Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne"

Transkript

1 Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne Indlæg på PWC-seminar i Middelfart den 13. november 2013 v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter

2 Tidens største udfordringer 1. Det økonomiske og finansielle klima udlandet og herhjemme. 2. Likviditeten fremskaffelse, hvor, hvor meget, hvilken form 3. Kapitalen fremskaffelse, hvor, hvor meget, hvilken kapitaltype 4. Vækst i forretningsvolumen hvordan? Lav udlånsefterspørgsel, høj opsparing, Balancekrav mellem udlån og indlån m.v. begrænser muligheder, særligt når konjunkturerne vender 5. Øget bundlinje fordrer stram omkostningsstyring og effektivisering 6. Tilpasninger af forretningsmodellen - balancesammensætning, prissætning, produktområder, valg af underleverandører, geografisk dækning, bestyrelsessammensætning, tilpasninger til digitalisering og selvbetjening, opkøb, søge fusion etc. 7. Håndtering af ny regulering - herunder strengere kapitalkrav, øget compliance, bestyrelseskrav, EU-bankunion m.v.

3 Dansk privat opsparingsoverskud på ca. 180 mia. kr.

4 ECB s og Nationalbankens renteudmeldinger den 7. november 2013 ECB s pengepolitiske beslutninger: På mødet i dag traf ECB s styrelsesråd følgende pengepolitiske beslutninger: Renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer nedsættes med 25 basispoint til 0,25 pct. fra og med den operation, der afvikles den 13. november Renten på den marginale udlånsfacilitet nedsættes med 25 basispoint til 0,75 pct. med virkning fra den 13. november Renten på indlånsfaciliteten forbliver uændret på 0,00 pct. Nationalbankens rentesatser fastholdes: Udlånsrenten, renten på indskudsbeviser, foliorenten og diskontoen fastholdes. ECB har besluttet at nedsætte renten ved de primære markedsoperationer med 0,25 procentpoint og fastholde renten på indlånsfaciliteten. I den aktuelle likviditetssituation i euroområdet ligger pengemarkedsrenterne marginalt over renten på indlånsfaciliteten, der som nævnt fastholdes uændret. I lyset af at de pengepolitiske modparter bankerne har et stort placeringsbehov i Nationalbanken, er det de pengepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for kronekursen. På den baggrund fastholder Nationalbanken de pengepolitiske rentesatser. Nationalbankens rentesatser er: Udlånsrente: 0,20 procent Rente på indskudsbeviser: -0,10 procent Foliorente: 0,0 procent Diskonto: 0,0 procent

5 Likviditeten komfortabel på længere sigt? Nu et stort indlånsoverskud i sektoren FT: Overskud på 162 mia. kr. ekskl. repo, underskud på 63 mia. kr. inkl. repo, ult. juni 2013 ) LOPI et samlet overskud på 41 mia. kr. ult. juni 2013 (ingen repo) En del af det nuværende indlånsoverskud er midlertidig til låns Da pengemængden er ekstraordinær høj Da den private sektor har et historisk højt opsparingsoverskud Da økonomien stort set ikke vokser Øjensynligt strammere likviditetskrav forude LCR (det kortsigtede krav dækkende 30 dage) indfases gradvis fra 2015 (60%) til 2018 (100%), dog for SIFI er fuld indfasning fra 2015 NFSR (krav til stabil funding) fra 2016/17? Ophør af nuværende 152-krav i 201x??

6 Totalkredit og LOPI har lanceret fælles funding af prioritetslån Kunden får indlån og udlån i pengeinstituttet Udlån på SDO-pantebrev, der løbende kan overdrages til Totalkredit Pengeinstitut vælger om lånet skal overdrages til og fundes af Totalkredit Ved overdragelse til Totalkredit skal udlån overholde krav til ejendomsvurdering og credit scoring af kunden ligge inden for fastsatte rammer for LTV og kundekategori Totalkredit udsteder obligationer på baggrund af udlån på SDOpantebreve i pengeinstitutterne Pengeinstituttet varetager efter overdragelse af lån fortsat serviceringen af kunden 6

7 Fælles funding af prioritetslån i Totalkredit Udvikles i fællesskab mellem LP og Totalkredit/Nykredit samt de tre fælles edb-centraler Samarbejdet åbent for alle, der bruger Totalkredit Også for ikke-lp medlemmer Samarbejde om rentabel og bæredygtig model til funding gennem Totalkredit Prioritetslån Som supplement til realkreditudlån Et premium-produkt til gode kunder i gode ejendomme Giver umiddelbart mulighed for funding af op til 30-årige lån med belåning op til 60 procent Likviditetsmæssigt en styrke 7

8 Finanskrisens årsager Rangvid-rapporten En nuanceret og afbalanceret rapport Ikke én skurk, men mange faktorer både internationale og nationale som spillede sammen Krisen kom til os udefra, men nationale omstændigheder bevirkede, at krisen i Danmark blev dyb og langstrakt. Procyklisk finanspolitik For lempelig pengepolitik Et tilsyn, der lod pengeinstitutterne træde på speederen uden der var indsat airbags i bilen En pengeinstitutsektor, hvor risikotagningen var stor og også større end flere steder i udlandet Alt sammen resulterede i prisbobler på boliger, erhvervsejendomme, landbrugsjord og aktier Men - modsat Sydeuropa - ej statsgældskrise i DK 8

9 Mange glemte kirketårnsprincippet Flere pengeinstitutter opdagede desværre under krisen, at glemte man kirketårnsprincippet, kom det let til at hedde kirkegårdsprincippet i stedet Kirketårnsprincippet betyder ikke, at man kun bør være i en lille landsby, men at man blot bør beskæftige sig med det, der kan forstås, styres og overskues! 9

10 Nogle få har fortsat kapitaludfordringer, men generelt er sektoren robust (I) Fortsat høje nedskrivninger og stort solvensbehovstillæg Svage, gamle førkrise-lån inden for ejendomme og landbrug spøger stadig Tilsynet har strammet nedskrivningsregler- og praksis og det rammer ekstra hårdt ved stikprøver, der blot ganges op 10%-fradraget for finansielle aktier m.v. er procyklisk 8+modellen er procyklisk (jf. bl.a. 2%-grænsen og øvrige kreditrisici ) Privatkunder underkastes også stramt stikprøvetilsyn

11 Nogle få har fortsat kapitaludfordringer, men generelt er sektoren robust (II) Tilsynets strammere krav kan ramme standard-institutter særlig hårdt: Da større udlån til erhverv indgår i RVA med 100% (usikret), mens vægtene hos IRB-institutter typisk er under 50% De fleste mindre og mellemstore pengeinstitutter er rent hjemmemarkedsorienterede med relativt mange små-lån. Får ikke tilstrækkelig goodwill for denne spredning Der benyttes en gns.-tilgang pr. tilsynsgruppe 1-4, der ikke altid er retfærdig og velbegrundet Overgangen til 8+modellen betød en stramning hos de fleste. Modellen bør ikke strammes for engagementer under 2% (såkaldte øvrige kreditrisici ) nu hvor økonomien står stille

12 Gennemsnitlig solvensvægt ultimo 1. halvår 2013 Solvensvægt Gruppe 1 i alt 31% LOPI-medlemmer i alt 75% Gruppe 1: Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank og Sydbank

13 Antal pengeinstitutter i Danmark eksklusive filialer af udenlandske pengeinstitutter og FS Bank Kilde: Finanstilsynet, Pengeinstitutternes gruppeinddeling ultimo året.

14 LOPI-medlemsstatus 71 medlemmer 24 banker 37 sparekasser 5 andelskasser 1 bank i Grønland 2 banker og 2 sparekasser på Færøerne Ca ansatte og 600 filialer Knap 25 procent af privatkunderne i Danmark Tilsvarende markedsandel blandt SMV er Stærke lokale platforme, personlig kundekontakt og høj kundetilfredshed nye Dankortkunder netto i 2013(->okt.) 14

15 Solvensfriværdi ultimo 1. halvår 2013 Solvensfriværdi Antal LOPI-medlemmer > 2%-point 66 > 3%-point 59 > 4%-point 54 > 5%-point 51

16 LOPI - egenkapitalprocenter ultimo 1. halvår 2013 Egenkapitalprocent Antal medlemmer > 4,5% 70 > 7% 68 > 9,5% 65 Egenkapitalprocent 10%-fraktil 10,1% 25%-kvartil 13,7% Median 17,9% 75%-kvartil 22,0% 90%-fraktil 27,3%

17 LOPI - kapitalstruktur ultimo 1. halvår 2013 Antal medlemmer Beløb (mia. kr.) Egenkapital 71 35,3 Statslig hybrid kernekapital (kan medregnes til ult. 2017) 21 4,1 Anden hybrid kernekapital 16 1,9 Supplerende kapital 29 4,7 Efterstillet kapital i alt 39 10,7 Kendte indfrielser af statslig hybrid kernekapital i 3. kvartal 2013 på 0,4 mia. kr. er indregnet

18 LOPI - supplerende kapital ultimo 1. halvår 2013 Supplerende kapital til udløb (mia. kr.) Heraf skønnes medregnet til basiskapitalen (mia. kr.) Udløb ,1 0,0 Udløb ,7 0,4 Udløb ,3 0,7 Udløb ,1 0,1 Udløb ,1 0,1 Udløb ,3 0,3 Udløb efter ,1 2,1 I alt 4,7 3,7

19 JORDPRISER - HANDLER Observationer fra DLRs interne registreringer af handler i 2009 til 2013 H1 Stabilisering af jordpriserne siden 2011 Men fortsat begrænset antal handler Handler Område 2013 H1 t.kr/ha (antal) 2012 t.kr/ha (antal) 2011 t.kr/ha (antal ) 2010 t.kr/ha (antal) 2009 t.kr/ha (antal) Sjælland og øerne 165 (29) 166 (65) 164 (72) 159 (55) 182 (53) Fyn 149 (10) 148 (16) 151 (25) 149 (12) 175 (47) Syd- og Østjylland 134 (87) 134 (100) 134 (91) 146 (102) 181 (142) Nord- og Vestjylland 140 (44) 142 (113) 142 (103) 160 (95) 198 (162) Total - gennemsnit 141 (170) 145 (294) 146 (291) 154 (264) 187 (404) 19

20 18 anbefalinger Rangvid-rapporten 3 anbefalinger om det finansielle tilsyn Lemp ikke Fasthold og stram eventuelt reguleringen Større fokus på kundernes evne til at skabe likviditet og ikke kun på værdien af belånbare aktiver 3 konkrete anbefalinger af særlig betydning for pengeinstitutterne Stram tilsynsdiamanten for store engagementer Øgede muligheder for etablering af et kredit-bandit-register Særlige regler for simple og sikre lokale pengeinstitutter, der afgrænser aktiviteter efter kirketårnsprincippet Krav om bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer 1 anbefaling om indskydergarantifonden Indbetaling til fonden gøres risikobaseret 20

21 Rangvid-rapporten - om tilsynsdiamanten Udvalget anbefaler, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer I dag gælder en 125 % grænse for engagementer efter fradrag af sikkerheder > 10 % af basiskapitalen Der kan dog korrigeres for engagementer < 3 mio. kr. og engagementer < 1 mia. kr. til kreditinstitutter Der er flere mulige korrektioner Grænsen på 125 % nedsættes til eks. 100 % Definitionen af et stort engagement nedsættes (ønskes ikke) Supplerende kan der eventuelt lempes på de lovlige korrektionsmuligheder via beregningsmåden: Øge 3 mio. kr. grænsen Visse brancher holdes helt eller delvis uden for beregningen Flere typer sikkerheder skal kunne trækkes fra

22 En væsentlig pointe Advarsel: Et stort engagement kan nærme sig et almindeligt privatkunde-engagement hos de mindste pengeinstitutter En yderligere begrænsning kan hæmme pengeinstitutter i at drive almindelig bankvirksomhed og kan være til skade for væksten i samfundet Husk årsagen til anbefalingen! Udvalget har konstateret, at især institutternes eksponering mod store engagementer inden for erhvervsejendomssektoren er en væsentlig årsag til, at flere pengeinstitutter er blevet nødlidende. Udvalget bemærker, at det var samme forhold, der gjorde sig gældende under den forrige bankkrise i starten af 1990 erne. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer. (Rangvid-rapporten s. 39, egen understregning)

23 Det justerede kapitalgrundlag skal bruges for store engagementer Det justerede kapitalgrundlag er summen af: Kernekapitalen + Supplerende kapital, der udgør op til 1/3 af kernekapitalen Særlig overgangsregel for det justerede kapitalgrundlag Den supplerende kapital kan udgøre op til 100 % af kernekapitalen i % af kernekapitalen i % af kernekapitalen i 2016 Herefter 33 % Artikel 4 stk. 1, nr. 71 og artikel 494

24 Simple regler til simpel bankdrift - Udvalget anbefaler, at der arbejdes internationalt for et simplere regelsæt for simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet - Herunder afgrænsning af kirketårnsprincippet - Nuværende international finansiel regulering f.eks. CRD IV åbner ikke mulighed for denne differentiering Vi hilser anbefalingen velkommen, som også bør omfatte mindre banker og andelskasser! I praksis måske nok svær at gennemføre Fornuftigt og positivt med øget brug af proportionalitetsprincip, så et lille pengeinstitut i Vestjylland ikke skal underlægges de samme krav, som eksempelvis en stor tysk multinational bank 24

25 Disposition Kapitalbrøken i relation til CRD IV Indfases frem til 2022 Nye definitioner af kapital Nye bufferkrav Udfasning af gammel kapital Nye krav til minimumskapital Fradrag Kapital Vægtede poster = Egentlig kernekapitalprocent Kernekapitalprocent Solvensprocent Gælder fuldt ud fra 2014 SMV rabat Vægtning af nødlidende engagementer Eksponering mod kreditinstitutter

26 De nye kapitalkrav Bedre kapital og mere kapital Fra rigidt system til tålmodigt system Overskridelse af kapitalkrav (på nær 8%-kravet) medfører kun sanktioner, men ikke lukning Det samme gælder for søjle II kravet, idet overskridelse her dog medfører hårdere sanktioner (i yderste konsekvens lukning) Konsekvensen af det mere tålmodige system vil blive, at kravet til komfortbuffer mindskes Kapitalkravene indfases frem til 2019 Fra 2014 øget krav til den egentlige kernekapital Fra 2014 vil en del efterstillet kapital ikke kunne medregnes (kapital med rente step-up er udfordret) Fra 2016 indfases nye kapitalbuffere Fra 2018 kan statslig hybrid kapital ikke længere medregnes

27 Generelle kapitalkrav (Det hårde krav!) ekskl. bufferkrav % af vægtede aktiver Total 8% T2; 4% T2; 2,5% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T1; 2% Core T1; 2% Total 8% T1; 1,5% Core T1; 4% Total 8% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% Total 8% Core T1; 4,5% I dag T2 (supplerende kapital) T1 (none core T1) CET1 (core T1) Hertil skal lægges 8+ tillægget

28 CRD IV -Generelle kapitalkrav inkl. Konjunkturbuffer (de bløde krav!) % af vægtede aktiver Total 8% T2; 4% T2; 2,5% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T2; 2% T1; 2% Core T1; 2% Total 8% T1; 1,5% Core T1; 4% Total 8% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% T1; 1,5% Core T1; 4,5% Total 9,25% 0,625 0,625 Core T1; 4,5% Total 10,5% +1,25% 1,25% Core T1; 4,5% Total 11,75% +1,875% 1,875% Core T1; 4,5% Total 13% +2,5% 2,5% Core T1; 4,5% I dag Konjunkturbuffer (core T1) Bevaringsbuffer (core T1) T2 (supplerende kapital) T1 (none core T1) CET1 (core T1)

29 Alle bør i 2019 være oppe på 17 procent (ekskl. SIFI) 13,5 procent bør da være egenkapital (givet 2% i søjle II-tillæg) En solvens på minimum 17 procent fordres fremadrettet Den skal næsten alene opfyldes med egenkapital Maksimalt 2 procent supplerende kapital Maksimalt 1,5-3,5 procent hybrid kapital - afhængig af, hvor meget supplerende kapital man har Oven på de 17 procent kommer eventuelle SIFI-tillæg (1-3 procent) Bufferkrav og 8+ tillæg er additive. Man kan ikke bruge kapitalen 2 gange Sanktionerne ved overskridelse af 8+ tillægget er hårdere end ved overskridelse af Søjle I bufferkravene

30 To nye og væsentlige regler for fradrag i kapitalen Kapitalinstrumenter i den finansielle sektor 1. Fradrag skal fremover som udgangspunkt ske i den egentlige kernekapital I dag fordeles flere fradrag mellem kernekapital og supplerende kapital Disse fradrag flyttes fremadrettet til fradrag i den egentlige kernekapital Dette sker dog via en overgangsordning De væsentligste fradrag, som flyttes er: Fradrag for væsentlige besiddelser i den finansielle sektor (>10%) Fradrag for ikke væsentlige besiddelser i den finansielle sektor (< 10%) Fradrag for væsentlige besiddelser uden for den finansielle sektor (> 15%/60%) Definition af finansiel virksomhed udvides til også at dække pensions- og forsikringsselskaber CRR: Artikel 42-49, 56-60, 66-70

31 Fradrag i kapitalen - overgangsordning Fradrag fra 50 procent i kernekapital og 50 procent i supplerende flyttes gradvist til fradrag 100 procent i egenkapitalen Egenkapital Kernekapital Supplerende kapital I dag 50 % 50 % % 40 % 40 % % 30 % 30 % % 20 % 20 % % 10 % 10 % % 0 % 0 % CRR: Artikel 472

32 To nye og væsentlige regler for fradrag i kapitalen (II) Kapitalinstrumenter i den finansielle sektor 2. Størrelsen af fradraget beregnes fra 2014 ud fra den egentlige kernekapital og ikke som i dag af basiskapitalen (ingen overgangsordning!) Betyder at det samlede fradrag stiger fra 1. januar, hvis instituttet har andre kapitalformer end egentlig kernekapital Har derfor stor effekt for banker med væsentlige ansvarlige kapitalelementer Har ingen effekt hvis instituttets kapital alene består af egentlig kernekapital Eksempel Fradrags- Beløb rabat = 10 % Basiskapital Egentlig kernekapital 60 6 Finansielle aktier 15 Til fradrag gamle regler 5 Til fradrag nye regler 9 CRR: Artikel 46

33 To vigtige CRD IV konsekvenser på vægtede poster 1. Der indføres en SMV-rabat 2. Højere vægt til flere problemengagementer

34 1) Lempelser for SMV er med faktor 0,7619 Stor politisk fokus på SMV er, der spiller en afgørende rolle for skabelse af vækst og beskæftigelse i Europa Kommissionen har derfor vedtaget i hvert fald for en treårig periode - at friholde pengeinstitutterne for et øget kapitalkrav overfor SMV er Kapitalkravsstigningen fra 8 til 10,5 procent udgør en stigning på 31,25 procent. Denne stigning elimineres ved at gange med 0,7619 SMV er afgrænses til virksomheder med omsætning <50 mio. euro (ca. 375 mio. kr.) Lempelsen gælder for engagementer <1,5 mio. euro (ca. 11 mio. kr.) Ej lempelse hvis engagement er misligholdt/nedskrevet

35 2) Højere vægtning af nødlidende engagementer I dag tildeles engagementer med 90 dage i restance en højere vægt Fra 2014 tildeles også højere vægt til engagementer Hvor instituttet anser det for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, uden at der gribes til foranstaltninger, så som at realisere en eventuel sikkerhed (OIV-engagementer) Den forøgede vægt på den usikrede eksponering a) 150 pct. hvis nedskrivning < 20 pct. b) 100 pct. hvis nedskrivning > 20 pct. c) 100 pct. Hvis pant i fast ejendom som normalt tillader lav vægt CRR: Artikel 127

36 Konsekvenser i 2014 Vægtede poster mindskes Mindskes som følge af SMV rabatten (mindst frem til 2017) Bliver større som følge af ny definition af nødlidende engagementer Kapitalgrundlaget mindskes Den egentlige kernekapital mindskes som følge af, at en del af fradraget for finansielle kapitalposter flyttes hertil samt at fradraget generelt forøges En række kapitalelementer udfases eller kan ikke mere medregnes. Kravet til egentlig kernekapital stiger Begrænsning på hvor meget efterstillet kapital, der kan anvendes

37 Kapitalplaner frem til 2019 Vigtigt at udarbejde kapitalplaner frem til 2019 som bør godkendes og drøftes i bestyrelsen Planer der viser fremskrivning af de tre kapitalprocenter Den egentlige kernekapitalprocent Kernekapitalprocenten Solvensprocenten (Den justerede kapital til store engagementer m.v.) Beregn forventet solvensmæssig friværdi for de tre første kapitalposter under hensyntagen til Forventet konsolidering Udfasning af gammel kapital Ophør af statslig hybrid kapital i 2017 Indfasning af de nye kapitalkrav Indfasning af nye fradragsregler Vær forsigtig med hensyn til indregning af SMV rabat efter 2016 Eventuel overskyende efterstillet kapital

38 Lov om finansiel virksomhed (FIL) Den finansielle sektors grundlov Mere end 400 paragraffer bare i selve loven Tilhørende bekendtgørelser og vejledninger m.v., herunder kapitalregler, regnskabsregler og de omfattende ledelsesregler

39 Forståeligt med øget fokus på bestyrelseskompetencerne i DK og udlandet Fordi ledelsessvigt har været årsag til flere bankkrak Fordi bestyrelser især skal være i stand til at sige fra over for en vækstorienteret, og samtidig for risikoivrig direktion Fordi bestyrelsesmedlemmer skal være mere på - og på forkant - og derfor skal have den fornødne indsigt i finansiel virksomhed, hvor regler og regulering bliver mere og mere kompleks og international Fordi den finansielle sektor skal leve op til et særligt samfundsansvar og sikre den finansielle stabilitet ULEMPE: Dygtigt drevne pengeinstitutter må også rette ind og betale!

40 Oversigt over bestyrelsesudvalg m.v. Revisionsudvalg Aflønningsudvalg Risikoudvalg Nomineringsudvalg Hvilke PI iht. FIL Børsnoteret eller balance over kr. 500 mio. Børsnoteret eller over 1000 ansatte Børsnoteret eller over 1000 ansatte Børsnoteret eller over 1000 ansatte Opgaver Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge interne kontroller, lovpligtig revision, m.v. Forberede bestyrelsens beslutninger i forhold til løn. Vurdere pengeinstituttets aflønningsforhold Rådgiver bestyrelsen om risikoprofil, strategi, produkter, aflønning Foreslå kandidater, måltal, vurdere bestyrelsens kompetencer Whistleblower Alle pengeinstitutter Særlig uafhængig kanal til indberetning af lovovertrædelser af finansiel regulering 40

41 Anbefalinger for god selskabsledelse Alle skal forholde sig til samtlige 47 anbefalinger efter et følg-eller-forklar princip Lige så godt at forklare som at følge! Vigtigt, hvis en anbefaling ikke følges, at forklare hvorfor, og måske hvad man gør i stedet for. Ikke så vigtigt at forklare noget, hvor man følger anbefalingerne Rapportering i forbindelse med årsrapporten for 2013

42 Tid til strategi og eksekvering? Ledelsen skal beskæftige sig med strategi, eksekvering, aktuel performance og sundhedstilstand (Torben Ballegaard Sørensen, The Value Adding Board it s focus & work ) For tiden guides finanssektoren til at koncentrere sig om de to sidste forhold! Det vil sige oceaner af analyser, beregninger, tal, kontroller og flueben! Hertil kommer, at strammere kapital- og likviditetskrav m.v. hæmmer vækstmulighederne Kriser viser sig aldrig at være ens! Vil de nuværende tiltag skærme mod den næste finanskrise? Vil den finansielle sektor kunne understøtte et nyt opsving? Eller bliver vi vidne til japanske tilstande og øget shadow banking?

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

PwC s bankseminar 2013. Ulrik Nødgaard. 13. november 2013

PwC s bankseminar 2013. Ulrik Nødgaard. 13. november 2013 PwC s bankseminar 2013 Ulrik Nødgaard 13. november 2013 Agenda Nedskrivninger Seneste udvikling i sektoren Ændring af 8+ vejledning Krisehåndteringsdirektiv og Bankunion AQR/CA IRB Likviditet, indfasning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere