EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse PE v01-00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse PE v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE v02-00) Kurt Lechner Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF Rådets fælles holdning (9948/2/2007 C6-0315/ /0222(COD)) Rådets fælles holdning Ændringsforslag Ændringsforslag af Wolfgang Bulfon Ændringsforslag 123 Betragtning 9 (9) Fuldstændig harmonisering er nødvendig for at sikre, at alle forbrugere i Fællesskabet nyder samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et ægte indre marked. Medlemsstaterne bør derfor ikke kunne bibeholde eller indføre andre bestemmelser på nationalt plan end dem, der er fastsat i dette direktiv. Sådanne restriktioner bør dog kun gælde på de områder, hvor der er fastsat harmoniserede bestemmelser i dette direktiv. Hvor der ikke findes harmoniserede bestemmelser, bør medlemsstaterne fortsat kunne bibeholde eller indføre national lovgivning. Medlemsstaterne kan følgelig f.eks. bibeholde eller indføre nationale (Vedrører ikke den danske tekst) AM\ doc PE v01-00

2 bestemmelser om, at sælgeren eller tjenesteyderen og kreditgiveren hæfter solidarisk. Et andet eksempel på denne mulighed for medlemsstaterne kunne være bibeholdelse eller indførelse af nationale bestemmelser om annullering af en aftale om køb af varer eller levering af tjenesteydelser, hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret i forbindelse med kreditaftalen. I den forbindelse bør medlemsstaterne for tidsubegrænsede kreditaftaler kunne fastsætte en minimumsperiode, der skal strække sig fra det tidspunkt, hvor kreditgiveren anmoder om tilbagebetaling, og til den dag, hvor kreditten skal betales tilbage. Or. de (Vedrører ikke den danske tekst) Ændringsforslag af Andreas Schwab Ændringsforslag 124 Betragtning 10 (10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler (10) Anvendelsesområdet for og definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs PE v /76 AM\ doc

3 med beløb på under 200 EUR eller på over EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser. anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 500 EUR eller på over EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser. Or. de Ændringsforslag af Olle Schmidt og Janelly Fourtou Ændringsforslag 125 Betragtning 10 (10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 200 EUR eller på over EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, (10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 200 EUR eller på over EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, AM\ doc 3/76 PE v01-00

4 der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser. der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser. En typisk kreditaftale er sjældent på over EUR, så den øvre beløbsgrænse for kreditaftaler kan derfor godt sænkes. Ved at holde den nedre beløbsgrænse på 200 EUR bliver det muligt at lade sms-lån omfatte af direktivet om forbrugerkredit. I Sverige er en ny type "kviklån" blevet et hurtigt voksende problem, navnlig for teenagere. Kviklån kan optages telefonisk, og normalt indsættes pengene på ens konto inden for 15 minutter. I betragtning af at anvendelsen af denne form for lån vil kunne sprede sig til hele Europa, og af de mange finansielle problemer, det har skabt for teenagere, vil det være tilrådeligt at lade den nedre beløbsgrænse være på 200 EUR. Se artikel 2, stk. 2, litra c). Ændringsforslag af André Brie, Marco Rizzo og Eva-Britt Svensson Ændringsforslag 126 Betragtning 11 (11) I forbindelse med specifikke kreditaftaler, som kun nogle bestemmelser i dette direktiv finder anvendelse på, bør medlemsstaterne ikke kunne vedtage national lovgivning til gennemførelse af andre bestemmelser i dette direktiv. Medlemsstaterne bør imidlertid fortsat i deres nationale lovgivning kunne regulere de aspekter af sådanne typer kreditaftaler, der ikke harmoniseres ved dette direktiv. (11) I forbindelse med specifikke kreditaftaler, som kun nogle bestemmelser i dette direktiv finder anvendelse på, bør medlemsstaterne ikke kunne vedtage national lovgivning til gennemførelse af andre bestemmelser i dette direktiv. Desuden bør medlemsstaterne fortsat i deres nationale lovgivning kunne regulere de aspekter af sådanne typer kreditaftaler, der ikke harmoniseres ved dette direktiv. Ændringsforslag af Bill Newton Dunn Ændringsforslag 127 Betragtning 12 a (ny) PE v /76 AM\ doc

5 12a) Dette direktiv finder ikke anvendelse på visse typer kreditaftaler såsom kort til henstand med betalingen (kontokort), der ikke tilskrives renter, undtagen når betingelserne for disse kort ikke overholdes, og hvor hvilke der kun opkræves faste gebyrer, der ikke ændres uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på kortet. I forbindelse med sådanne kreditaftaler bør medlemsstaterne kunne bibeholde eller indføre deres egne regler. Kontokort (også kaldet kort til henstand med betalingen) er strengt taget ikke rigtige kreditinstrumenter, men snarere et spørgsmål om udsat betaling fra kunden til udstederen. Udstederen betaler leverandøren på vegne af kunden, og sidstnævnte betaler hver måned hele beløbet tilbage til udstederen efter at have modtaget en opgørelse. For kontokort gælder der desuden kun faste årlige gebyrer, hvis størrelse forbliver ens uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på et sådant kort. Ændringsforslag af Heide Rühle Ændringsforslag 128 Betragtning 12 a (ny) 12a) Dette direktiv finder ikke anvendelse på visse typer kreditaftaler såsom kort til henstand med betalingen (kontokort), der ikke tilskrives renter, undtagen når betingelserne for disse kort ikke overholdes, og for hvilke der kun opkræves faste gebyrer, der ikke ændres uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på kortet. I forbindelse med sådanne kreditaftaler bør medlemsstaterne kunne bibeholde eller indføre deres egne regler. Kontokort (også kaldet kort til henstand med betalingen) er strengt taget ikke rigtige AM\ doc 5/76 PE v01-00

6 kreditinstrumenter, men snarere et spørgsmål om udsat betaling fra kunden til udstederen. Udstederen betaler leverandøren på vegne af kunden, og sidstnævnte betaler hver måned hele beløbet tilbage til udstederen efter at have modtaget en opgørelse. For kontokort gælder der desuden kun faste årlige gebyrer, hvis størrelse forbliver ens uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på et sådant kort. Ændringsforslag af André Brie, Marco Rizzo og Eva-Britt Svensson Ændringsforslag 129 Betragtning 19 (19) De samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten bør omfatte alle omkostninger, herunder renter, provisioner, afgifter, honorarer til kreditformidlere og andre honorarer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, bortset fra notarialgebyrer. Kreditgiverens faktiske kendskab til omkostningerne bør vurderes objektivt, under hensyntagen til kravene til erhvervsmæssig agtpågivenhed. (19) De samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten bør omfatte alle omkostninger, herunder renter, provisioner, afgifter, honorarer til kreditformidlere og andre honorarer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen. Kreditgiverens faktiske kendskab til omkostningerne bør vurderes objektivt, under hensyntagen til kravene til erhvervsmæssig agtpågivenhed. Ændringsforslag af Andreas Schwab Ændringsforslag 130 Betragtning 24 Medlemsstaterne kan fastsætte regler om den mulige bindende karakter af de oplysninger, der gives til forbrugeren forud for indgåelsen af kreditaftalen, og det tidsrum, hvor de er bindende for kreditgiveren. udgår Or. fr I medfør af denne betragtning har medlemsstaterne, når de gennemfører reglerne om de oplysninger, der skal gives forud for aftaleindgåelsen, mulighed for helt efter eget skøn at vurdere den mulige bindende karakter af de oplysninger, der gives til forbrugeren. Da oplysning forud for aftaleindgåelse er en af direktivets vigtigste landvindinger, kan det PE v /76 AM\ doc

7 vanskeligt accepteres, at den bindende karakter overlades til medlemsstaternes skøn. Ændringsforslag af Mia De Vits Ændringsforslag 131 Betragtning 27 (27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren også søge i relevante databaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige databaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere i den pågældende medlemsstat. (27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed er kreditgiveren forpligtet til at konsultere en central database, der føres af myndighederne, og som registrerer de udestående kreditter. Adgangen til denne centrale database bør sikres på en ikke-diskriminerende måde for alle kreditgivere. Or. nl For at forebygge overdreven gældsættelse bør kreditgiverne forpligtes til at konsultere en central database vedrørende forbrugerens kreditværdighed, inden der ydes en kredit. Konsultationen heraf bør registreres af myndighederne. Ændringsforslag af Sharon Bowles og Diana Wallis Ændringsforslag 132 Betragtning 27 (27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren også søge i relevante databaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige databaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er (27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren også søge i relevante databaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige databaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er AM\ doc 7/76 PE v01-00

8 ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere i den pågældende medlemsstat. ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere i den pågældende medlemsstat. For at gøre det muligt for kreditgivere at anvende kreditvurderingsmodeller til at foretage en effektiv vurdering af forbrugerens kreditstatus og kapacitet til at optage ny kredit bør kreditvurderingsformidlere have ikkediskriminerende adgang til depersonaliserede kreditoplysninger om forbrugerne fra disse private eller offentlige databaser. Kreditgiverne bør kunne anvende kreditvurderingsmodeller, således at de effektivt kan vurdere forbrugerens kreditstatus og kapacitet til at optage ny kredit. Kreditvurderingsformidlere udarbejder de prognosemodeller, som kreditgiverne anvender til at analysere risici i forbindelse med individuelle kreditoplysninger. De spiller en afgørende rolle for nedsættelse af omkostningerne og udvidelse af mulighederne for forbrugerne, idet de hjælper kreditgiverne med at foretage præcise risikovurderinger. Ændringsforslag af Malcolm Harbour Ændringsforslag 133 Betragtning 27 a (ny) 27a) Kreditvurderingsformidlere anvender statistiske modelleringsteknikker til at analysere depersonaliserede forbrugerkreditoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af analytiske prognosemodeller, der på upartisk vis kan anvendes til at evaluere den kreditsøgende forbrugers kreditværdighed og kreditkapacitet. Eftersom kreditvurderingsformidlere tydeligvis fremmer grænseoverskridende bevilling af kredit, bør medlemsstaterne sikre, at deres nationale regler ikke forhindrer disses arbejde, og at forbrugerne efter anmodning og på et rimeligt, kommercielt grundlag har ret til adgang til deres personlige PE v /76 AM\ doc

9 kreditvurdering. Ændringsforslag af Toine Manders Ændringsforslag 134 Betragtning 27 a (ny) 27a) Kreditvurderingsformidlere spiller en vigtig rolle i udviklingen af et effektivt forbrugerkreditmarked, idet de udarbejder de modeller, der gør det muligt for kreditgiverne at foretage en effektiv vurdering af forbrugerens kreditstatus og kapacitet til at optage ny kredit. Medlemsstaterne bør sikre, at kreditvurderingsformidlerne opererer på lige vilkår i forbindelse med deres udvikling af disse kreditvurderingsmodeller til kreditgivere. Kreditvurderingsformidlere udarbejder analytiske prognosemodeller, som kreditgivere kan anvende til at evaluere den kreditsøgende forbrugers kreditværdighed og kreditkapacitet. Ændringsforslag af Janelly Fourtou og Andrea Losco Ændringsforslag 135 Betragtning 33 (33) Med henblik på en tilnærmelse af procedurerne for udøvelse af fortrydelsesretten på områder, der ligner hinanden, bør der fastsættes en fortrydelsesret, uden betaling af bod og uden forpligtelse til at give en begrundelse på vilkår svarende til dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. udgår AM\ doc 9/76 PE v01-00

10 Or. fr Jf. begrundelsen til artikel 14, stk. 1. Ændringsforslag af Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès og Andreas Schwab Ændringsforslag 136 Artikel 2, stk. 2, litra c c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR Or. fr Det loft, Rådet har fastsat for direktivets anvendelsesmåde, er langt højere end den gennemsnitlige forbrugerkredit, der normalt gives i de forskellige medlemsstater. Således vil kredit til helt andre formål end almindeligt forbrug, og med helt andre egenskaber (varighed, garantier, risici osv.), være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Loftet bør derfor nedsættes til euro. Ændringsforslag af Olle Schmidt og Janelly Fourtou Ændringsforslag 137 Artikel 2, stk. 2, litra c c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR En typisk kreditaftale er sjældent på over EUR, så den øvre beløbsgrænse for kreditaftaler kan derfor godt sænkes. Ved at holde den nedre beløbsgrænse på 200 EUR bliver det muligt at lade sms-lån omfatte af direktivet om forbrugerkredit. I Sverige er en ny type "kviklån" blevet et hurtigt voksende problem, navnlig for teenagere. Kviklån kan optages telefonisk, og normalt indsættes pengene på ens konto inden for 15 minutter. I betragtning af at anvendelsen af denne form for lån vil kunne sprede sig til hele Europa, og af de mange PE v /76 AM\ doc

11 finansielle problemer, det har skabt for teenagere, vil det være tilrådeligt at lade den nedre beløbsgrænse være på 200 EUR. Ændringsforslag af Béatrice Patrie og Bernadette Vergnaud Ændringsforslag 138 Artikel 2, stk. 2, litra c c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over EUR Or. fr Med et loft på euro vil kreditter til andre formål end almindeligt forbrug, som f.eks. udførelse af omfattende arbejder eller finansiering af transaktioner vedrørende ejendomsforvaltning, og med helt andre egenskaber (varighed, garantier, risici osv.), være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Direktivets anvendelsesområde bør derfor begrænses til euro. Ændringsforslag af Wolfgang Bulfon Ændringsforslag 139 Artikel 2, stk. 2, litra d d) leje- eller leasingaftaler, hvor der ikke er fastsat nogen pligt til at købe aftalegenstanden, hverken i selve aftalen eller i en separat aftale; der anses at foreligge en pligt, hvis dette besluttes ensidigt af kreditgiveren d) leje- eller leasingaftaler, hvor der ikke er fastsat nogen pligt til at købe aftalegenstanden, hverken i selve aftalen eller i en separat aftale; der anses at foreligge en pligt, hvis dette besluttes ensidigt af kreditgiveren i henhold til aftalen Or. de Dette sikrer, at pligten indgår i den skriftlige aftale, og at kreditgiveren ikke ensidigt og vilkårligt kan træffe en beslutning om den. AM\ doc 11/76 PE v01-00

12 Ændringsforslag af Wolf Klinz Ændringsforslag 140 Artikel 2, stk. 2, litra e e) kreditaftaler i form af kassekredit, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden en måned e) kreditaftaler i form af kassekredit, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden tre måneder Or. de Kassekreditter med en løbetid på mindre end tre måneder bør ikke være omfattet af direktivets anvendelsesområde, da dette ellers ville medføre unødvendig og utilsigtet bureaukratisering. Ændringsforslag af Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès og Andreas Schwab Ændringsforslag 141 Artikel 2, stk. 2, litra f f) kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, og kreditaftaler, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden tre måneder, og som kun er forbundet med ubetydelige omkostninger f) kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, og kreditaftaler, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden tre måneder Or. fr Kreditaftaler af under 3 måneders varighed, som er gratis eller "forbundet med ubetydelige omkostninger", er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, som imidlertid omfatter aftaler af under 3 måneders varighed, der er forbundet med omkostninger. Direktivforslaget pålægger således visse regler, der kunne gøre det mindre attraktivt at anvende denne finansieringstype. Imidlertid er disse kreditter et særdeles nyttigt middel til fremme af kundeloyaliteten. De udgør også et vigtigt element i kommercielle partnerskaber mellem distributører og kreditgivere. PE v /76 AM\ doc

13 Ændringsforslag af Wolfgang Bulfon Ændringsforslag 142 Artikel 2, stk. 2, litra h h) kreditaftaler, som er indgået med et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, eller med et kreditinstitut som defineret i artikel 4 i Rådets direktiv 2006/48/EF med henblik på at gøre det muligt for en investor at foretage en transaktion vedrørende et eller flere værdipapirer anført i afsnit C i bilag I til direktiv 2004/39/EF, såfremt det investeringsselskab eller kreditinstitut, som yder kreditten, er involveret i den pågældende transaktion udgår Or. de Kreditaftaler, hvortil der er knyttet værdipapirtransaktioner, bør ikke udelukkes fra direktivets anvendelsesområde. Netop sådanne forretninger tilbydes på tværs af grænserne, og derfor skal det omhandlede direktiv yde forbrugerne fuld beskyttelse (navnlig med hensyn til oplysningskravene). Dertil kommer, at et kreditfinansieret værdipapirkøb er en særlig risikofyldt forretning, da kredittens samlede omkostninger bør være lavere end investeringsafkastet, hvilket man vel kun kan gøre sig forhåbning om i forbindelse med meget risikofyldte investeringer. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 143 Artikel 2, stk. 2, litra i i) kreditaftaler, som er resultatet af et forlig indgået for retten eller et andet ved lov beføjet organ i) kreditaftaler, som er resultatet af en aftale indgået for retten eller et andet ved lov beføjet organ Or. de AM\ doc 13/76 PE v01-00

14 Begrebet aftale er bredere end begrebet forlig. Dette sikrer, at alt, hvad man er nået til enighed om ved retten, er omfattet af bestemmelsen. Ændringsforslag af Wolf Klinz Ændringsforslag 144 Artikel 2, stk I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-g), l), p), og r)-u), artikel 10, stk. 3, artikel 12, artikel 15, artikel 16, stk. 1, første punktum, artikel 17 og artikel anvendelse. De oplysninger, der skal indgå i kreditaftaler af denne art, omfatter også oplysninger om de omkostninger, der påløber fra sådanne kreditaftalers indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger. udgår Or. de Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 145 Artikel 2, stk I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-g), l), p), og r)-u), artikel 10, stk. 3, artikel 12, artikel 15, artikel 16, stk. 1, første punktum, artikel I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 10, stk. 3a, artikel 17 og artikel anvendelse. PE v /76 AM\ doc

15 og artikel anvendelse. Or. de Tilpasning til den foretagne ændring. Ændringsforslag af Marianne Thyssen Ændringsforslag 146 Artikel 2, stk I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-g), l), p), og r)-u), artikel 10, stk. 3, artikel 12, artikel 15, artikel 16, stk. 1, første punktum, artikel 17 og artikel anvendelse. De oplysninger, der skal indgå i kreditaftaler af denne art, omfatter også oplysninger om de omkostninger, der påløber fra sådanne kreditaftalers indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger. 3. I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 6, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-g), l), p), og r)-u), artikel 10, stk. 3, artikel 12, artikel 15, artikel 16, stk. 1, første punktum, artikel 17 og artikel anvendelse. De oplysninger, der skal indgå i kreditaftaler af denne art, omfatter også oplysninger om de omkostninger, der påløber fra sådanne kreditaftalers indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger. Or. nl Af hensyn til en passende forbrugerbeskyttelse er det nødvendigt, at kreditgivernes og kridtformidlernes forpligtelser, jf. artikel 5, stk. 6, ligeledes finder anvendelse på de aftaler, der er omfattet af artikel 6. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 147 Artikel 2, stk. 4 AM\ doc 15/76 PE v01-00

16 4. I forbindelse med kreditaftaler i form af overtræk finder kun artikel 1 til 3, artikel 18 og 20 samt artikel 22 til 32 anvendelse. udgår Or. de Overtræk befinder sig stadig inden for direktivets anvendelsesområde og er fortsat forbundet med en lang række oplysningsforpligtelser. Disse overtræk skal give kredittager mulighed for nemt, formløst og hurtigt at få en kortfristet kredit ved at foretage overtræk på kontoen. Såfremt der knyttes strenge oplysningsforpligtelser og formkrav til sådanne kreditter, mistes den fleksibilitet, som kunderne efterspørger og gerne vil acceptere. Derfor bør overtræk undtages fuldstændig fra anvendelsesområdet. Ændringsforslag af Heide Rühle Ændringsforslag 148 Artikel 3, litra a a) "forbruger": en fysisk person, der i forbindelse med transaktioner, som er omfattet af dette direktiv, ikke handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed a) "forbruger": en fysisk person, der i forbindelse med transaktioner, som er omfattet af dette direktiv, handler med formål for øje, der primært, men ikke udelukkende ligger uden for hans erhvervsmæssige virksomhed Det er nødvendigt at lade kreditter, der gives til en fysisk person med formål for øje, der hovedsagelig, men ikke udelukkende er personlige, omfatte af direktivets anvendelsesområde. Dette ville eksempelvis omfatte køb af en computer, der en gang imellem anvendes til at udarbejde tekster til erhvervsmæssige formål, eller køb af en bil, der lejlighedsvis anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Ændringsforslag af André Brie, Marco Rizzo og Eva-Britt Svensson Ændringsforslag 149 Artikel 3, litra a PE v /76 AM\ doc

17 a) "forbruger": en fysisk person, der i forbindelse med transaktioner, som er omfattet af dette direktiv, ikke handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed a) "forbruger": en fysisk person, der i forbindelse med transaktioner, som er omfattet af dette direktiv, handler med formål for øje, der hovedsagelig, men ikke udelukkende ligger uden for hans erhvervsmæssige virksomhed Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 150 Artikel 3, litra d d) "kassekredit": en udtrykkelig kreditaftale, hvorved en kreditgiver stiller midler til rådighed for en forbruger, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto d) "kassekredit": en kreditaftale, hvorved en kreditgiver stiller muligheden for at gøre brug af en kredit i form af en kreditramme, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto, til rådighed for forbrugeren Or. de Kassekreditter er en option, som kunden har til at dække et finansieringsbehov, som denne oftest kun har i en kortere periode. Ved hjælp af de foreliggende ændringer skabes en passende balance mellem de nødvendige og hensigtsmæssige oplysningsforpligtelser for kunderne og de dermed forbundne administrative omkostninger for kreditgiveren. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 151 Artikel 3, litra e e) "overtræk": et stiltiende accepteret overtræk, hvorved en kreditgiver tillader, at en forbruger disponerer over midler, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto eller den aftalte kassekredit udgår AM\ doc 17/76 PE v01-00

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat B - Forbrugeranliggender B5 - Finansielle tjenesteydelser RESUMÉ 1. Baggrund Med direktiv 87/102/EØF 1 om forbrugerkredit,

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere