FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN

2 Resumé. Denne strategiske områdestudie behandler Pakistan og indeholder en redegørelse for Pakistans strategiske kapacitet efterfulgt af en analyse af landets aktuelle sikkerhedspolitiske situation og afsluttes med en vurdering af landets fremtidige sikkerhedspolitiske udvikling og muligheder. Pakistan har som nation kun eksisteret siden 1947 og har fra sin blodige og kaotiske tilblivelse haft en turbulent historie. I landets 53 årige levetid har Pakistan udkæmpet tre krige med Indien, haft tre militærkup og er i konstant konfrontation med Indien omkring Kashmirprovinsen og har været ledet af militærregeringer i lige så lang tid som demokratisk valgte regeringer. Pakistans geostrategiske placering mellem Centralasien og det indiske subkontinent giver landet gode handelsmuligheder, men medfører samtidig sikkerhedspolitiske problemer. Landets ringe strategiske dybde set i forhold til Indien, sammenholdt med at landets økonomiske nøgleområder er placeret tæt ved grænsen, gør landet sårbart overfor hovedfjenden Indien. Pakistan er en af verdens folkerigeste stater og må sociologisk betragtes som et multietnisk, religiøst og sprogligt kludetæppe, der besværliggør en national integration. Landet er præget af en ulige fordeling af ressourcerne og spirende social uro, som kan udvikle sig yderligere og medvirke til at destabilisere landet sikkerhedspolitisk. Den sociologiske faktor sammenholdt med den udbredte fattigdom og manglende uddannelsesmuligheder for de fattige medfører, at landet ideologisk og kulturelt er på bristepunktet. Økonomisk er Pakistan konstant på fallittens rand og overlever kun i kraft af lån fra verdenssamfundet. Den pakistanske militærregering har indset, at landets dårlige økonomi er årsagen til mange af landets problemer. Med en bedre økonomi vil der være mulighed for at udligne de sociale skel og forbedre infrastrukturen og dermed tiltrække udenlandske investeringer. Der er i Pakistan en indgroet modvilje mod at betale skatter og afgifter til regeringen samt en udbredt korruption, hvilket har medført, at militæret nu inddriver skatter og leder vigtige samfundsmæssige funktioner som energiforsyningen. Pakistans nukleare våben vurderes som sikkerhedspolitisk stabiliserende i forholdet til Indien, idet begge lande er klar over konsekvenserne af en nuklear krig. Pakistans nukleare kapacitet giver landet en økonomisk fordel, idet specielt USA ikke ønsker, at landet går fallit, da dette kan medføre en krise i regionen. USA tilsikrer derfor Pakistan den akkurat nødvendige økonomiske bistand og lån. Det vurderes, at der er to mulige sikkerhedspolitiske udviklingsmuligheder for Pakistan. En udvikling hvor militærregeringen får succes særligt med at udvikle landets økonomi og landet udvikler sig til: "Demokrati med markedsøkonomi" eller en udvikling, hvor militærets indsats ikke giver succes og landet udvikler sig til: "Et nyt Afghanistan". Udviklingsmulighederne fremstår som de yderste konsekvenser og vurderes ikke at kunne fremstå som to rene varianter for Pakistans sikkerhedspolitiske fremtid. Således vil delelementer fra en udviklingsmulighed kunne blive en del af udviklingen i den anden mulighed. I kraft af at Pakistan har en særstilling som en nuklear magt, vurderes verdenssamfundet ikke at ville tillade, at landet går i opløsning og de nukleare våben dermed kan falde i hænderne på fundamentalistiske grupper. Det vurderes derfor, at en udvikling til et "Demokrati med markedsøkonomi" er den mest sandsynlige udvikling for Pakistan. 2

3 Titelside. Resumé. Indholdsfortegnelse. KAPITEL Indledning Opgave Opgavediskussion Begreber Metode Vægtning af de strategiske faktorer Metodik Kilder....7 KAPITEL Redegørelse Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, grænser, størrelse og form Land- og søadgangsveje Nøgleområder Geografiske regioner Den kommunikationsmæssige faktor Vej- og jernbanenet Telekommunikation Rørledninger Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Religiøse grupperinger Etniske og sproglige grupperinger Sundhed og levestandard Uddannelse Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Ressourcer og energiproduktion Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur og finanser Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relation til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Pakistans nukleare styrker Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning National holdning og selvopfattelse Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Den udenrigspolitiske faktor

4 Pakistans relationer til Indien Pakistans relationer til Iran Pakistans relationer til Afghanistan Pakistans relationer til Kina Pakistans relationer til USA Pakistans relationer til IMF, verdensbanken...15 KAPITEL Analyse Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Sammenfatning af analysen KAPITEL Vurdering af Pakistans sikkerhedspolitiske muligheder Præmisser Konklusion Perspektivering...24 Tillæg: A. Analysemodel. B. Bibliografi. Bilag: 1. Pakistans ældre historie. 2. Kort over Pakistan. 3. Økonomiske nøgletal og handelspartnere. 4. Pakistans nukleare styrker. 4

5 KAPITEL 1 Indledning. Pakistan dukker frem af det arabiske hav i syd og vokser med frodige dale, sletter og ørken mod nord og krones endeligt i Himalaya af verdens næsthøjeste bjerg. Pakistans situation i dag og landets korte historie siden dannelsen i 1947 er dog ikke i overensstemmelse med landets skønhed. USA's udenrigsminister udgav i år en liste med seks prioriterede indikatorer, der alle er potentielle globale konfliktstartere 1 : Spredning af masseødelæggelsesvåben, terrorisme, regionale spændinger, der udvikler sig til konflikter, narkotikaproduktion, narkotikatrafik og narkotikakriminalitet, global fattigdom og sygdom og financielle kriser. Pakistan opfylder alle indikatorerne og må udfra dette ses som et potentielt konfliktområde, hvilket er medvirkende til, at en studie af landet findes meget relevant. Opgave. Studien er behandlet udfra følgende problemformulering: På baggrund af en redegørelse for Pakistans strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Pakistans fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder 2. Opgavediskussion. I problemformuleringen er der givet to centrale begreber: Strategisk kapacitet og sikkerhedspolitik samt metoderne: Redegørelse, analyse og vurdering. Begreber Strategisk kapacitet dækker umiddelbart over Pakistans strategiske formåen. Dette kan opdeles i hvad Pakistan kan, hvilket betyder, hvad Pakistan har evnen til at gøre, altså det strategiske potentiel 3. Dette beskrives i studien udfra direkte målbare størrelser som: Ressourcer, befolkningens størrelse, økonomisk formåen, militært potentiale og territoriet. Den anden del af begrebet kan ses som, hvad Pakistan vil, hvilket betyder, hvad Pakistan har et ønske om, hensigt om eller en vilje til at gøre. Dette er ikke umiddelbart målbart, men den strategiske vilje ses som det indenrigs- og udenrigspolitiske initiativ og kompetence, gennem hvilke man anvender den strategiske evne 4. Sikkerhedspolitik kan i følge den svenske forsker Niels Andrén opfattes bredt og defineres som: "Den totale sikkerhedspolitik betegnes af alle de tiltag, som direkte eller indirekte påvirker landets sikkerhed mod forskellige former for trusler, uanset om disse er traditionelt sikkerhedspolitiske eller politisk funderede" 5. Den totale sikkerhedspolitik indeholder følgende elementer: 1 Jf. forelæsning af pensioneret General Charles Boyed afholdt på Forsvarsakademiet 05 OKT Jf. FAKVEJSAM, DEL I, Afsnit B pkt Jf. nudansk ordbog: noget som eksisterer som en mulighed, el. som er i besiddelse af en kraft el.lign. som ikke umiddelbart kommer til udtryk. 4 Kenneth Walz, "Theory of international politics". 5 NA side 28. 5

6 Territorial sikkerhed, økonomisk sikkerhed, funktionel sikkerhed, økologisk sikkerhed 6, kulturel sikkerhed og ideologisk sikkerhed. Metode. Som metode er givet tre forskellige begreber. Redegørelse: Der ses som en notering af fakta og forhold omkring Pakistan og skal indeholde følgende otte faktorer 7 : Historiske, fysisk-geografiske, kommunikationsmæssige, sociologiske, økonomisk-videnskabelige, militære, indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Analyse: Der ses som en undersøgelse og sammenstilling af redegørelsens indhold med det formål at fremkomme med en bedømmelse af Pakistans sikkerhedspolitiske situation. Vurdering: Der ses som fremskrevet sammenhæng af hvad Pakistan kan og kunne tænkes at ville gøre i fremtiden. Vurderingen vil omhandle en tidsperiode fra nu og 5 år frem, hvilket findes rimeligt henset til de turbulente forhold i landet. Vægtning af de strategiske faktorer. Når man læser om Pakistan, er der i praktisk taget alle kilder stor fokus på det forhold, at landet er en atommagt og at det er i konflikt med nabolandet Indien om Kashmirprovinsen. Des mere man læser om Pakistan, dannes der et billede af et land, der har store interne problemer, som overskygger de forhold som omverdenen umiddelbart fokuserer på. Det bliver således klart, at den største trussel mod Pakistan ikke kommer fra den anden side af Pakistans grænser, men indefra landet selv. Udfra ovenstående betragtninger og studiens omfang 8 samt de tidligere nævnte strategiske faktorer vil følgende faktorer blive prioriteret i studien: Den sociologiske faktor har en stor indflydelse på landets problemer, idet de mange religiøse, etniske og sproglige grupperinger og den ulige fordeling af landets ressourcer på de forskellige befolkningsgrupper er en stadig kilde til destabilitet. Den økonomiske faktor viser, at Pakistan er meget fattigt og i perioder kun akkurat kan overleve som nation samtidigt med at landets værdier eksporteres ubehandlede og der findes uudnyttede udviklingsmuligheder i befolkningen og i industrien. Yderligere er landet gennemsyret af korruption og modvilje mod at betale skatter og afgifter til staten, hvilket giver sig udtryk i, at kun 1% af befolkningen betaler skat. Den indenrigspolitiske faktor vægtes, idet mange af landets problemer, som beskrevet, opstår indenfor Pakistans grænser. 6 Den økologiske sikkerhed behandles ikke i denne studie. 7 Jf. FAKVEJSAM, Bilag til DEL I, Afsnit B. 8 Jf. FAKVEJSAM, DEL I, Afsnit B må studien maksimal udgøre tegn. 6

7 Den udenrigspolitiske faktor vægtes, idet Pakistan er en nuklear magt og samtidigt økonomisk afhængig af omverdenen. Dette viste sig ved, at Pakistan var tæt på at gå fallit efter omverdenens økonomiske sanktioner mod landet i 1998 som en følge af Pakistans nukleare prøvesprængninger. Metodik. For under analysen at kunne påvise og udnytte sammenhængen mellem faktorerne er der valgt en metode med en opdelt redegørelse af de strategiske faktorer efterfulgt af en analyse af faktorerne 9. Samtidig vurderes denne metode at gøre studien mere læsevenlig. Kilder. Kilder er listet i tillæg og kildehenvisningerne er anført som fodnoter med fortløbende nummerering. Dataindhentning er afsluttet den 18 oktober Skematisk analysemodel fremgår af tillæg A. 7

8 KAPITEL 2 Redegørelse. Den historiske faktor 10. Den 14 august 1947 dannedes Pakistan som Vest Pakistan og Øst Pakistan på hver sin side af den indiske halvø. Delingen af Indien medførte store folkevandringer til og fra begge områder. Under voldsomme uroligheder og blodsudgydelser flyttede 8 millioner muslimer fra Indien til de to områder og 6 millioner hinduer, sikher og andre religioner flyttede fra områderne til Indien 11. Pakistans dannelse skabte et væsentligt og varigt problem i fyrstestaten Kashmir, som var overvejende muslimsk befolket, men som efter fyrstens ønske blev en del af det hinduistiske Indien. Spændingsforholdet mellem bengalerne i Øst Pakistan og den dominerende elite i Vest Pakistan førte til, at Øst Pakistan erklærede sig uafhængigt i 1971 og staten Bangladesh blev oprettet. De første demokratiske valg blev afholdt i Pakistan i 1970, men landet har indtil i dag oplevet tre militærkup med det sidste i oktober Årsagen til de mange militærkup skyldes primært, at de folkevalgte regeringer har forsøgt at mindske militærets indflydelse i landet 12. Det pakistanske forsvar har siden landets tilblivelse fjernet fire regeringer og ledet landet lige så lang tid som de civile regeringer og er p.t. Pakistans ultimative magthaver 13. Den fysisk-geografiske faktor 14. Beliggenhed, grænser, størrelse og form. Pakistan, med et areal på km 2, mellem Centralasien og det indiske subkontinent, indtager en central geostrategisk position i det sydlige Asien. Landet er omkranset af det Arabiske hav og fire lande. Mod syd det Arabiske hav med en kystlinie på km, mod vest Iran(909 km grænse), mod nordvest Afghanistan (2430 km grænse), mod nordøst Kina (523 km grænse) og mod øst Indien (2912 km grænse) 16. Pakistans aflange form giver Pakistan en ringe strategisk dybde set i øst vestlig retning. Land- og søadgangsveje. Til Iran er der udover en jernbaneforbindelse ingen adgansveje af betydning og til Afghanistan er der kun to større veje gennem Khyber-passet og Bolan-passet, som udgør landvejen mellem Centralasien og det indiske subkontinent. Til Kina er der en vigtig adgangsvej gennem Khunjarb-passet. Mod vest til Indien er der én åben vej fra Lahore. Pakistans forbindelse ad søvejen går via havnene i Karachi og Muhammad Bin Quasim, som er de eneste havne, der kan tage skibe af oceangående størrelse Pakistans historie frem til 1947 fremgår af bilag EE. 12 CP side CR side 10, Forsvaret har fjernet regeringer i 1990, 1993, 1996 og Se bilag Eksklusive den pakistansk dominerede del af Kashmir, der udgør km Af de 2912 km grænse til Indien udgøres de 770 km af våbenstilstandslinien fra Karakoram Passet i vest til et punkt ca. 130 kilometer nordøst for Lahore. 17 JS pkt

9 Nøgleområder. Kashmir er det højst prioriterede sikkerhedsgeografiske område i Pakistan grundet konflikten med Indien 18. Området omkring havnebyen Karachi udgør et vigtigt økonomisk, industrielt og kommunikationsmæssigt område. Indus-sletten, som tilføres vand fra Indusfloden, er et økonomisk nøgleområde, idet dette område udgør langt den overvejende del af Pakistans landbrugsjord. Geografiske regioner. Pakistan er opdelt i de fire provinser Baluchistan, Punjab, Sind, Nord-vestlige grænseprovins samt hovedstaden Islamabad. Den vestlige provins Baluchistan, som omfatter næsten 44% af landets areal, er et uvejsomt fjeldområde, kun beboet af 5% af befolkningen. Punjab, der ligger ved den frodige Indusslette, udgør 25% af landets areal og bebos af 56% af befolkningen. Den sydlige provins Sind med havnebyen Karachi udgør 18% af Pakistans areal og bebos af 23% af befolkningen. Den Nord-vestlige grænseprovins udgør 10% af Pakistans areal og bebos af 13% af befolkningen. Ca. 3% af befolkningen bor i hovedstaden Islamabad og i de føderalt administrerede stammeområder på grænsen til Afghanistan, der udgør ca. 3% af Pakistans samlede areal 19. Den kommunikationsmæssige faktor. Vej- og jernbanenet. Det pakistanske vejnet har en samlet længde på km har fast belægning og 7144 km 20 af disse udgøres af motorveje km er uden fast belægning og kan vanskeligt anvendes af tung transport i store dele af året. Vejnettet er dårligt vedligeholdt og koncentreret i en nord - syd gående retning om Indussletten og floderne. Vejene bærer ca. 63% af Pakistans samlede gods- og passagertransport. Jernbanenettet er baseret på det gamle britisk-indiske jernbanenet og forbinder primært de større byer i det østlige Pakistan. Telekommunikation. I 1999 havde det regeringsejede pakistanske telefonselskab 2,861 millioner telefonlinier og mobiltelefonabonnenter samt internetabonnenter 21. Det indenlandske telefonsystem er koncentreret omkring byerne og udenrigs telefonsystemet fungerer kun tilfredsstillende, fordi der er etableret private systemer. Rørledninger. Der er projekteret en olieledning gennem Afghanistan til havnebyen Gwardar ved den iranske grænse og to gasledninger til henholdsvis Sukkur og Multan i Pakistan. Problemet med at få bygget ledningerne er manglende finanser og den eneste ledning, der bygges på, er gasledningen til Multan. Der er projekteret en forlængelse af ledningen fra Multan til Delhi i Indien Ibid. 19 SPP side 2 og LIL side CP side 14 og TWF. 21 TWF side JIR side

10 Den sociologiske faktor. Befolkningens størrelse og geografiske fordeling. Pakistan er en af verdens folkerigeste stater med en befolkning på 131 millioner 23. Pakistans befolkning er meget ung og således udgør de 0-14 årige 43,2% af befolkningen og mere end 50% af befolkningen er under 20 år 24. Befolkningsandelen i landdistrikterne er fra 1981 faldet med 4% og udgør i dag 67,5% af befolkningen. Urbaniseringen er stærkt stigende, og alene havnebyen Karachi estimeres til at vokse med mere end 6% om året 25. Religiøse grupperinger. Islam er den alt dominerende religion i Pakistan og 97% af befolkningen er muslimer. Af disse er 77% Sunnimuslimer og 20% er Shiamuslimer. Hinduer, kristne, sikher, parsere og buddhister udgør de resterende 3% 26. Der har i de senere år været en stigende rivalisering mellem sunnimuslimer og shiamuslimer, som har medført blodige konflikter mellem fundamentalistiske bevægelser. Etniske og sproglige grupperinger. Pakistans befolkning er en blanding af mange forskellige etniske grupper. Grupperne er primært defineret udfra deres sprog eller tilhørsforhold i de enkelte provinser. Punjabierne fra Punjab udgør 63%, sindhier fra Sind udgør 10%, pasthunere fra den Nord-vestlige grænseprovins udgør 10%. Øvrige grupper er mohajirer 7%, baluchier 5% og andre 5% 27. punjabi tales af 48% af befolkningen, 12% taler sindhi og 7% taler urdu. Derudover tales der 9 forskellige sprog. Urdu som tales af mohajirerne er det officielle sprog i Pakistan 28. Sundhed og levestandard. I 1995 var der under læger, under 3000 tandlæger og ca sengepladser på sygehusene 29. Hvert tiende barn dør, inden det bliver et år og 40% af alle børn under 5 år er underernærede 30, 31. Der er meget store skel mellem rige og fattige i landet og ca. en tredjedel af befolkningen lever under FN's officielle fattigdomsgrænse 32. Uddannelse. Ifølge forfatningen har alle børn ret til fem års gratis skolegang. Ca. 80% af drengene og ca. 40% af pigerne dukker aldrig op til undervisningen, idet fattigdommen gør, at forældrene ikke kan undvære arbejdskraften og ikke har råd til at købe skoleuniformer og bøger 33. Der er opstået et større og større antal gratis koranskoler, som giver grobund for fundamentalistiske bevægelser % af befolkningen kan ikke læse og skrive CP side 12. FN estimerer, jf. SY side 1233, befolkningen til 156 millioner i år CP side CP side EE og LIL side JS pkt og LIL side JS pkt , LIL side 5 og SY side CP side JS pkt , SY side Jf. CP side 13, lå det daglige kalorieindtag i 1998/99 på indeks 2,602, som akkurat er højere end FN s anbefalede absolutte minimum på 2, LIL side LIL side Ifølge NW er der registreret koranskoler, men det reelle tal vurderes, af NW, til ca CP side 13. Dette kan opdeles i mand:kvinde forhold på 2:1 og i et by:land forhold på ligeledes 2:1. 10

11 Den økonomisk-videnskabelige faktor 36. Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. Omtrent 47% af den samlede arbejdsstyrke er beskæftiget i landbruget og dette tegner sig for 25,4% af det samlede BNP samt 60% af eksportindtægterne og 90-95% af det pakistanske fødevarebehov 37. Landbrugets vigtigste afgrøde er bomuld, der er den altovervejende eksportvare med ca. 70% af den samlede eksport. Store landbesiddere ejer 40% af den dyrkbare jord og kontrollerer hovedparten af kunstvandingssystemet, men er mindre effektive end de mindre brug. Ressourcer og energiproduktion. Pakistan er selvforsynende med naturgas og kul, men er nødsaget til at importere olie 38. Slagsmål om prisen på energien og rettighederne til udvinding har skræmt fremmede investorer og blokerer for en tiltrængt forøgelse af energiproduktionen. Et af problemerne er dårlig ledelse af det statslige elselskab, som har medført korruption, tyveri af elektricitet og manglende evne til af inddrive betalingen fra forbrugerne. I 1999 overtog militæret driften af det statslige elselskab, hvilket medførte at tyveriet faldt og flere regninger blev betalt 39. Råmaterialer til industrien. I den uvejsomme provins Baluchistan findes hovedparten af landets forekomster af råvarer 40. Udenlandske firmaer er blevet inviteret til at byde på koncessionerne, men har ikke vist interesse, primært grundet manglende infrastruktur, hvilket øger omkostningerne til udvindelse, produktion og transport 41. I 1999 udgjorde minedrift 0,5% af det samlede BNP. Industriproduktion 42. Da landet blev selvstændigt i 1947, var der ingen industri af betydning i landet. Regeringen satsede på tekstilbranchen, levnedsmidler, forbrugsvarer, cement og kunstgødning 43. I dag er industriproduktionen i overvejende grad baseret på forarbejdning af landbrugsprodukter. På trods af at regeringen indenfor de sidste ti år har søgt at stimulere investering i industrien ved bl.a. lav skat og billige lån, er industrien stadig baseret på lavteknologi. Industrien giver en ringe værditilvækst og en snæver produktion og har en ringe omstillingsevne. Udenlandske investeringer er udeblevet som følge af en dårlig infrastruktur, korruption og politisk ustabilitet 44. Bomuldsindustrien er den eneste industri, der har betydning for eksporten og hjemfører ca. 60% af Pakistans valuta. Industrien udgjorde i ,1 % af BNP 45. Handel. I 1999 importerede Pakistan for 9,8 milliarder $ og eksporterede samme år for 8,8 milliarder $, hvilket gav et underskud på betalingsbalancen på 1 milliard $ Økonomiske nøgletal fremgår af bilag WB 38 CP side 16. I 1998 havde landet en egenproduktion på 2,9 millioner tons olie, hvorimod importen androg 15,2 millioner tons. 39 CP side Guld, sølv, kobber, krom, jern, kalksten, magnesium, marmor og salt. 41 LOC 42 Fordelingen af produkter fremgår af bilag LIL side CP side CR-1 side Pakistans vigtigste handelsespartnere fremgår af bilag 3. 11

12 Arbejdskraft. Af den samlede befolkning var 36,2 millioner beskæftiget i Størsteparten af arbejdstyrken, i alt 16 millioner, er beskæftiget i landbruget. Minedrift og industri beskæftiger 4 millioner og 5,3 millioner er beskæftiget i handelsessektoren. Underbeskæftigelsen er meget stor og kun 10% af kvinderne har arbejde udenfor hjemmet 47. Økonomisk struktur og finanser. Pakistan har siden 1994 haft en gennemsnitsstigning af BNP på 4,3% og en gennemsnitlig inflation på 10,5% 48. Pakistan har et BNP 64,0 milliarder $ og udenlandsgælden andrager 35,6 milliarder $. Pakistan er afhængig af IMF s lånepakker for at få gang i sin egen økonomi. IMF s overordnede mål i Pakistan er at reducere fattigdommen og forbedre det offentliges økonomiske ledelse 49. Den sidste IMF lånepakke fra på 1,56 milliarder $ har til formål at hæve BNP forøgelsen til et årligt niveau på 5-6%, reducere inflationen til 7% og reducere det samlede underskud til 4-5% af BNP 50. Pakistan anvender i dag mere en 80% af landets indtægter til forsvaret og til afbetaling af gæld. For at få flere penge i statskassen har militærstyret indført en 15% salgsskat og intensiveret inddrivelsen af skatter. Dette har medført uroligheder og demonstrationer, idet mindre end 1% af befolkningen betaler deres skat og skatteindtægten bidrager derfor kun med 11% til landets samlede indkomst 51. Korruption i forbindelse med skatteinddrivelse medfører, at mere end 60% af indtægten tabes. Skatteunddragelse og korruption bidrager til en sort økonomi, der vurderes at være større end den officielle økonomi 52. Den militære faktor. Opgaver og koncepter for de væbnede styrker. Som en følge af Pakistans ringe strategiske dybde udviklede forsvaret i 1987 Riposte 53 doktrinen, hvorunder to angrebskorps gennemfører et modangreb på km over en snæver front ind i Indien, mens resten af hæren forsvarer territoriet primært mod Indien. Pakistan regner med at internationalt pres vil standse kampene efter 2 3 uger, hvilket vil være tilstrækkeligt til at erobre så meget terræn, at Pakistan vil stå godt i en efterfølgende forhandling med Indien. Flyvevåbnets opgave er at støtte hærens kamp ved grænsen til Indien og søværnet skal forsvare Pakistans kyst og kommunikationslinier over havet 54. Kommandoforhold og relation til det politiske niveau. Pakistans præsident er øverstbefalende for Pakistans væbnede styrker 55, men efter militærkuppet 12 oktober 1999 erklærede forsvaret forfatningen i bero og general Musharraf blev øverstbefalende for landets væbnede styrker LIL side CP side 20, 49 WB-PREM side II. 50 CP side Sidst i 1999 afskedigede militæret mere end 1000 ledende ansatte indenfor skattevæsnet og deltager i stigen de grad i inddrivelsen af skatter i landet. 52 NW side Riposte oversættes til hurtigt gensvar 54 JS pkt JS pkt CP side 9. 12

13 Størrelse, organisation og materiel. Pakistans væbnede styrker udgøres af i alt aktive og en reserve på mand. Den samlede styrke fordeles med i hæren, i søværnet og mand i flyvevåbnet 57. Uddannelsesmæssige og logistiske forhold. Militærtjeneste i Pakistan er frivilligt og soldater har en høj status i landet, hvilket er medvirkende til, at alle tre værn er veluddannede og har en høj moral. I de senere år har bl.a. flyvevåbnet, grundet problemer med nyanskaffelser og reservedele fra USA, haft logistiske og kontrolmæssige problemer, idet USA ikke ønsker at Pakistan anvender F-16 til levering af atomvåben 58. Som en følge af våbenembargoen fra USA har Pakistan øget deres køb af våben i Kina og Frankrig og Pakistan samarbejder med Nord Korea og Kina omkring atomvåben og missilteknologi 59. Pakistans udgifter til forsvaret reduceredes fra 1999 til 2000 fra 3,2 milliarder $ til 2,7 milliarder $ 60, 61. Pakistans nukleare styrker. En oversigt over Pakistans nukleare kapacitet fremgår af bilag 4. Den indenrigspolitiske faktor. Nationale interesser og målsætning. Af indledningen til Pakistan grundlov fremgår det, at Pakistan er en demokratisk islamisk republik der har grundlovssikrede garantier for individets lighed og frihed 62. Det fremgår endvidere af grundloven, at det pakistanske folk skal trives og opnå deres retmæssige og ærede placering blandt verdens nationer og give deres bidrag til international fred, fremskridt og glæde blandt menneskeheden 63. National holdning og selvopfattelse. De fleste pakistanere betragter sig først og fremmest som tilhørende de etniske folkeslag, deres religiøse overbevisning eller deres lingvistiske gruppe og ikke som pakistanere 64. Islam og nationalsproget urdu er forenende faktorer, som med sin fremtrædende plads i grundloven er et middel for Pakistans ledere til at samle nationen og søge at skabe en fælles national identitet 65. Regering og administration. Indtil militærkuppet i 1999 blev Pakistan ledet udfra forfatningen af 1973 med tilføjelser fra 1985, som fastslår, at Pakistan er en republik med en præsident og et parlamentarisk system 66. Ved gennemførelsen af den såkaldte Shialov i 1991 blev Pakistan formelt set en Islamisk stat TMB side 166. Derudover findes de aktive fordelt på hjemmeværn, grænsekorps, rangers og kystvagt ten. 58 JS pkt JIR-1 side TMB side 166 og SIPRI side Jf. SIPRI er en stor del af Pakistans militære budget udenfor de officielle tal for at opfylde krav fra Bl.a. IMF, om en reduktion af de militære udgifter. 62 PC, forordet til forfatningen 63 PC. Er nævnt flere steder bl.a. i kapitel II. 64 LIL side LOC. 66 LIL side 15, SY side Ærekrænkende udtalelser om profeten Muhammed og hans familie kan give dødsstraf. Der hersker dog inden for retsvæsnet uklarhed om, hvordan lovene skal tolkes og hvilke sager der skal behandles af Shiadomstolen. 13

14 I følge forfatningen vælges præsidenten af senatet og nationalforsamlingen i fællesskab for en periode af fem år 68. Parlamentet har to kamre, som udgøres af senatet og nationalforsamlingen. Senatet består af medlemmer og har hovedsagelig en rådgivende funktion. Nationalforsamlingen består af 217 medlemmer, hvoraf medlemmer vælges ved direkte valg for en periode af fem år 71, 72. Politiske partier og interessegrupper. I Pakistan findes der fire større partier 73, der alle blev repræsenteret i, den nu ekskluderede, nationalforsamling efter det sidste valg i Muttahida Quami Movement(MQM) 74, som har sin base i Sindh i det sydlige Pakistan omkring havnebyen Karachi, er landets tredjestørste parti og har åbenlyst sat sig op mod militærstyret 75. Stabilitet. Punjab har altid været den mest priviligerede af de fire delstater med de højeste poster i forsvaret og i statsadministrationen. En politisk og økonomisk negligering af de øvrige provinser har bevirket en øget spænding og nationalistiske tendenser i Sindh, Baluchistan og den Nord-vestlige provins. Antallet af bombesprængninger er fortsat stigende over hele landet, men militærstyret har ikke været i stand til at standse disse og beskylder Indien for at stå bag 76. Landets støtte til Taleban Militsen i Afghanistan har medført, at Pakistan i større og større udstrækning bliver oversvømmet med våben hjemtaget af frivillige fra Afghanistan. Antallet af guerillaenheder er støt voksende og der kæmpes mellem sunnimuslimer og shiitter i Punjab og mellem mohajirerne og sindhier i Sindh 77. Den udenrigspolitiske faktor. Pakistans relationer til Indien. Pakistans forhold til Indien har siden den blodige deling i 1947 været meget anspændt og præget af Pakistans forsøg på at sikre sig mod det større og mere magtfulde Indien. Pakistan og Indien har siden delingen udkæmpet tre krige og utallige mindre kampe omkring konfrontationslinien i Kashmir. Det anspændte forhold til Indien har resulteret i et omkostningskrævende våbenkapløb med Indien, som kulminerede med Indiens atomprøvespringninger i 1998 og Pakistans svar med egne prøvesprængninger få uger senere 78. I februar 1999 var der for første gang i mange år en positiv udvikling mellem de to lande, da de respektive udenrigsministre mødtes i Lahore i Pakistan og enedes om ikke at blande sig i hinandens interne anliggender samt at arbejde mod sikkerhed og stabilitet i regionen Den nuværende præsident Rafiq Tarar er valgt i januar På trods af at militæret har taget magten, sidder præsidenten stadig i sit embede, dog med reducerede beføjelser. 69 SY side medlemmer vælges direkte og 10 medlemmer udpeges fra religiøse minoriteter. 71 SY side 1234 og LIL side Efter militærkuppet er nationalforsamlingen erstattet af et nationalt sikkerhedsråd ledet af den tidligere forsvarsstabschef general Musharraf, som ligeledes har overtaget præsidentens beføjelser som øverstkommanderende over de væbnede styrker. 73 JS pkt Pakistan People s Party, Pakistan Muslim League, Muttahida Quami Movement og Awami National Party. 74 MQM består hovedsageligt af mohajirer, der er urdutalende emigranter fra Indien. 75 CRM side CR side JIR side CP side LIL side

15 Pakistan har erklæret, at konflikten i Kashmir fortsat er den primære årsag til det anspændte forhold mellem de to stater og at der ikke vil komme afgørende forbedringer i forholdet, før konflikten er løst 80. Pakistans relationer til Iran. Pakistans relationer til Iran har efter revolutionen i Iran været venskabelige, primært på grund af at begge lande ser hinanden som gode handelspartnere. Forholdet er dog skrøbeligt, idet Iran er utilfredse med Pakistans støtte til den Iran-fjendtlige Taleban Milits. Irans ønsker om at orientere sin handel mod muslimske og tredieverdenslande i stedet for mod de industrialiserede lande, giver Pakistan en vigtig handelsmæssig rolle 81. Pakistans relationer til Afghanistan. Pakistan blev efter den sovjetiske invasion i Afghanistan i1979 en kanal for militær assistance fra USA til den afghanske mujahedinbevægelse. Efter at kommunisterne i Afghanistan blev besejret i 1992, har der ikke været særlig gode forbindelser mellem Pakistan og mujahedinerne 82. Pakistans relationer til Kina. Pakistans ønske om forskellighed og balance i landets eksterne relationer har medført et nært forhold til Kina, som er en værdifuld geopolitisk forbindelse for Pakistan. Forholdet har sin baggrund i den fælles antipati mod Indien og det tidligere Sovjetunionen 83. Kina har traditionelt støttet Pakistan økonomisk og militært i landets krige med Indien. Pakistans relationer til USA. USA's støtte til Pakistan intensiveredes i forbindelse med den sovjetiske invasion i Afghanistan i 1979 og medførte bl.a. store pakistanske våbenkøb i USA. I 1990 standsede USA al hjælp til Pakistan, idet USA ikke var i stand til at få en forsikring om, at Pakistan ikke var i færd med at udvikle en nuklear kapabilitet. Efter Pakistans atomprøvespringninger i 1998 forværredes forholdet yderligere. USA søger vedvarende at få Pakistan til at underskrive Aftalen om stop for prøvesprængninger og "Ikke spredningsaftalen" 84. Sent i 1998 løftede USA dele af den økonomiske boykot og støttede atter Pakistan økonomisk for at søge at undgå, at Pakistan gik fallit og derfor ville sælge nuklear teknologi til roughe states. Pakistans relationer til IMF, verdensbanken. Pakistans afhængighed af eksterne lån medfører, at landet er nødsaget til at acceptere de betingelser som følger med de lån, der ydes af Verdensbanken og IMF. På trods af dette har landet aldrig gennemført betingelserne i en lånepakke. 80 JS pkt og CP side LOC 82 Dette skyldes primært Pakistans ambivalente politik, hvilket har medført at de aldrig har støttet mujahedinerne helhjertet, men alene støttede dem idet Pakistan var bange for at det kommunistiske styre i Afghanistan ville gøre krav på Pakistans Nord-vestlige grænseprovins. 83 LOC 84 CP 15

16 KAPITEL 3 Analyse. Den historiske faktor. Mange af Pakistans problemer i dag udspringer af historiske hændelser, flytninger og fortrængninger af forskellige religiøse, etniske og sproglige grupper. Disse folkeflytninger resulterede i meget blodige opgør og vurderes at være medvirkende til at opretholde hadet til det hinduistiske Indien. Oprettelsen af Pakistan medførte også problemet med Kashmirprovinsens tilhørsforhold, som ligeledes i dag er en af de væsentligste faktorer, der hindrer en fredelig sameksistens med nabolandet Indien. De store folkevandringer medførte, at store befolkningsgrupper bosatte sig i områder, hvor de kulturelt set ikke hører hjemme. Afledte problemer som vold og uro er mest udtrykt i området omkring havnebyen Karachi, hvor partiet MQM har sin magtbase. Delkonklusion: Den historisk betingede placering af religiøse, etniske og sproglige grupper er en stadig kilde til intern destabilitet og kan på sigt medføre sikkerhedspolitiske problemer. Kashmirkonflikten vil fortsat udgøre en mulig sikkerhedspolitisk destabilisator og økonomisk byrde for Pakistan. Historiens indflydelse på Pakistan virker sikkerhedspolitisk destabiliserende. Den fysisk-geografiske faktor. Pakistans beliggenhed mellem Centralasien og det indiske subkontinent giver Pakistan en vigtig geostrategisk placering i Sydasien som potentiel handelskorridor mellem Mellemøsten og det indiske subkontinent. Landets ringe strategiske dybde, sammenholdt med at landets "kornkammer" er placeret på Indussletten mod grænsen til Indien, gør landet sårbart overfor offensive operationer fra Indien. Pakistans lange grænse til Indien og ringe strategiske dybde vurderes at være dimensionerende for størrelsen af forsvaret og medfører en stor udgift til at opretholde enheder på et højt beredskab. Omfanget af pakistanske styrker ved grænsen og de deraf følgende udgifter vurderes medvirkende til, at Pakistan må opretholde gode forbindelser til sine øvrige naboer for at undgå en tofrontsproblematik, som landet hverken har økonomiske midler til eller strategisk dybde til at modstå. Delkonklusion: Pakistans geostrategiske placering mellem Centralasien og det indiske subkontinent kan ved forbedring af forbindelserne til nabolandene udgøre et handelsmæssigt potentiale og dermed medføre økonomisk sikkerhed. Pakistans ringe strategiske dybde og Indussletten territoriale og økonomiske betydning samt den lange grænse til Indien gør landet sårbart og medfører stor udgifter til opretholdelse af forsvaret. Pakistans forsøg på at undgå en tofrontsproblematik, med Indien som den ene front, medfører en sikkerhedspolitisk stabilisering set i forhold til Pakistans øvrige naboer. Den fysisk-geografiske faktor virker, bortset fra forholdet til Indien, sikkerhedspolitisk stabiliserende. Den kommunikationsmæssige faktor. Generelt lider Pakistans infrastruktur af mange års negligering og manglende investeringer og dermed udbygning. Dette vurderes som en begrænsende faktor for Pakistans potentielle økonomiske udvikling. For at dække omkostningerne til en udbygning af vej- og 16

17 jernbanenettet er eksterne investeringer nødvendige, hvilket ikke lykkedes grundet tilbudenes manglende indtjeningspotentiale, bureaukrati og korruption. En bygning af de projekterede rørledninger fra området om det Kaspiske hav vil øge landets interdependens med nabolandene og kan medvirke til at forbedre den sikkerhedspolitiske stabilitet. Bygning af en gasledning gennem Pakistan til Indien kan øge interdependensen mellem de to lande og dermed være medvirkende til at øge den sikkerhedspolitiske stabilitet. Delkonklusion: Den ringe infrastruktur vurderes at have en negativ indflydelse på udenlandske investeringer i landet og dermed en negativ indflydelse på den økonomiske vækst. En bygning af de projekterede rørledninger vil øge interdependensen i regionen og på sigt medvirke til en øget sikkerhedspolitisk stabilitet landene imellem. Den manglende infrastrukturelle kapacitet har en negativ indflydelse på den funktionelle og økonomiske sikkerhed i landet, hvorimod en udbygning vil øge interdependensen og på sigt virke sikkerhedspolitisk stabiliserende for landet. Den kommunikationsmæssige faktor virker sikkerhedspolitisk destabiliserende. Den sociologiske faktor. Selvom islam er den altdominerende religion, og regeringen bruger mange kræfter på at samle nationen om religionen, er denne årsag til en øget destabilitet. Da religion ikke er bestemt af landegrænser, kan fundamentalistiske gruppers aktiviteter give udenrigspolitisk destabilitet i de områder, hvor bevægelserne kan operere ved eller i nabolandene. Det store antal koranskoler er medvirkende til, at det officielle skolesystem ikke udvikles og kan være en grobund for en øget religiøs fundamentalisme. Pakistans udbredte fattigdom har medført en øget vandring fra land til by, hvilket er karakteristisk for fattige og lavtudviklede samfund. Dette kan medføre et forstærket skel i de sociale modsætningsforhold mellem land og by og øge skellet mellem rig og fattig. De etniske grupper er meget forskellige af størrelse og deres indflydelse og dominans er ulige fordelt. Disse faktorer vurderes at være medvirkende til et øget socialt skel og indenrigspolitisk destabilitet og kan på sigt medvirke til en fragmentering af landet initieret af de fattige provinser og befolkningsgrupper. En trediedel af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen og sundhedsvæsnet er underdimensioneret, hvilket medfører, at børnedødeligheden er meget høj. På kort sigt vurderes befolkningen pacificeret alene på grund af problemerne med at skaffe føde, men på længere sigt kan disse forhold, særligt hvis situationen udvikler sig yderligere, i en negativ retning, give social uro og dermed indenrigspolitisk destabilitet. Delkonklusion: Pakistan kan ses som et multietnisk og sprogligt kludetæppe præget af sociale uligheder, som kan udvikle sig til regulære uroligheder og medvirke til at destabilisere landet indenrigspolitisk. De religiøse uoverensstemmelser og den tiltagende fundamentalisme kan på sigt medvirke til både indenrigs- og udenrigspolitisk destabilitet og kan i sin yderste konsekvens medføre, at de fundamentalistiske grupper udvikler sig så ekstremt, at det pakistanske forsvar vil blive direkte involveret i bekæmpelse af disse. De ulige uddannelsesmæssige muligheder er ligeledes en faktor, der har en negativ indflydelse på landets økonomiske muligheder og kan være medvirkende til øget social uro og deraf følgende ideologisk destabilitet.. Den tiltagende urbanisering kan medføre større nød efterfulgt af social uro samt øge skellet mellem land og by. Pakistans sociologiske problemer virker sikkerhedspolitisk destabiliserende. 17

18 Den økonomisk-videnskabelige faktor. Landbruget er den altdominerende økonomiske faktor i Pakistan og repræsenterer den langtovervejende del af eksporten og brødføder praktisk talt hele befolkningen. Det helt dominerende produkt fra landbruget er bomuld, som i overvejende grad eksporteres som råvare. Det betyder, at Pakistan eksporterer deres værdier i stedet for at forarbejde dette og derved selv værdiforøge produktet 85. Der er et fortsat potentiale i landbruget, men dette kan kun udnyttes såfremt regeringen effektiviserer kunstvandingssystemet og iværksætter jordreformer for at opnå en mere ligelig og dermed effektiv udnyttelse af landbrugsarealet. I Pakistan findes en næsten uudnyttet ressource i form af råstoffer og regeringen har forsøgt at stimulere udvindingen og industrien ved lave skatter, men primært manglende infrastruktur og korruption har holdt udenlandske investorer væk. Den dårlige økonomi forstærkes af, at landet anvender 80% af indtægterne til betaling af gæld og forsvarsudgifter. For at få flere penge i statskassen er militæret blevet indsat til at inddrive indkomstskatter og salgsskatter. På kort sigt vil dette give flere penge til regeringen, men militærets direkte involvering i civile anliggender vurderes på sigt at medføre en øget indenrigspolitisk destabilitet og at ville besværliggøre en tilbagevenden til demokrati. Pakistans afhængighed af udenlandske lån har medført, at landet er afhængig af særligt IMF og bindes af de betingelser, som følger med lånene. Delkonklusion: For at vende underskuddet på betalingsbalancen er Pakistan nødsaget til at udvide deres eksport med andre varer end landbrugsprodukter og søge at få etableret en udvinding af råvarer samt i muligt omfang forædle disse. Såfremt dette ikke er muligt, vil en fortsat negativ udvikling af økonomien på sigt forværre landets situation og ikke give de nødvendige midler til bekæmpe fattigdommen og derved medvirke til yderligere økonomisk destabilitet. IMF lånene vurderes at være vitale for, at Pakistan fortsat kan være solvent og dermed bidrage til tiltro fra interne såvel som eksterne investorer og således stadig kan opnå lån hos andre långivere som World Bank og Asian Development Bank. Hvis ikke landets økonomi forbedres, trues Pakistan af økonomisk kollaps med såvel indenrigs- som udenrigspolitisk destabilitet til følge. Pakistans økonomi virker sikkerhedspolitisk destabiliserende. Den militære faktor. Det Pakistanske forsvar har en høj status i samfundet og har siden landets oprettelse spillet en vigtig rolle i landet. Pakistans forsvar er hovedsagelig sammensat for at kunne forsvare landet mod et angreb over land fra Indien. Dette ses blandt andet af prioriteten til hæren og flyvevåbnet og den forholdsvis ringe kapacitet, som søværnet besidder. Vurderet i forhold til Pakistans størrelse og naboer er forsvaret overdimensioneret, hvilket vurderes at skyldes frygten for et Indisk angreb. En måde hvorpå Pakistan kan få en bedre økonomi beror indirekte på fred med Indien, hvorved Pakistan kan skære ned på sine store udgifter til forsvaret. Efter USA's blokering af våbensalg har Pakistan vendt sig mod Kina og har etableret en aftale om leverancer af våben, nuklear- og missilteknologi. Denne aftale er medvirkende til at øge interdependensen mellem de to lande og vurderes medvirkende til at stabilisere regionen. Udenrigspolitisk vurderes militærregeringen at medvirke til en øget destabilitet, idet omverdenen konstant lægger pres på landet for at få genindført demokratiet. Forsvarets mulige indsættelse mod fundamentalistiske grupper vurderes at ville rokke ved militærets autoritet og kan vanskeliggøre overgangen til demokrati og medvirke til at øge 85 Jf. OK T. C. Dahl er ulandene hæmmet af en gammel praksis fra de industrialiserede lande der medfører at der er en større skat på forarbejdede varer end der er på råvarer. 18

19 den indenrigspolitiske destabilitet. Forsvaret kan i sin yderste konsekvens blive så involveret i at holde landet samlet ved indsættelse mod fundamentalistiske grupper, at det udvikler sig til borgerkrig. Delkonklusion: Det konventionelle pakistanske forsvar udgør en stærk territorial- og funktionel sikkerhed. I kraft af sin størrelse og potentiale virker forsvaret således sikkerhedspolitisk stabiliserende i forhold til Indien og de øvrige lande i regionen. På kort sigt vurderes forsvarets engagement i samfundet at virke indenrigspolitisk stabiliserende, ikke mindst i kraft af bestræbelserne på at forbedre landets økonomi. Det vurderes dog, at omverdenens konstante pres for at få militæret til at afgive magten og vende tilbage til demokrati virker destabiliserende på den ideologiske sikkerhed. En indsættelse af hæren mod fundamentalistiske grupper i en større målestok vurderes på sigt at true forsvarets autoritet og eksistens som en magtfaktor. Forsvaret vurderes bredt at repræsentere det pakistanske folk, hvorfor dets indsættelse i religiøse uroligheder vil kunne splitte forsvaret som følge af loyalitetsproblemer. De stor udgifter, der anvendes til forsvaret, er medvirkende til at destabilisere landet ved at bidage negativt til den økonomiske sikkerhed. Forsvaret virker økonomisk destabiliserende. Forsvaret virker sikkerhedspolitisk stabiliserende. Den indenrigspolitiske faktor. Af den pakistanske grundlov fremgår det, at landet er en demokratisk islamisk republik og man vil fremme frihed, lighed, uddannelse, levestandarden mv. Dette ses som erklæring om, at man vil gøre landet til en moderne og velfungerende stat. Dette er langt fra lykkedes og har bl.a. sin årsag i det indenrigspolitisk splittede land. Et af de største problemer er, at Pakistan som nation ikke har en fælles identitet, men snarere kan ses som et multietnisk og sprogligt kludetæppe. Befolkningen ser ikke sig selv som pakistanere, men som tilhørende de forskellige etniske folkeslag. Dette er medvirkende til at hæmme en national integration og medfører en stigende uro og vold, som kan ses som et symptom på denne splittelse. De politiske partier er fortsat en del af det politiske liv i landet, selvom militæret har ekskluderet nationalforsamlingen. Det mest radikale parti MQM, som er landets tredie største parti, er i direkte konflikt med militærstyret. Denne konflikt er medvirkende til at øge den indenrigspolitiske destabilitet i Sindh. Det vurderes, at militærstyret er nødsaget til at gribe militært ind, såfremt denne konflikt udvikler sig yderligere, hvilket vurderes at medføre en indenrigspolitisk destabilitet i hele landet med fare for spredning af konflikten til landets øvrige provinser. Den ulige fordeling af landets goder og en politisk og økonomisk negligering af de fattige provinser vurderes at kunne bidrage til yderligere indenrigspolitisk destabilitet og i sin yderste konsekvens medføre, at provinserne indleder løsrivelseskrige. Der er fortsat stigende rivalisering mellem sunnimuslimer og shiamuslimer omkring tolkningen af islam. Dette kan være medvirkende til yderligere fundamentalisme og etablering af yderligere ekstremistiske bevægelser og kan i høj grad være medvirkende til at skabe indenrigspolitisk destabilitet. Landets støtte til Taleban Militsen i Afghanistan kan give problemer, idet Afghanistan er en fortsat kilde til levering af våben og derved er medvirkende til at øge muligheden for væbnet opgør i provinserne. Delkonklusion: Pakistan har store problemer med at gennemføre en national integration grundet de mange forskelligheder, der præger det pakistanske samfund, hvilket er medvirkende til at øge den indenrigspolitiske destabilitet. Dette vurderes at være en medvirkende årsag til, at den 19

20 ideologiske- og kulturelle sikkerhed er truet, hvilket kan medføre en negativ indflydelse på landets sikkerhedspolitiske situation. De indenrigspolitiske konflikter udspringer til dels af politiske og religiøse årsager, men også i høj grad af den ulige fordeling af goderne. Den øgede fundamentalisme sammenholdt med muligheden for bevæbning af grupperne er i høj grad medvirkende til at øge en ideologisk- og funktionel destabilitet og kan medføre sikkerhedspolitisk destabilitet. Den største trussel mod Pakistan kommer umiddelbart ikke fra den anden side af Pakistans grænser, men indefra landet selv. Den indenrigspolitiske faktor virker sikkerhedspolitisk destabiliserende. Den udenrigspolitiske faktor. Pakistans nukleare kapacitet virker umiddelbart destabiliserende i regionen, hvis man alene ser på frygten for en atomvåbenkrig. Det faktum at både Indien og Pakistan besidder nukleare våben vurderes dog at være en faktor, der er direkte medvirkende til at forbedre den sikkerhedspolitiske situation. Begge lande ved, at en nuklear krig mellem landene kan få katastrofale følger for dem begge. Dette forhold kan medvirke til, at landene på sigt vil vægte denne faktor som stabiliserende og derfor vil reducere deres konventionelle styrker. Udover den direkte anvendelse af landets nukleare våben til at holde det militært numerisk større Indien i skak, vurderes det, at Pakistan indirekte anvender sine nukleare våben som et stærk kort i bl.a. økonomiske forhandlinger med den vestlige verden. Pakistans udenrigspolitik har altid direkte eller indirekte været præget af forholdet til Indien. Det vurderes, at begge lande ønsker at konflikten løses, idet denne er bekostelig i form af et fortsat konventionelt våbenkapløb og udgifter til opretholdelse at indsatsklare enheder ved grænsen. Pakistan har erklæret, at konflikten i Kashmir er nøglen til en forbedring af forholdet. På den anden side virker det som om, at den pakistanske ledelse vedvarende anvender konflikten som et middel til at samle nationen eller til at fjerne fokus fra indenrigspolitiske problemer, idet konflikten er et symbol for mange pakistanere for modsætningsforholdet til det hinduistiske Indien. Pakistans forhold til Iran er generelt godt som følge af en livlig handel mellem de to lande, men er samtidig belastet af Pakistans støtte til Taleban Militsen. Det vurderes, at der sikkerhedspolitisk er en destabiliserende faktorer f.s.v.a. Taleban Militsen og muligheden for en fundamentalistisk spredning på tværs af landegrænserne. Pakistans forhold til Afghanistan er præget af pakistans ambivalente politik overfor mujahedinerne i Afghanistan. Det vurderes, at Pakistan ønsker at opretholde et så godt forhold som muligt for at skabe grobund for fortsat handel og for at kunne bevare muligheden for at etablere en olieledning fra det Kaspiske hav gennem Afghanistan. De fundamentalistiske grupper i Afghanistan kan give Pakistan sikkerhedspolitiske problemer, idet det vurderes, at disse grupper kan blive involveret i Pakistan som en følge af, at religion ikke er begrænset af landegrænser. I takt med at Kina søger at etablere sig som en stormagt vurderes det, at Pakistan sikkerhedspolitisk vil søge at knytte sig mere til Kina. Samtidig hermed et fortsat samarbejde omkring atom- og missil teknologi, men i lige så høj grad søge at udnytte det enorme marked, som Kina udgør. Det vurderes ikke, at Kina, på trods af den fælles antiparti mod Indien, vil garantere for Pakistans sikkerhed. Pakistan er klar over, at specielt USA ser landet som et potentielt konfliktområde og derfor vil strække sig langt for at opretholde stabilitet i området. USA søger vedvarende at få Pakistan til at underskrive Aftalen om stop for prøvesprængninger og "Ikke spredningsaftalen", men Pakistan værger sig fortsat. Det vurderes, at der er to mulige årsager til dette. For det første vil Pakistan næppe underskrive, før Indien ligeledes forpligter sig. For det 20

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 KL K. HEDEGAARD KN A.O. JENSEN KN J.A.E. THYGESEN STRATEGISK OMRÅDESTUDIE USA FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27. Strategisk områdestudie AUSTRALIEN

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27. Strategisk områdestudie AUSTRALIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 KL Jens Wenzel Kristoffersen 2000-11-27 Strategisk områdestudie AUSTRALIEN Resumé af Strategisk Områdestudie Australien. Australien er verdens ældste kontinent,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET 2000-11-27 VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/01 Kaptajn M. Mørck-Pedersen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE SYDAFRIKA UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...4 1. INDLEDNING...5 1.1 OPGAVE...5 1.2 OPGAVEDISKUSSION...5

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Forsvarsakademiet Fakultet for Højere Militær Uddannelse VUT II/L-STK 2003/04 Kaptajn C.K. Christiansen Kaptajn G.D. Knudsen Kaptajnløjtnant H. Petræus Oktober 2003 VIETNAM STRATEGISK OMRÅDESTUDIE RESUME

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN UKLASSIFICERET Områdestudiens titel: På baggrund af en redegørelse

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere