Indholdsfortegnelse. 0. Indledning A. Regnskabsopgørelse B. Hovedoversigt... 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11"

Transkript

1 Årsregnskab 2009

2

3 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg Renter, tilskud, udligning, skatter mv Balanceforskydninger D. Finansiel status Finansiel status E. Personaleoversigt Sammendrag af personaleoversigt Personaleoversigt F. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger G. Specielle bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter mv Balanceforskydninger Bemærkninger til finansiel status H. Tværgående artsoversigt Tværgående artsoversigt I. Forskellige opgørelser Forskellige opgørelser

4

5 Indledning Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Derfor består Kommunens officielle årsregnskab igen i år af 2 bind - en egentlig årsberetning (bind 1) og nærværende bog (bind 2), der begge forelægges for Kommunalbestyrelsen. Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger. Der er kun fastsat formkrav til de oversigter, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Statistik. Kommunalbestyrelsen fastlægger derfor i høj grad selv, hvordan regnskabet udformes. BALLERUP KOMMUNE - 3 -

6 BALLERUP KOMMUNE - 4 -

7 - A - Regnskabsopgørelse BALLERUP KOMMUNE - 5 -

8 BALLERUP KOMMUNE - 6 -

9 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen har til formål at give et summarisk overblik over den samlede kommunale virksomhed og finansielle aktivitet for regnskabsåret. Den indeholder en opdeling af aktiviteterne i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Desuden er afdrag på lån og låneoptagelse samt balanceforskydninger trukket ud i en særskilt finansieringsopgørelse som udtryk for ændringerne i Kommunens formue og gæld. Til belysning af Kommunens økonomi indeholder oversigten således nogle værdifulde måltal: resultat af ordinær driftsvirksomhed resultat af det skattefinansierede område resultat af det brugerfinansierede område resultat i alt likviditetsbevægelse Opstillingsformen minder således en hel del om den form for regnskabsaflæggelse, der anvendes i private virksomheder. BALLERUP KOMMUNE - 7 -

10 BALLERUP KOMMUNE - 8 -

11 UDGIFTS-/INDTÆGTSART *** REGNSKABSOPGØRELSE *** I HELE KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2009 TILLÆGS- BEVILLING 2009 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE DRIFTSVIRKSOMHED (EKSKL. FORSYNINGSVIRKSOMHED): TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SOCIALUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ØKONOMIUDVALGET I ALT RENTER (NETTO) GENERELLE TILSKUD OG KOMMUNAL UDLIGNING SKATTEINDTÆGTER RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSVIRKSOMHED (EKSKL. FORSYNINGSVIRKSOMHED): KØB OG BYGGEMODNING AF JORD SALG AF JORD OG FAST EJENODM ANLÆGSVIRKSOMHED I ØVRIGT I ALT RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (KLOAK, VAND, OG RENOVATION) DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSVIRKSOMHED EKSTRAORDINÆRE POSTER RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT FINANSIERING RESULTAT I ALT, JF. FORANSTÅENDE BALANCEFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN OPTAGNE LÅN LIKVIDITETSBEVÆGELSE = UDGIFTER/UNDERSKUD - = INDTÆGTER/OVERSKUD SAMLET LIKVIDITET KASSEBEHOLDNING PRIMO ÅRETS BEVÆGELSER, JF. OVENFOR KURSREGULERING KASSEBEHOLDNING ULTIMO BALLERUP KOMMUNE - 9 -

12 BALLERUP KOMMUNE

13 - B - Hovedoversigt BALLERUP KOMMUNE

14 BALLERUP KOMMUNE

15 Hovedoversigt Hovedoversigten har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i regnskabsåret. Oversigten er reelt et sammendrag af bevillingsoversigten, og den er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Note: I modsætning til resultatopgørelsen er hovedoversigtens likviditetsopgørelse opgjort brutto, dvs. en likviditetsforøgelse under konto 08.22/5 på kr., og en likviditetsforøgelse under balanceforskydninger /5 på kr. BALLERUP KOMMUNE

16 BALLERUP KOMMUNE

17 0151 Ballerup Kommune Hovedoversigt til regnskab 2009 (i kr. (uden art 0) REGNSKAB BUDGET OPRINDELIGT BUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion inkl. refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE BALLERUP KOMMUNE

18 BALLERUP KOMMUNE

19 - C - Regnskabsoversigt BALLERUP KOMMUNE

20 BALLERUP KOMMUNE

21 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten indeholder regnskabstallene for de enkelte bevillingsrammer fordelt på udvalg sammenholdt med det vedtagne budget og meddelte tillægsbevillinger. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit G) resultatet af de kommunale aktiviteter i regnskabsåret. BALLERUP KOMMUNE

22 BALLERUP KOMMUNE

23 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 10 Teknik- og Miljøudvalget * VVS-afdelingen * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme * Fælles formål Fritidsområder mv. * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder * Grønne områder og naturpladser 14 Spildevandsanlæg * Forsyningsvirksomheder mv. * Spildevandsanlæg * Fælles formål Rensningsanlæg - inkl hoved- og detailkloakker 44 Tømningsordninger Vandforsyning * Forsyningsvirksomheder mv. * Forsyningsvirksomheder * Vandforsyning Vandløbsvæsen * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen * Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 22 Trafik og infrastruktur * Transport og * infrastruktur 22 Fælles funktioner * Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje * Vejvedligeholdelse mv Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik * Fælles formål Busdrift BALLERUP KOMMUNE

24 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 26 Renovation mv. * Forsyningsvirksomheder mv. * Affaldshåndtering * Fælles formål Ordninger for dagrenovation restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap 64 Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Øvrige miljøforanstaltninger mv. * Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. * Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 55 Diverse udgifter og indtægter * Skadedyrsbekæmpelse BALLERUP KOMMUNE

25 SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 30 Skole- og * Uddannelsesudvalget 30 Folkeskolen * Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Folkeskoler Øvrige * folkeskolevirksomhed 03 Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk.5 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 05 Sociale opgaver og beskæftigelse * Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Pædagogisk Psykologisk * Rådgivning 03 Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 06 Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler 30 Ungdomsuddannelser * Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04 Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v. * Kommunal sundhedstjeneste Fritidshjem og fritidsordninger * Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Skolefritidsordninger BALLERUP KOMMUNE

26 BALLERUP KOMMUNE

27 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 40 Kultur- og Fritidsudvalget * Folkeoplysning og * fritidsaktiviteter mv. 00 Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 03 Undervisning og kultur * Kulturel virksomhed * Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkekoplysningnsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed Folkebiblioteker * Undervisning og kultur * Folkebiblioteker * Folkebiblioteker Kulturel virksomhed * Undervisning og kultur * Kulturel virksomhed * Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og * fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Klubber og byggelegepladser * Sociale opgaver og beskæftigelse * Dagtilbud til børn og * unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BALLERUP KOMMUNE

28 BALLERUP KOMMUNE

29 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 50 Socialudvalget * Førtidspension * Sociale opgaver og beskæftigelse * Førtidspensioner og * personlige tillæg (48) 68 Førtidspension med pct. refusion 69 Førtidspension med pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Forebyggelse/anbringelse * af børn og unge uden for hjemmet 03 Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Specialpædagogisk bistand til voksne 05 Sociale opgaver og beskæftigelse * Tilbud til børn og unge * med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 32 Tilbud til ældre og handicappede * Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 35 Rådgivning * Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med * særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 57 Kontante ydelser * Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Dagtilbud til 0-5 årige * Sociale opgaver og beskæftigelse * Dagtilbud til børn og unge * Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner BALLERUP KOMMUNE

30 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 51 Pæd. psyk. Rådgivning * Sociale opgaver og beskæftigelse * Dagtilbud til børn og unge * Fælles formål Dagpleje Særlige dagtilbud og særlige klubber 52 Tilbud til ældre pensionister * Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v. * Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 90 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse * Tilbud til ældre og handicappede * Ældreboliger Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 38 Tilbud til voksne * med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 48 Førtidspensioner og * personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv. * Administrativ organisation * Sekretariat og forvaltninger Sundhedsområdet * Sociale opgaver og beskæftigelse * Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Boligstøtte * Sociale opgaver og beskæftigelse * Tilbud til ældre og handicappede * Ældreboliger Kontante ydelser * Boligydelse til pensionister Boligsikring Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål BALLERUP KOMMUNE

31 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 59 Øvrige sociale formål * Sociale opgaver og beskæftigelse * Kontanthjælp og aktivering mv. * Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål BALLERUP KOMMUNE

32 BALLERUP KOMMUNE

33 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 55 Sundheds- og * Forebyggelsesudvalget 05 Sundhed og forebyggelse * Sundhedsområdet * Sundhedsudgifter m.v. * Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse * Tilbud til ældre og handicappede * Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 35 Rådgivning * Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne * med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv. * Administrativ organisation * Sekretariat og forvaltninger Tilbud til voksne med særlige behov * Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Specialpædagogisk bistand til voksne 30 Ungdomsuddannelser * Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse * Dagtilbud til børn og unge * Særlige dagtilbud og særlige klubber 32 Tilbud til ældre og handicappede * BALLERUP KOMMUNE

34 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 32 Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 38 Tilbud til voksne med særlige behov * Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser * Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv. * Administrativ organisation * Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre BALLERUP KOMMUNE

35 ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2009 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 60 Økonomiudvalget * Beskæftigelsesfremmende * foranstaltninger mv. 00 Byudvikling, bolig- og * miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme * Beboelse Undervisning og kultur * Folkeskolen m.m. * Specialpædagogisk bistand til voksne 30 Ungdomsuddannelser * Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse * Dagtilbud til børn og unge * Fælles formål Tilbud til ældre og handicappede * Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38 Tilbud til voksne med særlige behov * Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 46 Tilbud til udlændinge * Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Kontante ydelser * Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 58 Revalidering * Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger * Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv. * Administrativ organisation * Sekretariat og BALLERUP KOMMUNE

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere