LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune"

Transkript

1 FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014

2 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og- eller anlægsarbejde. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning. Lokalplanen er endvidere Kommunalbestyrelsens redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Vedtagelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og den medfører heller ikke pligt for grundejere til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, hvis det ikke er i strid med planens principper. Offentliggørelse Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, så borgerne kan sætte sig ind i forslaget, få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Offentliggørelsen sker ved annoncering i den lokale dagspresse. Ændringsforslag til eller indsigelser imod lokalplanforslaget skal inden fristens udløb indsendes skriftligt til: Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 2, Postboks 110, 7620 Lemvig. Hvis der kommer indsigelser eller ændringsforslag kan lokalplanen tidligst vedtages 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter endelig vedtagelse annonceres planen igen og får bindende virkning for grundejere og brugere af lokalplanområdet. Ønsker du at give bemærkninger til forslaget, kontakt kommunen i perioden xx. xxxxxxx - xx. xxxxxxx 2014 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade Lemvig Indsigelser/bemærkninger skal være skriftlige. 2

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse og redegørelse 5 A Lokalplanens hovedidé 6 B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 12 C Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 36 D Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 36 Kik over mod Sydhavnen Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Trafikale forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Tekniske anlæg/ledningsanlæg Ubebyggede arealer Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af lokalplan 44 Vedtagelsespåtegning 47 Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Delområder Bilag 3 Vejadgange mm Bilag 4 Illustrationsplan 3

4 4

5 Beskrivelse og redegørelse Gråsæl i Thyborøn Havn I lokalplanens redegørelse beskrives lokalplanens væsentligste indhold og forhold til anden planlægning. 5

6 A Lokalplanens hovedidé Formålet med lokalplanen er at udvide Thyborøn Havn, der er en vigtig lokal arbejdsplads. Lemvig Kommune ønsker derfor at støtte op om en fortsat udvikling af havnen. Thyborøn havn har udarbejdet en Masterplan 2030 for udviklingen frem til Der er sideløbende med denne lokalplan udarbejdet en miljøvurdering (VVM) for de aktuelle udvidelsesønsker. Det er i forhold til havnens størrelse et stort projekt, både fysisk og økonomisk og vil ikke blive realiseret på en gang. Det vil tage tid, før alle dele er fuldt realiserede. Lemvig Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe langsigtede rammer for havnens udvikling. Havnen ønsker at udvide landarealet via opfyldning og at få etableret nye kajanlæg. Denne lokalplan giver rammer for den kommende anvendelse af arealerne, hvorved det følgende vil kunne realiseres: 1. Fremrykning af Søndre Mole ud for Værftshavn, etablering af nye arealer ved opfyldning bag den fremrykkede mole og anlæg af en ny kaj fra Værftskaj til færgehavnen. Endvidere reservation af en tørdok og en Ro/Ro rampe. 2. Fremrykning af molen langs Sydhalen, etablering af nye arealer bag den fremrykkede mole ved opfyldning på begge sider af Sydhalen og bygning af Holmenkaj syd for Sydhalen. Endvidere flytning af færgelejet til en placering i bassinet bag Sydhalen. 3. Udvidelse af landarealer i Sydhavnsområdet ved opfyldning mellem det nuværende opfyldte areal og mølledæmningen, samt bygning af 2-3 kajanlæg på stensætningen langs Sælhundeholm Løb Før hele området ved Sydhavnen kan opfyldes, skal Cheminovas eksisterende kølevandsrende omlægges. En reservation til kølevandsrenden fremgår på kortbilag 3. Der er i dag en kanal med sluse mellem Nissum Bredning og Thyborøn Fjord, og der skal også fremover sikres en forbindelse, således at der sikres vandudveksling til fjorden. Copyright: Geodatastyrelsen Tre overordnede projekter 6

7 De ovenstående punkter kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen. Tidligere havde Kystdirektoratet dette ansvarsomårde, men i forbindelse med regeringsomdannelsen den 3. februar 2014 er der sket en flytning af Kystdirektoratet til Miljøministeriet. Ansvaret for Havneloven flyttes til Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen er derfor myndighed for udvidelsen. Der gennemføres en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM) både for den del Trafikstyrelsen er myndighed for og for den del, som Lemvig Kommune er myndighed for. De kræver også tilladelse fra Lemvig Kommune som plan, natur og miljømyndighed. Behandlingen efter planloven foregår via et kommuneplantillæg (som sammen med VVM-redegørelsen er i høring sammen med denne lokalplan). De øvrige tilladelser hænger sammen med konkrete projekter som f.eks. krydsning af beskyttet natur, etablering af nye virksomheder m.m. Etablering af Kajanlæg og havneanlæg skal i øvrigt behandles efter havneloven. Endelig kræver etableringen af ny vejadgang tilladelse fra Vejdirektoratet. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 939 af 03/07/2013) skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, hvor rammer fastsættes for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVM-redegørelse. Copyright: Geodatastyrelsen Deletaper i planen 7

8 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omhandler en mindre del af den eksisterende Thyborøn Havn, hele Sydhavnen samt søareal til landudvidelse. Den eksisterende havn løber fra høfde 63 langs hele den østlige side af Thyborøn by og grænser op til Harboørevej og Thyborønvej, som er hovedlandevejen til Thyborøn. På modsatte side af hovedlandevejen ligger kommunale forsyningsselskaber: varmeværk, vandforsyning og institutioner, og bagved disse mod vest ligger boligområder med parcelhuse og en købmand. På den anden side af jernbanen ligger der sammen med boliger kirke og kirkegård, plejehjem, sportsplads- og hal samt campingplads mm. Syd for den eksisterende Værftshavn ved Sydhalen, ved Harboørevejs indkørsel til færgeleje, ligger der nogle eksisterende bådpladser, der anvendes af lokale beboere i Thyborøn området. Sydfra op mod byen og havnen ligger et større beskyttet naturområde, der skaber udfordringer for Thyborøns muligheder for udvidelse. Syd for Thyborøn ved Thyborønvej ligger også Rønland med virksomheden Cheminova. Området omfattet af nærværende lokalplan afgrænses mod vest af Thyborønvej og Harboørevej, mod nord af Værftsvej og strækker sig op til havneindsejlingen, mod øst af Nissum Fjord og Sælhundeholm Løb og mod syd af havvindmøller. Afgrænsningen ses på følgende kort. Copyright: Geodatastyrelsen Lokalplanens afgrænsning 8

9 Baggrund for lokalplanen Thyborøn Havn har en stærk position som fiskerihavn af national betydning, og fremtidsmulighederne ser positive ud med udvikling mod anløb af større fartøjer. Thyborøn Havn er en af de fem store fiskerihavne med landingsværdi af fisk for over 500 mio. kr. og en meget stor hjemmehørende flåde. Sideløbende har Thyborøn Havn udviklet sig til en af vestkystens største godshavne med en godsomsætning, som nu igen overstiger 1 mio. tons gods. Mængden af landing af gods har været i fremgang i de seneste år. Oplagring og håndtering af kystnære vindmøller er et af de områder, som der netop nu er meget store forventninger til. To af de områder, som er udvalgt til de planlagte mølleparker, kommer til at ligge godt for anvendelse af Thyborøn Havn som forsyningshavn, og havnen forbereder sig på at spille en rolle i den fremtidige udvikling på dette område. Potentiale for andre nye godsaktiviteter indbefattet håndtering af råstoffer. En stigende vækst i aktiviteter inden for godsområdet er medvirkende til, at der er behov for yderligere baglandsarealer ved havnen. Sydhavnen ønskes udvidet med landarealer og kajanlæg for at sikre de eksisterende aktiviteter med landing af søral (sten og grus) fra Nordsøen og skærver fra Norge. Derudover ønskes en fleksibilitet, således at der også kan håndteres arealkrævende opgaver som f.eks. aktiviteter i forbindelse med opførelse og servicering af havvindmølleanlæg i Limfjorden og Nordsøen. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for Sydhavnen, og hvor der er mulighed for bearbejdning af råstoffer som er indvundet på søterritoriet, oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 12 m (f.eks. smede, maskinværksteder), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien m.m.. 9

10 Udvidelsen ved Sydhalen skal sikre areal til virksomheder, som har behov for en placering tæt på de centrale havneanlæg, hvor der kan opføres pakhuse, frysehuse og lignende. For bygninger i de nye områder i havnen etableres gulvkoten i min. kote +2,30 ligesom ved bygninger i Sydhavnen i dag. Det anbefales dog at hæve gulvkoten til +2,50 for bygninger med en lang levetid og en anvendelse, der ikke kan tåle oversvømmelse Udvidelsen af Værftshavnen skal både sikre en fortsat udvikling af serviceringen i forbindelse med skibsbygning og reparationer af skibe og skabe plads til godsaktiviteter i baglandet ved en ny kaj. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for havnen, hvor der er mulighed for oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 30 m (f.eks. smede, maskinværksteder, kølehuse, fiskeindustri, trawlbinderier), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien, kontorer for virksomhederne m.m.. Lemvig Kommune har besluttet at udarbejde en ny samlet lokalplan for den sydlige del af havnearealerne, således at der bliver et entydigt grundlag for den kommende anvendelse af de nye havnearealer. Vurderinger i forbindelse med planlægningen Bygningernes højde I den nuværende planlægning for havnen gives mulighed for bygninger på op til 30 m og med et stort volumen ved værftshavnen. Der er ingen bygninger på de eksisterende havnearealer, som er over 19 m, men udviklingen indenfor kølehuse og haller til offshore industri (herunder vindmølle fundamenter), som f.eks. Bladt Industries A/S i Aalborg, kan betyde, at der kan blive et behov for bygningshøjder op mod de 30 meter. 10

11 Muligheden for at bygge op til 30 meter ved værftshavnen bibeholdes derved i den kommende planlægning. Visualiseringerne, der er udarbejdet i VVM-redegørelsen, har udgangspunkt i en udnyttelse af bygningshøjder på 30 meter, dvs. worst case. De fleste af de kommende bygninger vurderes dog at være i størrelsesordenen af de eksisterende bygninger, og derved lavere end visualiseret. Den visuelle påvirkning fra anlæg på havnen forventes derfor mindre, end den der er vist på visualiseringerne. I området ved værtshavnen, hvor der kan bebygges i maksimalt 30 meters højde, udlægges der i lokalplanen et mindre delområde 1d, jf. Kortbilag 2, hvor den maksimale bygningshøjde fastsættes til maksimalt 12 meter. Dette er i overensstemmelse med gældende planlægning, idet området ligger ved Harboørevej, hvor en lavere bebyggelse end 30 meter hensigtsmæssigt. Bygningernes udseende I den nuværende planlægning for Sydhavnen fastlægges bygningernes ydre fremtræden til at være i mørke farver (blå, grå eller sorte). Denne bestemmelse udbredes til hele lokalplanområdet, idet de mørke bygninger vil gøre bygningerne mindre synlige i horisonten og derved mindske den visuelle påvirkning. Buffer mellem Thyborønvej og havnen Der etableres et bufferareal mellem Thyborønvej og Sydhavnen på 10 m, hvor arealet henlægges som naturtilstand. Dette skyldes, at der i området er kabler og ledninger til Thyborøn, at der på sigt kan blive behov for at etablere et jernbanespor for at betjene havnen, og at området ligger i grænsefladen til mindre områder, der kan være beskyttet strandeng efter naturbeskyttelsesloven. På Rønland er der fundet flere strandtudser, som er en beskyttet art efter naturbeskyttel- 11

12 seslovens habitatregler. Der er ikke umiddelbart velegnede ynglearealer langs med Thyborønvej, men bufferarealet kan fungere som spredningskorridor og fødesøgningsareal, hvis den alligevel findes i området. B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Planforhold for projektet og dets næromgivelser er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Lemvig Kommuneplan 2013: Det fremgår af Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune, at byrådet har følgende målsætninger for udviklingen af Thyborøn: Thyborøn skal udvikles og styrkes som by i en regional, national og international kontekst. Thyborøn er allerede stærk på erhverv og turisme. Disse styrker skal fastholdes gennem videreudvikling af Thyborøn Havn, som en havn af international betydning og gennem fortsat at arbejde for at turister vælger Thyborøn til. Værdien af fiskeriuddannelserne i Thyborøn er rigtig stor og deres fortsatte udvikling skal understøttes. Vurdering Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen, da planen er med til at understøtte en positiv udvikling af Thyborøn Havn. Kommuneplanens retningslinjer Lokalplan 176 er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Landudvidelsen er dog ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer, da det etableres på søterritoriet: Retningslinje: Landskabelige bevaringsværdier Lokalplanområdet støder op imod en udpegning for landskabelige værdier. Denne udpegning består primært af de visuelle oplevelser i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne ka- 12

13 Copyright: Geodatastyrelsen Landskabsområder rakteristika, men udpegede arealer skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer. Retningslinjen om landskab i kommuneplan 2013 fastsætter: Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer - de landskabsområder er udpeget på kort. Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter. Landskabsområderne ligger hovedsagligt langs kysterne, hvor størstedelen af kommunens befolkning bor og en stor del af aktiviteterne foregår. Vurdering Udvidelsen af Thyborøn Havn støder op mod udpegningen for landskabelige værdier, men idet at udvidelsen bliver en forlængelse af det eksisterende havneanlæg og på baggrund af vurderingen af de visuelle konsekvenser i VVM redegørelsen, vurderes det ikke at have en væsentlig påvirkning på udpegningen. På den baggrund vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen for landskabelige værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af landskabet er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. 13

14 Retningslinje: Geologiske interesseområder Lokalplanområdet er udpeget til et geologisk interesseområde med national geologisk interesse. For disse områder gælder: Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet. Vurdering I forbindelse med udvidelsen af Thyborøn Havn sker en større terrænregulering på arealet, da molerne ud for Værftshavnen og langs Sydhalen skal fremrykkes.. Den eksisterende havn og stenkastningen ved Sydhalen påvirker allerede i dag erkendelsen af de geologiske strukturer, og da udvidelsen af Thyborøn Havn foregår i tilknytning til de eksisterende havneanlæg vurderes det, at påvirkningen er begrænset og indenfor det, der kan accepteres i relation til retningslinjen. Projektets miljømæssige påvirkning af landskab og geologi er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. Copyright: Geodatastyrelsen Geologiske interesseområder 14

15 Copyright: Geodatastyrelsen Beskyttet natur Retningslinje: Naturbeskyttelse Lemvig Kommune lægger i Kommuneplan 2013 stor vægt på at bevare de mange forskellige naturtyper og på, at det samlede naturareal ikke formindskes. Desuden ønsker kommunen at bevare eller fremme naturindholdet i de forskellige naturtyper. I områderne for fredede naturområder er målet, at de skal bevares i overensstemmelse med fredningen for området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre- og planteliv bevares. Det skal sikres, at de fredede moser, enge, strandenge, overdrev og heder plejes. Retningslinjen om naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i kommuneplan 2013 fastsætter: Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv. Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000-områderne samt øvrige naturområder, som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder. Vurdering Lokalplanområdet ligger i nærhed til Natura 2000-områderne: EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 23: Agger tange EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39: Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø EF-habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Ramsarområde nr. 5: Harboør og Agger Tanger Planområdet er ikke placeret i et Natura 2000-område, så planområdet medfører ikke nye anlæg i disse områder. Det vurderes i VVM redegørelsen, at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. En mindre del af landudvidelsen på Sydhavnen græn- 15

16 ser op til et område, der på Miljøportalen er vist som strandeng, men hvor Lemvig kommune er usikker på om de botaniske kriterier er opfyldt. Der ligger desuden forsyningsledninger langs Thyborønvej, og området vil som arealerne mellem den nuværende Sydhavn og vejen forsat henligge som et naturområde mellem vejen og landudvidelsen. Lokalplan ligger øst for Thyborøn fjord der er både vildreservat og fredet naturområde. Mellem lokalplanområdet og området løber Thyborønvej og jernbanen på sikringsdæmningen. Området er også et Internationalt beskyttelsesområde (Fugle) og det er i VVM redegørelsen vurderet at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for området. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for naturbeskyttelse i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af naturen er beskrevet og vurderet i afsnit 8.5 i VVM-redegørelsen. Retningslinje: Skovrejsning En del af lokalplanområdet er omfattet af områder, hvor skovrejsning er uønsket. Retningslinjen om skovrejsning i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der ønskes ikke skov indenfor følgende områder: På fortidsminder & indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne I landskabelige interesseområder Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker Omkring kulturmiljøer Indenfor udpegede vindmølleområder Indenfor åbeskyttelseslinjen Indenfor byudviklingszonen omkring Lemvig I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder Områder til uønsket skov udpeges, fordi skov kan sløre landskabsformer og være i strid med andre arealinteresser som f.eks. naturværdier, kulturhistoriske Copyright: Geodatastyrelsen Uønsket skovrejsning 16

17 spor, geologiske formationer og råstofindvinding. Hvis de mest markante landskabstræk fortsat skal være synlige i terrænet, er det vigtigt, at der i en række områder ikke sker tilplantning. Vurdering Lokalplanområdet er til dels placeret indenfor udpegningen for uønsket skovrejsning. Lokalplanen udlægger arealerne til byzone og havneformål og er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for skovrejsning i Kommuneplan Copyright: Geodatastyrelsen Særligt værdifuldt kulturmiljø Retningslinje: Kulturhistoriske værdier Projektområdet er delvist udpeget som et område med kulturhistorisk værdi. Udpegningen udgøres dels af tre forløb, den gamle vej, diget og jernbanen, og dels af den gamle havneby og havn. Retningslinjen om de kulturhistoriske værdier i Kommuneplan 2013 fastsætter: Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. Vurdering Lokalplanen giver mulighed for en landudvidelse i Sydhavnen i forlængelse af det eksisterende havneanlæg. Det planlagte havneanlæg i Sydhavnen og en mindre del af det eksisterende havneanlæg er placeret indenfor udpegningen for værdifulde kulturmiljøer. Det udpegede element er sikringsdæmningen, vejen og banen, der viser hvordan vi som mennesker arbejder på at beskytte os mod naturens kræfter. Det element vil stadigvæk være tydeligt efter udvidelsen af havnen og det vurderes derfor at ikke vil påvirke de værdifulde kulturmiljøer. Lokalplanen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjen for kulturhistoriske værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af kulturhistoriske interesser er beskrevet og vurderet i afsnit 8.7 i VVM-redegørelsen. 17

18 Retningslinje: Byformål Lemvig Kommune har under retningslinjen for byformål udpeget en byvækstgrænse. Der er ikke nogen konkrete retningslinjer for denne byvækstgrænse. Grænsen stammer fra Ringkøbing Amts Regionplan 2005, hvor der udover grænsen er sat en pil syd for grænsen, der angiver, at byudvikling er muligt i denne retning under hensynstagen til, at der ikke gøres skade på dyrkningsmæssige, landskabelige, natur- og kulturhistoriske interesser og værdier i det åbne land. Retningslinjen om byformål i Kommuneplan 2013 fastsætter: Arealer til byvækst skal placeres i byzone og i begrænset omfang som landzoneareal i landsbyer. Vækst i byerne skal ske indefra, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Grønne områder kan være en del af byvæksten. Vurdering Byvækstgrænsen krydser ind over lokalplanområdet, hvorfor det er nødvendigt i forbindelse med kommuneplantillægget at flytte den ned til vindmøllerne, hvilket stemmer fint overens med den tidligere regionsplans skitsering af, at grænsen kan rykkes mod syd. Lokalplanen er derved i overensstemmelse med retningslinjen. Copyright: Geodatastyrelsen Byzone og byvækstgrænse 18

19 Copyright: Geodatastyrelsen Vindmølleområder Retningslinje: Generelt om vindmøller og husstandsmøller Den sydlige del af lokalplanområdet er udpeget som neutral zone samt positivt område for vindmølleudpegning. Retningslinjen omhandler to typer af møller. Møller over 25 m (Vindmøller) og møller under 25 m (Husstandsmøller, minimøller og mikromøller). Retningslinjen om vindmøller i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Kommune inddeles i tre vindmøllezoner: Positiv zone - GRØN Zonen omfatter en række vindmølleområder udpeget i Temaplan fra 2008 for store vindmøller. I denne zone kan opstilles vindmøller efter nærmere retningslinjer. Neutral zone - GUL I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planmæssig begrundelse, naturligvis under forudsætning af, at alle lovkrav kan overholdes. Negativ Zone - RØD I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke opstilles vindmøller. Vurdering Lokalplanen får ikke nogen betydning for retningslinjen for vindmøller, da den sydlige del af planområdet er udpeget som neutralt område, hvor det kan overvejes, om der skal etableres møller. Der er ikke nogen konkrete udpegninger/planer for opstilling af vindmøller, så derfor vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen Kommuneplan Det positive område midt i planområdet er omfattet af gældende lokalplan 158, der fastlægger rammer for forsøgsvindmøller. Retningslinje: Institutioner og servicefunktioner Lokalplanområdet er gennem retningslinjen for institutioner og servicefunktioner blevet udpeget som erhverv samt andet. Lemvig Kommunes institutioner og servicefunktioner skal dække hele kommunens behov. Målsætningen om at have en stærk decentral fordeling af funktioner er vigtig for at holde på borgere og for at holde gang i flere af lokalområderne. Velfungerende institutioner og anden service er i høj grad medvirkende til at mindske fraflytning. 19

20 Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Retningslinjen om institutioner og servicefunktioner i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Havn skal udvikles, så den fungerer optimalt sammen med det eksisterende Lemvig Bycenter og dermed skaber et attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Vurdering Udvidelsen med andet omkring Thyborøn Havn er med til at underbygge planerne for udvidelsen af Thyborøn Havn, men der skal stadig udarbejdes en konkret planlægning for arealerne. Der ønskes på dette område ens retningslinjebestemmelser for havnen, så det udpegede område andet ændres til erhverv med havneformål. Retningslinje: Placering af virksomheder og tekniske anlæg Lokalplanområdet er placeret i nærhed af en række virksomheder med særlige beliggenhedskrav i form af Cheminova samt Sydhavnen med tilhørende konsekvensområder. Endvidere er der et anlæg omfattet af reglerne i form af et havbundssedimentsdepot ved Rønland, Cheminova, TripelNine, Thyborøn havn og Sydhavn samt en forsøgsmølle. Retningslinjen om virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2013 fastsætter: Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- eller erhvervsområder. Eksempler er produktions- og fremstillingsvirksomhed, tekniske anlæg, vindmøller, flyvepladser, biogasanlæg, og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner). Herunder skal der tages særlig hensyn til områder med særlig drikkevandsinteresser. Ved forureningsfølsomme arealanvendelser menes boligområder, institutioner, sommerhusområder, campingpladser og rekreative områder. Det skal sikres, at der er udpeget områder til virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav. Copyright: Geodatastyrelsen Institutioner og servicefunktioner 20

21 Copyright: Geodatastyrelsen Virksomheder og konsekvenszoner Områderne udlægges i kommuneplanen og må ikke anvendes til andre erhvervstyper. Ved etablering og udvidelse af forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlig beliggenhedskrav skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt forureningsniveau. Forureningsproblemer skal søges forebygget ved adskillelse af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og anden forureningsfølsom arealanvendelse. Rundt om virksomheden Cheminova er der udlagt en miljø- og sikkerhedskonsekvenszone på m. Retningslinjen om konsekvensområder i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der bør udlægges et konsekvensområde omkring hver enkelt anlæg eller virksomhed, således der ikke opstår genemæssige konflikter. Konsekvensområdet er som udgangspunkt vejledende, og skal afdækkes i den konkrete sagsbehandling. Cheminova har en miljøgodkendelse fra 2008 og har løbende fået flere miljøgodkendelser, når produktionen er blevet udvidet eller ændret. I forhold til miljøkonsekvenser fra Cheminova kan der inden for miljø- og sikkerhedskonsekvenszonen opstå lugtgener. Cheminova benytter dog BAT(best available technology). I forhold til sikkerhed er Cheminova en risikovirksomhed og er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvor der er særlige procedurer og kontrol i forhold til risiko for større uheld. Det er især risikoen for gasudslip, hvor der er behov for øget fokus i forhold til Cheminova. Udover de førnævnte virksomheder er der en række af otte vindmøller, hvor der ikke må placeres støjfølsom arealanvendelse i deres nærhed. Omkring disse anlæg er der angivet to vindmøllestøjkonsekvensområder. Vurdering Placeringen for udvidelsen af Thyborøn Havn i forhold til de førnævnte virksomheder samt vindmøller betyder, at de kumulative effekter i forhold til støj og forurening er undersøgt i afsnit 8.8 i VVM-redegørelsen. Hverken for støj eller for forurening ville lokalplanens gennemførelse medføre væsentlige på- 21

22 virkninger på miljøet. Cheminova benytter BAT(best available technology), og det er derved ikke muligt at nedbringe lugtgenerne yderligere. Derfor må de kommende brugere af den udvidede Sydhavn forvente at der lejlighedsvis kan forekomme lugtgener. Indenfor Cheminovas miljø- og sikkerhedszone på m udlægges der ikke følsom arealanvendelse, såsom boliger, plejehjem, vuggestuer, sommerhusområder, kolonihaveområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, campingpladser og særlige naturområder. Det er Lemvig Kommune, der løbende skal opdatere beredskabsplanen og i denne medtage varsling. Cheminova har jf. risikobekendtgørelsen udarbejdet en sikkerhedsrapport og miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld fra anlægget og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld. Lokalplanen vurderes derved at være i overensstemmelse med denne retningslinje i Kommuneplan Kommuneplanens rammeområder Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplan for Lemvig Kommune, jf. den følgende figur. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes et tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5. Rammeområde: 10E 1.5 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må højst opføres med en højde på 15 m og med et rumfang på 4 m3/m2 grundareal indenfor området som helhed. Dernæst skal der være mindst en parkeringsplads pr. 170 m2 etageareal. Vurdering Den sydlige del af rammeområdet indgår i lokalplanen. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser. Den sydlige del af rammeområdet udtages til et særskilt rammeområde i kommuneplantillægget. Copyright: Geodatastyrelsen Vindmøllees konsekvenszoner Rammeområde: 10E 1.7 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må 22

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere