LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR.52 FOR ET ERHVERVSOMRADE VED 0M DTACET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR.52 FOR ET ERHVERVSOMRADE VED 0M DTACET"

Transkript

1 LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR.52 FOR ET ERHVERVSOMRADE VED 0M DTACET

2 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde ved 0m indholdsfortegnelse L; Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... side 2 L; lokalplanens retsvirkninger... side 2 L; Lokalplanens forhold til mig planlqning... side 2 Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... side 4 Lokalplanens bestemmelser: L; 1. Lokalplanens fod1... L; 2. Lokalplanens område og zonestatus... L; 3. Lokalplanens anvendelse... L; 4. Udstykninger L; 5. Vej, sti og parkeringsforhold... L; 6. Bebyggelsens omfang og placering... L; 7. Bebyggelsens ydre f remt den... L; 8. St0jforhold... L; 9. Ubebyggede arealer og beplantning... L; 10. Tekniske anlq... L; 11. Forudsætninger for ibrugtagning... L; 12. Servitutter... L; 13. Eksisterende bebyggelse L; 14. Grunde j er orening... L; 15. Opkelse af lokalplan nr side 5 side 5 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 9 side 9 side 9 side 9 side 10 Ve-ftet kortbilag 1 og illustrationsplan. Gengivne kort er udsnit af Gedztisk Instituts 4cm kort. Supplerende signaturer er påfart med G.1.s tilladelse A400/76

3 Lokalplan nr.52 for et erhvervsområde ved 0m Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Indtil forslaget til lokalplan er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder efter Lov om planlaping 17 stk.1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse cg ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udlabet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog hajest et år efter offentliggarelse af forslaget. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen, jmf. 17 i Lov om planlcegning. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlcgl med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens forhold til avrig planlægning Kommunep lanen Lokalplanområdet omfatter område 4 E.3 der er udlagt til erhvervsformål i den reviderede kommuneplan. For området fastlægges fcalgende ramer for lokalplanlqningen: n En lokalplan der træffer bestemmelser for området skal sikre": a. at områdets anvendelse fastlqges til erhvervsformål såsom lettere industri, håndvzrks- lager- og værkstedsvirksomhed i tilknytning

4 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde ved 0m hertil, samt tilknyttet bolig (én ejer - eller f unkt iomrbolig pr. e j endom). b. at hajest 33% af den enkelte grunds areal bebygges, og at bygningernes rumfang ikke overstiger 2m3. pr.rn2.grundareal. c. at bebyggelsens hajde ikke overstiger 8,5m. bortset fra visse produktionsmasigt dvendige bygninger som siloer 0.1ign.anl-g~ som i visse tilfælde vil kunne tillades opfart i starre hajde. d. at der ikke i området opf~res virksomheder eller anlq, som medfarer særlige gener i form af forurening. e. at der udl-gges et beplantningsklte langs områdets afgrænsning mod hovedvejen og mod det åbne land. Tidl. lokalplanl. Lokalplanen ligger indenfor gyldighedsområdet af lokalplan nr.27. Ved lokalplanens vedtagelse ophaves lokalplan nr. 27. Lokalplanområdet afgrænses som vist på ovenstående kortbilag af hovedvej A 1 mod nordvest, Regndalsvej mod norhst cg Kumlehusvej mod sydvest. Mod det åbne land afgrænses området af matr.nr.5m og matr.nr. 7bm, 0m by, Glim.

5 Lokalplan nr.52 for et erhvervsområde ved 0m Fredningsforhold Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret jordfaste fortidsminder eller andet af naturfredningsmssig interesse. Ve j byggelinie Den gældende vejbyggelinie mod hovedvej Al er 20 m. fra vejmidte. Kendelser Deklarationer Zoneforhold Grundvand Der foreligger kendelse vedr. udledning af regnog spildevand af 24. marts Området er pålagt deklarationer vedr. bjspændingsledninger (lyst 28/ og 13/6-1957). Dette medfarer at den vandrette afstand fra midten af bjspændingsledningens tracé til bygninger og lignende skal være 13m. i midten af det længste spænd. Lokalplanen er beliggende i byzone. Dele af erhvervsområdet er beliggende indenfor beskyttelsesnærzonen omkring ekn vandv~rks indvindingsboringer. Der må således ikke etableres virksomheder, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Der d endvidere ikke nedgraves tanke, foretages oplag eller aktiviteter i migt der medfarer risiko for forurening af grundvandet. Beskrivelse af lokalplanens indhold. Fod1 Ve j adgang Stier Parkering Bebygge l se Beplantning Lokalplanen tilsigter at området sydrast for hovedvej Al, i overensstemmelse med kommuneplanen, udbygges med erhvervsvirksomheder. Lokalplanen har endvidere til formål at fastsætte bestemmelser for udvidelser og ændringer af eksisterende erhvervsvirksomheder. I lokalplan nr. 27 er der stillet krav til starrelsen af grunde der udstykkes på den ubebyggede del af området. Dette krav er ophavet således at der er mulighed for at tilpasse grundstarrelser til udvidelse af den eksisterende virksomhed og eventuelle nye virksomheder i området. Vejadgang til området etableres som angivet på lokalplanens kortbilag til Kumlehusvej. Den nuvairende adgangsvej fra Kumlehusvej agtes udbygget og viderefart til betjening af hele erhvervsområdet. Der etableres sti fra lokalplanområdets nordlige del til hovedvej Al. I selve lokalplanen fastlqges bestemmelser om parkeringsarealer. Fremtidig bebyggelse må opfares med hrirjst 2 etager og med en placering som angives i selve lokalplanen. Lokalplanen fastsætter bestemelser om hegn og bc'plantningsbailter.

6 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsomr2de ved Dm Lokalplanens beste S i. Lokalplanens formål. I henhold til lov om planlaigning (lov nr.563 af 30.juni 1997)fastsættes herved falgende bestemmelser for det i S 2 m t e område i Lejre kommune. Det er lokalplanens formål at sikre: - at området syderst for hovedvej A-l fastholdes og udbygges til erhvervsformål - at ny bebyggelse cg nye anlq får en hensigtsmssig placering cg udformning - at sikre placering af adgangsvej cg sti - at området afskærmes ved fastsættelse af bestemmelser om beplantningstype, placering samt tidspunkt for etableringen - at give området et ensartet prxg ved fastsættelse af bestemmelser om bygningsudformning S 2. Lokalplanens område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr.1 og omfatter matr.nr.5ai og 5ax, 0m by, Glim samt alle matrikler der efter vedtagelse af lokalplanen udstykkes herfra. 3. Lokalplanområdets anvendelse. 3-1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål såsom lettere industri samt håndværks- lager og værkstedsvirksomhed i tilknytning hertil, eller lignende virksomheder, der efter komrmrnalbestyrelsens s b naturligt hrer til i området. Der må kun opfares én bolig for ejer eller funktionær pr. e j endom. Inden for lokalplanområdet må der ikke opfares virksomheder eller anlq, som medfarer gener i form af forurening cg staj. Der må ikke indenfor området uwes virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. S 4. Udstykninger. Indenfor den ubebyggede del af lokalplanområdet (matr.nr. 5ax) kan der foretages udstykning af grunde på mindst m2.

7 Lokalplan nr.52 for et erhvervsområde ved Dm Indenfor den &byggede del af lokalplanområdet (matr.nr.5ai) kan yderligere udstykning foretages med særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Li 5. Vej, sti og parkeringsforhold Den nuværende adgangsvej fra Kumlehusvej fastholdes og udbygges principielt som angivet på kortbilag. Denne bestemmelse hindrer ikke, at overbrslen til Kumlehusvej kan ændres eller flyttes. Den interne vejforsyning etableres i princippet som angivet på lokalplanens kortbilag. Nye veje udlægges i en bredde på lom. med en hrebane på 8m. og et 2m. bredt fortov. Fortov placeres langs den nordrastlige og nordvestlige del af vejene og udfares med SI? sten i niveau med vejarealet. Den nuværende vejadgang udbygges til en tilsvarende bredde. I den nordlige del af lokalplanområdet etableres en 3 m. bred stiadgang til hovedvej Al/ Regnedalsvej. Mellem sti og hovedvej Al opsættes et ubrudt hegn. Indenfor lokalplanområdet skal der på den enkelte ejendom udlægges parkeringsareal svarende til' en parkeringsplads pr. 50m2.etageareal- eller flere, hvis der efter komalbestyrelsens slam etableres erhverv med særligt behov for parkering. Endvidere skal der etableres to parkeringspladser pr. bolig. S 6. Bebyggelsens omfang og placering. 6.1 mjst 33% af den enkelte grunds areal må bebygges og bygningernes rumfang må ikke overstige 2m3.pr.m2 grundareal -gelsens bjde må ikke overstige 8.5 m., bort-?t fra visse produktionsrra2ssigt dvendige byginger som siloer og lignende anlæg, som i visse ilfælde vil kunne tillades opfart i en starre gjde. Indenfor en afstand af 50m. fra ~egndalsvej k bygningshajden dog ikke overstige 8.5 m. Bebyggelsen må maksimalt opfares i to etager. Bygninger skal som hovedprincip opfmres med gavlen eller facaden parallelt med adgangsvejen. Bebyggelsen skal holdes i en afstand af mindst 2,5m. fra naboskel og skal desuden respektere 01- gende byggelinier: + 20m. fra vejskel mod Regndalsvej + lom. fra skel mod Kumlehusve j + lom. fra skel mod matr.nr.5m og matr.nr.7bm. + 5m. fra skel mod interne veje. Bebyggelsen mod hovedvej Al skal placeres sy&st for den på kortbilag angivne facadelinie.

8 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde ved Dm 7. Bebyggelsens ydre fremtrafen. 7.1 Til udvendige bygningssider cg tagdzkning må der ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skan virker skamende. 8. Stajforhold Udvendige bygningssider skal fremtrzde i farver, dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra, sienna, engelskradt og dodenkop). mre, vinduesrammer cg lignende skal ligeledes f remtxkie i farverne 'hvidt og sort eller j ordf arvernes blanding med disse. Skiltning og reklamering må kun foretages efter kommunalbestyrelsens bestemmelser i de enkelte tilfælde. Fritstående skilte tillades ikke, ligesom skiltning over bygningshajde ikke er tilladt. Belysning af skilte må kun være indirekte. Udvendige antenner d kun opfares efter Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse og kun, når tilslutning til fællesantenne ikke er mulig. 8.1 Bebyggelse, anlq m.v. til ehvervsmssigt formål skal udformes og indrettes under hensyntagen til, at der fra den enkelte ejendom udsendes mindst muligt staj over naboskel, særligt over skellene for lokalplanens afgrænsning. Byggetilladelse eller tilladelse til ændret anvendelse af en ejendom eller en eller flere bygninger kan kun opnås, såfremt den fra virksomheden hidrarende stajudsendelse ikke efter kommunalbestyrelsens s b- eller efter foretagne målinger- vil overstige falgende grænsemrdier målt over skellet for lokalplanens afgrænsning: + 45 db(a),mandag-fredag k samt lardag k &(A), mandag-fredag k , lrardag k samt sm-og helligdage k db(a), alle dage k Bemærkning: Til kontrol af at strajvilkårene overholdes, skal virksomheden på forlangende af kommunalbestyrelsen lade foretage målinger af virksomhedes bidrag til strajniveauet i området. Målinger skal foretages efter gældende retningslinier, d.v.s efter at anlqget er taget i brug på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Kommunalbestyrelsen har herudover i medf~r af miljareglementet mulighed for at regulere stajforurening såvel.som anden forurening, så remt det skmnes nwlvendigt.

9 Lokalplan nr. 52 for e t erhvervsområde ved 0m S 9. Ubebyggede arealer og beplantning. 9.1 Tlbebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Udenhrs oplagring mellem facadelinien og hovedvej Al må ikke finde sted. Bestandtræer : Amrnetmr : Buske : Hvis der herudover foretages udendrars oplagring af materialer, skal oplagspladsen afskairmes med et tæt hegn, evntuelt trådhegn suppleret med beplantning. Oplagsplads skal holdes indenfor de i S 6.5 angivne byggelinier mod vejskel. Beplantning langs hovedvej Al skal udfmres som en åben varieret beplantning som angivet på kortbilag 1. Langs Kumlehusvej og Regndalsvej samt i skel mod det åbne land etableres sammenhængende beplantningslxlter i 8m.s bredde. Beplantningshlter anlagges i overensstemmelse med nedenstående principskitse med planteafstand på 1,5m mellem træer samt buske jmt fordelt. Der skal anvendes falgende arter: E: Stilk-eg (Quercus robur) F : Fugle-kirsebzer (Prunus avium) B: Birk (Betula pubescens) 0: --el (Alnus glutinosa) Hvid- t j 0rn (Crataegus monogyna) Hassel (Corylus avellana) Sargents Æble (Malus sargentil) Hunde - rose (Rosa canina) I 7 Principski tse for beplantningsbæl te, 1,5m. mellem rækkerne: Beplantningen skal etableres senest 2 år efter lokalplanens endelige vedtagelse. Beplantningen skal plejes ved mekanisk ukrudtsbekimpelse hvert år og efter ca. 6 år kan amtræerne fjernes. Hegning mod interne veje indenfor lokalplanområdet skal udfares som levende hegn eller M, eventuelt suppleret med trådhegn, stakit eller lignende.

10 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde ved 0m 10 Tekniske anlq De enkelte grundejere har ansvaret for anlq og vedligeholdelse af beplantnings~lter på de respektive grundarealer. Inden for området kan der opfares de transformerstationer, som er dvendige for at sikre områdets el-forsyning. Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes den kommunale spildevandsafledning. Regnvand fra bebyggelsens befæstede arealer m.v. skal afledes til regnvandsbassin, der videre skal afledes til Langvad Å. 11. Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Ibrugtagning af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse må farst ske, når de i L; 5.5 -te parkeringspladser er etableret, beplantningsbcelter og byggemodning afsluttet og området er sikret vandforsyning samt afledning af regn- og spildevand med dvendig udbygning og godkendelse af disse anlag. 12. Servitutter 13. Eksisterende bebyggelse. S 14. Grundejerforening Mindre ændringer i form af om- og tilbygninger ved eksisterende godkendte anlag berares ikke af pkt. 11. l Området er pålagt servitutter vedrarende lmjspændingsledning. Inden for det på kortbilaget viste servitutområde må der ikke foretages nogen form for bebyggelse. Anvendelse af lokalplanområdet under- og sydrast for lmjspændingsledningerne til andet formål end landbrug eller tilplantet areal forudsætter, at lmjspændingsledningerne hzves eller omlqges. Lokalplanområdet er pålagt en byggelinie på 20m fra midten af hovedvej Al, indenfor hvilken der ikke må opfares bygninger. Mod hovedvej Al er der tinglyst bestemmelser vedrarende adgangsbegrænsninger. Næmrende lokalplan er ikke til hinder for bibeholdelse af eksisterende lovlig bebyggelse eller fortsat lovlig anvendelse af ejendommene Ejer af ejendomme inden for lokalplanområdet er forpligtet til at være medlem af en af Lejre Kommune godkendt grundejerforening.

11 Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde Grundejerforeningens vedtzgter og adringer heri skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Medlemskab af grundejerforeningen skal oprettes senest 2 mdr. efter, at kommunalbestyrelsen har fremsat krav herom. Grundejerforeningen forestar drift og vedligeholdelse af beplantning, ubebyggede arealer, vedligeholdelse af bygninger m.v. Efter komnunalbestyrelsens beslutning skal grundejerforeningen optage nabognuidejerforeninger eller lade sig sammenlægge med sadanne. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skade på interne grme fællesarealer, parkeringspladser cg hegnsplantning, eksl.vejarea1. Grundejerforeningen skal i cmrrigt udfare de opgaver som i medfar af lovgivningen henlagges til foreningen. Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af en hver art i forbindelse med de ejendomme, der harer under foreningens område. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og eller ved optagelse af lån at fremskaffe de akonomiske midler, der er &vendig for udfarelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at krave forn.den sikkerhed her or. Li 15. Ophimelse af lokalplan nr.27. Den af Kommunalbestyrelsen vedtagne lokalplan nr.27 af ophimes. De ophævede lokalplanbestemelser aflases af bestemmelserne i denne lokalplan. Vedtagelsespåtegning: Forslaget er vedtaget af Lejre Komrmm~styrelse d Lokalplanen er endeligt vedtaget

12 Lokalplan nr.52 for et erhvervsomride Kortbilag I. man 1:2000 Miljo og iarrd\l<:it>sl\oilri1ie~1i AntIïe;i\ IIlirl!,enberg Gylclenr-isvej 7, R240 12isskov, tlf. X

13 MiIJe og landskabskonsulent Andreas lilirikenberg Gyldenrisvej 7, 8240 Risskov, tlf

14 Side: 11 i i X k * Retten i Roskilde i * *** *** Tinglysningsafdelingen f Påtegning på byrde Vedrnrende matr.nr. 5 AI, 0m By, Glim 1 i Ejendomsejer: DSV Leasing og Ejendomsforvalting ApS 1 r Lyst f~rste gang den: under nr Senest ændret den : under nr Akt. nr. : A0 548 Lyst på matr. nr. 5 ai og 5 ax Dm by, Glim Retten i Roskilde den