Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen."

Transkript

1 KULTUR OG FRITID Fritids- og kulturtilbud hvor som helst, når som helst og for alle Elitesport og finkulturelle udstillinger og forestillinger giver ikke nødvendigvis almindelige borgere, børn, unge og voksne mulighed for aktiv deltagelse. Det er netop den brede vifte af kulturog fritidstilbud, der skal være fri og lige adgang til spredt ud over hele vores kommune. Muligheden for en tur i revyen, et besøg på kunstmuseum, en koncert medkammerensemblet eller en fodbold- eller håndboldkamp på en kunststofbane får ikke gang i bosætningen. Ja til et kulturelt rejsehold med workshops, teater, musik, billedkunst og idræt, kombineret med bogbussens besøg i de mindre byer. Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen. Ja - til kulturtilbud til alle. Tilbuddene skal være for børn, unge og ældre, og de skal være tilgængelige via offentlige transportmidler. Ja til ikke kun den etablerede finkultur, men til udvikling af bredden i kulturtilbuddene og breddesporten. Kulturtilbud i hele kommunen og mulighed for medejerskab i kulturelle tilbud lokalt gørkommunen attraktiv. Indkøbscentrene må ikke være eneste sociale mødested for borgerne. Ja til lokale borgerinitiativer, borgerinddragelse og brugerstyring. Ja til kulturelle samlingssteder for alle med musik, kultur, legeplads, cafe, markedshal, basar, folkekøkken, et brugerstyret folkets hus, studenterhus mm. Ja til billedskole for børn. Det er ikke alle børn, der kun interesserer sig for sport og musik. Billedskolen skal placeres et centralt sted i Nykøbing med gode bus- og togforbindelser. Ja til at naturen inddrages som tilbud med naturvejledere. Ja til en legeplads i midtbyen. Nu hvor torvet skal renoveres, er det oplagt at bygge en legeplads, som vil skabe liv, også når butikkerne er lukket. UNG I GULDBORGSUND De unge fraflytter vores kommune i stor stil, det vil Enhedslisten gerne lave om på

2 Hvis de unge skal fastholdes i Guldborgsund, må vi sikre adgang til ungdoms- og videregående uddannelser, fritidstilbud til alle og mulighed for anvendelse og udvikling af kreative evner. Fritid: Unge skal have rammer, som de selv skal udfylde De unge selv skal være med til at tegne rammerne for deres fritid fra vision til realisering Unge skal have ejerskab til initiativer og aktiviteter gennem inddragelse i processen Politisk opbakning til unges initiativer og ønsker Kommunal hjælp til anvisning af lokaler til og finansiering af alternative fritidstilbud Kort vej fra tanke til realisering forhaling dræber ungt initiativ Fritidstilbud til alle uanset baggrund og forudsætninger Fokus på social inklusion gennem kultur og fritidsaktiviteter Enhedslisten ønsker at give unge reel mulighed for at opbygge en meningsfuld tilværelse i Guldborgsund Kommune Hvordan forhindrer vi fraflytning af den unge generation: Øget antal af ungdomsboliger, der er til at betale Udbud af ungdomsuddannelser der afspejler unges forskelligartede behov indenfor aldersspektret Lære-, lærlinge- og praktikpladsgaranti Ungdomsværksteder gerne i forbindelse med skoler og uddannelses-steder Veludbygget infrastruktur Reel mulighed for at pendle til videregående uddannelser Brugerdefinerede og brugerstyrede fritidstilbud fordelt i hele kommunen Sociale samlingssteder som fx det gamle Studenterhuset styrker tilhørs-forholdet for de unge. Sociale samlingssteder skal ikke kun ligge i Nykøbing men også i de mindre byer Skabelse af reelle studiejob

3 ÆLDREOMSORG Tryghed, værdighed og medmenneskelighed Ældre mennesker har, som andre borgere, krav på: Menneskelig og økonomisk tryghed At blive hørt og medinddraget i alle personlige forhold At vælge, hvor de vil bo Hjælp til at forblive i egen bolig, ældrebolig eller plejehjem At spise den mad, de kan lide At bestemme egne rutiner og tider At føle sig velklædt og soigneret At komme ud efter lyst og behov At deltage i socialt samvær med andre mennesker At købe tøj og andre fornødenheder efter egen smag Hjemmehjælp og ældrepleje efter behov At holde egne minder levende At udvikles livet igennem Et godt ældreliv kræver medindflydelse og tryghed, det gælder såvel for de ældre, der stadig kan selv, som for de, der har brug for hjælp fra kommunen/samfundet. Tillid frem for kontrol Enhedslisten ønsker genopretning af velfærden på ældreområdet: NEJ til centralisering og stordrift af ældreboliger og plejecentre NEJ til forringede økonomiske forhold, fattigdomsydelser NEJ til at sætte ældre under administration NEJ til flere nedskæringer og minuttyranni i ældreplejen

4 JA til boligtilbud i kendte nærmiljøer JA til fornøden hjemmehjælp, tandpleje, genoptræning og hjælp til almindelig dagligdags gøremål JA til demokratisk medinddragelse i forhold til egen livssituation JA til bedre løn- og arbejdsforhold for personalet, bedre normeringer i ældreplejen LIGE RET TIL SUNDHED OG FOREBYGGELSE Alle har ret til at indgå i fællesskabet og bidrage til samfundet efter evne og ressourcer. Socialpolitikken skal bygge på anstændighed, værdighed, tillid, solidaritet og faglighed og have den enkelte borgers ønsker og behov i centrum. Ikke flere effektiviseringer, nedskæringer, bureaukrati og kontrol, der medfører generelle forringelser i den sociale sektor. Enhedslisten ønsker fokus på lighed og solidaritet i den sociale sektor. Social og økonomisk sikkerhed for alle Mulighed for kontakt til og hjælp fra borgerrådgiver En fleksibel og aktiv kommunal beskæftigelsespolitik Ret til uddannelse Ret til beskæftigelse Ret til en bolig Forebyggelses- og sundhedstilbud til fattige og socialt udsatte Matrikelløse, mobile sundhedscentre Hurtig og effektiv sagsbehandling Ret til en indtægt, social ydelse eller overførselsindkomst, der er til at leve af Øget samarbejde Et godt liv for alle uafhængig af personlig status og økonomi.

5 Kommunens sociale system skal tilbyde borgere med sociale problem-stillinger en helhedsorienteret og fagligt koordineret sagsbehandling og indsats. Én tovholder/sagsbehandler pr. person/familie - ikke én sagsbehandler pr. problemfelt. Helhedsorienteret sagsbehandling kræver tværfagligt samarbejde og reel inddragelse af borgeren som en forudsætning for vellykket social indsats. Stop for: Nedskæringer på rengøring og personlig hygiejne for ældre på plejehjem og i egen bolig Besparelser og centralisering i fremstilling af mad til ældre og syge Nedlæggelse af sengepladser og tidlig hjemsendelse fra sygehus Urimeligt lange ventetider for fx ansøgning om førtidspension Kommunal forhalingstendens i afklarings- og sagsbehandlingsforløb Kommunal medvirken til stigmatisering af borgere på kanten Kontroltyranni og udhuling af social service Centralisering af psykiatrisk/psykologisk behandling Nedskæringer på rehabiliterings- og genoptræningsområdet Udlægning af opgaver til kommunen uden tilførsel af ressourcer og uddannelse. Arbejdsmarkedspolitik Arbejde til alle i Guldborgsund Der skal gang i beskæftigelsen: der skal bevares og skabes flere job og nye arbejdspladser udliciterede job tilbage til kommunen sikrer lokale arbejdspladser flest mulige opgaver til offentlige og nonprofitdrevne virksomheder opgaver som skal sendes i udbud skal omfattes af effektive sociale klausuler socialøkonomiske virksomheder til lokal produktion giver job til personer udenfor ordinær beskæftigelse

6 der skal skabes flere praktikpladser til unge i offentligt og privat regi Reelle tilbud til arbejdsløse: meningsfuld aktivering tilbud om opkvalificering og ordinær uddannelse flere tilbud om efter/videreuddannelse tilbud til unge om uddannelse med praktikpladsgaranti løntilskuds- eller aktiveringsordninger må ikke bruges til almindelig kommunal opgaveløsning med mindre der følges op med permanent ansættelse Arbejde til alle i Guldborgsund Guldborgsund Kommunes beskæftigelsesplan beskriver den borgerrettede indsats i forhold til modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revaliderings-ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt fleksjob. Ministeriet har fastlagt mål: flere unge i uddannelse - bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - antallet af langtidsledige skal begrænses - Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigel-sesindsatsen. Enhedslisten siger NEJ NEJ til udnyttelse af arbejdsledige NEJ til ren opbevaring af personer udenfor arbejdsmarkedet NEJ til gratis arbejde og arbejdsforhold uden rettigheder NEJ til aktiverings- eller ansættelsesformer uden fremtid og visioner Enhedslisten siger JA JA til job til alle JA til praktik eller aktivering med efterfølgende jobgaranti JA til beskæftigelse med genoptjening af dagpengeret JA til et Jobcenter, der formidler job

7 Teknik og Miljø Grønt Guldborgsund Forudsætningen for en sund udvikling af både erhverv og bosætning er en rig natur og et godt miljø Der skal gang i energirenovering af kommunale bygninger Affaldssortering og genbrug frem for afbrænding og slut med import og oplagring af ildelugtende affald fra udlandet Forbedring af eksisterende rensningsanlæg så der fx ikke udledes forurenet slam i naturen Forbud mod brug af pesticider på kommunale arealer Vedvarende energi, solceller på alle egnede tage Rent grundvand, minus gift, udvidelse af sprøjtefri randzoner omkring vandboringer Udbygning af offentlig trafik med bedre geografisk dækning og flere afgange Vision gratis busser Gedserbanen genåbnet, nedlagte busruter genoprettes Flere og bedre cykelstier og sikring af alle skoleveje Kloakering er et kommunalt ansvar. Derfor er det også et kommunalt ansvar at anvise borgerne individuelle løsningsforslag i forbindelse med krav om kloakering NEJ til atomaffald! Affaldet skal blive på Risø til en varig løsning er fundet ingen atomdepoter her! Grønt Guldborgsund Et grønt Guldborgsund med kommunal økologisk profil Gang i omlægningen fra traditionelt til økologisk landbrug Kommunalt incitament til indførelse af GMO-fri zone, slut med genmodificerede afgrøder eller foder Omlægning til 100 % økologi er et plus for natur, miljø, mennesker og dyr Øget lokal økologisk produktion og skabelse af lokale job går hånd i hånd

8 100 % økologi i kommunale fødevareordninger Dyrevelfærd, dyr har krav på at blive behandlet anstændigt, de skal ikke lide under produktionspresset i dyrefabrikkerne Slut med overmedicinering i dyrebrug Kommunalt incitament til landmænd der anvender mindre medicin til deres dyr og omlægger til økologi Klar politisk afstandtagen i forhold til mishandling af dyr i såvel landbrug som pelsdyravl Barn i Guldborgsund Enhedslisten og 0 til 6 års området Overordnet vision for kommunens dagtilbud jf. Guldborgsund Kommunes Børn Og Unge Politik: Det enkelte barn skal have samme muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger Nøglebegreber: Anerkendelse som selvstændige individer, identitet og selvstændighed, trygge og udviklende fællesskaber, tidlig indsats, forebyggelse, barnet i centrum, inddragelse af forældre, tillid, støtte, rådgivning, sund og tryg opvækst! Kommunen forventer: Forældrene tager ansvar for børnenes udvikling og trivsel i samarbejde med kompetente kommunale medarbejdere, så alle børn herigennem garanteres et godt, trygt og udviklende børneliv. Mange års nedskæringer og forringelser har undermineret virkeliggørelsen af visionerne i praksis. Enhedslisten vil i kommunalbestyrelsen arbejde for, at der kommer sammenhæng mellem visioner og praksis på børneområdet. Nyere forskning viser med al tydelighed, at det på langt sigt kan betale sig at give børn og børnefamilier gode og trygge forhold Enhedslisten mener ikke, at Guldborgsund Kommune har råd til at se bort fra denne viden. Tidlig indsats: Fødselsforberedelse, familieforberedelse sundhedsplejerskeordning efter behov

9 tilbud om mødre/familiegrupper og netværksdannelse hjælp og vejledning til vanskeligt stillede børn og familier Dagtilbud børn, familier: frit valg og lige adgang til kommunale dagtilbud åbningstid der matcher familiernes behov kommunalt finansieret og økologisk madordning mindre ensretning af dagtilbud, plads til forskellighed alle dagtilbud er gode til børn, men ikke alle er lige gode til alle børn Dagtilbud pædagoger, personale: mindre bureaukrati og kontrol, mere tillid og autonomi til pædagoger fast pædagogisk grundnormering inkluderende dagtilbud, specialisering efter behov kerneydelse = børnetid administration = ekstra ressourcer samarbejde mellem forældre og dagtilbud er fundament for børns trivsel og udvik-ling FOLKESKOLEN Et fremtidssikret skolevæsen Enhedslisten ønsker at fremtidssikre et skolevæsen i Guldborgsund, der giver alle elever de bedstelæringsmuligheder og kundskabsgrund-lag til en ung-domsuddannelse. NEJ til yderligere besparelser på skoleområdet NEJ til centralisering NEJ til lukning af skoler i yderområder JA til udbedring af skadevirkninger efter nedlagte skoler JA til udvikling og tilpasning af eksisterende skoler i forhold til folkeskolereformen JA til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer

10 Enhedslisten tilslutter sig DI og LO, der kræver: stands alle besparelser på skoleområdet. Erhvervslivets konkurrenceevne baserer sig på, at man har dygtige medarbejdere. Det er folkeskolen, der skaber det afgørende grundlag Verdens bedste folkeskole i Guldborgsund Kommune Ændringer af skolestrukturen skal dreje sig om pædagogiske, læringsmæssige forbedringer. Udvikling og ændringer af skolestrukturen skal ske i samarbejde med lærernes faglige organisationer, forældre- og elevrepræsentanter. Udvikling kommer nedefra. Enhedslistens ønsker til fremtidens skole i Guldborgsund: Centraliseringen skal stoppes og indtrufne skader udbedres Folkeskolereformen er ikke en besparelse, det er en udgift En optimal klassekvotient på 20 elever 2-lærerordning i indskolingen i dansk og matematik Styrkelse af de musiske fag på alle klassetrin Samme krav til arbejdsmiljø for elever som for voksne Midler til implementering af skolereformen, reformer koster Flere lærerkræfter Specialundervisningen styrkes Inklusion er ikke en spareøvelse, kun hensigtsmæssig inklusion gennemføres Gratis økologisk frokost til alle elever Miljø og natur i Guldborgsund Kommune Vi vil fastholde kommunen i den naturpolitik, som byrådet den 9 oktober 2008 vedtog: Beskyt og benyt Naturen. Vi mener at det må være svært at skabe udvikling og fremgang i en kommune opkaldt efter et sund,

11 hvor naturtilstanden er ringe og hverken opfylder EU`s krav eller den nationale målsætning. Forudsætninger for en sund udvikling af både erhverv og bosætning må være en rig natur og et godt miljø. Den rette balance mellem udvikling og beskyttelse skabes bedst med fremadrettet dialog mellem Guldborgsund Kommune og de grønne naturbeskyttende foreninger. I 2005 ledtes der 834 ton kvælstof og 27 ton fosfor ud i Guldborgsund. Der er ingen grund til at tro det er blevet mindre mængder gennem årene. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra dyrkede arealer. Fosforen kommer fra en række rensningsanlæg og sukkerfabrikken i Nykøbing. Slammet i Tingsted Å, som munder ud i havnebassinet på Slotsbryggen,indeholder for mange tungmetaller og organisk materiale. Kommunen har ulovligt udledt dette slam ud i Guldborgsund. Problemet er regnbetingede overløb af rensningsanlægget. Vi opfordrer kommunen til at iværksætte den varige og bæredygtige løsning af sedimentationsproblematikken, som COWI anbefaler. I den sydlige del af sundet ser det værst ud,fordi al spildevandet fra Sydfalsters stor sommerhusområder ender i den brede lavvandede del, der engang var Guldborgsunds bedste opvækstsområde for fiskeyngel. Det smalle sund er et gennemstrømsområde, hvilket giver stor vandudskiftning. Sammen med de gode bundforhold burde det give ideelle vækstbetingelser for fastsiddende bundplanter, men desværre erbelastningen i de lavvandede områder så stor, at der stadig er problemer med for store mængder trådalger. Det kræver en reduktion af den samlede næringstilførsel,før man kan forvente en synlig bedring i miljøstanden. Der skal etableres flere sammenhængende naturområder. De opdyrkede arealer skal reduceres til fordel for bl.a. skov, reetablering af vådområder mv. Der skal tages hensyn til dyrelivet og områderne kan fungere som rekreative områder for kommunens borgere. I kommuneplanen vil kommunen reducerer udledningen af drivhusgasser fra det samlede areal med 20% pr. borger i 2020 og 30% i 2030 Den langsigtede vision er, at kommunen som geografisk enhed er CO2 neutral i Kommunen selv vil arbejde for at reducere udledningen med 20% inden Disse mål er alt for lave. Skærpede krav til forsyningsselskaberne Kommunen skal stille høje krav til CO2 neutralitet i aftalerne med varmeforsyningsvirksomhederne. På de steder, hvor biomasse indgår som del i varmeforsyningen, skal der arbejdes for øget

12 skovrejsning, som kan bidrage til den lokale forsyning. De steder, hvor affaldsbrænding bidrager til varmeforsyningen, skal genbruget øges ved affaldssortering og minimere affaldsmængderne. Affaldssortering og genbrug skåner miljøet bedre end forbrændingsanstalter. I kommunen har vi ikke nok affald til forbrænding, så REFA importerer ildelugtende affald fra England og det er uacceptabelt. Kommunen kan selv eje solfangere og vindmøller, som skal indgå i fremtidens varmeforsyning. Biogasanlæg på spildevandslam kan indgå i en løsning. Det bør undersøges, hvilke fordele der kan være ved at basere fjernvarme-forsyningen ved lavere fremløbstemperatur. Dette kan give et mindre varmetab i ledningerne. Fjernvarme med lavtemperatur kan gøre det muligt, at overskudsvarme fra industri kan indgå i fjernvarmeforsyningen. Desuden kan man ved anvendelse af varmepumper i forbindelse med rensningsanlæg genbruge en del af varmen fra spildevand Skærpede krav til nybygninger. Nyt byggeri bør tilstræbes passivhusstand. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller, varmepumper baseret på udnyttelse af jordvarme ved hjælp af dybe rør i grunden skal tænkes ind i nyt byggeri. Energirenovering af kommunale bygninger. Kommunale bygninger skal energirenoveres, hvilket kan reducere behovet for varme med op til 80%. Dette initiativ vil tjene sig selv ind over en kort årrække på 5-10 år. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller og varmepumper baseret på jordvarme. Gratis energikonsulent til kommunens borgere Kommunen skal stille en energikonsulent til rådighed for husejere og boligforeninger. Energikonsulenten gennemgår huset/bebyggelsen og leverer beregninger af, hvilke energirenoveringer, der med fordel kan igangsættes for at spare på energien og økonomien. 100% vedvarende energibesparelser Alle kommunale bygninger(skoler,offentlige kontorer,kultur-og idrætsbygninger osv.) skal forsynes med `grøn strøm` fra vedvarende energikilder. Kommunen kan investere i opsætning af vindmøller og solceller på kommunale bygninger og på den måde blive selvforsynende med vedvarende energi. Det kan også kombineres med et elselskab der leverer 100% vedvarende energi. I forbindelse med nybyggeri og byfornyelse, skal der stilles om opførelse af lavenergibyggeri samt krav om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine,mv.

13 Byøkologi indtænkes i al nybyggeri og byfornyelse. Kloakering På et møde i teknik og miljøudvalget blev det bestuttet at politianmelde borgere,der endnu ikke er tilsluttet kloaknettet, jf. Vandmiljøplanen. Dette er sket i flere tilfælde. Rigtig mange mennesker er i disse år er økonomisk pressede og en udgift på kr. kan langt fra alle betale. Det kan ikke være meningen at folk skal gå fra hus og hjem, så kommunen skal give økonomisk pressede borgere mulighed for et mangeårigt rentefrit lån. Økologi Der skal arbejdes for, at landbruget omstilles til 100% økologisk landbrug. Derved udvikler vi et rigt plante- og dyreliv og skaber varige arbejdspladser. Vi bliver frie for alle giftstoffer og vi får en mere næringsrig kost. 40 % af prøveboringer efter grundvand er forurenet af pesticider.indtil den endelige omstilling til økologi,skal den sprøjtefri zone omkring vandboringer udvides fra nuværende 25 m til mindst 300 m. De ikke økologiske landmænds brug af sprøjtemidler koster hvert år de danske vandværker og dermed forbrugerne mellem 200 og 500 millioner kroner. En sameksistens i landbruget,hvor der både er plads til økologer,traditionelle landmænd og GMO afgrøder er urealistisk. Gensplejsningen spreder sig og forurener natur og afgrøder. Vi bør gøre Guldborgsund til en GMO fri zone. Herfra kan vi eksportere ren såsæd og opdrætte avlsdyr,som ikke har fået deres fertilitet reduceret af GMO foder. I øjeblikket importeres store mængder af gensplejset foder (GMO) fra Sydamerika til vores dyrefabrikker. Giftrester i gensplejsede afgrøder kan overføres fra dyr til mennesker.

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk FORANDRING I FÆLLESSKAB odsherred.enhedslisten.dk STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET Vil du styrke den kritiske sociale rødgrønne stemme i byrådet så stem på Enhedslisten. Vi ønsker at gøre Odsherred til en kommune,

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Inddragelse og demokrati... 3 Uddannelse og job... 4 Familie og trivsel... 6 Sundhed... 8 Bolig og transport... 8 Fritid og kultur... 10 Side 1 af 10 Forord Skive Kommunes

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg. 15. Oktober

KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg. 15. Oktober KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg 15. Oktober 2016 12-15 sundhedspolitik Patienter skal have mulighed for at få ordineret alternativ behandling som i tyskland (landspolitik?) Der skal gøres en indsats for

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave

SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 23.2.13 SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 1. Indledning Som borgere i Gladsaxe er vi selv med til at bestemme retningen for udviklingen i vores

Læs mere

Vi lover job og grønne skove

Vi lover job og grønne skove Vi lover job og grønne skove Stem på Enhedslisten syddjurs.enhedslisten.dk Stemmesedlen kan blive din fyreseddel! Mens de borgerlige vil skære i den offentlige sektor, mener Enhedslisten, at velfærdssamfundet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT DER ER RÅD TIL VELFÆRD Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Hørsholm Kommune havde i unge (dette inkluderer alle unge uanset om de er arbejdsmarkedsparate eller ikkearbejdsmarkedsparate

Hørsholm Kommune havde i unge (dette inkluderer alle unge uanset om de er arbejdsmarkedsparate eller ikkearbejdsmarkedsparate Tema: Mortenstrupgaard Politikområde: Vej og Park og område 70 Titel: Renover Mortenstrupgård vha. unge ledige Nærmere beskrivelse af forslaget: Mortenstrupgård Hørsholm Kommunes fredede ejendom Mortenstrupgård

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere