LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune"

Transkript

1 FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014

2 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og- eller anlægsarbejde. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning. Lokalplanen er endvidere Kommunalbestyrelsens redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Vedtagelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og den medfører heller ikke pligt for grundejere til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, hvis det ikke er i strid med planens principper. Offentliggørelse Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, så borgerne kan sætte sig ind i forslaget, få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Offentliggørelsen sker ved annoncering i den lokale dagspresse. Ændringsforslag til eller indsigelser imod lokalplanforslaget skal inden fristens udløb indsendes skriftligt til: Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 2, Postboks 110, 7620 Lemvig. Hvis der kommer indsigelser eller ændringsforslag kan lokalplanen tidligst vedtages 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter endelig vedtagelse annonceres planen igen og får bindende virkning for grundejere og brugere af lokalplanområdet. Ønsker du at give bemærkninger til forslaget, kontakt kommunen i perioden xx. xxxxxxx - xx. xxxxxxx 2014 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade Lemvig Indsigelser/bemærkninger skal være skriftlige. 2

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse og redegørelse 5 A Lokalplanens hovedidé 6 B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 12 C Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 36 D Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 36 Kik over mod Sydhavnen Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Trafikale forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Tekniske anlæg/ledningsanlæg Ubebyggede arealer Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af lokalplan 44 Vedtagelsespåtegning 47 Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Delområder Bilag 3 Vejadgange mm Bilag 4 Illustrationsplan 3

4 4

5 Beskrivelse og redegørelse Gråsæl i Thyborøn Havn I lokalplanens redegørelse beskrives lokalplanens væsentligste indhold og forhold til anden planlægning. 5

6 A Lokalplanens hovedidé Formålet med lokalplanen er at udvide Thyborøn Havn, der er en vigtig lokal arbejdsplads. Lemvig Kommune ønsker derfor at støtte op om en fortsat udvikling af havnen. Thyborøn havn har udarbejdet en Masterplan 2030 for udviklingen frem til Der er sideløbende med denne lokalplan udarbejdet en miljøvurdering (VVM) for de aktuelle udvidelsesønsker. Det er i forhold til havnens størrelse et stort projekt, både fysisk og økonomisk og vil ikke blive realiseret på en gang. Det vil tage tid, før alle dele er fuldt realiserede. Lemvig Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe langsigtede rammer for havnens udvikling. Havnen ønsker at udvide landarealet via opfyldning og at få etableret nye kajanlæg. Denne lokalplan giver rammer for den kommende anvendelse af arealerne, hvorved det følgende vil kunne realiseres: 1. Fremrykning af Søndre Mole ud for Værftshavn, etablering af nye arealer ved opfyldning bag den fremrykkede mole og anlæg af en ny kaj fra Værftskaj til færgehavnen. Endvidere reservation af en tørdok og en Ro/Ro rampe. 2. Fremrykning af molen langs Sydhalen, etablering af nye arealer bag den fremrykkede mole ved opfyldning på begge sider af Sydhalen og bygning af Holmenkaj syd for Sydhalen. Endvidere flytning af færgelejet til en placering i bassinet bag Sydhalen. 3. Udvidelse af landarealer i Sydhavnsområdet ved opfyldning mellem det nuværende opfyldte areal og mølledæmningen, samt bygning af 2-3 kajanlæg på stensætningen langs Sælhundeholm Løb Før hele området ved Sydhavnen kan opfyldes, skal Cheminovas eksisterende kølevandsrende omlægges. En reservation til kølevandsrenden fremgår på kortbilag 3. Der er i dag en kanal med sluse mellem Nissum Bredning og Thyborøn Fjord, og der skal også fremover sikres en forbindelse, således at der sikres vandudveksling til fjorden. Copyright: Geodatastyrelsen Tre overordnede projekter 6

7 De ovenstående punkter kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen. Tidligere havde Kystdirektoratet dette ansvarsomårde, men i forbindelse med regeringsomdannelsen den 3. februar 2014 er der sket en flytning af Kystdirektoratet til Miljøministeriet. Ansvaret for Havneloven flyttes til Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen er derfor myndighed for udvidelsen. Der gennemføres en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM) både for den del Trafikstyrelsen er myndighed for og for den del, som Lemvig Kommune er myndighed for. De kræver også tilladelse fra Lemvig Kommune som plan, natur og miljømyndighed. Behandlingen efter planloven foregår via et kommuneplantillæg (som sammen med VVM-redegørelsen er i høring sammen med denne lokalplan). De øvrige tilladelser hænger sammen med konkrete projekter som f.eks. krydsning af beskyttet natur, etablering af nye virksomheder m.m. Etablering af Kajanlæg og havneanlæg skal i øvrigt behandles efter havneloven. Endelig kræver etableringen af ny vejadgang tilladelse fra Vejdirektoratet. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 939 af 03/07/2013) skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, hvor rammer fastsættes for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVM-redegørelse. Copyright: Geodatastyrelsen Deletaper i planen 7

8 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omhandler en mindre del af den eksisterende Thyborøn Havn, hele Sydhavnen samt søareal til landudvidelse. Den eksisterende havn løber fra høfde 63 langs hele den østlige side af Thyborøn by og grænser op til Harboørevej og Thyborønvej, som er hovedlandevejen til Thyborøn. På modsatte side af hovedlandevejen ligger kommunale forsyningsselskaber: varmeværk, vandforsyning og institutioner, og bagved disse mod vest ligger boligområder med parcelhuse og en købmand. På den anden side af jernbanen ligger der sammen med boliger kirke og kirkegård, plejehjem, sportsplads- og hal samt campingplads mm. Syd for den eksisterende Værftshavn ved Sydhalen, ved Harboørevejs indkørsel til færgeleje, ligger der nogle eksisterende bådpladser, der anvendes af lokale beboere i Thyborøn området. Sydfra op mod byen og havnen ligger et større beskyttet naturområde, der skaber udfordringer for Thyborøns muligheder for udvidelse. Syd for Thyborøn ved Thyborønvej ligger også Rønland med virksomheden Cheminova. Området omfattet af nærværende lokalplan afgrænses mod vest af Thyborønvej og Harboørevej, mod nord af Værftsvej og strækker sig op til havneindsejlingen, mod øst af Nissum Fjord og Sælhundeholm Løb og mod syd af havvindmøller. Afgrænsningen ses på følgende kort. Copyright: Geodatastyrelsen Lokalplanens afgrænsning 8

9 Baggrund for lokalplanen Thyborøn Havn har en stærk position som fiskerihavn af national betydning, og fremtidsmulighederne ser positive ud med udvikling mod anløb af større fartøjer. Thyborøn Havn er en af de fem store fiskerihavne med landingsværdi af fisk for over 500 mio. kr. og en meget stor hjemmehørende flåde. Sideløbende har Thyborøn Havn udviklet sig til en af vestkystens største godshavne med en godsomsætning, som nu igen overstiger 1 mio. tons gods. Mængden af landing af gods har været i fremgang i de seneste år. Oplagring og håndtering af kystnære vindmøller er et af de områder, som der netop nu er meget store forventninger til. To af de områder, som er udvalgt til de planlagte mølleparker, kommer til at ligge godt for anvendelse af Thyborøn Havn som forsyningshavn, og havnen forbereder sig på at spille en rolle i den fremtidige udvikling på dette område. Potentiale for andre nye godsaktiviteter indbefattet håndtering af råstoffer. En stigende vækst i aktiviteter inden for godsområdet er medvirkende til, at der er behov for yderligere baglandsarealer ved havnen. Sydhavnen ønskes udvidet med landarealer og kajanlæg for at sikre de eksisterende aktiviteter med landing af søral (sten og grus) fra Nordsøen og skærver fra Norge. Derudover ønskes en fleksibilitet, således at der også kan håndteres arealkrævende opgaver som f.eks. aktiviteter i forbindelse med opførelse og servicering af havvindmølleanlæg i Limfjorden og Nordsøen. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for Sydhavnen, og hvor der er mulighed for bearbejdning af råstoffer som er indvundet på søterritoriet, oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 12 m (f.eks. smede, maskinværksteder), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien m.m.. 9

10 Udvidelsen ved Sydhalen skal sikre areal til virksomheder, som har behov for en placering tæt på de centrale havneanlæg, hvor der kan opføres pakhuse, frysehuse og lignende. For bygninger i de nye områder i havnen etableres gulvkoten i min. kote +2,30 ligesom ved bygninger i Sydhavnen i dag. Det anbefales dog at hæve gulvkoten til +2,50 for bygninger med en lang levetid og en anvendelse, der ikke kan tåle oversvømmelse Udvidelsen af Værftshavnen skal både sikre en fortsat udvikling af serviceringen i forbindelse med skibsbygning og reparationer af skibe og skabe plads til godsaktiviteter i baglandet ved en ny kaj. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for havnen, hvor der er mulighed for oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 30 m (f.eks. smede, maskinværksteder, kølehuse, fiskeindustri, trawlbinderier), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien, kontorer for virksomhederne m.m.. Lemvig Kommune har besluttet at udarbejde en ny samlet lokalplan for den sydlige del af havnearealerne, således at der bliver et entydigt grundlag for den kommende anvendelse af de nye havnearealer. Vurderinger i forbindelse med planlægningen Bygningernes højde I den nuværende planlægning for havnen gives mulighed for bygninger på op til 30 m og med et stort volumen ved værftshavnen. Der er ingen bygninger på de eksisterende havnearealer, som er over 19 m, men udviklingen indenfor kølehuse og haller til offshore industri (herunder vindmølle fundamenter), som f.eks. Bladt Industries A/S i Aalborg, kan betyde, at der kan blive et behov for bygningshøjder op mod de 30 meter. 10

11 Muligheden for at bygge op til 30 meter ved værftshavnen bibeholdes derved i den kommende planlægning. Visualiseringerne, der er udarbejdet i VVM-redegørelsen, har udgangspunkt i en udnyttelse af bygningshøjder på 30 meter, dvs. worst case. De fleste af de kommende bygninger vurderes dog at være i størrelsesordenen af de eksisterende bygninger, og derved lavere end visualiseret. Den visuelle påvirkning fra anlæg på havnen forventes derfor mindre, end den der er vist på visualiseringerne. I området ved værtshavnen, hvor der kan bebygges i maksimalt 30 meters højde, udlægges der i lokalplanen et mindre delområde 1d, jf. Kortbilag 2, hvor den maksimale bygningshøjde fastsættes til maksimalt 12 meter. Dette er i overensstemmelse med gældende planlægning, idet området ligger ved Harboørevej, hvor en lavere bebyggelse end 30 meter hensigtsmæssigt. Bygningernes udseende I den nuværende planlægning for Sydhavnen fastlægges bygningernes ydre fremtræden til at være i mørke farver (blå, grå eller sorte). Denne bestemmelse udbredes til hele lokalplanområdet, idet de mørke bygninger vil gøre bygningerne mindre synlige i horisonten og derved mindske den visuelle påvirkning. Buffer mellem Thyborønvej og havnen Der etableres et bufferareal mellem Thyborønvej og Sydhavnen på 10 m, hvor arealet henlægges som naturtilstand. Dette skyldes, at der i området er kabler og ledninger til Thyborøn, at der på sigt kan blive behov for at etablere et jernbanespor for at betjene havnen, og at området ligger i grænsefladen til mindre områder, der kan være beskyttet strandeng efter naturbeskyttelsesloven. På Rønland er der fundet flere strandtudser, som er en beskyttet art efter naturbeskyttel- 11

12 seslovens habitatregler. Der er ikke umiddelbart velegnede ynglearealer langs med Thyborønvej, men bufferarealet kan fungere som spredningskorridor og fødesøgningsareal, hvis den alligevel findes i området. B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Planforhold for projektet og dets næromgivelser er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Lemvig Kommuneplan 2013: Det fremgår af Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune, at byrådet har følgende målsætninger for udviklingen af Thyborøn: Thyborøn skal udvikles og styrkes som by i en regional, national og international kontekst. Thyborøn er allerede stærk på erhverv og turisme. Disse styrker skal fastholdes gennem videreudvikling af Thyborøn Havn, som en havn af international betydning og gennem fortsat at arbejde for at turister vælger Thyborøn til. Værdien af fiskeriuddannelserne i Thyborøn er rigtig stor og deres fortsatte udvikling skal understøttes. Vurdering Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen, da planen er med til at understøtte en positiv udvikling af Thyborøn Havn. Kommuneplanens retningslinjer Lokalplan 176 er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Landudvidelsen er dog ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer, da det etableres på søterritoriet: Retningslinje: Landskabelige bevaringsværdier Lokalplanområdet støder op imod en udpegning for landskabelige værdier. Denne udpegning består primært af de visuelle oplevelser i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne ka- 12

13 Copyright: Geodatastyrelsen Landskabsområder rakteristika, men udpegede arealer skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer. Retningslinjen om landskab i kommuneplan 2013 fastsætter: Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer - de landskabsområder er udpeget på kort. Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter. Landskabsområderne ligger hovedsagligt langs kysterne, hvor størstedelen af kommunens befolkning bor og en stor del af aktiviteterne foregår. Vurdering Udvidelsen af Thyborøn Havn støder op mod udpegningen for landskabelige værdier, men idet at udvidelsen bliver en forlængelse af det eksisterende havneanlæg og på baggrund af vurderingen af de visuelle konsekvenser i VVM redegørelsen, vurderes det ikke at have en væsentlig påvirkning på udpegningen. På den baggrund vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen for landskabelige værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af landskabet er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. 13

14 Retningslinje: Geologiske interesseområder Lokalplanområdet er udpeget til et geologisk interesseområde med national geologisk interesse. For disse områder gælder: Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet. Vurdering I forbindelse med udvidelsen af Thyborøn Havn sker en større terrænregulering på arealet, da molerne ud for Værftshavnen og langs Sydhalen skal fremrykkes.. Den eksisterende havn og stenkastningen ved Sydhalen påvirker allerede i dag erkendelsen af de geologiske strukturer, og da udvidelsen af Thyborøn Havn foregår i tilknytning til de eksisterende havneanlæg vurderes det, at påvirkningen er begrænset og indenfor det, der kan accepteres i relation til retningslinjen. Projektets miljømæssige påvirkning af landskab og geologi er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. Copyright: Geodatastyrelsen Geologiske interesseområder 14

15 Copyright: Geodatastyrelsen Beskyttet natur Retningslinje: Naturbeskyttelse Lemvig Kommune lægger i Kommuneplan 2013 stor vægt på at bevare de mange forskellige naturtyper og på, at det samlede naturareal ikke formindskes. Desuden ønsker kommunen at bevare eller fremme naturindholdet i de forskellige naturtyper. I områderne for fredede naturområder er målet, at de skal bevares i overensstemmelse med fredningen for området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre- og planteliv bevares. Det skal sikres, at de fredede moser, enge, strandenge, overdrev og heder plejes. Retningslinjen om naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i kommuneplan 2013 fastsætter: Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv. Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000-områderne samt øvrige naturområder, som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder. Vurdering Lokalplanområdet ligger i nærhed til Natura 2000-områderne: EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 23: Agger tange EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39: Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø EF-habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Ramsarområde nr. 5: Harboør og Agger Tanger Planområdet er ikke placeret i et Natura 2000-område, så planområdet medfører ikke nye anlæg i disse områder. Det vurderes i VVM redegørelsen, at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. En mindre del af landudvidelsen på Sydhavnen græn- 15

16 ser op til et område, der på Miljøportalen er vist som strandeng, men hvor Lemvig kommune er usikker på om de botaniske kriterier er opfyldt. Der ligger desuden forsyningsledninger langs Thyborønvej, og området vil som arealerne mellem den nuværende Sydhavn og vejen forsat henligge som et naturområde mellem vejen og landudvidelsen. Lokalplan ligger øst for Thyborøn fjord der er både vildreservat og fredet naturområde. Mellem lokalplanområdet og området løber Thyborønvej og jernbanen på sikringsdæmningen. Området er også et Internationalt beskyttelsesområde (Fugle) og det er i VVM redegørelsen vurderet at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for området. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for naturbeskyttelse i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af naturen er beskrevet og vurderet i afsnit 8.5 i VVM-redegørelsen. Retningslinje: Skovrejsning En del af lokalplanområdet er omfattet af områder, hvor skovrejsning er uønsket. Retningslinjen om skovrejsning i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der ønskes ikke skov indenfor følgende områder: På fortidsminder & indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne I landskabelige interesseområder Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker Omkring kulturmiljøer Indenfor udpegede vindmølleområder Indenfor åbeskyttelseslinjen Indenfor byudviklingszonen omkring Lemvig I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder Områder til uønsket skov udpeges, fordi skov kan sløre landskabsformer og være i strid med andre arealinteresser som f.eks. naturværdier, kulturhistoriske Copyright: Geodatastyrelsen Uønsket skovrejsning 16

17 spor, geologiske formationer og råstofindvinding. Hvis de mest markante landskabstræk fortsat skal være synlige i terrænet, er det vigtigt, at der i en række områder ikke sker tilplantning. Vurdering Lokalplanområdet er til dels placeret indenfor udpegningen for uønsket skovrejsning. Lokalplanen udlægger arealerne til byzone og havneformål og er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for skovrejsning i Kommuneplan Copyright: Geodatastyrelsen Særligt værdifuldt kulturmiljø Retningslinje: Kulturhistoriske værdier Projektområdet er delvist udpeget som et område med kulturhistorisk værdi. Udpegningen udgøres dels af tre forløb, den gamle vej, diget og jernbanen, og dels af den gamle havneby og havn. Retningslinjen om de kulturhistoriske værdier i Kommuneplan 2013 fastsætter: Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. Vurdering Lokalplanen giver mulighed for en landudvidelse i Sydhavnen i forlængelse af det eksisterende havneanlæg. Det planlagte havneanlæg i Sydhavnen og en mindre del af det eksisterende havneanlæg er placeret indenfor udpegningen for værdifulde kulturmiljøer. Det udpegede element er sikringsdæmningen, vejen og banen, der viser hvordan vi som mennesker arbejder på at beskytte os mod naturens kræfter. Det element vil stadigvæk være tydeligt efter udvidelsen af havnen og det vurderes derfor at ikke vil påvirke de værdifulde kulturmiljøer. Lokalplanen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjen for kulturhistoriske værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af kulturhistoriske interesser er beskrevet og vurderet i afsnit 8.7 i VVM-redegørelsen. 17

18 Retningslinje: Byformål Lemvig Kommune har under retningslinjen for byformål udpeget en byvækstgrænse. Der er ikke nogen konkrete retningslinjer for denne byvækstgrænse. Grænsen stammer fra Ringkøbing Amts Regionplan 2005, hvor der udover grænsen er sat en pil syd for grænsen, der angiver, at byudvikling er muligt i denne retning under hensynstagen til, at der ikke gøres skade på dyrkningsmæssige, landskabelige, natur- og kulturhistoriske interesser og værdier i det åbne land. Retningslinjen om byformål i Kommuneplan 2013 fastsætter: Arealer til byvækst skal placeres i byzone og i begrænset omfang som landzoneareal i landsbyer. Vækst i byerne skal ske indefra, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Grønne områder kan være en del af byvæksten. Vurdering Byvækstgrænsen krydser ind over lokalplanområdet, hvorfor det er nødvendigt i forbindelse med kommuneplantillægget at flytte den ned til vindmøllerne, hvilket stemmer fint overens med den tidligere regionsplans skitsering af, at grænsen kan rykkes mod syd. Lokalplanen er derved i overensstemmelse med retningslinjen. Copyright: Geodatastyrelsen Byzone og byvækstgrænse 18

19 Copyright: Geodatastyrelsen Vindmølleområder Retningslinje: Generelt om vindmøller og husstandsmøller Den sydlige del af lokalplanområdet er udpeget som neutral zone samt positivt område for vindmølleudpegning. Retningslinjen omhandler to typer af møller. Møller over 25 m (Vindmøller) og møller under 25 m (Husstandsmøller, minimøller og mikromøller). Retningslinjen om vindmøller i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Kommune inddeles i tre vindmøllezoner: Positiv zone - GRØN Zonen omfatter en række vindmølleområder udpeget i Temaplan fra 2008 for store vindmøller. I denne zone kan opstilles vindmøller efter nærmere retningslinjer. Neutral zone - GUL I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planmæssig begrundelse, naturligvis under forudsætning af, at alle lovkrav kan overholdes. Negativ Zone - RØD I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke opstilles vindmøller. Vurdering Lokalplanen får ikke nogen betydning for retningslinjen for vindmøller, da den sydlige del af planområdet er udpeget som neutralt område, hvor det kan overvejes, om der skal etableres møller. Der er ikke nogen konkrete udpegninger/planer for opstilling af vindmøller, så derfor vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen Kommuneplan Det positive område midt i planområdet er omfattet af gældende lokalplan 158, der fastlægger rammer for forsøgsvindmøller. Retningslinje: Institutioner og servicefunktioner Lokalplanområdet er gennem retningslinjen for institutioner og servicefunktioner blevet udpeget som erhverv samt andet. Lemvig Kommunes institutioner og servicefunktioner skal dække hele kommunens behov. Målsætningen om at have en stærk decentral fordeling af funktioner er vigtig for at holde på borgere og for at holde gang i flere af lokalområderne. Velfungerende institutioner og anden service er i høj grad medvirkende til at mindske fraflytning. 19

20 Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Retningslinjen om institutioner og servicefunktioner i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Havn skal udvikles, så den fungerer optimalt sammen med det eksisterende Lemvig Bycenter og dermed skaber et attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Vurdering Udvidelsen med andet omkring Thyborøn Havn er med til at underbygge planerne for udvidelsen af Thyborøn Havn, men der skal stadig udarbejdes en konkret planlægning for arealerne. Der ønskes på dette område ens retningslinjebestemmelser for havnen, så det udpegede område andet ændres til erhverv med havneformål. Retningslinje: Placering af virksomheder og tekniske anlæg Lokalplanområdet er placeret i nærhed af en række virksomheder med særlige beliggenhedskrav i form af Cheminova samt Sydhavnen med tilhørende konsekvensområder. Endvidere er der et anlæg omfattet af reglerne i form af et havbundssedimentsdepot ved Rønland, Cheminova, TripelNine, Thyborøn havn og Sydhavn samt en forsøgsmølle. Retningslinjen om virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2013 fastsætter: Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- eller erhvervsområder. Eksempler er produktions- og fremstillingsvirksomhed, tekniske anlæg, vindmøller, flyvepladser, biogasanlæg, og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner). Herunder skal der tages særlig hensyn til områder med særlig drikkevandsinteresser. Ved forureningsfølsomme arealanvendelser menes boligområder, institutioner, sommerhusområder, campingpladser og rekreative områder. Det skal sikres, at der er udpeget områder til virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav. Copyright: Geodatastyrelsen Institutioner og servicefunktioner 20

21 Copyright: Geodatastyrelsen Virksomheder og konsekvenszoner Områderne udlægges i kommuneplanen og må ikke anvendes til andre erhvervstyper. Ved etablering og udvidelse af forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlig beliggenhedskrav skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt forureningsniveau. Forureningsproblemer skal søges forebygget ved adskillelse af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og anden forureningsfølsom arealanvendelse. Rundt om virksomheden Cheminova er der udlagt en miljø- og sikkerhedskonsekvenszone på m. Retningslinjen om konsekvensområder i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der bør udlægges et konsekvensområde omkring hver enkelt anlæg eller virksomhed, således der ikke opstår genemæssige konflikter. Konsekvensområdet er som udgangspunkt vejledende, og skal afdækkes i den konkrete sagsbehandling. Cheminova har en miljøgodkendelse fra 2008 og har løbende fået flere miljøgodkendelser, når produktionen er blevet udvidet eller ændret. I forhold til miljøkonsekvenser fra Cheminova kan der inden for miljø- og sikkerhedskonsekvenszonen opstå lugtgener. Cheminova benytter dog BAT(best available technology). I forhold til sikkerhed er Cheminova en risikovirksomhed og er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvor der er særlige procedurer og kontrol i forhold til risiko for større uheld. Det er især risikoen for gasudslip, hvor der er behov for øget fokus i forhold til Cheminova. Udover de førnævnte virksomheder er der en række af otte vindmøller, hvor der ikke må placeres støjfølsom arealanvendelse i deres nærhed. Omkring disse anlæg er der angivet to vindmøllestøjkonsekvensområder. Vurdering Placeringen for udvidelsen af Thyborøn Havn i forhold til de førnævnte virksomheder samt vindmøller betyder, at de kumulative effekter i forhold til støj og forurening er undersøgt i afsnit 8.8 i VVM-redegørelsen. Hverken for støj eller for forurening ville lokalplanens gennemførelse medføre væsentlige på- 21

22 virkninger på miljøet. Cheminova benytter BAT(best available technology), og det er derved ikke muligt at nedbringe lugtgenerne yderligere. Derfor må de kommende brugere af den udvidede Sydhavn forvente at der lejlighedsvis kan forekomme lugtgener. Indenfor Cheminovas miljø- og sikkerhedszone på m udlægges der ikke følsom arealanvendelse, såsom boliger, plejehjem, vuggestuer, sommerhusområder, kolonihaveområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, campingpladser og særlige naturområder. Det er Lemvig Kommune, der løbende skal opdatere beredskabsplanen og i denne medtage varsling. Cheminova har jf. risikobekendtgørelsen udarbejdet en sikkerhedsrapport og miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld fra anlægget og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld. Lokalplanen vurderes derved at være i overensstemmelse med denne retningslinje i Kommuneplan Kommuneplanens rammeområder Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplan for Lemvig Kommune, jf. den følgende figur. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes et tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5. Rammeområde: 10E 1.5 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må højst opføres med en højde på 15 m og med et rumfang på 4 m3/m2 grundareal indenfor området som helhed. Dernæst skal der være mindst en parkeringsplads pr. 170 m2 etageareal. Vurdering Den sydlige del af rammeområdet indgår i lokalplanen. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser. Den sydlige del af rammeområdet udtages til et særskilt rammeområde i kommuneplantillægget. Copyright: Geodatastyrelsen Vindmøllees konsekvenszoner Rammeområde: 10E 1.7 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må 22

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 5 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 5 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Vejledning Kommuneplanen Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større infrastrukturanlæg. Kommuneplanen fastlægger desuden

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Rådhusgade Enghavevej Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 166 FORSLAG. Thyborøn Fjernvarme LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 166 FORSLAG. Thyborøn Fjernvarme LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 166 Thyborøn Fjernvarme Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg November 2012 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Nordsøkaj 38B - VVMscreening - ingen papirsag Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.16.04P19-0070 126317 989981 Projektbeskrivelse jf.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Lokalplanen formål side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere