinen er ikke trådet rigtigt. Tråden er viklet om spolen. Nål sat forkert i. Trådspændingen for stram. Forkert trådvalg eller af dårlig kvalitet. Tråd maskinen om. Rens spole området og tråd spolen om. Udskift/ sæt ny nål i. Juster trådspændingen. Vælg korrekt tråd Undertråden knækker Springer sting over Spolen er ikke trådet korrekt. Spolen er ujævn spolet eller for fuld Smuds i spole og griber leje. Nål sat forkert i. Er nålen beskadiget. Forkert nåle str. Forkert nåle str. til stræk stof. Tråd spolen om. Spol spolen om. Rens spole og griber leje. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Vælg korrekt nåle str. til stof. Anvend stræknål DANSK Stof rynker Maskinen er ikke trådet korrekt Spolen er ikke trådet korrekt. Uskarp nål. Trådspænding for stram. Tråd overtråden om. Tråd spolen om. Udskift nåi. Juster trådspændingen Uregelmæssige sting Spolen er ikke trådet korrekt. Overtråden er ikke trådet korrekt. Trådspændingen justeret forkert. Tråd spolen om. Tråd overtråden om. Juster trådspændingen Nåletråderen tråder ikke gennem nåleøjet Nålen er ikke hævet. Nål sat forkert i. Nålen er bøjet. Hæv nålen. Sæt nålen korrekt i. Udskift nålen. Stoffet transporteres ikke ordentligt Transportøren er sænket. Trådrester og støv har samlet sig i og omkring transportøren. Hæv transportøren. Rens transportør området. 5 Nålen knækker Der rykkes i stoffet under syning. Nålen rammer trykfoden. Nål sat forkert i. Forkert nål og tråd i forhold til stof. Rykikkeistof. Vælg korrekt trykfod til job. Sæt nål korrekt i. Vælg korrekt nål og tråd. 0 6 Maskinen larmer og kører ujævnt Smuds og trådrester i griber eller på nålestangen. Fjern stingpladen og spolen, rens transportør og griberleje. 5 Maskinen vil ikke sy Kontroller at symaskine er tilsluttet elnettet. Er symaskinen tændt? Spoleapparatet er skubbet til højre. Trykfoden er ikke sænket. Knaphuls syning; - Knaphulsarmen er ikke sænket helt. Knaphulstrykfod er ikke sat på. - Tilslut til elnettet. Tænd for symaskinen. Skub spolearmen mod venstre. Sænk trykfoden. - - Sænk trykfodsarmen. Påsæt knaphulstrykfod

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND PRESSEMEDDELELSER FORÅR/SOMMER 2014 HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND INDHOLD: Trekking Pro- det store eventyr Trekking Core- aktivt udendørsliv

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere