Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet"

Transkript

1 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr København 2009

2 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Telefax ISBN: ISBN internet: Tryk: Schultz Grafisk Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning... 9 Kapitel 2. Sammenfatning Kapitel 3. Generelle bemærkninger om forbrugerkreditdirektivet 3.1. Baggrund Forbrugerkreditdirektivets indhold Kapitel 4. Reguleringsmæssige valg ved gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet 4.1. Generelle bemærkninger Lempeligere regulering for visse organisationer Lempeligere regulering af kreditaftaler om henstand eller ændret tilbagebetaling på baggrund af misligholdelse Angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklamer uden angivelse af rentesats mv Oplysning om de årlige omkostninger i procent i forbindelse med reklame for særlige kassekreditter Oplysning om de årlige omkostninger i procent forud for aftaleindgåelsen i forbindelse med særlige kassekreditter Nationale regler om gyldig indgåelse af kreditaftaler i overensstemmelse med fællesskabsretten Angivelse af de årlige omkostninger i procent i kreditaftalen Forkortet frist for fortrydelsesret ved national lovgivning om frist for at stille midler til rådighed Modifikationer til førtidig tilbagebetaling Kreditgiveres og kreditformidleres bistand til forbrugeren Kapitel 5. Anvendelse af forbrugerkreditdirektivets bestemmelser uden for det område, som direktivet regulerer 5.1. Generelle bemærkninger Kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom

4 5.3. Kreditaftaler til finansiering af erhvervelse af grundarealer eller bygninger mv Kreditaftaler med kreditbeløb på under 200 EUR eller over EUR Leje- eller leasingaftaler uden pligt til at købe aftalegenstanden Kassekreditter, hvor kreditten skal betales tilbage inden en måned Kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden omkostninger mv Kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Kreditaftaler med investeringsselskaber eller kreditinstitutter med henblik på visse transaktioner Kreditaftaler, der er resultatet af et forlig indgået for retten mv Kreditaftaler, der vedrører henstand uden omkostninger Kreditaftaler, hvor der deponeres sikkerhed Lovbestemte lån med almennyttigt sigte Kapitel 6. Nødvendige ændringer af dansk ret 6.1. Direktivets anvendelsesområde, definitioner mv Særlige regler for visse former for kassekreditter Standardoplysning ved reklame Oplysninger forud for aftaleindgåelsen Kreditgivers pligt til at vurdere forbrugerens kreditværdighed Adgang for kreditgivere til databaser om kreditværdighed mv Oplysninger i kreditaftalen Oplysninger om debitorrenten Oplysningspligt efter aftaleindgåelsen ved kreditaftaler i form af kassekredit Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler Fortrydelsesret Adgang til at rette krav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler Retten til førtidig indfrielse Overdragelse af fordringer Oplysning om overtræk Beregning af de årlige omkostninger i procent Regulering af kreditgivers virksomhed Udenretslig bilæggelse af tvister Kreditformidlerens forpligtelser i forhold til forbrugerne Sanktionsbestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser

5 Kapitel 7. Arbejdsgruppens lovudkast med bemærkninger 7.1. Arbejdsgruppens lovudkast Arbejdsgruppens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Bilag 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF Berigtigelse af 11. august 2009 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF Lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar Bekendtgørelse nr. 970 af 7. december 1992 om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler Bekendtgørelse nr. 497 af 13. juni 1994 om undtagelser og fravigelser fra lov om kreditaftaler

6 6

7 Kapitel 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium I januar 2009 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan EU-direktivet om forbrugerkreditaftaler (2008/48/EF) bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: 1. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF er der vedtaget nye fællesskabsretlige regler om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med markedsføring og indgåelse af kreditaftaler. Direktivet afløser direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om forbrugerkredit, som ændret ved direktiv 90/88/EØF og direktiv 98/7/EF. Formålet med det nye direktiv er at indføre en fuldt harmoniseret fællesskabsramme for visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugerkredit. Direktivet indeholder bl.a. regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres tilbud, og at forbrugerkreditaftaler indgås på et tilstrækkelig oplyst grundlag. Som noget nyt indføres endvidere en fortrydelsesfrist på 14 dage for forbrugeren. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 12. maj Det gældende forbrugerkreditdirektiv (87/102/EØF) samt de ovennævnte ændringsdirektiver er i dansk ret navnlig gennemført ved lov om kreditaftaler, jf. lov nr. 398 af 13. juni Markedsføring af kreditaftaler er reguleret i bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven og lov om finansiel virksomhed. Som følge af det nye forbrugerkreditdirektiv vil det være nødvendigt at ændre kreditaftalelovens regler på flere punkter det gælder navnlig reglerne om, hvilke oplysninger der skal angives i kreditaftalen. Det vil også være nødvendigt at ændre de nugældende regler om markedsføring af kredit. Det nye direktiv er i modsætning til det gældende et totalharmoniseringsdirektiv. Medlemsstaterne kan således inden for det område, som direktivet regulerer ikke indføre eller opretholde andre 1 Ved berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EU-Tidende 2009 nr. L 207, side 14) er fristen for gennemførelse af direktivet i national lovgivning berigtiget til 11. juni

8 regler end dem, som følger af direktivet. Uden for dette område kan medlemsstaterne derimod frit indføre eller opretholde egne regler. Medlemsstaterne kan i den forbindelse vælge at indføre regler svarende til direktivets. På visse punkter overlader direktivet imidlertid en vis valgfrihed til medlemsstaterne inden for det område, som direktivet regulerer. Det gælder bl.a. det loft, som direktivet fastsætter for kreditgivers ret til kompensation i tilfælde af forbrugerens førtidige tilbagebetaling af kreditbeløbet, jf. artikel 16, stk. 4. Da det gældende forbrugerkreditdirektiv blev gennemført, valgte man at lade direktivets regler finde anvendelse på kreditaftaletyper, der efter direktivet var undtaget. Ved gennemførelsen af det nye forbrugerkreditdirektiv, vil der skulle tages stilling til, om også de nye regler (helt eller delvis) skal finde anvendelse på kreditaftaletyper, der falder uden for direktivets anvendelsesområde, eksempelvis kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom, kreditaftaler med kreditbeløb på over euro og kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. 3. Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje, hvordan direktivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse: overveje og redegøre for, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet, overveje og komme med indstilling vedrørende de emner, hvor direktivet giver medlemsstaterne valgfrihed, jf. direktivets artikel 26, overveje i hvilket omfang, bestemmelserne i direktivet eller dele heraf bør gælde uden for det område, som direktivet regulerer, jf. direktivets artikel 2 og 3, eller om der bør fastsættes andre regler, samt udarbejde lovudkast med bemærkninger. Under hensyn til fristen for gennemførelse af direktivet anmodes arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde senest den 1. september 2009.«8

9 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af betænkningen følgende sammensætning: Landsdommer Jon Fridrik Kjølbro (formand) Professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen Advokat Birgit Thrusholm, Advokatsamfundet Jurist Jacob Skriver Frandsen, Dansk Kredit Råd Advokat Lars Quistgaard Bay, Dansk Erhverv Direktør Christian Brandt, Finans og Leasing Kontorchef Jeanne Blyt, Finansrådet Økonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådet Chefjurist Steen Jul Petersen, Realkreditrådet Vicekontorchef Ulla Brøns Petersen, Finanstilsynet Chefkonsulent Signe Schmidt, Forbrugerstyrelsen Kontorchef Lennart Houmann, Justitsministeriet Chefkonsulent Signe Schmidt indtrådte i arbejdsgruppen den 11. marts 2009 i stedet for specialkonsulent Susanne M. Bager. Fuldmægtig Jon Bach Holm, Justitsministeriet, har været sekretær for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har afholdt 12 møder i perioden fra 3. februar 2009 til 24. august 2009 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning. 9

10 København, den 24. august 2009 Jon Fridrik Kjølbro (formand) Lennart Lynge Andersen Birgit Thrusholm Jacob Skriver Frandsen Lars Quistgaard Bay Christian Brandt Jeanne Blyt Troels Hauer Holmberg Steen Jul Petersen Ulla Brøns Petersen Signe Schmidt Lennart Houmann Jon Bach Holm (sekretær) 10

11 Kapitel 2. Sammenfatning Forbrugerkreditdirektivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit. Det sker som fuldstændig harmonisering for at sikre, at alle forbrugere i EU får samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked for forbrugerkredit. Med direktivet sker der en udbygning af de regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres tilbud. Det sker gennem indførelsen af nye og mere detaljerede krav til de oplysninger, som skal gives i reklamer, i kreditgiverens tilbud og i selve kreditaftalen. Angivelsen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) fastholdes som et centralt instrument til sammenligning af forskellige kredittilbud, men for at sikre sammenlignelighed på tværs af landegrænserne udbygges og præciseres kravene til opgørelsen af ÅOP. Forbrugerbeskyttelsen øges bl.a. gennem nye krav om kreditgiverens oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af en kreditaftale, så forbrugeren har bedre muligheder for at sammenligne tilbud fra flere kreditgivere, nye krav til kreditgiverens vurdering af forbrugerens kreditværdighed, krav om information til forbrugeren, hvis en anmodning om kredit afslås efter søgning i en database med kreditoplysninger, skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler, indførelse af en 14 dages fortrydelsesret for kreditaftaler, detaljerede regler om førtidig tilbagebetaling af kreditter samt særlige regler om overdragelse af rettigheder og kreditgivers informationspligt i forbindelse med overtræk. Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser om, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Lovforslagets bestemmelser tager udgangspunkt i ordlyden af direktivets tilsvarende bestemmelser. Arbejdsgruppen er endvidere på en række områder kommet med indstilling vedrørende implementeringen af direktivet, hvor der trods totalharmoniseringen overlades valgmuligheder til medlemsstaterne. Arbejdsgruppen har således indstillet, at forbrugerkreditdirektivets bestemmelser også skal finde anvendelse på 11

12 kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom, dog med modifikationer i forhold til tidspunktet for kreditgivers oplysningspligt, underretning om ændringer i debitorrenten, fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling og indfrielse før forfaldstidspunktet, kreditaftaler til finansiering af erhvervelse af grundarealer eller bygninger mv., såvel særligt små som særligt store kreditaftaler, kassekreditter, hvor kreditten skal betales tilbage inden en måned, og kreditaftaler med investeringsselskaber eller kreditinstitutter med henblik på visse transaktioner. Et mindretal på to af arbejdsgruppens medlemmer finder dog, at direktivet principielt ikke bør implementeres for så vidt angår kreditaftaler med pant i fast ejendom. Såfremt direktivet implementeres på dette område, finder disse medlemmer, at der skal gælde særlige regler for så vidt angår fortrydelsesret og oplysningspligt. Arbejdsgruppen har også indstillet, at forbrugerkreditdirektivets bestemmelser ikke skal finde anvendelse på leje- eller leasingaftaler uden pligt til at købe aftalegenstanden, kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden omkostninger mv., og kreditaftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, medmindre kreditten ydes som led i arbejdsgiverens erhverv. Arbejdsgruppen har endvidere bl.a. indstillet, at der i overensstemmelse med gældende ret ikke på nuværende tidspunkt gives mulighed for en lempeligere regulering af kreditaftaler, der udbydes af visse medlemsorganisationer, at der ikke gives mulighed for, at kreditgiveren kan undlade at oplyse de årlige omkostninger i procent ved bestemte former for kassekreditter, at der ikke fastsættes en bagatelgrænse, som skal være oversteget før kreditgiveren har mulighed for at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling, at der gives mulighed for, at kreditgiveren ved førtidig tilbagebetaling kan kræve højere kompensation end direktivets grænser, hvis det kan dokumenteres, at kreditgiveren har lidt et større tab, og at der gives mulighed for en lempeligere regulering af kreditaftaler om henstand eller ændret tilbagebetaling på baggrund af misligholdelse. Et mindretal på ét af arbejdsgruppens medlemmer finder dog, at der bør fastsættes en bagatelgrænse, som skal være oversteget før kreditgiveren har mulighed for at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling. 12

13 Kapitel 3. Generelle bemærkninger om forbrugerkreditdirektivet 3.1. Baggrund Med Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (herefter direktivet) blev der skabt en fællesskabsramme for forbrugerkredit. Formålet var at bidrage til oprettelsen af et indre marked på kreditområdet og at indføre fælles minimumsbestemmelser om forbrugerbeskyttelse. I 1995 fremlagde Europa-Kommissionen en beretning om gennemførelsen af direktivet fra 1987 og foretog derefter en meget bred høring af de berørte parter. I 1996 fremlagde Europa-Kommissionen en beretning om gennemførelsen af direktiv 90/88/EØF, som vedrører anvendelsen af de årlige omkostninger i procent, og i 1997 fremlagde Europa-Kommissionen en sammenfattende rapport over reaktioner og kommentarer i forbindelse med beretningen fra Disse beretninger og høringer viste, at der var stor forskel på medlemsstaternes lovgivning om kredit til fysiske personer i almindelighed og forbrugerkredit i særdeleshed. Europa-Kommissionen fremsatte derfor den 11. september 2002 et forslag til direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM (2002) 443 endelig). Ved udtalelse af 23. september 2003 forkastede Europa-Parlamentet Europa-Kommissionens forslag og opfordrede Europa-Kommissionen til at stille et nyt forslag. Den 2. april 2004 afgav Europa-Parlamentet endnu en udtalelse om forslaget og stillede i den forbindelse 152 ændringsforslag til direktivforslaget. På den baggrund fremsatte Europa-Kommissionen den 28. oktober 2004 et ændret direktivforslag, som imidlertid blev trukket tilbage på Europa- Kommissionens eget initiativ i december Den 7. oktober 2005 fremsatte Europa-Kommissionen et nyt og ændret direktivforslag (KOM (2005) 483 endelig). I september 2007 vedtog Rådet fælles holdning til direktivforslaget, og i januar 2008 foreslog Europa-Parlamentet en række ændringer til den fælles holdning. På et rådsmøde den 23. april 2008 blev de fremsatte ændringsforslag godkendt af Rådet. Det vedtagne direktiv blev underskrevet den 23. april 2008 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 22. maj Direktivet skal efter artikel 27 være gennemført i national ret senest den 12. maj Ved berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 13

14 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EU- Tidende 2009 nr. L 207, side 14) er fristen for gennemførelse af direktivet i national lovgivning berigtiget til 11. juni Direktivet er udstedt med hjemmel i EF-traktaten, særlig artikel 95, efter proceduren i traktatens artikel 251 (fælles beslutningstagen) Forbrugerkreditdirektivets indhold Anvendelsesområde og definitioner Direktivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit, jf. artikel 1. Det fremgår af præamblens betragtning 9, at fuldstændig harmonisering er nødvendig for at sikre, at alle forbrugere i Fællesskabet nyder samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et ægte indre marked. Efter direktivets artikel 2, stk. 1, jf. artikel 3, litra c, er direktivets anvendelsesområde begrænset til (forbruger)kreditaftaler. Direktivets artikel 2, stk. 2, litra a-l, indeholder en negativ opregning, hvorefter bestemte typer kreditaftaler udtrykkelig undtages fra direktivets anvendelsesområde. Efter litra a og k undtages kreditaftaler, hvor der stilles sikkerhed i fast ejendom eller ved deponering af en genstand hos kreditgiveren. Efter litra g og l undtages kreditaftaler, der ikke tilbydes offentligheden i almindelighed, herunder kreditaftaler mellem arbejdsgivere og ansatte. Efter litra c undtages bestemte kreditaftaler med meget små eller meget store kreditbeløb. Efter litra e, f og j undtages bestemte kortfristede kreditaftaler og omkostningsfri kreditaftaler. Efter litra b, h og i undtages en række kreditaftaler, der ifølge direktivet ikke er udtryk for sædvanlige forbrugerdispositioner. Det drejer sig om kreditaftaler, der skal finansiere erhvervelsen eller bevarelsen af fast ejendom, kreditaftaler, der skal finansiere køb mv. af værdipapirer, og kreditaftaler, der indgås i forbindelse med retsforlig. 14

15 Efter litra d undtages leje- eller leasingaftaler, hvor lejer eller lessee ikke har pligt til at købe aftalegenstanden. Efter direktivets artikel 2, stk. 3 og 4, finder direktivet kun delvis anvendelse på kortfristede kreditaftaler i form af kassekredit og kreditaftaler i form af overtræk. Efter direktivets artikel 2, stk. 5, kan medlemsstaterne bestemme, at direktivet kun delvis skal finde anvendelse på kreditaftaler, der indgås mellem visse kreditorganisationer og deres medlemmer. Efter direktivets artikel 2, stk. 6, kan medlemsstaterne bestemme, at direktivet kun delvis skal finde anvendelse på kreditaftaler, hvorved en debitor, der har misligholdt en tidligere indgået kreditaftale, gives henstand med betalingen. Direktivets artikel 3 indeholder definitioner på direktivets centrale begreber. Direktivet indeholder ligesom 1987-direktivet definitioner på begreberne forbruger, kreditgiver, kreditaftale, samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditaftalen og årlige omkostninger i procent. Direktivet indeholder ulig 1987-direktivet også definitioner på begreberne kassekredit, overtræk, kreditformidler, samlet beløb, der skal betales af forbrugeren, debitorrente, fast debitorrente, samlet kreditbeløb, varigt medium og tilknyttet kreditaftale. Direktivets anvendelsesområde skal fortolkes på baggrund af definitionerne i artikel Harmoniseringsgraden Modsat det eksisterende forbrugerkreditdirektiv indeholder direktivet ikke en minimumsklausul, hvorefter medlemsstaterne kan gennemføre eller opretholde strengere bestemmelser med henblik på beskyttelse af forbrugerne. I præamblens betragtning 9 anføres det, at medlemsstaterne ikke bør kunne bibeholde eller indføre andre bestemmelser på nationalt plan end dem, der er fastsat i direktivet. I artikel 22, stk. 1, er det fastsat, at medlemsstaterne ikke i national ret kan bibeholde eller indføre bestemmelser, der fraviger direktivets bestemmelser i det omfang direktivet indeholder harmoniserede bestemmelser. Der er således tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Artikel 2 og 3 bestemmer tilsammen rækkevidden af direktivets harmonisering. 15

16 Forbrugerkreditdirektivets materielle indhold Direktivet indeholder en række nye regler, som i forhold til 1987-direktivet, som ændret ved direktiv 90/88/EØF og direktiv 98/7/EF, indebærer en udvidet fællesskabsretlig regulering af området for forbrugerkredit. Direktivet udvider omfanget af oplysninger, der skal tilgå forbrugeren før, ved og efter aftaleindgåelsen. Direktivet regulerer visse aspekter af retsforholdet mellem kreditgiveren og forbrugeren, navnlig adgangen til opsigelse, førtidig indfrielse, overdragelse af rettigheder og som noget nyt fortrydelse. Direktivet indeholder endvidere en række forpligtelser for medlemsstaterne. Det drejer sig navnlig om udenlandske kreditgiveres adgang til nationale skyldnerregistre, overvågning af kreditgiveres virksomhed, adgang til udenretslig bilæggelse af tvister og sanktioner for overtrædelse af bestemmelser, der gennemfører direktivet i national ret Oplysninger i reklame Direktivets artikel 4 fastsætter krav til indhold af reklamer for kreditaftaler. Efter artikel 4, stk. 1, 1. pkt., skal reklamer, der indeholder talstørrelser vedrørende omkostningerne, også angive en række standardoplysninger, jf. artikel 4, stk. 2. Bestemmelsen skal beskytte forbrugeren mod vildledende markedsføring. Efter artikel 4, stk. 1, 2. pkt., gælder stk. 1, 1. pkt., ikke, når national lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame for kreditaftaler, der ikke angiver en rentesats eller talstørrelse. Efter artikel 4, stk. 3, skal omkostninger til accessoriske tjenesteydelser, navnlig forsikringspræmier, angives særskilt i reklamen, når indgåelse af aftale herom er nødvendig for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser. Kan sådanne omkostninger beregnes på forhånd, skal de ikke angives særskilt, men derimod indgå i beregningen af de årlige omkostninger i procent. Reglerne i artikel 4 supplerer direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), der også omfatter reklame for kreditaftaler, jf. artikel 4, stk

17 Oplysninger forud for indgåelse af kreditaftaler Direktivets artikel 5 fastlægger, hvilke oplysninger kreditgiveren eller kreditformidleren skal give forbrugeren forud for indgåelsen af en kreditaftale. Direktivets artikel 6 fastlægger lignende forpligtelser forud for indgåelsen af kreditaftaler i form af kassekredit og visse specifikke kreditaftaler (forbrugerkredit tilbudt af visse kreditorganisationer og gældsomlægning). Efter artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, skal kreditgiveren mv. give forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale. Denne oplysningspligt kan efter begge bestemmelser opfyldes ved at udlevere standardformularerne i henholdsvis bilag II og III. Begge artikler indeholder regler, der lemper kreditgivers mv. forudgående oplysningspligt, når aftalen indgås ved hjælp af taletelefoni eller anden fjernkommunikationsteknik, der forhindrer sådan oplysning, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 6, stk. 4 og 7. Forbrugeren har efter artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 6, ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af kreditaftaleudkastet med de oplysninger, der kræves efter direktivets artikel 10. Denne ret forudsætter, at kreditgiveren vil indgå kreditaftalen med forbrugeren. Artikel 5, stk. 5, indeholder særlige bestemmelser om kreditaftaler med ikke-amortiserende, kapitalopbyggende afdrag, mens artikel 6, stk. 2, 3 og 5, indeholder særlige bestemmelser om oplysningspligten ved kassekredit, forbrugerkredit tilbudt af visse kreditorganisationer og gældsomlægning. Kreditgivere mv. har pligt til forud for indgåelsen af almindelige kreditaftaler at give forbrugeren fyldestgørende forklaringer, således at forbrugeren er i stand til at vurdere, om den foreslåede kreditaftale passer til vedkommendes behov og finansielle situation, jf. artikel 5, stk. 6. Der ses ikke at være en tilsvarende pligt efter artikel 6, det vil sige forud for indgåelsen af kreditaftaler i form af kassekredit og visse specifikke kreditaftaler. Artikel 7 fastlægger, at artikel 5 og 6 ikke finder anvendelse på leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere. Oplysningspligten påhviler i stedet den kreditgiver, hvis ydelser formidles. 17

18 Kreditværdighedsvurdering Efter artikel 8, stk. 1, skal kreditgiveren vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, inden kreditaftalen indgås. Disse oplysninger skal, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database. Efter artikel 8, stk. 2, skal kreditgiveren ajourføre sine finansielle oplysninger, hvis parterne efterfølgende ændrer det samlede kreditbeløb. Før enhver væsentlig forhøjelse, skal kreditgiveren foretage en fornyet vurdering af forbrugerens kreditværdighed Databaser Bestemmelsen i artikel 9, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at give kreditgivere fra andre medlemsstater adgang til databaser over dårlige betaler og lignende på ikke-diskriminerende vilkår. Efter artikel 9, stk. 2, har kreditgiveren en underretningspligt i forhold til den forbruger, hvis kreditanmodning afslås på grundlag af en søgning i en sådan database Oplysninger i kreditaftalen Artikel 10, stk. 1, fastlægger, at en kreditaftale skal udarbejdes på papir eller på andet varigt medium, og at alle aftaleparter skal have et eksemplar af aftalen. Kreditaftalen skal klart og koncist angive en lang række oplysninger, jf. artikel 10, stk. 2, litra a-v. Forbrugeren vil e.o., jf. litra i, også kunne stille krav om at modtage en amortiseringsplan, jf. artikel 10, stk. 3. Artikel 10, stk. 4 fastlægger særlige bestemmelser for kreditaftaler med ikke-amortiserende, kapitalopbyggende afdrag. Artikel 10, stk. 5, litra a-i, fastlægger lignende (om end færre) indholdskrav til kreditaftaler i form af kassekredit. 18

19 Oplysninger om ændring i debitorrenten Efter artikel 11, stk. 1, skal forbrugeren på papir eller andet varigt medium underrettes om ændring i debitorrenten. Forbrugeren skal endvidere oplyses om, hvilken betydning ændringen har for forbrugerens fremtidige betalinger. Parterne kan efter artikel 11, stk. 2, aftale mere lempelige oplysningskrav, når ændringen skyldes en ændring i en referencesats, og denne referencesats er tilgængelig for offentligheden og hos kreditgiveren Oplysninger om udnyttelsen af en kassekredit Artikel 12, stk. 1, pålægger kreditgiveren en fortsat oplysningspligt efter aftaleindgåelsen, når kreditaftalen vedrører kredit i form af kassekredit. Kreditgiveren er efter artikel 12, stk. 1, forpligtet til ved kontoudtog på papir eller andet varigt medium jævnligt at oplyse forbrugeren om en række nærmere opregnede forhold, jf. litra a-h. Forbrugeren skal endvidere underrettes om enhver stigning i debitorrenten eller andre omkostninger, inden ændringen træder i kraft, jf. artikel 12, stk. 2. Når ændringen skyldes en ændring i en referencesats, og denne referencesats er tilgængelig for offentligheden og hos kreditgiveren, kan parterne dog aftale, at ændringer i debitorrenten blot oplyses ved kontoudtog efter artikel 12, stk Opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler Artikel 13, stk. 1, fastlægger, at forbrugeren altid har ret til på standardvilkår og gratis at opsige en tidsubegrænset kreditaftale, medmindre parterne har aftalt en varselsperiode (der ikke må overstige en måned). Hvis det er fastsat i kreditaftalen, kan kreditgiveren opsige kreditaftalen på standardvilkår med minimum to måneders skriftligt varsel. Efter artikel 13, stk. 2, kan kreditgiveren hvis det er fastsat i kreditaftalen ud fra objektivt begrundede hensyn forhindre en forbruger i at udnytte en kreditmulighed. Kreditgiveren har en skriftlig underretningspligt i forhold til den forbruger, der rammes, men ingen pligt til at varsle. 19

20 Fortrydelsesret Forbrugeren har efter artikel 14, stk. 1, en frist på 14 kalenderdage til at fortryde en kreditaftale. Fristen løber tidligst fra den dag, hvor kreditaftalen er indgået og forbrugeren har modtaget aftalevilkår og -betingelser samt oplysningerne i henhold til artikel 10. Nationale regler om tvungen betænkningstid kan efter artikel 14, stk. 2, opretholdes og på udtrykkelig anmodning fra forbrugeren træde i stedet for fortrydelsesretten. Forbrugeren kan tænkes at have en interesse heri, når leverandøren yder henstand med betalingen, men ikke er villig til at levere sin ydelse, før fortrydelsesfristen er udløbet. Bestemmelsen har kun relevans for Frankrig. Efter artikel 14, stk. 3, litra a, skal forbrugeren give meddelelse til kreditgiveren, hvis fortrydelsesretten udøves. Meddelelsen skal være skriftlig og afsendt inden fristens udløb. Efter artikel 14, stk. 3, litra b, skal forbrugeren tilbagebetale hovedstol og påløbne renter senest 30 kalenderdage efter afsendelsen af meddelelsen. Efter artikel 14, stk. 4, medfører udøvelse af fortrydelsesretten, at forbrugeren ligeledes frigøres for eventuelle aftaler om accessoriske tjenesteydelser. Har forbrugeren fortrydelsesret i henhold til stk. 1, 3 og 4, finder reglerne om fortrydelsesret i henholdsvis direktivet om dørsalg (85/577/EØF) og direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser (2002/65/EF) ikke anvendelse, jf. artikel 14, stk. 5. Medlemsstaterne kan efter artikel 14, stk. 6, vælge ikke at gennemføre reglerne om fortrydelsesret i forhold til kreditaftaler, som ifølge loven skal indgås ved en notars mellemkomst. Artikel 14, stk. 7, fastlægger, at reglerne om fortrydelsesret ikke forhindrer medlemsstaterne i at opretholde eller indføre nationale bestemmelser om tvungen betænkningstid og lignende regler, der udskyder tidspunktet for opfyldelsen af en aftale Tilknyttede kreditaftaler En tilknyttet kreditaftale defineres i artikel 3, litra n, som en kreditaftale, der udelukkende tjener til at finansiere en aftale om levering af specifikke varer eller specifikke tjenesteydelser, og som sammen med denne udgør en kommerciel helhed. En kommerciel helhed foreligger, når leverandøren enten selv forestår finansieringen eller overlader det til tredjemand efter aftale. En kommerciel helhed foreligger endvidere, når den specifikke ydelse udtrykkeligt er angivet i kreditaftalen. 20

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler, lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Gentofte Fjernvarme Plusaftale Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere