Rottehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottehandlingsplan"

Transkript

1 Rottehandlingsplan

2 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf Mail: 2

3 Indhold Indhold... 3 Den kommunale rottebekæmpelse i Varde kommune... 4 Rottebekæmpelsens servicemål i Varde Kommune... 4 Vi betaler alle til den kommunale rotte-bekæmpelse... 5 Udviklingen i antal af rotteanmeldelser... 5 Hvad er der sket i sidste handlingsplan-periode?... 6 Fokusområder i handlingsplan Fokusområde 1: Information som et forebyggende redskab... 8 Fokusområde 2: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kloakken... 9 Fokusområde 3: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter på særlige arealer Fokusområde 4: Rottesikring af de kommunale institutioner Fokusområde 5: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i sommerhusområder Fokusområde 6: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift. 12 3

4 Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen er således Varde Kommunes anden handlingsplan. Formålet med handlingsplanen er blandt andet at synliggøre den kommunale rottebekæmpelse og særligt at redegøre for kommunens særlige prioritering i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Foruden handlingsplan er der sideløbende blevet udarbejdet et arbejdsdokument, som beskriver nogle af de tanker og ideer, som er opstået under udarbejdelsen af den officielle handlingsplan. Arbejdsdokumentet vil blive brugt som støtteredskab særligt ved igangsættelse af de nye tiltag med henblik på at styrke den forebyggende indsats overfor rotterne. Arbejdsdokumentet vil ikke som handlingsplanen blive offentliggjort, men ligger som et internt dokument. Dokumentet kan rekvireres ved henvendelse til Hanne Hansen, som varetager administrationen af den kommunale rottebekæmpelse. Den kommunale rottebekæmpelse i Varde kommune Bekæmpelse af rotter er kommunens ansvar. Den væsentligste årsag til, at vi bekæmper rotter, er fordi de kan overføre en lang række sygdomme til os, de kan forurene vores fødevarer og ødelægge vores kloakker og trænge ind i vores boliger. Ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ligger hos kommunen og i Varde Kommune er rottebekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma, som varetager alt vedrørende den praktiske rottebekæmpelse. Den daglige administration, kontrol og håndhævelse varetages af kommunens eget administrative personale. Som borger kan vi selv gøre meget for at sikre os mod rotter på vores ejendom. Hvis vi sørger for, at der ikke ligge madvarer, affald etc. fremme, sørger for at vores ejendom fremstår ryddelig og sikrer, at vores egne kloakledninger er intakte, så minimerer vi risikoen for at få rotter. Rotten er af natur et jordlevende dyr og graver gerne gangsystemer med flere åbning. Disse gangsystemer stikker sjældent dybere end 60 cm. Rotten foretrækker at bo tæt ved vand (for eksempel langs åer og søer) Rotten foretrækker at bo steder med meget lidt forstyrrelse Rotten foretrækker at bo et sted, hvor der er både mad, skjulesteder og vand I Varde Kommune bestræber vi os på at bekæmpe rotterne effektivt, men vi vil gerne i højere grad have den enkelte borger til aktivt at være med til at undgå rotter. Varde Kommune vil med denne handlingsplan blandt andet øge indsatsen i forbindelse med forebyggelse, og især få kommunens borgere involveret aktivt i forebyggelsen af rotter. Rottebekæmpelsens servicemål i Varde Kommune Kommunen har dagligt kontakt med kommunens bekæmpelsesfirma og det er kommunens opgave at sikre, at bekæmpelsen lever op til de lovgivningsog kontraktmæssige krav. Men får man 4

5 som borger i Varde Kommune rotter, så kan man forvente At man hurtigst muligt får besøg af kommunens bekæmper. Er rotten i beboelsen, på en institution eller fødevarevirksomhed kan man forvente besøg samme dag eller senest næste hverdag. At bekæmperen, så vidt muligt, finder årsagen til rotteforekomsten og på den baggrund rådgiver om nødvendige forebyggende tiltag At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt giver størst tryghed At al rottebekæmpelse, hvor der anvendes gift, foretages med hensyn til miljøet Varde Kommune vil med jævnlig kontrol følge op på serviceniveauet, for at sikre borgerne en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet. en øget administrativ indsats, der har påvirket størrelsen af rottegebyret. Selvom gebyret nu er hævet, så må der de kommende år forventes yderligere stigninger. Udgifter til bekæmpelsen vil stige i de kommende år som følge af miljømæssige skærpede krav, som stilles til bekæmpelse af rotter når der anvendes gift, men også som følge af den øgede forebyggende indsats overfor rotterne. Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Får man rotter og derfor har brug hjælp til at få dem bekæmpet, så har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring Der kan ikke gives dispensation fra betalingen af rottegebyret Vi betaler alle til den kommunale rottebekæmpelse Udgifter til den kommunale rottebekæmpelse dækkes af et gebyr opkrævet sammen med ejendomsskatten. Rottegebyret dækker udgifter til bekæmpelsesfirmaet, den kommunale administration og andre tilknyttede aktiviteter. I 2015 udgjorde rottegebyret 0,019 af ejendomsskatten og i 2016 udgør det 0,028. I 2016 svarer det til, at hvis ejendomsværdien på ens bolig er sat til 1 mio. kr., så skal man årligt betale 28 kr. til den kommunale rottebekæmpelse. Det er blandt andet det øgede antal rotteanmeldelser, ny kontrakt med bekæmpelsesfirma, skærpede lovgivningsmæssige krav til rottebekæmpelsen og Udviklingen i antal af rotteanmeldelser Ofte bliver der set på udviklingen i antallet af rotteanmeldelser, når man vil måle kvaliteten af rottebekæmpelsen. En nedgang i antallet tages ofte som udtryk for, at man har gjort det godt. Dog viser erfaringen, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år, hvilket kan være betinget af for eksempel de vejrlige forhold og fødetilgængeligheden. De relativt milde vintre fra 2011 og frem vurderes at have haft en betydelig indflydelse på det stigende antal rotteanmeldelser. Foruden de relative milde vintre, så har der også været en del 5

6 regnfulde efterår, som har gjort, at specielt de afgrøder, som normalt høstes sent (for eksempel majs), forbliver længere tid på markerne og dermed giver rotterne et forlænget fødegrundlag langt ind i efteråret og vinteren. Milde vintre og perioder, hvor føden er mere rigelig, vil typisk betyde, at der det efterfølgende forår vil komme flere rotter, da rottebestanden starter ynglesæsonen fra et højere niveau antal rotteanmeldelser pr. år i Varde Kommune Siden 2010 er antallet af anmeldelser i Varde Kommune steget (se figuren), hvilket også ses i mange af landets øvrige kommuner. I forhold til 2010 var der i 2014 næsten 70 % flere anmeldelser, men der kan i 2015 ses et fald på ca. 24 % i forhold til året før. Er det fordi man er blevet bedre til at bekæmpe rotter i Varde Kommune eller fordi der er kommet færre rotter? Næppe ses der på andre af landets kommuner, så er der mange steder fortsat mange eller stigende antal rotteanmeldelser. I Varde Kommune tror vi på, at det er en ændret praksis med hensyn til lukning og genåbning af rottesager, som til dels har været medvirkende til nedgangen. Den nye praksis betyder, at en sag først kan lukkes efter en periode på 30 dage uden rotteaktivitet. Det har betydet, at skulle der komme fornyet rotteaktivitet i denne periode, så kommer der ikke en ny anmeldelse til kommunens statistik. I Varde Kommune vil vi ikke måle vores succes på antallet af rotteanmeldelser, men på om vi leverer en god og effektiv bekæmpelse til kommunens borger. Hvad er der sket i sidste handlingsplan-periode? I den første handlingsplan var det Varde Kommunes ønske blandt andet at se en nedgang i antallet af rotteanmeldelser, men udviklingen gik dog i modsat retning en udvikling der er på linje med udviklingen i antal rotteanmeldelser i størstedelen af landets kommuner (se også afsnit om udvikling i antal rotteanmeldelser). Vi havde sat os et mål at reducere i den mængde gift, der anvendes i den kommunale rottebekæmpelse. Fra 2014 til 2015 er der dog sket en forøgelse i forbruget af gift. Denne stigning kan blandt andet skyldes, at der er kommet øget fokus på opfølgende bekæmpelsesbesøg, for at sikre så effektiv en bekæmpelse. I Varde Kommune kan vi dog notere en væsentlig fremgang i brugen af de meget milde gifte i forhold til de stærkeste gifte, hvor der kan noteres en nedgang på ca. 38 %. Af andre indsatser opnået i handlingsplan kan særligt fremhæves; Indførelse af ny digital administrativ platform i form af programmet RotteWeb. Med programmet har kommunen fået et system til håndtering af alle handlinger i forbindelse med en rotteanmeldelse. Lige fra borgerens mulighed for elektronisk at kunne anmelde rotter døgnet rundt på kommunes hjemmeside til, at bekæmpelsesforløbet i den enkelte sag kan følges. 6

7 Indgåelse af ny kontrakt med et privat bekæmpelsesfirma, hvor der er fokus på en effektiv bekæmpelse af høj kvalitet. Der er sket en væsentlig forøgelse af de administrative ressourcer, således at der i dag er afsat ca. ½ administrativt årsværk. Den administrative ressource skal blandt andet sikre, at kommunen kan leve op til de lovgivningsmæssige krav, der stilles til blandt andet kontrol med bekæmpelsen og generel håndhævelse. Fokusområder i handlingsplan Handlingsplanen og dens udvalgte fokusområder skal ses som et supplement til den eksisterende kommunale rottebekæmpelse. De fokusområder, som Varde Kommune ønsker at give mere opmærksomhed, er udvalgt med henblik på blandt andet at understøtte kommunens ønsker om mere forebyggelse og mere aktiv inddragelse af kommunens borgere i forebyggelsen af rotter. Varde Kommune har i denne handlingsplansperiode valgt at have et særligt fokus på følgende seks fokusområder; Varde Å Fokusområde 1: Information som et forebyggende redskab Varde Kommune vil i højere grad inddrage kommunens borgere som aktive medspillere i kampen mod rotterne Fokusområde 2: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kloakken her vil der blive fokuseret på udbedring af de private og offentlige kloakker samt sikrer at rotterne bliver nede i kloakken og med giftfri bekæmpelse reducere antallet af kloakrotter steder, hvor de udgør et problem for omgivelserne. Fokusområde 3: Bekæmpelse og forebyggelse af rotte på særlige arealer her vil Varde Kommune arbejde for at inddrage andre faglige kompetenceområder i den offentlige forvaltning og sammen undersøge muligheder for at forebygge rotteforekomst langs for eksempel Varde Kommunes vandløb, grøfter og parker. Fokusområde 4: Rottesikring af de kommunale institutioner her vil Varde Kommune sammen med de kommunale ejendomme se på muligheder for at rottesikre kommunens børneinstitutioner, skoler og plejehjem. Fokusområde 5: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i sommerhusområderne med dette område vil der blive sat øget bevågenhed på rotteforekomsten i kommunens mange sommerhusområder. Fokusområde 6: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift med dette område vil der blive fokuseret på en miljørigtig anvendelse af gift samt undersøge om brug af giften har indflydelse på udbredelsen af resistens over for rottegift i Varde Kommune. 7

8 Fokusområde 1: Information som et forebyggende redskab Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter. I mange tilfælde kan den enkelte borger. Langt hen ad vejen, gøre meget for at undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrækker rotter og hvad der kan gøres for at undgå dem. Når en borger oplever at få rotter, vil de ofte blive mødt med råd og vejledning om forebyggelse af rotter af kommunens bekæmpelsesfirma. Men vi ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på ejendommen. Nedenstående figur er baseret på rotteanmeldelser fra 2015 i Varde Kommune og viser årsager til rotteforekomsten. I 68 % af sagerne er problemet relateret til noget, man som borger relativt nemt kan gøre noget ved: hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller hensætning af spiseligt affald, usikrede bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller andet. Affald 7,6 % Ukendt 18,7 % Manglende rottesikring 16,1 % Kloak 13,2 % Hønse- og dyrehold 36,6 % Fugle fodring 7,8 % Årsager til rotteanmeldelser i Varde Kommune i 2015 Det giver anledning til, at der gives information/vejledning til borgerne om; Dyre- og hønsehold uden rotter Fuglefodring uden rotter Hvordan man rottesikrer sin bolig Generel renholdelse Vedligeholdelse af egne kloakker Fodring af vildtet og rotterne Når Kommunen informerer og vejleder borgerne om rotter, så sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmperen og borgeren, men først når skaden er sket. Til generel information benytter kommunen sig af kommunens egen hjemmeside, men her vil det typisk oftest være borgere, der allerede har problemet tæt på, der opsøger denne information. I Varde Kommune vil vi gerne arbejde med at få information ud til kommunens borgere i almindelighed, men også være synlig i for eksempel landboforeninger, grundejerforeninger etc. Hvordan informationen skal formidles ligger ikke fast, men vi i Varde Kommune har gjort os tanker om for eksempel: Brug af de lokale medier og eventuelt sociale medier 8

9 Bedre udnyttelsen den kommunale hjemmeside Målrettet information til borgere i områder, hvor kloakrenovering er planlagt Deltage/arrangere temamøder for for eksempel landboforeninger, grundejerforeninger (inkl. sommerhuse), boligforeninger etc. Gode råd til renholdelse og sikring er for eksempel: Affaldsstativer er sikret mod rotter har affaldscontainer bundprop, skal denne altid være monteret Der må ikke efterlades spiseligt affald Undgå rod på ejendommen Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmuren/bygninger Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikre, i højden og i dybden Fuglefodring i begrænset omfang Ingen forarbejdede madvarer i kompostbeholderen Ydermure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm Intakte ventilationsriste i sokkel og mur Vinduer og døre skal slutte tæt Undgå åbenstående kældervinduer eller sikre vinduet med net (maskevidde < 2 cm) Kloak og afløb skal være tætte Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og eventuelt metalnet Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel Afløbsriste skal være hele og fastskruede Fokusområde 2: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kloakken I byerne lever rotterne for en stor dels vedkommende i kloakkerne. Hvis kloakkerne var tætte og grundejere sikrede deres egne afløbsinstallationer, så ville vi have et effektivt system, som kunne holde rotterne inde. Derfor vil Varde kommune have et øget fokus på den indsats, der skal medvirke til en hurtig, god og effektiv bekæmpelses- og sagsbehandlingspraksis i forbindelse med rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter. For at sikre hurtig udbedring af de defekte kloakker, som for eksempel opdages i forbindelse med en rotteanmeldelse, vil følgende være vigtig for hurtig udbedring: 1. At rottebekæmperen hurtigt med røgprøve får påvist eventuelt kloakdefekter 2. At der gives henstilling til borgeren om at udbedre kloakken (af autoriseret kloakmester) inden for en nærmere fastsat tidsfrist 3. At der følges op på den enkelte sag og eventuelt anvendelse af påbud i det omfang det skulle være nødvendigt 4. At der følges op med kontrolbesøg Så længe rotter bliver nede i kloakken er de ikke et problem for den kommunale rottebekæmpelse I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel af rotteanmeldelserne Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning 9

10 Generelt er der ikke en forpligtigelse til at bekæmpe rotterne, så længe de forbliver i kloakken. Alligevel kan bekæmpelse af rotter i kloakken formentlig være med til at øge levetiden for kloakledningerne, da vi med bekæmpelse forsøger at minimere deres antal. I Din Forsyning (tidligere Varde Forsyning) har man siden 2013 haft et målrettet fokus på at reducere de gener rotter i kloakken kan forårsage. Din Forsyning vil have fokus på en kosteffektiv indsats med størst mulig nyttevirkning. I Din Forsyning bekæmper man med både gift og med anvendelse af dræbende rottefælder (giftfri bekæmpelsesmetode). De steder, hvor det vurderes, at indsatsen med kloakrottebekæmpelse overfor rotterne giver størst effekt er Steder/områder plaget af kloakrotter I forbindelse med ledningsrenovering Varde Kommune vil i samarbejde med Din Forsyning deltage i den generelle planlægning og identifikation af rotteplagede områder samt skabe overblik over, hvor der skal laves forebyggende bekæmpelse forud for ledningsrenovering. Siden medio 2014 har Varde Kommune indført et digitalt program, RotteWeb, som bruges til registrering af alle rotteanmeldelser og handlinger foretaget i forbindelse med bekæmpelsen. Især med brug af det digitale program, vil Varde Kommune og Din Forsyning bedre kunne udpege områder, hvor kloakrotter udgør et problem. Kommunen vil derfor Have regelmæssige møder med Din Forsyning med henblik på at planlægge, følge og evaluere på kloakrottebekæmpelsen Sammenholde data fra rottedatabasen med Forsyningens data med henblik på at identificere områder, hvor bekæmpelse eventuelt er nødvendigt. Fokusområde 3: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter på særlige arealer Med den gældende rottebekendtgørelse og nye regler for anvendelsen af gift til bekæmpelse af rotter er der kommet nogle forbedringer for miljøet. For eksempel er det i dag nu kun muligt at anvende giften i og omkring bygninger. Derfor er der nu begrænsede muligheder for at foretage effektiv bekæmpelse, når der er rotter i for eksempel kommunens parker, ved søer, langs vandløb etc. Varde Kommune bekæmper i dag rotter disse steder, hvis der kommer anmeldelser om rotter. Varde Kommune har ikke overblik over, hvor stort et problem rotter er langs for eksempel kommunens mange åer og vandløb. Varde Kommune vil derfor undersøge i hvilket omfang rotter udgør et problem på åbne arealer og i hvilket omfang en effektiv bekæmpelse ville være påvirket af de nye stramninger, for derved bedre at være i stand til at finde løsninger med hensyn til for eksempel alternativ bekæmpelse og forebyggelse. Vi vil for eksempel i samarbejde med kommunens miljøfolk skabe et bedre overblik over Områder hvor der konstateres rotter Hvilke bekæmpelses- og forebyggelsesmuligheder der findes for de enkelte områder 10

11 Den kommunale rottebekæmpelse i Varde Kommune ville for eksempel kunne bistå med råd og vejledning med henblik på rottesikring af bygninger og de umiddelbare omgivelser. Fokusområde 4: Rottesikring af de kommunale institutioner Med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter blev der fremsat et krav om, at kommunerne skulle opsætte rottespærrer på kommunale stikledninger, som fører ind til de kommunalt ejede institutioner og plejehjem. Kommunen er påbegyndt med nedsætning af rottespærrer, men bestræber sig samtidig på at foretage de nødvendige ledningsudbedringer, der er behov for, således at risikoen for indtrængning af kloakrotter på kommunens skoler, børnehaver og plejehjem reduceres. Kommunen vil undersøge muligheder, praktiske som økonomiske, for at foretage en inspektion/undersøgelse på de resterende kommunale institutioner, hvor der endnu ikke er opsat rottespærrer. Da det er kommunens holdning, at løsningen ikke blot er en opsætning af rottespærrer, men i lige så høj grad, at de bagved liggende ledninger er intakte. Det vil sige, at eventuelle defekte ledninger skal udbedres. Der er derfor behov for at få overblik over omfang, økonomi og eventuelle løsningsmuligheder, som inddrager den kommunale rottebekæmpelse. De kommunale ejendomme vil i samarbejde med den kommunale rottebekæmpelse se på yderligere muligheder for at reducere risikoen for rotteangreb. Fokusområde 5: Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i sommerhusområder Varde kommune har en del større og mindre områder med sommerhusbebyggelse. Mange af sommerhusene i disse områder udlejes. De problemer det umiddelbart kan give med hensyn til rotter er blandt andet Manglende anmeldelse af observationer blandt andet i kraft af man for eksempel ikke er bekendt med dansk lovgivning på rotteområdet. Intet fast tilhørsforhold til stedet og deraf manglende indberetning af forekomsten Nogle af sommerhusene har helårsstatus og med en deraf følgende aktivitet året rundt. Da kommunen kun har begrænset viden om rotteforekomst i sommerhusområderne vil kommunen arbejde for at skaffe mere information om rotteforekomsten disse steder samt sikre, at den nødvendige information om rottesikring og renholdelse når ud til sommerhusejerne. Dette kunne blandt andet ske ved: At foretage inspektionsbesøg med det formål at identificere sommerhusområder, hvor der kan være større problemer med rotter. Typisk foretages der kun tilsynsbesøg i sommerhusområder, hvis der bliver anmeldt rotter. 11

12 Afholdelse af informationsmøder for sommerhusforeninger Sommerhuse ved Henne Strand Fokusområde 6: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Når der anvendes gift til bekæmpelse af rotter, er der en risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med at der anvendes stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr (sekundær forgiftning). I Varde Kommune vil vi i det omfang det er muligt søge at reducere giftforbruget og i højere grad gøre brug af de mildere gifte. Når der anvendes gift, er der også en risiko for, at der opstår resistens overfor den anvendte gift. For at minimere risikoen for spredning af resistens og sekundære forgiftninger vil Varde Kommune sikre, at anvendelse af gift i den kommunale bekæmpelse sker efter følgende retningslinjer: At der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende rotteproblem At der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres At en giftbekæmpelse følges nøje af bekæmperen med opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet At al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning Der vides meget lidt om forekomst af resistens i Varde Kommune, men i 2007 deltog Varde Kommune i en landsdækkende resistensundersøgelse, gennemført af Miljøstyrelsen og Statens Skadedyrlaboratorium, og flere steder i gamle Varde Kommune og Ølgod Kommune blev der fundet resistens. Varde Kommune vil i de kommende år foretage supplerende resistensundersøgelser for at følge udviklingen med hensyn til resistens og hvilken betydning anvendelsen af den svageste gift, vil have på niveauet af resistens. Kommunen vil derfor årligt foretage indsamling af rotter til undersøgelse for resistens. Hvad er rottegift? Der findes forskellige typer af rottegifte Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist af giften Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge Gift må ikke udleveres til borgeren 12

13 13

14 Bytoften 2, 6800 Varde Telefon

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Titel: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Hovedforfattere: Peter Weile Torben F. Jensen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere