Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne"

Transkript

1 Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne Indlæg på PWC-seminar i Middelfart den 13. november 2013 v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter

2 Tidens største udfordringer 1. Det økonomiske og finansielle klima udlandet og herhjemme. 2. Likviditeten fremskaffelse, hvor, hvor meget, hvilken form 3. Kapitalen fremskaffelse, hvor, hvor meget, hvilken kapitaltype 4. Vækst i forretningsvolumen hvordan? Lav udlånsefterspørgsel, høj opsparing, Balancekrav mellem udlån og indlån m.v. begrænser muligheder, særligt når konjunkturerne vender 5. Øget bundlinje fordrer stram omkostningsstyring og effektivisering 6. Tilpasninger af forretningsmodellen - balancesammensætning, prissætning, produktområder, valg af underleverandører, geografisk dækning, bestyrelsessammensætning, tilpasninger til digitalisering og selvbetjening, opkøb, søge fusion etc. 7. Håndtering af ny regulering - herunder strengere kapitalkrav, øget compliance, bestyrelseskrav, EU-bankunion m.v.

3 Dansk privat opsparingsoverskud på ca. 180 mia. kr.

4 ECB s og Nationalbankens renteudmeldinger den 7. november 2013 ECB s pengepolitiske beslutninger: På mødet i dag traf ECB s styrelsesråd følgende pengepolitiske beslutninger: Renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer nedsættes med 25 basispoint til 0,25 pct. fra og med den operation, der afvikles den 13. november Renten på den marginale udlånsfacilitet nedsættes med 25 basispoint til 0,75 pct. med virkning fra den 13. november Renten på indlånsfaciliteten forbliver uændret på 0,00 pct. Nationalbankens rentesatser fastholdes: Udlånsrenten, renten på indskudsbeviser, foliorenten og diskontoen fastholdes. ECB har besluttet at nedsætte renten ved de primære markedsoperationer med 0,25 procentpoint og fastholde renten på indlånsfaciliteten. I den aktuelle likviditetssituation i euroområdet ligger pengemarkedsrenterne marginalt over renten på indlånsfaciliteten, der som nævnt fastholdes uændret. I lyset af at de pengepolitiske modparter bankerne har et stort placeringsbehov i Nationalbanken, er det de pengepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for kronekursen. På den baggrund fastholder Nationalbanken de pengepolitiske rentesatser. Nationalbankens rentesatser er: Udlånsrente: 0,20 procent Rente på indskudsbeviser: -0,10 procent Foliorente: 0,0 procent Diskonto: 0,0 procent

5 Likviditeten komfortabel på længere sigt? Nu et stort indlånsoverskud i sektoren FT: Overskud på 162 mia. kr. ekskl. repo, underskud på 63 mia. kr. inkl. repo, ult. juni 2013 ) LOPI et samlet overskud på 41 mia. kr. ult. juni 2013 (ingen repo) En del af det nuværende indlånsoverskud er midlertidig til låns Da pengemængden er ekstraordinær høj Da den private sektor har et historisk højt opsparingsoverskud Da økonomien stort set ikke vokser Øjensynligt strammere likviditetskrav forude LCR (det kortsigtede krav dækkende 30 dage) indfases gradvis fra 2015 (60%) til 2018 (100%), dog for SIFI er fuld indfasning fra 2015 NFSR (krav til stabil funding) fra 2016/17? Ophør af nuværende 152-krav i 201x??

6 Totalkredit og LOPI har lanceret fælles funding af prioritetslån Kunden får indlån og udlån i pengeinstituttet Udlån på SDO-pantebrev, der løbende kan overdrages til Totalkredit Pengeinstitut vælger om lånet skal overdrages til og fundes af Totalkredit Ved overdragelse til Totalkredit skal udlån overholde krav til ejendomsvurdering og credit scoring af kunden ligge inden for fastsatte rammer for LTV og kundekategori Totalkredit udsteder obligationer på baggrund af udlån på SDOpantebreve i pengeinstitutterne Pengeinstituttet varetager efter overdragelse af lån fortsat serviceringen af kunden 6

7 Fælles funding af prioritetslån i Totalkredit Udvikles i fællesskab mellem LP og Totalkredit/Nykredit samt de tre fælles edb-centraler Samarbejdet åbent for alle, der bruger Totalkredit Også for ikke-lp medlemmer Samarbejde om rentabel og bæredygtig model til funding gennem Totalkredit Prioritetslån Som supplement til realkreditudlån Et premium-produkt til gode kunder i gode ejendomme Giver umiddelbart mulighed for funding af op til 30-årige lån med belåning op til 60 procent Likviditetsmæssigt en styrke 7

8 Finanskrisens årsager Rangvid-rapporten En nuanceret og afbalanceret rapport Ikke én skurk, men mange faktorer både internationale og nationale som spillede sammen Krisen kom til os udefra, men nationale omstændigheder bevirkede, at krisen i Danmark blev dyb og langstrakt. Procyklisk finanspolitik For lempelig pengepolitik Et tilsyn, der lod pengeinstitutterne træde på speederen uden der var indsat airbags i bilen En pengeinstitutsektor, hvor risikotagningen var stor og også større end flere steder i udlandet Alt sammen resulterede i prisbobler på boliger, erhvervsejendomme, landbrugsjord og aktier Men - modsat Sydeuropa - ej statsgældskrise i DK 8

9 Mange glemte kirketårnsprincippet Flere pengeinstitutter opdagede desværre under krisen, at glemte man kirketårnsprincippet, kom det let til at hedde kirkegårdsprincippet i stedet Kirketårnsprincippet betyder ikke, at man kun bør være i en lille landsby, men at man blot bør beskæftige sig med det, der kan forstås, styres og overskues! 9

10 Nogle få har fortsat kapitaludfordringer, men generelt er sektoren robust (I) Fortsat høje nedskrivninger og stort solvensbehovstillæg Svage, gamle førkrise-lån inden for ejendomme og landbrug spøger stadig Tilsynet har strammet nedskrivningsregler- og praksis og det rammer ekstra hårdt ved stikprøver, der blot ganges op 10%-fradraget for finansielle aktier m.v. er procyklisk 8+modellen er procyklisk (jf. bl.a. 2%-grænsen og øvrige kreditrisici ) Privatkunder underkastes også stramt stikprøvetilsyn

11 Nogle få har fortsat kapitaludfordringer, men generelt er sektoren robust (II) Tilsynets strammere krav kan ramme standard-institutter særlig hårdt: Da større udlån til erhverv indgår i RVA med 100% (usikret), mens vægtene hos IRB-institutter typisk er under 50% De fleste mindre og mellemstore pengeinstitutter er rent hjemmemarkedsorienterede med relativt mange små-lån. Får ikke tilstrækkelig goodwill for denne spredning Der benyttes en gns.-tilgang pr. tilsynsgruppe 1-4, der ikke altid er retfærdig og velbegrundet Overgangen til 8+modellen betød en stramning hos de fleste. Modellen bør ikke strammes for engagementer under 2% (såkaldte øvrige kreditrisici ) nu hvor økonomien står stille

12 Gennemsnitlig solvensvægt ultimo 1. halvår 2013 Solvensvægt Gruppe 1 i alt 31% LOPI-medlemmer i alt 75% Gruppe 1: Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank og Sydbank

13 Antal pengeinstitutter i Danmark eksklusive filialer af udenlandske pengeinstitutter og FS Bank Kilde: Finanstilsynet, Pengeinstitutternes gruppeinddeling ultimo året.

14 LOPI-medlemsstatus 71 medlemmer 24 banker 37 sparekasser 5 andelskasser 1 bank i Grønland 2 banker og 2 sparekasser på Færøerne Ca ansatte og 600 filialer Knap 25 procent af privatkunderne i Danmark Tilsvarende markedsandel blandt SMV er Stærke lokale platforme, personlig kundekontakt og høj kundetilfredshed nye Dankortkunder netto i 2013(->okt.) 14

15 Solvensfriværdi ultimo 1. halvår 2013 Solvensfriværdi Antal LOPI-medlemmer > 2%-point 66 > 3%-point 59 > 4%-point 54 > 5%-point 51

16 LOPI - egenkapitalprocenter ultimo 1. halvår 2013 Egenkapitalprocent Antal medlemmer > 4,5% 70 > 7% 68 > 9,5% 65 Egenkapitalprocent 10%-fraktil 10,1% 25%-kvartil 13,7% Median 17,9% 75%-kvartil 22,0% 90%-fraktil 27,3%

17 LOPI - kapitalstruktur ultimo 1. halvår 2013 Antal medlemmer Beløb (mia. kr.) Egenkapital 71 35,3 Statslig hybrid kernekapital (kan medregnes til ult. 2017) 21 4,1 Anden hybrid kernekapital 16 1,9 Supplerende kapital 29 4,7 Efterstillet kapital i alt 39 10,7 Kendte indfrielser af statslig hybrid kernekapital i 3. kvartal 2013 på 0,4 mia. kr. er indregnet

18 LOPI - supplerende kapital ultimo 1. halvår 2013 Supplerende kapital til udløb (mia. kr.) Heraf skønnes medregnet til basiskapitalen (mia. kr.) Udløb ,1 0,0 Udløb ,7 0,4 Udløb ,3 0,7 Udløb ,1 0,1 Udløb ,1 0,1 Udløb ,3 0,3 Udløb efter ,1 2,1 I alt 4,7 3,7

19 JORDPRISER - HANDLER Observationer fra DLRs interne registreringer af handler i 2009 til 2013 H1 Stabilisering af jordpriserne siden 2011 Men fortsat begrænset antal handler Handler Område 2013 H1 t.kr/ha (antal) 2012 t.kr/ha (antal) 2011 t.kr/ha (antal ) 2010 t.kr/ha (antal) 2009 t.kr/ha (antal) Sjælland og øerne 165 (29) 166 (65) 164 (72) 159 (55) 182 (53) Fyn 149 (10) 148 (16) 151 (25) 149 (12) 175 (47) Syd- og Østjylland 134 (87) 134 (100) 134 (91) 146 (102) 181 (142) Nord- og Vestjylland 140 (44) 142 (113) 142 (103) 160 (95) 198 (162) Total - gennemsnit 141 (170) 145 (294) 146 (291) 154 (264) 187 (404) 19

20 18 anbefalinger Rangvid-rapporten 3 anbefalinger om det finansielle tilsyn Lemp ikke Fasthold og stram eventuelt reguleringen Større fokus på kundernes evne til at skabe likviditet og ikke kun på værdien af belånbare aktiver 3 konkrete anbefalinger af særlig betydning for pengeinstitutterne Stram tilsynsdiamanten for store engagementer Øgede muligheder for etablering af et kredit-bandit-register Særlige regler for simple og sikre lokale pengeinstitutter, der afgrænser aktiviteter efter kirketårnsprincippet Krav om bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer 1 anbefaling om indskydergarantifonden Indbetaling til fonden gøres risikobaseret 20

21 Rangvid-rapporten - om tilsynsdiamanten Udvalget anbefaler, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer I dag gælder en 125 % grænse for engagementer efter fradrag af sikkerheder > 10 % af basiskapitalen Der kan dog korrigeres for engagementer < 3 mio. kr. og engagementer < 1 mia. kr. til kreditinstitutter Der er flere mulige korrektioner Grænsen på 125 % nedsættes til eks. 100 % Definitionen af et stort engagement nedsættes (ønskes ikke) Supplerende kan der eventuelt lempes på de lovlige korrektionsmuligheder via beregningsmåden: Øge 3 mio. kr. grænsen Visse brancher holdes helt eller delvis uden for beregningen Flere typer sikkerheder skal kunne trækkes fra

22 En væsentlig pointe Advarsel: Et stort engagement kan nærme sig et almindeligt privatkunde-engagement hos de mindste pengeinstitutter En yderligere begrænsning kan hæmme pengeinstitutter i at drive almindelig bankvirksomhed og kan være til skade for væksten i samfundet Husk årsagen til anbefalingen! Udvalget har konstateret, at især institutternes eksponering mod store engagementer inden for erhvervsejendomssektoren er en væsentlig årsag til, at flere pengeinstitutter er blevet nødlidende. Udvalget bemærker, at det var samme forhold, der gjorde sig gældende under den forrige bankkrise i starten af 1990 erne. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer. (Rangvid-rapporten s. 39, egen understregning)

23 Det justerede kapitalgrundlag skal bruges for store engagementer Det justerede kapitalgrundlag er summen af: Kernekapitalen + Supplerende kapital, der udgør op til 1/3 af kernekapitalen Særlig overgangsregel for det justerede kapitalgrundlag Den supplerende kapital kan udgøre op til 100 % af kernekapitalen i % af kernekapitalen i % af kernekapitalen i 2016 Herefter 33 % Artikel 4 stk. 1, nr. 71 og artikel 494

24 Simple regler til simpel bankdrift - Udvalget anbefaler, at der arbejdes internationalt for et simplere regelsæt for simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet - Herunder afgrænsning af kirketårnsprincippet - Nuværende international finansiel regulering f.eks. CRD IV åbner ikke mulighed for denne differentiering Vi hilser anbefalingen velkommen, som også bør omfatte mindre banker og andelskasser! I praksis måske nok svær at gennemføre Fornuftigt og positivt med øget brug af proportionalitetsprincip, så et lille pengeinstitut i Vestjylland ikke skal underlægges de samme krav, som eksempelvis en stor tysk multinational bank 24

25 Disposition Kapitalbrøken i relation til CRD IV Indfases frem til 2022 Nye definitioner af kapital Nye bufferkrav Udfasning af gammel kapital Nye krav til minimumskapital Fradrag Kapital Vægtede poster = Egentlig kernekapitalprocent Kernekapitalprocent Solvensprocent Gælder fuldt ud fra 2014 SMV rabat Vægtning af nødlidende engagementer Eksponering mod kreditinstitutter

26 De nye kapitalkrav Bedre kapital og mere kapital Fra rigidt system til tålmodigt system Overskridelse af kapitalkrav (på nær 8%-kravet) medfører kun sanktioner, men ikke lukning Det samme gælder for søjle II kravet, idet overskridelse her dog medfører hårdere sanktioner (i yderste konsekvens lukning) Konsekvensen af det mere tålmodige system vil blive, at kravet til komfortbuffer mindskes Kapitalkravene indfases frem til 2019 Fra 2014 øget krav til den egentlige kernekapital Fra 2014 vil en del efterstillet kapital ikke kunne medregnes (kapital med rente step-up er udfordret) Fra 2016 indfases nye kapitalbuffere Fra 2018 kan statslig hybrid kapital ikke længere medregnes

27 Generelle kapitalkrav (Det hårde krav!) ekskl. bufferkrav % af vægtede aktiver Total 8% T2; 4% T2; 2,5% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T1; 2% Core T1; 2% Total 8% T1; 1,5% Core T1; 4% Total 8% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% I dag T2 (supplerende kapital) T1 (none core T1) CET1 (core T1) Hertil skal lægges 8+ tillægget

28 CRD IV -Generelle kapitalkrav inkl. Konjunkturbuffer (de bløde krav!) % af vægtede aktiver Total 8% T2; 4% T2; 2,5% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T1; 2% Core T1; 2% Total 8% T1; 1,5% Core T1; 4% Total 8% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% Core T1; 4,5% Total 9,25% 0,625 0,625 Core T1; 4,5% Total 10,5% +1,25% 1,25% Core T1; 4,5% Total 11,75% +1,875% 1,875% Core T1; 4,5% Total 13% +2,5% 2,5% Core T1; 4,5% I dag Konjunkturbuffer (core T1) Bevaringsbuffer (core T1) T2 (supplerende kapital) T1 (none core T1) CET1 (core T1)

29 Alle bør i 2019 være oppe på 17 procent (ekskl. SIFI) 13,5 procent bør da være egenkapital (givet 2% i søjle II-tillæg) En solvens på minimum 17 procent fordres fremadrettet Den skal næsten alene opfyldes med egenkapital Maksimalt 2 procent supplerende kapital Maksimalt 1,5-3,5 procent hybrid kapital - afhængig af, hvor meget supplerende kapital man har Oven på de 17 procent kommer eventuelle SIFI-tillæg (1-3 procent) Bufferkrav og 8+ tillæg er additive. Man kan ikke bruge kapitalen 2 gange Sanktionerne ved overskridelse af 8+ tillægget er hårdere end ved overskridelse af Søjle I bufferkravene

30 To nye og væsentlige regler for fradrag i kapitalen Kapitalinstrumenter i den finansielle sektor 1. Fradrag skal fremover som udgangspunkt ske i den egentlige kernekapital I dag fordeles flere fradrag mellem kernekapital og supplerende kapital Disse fradrag flyttes fremadrettet til fradrag i den egentlige kernekapital Dette sker dog via en overgangsordning De væsentligste fradrag, som flyttes er: Fradrag for væsentlige besiddelser i den finansielle sektor (>10%) Fradrag for ikke væsentlige besiddelser i den finansielle sektor (< 10%) Fradrag for væsentlige besiddelser uden for den finansielle sektor (> 15%/60%) Definition af finansiel virksomhed udvides til også at dække pensions- og forsikringsselskaber CRR: Artikel 42-49, 56-60, 66-70

31 Fradrag i kapitalen - overgangsordning Fradrag fra 50 procent i kernekapital og 50 procent i supplerende flyttes gradvist til fradrag 100 procent i egenkapitalen Egenkapital Kernekapital Supplerende kapital I dag 50 % 50 % % 40 % 40 % % 30 % 30 % % 20 % 20 % % 10 % 10 % % 0 % 0 % CRR: Artikel 472

32 To nye og væsentlige regler for fradrag i kapitalen (II) Kapitalinstrumenter i den finansielle sektor 2. Størrelsen af fradraget beregnes fra 2014 ud fra den egentlige kernekapital og ikke som i dag af basiskapitalen (ingen overgangsordning!) Betyder at det samlede fradrag stiger fra 1. januar, hvis instituttet har andre kapitalformer end egentlig kernekapital Har derfor stor effekt for banker med væsentlige ansvarlige kapitalelementer Har ingen effekt hvis instituttets kapital alene består af egentlig kernekapital Eksempel Fradrags- Beløb rabat = 10 % Basiskapital Egentlig kernekapital 60 6 Finansielle aktier 15 Til fradrag gamle regler 5 Til fradrag nye regler 9 CRR: Artikel 46

33 To vigtige CRD IV konsekvenser på vægtede poster 1. Der indføres en SMV-rabat 2. Højere vægt til flere problemengagementer

34 1) Lempelser for SMV er med faktor 0,7619 Stor politisk fokus på SMV er, der spiller en afgørende rolle for skabelse af vækst og beskæftigelse i Europa Kommissionen har derfor vedtaget i hvert fald for en treårig periode - at friholde pengeinstitutterne for et øget kapitalkrav overfor SMV er Kapitalkravsstigningen fra 8 til 10,5 procent udgør en stigning på 31,25 procent. Denne stigning elimineres ved at gange med 0,7619 SMV er afgrænses til virksomheder med omsætning <50 mio. euro (ca. 375 mio. kr.) Lempelsen gælder for engagementer <1,5 mio. euro (ca. 11 mio. kr.) Ej lempelse hvis engagement er misligholdt/nedskrevet

35 2) Højere vægtning af nødlidende engagementer I dag tildeles engagementer med 90 dage i restance en højere vægt Fra 2014 tildeles også højere vægt til engagementer Hvor instituttet anser det for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, uden at der gribes til foranstaltninger, så som at realisere en eventuel sikkerhed (OIV-engagementer) Den forøgede vægt på den usikrede eksponering a) 150 pct. hvis nedskrivning < 20 pct. b) 100 pct. hvis nedskrivning > 20 pct. c) 100 pct. Hvis pant i fast ejendom som normalt tillader lav vægt CRR: Artikel 127

36 Konsekvenser i 2014 Vægtede poster mindskes Mindskes som følge af SMV rabatten (mindst frem til 2017) Bliver større som følge af ny definition af nødlidende engagementer Kapitalgrundlaget mindskes Den egentlige kernekapital mindskes som følge af, at en del af fradraget for finansielle kapitalposter flyttes hertil samt at fradraget generelt forøges En række kapitalelementer udfases eller kan ikke mere medregnes. Kravet til egentlig kernekapital stiger Begrænsning på hvor meget efterstillet kapital, der kan anvendes

37 Kapitalplaner frem til 2019 Vigtigt at udarbejde kapitalplaner frem til 2019 som bør godkendes og drøftes i bestyrelsen Planer der viser fremskrivning af de tre kapitalprocenter Den egentlige kernekapitalprocent Kernekapitalprocenten Solvensprocenten (Den justerede kapital til store engagementer m.v.) Beregn forventet solvensmæssig friværdi for de tre første kapitalposter under hensyntagen til Forventet konsolidering Udfasning af gammel kapital Ophør af statslig hybrid kapital i 2017 Indfasning af de nye kapitalkrav Indfasning af nye fradragsregler Vær forsigtig med hensyn til indregning af SMV rabat efter 2016 Eventuel overskyende efterstillet kapital

38 Lov om finansiel virksomhed (FIL) Den finansielle sektors grundlov Mere end 400 paragraffer bare i selve loven Tilhørende bekendtgørelser og vejledninger m.v., herunder kapitalregler, regnskabsregler og de omfattende ledelsesregler

39 Forståeligt med øget fokus på bestyrelseskompetencerne i DK og udlandet Fordi ledelsessvigt har været årsag til flere bankkrak Fordi bestyrelser især skal være i stand til at sige fra over for en vækstorienteret, og samtidig for risikoivrig direktion Fordi bestyrelsesmedlemmer skal være mere på - og på forkant - og derfor skal have den fornødne indsigt i finansiel virksomhed, hvor regler og regulering bliver mere og mere kompleks og international Fordi den finansielle sektor skal leve op til et særligt samfundsansvar og sikre den finansielle stabilitet ULEMPE: Dygtigt drevne pengeinstitutter må også rette ind og betale!

40 Oversigt over bestyrelsesudvalg m.v. Revisionsudvalg Aflønningsudvalg Risikoudvalg Nomineringsudvalg Hvilke PI iht. FIL Børsnoteret eller balance over kr. 500 mio. Børsnoteret eller over 1000 ansatte Børsnoteret eller over 1000 ansatte Børsnoteret eller over 1000 ansatte Opgaver Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge interne kontroller, lovpligtig revision, m.v. Forberede bestyrelsens beslutninger i forhold til løn. Vurdere pengeinstituttets aflønningsforhold Rådgiver bestyrelsen om risikoprofil, strategi, produkter, aflønning Foreslå kandidater, måltal, vurdere bestyrelsens kompetencer Whistleblower Alle pengeinstitutter Særlig uafhængig kanal til indberetning af lovovertrædelser af finansiel regulering 40

41 Anbefalinger for god selskabsledelse Alle skal forholde sig til samtlige 47 anbefalinger efter et følg-eller-forklar princip Lige så godt at forklare som at følge! Vigtigt, hvis en anbefaling ikke følges, at forklare hvorfor, og måske hvad man gør i stedet for. Ikke så vigtigt at forklare noget, hvor man følger anbefalingerne Rapportering i forbindelse med årsrapporten for 2013

42 Tid til strategi og eksekvering? Ledelsen skal beskæftige sig med strategi, eksekvering, aktuel performance og sundhedstilstand (Torben Ballegaard Sørensen, The Value Adding Board it s focus & work ) For tiden guides finanssektoren til at koncentrere sig om de to sidste forhold! Det vil sige oceaner af analyser, beregninger, tal, kontroller og flueben! Hertil kommer, at strammere kapital- og likviditetskrav m.v. hæmmer vækstmulighederne Kriser viser sig aldrig at være ens! Vil de nuværende tiltag skærme mod den næste finanskrise? Vil den finansielle sektor kunne understøtte et nyt opsving? Eller bliver vi vidne til japanske tilstande og øget shadow banking?

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Aktuelle udfordringer i sektoren

Aktuelle udfordringer i sektoren Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter jk@lopi.dk Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 2014 DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 2014 FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 2014 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere