Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen."

Transkript

1 KULTUR OG FRITID Fritids- og kulturtilbud hvor som helst, når som helst og for alle Elitesport og finkulturelle udstillinger og forestillinger giver ikke nødvendigvis almindelige borgere, børn, unge og voksne mulighed for aktiv deltagelse. Det er netop den brede vifte af kulturog fritidstilbud, der skal være fri og lige adgang til spredt ud over hele vores kommune. Muligheden for en tur i revyen, et besøg på kunstmuseum, en koncert medkammerensemblet eller en fodbold- eller håndboldkamp på en kunststofbane får ikke gang i bosætningen. Ja til et kulturelt rejsehold med workshops, teater, musik, billedkunst og idræt, kombineret med bogbussens besøg i de mindre byer. Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen. Ja - til kulturtilbud til alle. Tilbuddene skal være for børn, unge og ældre, og de skal være tilgængelige via offentlige transportmidler. Ja til ikke kun den etablerede finkultur, men til udvikling af bredden i kulturtilbuddene og breddesporten. Kulturtilbud i hele kommunen og mulighed for medejerskab i kulturelle tilbud lokalt gørkommunen attraktiv. Indkøbscentrene må ikke være eneste sociale mødested for borgerne. Ja til lokale borgerinitiativer, borgerinddragelse og brugerstyring. Ja til kulturelle samlingssteder for alle med musik, kultur, legeplads, cafe, markedshal, basar, folkekøkken, et brugerstyret folkets hus, studenterhus mm. Ja til billedskole for børn. Det er ikke alle børn, der kun interesserer sig for sport og musik. Billedskolen skal placeres et centralt sted i Nykøbing med gode bus- og togforbindelser. Ja til at naturen inddrages som tilbud med naturvejledere. Ja til en legeplads i midtbyen. Nu hvor torvet skal renoveres, er det oplagt at bygge en legeplads, som vil skabe liv, også når butikkerne er lukket. UNG I GULDBORGSUND De unge fraflytter vores kommune i stor stil, det vil Enhedslisten gerne lave om på

2 Hvis de unge skal fastholdes i Guldborgsund, må vi sikre adgang til ungdoms- og videregående uddannelser, fritidstilbud til alle og mulighed for anvendelse og udvikling af kreative evner. Fritid: Unge skal have rammer, som de selv skal udfylde De unge selv skal være med til at tegne rammerne for deres fritid fra vision til realisering Unge skal have ejerskab til initiativer og aktiviteter gennem inddragelse i processen Politisk opbakning til unges initiativer og ønsker Kommunal hjælp til anvisning af lokaler til og finansiering af alternative fritidstilbud Kort vej fra tanke til realisering forhaling dræber ungt initiativ Fritidstilbud til alle uanset baggrund og forudsætninger Fokus på social inklusion gennem kultur og fritidsaktiviteter Enhedslisten ønsker at give unge reel mulighed for at opbygge en meningsfuld tilværelse i Guldborgsund Kommune Hvordan forhindrer vi fraflytning af den unge generation: Øget antal af ungdomsboliger, der er til at betale Udbud af ungdomsuddannelser der afspejler unges forskelligartede behov indenfor aldersspektret Lære-, lærlinge- og praktikpladsgaranti Ungdomsværksteder gerne i forbindelse med skoler og uddannelses-steder Veludbygget infrastruktur Reel mulighed for at pendle til videregående uddannelser Brugerdefinerede og brugerstyrede fritidstilbud fordelt i hele kommunen Sociale samlingssteder som fx det gamle Studenterhuset styrker tilhørs-forholdet for de unge. Sociale samlingssteder skal ikke kun ligge i Nykøbing men også i de mindre byer Skabelse af reelle studiejob

3 ÆLDREOMSORG Tryghed, værdighed og medmenneskelighed Ældre mennesker har, som andre borgere, krav på: Menneskelig og økonomisk tryghed At blive hørt og medinddraget i alle personlige forhold At vælge, hvor de vil bo Hjælp til at forblive i egen bolig, ældrebolig eller plejehjem At spise den mad, de kan lide At bestemme egne rutiner og tider At føle sig velklædt og soigneret At komme ud efter lyst og behov At deltage i socialt samvær med andre mennesker At købe tøj og andre fornødenheder efter egen smag Hjemmehjælp og ældrepleje efter behov At holde egne minder levende At udvikles livet igennem Et godt ældreliv kræver medindflydelse og tryghed, det gælder såvel for de ældre, der stadig kan selv, som for de, der har brug for hjælp fra kommunen/samfundet. Tillid frem for kontrol Enhedslisten ønsker genopretning af velfærden på ældreområdet: NEJ til centralisering og stordrift af ældreboliger og plejecentre NEJ til forringede økonomiske forhold, fattigdomsydelser NEJ til at sætte ældre under administration NEJ til flere nedskæringer og minuttyranni i ældreplejen

4 JA til boligtilbud i kendte nærmiljøer JA til fornøden hjemmehjælp, tandpleje, genoptræning og hjælp til almindelig dagligdags gøremål JA til demokratisk medinddragelse i forhold til egen livssituation JA til bedre løn- og arbejdsforhold for personalet, bedre normeringer i ældreplejen LIGE RET TIL SUNDHED OG FOREBYGGELSE Alle har ret til at indgå i fællesskabet og bidrage til samfundet efter evne og ressourcer. Socialpolitikken skal bygge på anstændighed, værdighed, tillid, solidaritet og faglighed og have den enkelte borgers ønsker og behov i centrum. Ikke flere effektiviseringer, nedskæringer, bureaukrati og kontrol, der medfører generelle forringelser i den sociale sektor. Enhedslisten ønsker fokus på lighed og solidaritet i den sociale sektor. Social og økonomisk sikkerhed for alle Mulighed for kontakt til og hjælp fra borgerrådgiver En fleksibel og aktiv kommunal beskæftigelsespolitik Ret til uddannelse Ret til beskæftigelse Ret til en bolig Forebyggelses- og sundhedstilbud til fattige og socialt udsatte Matrikelløse, mobile sundhedscentre Hurtig og effektiv sagsbehandling Ret til en indtægt, social ydelse eller overførselsindkomst, der er til at leve af Øget samarbejde Et godt liv for alle uafhængig af personlig status og økonomi.

5 Kommunens sociale system skal tilbyde borgere med sociale problem-stillinger en helhedsorienteret og fagligt koordineret sagsbehandling og indsats. Én tovholder/sagsbehandler pr. person/familie - ikke én sagsbehandler pr. problemfelt. Helhedsorienteret sagsbehandling kræver tværfagligt samarbejde og reel inddragelse af borgeren som en forudsætning for vellykket social indsats. Stop for: Nedskæringer på rengøring og personlig hygiejne for ældre på plejehjem og i egen bolig Besparelser og centralisering i fremstilling af mad til ældre og syge Nedlæggelse af sengepladser og tidlig hjemsendelse fra sygehus Urimeligt lange ventetider for fx ansøgning om førtidspension Kommunal forhalingstendens i afklarings- og sagsbehandlingsforløb Kommunal medvirken til stigmatisering af borgere på kanten Kontroltyranni og udhuling af social service Centralisering af psykiatrisk/psykologisk behandling Nedskæringer på rehabiliterings- og genoptræningsområdet Udlægning af opgaver til kommunen uden tilførsel af ressourcer og uddannelse. Arbejdsmarkedspolitik Arbejde til alle i Guldborgsund Der skal gang i beskæftigelsen: der skal bevares og skabes flere job og nye arbejdspladser udliciterede job tilbage til kommunen sikrer lokale arbejdspladser flest mulige opgaver til offentlige og nonprofitdrevne virksomheder opgaver som skal sendes i udbud skal omfattes af effektive sociale klausuler socialøkonomiske virksomheder til lokal produktion giver job til personer udenfor ordinær beskæftigelse

6 der skal skabes flere praktikpladser til unge i offentligt og privat regi Reelle tilbud til arbejdsløse: meningsfuld aktivering tilbud om opkvalificering og ordinær uddannelse flere tilbud om efter/videreuddannelse tilbud til unge om uddannelse med praktikpladsgaranti løntilskuds- eller aktiveringsordninger må ikke bruges til almindelig kommunal opgaveløsning med mindre der følges op med permanent ansættelse Arbejde til alle i Guldborgsund Guldborgsund Kommunes beskæftigelsesplan beskriver den borgerrettede indsats i forhold til modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revaliderings-ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt fleksjob. Ministeriet har fastlagt mål: flere unge i uddannelse - bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - antallet af langtidsledige skal begrænses - Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigel-sesindsatsen. Enhedslisten siger NEJ NEJ til udnyttelse af arbejdsledige NEJ til ren opbevaring af personer udenfor arbejdsmarkedet NEJ til gratis arbejde og arbejdsforhold uden rettigheder NEJ til aktiverings- eller ansættelsesformer uden fremtid og visioner Enhedslisten siger JA JA til job til alle JA til praktik eller aktivering med efterfølgende jobgaranti JA til beskæftigelse med genoptjening af dagpengeret JA til et Jobcenter, der formidler job

7 Teknik og Miljø Grønt Guldborgsund Forudsætningen for en sund udvikling af både erhverv og bosætning er en rig natur og et godt miljø Der skal gang i energirenovering af kommunale bygninger Affaldssortering og genbrug frem for afbrænding og slut med import og oplagring af ildelugtende affald fra udlandet Forbedring af eksisterende rensningsanlæg så der fx ikke udledes forurenet slam i naturen Forbud mod brug af pesticider på kommunale arealer Vedvarende energi, solceller på alle egnede tage Rent grundvand, minus gift, udvidelse af sprøjtefri randzoner omkring vandboringer Udbygning af offentlig trafik med bedre geografisk dækning og flere afgange Vision gratis busser Gedserbanen genåbnet, nedlagte busruter genoprettes Flere og bedre cykelstier og sikring af alle skoleveje Kloakering er et kommunalt ansvar. Derfor er det også et kommunalt ansvar at anvise borgerne individuelle løsningsforslag i forbindelse med krav om kloakering NEJ til atomaffald! Affaldet skal blive på Risø til en varig løsning er fundet ingen atomdepoter her! Grønt Guldborgsund Et grønt Guldborgsund med kommunal økologisk profil Gang i omlægningen fra traditionelt til økologisk landbrug Kommunalt incitament til indførelse af GMO-fri zone, slut med genmodificerede afgrøder eller foder Omlægning til 100 % økologi er et plus for natur, miljø, mennesker og dyr Øget lokal økologisk produktion og skabelse af lokale job går hånd i hånd

8 100 % økologi i kommunale fødevareordninger Dyrevelfærd, dyr har krav på at blive behandlet anstændigt, de skal ikke lide under produktionspresset i dyrefabrikkerne Slut med overmedicinering i dyrebrug Kommunalt incitament til landmænd der anvender mindre medicin til deres dyr og omlægger til økologi Klar politisk afstandtagen i forhold til mishandling af dyr i såvel landbrug som pelsdyravl Barn i Guldborgsund Enhedslisten og 0 til 6 års området Overordnet vision for kommunens dagtilbud jf. Guldborgsund Kommunes Børn Og Unge Politik: Det enkelte barn skal have samme muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger Nøglebegreber: Anerkendelse som selvstændige individer, identitet og selvstændighed, trygge og udviklende fællesskaber, tidlig indsats, forebyggelse, barnet i centrum, inddragelse af forældre, tillid, støtte, rådgivning, sund og tryg opvækst! Kommunen forventer: Forældrene tager ansvar for børnenes udvikling og trivsel i samarbejde med kompetente kommunale medarbejdere, så alle børn herigennem garanteres et godt, trygt og udviklende børneliv. Mange års nedskæringer og forringelser har undermineret virkeliggørelsen af visionerne i praksis. Enhedslisten vil i kommunalbestyrelsen arbejde for, at der kommer sammenhæng mellem visioner og praksis på børneområdet. Nyere forskning viser med al tydelighed, at det på langt sigt kan betale sig at give børn og børnefamilier gode og trygge forhold Enhedslisten mener ikke, at Guldborgsund Kommune har råd til at se bort fra denne viden. Tidlig indsats: Fødselsforberedelse, familieforberedelse sundhedsplejerskeordning efter behov

9 tilbud om mødre/familiegrupper og netværksdannelse hjælp og vejledning til vanskeligt stillede børn og familier Dagtilbud børn, familier: frit valg og lige adgang til kommunale dagtilbud åbningstid der matcher familiernes behov kommunalt finansieret og økologisk madordning mindre ensretning af dagtilbud, plads til forskellighed alle dagtilbud er gode til børn, men ikke alle er lige gode til alle børn Dagtilbud pædagoger, personale: mindre bureaukrati og kontrol, mere tillid og autonomi til pædagoger fast pædagogisk grundnormering inkluderende dagtilbud, specialisering efter behov kerneydelse = børnetid administration = ekstra ressourcer samarbejde mellem forældre og dagtilbud er fundament for børns trivsel og udvik-ling FOLKESKOLEN Et fremtidssikret skolevæsen Enhedslisten ønsker at fremtidssikre et skolevæsen i Guldborgsund, der giver alle elever de bedstelæringsmuligheder og kundskabsgrund-lag til en ung-domsuddannelse. NEJ til yderligere besparelser på skoleområdet NEJ til centralisering NEJ til lukning af skoler i yderområder JA til udbedring af skadevirkninger efter nedlagte skoler JA til udvikling og tilpasning af eksisterende skoler i forhold til folkeskolereformen JA til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer

10 Enhedslisten tilslutter sig DI og LO, der kræver: stands alle besparelser på skoleområdet. Erhvervslivets konkurrenceevne baserer sig på, at man har dygtige medarbejdere. Det er folkeskolen, der skaber det afgørende grundlag Verdens bedste folkeskole i Guldborgsund Kommune Ændringer af skolestrukturen skal dreje sig om pædagogiske, læringsmæssige forbedringer. Udvikling og ændringer af skolestrukturen skal ske i samarbejde med lærernes faglige organisationer, forældre- og elevrepræsentanter. Udvikling kommer nedefra. Enhedslistens ønsker til fremtidens skole i Guldborgsund: Centraliseringen skal stoppes og indtrufne skader udbedres Folkeskolereformen er ikke en besparelse, det er en udgift En optimal klassekvotient på 20 elever 2-lærerordning i indskolingen i dansk og matematik Styrkelse af de musiske fag på alle klassetrin Samme krav til arbejdsmiljø for elever som for voksne Midler til implementering af skolereformen, reformer koster Flere lærerkræfter Specialundervisningen styrkes Inklusion er ikke en spareøvelse, kun hensigtsmæssig inklusion gennemføres Gratis økologisk frokost til alle elever Miljø og natur i Guldborgsund Kommune Vi vil fastholde kommunen i den naturpolitik, som byrådet den 9 oktober 2008 vedtog: Beskyt og benyt Naturen. Vi mener at det må være svært at skabe udvikling og fremgang i en kommune opkaldt efter et sund,

11 hvor naturtilstanden er ringe og hverken opfylder EU`s krav eller den nationale målsætning. Forudsætninger for en sund udvikling af både erhverv og bosætning må være en rig natur og et godt miljø. Den rette balance mellem udvikling og beskyttelse skabes bedst med fremadrettet dialog mellem Guldborgsund Kommune og de grønne naturbeskyttende foreninger. I 2005 ledtes der 834 ton kvælstof og 27 ton fosfor ud i Guldborgsund. Der er ingen grund til at tro det er blevet mindre mængder gennem årene. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra dyrkede arealer. Fosforen kommer fra en række rensningsanlæg og sukkerfabrikken i Nykøbing. Slammet i Tingsted Å, som munder ud i havnebassinet på Slotsbryggen,indeholder for mange tungmetaller og organisk materiale. Kommunen har ulovligt udledt dette slam ud i Guldborgsund. Problemet er regnbetingede overløb af rensningsanlægget. Vi opfordrer kommunen til at iværksætte den varige og bæredygtige løsning af sedimentationsproblematikken, som COWI anbefaler. I den sydlige del af sundet ser det værst ud,fordi al spildevandet fra Sydfalsters stor sommerhusområder ender i den brede lavvandede del, der engang var Guldborgsunds bedste opvækstsområde for fiskeyngel. Det smalle sund er et gennemstrømsområde, hvilket giver stor vandudskiftning. Sammen med de gode bundforhold burde det give ideelle vækstbetingelser for fastsiddende bundplanter, men desværre erbelastningen i de lavvandede områder så stor, at der stadig er problemer med for store mængder trådalger. Det kræver en reduktion af den samlede næringstilførsel,før man kan forvente en synlig bedring i miljøstanden. Der skal etableres flere sammenhængende naturområder. De opdyrkede arealer skal reduceres til fordel for bl.a. skov, reetablering af vådområder mv. Der skal tages hensyn til dyrelivet og områderne kan fungere som rekreative områder for kommunens borgere. I kommuneplanen vil kommunen reducerer udledningen af drivhusgasser fra det samlede areal med 20% pr. borger i 2020 og 30% i 2030 Den langsigtede vision er, at kommunen som geografisk enhed er CO2 neutral i Kommunen selv vil arbejde for at reducere udledningen med 20% inden Disse mål er alt for lave. Skærpede krav til forsyningsselskaberne Kommunen skal stille høje krav til CO2 neutralitet i aftalerne med varmeforsyningsvirksomhederne. På de steder, hvor biomasse indgår som del i varmeforsyningen, skal der arbejdes for øget

12 skovrejsning, som kan bidrage til den lokale forsyning. De steder, hvor affaldsbrænding bidrager til varmeforsyningen, skal genbruget øges ved affaldssortering og minimere affaldsmængderne. Affaldssortering og genbrug skåner miljøet bedre end forbrændingsanstalter. I kommunen har vi ikke nok affald til forbrænding, så REFA importerer ildelugtende affald fra England og det er uacceptabelt. Kommunen kan selv eje solfangere og vindmøller, som skal indgå i fremtidens varmeforsyning. Biogasanlæg på spildevandslam kan indgå i en løsning. Det bør undersøges, hvilke fordele der kan være ved at basere fjernvarme-forsyningen ved lavere fremløbstemperatur. Dette kan give et mindre varmetab i ledningerne. Fjernvarme med lavtemperatur kan gøre det muligt, at overskudsvarme fra industri kan indgå i fjernvarmeforsyningen. Desuden kan man ved anvendelse af varmepumper i forbindelse med rensningsanlæg genbruge en del af varmen fra spildevand Skærpede krav til nybygninger. Nyt byggeri bør tilstræbes passivhusstand. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller, varmepumper baseret på udnyttelse af jordvarme ved hjælp af dybe rør i grunden skal tænkes ind i nyt byggeri. Energirenovering af kommunale bygninger. Kommunale bygninger skal energirenoveres, hvilket kan reducere behovet for varme med op til 80%. Dette initiativ vil tjene sig selv ind over en kort årrække på 5-10 år. Varmegenindvinding, naturlig ventilation, klimaskærme og andre energiforsyninger som solfangere, solceller og varmepumper baseret på jordvarme. Gratis energikonsulent til kommunens borgere Kommunen skal stille en energikonsulent til rådighed for husejere og boligforeninger. Energikonsulenten gennemgår huset/bebyggelsen og leverer beregninger af, hvilke energirenoveringer, der med fordel kan igangsættes for at spare på energien og økonomien. 100% vedvarende energibesparelser Alle kommunale bygninger(skoler,offentlige kontorer,kultur-og idrætsbygninger osv.) skal forsynes med `grøn strøm` fra vedvarende energikilder. Kommunen kan investere i opsætning af vindmøller og solceller på kommunale bygninger og på den måde blive selvforsynende med vedvarende energi. Det kan også kombineres med et elselskab der leverer 100% vedvarende energi. I forbindelse med nybyggeri og byfornyelse, skal der stilles om opførelse af lavenergibyggeri samt krav om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine,mv.

13 Byøkologi indtænkes i al nybyggeri og byfornyelse. Kloakering På et møde i teknik og miljøudvalget blev det bestuttet at politianmelde borgere,der endnu ikke er tilsluttet kloaknettet, jf. Vandmiljøplanen. Dette er sket i flere tilfælde. Rigtig mange mennesker er i disse år er økonomisk pressede og en udgift på kr. kan langt fra alle betale. Det kan ikke være meningen at folk skal gå fra hus og hjem, så kommunen skal give økonomisk pressede borgere mulighed for et mangeårigt rentefrit lån. Økologi Der skal arbejdes for, at landbruget omstilles til 100% økologisk landbrug. Derved udvikler vi et rigt plante- og dyreliv og skaber varige arbejdspladser. Vi bliver frie for alle giftstoffer og vi får en mere næringsrig kost. 40 % af prøveboringer efter grundvand er forurenet af pesticider.indtil den endelige omstilling til økologi,skal den sprøjtefri zone omkring vandboringer udvides fra nuværende 25 m til mindst 300 m. De ikke økologiske landmænds brug af sprøjtemidler koster hvert år de danske vandværker og dermed forbrugerne mellem 200 og 500 millioner kroner. En sameksistens i landbruget,hvor der både er plads til økologer,traditionelle landmænd og GMO afgrøder er urealistisk. Gensplejsningen spreder sig og forurener natur og afgrøder. Vi bør gøre Guldborgsund til en GMO fri zone. Herfra kan vi eksportere ren såsæd og opdrætte avlsdyr,som ikke har fået deres fertilitet reduceret af GMO foder. I øjeblikket importeres store mængder af gensplejset foder (GMO) fra Sydamerika til vores dyrefabrikker. Giftrester i gensplejsede afgrøder kan overføres fra dyr til mennesker.

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2014-2018

Kommunalpolitisk program 2014-2018 1 Kommunalpolitisk program 2014-2018 Det kommunalpolitiske program for 2014-2018 er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere