LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune"

Transkript

1 FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014

2 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og- eller anlægsarbejde. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning. Lokalplanen er endvidere Kommunalbestyrelsens redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Vedtagelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og den medfører heller ikke pligt for grundejere til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, hvis det ikke er i strid med planens principper. Offentliggørelse Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, så borgerne kan sætte sig ind i forslaget, få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Offentliggørelsen sker ved annoncering i den lokale dagspresse. Ændringsforslag til eller indsigelser imod lokalplanforslaget skal inden fristens udløb indsendes skriftligt til: Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 2, Postboks 110, 7620 Lemvig. Hvis der kommer indsigelser eller ændringsforslag kan lokalplanen tidligst vedtages 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter endelig vedtagelse annonceres planen igen og får bindende virkning for grundejere og brugere af lokalplanområdet. Ønsker du at give bemærkninger til forslaget, kontakt kommunen i perioden xx. xxxxxxx - xx. xxxxxxx 2014 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade Lemvig Indsigelser/bemærkninger skal være skriftlige. 2

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse og redegørelse 5 A Lokalplanens hovedidé 6 B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 12 C Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 36 D Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 36 Kik over mod Sydhavnen Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Trafikale forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Tekniske anlæg/ledningsanlæg Ubebyggede arealer Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af lokalplan 44 Vedtagelsespåtegning 47 Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Delområder Bilag 3 Vejadgange mm Bilag 4 Illustrationsplan 3

4 4

5 Beskrivelse og redegørelse Gråsæl i Thyborøn Havn I lokalplanens redegørelse beskrives lokalplanens væsentligste indhold og forhold til anden planlægning. 5

6 A Lokalplanens hovedidé Formålet med lokalplanen er at udvide Thyborøn Havn, der er en vigtig lokal arbejdsplads. Lemvig Kommune ønsker derfor at støtte op om en fortsat udvikling af havnen. Thyborøn havn har udarbejdet en Masterplan 2030 for udviklingen frem til Der er sideløbende med denne lokalplan udarbejdet en miljøvurdering (VVM) for de aktuelle udvidelsesønsker. Det er i forhold til havnens størrelse et stort projekt, både fysisk og økonomisk og vil ikke blive realiseret på en gang. Det vil tage tid, før alle dele er fuldt realiserede. Lemvig Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe langsigtede rammer for havnens udvikling. Havnen ønsker at udvide landarealet via opfyldning og at få etableret nye kajanlæg. Denne lokalplan giver rammer for den kommende anvendelse af arealerne, hvorved det følgende vil kunne realiseres: 1. Fremrykning af Søndre Mole ud for Værftshavn, etablering af nye arealer ved opfyldning bag den fremrykkede mole og anlæg af en ny kaj fra Værftskaj til færgehavnen. Endvidere reservation af en tørdok og en Ro/Ro rampe. 2. Fremrykning af molen langs Sydhalen, etablering af nye arealer bag den fremrykkede mole ved opfyldning på begge sider af Sydhalen og bygning af Holmenkaj syd for Sydhalen. Endvidere flytning af færgelejet til en placering i bassinet bag Sydhalen. 3. Udvidelse af landarealer i Sydhavnsområdet ved opfyldning mellem det nuværende opfyldte areal og mølledæmningen, samt bygning af 2-3 kajanlæg på stensætningen langs Sælhundeholm Løb Før hele området ved Sydhavnen kan opfyldes, skal Cheminovas eksisterende kølevandsrende omlægges. En reservation til kølevandsrenden fremgår på kortbilag 3. Der er i dag en kanal med sluse mellem Nissum Bredning og Thyborøn Fjord, og der skal også fremover sikres en forbindelse, således at der sikres vandudveksling til fjorden. Copyright: Geodatastyrelsen Tre overordnede projekter 6

7 De ovenstående punkter kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen. Tidligere havde Kystdirektoratet dette ansvarsomårde, men i forbindelse med regeringsomdannelsen den 3. februar 2014 er der sket en flytning af Kystdirektoratet til Miljøministeriet. Ansvaret for Havneloven flyttes til Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen er derfor myndighed for udvidelsen. Der gennemføres en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM) både for den del Trafikstyrelsen er myndighed for og for den del, som Lemvig Kommune er myndighed for. De kræver også tilladelse fra Lemvig Kommune som plan, natur og miljømyndighed. Behandlingen efter planloven foregår via et kommuneplantillæg (som sammen med VVM-redegørelsen er i høring sammen med denne lokalplan). De øvrige tilladelser hænger sammen med konkrete projekter som f.eks. krydsning af beskyttet natur, etablering af nye virksomheder m.m. Etablering af Kajanlæg og havneanlæg skal i øvrigt behandles efter havneloven. Endelig kræver etableringen af ny vejadgang tilladelse fra Vejdirektoratet. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 939 af 03/07/2013) skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, hvor rammer fastsættes for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVM-redegørelse. Copyright: Geodatastyrelsen Deletaper i planen 7

8 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omhandler en mindre del af den eksisterende Thyborøn Havn, hele Sydhavnen samt søareal til landudvidelse. Den eksisterende havn løber fra høfde 63 langs hele den østlige side af Thyborøn by og grænser op til Harboørevej og Thyborønvej, som er hovedlandevejen til Thyborøn. På modsatte side af hovedlandevejen ligger kommunale forsyningsselskaber: varmeværk, vandforsyning og institutioner, og bagved disse mod vest ligger boligområder med parcelhuse og en købmand. På den anden side af jernbanen ligger der sammen med boliger kirke og kirkegård, plejehjem, sportsplads- og hal samt campingplads mm. Syd for den eksisterende Værftshavn ved Sydhalen, ved Harboørevejs indkørsel til færgeleje, ligger der nogle eksisterende bådpladser, der anvendes af lokale beboere i Thyborøn området. Sydfra op mod byen og havnen ligger et større beskyttet naturområde, der skaber udfordringer for Thyborøns muligheder for udvidelse. Syd for Thyborøn ved Thyborønvej ligger også Rønland med virksomheden Cheminova. Området omfattet af nærværende lokalplan afgrænses mod vest af Thyborønvej og Harboørevej, mod nord af Værftsvej og strækker sig op til havneindsejlingen, mod øst af Nissum Fjord og Sælhundeholm Løb og mod syd af havvindmøller. Afgrænsningen ses på følgende kort. Copyright: Geodatastyrelsen Lokalplanens afgrænsning 8

9 Baggrund for lokalplanen Thyborøn Havn har en stærk position som fiskerihavn af national betydning, og fremtidsmulighederne ser positive ud med udvikling mod anløb af større fartøjer. Thyborøn Havn er en af de fem store fiskerihavne med landingsværdi af fisk for over 500 mio. kr. og en meget stor hjemmehørende flåde. Sideløbende har Thyborøn Havn udviklet sig til en af vestkystens største godshavne med en godsomsætning, som nu igen overstiger 1 mio. tons gods. Mængden af landing af gods har været i fremgang i de seneste år. Oplagring og håndtering af kystnære vindmøller er et af de områder, som der netop nu er meget store forventninger til. To af de områder, som er udvalgt til de planlagte mølleparker, kommer til at ligge godt for anvendelse af Thyborøn Havn som forsyningshavn, og havnen forbereder sig på at spille en rolle i den fremtidige udvikling på dette område. Potentiale for andre nye godsaktiviteter indbefattet håndtering af råstoffer. En stigende vækst i aktiviteter inden for godsområdet er medvirkende til, at der er behov for yderligere baglandsarealer ved havnen. Sydhavnen ønskes udvidet med landarealer og kajanlæg for at sikre de eksisterende aktiviteter med landing af søral (sten og grus) fra Nordsøen og skærver fra Norge. Derudover ønskes en fleksibilitet, således at der også kan håndteres arealkrævende opgaver som f.eks. aktiviteter i forbindelse med opførelse og servicering af havvindmølleanlæg i Limfjorden og Nordsøen. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for Sydhavnen, og hvor der er mulighed for bearbejdning af råstoffer som er indvundet på søterritoriet, oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 12 m (f.eks. smede, maskinværksteder), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien m.m.. 9

10 Udvidelsen ved Sydhalen skal sikre areal til virksomheder, som har behov for en placering tæt på de centrale havneanlæg, hvor der kan opføres pakhuse, frysehuse og lignende. For bygninger i de nye områder i havnen etableres gulvkoten i min. kote +2,30 ligesom ved bygninger i Sydhavnen i dag. Det anbefales dog at hæve gulvkoten til +2,50 for bygninger med en lang levetid og en anvendelse, der ikke kan tåle oversvømmelse Udvidelsen af Værftshavnen skal både sikre en fortsat udvikling af serviceringen i forbindelse med skibsbygning og reparationer af skibe og skabe plads til godsaktiviteter i baglandet ved en ny kaj. Havnen ønsker at få de samme rammer, som findes i den nuværende lokalplan for havnen, hvor der er mulighed for oplag, havnerelaterede virksomheder med bygninger under 30 m (f.eks. smede, maskinværksteder, kølehuse, fiskeindustri, trawlbinderier), base for kystnære havvindmøller, support for offshore industrien, kontorer for virksomhederne m.m.. Lemvig Kommune har besluttet at udarbejde en ny samlet lokalplan for den sydlige del af havnearealerne, således at der bliver et entydigt grundlag for den kommende anvendelse af de nye havnearealer. Vurderinger i forbindelse med planlægningen Bygningernes højde I den nuværende planlægning for havnen gives mulighed for bygninger på op til 30 m og med et stort volumen ved værftshavnen. Der er ingen bygninger på de eksisterende havnearealer, som er over 19 m, men udviklingen indenfor kølehuse og haller til offshore industri (herunder vindmølle fundamenter), som f.eks. Bladt Industries A/S i Aalborg, kan betyde, at der kan blive et behov for bygningshøjder op mod de 30 meter. 10

11 Muligheden for at bygge op til 30 meter ved værftshavnen bibeholdes derved i den kommende planlægning. Visualiseringerne, der er udarbejdet i VVM-redegørelsen, har udgangspunkt i en udnyttelse af bygningshøjder på 30 meter, dvs. worst case. De fleste af de kommende bygninger vurderes dog at være i størrelsesordenen af de eksisterende bygninger, og derved lavere end visualiseret. Den visuelle påvirkning fra anlæg på havnen forventes derfor mindre, end den der er vist på visualiseringerne. I området ved værtshavnen, hvor der kan bebygges i maksimalt 30 meters højde, udlægges der i lokalplanen et mindre delområde 1d, jf. Kortbilag 2, hvor den maksimale bygningshøjde fastsættes til maksimalt 12 meter. Dette er i overensstemmelse med gældende planlægning, idet området ligger ved Harboørevej, hvor en lavere bebyggelse end 30 meter hensigtsmæssigt. Bygningernes udseende I den nuværende planlægning for Sydhavnen fastlægges bygningernes ydre fremtræden til at være i mørke farver (blå, grå eller sorte). Denne bestemmelse udbredes til hele lokalplanområdet, idet de mørke bygninger vil gøre bygningerne mindre synlige i horisonten og derved mindske den visuelle påvirkning. Buffer mellem Thyborønvej og havnen Der etableres et bufferareal mellem Thyborønvej og Sydhavnen på 10 m, hvor arealet henlægges som naturtilstand. Dette skyldes, at der i området er kabler og ledninger til Thyborøn, at der på sigt kan blive behov for at etablere et jernbanespor for at betjene havnen, og at området ligger i grænsefladen til mindre områder, der kan være beskyttet strandeng efter naturbeskyttelsesloven. På Rønland er der fundet flere strandtudser, som er en beskyttet art efter naturbeskyttel- 11

12 seslovens habitatregler. Der er ikke umiddelbart velegnede ynglearealer langs med Thyborønvej, men bufferarealet kan fungere som spredningskorridor og fødesøgningsareal, hvis den alligevel findes i området. B Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Planforhold for projektet og dets næromgivelser er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Lemvig Kommuneplan 2013: Det fremgår af Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune, at byrådet har følgende målsætninger for udviklingen af Thyborøn: Thyborøn skal udvikles og styrkes som by i en regional, national og international kontekst. Thyborøn er allerede stærk på erhverv og turisme. Disse styrker skal fastholdes gennem videreudvikling af Thyborøn Havn, som en havn af international betydning og gennem fortsat at arbejde for at turister vælger Thyborøn til. Værdien af fiskeriuddannelserne i Thyborøn er rigtig stor og deres fortsatte udvikling skal understøttes. Vurdering Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen, da planen er med til at understøtte en positiv udvikling af Thyborøn Havn. Kommuneplanens retningslinjer Lokalplan 176 er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Lemvig Kommune. Landudvidelsen er dog ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer, da det etableres på søterritoriet: Retningslinje: Landskabelige bevaringsværdier Lokalplanområdet støder op imod en udpegning for landskabelige værdier. Denne udpegning består primært af de visuelle oplevelser i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne ka- 12

13 Copyright: Geodatastyrelsen Landskabsområder rakteristika, men udpegede arealer skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer. Retningslinjen om landskab i kommuneplan 2013 fastsætter: Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud pga. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer - de landskabsområder er udpeget på kort. Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter. Landskabsområderne ligger hovedsagligt langs kysterne, hvor størstedelen af kommunens befolkning bor og en stor del af aktiviteterne foregår. Vurdering Udvidelsen af Thyborøn Havn støder op mod udpegningen for landskabelige værdier, men idet at udvidelsen bliver en forlængelse af det eksisterende havneanlæg og på baggrund af vurderingen af de visuelle konsekvenser i VVM redegørelsen, vurderes det ikke at have en væsentlig påvirkning på udpegningen. På den baggrund vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen for landskabelige værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af landskabet er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. 13

14 Retningslinje: Geologiske interesseområder Lokalplanområdet er udpeget til et geologisk interesseområde med national geologisk interesse. For disse områder gælder: Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet. Vurdering I forbindelse med udvidelsen af Thyborøn Havn sker en større terrænregulering på arealet, da molerne ud for Værftshavnen og langs Sydhalen skal fremrykkes.. Den eksisterende havn og stenkastningen ved Sydhalen påvirker allerede i dag erkendelsen af de geologiske strukturer, og da udvidelsen af Thyborøn Havn foregår i tilknytning til de eksisterende havneanlæg vurderes det, at påvirkningen er begrænset og indenfor det, der kan accepteres i relation til retningslinjen. Projektets miljømæssige påvirkning af landskab og geologi er beskrevet og vurderet i afsnit 8.6 i VVM-redegørelsen. Copyright: Geodatastyrelsen Geologiske interesseområder 14

15 Copyright: Geodatastyrelsen Beskyttet natur Retningslinje: Naturbeskyttelse Lemvig Kommune lægger i Kommuneplan 2013 stor vægt på at bevare de mange forskellige naturtyper og på, at det samlede naturareal ikke formindskes. Desuden ønsker kommunen at bevare eller fremme naturindholdet i de forskellige naturtyper. I områderne for fredede naturområder er målet, at de skal bevares i overensstemmelse med fredningen for området, herunder at et sjældent og alsidigt dyre- og planteliv bevares. Det skal sikres, at de fredede moser, enge, strandenge, overdrev og heder plejes. Retningslinjen om naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i kommuneplan 2013 fastsætter: Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven 3 og fredede områder, herunder klitfredede arealer) skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed. Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv. Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000-områderne samt øvrige naturområder, som på baggrund af Lemvig Kommunes igangværende naturkvalitetsplanlægning, registreres som værende særligt biologisk værdifulde områder. Vurdering Lokalplanområdet ligger i nærhed til Natura 2000-områderne: EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 23: Agger tange EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39: Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø EF-habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Ramsarområde nr. 5: Harboør og Agger Tanger Planområdet er ikke placeret i et Natura 2000-område, så planområdet medfører ikke nye anlæg i disse områder. Det vurderes i VVM redegørelsen, at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. En mindre del af landudvidelsen på Sydhavnen græn- 15

16 ser op til et område, der på Miljøportalen er vist som strandeng, men hvor Lemvig kommune er usikker på om de botaniske kriterier er opfyldt. Der ligger desuden forsyningsledninger langs Thyborønvej, og området vil som arealerne mellem den nuværende Sydhavn og vejen forsat henligge som et naturområde mellem vejen og landudvidelsen. Lokalplan ligger øst for Thyborøn fjord der er både vildreservat og fredet naturområde. Mellem lokalplanområdet og området løber Thyborønvej og jernbanen på sikringsdæmningen. Området er også et Internationalt beskyttelsesområde (Fugle) og det er i VVM redegørelsen vurderet at realiseringen af projektet og dermed lokalplanen ikke vil påvirke mulighederne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for området. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for naturbeskyttelse i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af naturen er beskrevet og vurderet i afsnit 8.5 i VVM-redegørelsen. Retningslinje: Skovrejsning En del af lokalplanområdet er omfattet af områder, hvor skovrejsning er uønsket. Retningslinjen om skovrejsning i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der ønskes ikke skov indenfor følgende områder: På fortidsminder & indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne I landskabelige interesseområder Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker Omkring kulturmiljøer Indenfor udpegede vindmølleområder Indenfor åbeskyttelseslinjen Indenfor byudviklingszonen omkring Lemvig I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder Områder til uønsket skov udpeges, fordi skov kan sløre landskabsformer og være i strid med andre arealinteresser som f.eks. naturværdier, kulturhistoriske Copyright: Geodatastyrelsen Uønsket skovrejsning 16

17 spor, geologiske formationer og råstofindvinding. Hvis de mest markante landskabstræk fortsat skal være synlige i terrænet, er det vigtigt, at der i en række områder ikke sker tilplantning. Vurdering Lokalplanområdet er til dels placeret indenfor udpegningen for uønsket skovrejsning. Lokalplanen udlægger arealerne til byzone og havneformål og er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for skovrejsning i Kommuneplan Copyright: Geodatastyrelsen Særligt værdifuldt kulturmiljø Retningslinje: Kulturhistoriske værdier Projektområdet er delvist udpeget som et område med kulturhistorisk værdi. Udpegningen udgøres dels af tre forløb, den gamle vej, diget og jernbanen, og dels af den gamle havneby og havn. Retningslinjen om de kulturhistoriske værdier i Kommuneplan 2013 fastsætter: Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. Vurdering Lokalplanen giver mulighed for en landudvidelse i Sydhavnen i forlængelse af det eksisterende havneanlæg. Det planlagte havneanlæg i Sydhavnen og en mindre del af det eksisterende havneanlæg er placeret indenfor udpegningen for værdifulde kulturmiljøer. Det udpegede element er sikringsdæmningen, vejen og banen, der viser hvordan vi som mennesker arbejder på at beskytte os mod naturens kræfter. Det element vil stadigvæk være tydeligt efter udvidelsen af havnen og det vurderes derfor at ikke vil påvirke de værdifulde kulturmiljøer. Lokalplanen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjen for kulturhistoriske værdier i Kommuneplan Projektets miljømæssige påvirkning af kulturhistoriske interesser er beskrevet og vurderet i afsnit 8.7 i VVM-redegørelsen. 17

18 Retningslinje: Byformål Lemvig Kommune har under retningslinjen for byformål udpeget en byvækstgrænse. Der er ikke nogen konkrete retningslinjer for denne byvækstgrænse. Grænsen stammer fra Ringkøbing Amts Regionplan 2005, hvor der udover grænsen er sat en pil syd for grænsen, der angiver, at byudvikling er muligt i denne retning under hensynstagen til, at der ikke gøres skade på dyrkningsmæssige, landskabelige, natur- og kulturhistoriske interesser og værdier i det åbne land. Retningslinjen om byformål i Kommuneplan 2013 fastsætter: Arealer til byvækst skal placeres i byzone og i begrænset omfang som landzoneareal i landsbyer. Vækst i byerne skal ske indefra, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Grønne områder kan være en del af byvæksten. Vurdering Byvækstgrænsen krydser ind over lokalplanområdet, hvorfor det er nødvendigt i forbindelse med kommuneplantillægget at flytte den ned til vindmøllerne, hvilket stemmer fint overens med den tidligere regionsplans skitsering af, at grænsen kan rykkes mod syd. Lokalplanen er derved i overensstemmelse med retningslinjen. Copyright: Geodatastyrelsen Byzone og byvækstgrænse 18

19 Copyright: Geodatastyrelsen Vindmølleområder Retningslinje: Generelt om vindmøller og husstandsmøller Den sydlige del af lokalplanområdet er udpeget som neutral zone samt positivt område for vindmølleudpegning. Retningslinjen omhandler to typer af møller. Møller over 25 m (Vindmøller) og møller under 25 m (Husstandsmøller, minimøller og mikromøller). Retningslinjen om vindmøller i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Kommune inddeles i tre vindmøllezoner: Positiv zone - GRØN Zonen omfatter en række vindmølleområder udpeget i Temaplan fra 2008 for store vindmøller. I denne zone kan opstilles vindmøller efter nærmere retningslinjer. Neutral zone - GUL I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planmæssig begrundelse, naturligvis under forudsætning af, at alle lovkrav kan overholdes. Negativ Zone - RØD I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke opstilles vindmøller. Vurdering Lokalplanen får ikke nogen betydning for retningslinjen for vindmøller, da den sydlige del af planområdet er udpeget som neutralt område, hvor det kan overvejes, om der skal etableres møller. Der er ikke nogen konkrete udpegninger/planer for opstilling af vindmøller, så derfor vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen Kommuneplan Det positive område midt i planområdet er omfattet af gældende lokalplan 158, der fastlægger rammer for forsøgsvindmøller. Retningslinje: Institutioner og servicefunktioner Lokalplanområdet er gennem retningslinjen for institutioner og servicefunktioner blevet udpeget som erhverv samt andet. Lemvig Kommunes institutioner og servicefunktioner skal dække hele kommunens behov. Målsætningen om at have en stærk decentral fordeling af funktioner er vigtig for at holde på borgere og for at holde gang i flere af lokalområderne. Velfungerende institutioner og anden service er i høj grad medvirkende til at mindske fraflytning. 19

20 Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Retningslinjen om institutioner og servicefunktioner i Kommuneplan 2013 fastsætter: Lemvig Havn skal udvikles, så den fungerer optimalt sammen med det eksisterende Lemvig Bycenter og dermed skaber et attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer til detailhandel, erhverv og offentlig service. Vurdering Udvidelsen med andet omkring Thyborøn Havn er med til at underbygge planerne for udvidelsen af Thyborøn Havn, men der skal stadig udarbejdes en konkret planlægning for arealerne. Der ønskes på dette område ens retningslinjebestemmelser for havnen, så det udpegede område andet ændres til erhverv med havneformål. Retningslinje: Placering af virksomheder og tekniske anlæg Lokalplanområdet er placeret i nærhed af en række virksomheder med særlige beliggenhedskrav i form af Cheminova samt Sydhavnen med tilhørende konsekvensområder. Endvidere er der et anlæg omfattet af reglerne i form af et havbundssedimentsdepot ved Rønland, Cheminova, TripelNine, Thyborøn havn og Sydhavn samt en forsøgsmølle. Retningslinjen om virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2013 fastsætter: Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- eller erhvervsområder. Eksempler er produktions- og fremstillingsvirksomhed, tekniske anlæg, vindmøller, flyvepladser, biogasanlæg, og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner). Herunder skal der tages særlig hensyn til områder med særlig drikkevandsinteresser. Ved forureningsfølsomme arealanvendelser menes boligområder, institutioner, sommerhusområder, campingpladser og rekreative områder. Det skal sikres, at der er udpeget områder til virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav. Copyright: Geodatastyrelsen Institutioner og servicefunktioner 20

21 Copyright: Geodatastyrelsen Virksomheder og konsekvenszoner Områderne udlægges i kommuneplanen og må ikke anvendes til andre erhvervstyper. Ved etablering og udvidelse af forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlig beliggenhedskrav skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt forureningsniveau. Forureningsproblemer skal søges forebygget ved adskillelse af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og anden forureningsfølsom arealanvendelse. Rundt om virksomheden Cheminova er der udlagt en miljø- og sikkerhedskonsekvenszone på m. Retningslinjen om konsekvensområder i Kommuneplan 2013 fastsætter: Der bør udlægges et konsekvensområde omkring hver enkelt anlæg eller virksomhed, således der ikke opstår genemæssige konflikter. Konsekvensområdet er som udgangspunkt vejledende, og skal afdækkes i den konkrete sagsbehandling. Cheminova har en miljøgodkendelse fra 2008 og har løbende fået flere miljøgodkendelser, når produktionen er blevet udvidet eller ændret. I forhold til miljøkonsekvenser fra Cheminova kan der inden for miljø- og sikkerhedskonsekvenszonen opstå lugtgener. Cheminova benytter dog BAT(best available technology). I forhold til sikkerhed er Cheminova en risikovirksomhed og er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvor der er særlige procedurer og kontrol i forhold til risiko for større uheld. Det er især risikoen for gasudslip, hvor der er behov for øget fokus i forhold til Cheminova. Udover de førnævnte virksomheder er der en række af otte vindmøller, hvor der ikke må placeres støjfølsom arealanvendelse i deres nærhed. Omkring disse anlæg er der angivet to vindmøllestøjkonsekvensområder. Vurdering Placeringen for udvidelsen af Thyborøn Havn i forhold til de førnævnte virksomheder samt vindmøller betyder, at de kumulative effekter i forhold til støj og forurening er undersøgt i afsnit 8.8 i VVM-redegørelsen. Hverken for støj eller for forurening ville lokalplanens gennemførelse medføre væsentlige på- 21

22 virkninger på miljøet. Cheminova benytter BAT(best available technology), og det er derved ikke muligt at nedbringe lugtgenerne yderligere. Derfor må de kommende brugere af den udvidede Sydhavn forvente at der lejlighedsvis kan forekomme lugtgener. Indenfor Cheminovas miljø- og sikkerhedszone på m udlægges der ikke følsom arealanvendelse, såsom boliger, plejehjem, vuggestuer, sommerhusområder, kolonihaveområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, campingpladser og særlige naturområder. Det er Lemvig Kommune, der løbende skal opdatere beredskabsplanen og i denne medtage varsling. Cheminova har jf. risikobekendtgørelsen udarbejdet en sikkerhedsrapport og miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld fra anlægget og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld. Lokalplanen vurderes derved at være i overensstemmelse med denne retningslinje i Kommuneplan Kommuneplanens rammeområder Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplan for Lemvig Kommune, jf. den følgende figur. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes et tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5. Rammeområde: 10E 1.5 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må højst opføres med en højde på 15 m og med et rumfang på 4 m3/m2 grundareal indenfor området som helhed. Dernæst skal der være mindst en parkeringsplads pr. 170 m2 etageareal. Vurdering Den sydlige del af rammeområdet indgår i lokalplanen. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser. Den sydlige del af rammeområdet udtages til et særskilt rammeområde i kommuneplantillægget. Copyright: Geodatastyrelsen Vindmøllees konsekvenszoner Rammeområde: 10E 1.7 Området er udlagt til erhvervsområde for havneformål indeholdende havneerhverv. Bebyggelsen må 22

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere