Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet"

Transkript

1 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr København 2009

2 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Telefax ISBN: ISBN internet: Tryk: Schultz Grafisk Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning... 9 Kapitel 2. Sammenfatning Kapitel 3. Generelle bemærkninger om forbrugerkreditdirektivet 3.1. Baggrund Forbrugerkreditdirektivets indhold Kapitel 4. Reguleringsmæssige valg ved gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet 4.1. Generelle bemærkninger Lempeligere regulering for visse organisationer Lempeligere regulering af kreditaftaler om henstand eller ændret tilbagebetaling på baggrund af misligholdelse Angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklamer uden angivelse af rentesats mv Oplysning om de årlige omkostninger i procent i forbindelse med reklame for særlige kassekreditter Oplysning om de årlige omkostninger i procent forud for aftaleindgåelsen i forbindelse med særlige kassekreditter Nationale regler om gyldig indgåelse af kreditaftaler i overensstemmelse med fællesskabsretten Angivelse af de årlige omkostninger i procent i kreditaftalen Forkortet frist for fortrydelsesret ved national lovgivning om frist for at stille midler til rådighed Modifikationer til førtidig tilbagebetaling Kreditgiveres og kreditformidleres bistand til forbrugeren Kapitel 5. Anvendelse af forbrugerkreditdirektivets bestemmelser uden for det område, som direktivet regulerer 5.1. Generelle bemærkninger Kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom

4 5.3. Kreditaftaler til finansiering af erhvervelse af grundarealer eller bygninger mv Kreditaftaler med kreditbeløb på under 200 EUR eller over EUR Leje- eller leasingaftaler uden pligt til at købe aftalegenstanden Kassekreditter, hvor kreditten skal betales tilbage inden en måned Kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden omkostninger mv Kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Kreditaftaler med investeringsselskaber eller kreditinstitutter med henblik på visse transaktioner Kreditaftaler, der er resultatet af et forlig indgået for retten mv Kreditaftaler, der vedrører henstand uden omkostninger Kreditaftaler, hvor der deponeres sikkerhed Lovbestemte lån med almennyttigt sigte Kapitel 6. Nødvendige ændringer af dansk ret 6.1. Direktivets anvendelsesområde, definitioner mv Særlige regler for visse former for kassekreditter Standardoplysning ved reklame Oplysninger forud for aftaleindgåelsen Kreditgivers pligt til at vurdere forbrugerens kreditværdighed Adgang for kreditgivere til databaser om kreditværdighed mv Oplysninger i kreditaftalen Oplysninger om debitorrenten Oplysningspligt efter aftaleindgåelsen ved kreditaftaler i form af kassekredit Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler Fortrydelsesret Adgang til at rette krav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler Retten til førtidig indfrielse Overdragelse af fordringer Oplysning om overtræk Beregning af de årlige omkostninger i procent Regulering af kreditgivers virksomhed Udenretslig bilæggelse af tvister Kreditformidlerens forpligtelser i forhold til forbrugerne Sanktionsbestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser

5 Kapitel 7. Arbejdsgruppens lovudkast med bemærkninger 7.1. Arbejdsgruppens lovudkast Arbejdsgruppens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Bilag 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF Berigtigelse af 11. august 2009 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF Lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar Bekendtgørelse nr. 970 af 7. december 1992 om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler Bekendtgørelse nr. 497 af 13. juni 1994 om undtagelser og fravigelser fra lov om kreditaftaler

6 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium I januar 2009 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan EU-direktivet om forbrugerkreditaftaler (2008/48/EF) bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: 1. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF er der vedtaget nye fællesskabsretlige regler om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med markedsføring og indgåelse af kreditaftaler. Direktivet afløser direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om forbrugerkredit, som ændret ved direktiv 90/88/EØF og direktiv 98/7/EF. Formålet med det nye direktiv er at indføre en fuldt harmoniseret fællesskabsramme for visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugerkredit. Direktivet indeholder bl.a. regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres tilbud, og at forbrugerkreditaftaler indgås på et tilstrækkelig oplyst grundlag. Som noget nyt indføres endvidere en fortrydelsesfrist på 14 dage for forbrugeren. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 12. maj Det gældende forbrugerkreditdirektiv (87/102/EØF) samt de ovennævnte ændringsdirektiver er i dansk ret navnlig gennemført ved lov om kreditaftaler, jf. lov nr. 398 af 13. juni Markedsføring af kreditaftaler er reguleret i bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven og lov om finansiel virksomhed. Som følge af det nye forbrugerkreditdirektiv vil det være nødvendigt at ændre kreditaftalelovens regler på flere punkter det gælder navnlig reglerne om, hvilke oplysninger der skal angives i kreditaftalen. Det vil også være nødvendigt at ændre de nugældende regler om markedsføring af kredit. Det nye direktiv er i modsætning til det gældende et totalharmoniseringsdirektiv. Medlemsstaterne kan således inden for det område, som direktivet regulerer ikke indføre eller opretholde andre 1 Ved berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EU-Tidende 2009 nr. L 207, side 14) er fristen for gennemførelse af direktivet i national lovgivning berigtiget til 11. juni

8 regler end dem, som følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler. Medlemsstaterne kan i den forbindelse vælge at indføre regler svarende til direktivets. På visse punkter overlader direktivet imidlertid en vis valgfrihed til medlemsstaterne inden for det område, som direktivet regulerer. Det gælder bl.a. det loft, som direktivet fastsætter for kreditgivers ret til kompensation i tilfælde af forbrugerens førtidige tilbagebetaling af kreditbeløbet, jf. artikel 16, stk. 4. Da det gældende forbrugerkreditdirektiv blev gennemført, valgte man at lade direktivets regler finde anvendelse på kreditaftaletyper, der efter direktivet var undtaget. Ved gennemførelsen af det nye forbrugerkreditdirektiv, vil der skulle tages stilling til, om også de nye regler (helt eller delvis) skal finde anvendelse på kreditaftaletyper, der falder uden for direktivets anvendelsesområde, eksempelvis kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom, kreditaftaler med kreditbeløb på over euro og kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. 3. Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan direktivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse: overveje og redegøre for, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet, overveje og komme med indstilling vedrørende de emner, hvor direktivet giver medlemsstaterne valgfrihed, jf. direktivets artikel 26, overveje i hvilket omfang, bestemmelserne i direktivet eller dele heraf bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, jf. direktivets artikel 2 og 3, eller om der bør fastsættes andre regler, samt udarbejde lovudkast med bemærkninger. Under hensyn til fristen for gennemførelse af direktivet anmodes arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde senest den 1. september 2009.«8

9 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af betænkningen følgende sammensætning: Landsdommer Jon Fridrik Kjølbro (formand) Professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen Advokat Birgit Thrusholm, Advokatsamfundet Jurist Jacob Skriver Frandsen, Dansk Kredit Råd Advokat Lars Quistgaard Bay, Dansk Erhverv Direktør Christian Brandt, Finans og Leasing Kontorchef Jeanne Blyt, Finansrådet Økonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådet Chefjurist Steen Jul Petersen, Realkreditrådet Vicekontorchef Ulla Brøns Petersen, Finanstilsynet Chefkonsulent Signe Schmidt, Forbrugerstyrelsen Kontorchef Lennart Houmann, Justitsministeriet Chefkonsulent Signe Schmidt indtrådte i arbejdsgruppen den 11. marts 2009 i stedet for specialkonsulent Susanne M. Bager. Fuldmægtig Jon Bach Holm, Justitsministeriet, har været sekretær for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har afholdt 12 møder i perioden fra 3. februar 2009 til 24. august 2009 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning. 9

10 København, den 24. august 2009 Jon Fridrik Kjølbro (formand) Lennart Lynge Andersen Birgit Thrusholm Jacob Skriver Frandsen Lars Quistgaard Bay Christian Brandt Jeanne Blyt Troels Hauer Holmberg Steen Jul Petersen Ulla Brøns Petersen Signe Schmidt Lennart Houmann Jon Bach Holm (sekretær) 10

11 Kapitel 2. Sammenfatning Forbrugerkreditdirektivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit. Det sker som fuldstændig harmonisering for at sikre, at alle forbrugere i EU får samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked for forbrugerkredit. Med direktivet sker der en udbygning af de regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres tilbud. Det sker gennem indførelsen af nye og mere detaljerede krav til de oplysninger, som skal gives i reklamer, i kreditgiverens tilbud og i selve kreditaftalen. Angivelsen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) fastholdes som et centralt instrument til sammenligning af forskellige kredittilbud, men for at sikre sammenlignelighed på tværs af landegrænserne udbygges og præciseres kravene til opgørelsen af ÅOP. Forbrugerbeskyttelsen øges bl.a. gennem nye krav om kreditgiverens oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af en kreditaftale, så forbrugeren har bedre muligheder for at sammenligne tilbud fra flere kreditgivere, nye krav til kreditgiverens vurdering af forbrugerens kreditværdighed, krav om information til forbrugeren, hvis en anmodning om kredit afslås efter søgning i en database med kreditoplysninger, skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler, indførelse af en 14 dages fortrydelsesret for kreditaftaler, detaljerede regler om førtidig tilbagebetaling af kreditter samt særlige regler om overdragelse af rettigheder og kreditgivers informationspligt i forbindelse med overtræk. Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser om, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Lovforslagets bestemmelser tager udgangspunkt i ordlyden af direktivets tilsvarende bestemmelser. Arbejdsgruppen er endvidere på en række områder kommet med indstilling vedrørende implementeringen af direktivet, hvor der trods totalharmoniseringen overlades valgmuligheder til medlemsstaterne. Arbejdsgruppen har således indstillet, at forbrugerkreditdirektivets bestemmelser også skal finde anvendelse på 11

12 kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom, dog med modifikationer i forhold til tidspunktet for kreditgivers oplysningspligt, underretning om ændringer i debitorrenten, fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling og indfrielse før forfaldstidspunktet, kreditaftaler til finansiering af erhvervelse af grundarealer eller bygninger mv., såvel særligt små som særligt store kreditaftaler, kassekreditter, hvor kreditten skal betales tilbage inden en måned, og kreditaftaler med investeringsselskaber eller kreditinstitutter med henblik på visse transaktioner. Et mindretal på to af arbejdsgruppens medlemmer finder dog, at direktivet principielt ikke bør implementeres for så vidt angår kreditaftaler med pant i fast ejendom. Såfremt direktivet implementeres på dette område, finder disse medlemmer, at der skal gælde særlige regler for så vidt angår fortrydelsesret og oplysningspligt. Arbejdsgruppen har også indstillet, at forbrugerkreditdirektivets bestemmelser ikke skal finde anvendelse på leje- eller leasingaftaler uden pligt til at købe aftalegenstanden, kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden omkostninger mv., og kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, medmindre kreditten ydes som led i arbejdsgiverens erhverv. Arbejdsgruppen har endvidere bl.a. indstillet, at der i overensstemmelse med gældende ret ikke på nuværende tidspunkt gives mulighed for en lempeligere regulering af kreditaftaler, der udbydes af visse medlemsorganisationer, at der ikke gives mulighed for, at kreditgiveren kan undlade at oplyse de årlige omkostninger i procent ved bestemte former for kassekreditter, at der ikke fastsættes en bagatelgrænse, som skal være oversteget før kreditgiveren har mulighed for at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling, at der gives mulighed for, at kreditgiveren ved førtidig tilbagebetaling kan kræve højere kompensation end direktivets grænser, hvis det kan dokumenteres, at kreditgiveren har lidt et større tab, og at der gives mulighed for en lempeligere regulering af kreditaftaler om henstand eller ændret tilbagebetaling på baggrund af misligholdelse. Et mindretal på ét af arbejdsgruppens medlemmer finder dog, at der bør fastsættes en bagatelgrænse, som skal være oversteget før kreditgiveren har mulighed for at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling. 12

13 Kapitel 3. Generelle bemærkninger om forbrugerkreditdirektivet 3.1. Baggrund Med Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (herefter direktivet) blev der skabt en fællesskabsramme for forbrugerkredit. Formålet var at bidrage til oprettelsen af et indre marked på kreditområdet og at indføre fælles minimumsbestemmelser om forbrugerbeskyttelse. I 1995 fremlagde Europa-Kommissionen en beretning om gennemførelsen af direktivet fra 1987 og foretog derefter en meget bred høring af de berørte parter. I 1996 fremlagde Europa-Kommissionen en beretning om gennemførelsen af direktiv 90/88/EØF, som vedrører anvendelsen af de årlige omkostninger i procent, og i 1997 fremlagde Europa-Kommissionen en sammenfattende rapport over reaktioner og kommentarer i forbindelse med beretningen fra Disse beretninger og høringer viste, at der var stor forskel på medlemsstaternes lovgivning om kredit til fysiske personer i almindelighed og forbrugerkredit i særdeleshed. Europa-Kommissionen fremsatte derfor den 11. september 2002 et forslag til direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM (2002) 443 endelig). Ved udtalelse af 23. september 2003 forkastede Europa-Parlamentet Europa-Kommissionens forslag og opfordrede Europa-Kommissionen til at stille et nyt forslag. Den 2. april 2004 afgav Europa-Parlamentet endnu en udtalelse om forslaget og stillede i den forbindelse 152 ændringsforslag til direktivforslaget. På den baggrund fremsatte Europa-Kommissionen den 28. oktober 2004 et ændret direktivforslag, som imidlertid blev trukket tilbage på Europa- Kommissionens eget initiativ i december Den 7. oktober 2005 fremsatte Europa-Kommissionen et nyt og ændret direktivforslag (KOM (2005) 483 endelig). I september 2007 vedtog Rådet fælles holdning til direktivforslaget, og i januar 2008 foreslog Europa-Parlamentet en række ændringer til den fælles holdning. På et rådsmøde den 23. april 2008 blev de fremsatte ændringsforslag godkendt af Rådet. Det vedtagne direktiv blev underskrevet den 23. april 2008 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 22. maj Direktivet skal efter artikel 27 være gennemført i national ret senest den 12. maj Ved berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 13

14 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EU- Tidende 2009 nr. L 207, side 14) er fristen for gennemførelse af direktivet i national lovgivning berigtiget til 11. juni Direktivet er udstedt med hjemmel i EF-traktaten, særlig artikel 95, efter proceduren i traktatens artikel 251 (fælles beslutningstagen) Forbrugerkreditdirektivets indhold Anvendelsesområde og definitioner Direktivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit, jf. artikel 1. Det fremgår af præamblens betragtning 9, at fuldstændig harmonisering er nødvendig for at sikre, at alle forbrugere i Fællesskabet nyder samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et ægte indre marked. Efter direktivets artikel 2, stk. 1, jf. artikel 3, litra c, er direktivets anvendelsesområde begrænset til (forbruger)kreditaftaler. Direktivets artikel 2, stk. 2, litra a-l, indeholder en negativ opregning, hvorefter bestemte typer kreditaftaler udtrykkelig undtages fra direktivets anvendelsesområde. Efter litra a og k undtages kreditaftaler, hvor der stilles sikkerhed i fast ejendom eller ved deponering af en genstand hos kreditgiveren. Efter litra g og l undtages kreditaftaler, der ikke tilbydes offentligheden i almindelighed, herunder kreditaftaler mellem arbejdsgivere og ansatte. Efter litra c undtages bestemte kreditaftaler med meget små eller meget store kreditbeløb. Efter litra e, f og j undtages bestemte kortfristede kreditaftaler og omkostningsfri kreditaftaler. Efter litra b, h og i undtages en række kreditaftaler, der ifølge direktivet ikke er udtryk for sædvanlige forbrugerdispositioner. Det drejer sig om kreditaftaler, der skal finansiere erhvervelsen eller bevarelsen af fast ejendom, kreditaftaler, der skal finansiere køb mv. af værdipapirer, og kreditaftaler, der indgås i forbindelse med retsforlig. 14

15 Efter litra d undtages leje- eller leasingaftaler, hvor lejer eller lessee ikke har pligt til at købe aftalegenstanden. Efter direktivets artikel 2, stk. 3 og 4, finder direktivet kun delvis anvendelse på kortfristede kreditaftaler i form af kassekredit og kreditaftaler i form af overtræk. Efter direktivets artikel 2, stk. 5, kan medlemsstaterne bestemme, at direktivet kun delvis skal finde anvendelse på kreditaftaler, der indgås mellem visse kreditorganisationer og deres medlemmer. Efter direktivets artikel 2, stk. 6, kan medlemsstaterne bestemme, at direktivet kun delvis skal finde anvendelse på kreditaftaler, hvorved en debitor, der har misligholdt en tidligere indgået kreditaftale, gives henstand med betalingen. Direktivets artikel 3 indeholder definitioner på direktivets centrale begreber. Direktivet indeholder ligesom 1987-direktivet definitioner på begreberne forbruger, kreditgiver, kreditaftale, samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditaftalen og årlige omkostninger i procent. Direktivet indeholder ulig 1987-direktivet også definitioner på begreberne kassekredit, overtræk, kreditformidler, samlet beløb, der skal betales af forbrugeren, debitorrente, fast debitorrente, samlet kreditbeløb, varigt medium og tilknyttet kreditaftale. Direktivets anvendelsesområde skal fortolkes på baggrund af definitionerne i artikel Harmoniseringsgraden Modsat det eksisterende forbrugerkreditdirektiv indeholder direktivet ikke en minimumsklausul, hvorefter medlemsstaterne kan gennemføre eller opretholde strengere bestemmelser med henblik på beskyttelse af forbrugerne. I præamblens betragtning 9 anføres det, at medlemsstaterne ikke bør kunne bibeholde eller indføre andre bestemmelser på nationalt plan end dem, der er fastsat i direktivet. I artikel 22, stk. 1, er det fastsat, at medlemsstaterne ikke i national ret kan bibeholde eller indføre bestemmelser, der fraviger direktivets bestemmelser i det omfang direktivet indeholder harmoniserede bestemmelser. Der er således tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Artikel 2 og 3 bestemmer tilsammen rækkevidden af direktivets harmonisering. 15

16 Forbrugerkreditdirektivets materielle indhold Direktivet indeholder en række nye regler, som i forhold til 1987-direktivet, som ændret ved direktiv 90/88/EØF og direktiv 98/7/EF, indebærer en udvidet fællesskabsretlig regulering af området for forbrugerkredit. Direktivet udvider omfanget af oplysninger, der skal tilgå forbrugeren før, ved og efter aftaleindgåelsen. Direktivet regulerer visse aspekter af retsforholdet mellem kreditgiveren og forbrugeren, navnlig adgangen til opsigelse, førtidig indfrielse, overdragelse af rettigheder og som noget nyt fortrydelse. Direktivet indeholder endvidere en række forpligtelser for medlemsstaterne. Det drejer sig navnlig om udenlandske kreditgiveres adgang til nationale skyldnerregistre, overvågning af kreditgiveres virksomhed, adgang til udenretslig bilæggelse af tvister og sanktioner for overtrædelse af bestemmelser, der gennemfører direktivet i national ret Oplysninger i reklame Direktivets artikel 4 fastsætter krav til indhold af reklamer for kreditaftaler. Efter artikel 4, stk. 1, 1. pkt., skal reklamer, der indeholder talstørrelser vedrørende omkostningerne, også angive en række standardoplysninger, jf. artikel 4, stk. 2. Bestemmelsen skal beskytte forbrugeren mod vildledende markedsføring. Efter artikel 4, stk. 1, 2. pkt., gælder stk. 1, 1. pkt., ikke, når national lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame for kreditaftaler, der ikke angiver en rentesats eller talstørrelse. Efter artikel 4, stk. 3, skal omkostninger til accessoriske tjenesteydelser, navnlig forsikringspræmier, angives særskilt i reklamen, når indgåelse af aftale herom er nødvendig for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser. Kan sådanne omkostninger beregnes på forhånd, skal de ikke angives særskilt, men derimod indgå i beregningen af de årlige omkostninger i procent. Reglerne i artikel 4 supplerer direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), der også omfatter reklame for kreditaftaler, jf. artikel 4, stk

17 Oplysninger forud for indgåelse af kreditaftaler Direktivets artikel 5 fastlægger, hvilke oplysninger kreditgiveren eller kreditformidleren skal give forbrugeren forud for indgåelsen af en kreditaftale. Direktivets artikel 6 fastlægger lignende forpligtelser forud for indgåelsen af kreditaftaler i form af kassekredit og visse specifikke kreditaftaler (forbrugerkredit tilbudt af visse kreditorganisationer og gældsomlægning). Efter artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, skal kreditgiveren mv. give forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale. Denne oplysningspligt kan efter begge bestemmelser opfyldes ved at udlevere standardformularerne i henholdsvis bilag II og III. Begge artikler indeholder regler, der lemper kreditgivers mv. forudgående oplysningspligt, når aftalen indgås ved hjælp af taletelefoni eller anden fjernkommunikationsteknik, der forhindrer sådan oplysning, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 6, stk. 4 og 7. Forbrugeren har efter artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 6, ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af kreditaftaleudkastet med de oplysninger, der kræves efter direktivets artikel 10. Denne ret forudsætter, at kreditgiveren vil indgå kreditaftalen med forbrugeren. Artikel 5, stk. 5, indeholder særlige bestemmelser om kreditaftaler med ikke-amortiserende, kapitalopbyggende afdrag, mens artikel 6, stk. 2, 3 og 5, indeholder særlige bestemmelser om oplysningspligten ved kassekredit, forbrugerkredit tilbudt af visse kreditorganisationer og gældsomlægning. Kreditgivere mv. har pligt til forud for indgåelsen af almindelige kreditaftaler at give forbrugeren fyldestgørende forklaringer, således at forbrugeren er i stand til at vurdere, om den foreslåede kreditaftale passer til vedkommendes behov og finansielle situation, jf. artikel 5, stk. 6. Der ses ikke at være en tilsvarende pligt efter artikel 6, det vil sige forud for indgåelsen af kreditaftaler i form af kassekredit og visse specifikke kreditaftaler. Artikel 7 fastlægger, at artikel 5 og 6 ikke finder anvendelse på leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere. Oplysningspligten påhviler i stedet den kreditgiver, hvis ydelser formidles. 17

18 Kreditværdighedsvurdering Efter artikel 8, stk. 1, skal kreditgiveren vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, inden kreditaftalen indgås. Disse oplysninger skal, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database. Efter artikel 8, stk. 2, skal kreditgiveren ajourføre sine finansielle oplysninger, hvis parterne efterfølgende ændrer det samlede kreditbeløb. Før enhver væsentlig forhøjelse, skal kreditgiveren foretage en fornyet vurdering af forbrugerens kreditværdighed Databaser Bestemmelsen i artikel 9, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at give kreditgivere fra andre medlemsstater adgang til databaser over dårlige betaler og lignende på ikke-diskriminerende vilkår. Efter artikel 9, stk. 2, har kreditgiveren en underretningspligt i forhold til den forbruger, hvis kreditanmodning afslås på grundlag af en søgning i en sådan database Oplysninger i kreditaftalen Artikel 10, stk. 1, fastlægger, at en kreditaftale skal udarbejdes på papir eller på andet varigt medium, og at alle aftaleparter skal have et eksemplar af aftalen. Kreditaftalen skal klart og koncist angive en lang række oplysninger, jf. artikel 10, stk. 2, litra a-v. Forbrugeren vil e.o., jf. litra i, også kunne stille krav om at modtage en amortiseringsplan, jf. artikel 10, stk. 3. Artikel 10, stk. 4 fastlægger særlige bestemmelser for kreditaftaler med ikke-amortiserende, kapitalopbyggende afdrag. Artikel 10, stk. 5, litra a-i, fastlægger lignende (om end færre) indholdskrav til kreditaftaler i form af kassekredit. 18

19 Oplysninger om ændring i debitorrenten Efter artikel 11, stk. 1, skal forbrugeren på papir eller andet varigt medium underrettes om ændring i debitorrenten. Forbrugeren skal endvidere oplyses om, hvilken betydning ændringen har for forbrugerens fremtidige betalinger. Parterne kan efter artikel 11, stk. 2, aftale mere lempelige oplysningskrav, når ændringen skyldes en ændring i en referencesats, og denne referencesats er tilgængelig for offentligheden og hos kreditgiveren Oplysninger om udnyttelsen af en kassekredit Artikel 12, stk. 1, pålægger kreditgiveren en fortsat oplysningspligt efter aftaleindgåelsen, når kreditaftalen vedrører kredit i form af kassekredit. Kreditgiveren er efter artikel 12, stk. 1, forpligtet til ved kontoudtog på papir eller andet varigt medium jævnligt at oplyse forbrugeren om en række nærmere opregnede forhold, jf. litra a-h. Forbrugeren skal endvidere underrettes om enhver stigning i debitorrenten eller andre omkostninger, inden ændringen træder i kraft, jf. artikel 12, stk. 2. Når ændringen skyldes en ændring i en referencesats, og denne referencesats er tilgængelig for offentligheden og hos kreditgiveren, kan parterne dog aftale, at ændringer i debitorrenten blot oplyses ved kontoudtog efter artikel 12, stk Opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler Artikel 13, stk. 1, fastlægger, at forbrugeren altid har ret til på standardvilkår og gratis at opsige en tidsubegrænset kreditaftale, medmindre parterne har aftalt en varselsperiode (der ikke må overstige en måned). Hvis det er fastsat i kreditaftalen, kan kreditgiveren opsige kreditaftalen på standardvilkår med minimum to måneders skriftligt varsel. Efter artikel 13, stk. 2, kan kreditgiveren hvis det er fastsat i kreditaftalen ud fra objektivt begrundede hensyn forhindre en forbruger i at udnytte en kreditmulighed. Kreditgiveren har en skriftlig underretningspligt i forhold til den forbruger, der rammes, men ingen pligt til at varsle. 19

20 Fortrydelsesret Forbrugeren har efter artikel 14, stk. 1, en frist på 14 kalenderdage til at fortryde en kreditaftale. Fristen løber tidligst fra den dag, hvor kreditaftalen er indgået og forbrugeren har modtaget aftalevilkår og -betingelser samt oplysningerne i henhold til artikel 10. Nationale regler om tvungen betænkningstid kan efter artikel 14, stk. 2, opretholdes og på udtrykkelig anmodning fra forbrugeren træde i stedet for fortrydelsesretten. Forbrugeren kan tænkes at have en interesse heri, når leverandøren yder henstand med betalingen, men ikke er villig til at levere sin ydelse, før fortrydelsesfristen er udløbet. Bestemmelsen har kun relevans for Frankrig. Efter artikel 14, stk. 3, litra a, skal forbrugeren give meddelelse til kreditgiveren, hvis fortrydelsesretten udøves. Meddelelsen skal være skriftlig og afsendt inden fristens udløb. Efter artikel 14, stk. 3, litra b, skal forbrugeren tilbagebetale hovedstol og påløbne renter senest 30 kalenderdage efter afsendelsen af meddelelsen. Efter artikel 14, stk. 4, medfører udøvelse af fortrydelsesretten, at forbrugeren ligeledes frigøres for eventuelle aftaler om accessoriske tjenesteydelser. Har forbrugeren fortrydelsesret i henhold til stk. 1, 3 og 4, finder reglerne om fortrydelsesret i henholdsvis direktivet om dørsalg (85/577/EØF) og direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser (2002/65/EF) ikke anvendelse, jf. artikel 14, stk. 5. Medlemsstaterne kan efter artikel 14, stk. 6, vælge ikke at gennemføre reglerne om fortrydelsesret i forhold til kreditaftaler, som ifølge loven skal indgås ved en notars mellemkomst. Artikel 14, stk. 7, fastlægger, at reglerne om fortrydelsesret ikke forhindrer medlemsstaterne i at opretholde eller indføre nationale bestemmelser om tvungen betænkningstid og lignende regler, der udskyder tidspunktet for opfyldelsen af en aftale Tilknyttede kreditaftaler En tilknyttet kreditaftale defineres i artikel 3, litra n, som en kreditaftale, der udelukkende tjener til at finansiere en aftale om levering af specifikke varer eller specifikke tjenesteydelser, og som sammen med denne udgør en kommerciel helhed. En kommerciel helhed foreligger, når leverandøren enten selv forestår finansieringen eller overlader det til tredjemand efter aftale. En kommerciel helhed foreligger endvidere, når den specifikke ydelse udtrykkeligt er angivet i kreditaftalen. 20

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 OMTRYK Formler indsat i bilag 1, afsnit 1 og 3 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) 2009/1 LSV 91 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7003-0028 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2010 Forslag til

Læs mere

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger. KREDITAFTALELOV Søgefunktion: ctrl + f Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler Herved bekendtgøres lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 2. april 2014, med de ændringer, der følger af 6

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 347 af 02/04/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7002-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 737 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 A6-0504/2007 12.12.2007 ***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/48/EF. af 23. april 2008

DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/48/EF. af 23. april 2008 L 133/66 DA Den Europæiske Unions Tidende 22.5.2008 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 343 Offentligt 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retningslinjer om kortfristede la n indga et som fjernsalgsaftaler 2017

Retningslinjer om kortfristede la n indga et som fjernsalgsaftaler 2017 Retningslinjer om kortfristede la n indga et som fjernsalgsaftaler 2017 RETNINGSLINJER OM KORTFRISTEDE LÅN INDGÅET SOM FJERNSALGSAFTALER Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0483 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23..2005 KOM(2005) 483 endelig/2 2002/0222 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace la page de couverture

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. juli 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40903 G R U N D N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1)

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1) BEK nr 332 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

! STANDARDISEREDE)EUROPÆISKE)FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER)

! STANDARDISEREDE)EUROPÆISKE)FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER) STANDARDISEREDEEUROPÆISKEFORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navnogkontaktoplysningerforkreditgiver/kreditformidler Kreditgiver MozipoApS,CVRno.36#89#21#37 Adresse Tlf.nr.(* E5mail(* Faxnr.(* Websted(* c/oharbourhouse,sundkrogsgade21

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere