Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen."

Transkript

1 KULTUR OG FRITID Fritids- og kulturtilbud hvor som helst, når som helst og for alle Elitesport og finkulturelle udstillinger og forestillinger giver ikke nødvendigvis almindelige borgere, børn, unge og voksne mulighed for aktiv deltagelse. Det er netop den brede vifte af kulturog fritidstilbud, der skal være fri og lige adgang til spredt ud over hele vores kommune. Muligheden for en tur i revyen, et besøg på kunstmuseum, en koncert medkammerensemblet eller en fodbold- eller håndboldkamp på en kunststofbane får ikke gang i bosætningen. Ja til et kulturelt rejsehold med workshops, teater, musik, billedkunst og idræt, kombineret med bogbussens besøg i de mindre byer. Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen. Ja - til kulturtilbud til alle. Tilbuddene skal være for børn, unge og ældre, og de skal være tilgængelige via offentlige transportmidler. Ja til ikke kun den etablerede finkultur, men til udvikling af bredden i kulturtilbuddene og breddesporten. Kulturtilbud i hele kommunen og mulighed for medejerskab i kulturelle tilbud lokalt gørkommunen attraktiv. Indkøbscentrene må ikke være eneste sociale mødested for borgerne. Ja til lokale borgerinitiativer, borgerinddragelse og brugerstyring. Ja til kulturelle samlingssteder for alle med musik, kultur, legeplads, cafe, markedshal, basar, folkekøkken, et brugerstyret folkets hus, studenterhus mm. Ja til billedskole for børn. Det er ikke alle børn, der kun interesserer sig for sport og musik. Billedskolen skal placeres et centralt sted i Nykøbing med gode bus- og togforbindelser. Ja til at naturen inddrages som tilbud med naturvejledere. Ja til en legeplads i midtbyen. Nu hvor torvet skal renoveres, er det oplagt at bygge en legeplads, som vil skabe liv, også når butikkerne er lukket. UNG I GULDBORGSUND De unge fraflytter vores kommune i stor stil, det vil Enhedslisten gerne lave om på

2 Hvis de unge skal fastholdes i Guldborgsund, må vi sikre adgang til ungdoms- og videregående uddannelser, fritidstilbud til alle og mulighed for anvendelse og udvikling af kreative evner. Fritid: Unge skal have rammer, som de selv skal udfylde De unge selv skal være med til at tegne rammerne for deres fritid fra vision til realisering Unge skal have ejerskab til initiativer og aktiviteter gennem inddragelse i processen Politisk opbakning til unges initiativer og ønsker Kommunal hjælp til anvisning af lokaler til og finansiering af alternative fritidstilbud Kort vej fra tanke til realisering forhaling dræber ungt initiativ Fritidstilbud til alle uanset baggrund og forudsætninger Fokus på social inklusion gennem kultur og fritidsaktiviteter Enhedslisten ønsker at give unge reel mulighed for at opbygge en meningsfuld tilværelse i Guldborgsund Kommune Hvordan forhindrer vi fraflytning af den unge generation: Øget antal af ungdomsboliger, der er til at betale Udbud af ungdomsuddannelser der afspejler unges forskelligartede behov indenfor aldersspektret Lære-, lærlinge- og praktikpladsgaranti Ungdomsværksteder gerne i forbindelse med skoler og uddannelses-steder Veludbygget infrastruktur Reel mulighed for at pendle til videregående uddannelser Brugerdefinerede og brugerstyrede fritidstilbud fordelt i hele kommunen Sociale samlingssteder som fx det gamle Studenterhuset styrker tilhørs-forholdet for de unge. Sociale samlingssteder skal ikke kun ligge i Nykøbing men også i de mindre byer Skabelse af reelle studiejob

3 ÆLDREOMSORG Tryghed, værdighed og medmenneskelighed Ældre mennesker har, som andre borgere, krav på: Menneskelig og økonomisk tryghed At blive hørt og medinddraget i alle personlige forhold At vælge, hvor de vil bo Hjælp til at forblive i egen bolig, ældrebolig eller plejehjem At spise den mad, de kan lide At bestemme egne rutiner og tider At føle sig velklædt og soigneret At komme ud efter lyst og behov At deltage i socialt samvær med andre mennesker At købe tøj og andre fornødenheder efter egen smag Hjemmehjælp og ældrepleje efter behov At holde egne minder levende At udvikles livet igennem Et godt ældreliv kræver medindflydelse og tryghed, det gælder såvel for de ældre, der stadig kan selv, som for de, der har brug for hjælp fra kommunen/samfundet. Tillid frem for kontrol Enhedslisten ønsker genopretning af velfærden på ældreområdet: NEJ til centralisering og stordrift af ældreboliger og plejecentre NEJ til forringede økonomiske forhold, fattigdomsydelser NEJ til at sætte ældre under administration NEJ til flere nedskæringer og minuttyranni i ældreplejen

4 JA til boligtilbud i kendte nærmiljøer JA til fornøden hjemmehjælp, tandpleje, genoptræning og hjælp til almindelig dagligdags gøremål JA til demokratisk medinddragelse i forhold til egen livssituation JA til bedre løn- og arbejdsforhold for personalet, bedre normeringer i ældreplejen LIGE RET TIL SUNDHED OG FOREBYGGELSE Alle har ret til at indgå i fællesskabet og bidrage til samfundet efter evne og ressourcer. Socialpolitikken skal bygge på anstændighed, værdighed, tillid, solidaritet og faglighed og have den enkelte borgers ønsker og behov i centrum. Ikke flere effektiviseringer, nedskæringer, bureaukrati og kontrol, der medfører generelle forringelser i den sociale sektor. Enhedslisten ønsker fokus på lighed og solidaritet i den sociale sektor. Social og økonomisk sikkerhed for alle Mulighed for kontakt til og hjælp fra borgerrådgiver En fleksibel og aktiv kommunal beskæftigelsespolitik Ret til uddannelse Ret til beskæftigelse Ret til en bolig Forebyggelses- og sundhedstilbud til fattige og socialt udsatte Matrikelløse, mobile sundhedscentre Hurtig og effektiv sagsbehandling Ret til en indtægt, social ydelse eller overførselsindkomst, der er til at leve af Øget samarbejde Et godt liv for alle uafhængig af personlig status og økonomi.

5 Kommunens sociale system skal tilbyde borgere med sociale problem-stillinger en helhedsorienteret og fagligt koordineret sagsbehandling og indsats. Én tovholder/sagsbehandler pr. person/familie - ikke én sagsbehandler pr. problemfelt. Helhedsorienteret sagsbehandling kræver tværfagligt samarbejde og reel inddragelse af borgeren som en forudsætning for vellykket social indsats. Stop for: Nedskæringer på rengøring og personlig hygiejne for ældre på plejehjem og i egen bolig Besparelser og centralisering i fremstilling af mad til ældre og syge Nedlæggelse af sengepladser og tidlig hjemsendelse fra sygehus Urimeligt lange ventetider for fx ansøgning om førtidspension Kommunal forhalingstendens i afklarings- og sagsbehandlingsforløb Kommunal medvirken til stigmatisering af borgere på kanten Kontroltyranni og udhuling af social service Centralisering af psykiatrisk/psykologisk behandling Nedskæringer på rehabiliterings- og genoptræningsområdet Udlægning af opgaver til kommunen uden tilførsel af ressourcer og uddannelse. Arbejdsmarkedspolitik Arbejde til alle i Guldborgsund Der skal gang i beskæftigelsen: der skal bevares og skabes flere job og nye arbejdspladser udliciterede job tilbage til kommunen sikrer lokale arbejdspladser flest mulige opgaver til offentlige og nonprofitdrevne virksomheder opgaver som skal sendes i udbud skal omfattes af effektive sociale klausuler socialøkonomiske virksomheder til lokal produktion giver job til personer udenfor ordinær beskæftigelse

6 der skal skabes flere praktikpladser til unge i offentligt og privat regi Reelle tilbud til arbejdsløse: meningsfuld aktivering tilbud om opkvalificering og ordinær uddannelse flere tilbud om efter/videreuddannelse tilbud til unge om uddannelse med praktikpladsgaranti løntilskuds- eller aktiveringsordninger må ikke bruges til almindelig kommunal opgaveløsning med mindre der følges op med permanent ansættelse Arbejde til alle i Guldborgsund Guldborgsund Kommunes beskæftigelsesplan beskriver den borgerrettede indsats i forhold til modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revaliderings-ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt fleksjob. Ministeriet har fastlagt mål: flere unge i uddannelse - bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - antallet af langtidsledige skal begrænses - Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigel-sesindsatsen. Enhedslisten siger NEJ NEJ til udnyttelse af arbejdsledige NEJ til ren opbevaring af personer udenfor arbejdsmarkedet NEJ til gratis arbejde og arbejdsforhold uden rettigheder NEJ til aktiverings- eller ansættelsesformer uden fremtid og visioner Enhedslisten siger JA JA til job til alle JA til praktik eller aktivering med efterfølgende jobgaranti JA til beskæftigelse med genoptjening af dagpengeret JA til et Jobcenter, der formidler job

7 Teknik og Miljø Grønt Guldborgsund Forudsætningen for en sund udvikling af både erhverv og bosætning er en rig natur og et godt miljø Der skal gang i energirenovering af kommunale bygninger Affaldssortering og genbrug frem for afbrænding og slut med import og oplagring af ildelugtende affald fra udlandet Forbedring af eksisterende rensningsanlæg så der fx ikke udledes forurenet slam i naturen Forbud mod brug af pesticider på kommunale arealer Vedvarende energi, solceller på alle egnede tage Rent grundvand, minus gift, udvidelse af sprøjtefri randzoner omkring vandboringer Udbygning af offentlig trafik med bedre geografisk dækning og flere afgange Vision gratis busser Gedserbanen genåbnet, nedlagte busruter genoprettes Flere og bedre cykelstier og sikring af alle skoleveje Kloakering er et kommunalt ansvar. Derfor er det også et kommunalt ansvar at anvise borgerne individuelle løsningsforslag i forbindelse med krav om kloakering NEJ til atomaffald! Affaldet skal blive på Risø til en varig løsning er fundet ingen atomdepoter her! Grønt Guldborgsund Et grønt Guldborgsund med kommunal økologisk profil Gang i omlægningen fra traditionelt til økologisk landbrug Kommunalt incitament til indførelse af GMO-fri zone, slut med genmodificerede afgrøder eller foder Omlægning til 100 % økologi er et plus for natur, miljø, mennesker og dyr Øget lokal økologisk produktion og skabelse af lokale job går hånd i hånd

8 100 % økologi i kommunale fødevareordninger Dyrevelfærd, dyr har krav på at blive behandlet anstændigt, de skal ikke lide under produktionspresset i dyrefabrikkerne Slut med overmedicinering i dyrebrug Kommunalt incitament til landmænd der anvender mindre medicin til deres dyr og omlægger til økologi Klar politisk afstandtagen i forhold til mishandling af dyr i såvel landbrug som pelsdyravl Barn i Guldborgsund Enhedslisten og 0 til 6 års området Overordnet vision for kommunens dagtilbud jf. Guldborgsund Kommunes Børn Og Unge Politik: Det enkelte barn skal have samme muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger Nøglebegreber: Anerkendelse som selvstændige individer, identitet og selvstændighed, trygge og udviklende fællesskaber, tidlig indsats, forebyggelse, barnet i centrum, inddragelse af forældre, tillid, støtte, rådgivning, sund og tryg opvækst! Kommunen forventer: Forældrene tager ansvar for børnenes udvikling og trivsel i samarbejde med kompetente kommunale medarbejdere, så alle børn herigennem garanteres et godt, trygt og udviklende børneliv. Mange års nedskæringer og forringelser har undermineret virkeliggørelsen af visionerne i praksis. Enhedslisten vil i kommunalbestyrelsen arbejde for, at der kommer sammenhæng mellem visioner og praksis på børneområdet. Nyere forskning viser med al tydelighed, at det på langt sigt kan betale sig at give børn og børnefamilier gode og trygge forhold Enhedslisten mener ikke, at Guldborgsund Kommune har råd til at se bort fra denne viden. Tidlig indsats: Fødselsforberedelse, familieforberedelse sundhedsplejerskeordning efter behov

9 tilbud om mødre/familiegrupper og netværksdannelse hjælp og vejledning til vanskeligt stillede børn og familier Dagtilbud børn, familier: frit valg og lige adgang til kommunale dagtilbud åbningstid der matcher familiernes behov kommunalt finansieret og økologisk madordning mindre ensretning af dagtilbud, plads til forskellighed alle dagtilbud er gode til børn, men ikke alle er lige gode til alle børn Dagtilbud pædagoger, personale: mindre bureaukrati og kontrol, mere tillid og autonomi til pædagoger fast pædagogisk grundnormering inkluderende dagtilbud, specialisering efter behov kerneydelse = børnetid administration = ekstra ressourcer samarbejde mellem forældre og dagtilbud er fundament for børns trivsel og udvik-ling FOLKESKOLEN Et fremtidssikret skolevæsen Enhedslisten ønsker at fremtidssikre et skolevæsen i Guldborgsund, der giver alle elever de bedstelæringsmuligheder og kundskabsgrund-lag til en ung-domsuddannelse. NEJ til yderligere besparelser på skoleområdet NEJ til centralisering NEJ til lukning af skoler i yderområder JA til udbedring af skadevirkninger efter nedlagte skoler JA til udvikling og tilpasning af eksisterende skoler i forhold til folkeskolereformen JA til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer

10 Enhedslisten tilslutter sig DI og LO, der kræver: stands alle besparelser på skoleområdet. Erhvervslivets konkurrenceevne baserer sig på, at man har dygtige medarbejdere. Det er folkeskolen, der skaber det afgørende grundlag Verdens bedste folkeskole i Guldborgsund Kommune Ændringer af skolestrukturen skal dreje sig om pædagogiske, læringsmæssige forbedringer. Udvikling og ændringer af skolestrukturen skal ske i samarbejde med lærernes faglige organisationer, forældre- og elevrepræsentanter. Udvikling kommer nedefra. Enhedslistens ønsker til fremtidens skole i Guldborgsund: Centraliseringen skal stoppes og indtrufne skader udbedres Folkeskolereformen er ikke en besparelse, det er en udgift En optimal klassekvotient på 20 elever 2-lærerordning i indskolingen i dansk og matematik Styrkelse af de musiske fag på alle klassetrin Samme krav til arbejdsmiljø for elever som for voksne Midler til implementering af skolereformen, reformer koster Flere lærerkræfter Specialundervisningen styrkes Inklusion er ikke en spareøvelse, kun hensigtsmæssig inklusion gennemføres Gratis økologisk frokost til alle elever Miljø og natur i Guldborgsund Kommune Vi vil fastholde kommunen i den naturpolitik, som byrådet den 9 oktober 2008 vedtog: Beskyt og benyt Naturen. Vi mener at det må være svært at skabe udvikling og fremgang i en kommune opkaldt efter et sund,

11 hvor naturtilstanden er ringe og hverken opfylder EU`s krav eller den nationale målsætning. Forudsætninger for en sund udvikling af både erhverv og bosætning må være en rig natur og et godt miljø. Den rette balance mellem udvikling og beskyttelse skabes bedst med fremadrettet dialog mellem Guldborgsund Kommune og de grønne naturbeskyttende foreninger. I 2005 ledtes der 834 ton kvælstof og 27 ton fosfor ud i Guldborgsund. Der er ingen grund til at tro det er blevet mindre mængder gennem årene. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra dyrkede arealer. Fosforen kommer fra en række rensningsanlæg og sukkerfabrikken i Nykøbing. Slammet i Tingsted Å, som munder ud i havnebassinet på Slotsbryggen,indeholder for mange tungmetaller og organisk materiale. Kommunen har ulovligt udledt dette slam ud i Guldborgsund. Problemet er regnbetingede overløb af rensningsanlægget. Vi opfordrer kommunen til at iværksætte den varige og bæredygtige løsning af sedimentationsproblematikken, som COWI anbefaler. I den sydlige del af sundet ser det værst ud,fordi al spildevandet fra Sydfalsters stor sommerhusområder ender i den brede lavvandede del, der engang var Guldborgsunds bedste opvækstsområde for fiskeyngel. Det smalle sund er et gennemstrømsområde, hvilket giver stor vandudskiftning. Sammen med de gode bundforhold burde det give ideelle vækstbetingelser for fastsiddende bundplanter, men desværre erbelastningen i de lavvandede områder så stor, at der stadig er problemer med for store mængder trådalger. Det kræver en reduktion af den samlede næringstilførsel,før man kan forvente en synlig bedring i miljøstanden. Der skal etableres flere sammenhængende naturområder. De opdyrkede arealer skal reduceres til fordel for bl.a. skov, reetablering af vådområder mv. Der skal tages hensyn til dyrelivet og områderne kan fungere som rekreative områder for kommunens borgere. I kommuneplanen vil kommunen reducerer udledningen af drivhusgasser fra det samlede areal med 20% pr. borger i 2020 og 30% i 2030 Den langsigtede vision er, at kommunen som geografisk enhed er CO2 neutral i Kommunen selv vil arbejde for at reducere udledningen med 20% inden Disse mål er alt for lave. Skærpede krav til forsyningsselskaberne Kommunen skal stille høje krav til CO2 neutralitet i aftalerne med varmeforsyningsvirksomhederne. På de steder, hvor biomasse indgår som del i varmeforsyningen, skal der arbejdes for øget

12 skovrejsning, som kan bidrage til den lokale forsyning. De steder, hvor affaldsbrænding bidrager til varmeforsyningen, skal genbruget øges ved affaldssortering og minimere affaldsmængderne. Affaldssortering og genbrug skåner miljøet bedre end forbrændingsanstalter. I kommunen har vi ikke nok affald til forbrænding, så REFA importerer ildelugtende affald fra England og det er uacceptabelt. Kommunen kan selv eje solfangere og vindmøller, som skal indgå i fremtidens varmeforsyning. Biogasanlæg på spildevandslam kan indgå i en løsning. Det bør undersøges, hvilke fordele der kan være ved at basere fjernvarme-forsyningen ved lavere fremløbstemperatur. Dette kan give et mindre varmetab i ledningerne. Fjernvarme med lavtemperatur kan gøre det muligt, at overskudsvarme fra industri kan indgå i fjernvarmeforsyningen. Desuden kan man ved anvendelse af varmepumper i forbindelse med rensningsanlæg genbruge en del af varmen fra spildevand Skærpede krav til nybygninger. Nyt byggeri bør tilstræbes passivhusstand. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller, varmepumper baseret på udnyttelse af jordvarme ved hjælp af dybe rør i grunden skal tænkes ind i nyt byggeri. Energirenovering af kommunale bygninger. Kommunale bygninger skal energirenoveres, hvilket kan reducere behovet for varme med op til 80%. Dette initiativ vil tjene sig selv ind over en kort årrække på 5-10 år. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller og varmepumper baseret på jordvarme. Gratis energikonsulent til kommunens borgere Kommunen skal stille en energikonsulent til rådighed for husejere og boligforeninger. Energikonsulenten gennemgår huset/bebyggelsen og leverer beregninger af, hvilke energirenoveringer, der med fordel kan igangsættes for at spare på energien og økonomien. 100% vedvarende energibesparelser Alle kommunale bygninger(skoler,offentlige kontorer,kultur-og idrætsbygninger osv.) skal forsynes med `grøn strøm` fra vedvarende energikilder. Kommunen kan investere i opsætning af vindmøller og solceller på kommunale bygninger og på den måde blive selvforsynende med vedvarende energi. Det kan også kombineres med et elselskab der leverer 100% vedvarende energi. I forbindelse med nybyggeri og byfornyelse, skal der stilles om opførelse af lavenergibyggeri samt krav om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine,mv.

13 Byøkologi indtænkes i al nybyggeri og byfornyelse. Kloakering På et møde i teknik og miljøudvalget blev det bestuttet at politianmelde borgere,der endnu ikke er tilsluttet kloaknettet, jf. Vandmiljøplanen. Dette er sket i flere tilfælde. Rigtig mange mennesker er i disse år er økonomisk pressede og en udgift på kr. kan langt fra alle betale. Det kan ikke være meningen at folk skal gå fra hus og hjem, så kommunen skal give økonomisk pressede borgere mulighed for et mangeårigt rentefrit lån. Økologi Der skal arbejdes for, at landbruget omstilles til 100% økologisk landbrug. Derved udvikler vi et rigt plante- og dyreliv og skaber varige arbejdspladser. Vi bliver frie for alle giftstoffer og vi får en mere næringsrig kost. 40 % af prøveboringer efter grundvand er forurenet af pesticider.indtil den endelige omstilling til økologi,skal den sprøjtefri zone omkring vandboringer udvides fra nuværende 25 m til mindst 300 m. De ikke økologiske landmænds brug af sprøjtemidler koster hvert år de danske vandværker og dermed forbrugerne mellem 200 og 500 millioner kroner. En sameksistens i landbruget,hvor der både er plads til økologer,traditionelle landmænd og GMO afgrøder er urealistisk. Gensplejsningen spreder sig og forurener natur og afgrøder. Vi bør gøre Guldborgsund til en GMO fri zone. Herfra kan vi eksportere ren såsæd og opdrætte avlsdyr,som ikke har fået deres fertilitet reduceret af GMO foder. I øjeblikket importeres store mængder af gensplejset foder (GMO) fra Sydamerika til vores dyrefabrikker. Giftrester i gensplejsede afgrøder kan overføres fra dyr til mennesker.

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk Respekt frem for regneark Stem på Enhedslisten faxe.enhedslisten.dk Enhedslistens borgmesterkandidat Mit navn er Kurt Munck, jeg er 66 år og pensioneret. Jeg var i mange år forstander for Faxehus Efterskole.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Skift spor. Gør Lolland til foregangs-ø. Stem på Enhedslisten. enhedslistenlolland.dk

Skift spor. Gør Lolland til foregangs-ø. Stem på Enhedslisten. enhedslistenlolland.dk Skift spor Gør Lolland til foregangs-ø Stem på Enhedslisten enhedslistenlolland.dk Nej til nedskæringer, ja til solidarisk socialpolitik Regeringen har gennemført dramatiske nedskæringer af kontanthjælp,

Læs mere

DU har ret til velfærd

DU har ret til velfærd Kommunevalg 2013 DU har ret til velfærd Enhedslistens politik er både rød og grøn på alle velfærdsområder i din kommune. I denne folder sætter vi fokus på fem udvalgte områder. Grøn bæredygtig vækst Enhedslisten

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Lyst Nysgerrighed Glæde

Lyst Nysgerrighed Glæde Tilbagemeldinger fra gruppearbejdet Mandag den 9. februar 2009 Gruppe 1: Vidensdeling: På langs på tværs i og af afdelingerne Interaktive tavler (fx Smartsbord) Rød tråd Sundhed: Fælles kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab. odense.enhedslisten.dk

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab. odense.enhedslisten.dk Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab odense.enhedslisten.dk Enhedslisten går ikke på kompromis. Vi er ansvarlige over for de borgere, der har stemt på os. Derfor tør vi også godt stå uden for budgetforlig,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere