Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 26. maj 2014 Mødetidspunkt Mødelokale Rådssalen Side 1 af 67

2 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Åben dagsorden 1 Meddelelser fra formanden 2 Det gode liv - i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området 3 Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Offentlig høring 4 Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet 5 Anlægsbevilling til Charlottenlund Bydelscenter 6 Anlægsbevilling til badebro og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen 7 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer 8 Anlægsbevilling på 3.7 mio. til infrastruktur for velfærdsteknologi 9 Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til IT-grundplatformsmodernisering 10 Anlægsregnskab - 1. fase samt påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark 11 Anlægsregnskab - Helhedsplan Søborg Hovedgade 12 Anlægsregnskab - Renovering af bygværker Anlægsregnskab - Renovering af bygværker Anlægsregnskab - Fortovsrenovering Anlægsregnskab - Renovering af veje Anlægsregnskab - Fjernvarmevekslere Anlægsregnskab - Etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade 18 Anlægsregnskab - Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder Anlægsregnskab - Trafiksikring af Ermelundsvej 20 Anlægsregnskab - Trafiksikring af kryds Tuborgvej/Niels Andersens Vej 21 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering af folkeskoler i Anlægsregnskab for energimærkning for kommunale bygninger Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedlighold og Klimatilpasning Anlægsregnskab for fase 1, fase 2 og fase 3 af Genvej 26 Anlægsregnskab for Børneintra og Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner 27 Anlægsregnskab for Modernisering af IT infrastruktur Anlægsregnskab for Søager 1, 2820 Gentofte 29 Anlægsregnskab for Hellerupvej 5 A, 2900 Hellerup Side 2 af 67

3 30 Aflæggelse af små anlægsregnskaber Økonomisk rapportering pr. 31. marts Lånoptagelse Jægersborghave 33 Høring vedr. plan for almen praksis Rammeaftale Udpegning af repræsentanter til LBR Samarbejdsaftale om International Citizens Service Side 3 af 67

4 Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Meddelelser fra formanden Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Det gode liv - i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området Resumé Der forelægges følgende forslag til vedtagelse: - Udkast til værdibaseret program for arkitektkonkurrencen, med henblik på godkendelse af, at programmet sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg. - Vedtagelse af sammenfattende miljøredegørelse og lokalplangrundlag med henblik på fastlæggelse af planmæssige rammer for afholdelse af arkitektkonkurrencen og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. - Hovedvilkår for indgåelse af aftale med en almen boligorganisation vedrørende de almene familieboliger. Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2014, pkt.4 med 18 stemmer for, medens 1 (I) undlod at stemme, at udsende miljøvurderingen i offentlig høring i 8 uger koordineret med, at der i samme periode gennemførtes en forhøring i henhold til planloven om ændring af Kommuneplanen med henblik på, at en del af området omdannes til boligformål samt at afholde et offentligt møde i høringsperioden. Kommunalbestyrelsens vedtog på møde den 24. februar 2014 pkt.5 med 14 (C+A) stemmer for og 2 (Ø+I) stemmer imod, medens 3 (V+B)undlod at stemme at 1. At Planen for arbejdet med det gode liv - i nye rammer i 2014 godkendes. 2. At der gives anlægsbevilling til arbejdet i 2014 på 3.5 mio. kr. med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2014 til Moderniseringsplanen. Side 4 af 67

5 Høringsperioden er afsluttet, og borgermøde er afholdt 10. marts Der forelægges følgende forslag til vedtagelse: - Udkast til værdibaseret program for arkitektkonkurrencen, med henblik på godkendelse af, at programmet sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg. - Vedtagelse af sammenfattende miljøredegørelse og lokalplangrundlag med henblik på fastlæggelse af planmæssige rammer for afholdelse af arkitektkonkurrencen og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. - Hovedvilkår for indgåelse af aftale med en almen boligorganisation vedrørende de almene familieboliger. Vedlagt er sammenfattende notat af 9. maj 2014 (bilag 1), udkast til det værdibaserede program for ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej (bilag 2), den sammenfattende miljøredegørelse (bilag 3), forslag til lokalplangrundlag (bilag 4) og Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplantillæg (bilag 5). Som bilag 6 vedlægges de 9 indkomne høringssvar. Udkast til det værdibaserede program (bilag 2) beskriver behov, krav og ønsker til en helhedsplan for området, nybyggeri af 120 almene plejeboliger og et nyt børnetilbud, med henblik på afholdelse af en arkitektkonkurrence. Desuden beskriver det krav og ønsker til omdisponering af en række af de eksisterende bygninger på området, så disse frem over kan danne rammen om en række af tilbud, som har brug for at få forbedret de fysiske rammer. Den sammenfattende miljøredegørelse (bilag 3) er udarbejdet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Heri behandles de indkomne høringssvar, og der redegøres bl.a. for, hvordan miljøhensyn er integreret i den videre planlægning, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af udbygningsscenariet. Der er udarbejdet forslag til lokalplangrundlag (bilag 4). De indkomne høringssvar vedrørende forhøringen om ændringen af Kommunplanen er behandlet i vedlagte Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplantillæg (bilag 5). Det foreslås, at den sammenfattende miljøredegørelse vedtages og at der gives mulighed for at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål. Derudover foreslås, at vedlagte forslag til lokalplangrundlag vedtages, som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence og udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Det foreslås, at en kommende lokalplan giver mulighed for realisering af begge udbygningsscenarier eller kombinationer af disse. Vedrørende de almene familieboliger foreslås det, at der indgås aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte sammenfattende notat af 9. maj 2014 anførte hovedvilkår, og der sikres en dialog med de nuværende og fremtidige brugere af botilbuddene samt lokalområdet. Udkast til proces for borgerdialog er beskrevet i notatet. Det vurderes, at det værdibaserede program, den sammenfattende miljøvurdering, lokalplangrundlag og plan for etablering af almene familieboliger er et godt Side 5 af 67

6 grundlag for udskrivelsen af arkitektkonkurrencen og det videre arbejde med at udvikle området på Bank-Mikkelsens Vej. Målet er at området skal rumme moderne, fremtidssikrede og fleksible tilbud til borgere med behov for støtte, samtidigt med at området kan blive en velfungerende og velintegreret del af bydelen Vangede. Indstilling Jura, Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg. 2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes. Til Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg. 2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes. Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages. 2. At der gives mulighed for, at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål. 3. At forslag til lokalplangrundlag for Bank-Mikkelsens Vej godkendes som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence, og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte notat af nævnte hovedvilkår. Socialudvalget den 19. maj 2014 kl Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag pga. '' Den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''. Side 6 af 67

7 Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2014 kl Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag idet '' den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen'' Byplanudvalget den 19. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 19. maj Pkt. 1-3.: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Bilag 1 Notat værdibaseret program, lokalplangrundlag og almene familieboliger Fællesmøde Bilag 2 Værdibaseret_program web til skærm maj 2014 Bilag 3 Sammenfattende miljøredegørelse Bilag 4 Forslag til lokalplangrundlag Bilag 5 Høringsnotat - Forslag og ideer Kommuneplan-tillæg Bilag 6 Høringssvar til Miljøvurderingen samt forslag og ideer Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Offentlig høring Resumé Side 7 af 67

8 Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Der skal tages stilling til, om forslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Skovshoved By har siden 1976 planlægningsmæssigt været omfattet af Byplanvedtægt 21. I 2003 vedtog Gentofte Kommunalbestyrelse lokalplan 226 for Skovshoved Hotel og i 2011 blev anvendelsesbestemmelserne for Lindegården ændret ved vedtagelsen af lokalplan 320, således at ejendommen kunne anvendes til enten aktivitetshus eller til bolig. Før vedtagelserne af lokalplan 226 og 320 var områderne omfattet af Byplanvedtægt 21. Der har siden Byplanvedtægt 21 blev udarbejdet været ønske om, at der kun må etableres lave hegn på maksimalt 1,25 meter i området for at skabe et rimeligt forhold mellem den lave og sine steder tætte bebyggelse og de små grundstørrelser. De væsentligste bevaringsværdige kvaliteter i Skovshoved gamle bydel er den samlede bebyggelse, dens mangfoldighed, overskuelighed og stedets historie. Derfor er hegningen i området af overordentlig stor betydning. Ifølge den gældende lov om planlægning LBK nr. 587 af 27. maj 2013 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte en maksimal højde på både fast hegn og beplantninger, herunder levende hegn i lokalplaner. Med henblik på at kommunen kan håndhæve ensartede regler for højder på såvel fast hegn som levende hegn i hele Skovshoved By foreslås det, at hegnsbestemmelserne i forslaget til lokalplan 366 erstatter hegnsbestemmelserne i både Byplanvedtægt 21, lokalplan 226 og lokalplan 320. Hensigten med at fastholde de lave hegn, som er beskrevet i byplanvedtægten fra 1976, er, at sikre at hegning i området er tilpasset områdets særlige karakter og bevaringsværdige kulturmiljø, således at der fastholdes et rimeligt forhold mellem den lave bebyggelse og de små grundstørrelser, og således at de oprindelige intentioner i byplanvedtægt 21 om, at man kan orientere sig horisontalt i byrummet og overskue rummene mellem husene, bliver tilgodeset. Al hegning, uanset om det er levende hegn eller stakit, fastsætter lokalplanforslag 366 den tilladelige højde til maksimalt 1,25 meter, svarende til bestemmelserne i Byplanvedtægt 21. I lokalplanen reguleres højden på levende hegn endvidere ved beskæringsraten, mindst en gang årligt. Denne lokalplan omfatter og erstatter alene bestemmelser om hegning i gældende planer for området. Bestemmelser om andre forhold omfattet af planlovens regler indenfor lokalplanområdet er fastsat i gældende byplanvedtægt og lokalplaner. Der er ikke udarbejdet miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, da forslaget alene beskæftiger sig med hegning, som ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener. Udkastet til lokalplanforslag 366 har været sendt i høring til Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening og til Skovshoved By's Nye Grundejerforening. Høringssvarene vedlægges som bilag. Side 8 af 67

9 Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By udsendes i offentlig høring. Byplanudvalget den 1. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 1. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Bilag 1 - Forslag til lokalplan 366. Hegning i Skovshoved By Bilag 2 - Høringssvar fra Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening, Forslag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By Bilag 3 - Høringssvar fra Skovshoved By's Nye Grundejerforening, Bemærkninger til udkast til Forlsag til lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By. Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet Resumé I Gentofte Kommunes budget 2014 og 2015 er der afsat 6 mio. kr. årligt til udskiftning af inventar (bl.a. borde og stole) og til fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler på skolerne. Side 9 af 67

10 Den 10. marts 2014 (pkt. 7) godkendte Børne- og Skoleudvalget proces for udvikling af eksisterende læringsmiljøer og udskiftning af inventar på skolerne i Gentofte Kommune. Der ansøges nu om frigivelse af de 6 mio. der er afsat på budget Baggrund Ved sagsfremlæggelsen i marts 2013 (pkt. 7) blev den proces, der skal ligge til grund for afklaring af behov på de enkelte skoler beskrevet. Der har været særlig opmærksomhed på helhedsløsninger, hvor der kan være dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for vidensmedarbejderne. Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme har på den baggrund foreløbig haft mindst to møder med alle skoler om det reelle behov for udskiftning af skolemøbler og muligheder for indretning af forberedelsespladser til lærere og pædagoger. I møderne har deltaget skoleledelser, repræsentanter for lærerne, arbejdsmiljørepræsentanter og i enkelte tilfælde teknisk servicemedarbejdere. Dialogerne har både drejet sig om, hvordan det fysiske læringsmiljø kan understøtte det nye i Folkeskolereformen og de indsatser, der allerede er i gang i Gentofte som fx bevægelse en time om dagen. Derudover forholder alle skoleledelser sig til, hvordan tankerne om indretningen af forberedelsespladser understøtter det øgede fokus på læringseffekt. Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at der nu er et grundlag for at lave en samlet prioritering. Der er forskel på, hvor stort det umiddelbare behov er på skolerne, når det prioriteres, at alle skoler skal have en standard, der lever op til nutidige krav både hvad angår det fysiske og det æstetiske (lærings)miljø. Derudover er der forskel på, hvor langt skolerne er nået i den konkrete vurdering af behovet. Det er stadig et mål, at der på alle skoler skal være synlige tiltag efter sommerferien Det er forventningen, at det i større eller mindre omfang kan lade sig gøre på alle skoler. P.t. er der prioriterede ønsker på skolerne for 1,5 2 mio. kr. I løbet af maj-juni vil vi komme tættere på det samlede behov her og nu. Det er forventningen, at der vil være ønsker til læringsmiljøer for ca. 3,5 mio kr. og til forberedelsespladser på ca. 1,5 mio. kr. I løbet af efteråret vil alle skoler kunne drage fordel og lære af de erfaringer, der indhøstes. Indretning og indkøb fortsætter i hele skoleåret 2014/15. Dialogen med skolerne har vist, at der er store fordele i den samtidighed, der er i, at alle skoler skal gennemgå det fysiske læringsmiljø især i forbindelse med Folkeskolereformen. Gentofte Ejendomme bestræber sig på, at få de bedste aftaler med leverandørerne. Dette sker dels ved koordinering af indkøb mellem skolerne dels ved benyttelse af SKI-aftalerne. Ud over indkøb af inventar vil der på nogle skoler være tale om mindre lokalemæssige justeringer som fx flytning af en dør. Indstilling Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Side 10 af 67

11 At der anlægsbevilges 6 mio. kr. til indkøb og indretning i 2014 med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Anlægsbevilling til Charlottenlund Bydelscenter Resumé Planer for fornyelse af Charlottenlund bydelscenter fremlægges til godkendelse i Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknik og Miljø ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af projektet jf. skema 4. Baggrund Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2013, pkt. 6, enstemmigt vedtaget, at der anlægsbevilges midler til projektering af fornyelse af Charlottenlund bydelscenter. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for fornyelsen på baggrund af borgermøder afholdt i 2004, 2005 og senest i december 2013 og marts Forud for borgermødet i marts 2014, blev dispositionsforslaget forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Der foreligger nu et projektforslag. Side 11 af 67

12 Fornyelsen har i udgangspunktet til formål at skabe attraktive byrum til borgernes trivsel og på en måde, som kan understøtte det lokale handelsliv. Dette tilsigtes med projektforslaget for fornyelse af Charlottenlund bydelscenter. Hertil kommer en forbedring af områdets trafikale forhold efter ønske fra borgerne. Projektet omhandler de tre identitetsbærende byrum: Jægersborg Allé, Charlottenlund Stationsplads og Rådhusvej. Med et overordnet greb styrkes bydelscenterets karakter på tværs af disse byrum med fokus på Charlottenlunds grønne profil og kulturhistoriske værdier. Projektet tilsigter at motivere private grundejere til at deltage i fornyelsen på eget areal, så en ensartet designprofil på offentlige og private arealer opnås. Biltrafik og kantstensparkering opretholdes på Jægersborg Allé og Rådhusvej samtidig med, at forholdene for de bløde trafikanter forbedres. Hastighedsdæmpende foranstaltninger (hævede flader og midterrabat i brosten) danner grundlag for en hastighedsnedsættelse til anbefalet 40 km/t. Charlottenlund Stationsplads omdannes fra trafikfordelingsplads til en plads for mennesker og byliv samtidig med, at eksisterende funktioner opretholdes herunder opretholdes antallet af parkeringspladser. Projektforslaget præsenteres på mødet. Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 1. At projektforslaget til fornyelse af Charlottenlund bydelscenter godkendes. Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 2. At der anlægsbevilges midler til projektets udførelse med finansiel dækning over 2 puljer på investeringsoversigten, henholdsvis Forskønnelse og udvikling af bydelscentre 2014 og Trafik- og Miljøhandleplan 2014, jf. skema 4. Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 Pkt. 1: Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod. Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod pkt. 1 og 2, "idet projektet er uigennemtænkt, man har ikke lyttet til borgerne og der bliver ikke taget højde for de svage trafikanter." Side 12 af 67

13 Byplanudvalget den 6. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 6. maj 2014 Pkt. 1. Vedtaget. Pkt. 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Bilag Skema 4 Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Anlægsbevilling til badebro og rampe ved Bellevue Strand samt videreførelse af Helhedsplanen Resumé På investeringsoversigten for 2014 under puljen for renovering af Bellevue Strandpark er afsat midler til Helhedsplanen for Bellevue Strandpark. Teknik og miljø søger om anlægsbevilling, til anlæg af badebro og rampe ved p-pladsen syd for Bellevue Strand i forbindelse med Nordvand A/S s anlægsprojekt til forbedring af badevandskvaliteten i Øresund. Teknik og Miljø søger endvidere om projekteringsbevilling til videreførelse af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark med henblik på istandsættelse af de nordligste bygninger. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om frigivelse af anlægsmidler jf. skema 4. Baggrund Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 3. Side 13 af 67

14 Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 6, midler til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner. Den nye strand på Bellevue blev indviet Sankt Hans aften Nordvand A/S skal forbedre badevandskvaliteten i Øresund, hvilket medfører en ombygning af deres underjordiske bygværk under p-pladsen syd for Bellevue Strand. Ved ombygningen er der mulighed for at få integreret en badebro, betonrampe samt bænke, på den reetablerede p-plads. Dette vil skabe bedre adgang til og sammenhæng med den nyrenoverede Bellevue Strand. Luftfoto af bygværket/p-pladsen samt skitse over det ombygningsplanen er vedlagt som bilag 1. Videreførelsen af Helhedsplanen skal fastlægges med henblik på anvendelsen af de nordligste bygninger, se bilag 2, herunder brug til rekreative formål, formidling mm. Teknik og Miljø vurderer at badebroen og rampen bør udføres samtidig med Nordvands projekt, dels for at få glæde af den synergieffekt, der vil være ved at anvende samme entreprenør og dels for at skabe god sammenhæng mellem den nyrenoverede strand og parkeringspladsen mod syd. Badebroen vil fungere som et rekreativt element, og rampen vil være en del af adgangsvejen til stranden, som også vil kunne benyttes i forbindelse med udlægning af sand samt til brand- og redningsvej. Det vurderes ligeledes nødvendigt at få udarbejdet et forslag til anvendelse af de nordligste bygninger, således at en istandsættelse kan planlægges og gennemføres. En andel af løn- og driftsudgifter vedr. projektet vil blive dækket af anlægsbevillingen. Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til anlæg af badebro og rampe ved p-pladsen syd for Bellevue Strand samt forslag til videreførelse af Helhedsplan for Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til Bellevue Strandpark, helhedsplan. Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Side 14 af 67

15 Bilag Skema 4 Bilag 1 Bilag 2 Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 (dagsordenspunkt 4) gav Kommunalbestyrelsen endeligt støttetilsagn (skema B) til Holmegårdsparkens byggeri af 120 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Den selvejende almene ældreboliginstitution Holmegårdsparken er bygherre for boligdelen, medens Gentofte Kommune er bygherre for servicedelen. Der søges nu om frigivelse af resterende anlægsbevilling på i alt 39,4 mio. kr. til servicearealerne med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i budgetperioden Baggrund På Socialudvalgets møde 12. januar 2012 (dagsordenspunkt 4), på Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2012 (dagsordenspunkt 3) og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 (dagsordenspunkt 4) blev der givet støttetilsagn (skema B) vedr. boligdelen og servicedelen, godkendt finansiering af de to første etaper af Holmegårdsparkens servicearealer givet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 samt godkendt, at de økonomiske konsekvenser som følge af, at grundværdien blev nedsat med 15 mio. kr. blev indarbejdet i budgetforslag 2013 s investeringsoversigt for På finansieringsoversigten for budgetperioden er der til udførelse af de resterende etaper af Holmegårdsparkens servicearealer afsat et rådigbeløb på i alt 39,4 mio. kr., hvilket nu søges frigivet. Rådighedsbeløbet på 12,5 mio. kr. i budget 2013 er i forbindelse med genbevillingssagen overført til budget Byggeriets tidsplan blev i 2012 forsinket nogle måneder som følge af, at der blev konstateret forurening med PCB og asbest, men byggeriet gennemføres nu planmæssigt, idet første etape blev ibrugtaget i juni 2013 og anden etape i marts Byggeriets to sidste etaper, som består af henholdsvis 40 boliger og fælleshuset, ventes ibrugtaget henholdsvis i begyndelsen af og slutningen af Der er alene tale om godkendelse af det afsatte rådighedsbeløb til byggeriets sidste etaper. Side 15 af 67

16 Indstilling Social & Sundhed og Økonomi indstiller Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives anlægsbevilling på 39,4 mio. kr. til Holmegårdsparkens servicearealer med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb Socialudvalget den 15. maj 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Anlægsbevilling på 3.7 mio. til infrastruktur for velfærdsteknologi Resumé Gentofte Kommune har gennem en årrække arbejdet med velfærdsteknologi. Indsatsen har spændt over innovative udviklingsprojekter på genoptræningsområdet til implementeringsprojekter af mere moden teknologi som fx robotstøvsugere. Arbejdet har været finansieret af en pulje til vælfærdsteknologi. Puljen udmøntes til konkrete projekter. Side 16 af 67

17 Projekterne har hidtil fokuseret på konkrete løsninger, men erfaringerne viser at der også er behov for at arbejde med bagvedliggende fagsystemer og underliggende infrastruktur for at kunne realisere potentialet i velfærdsteknologi. Denne anlægsbevilling skal opbygge og udbygge den nødvendige infrastruktur og grundsystemer for at potentialet i velfærdsteknologi kan realiseres. Baggrund Der ønskes igangsat en række IT infrastruktur initiativer, som skal medvirke til, at Gentofte Kommune kan udvikle og implementere en række velfærdsteknologiske redskaber til gavn for borgerne rundt på kommunens institutioner. Én del af initiativerne handler om en række infrastrukturkomponenter, der dels skal sikre identity management og dermed sikkerhed omkring systemerne, dels udbygge netværket på udvalgte velfærdsinstitutioner. Det drejer sig om Signaturcentralen, digital service på plejehjem, dag og træningscentre samt infoskærme på Ordrup Tandklinik. En anden del af initiativerne handler om at udbygge de funktionaliteten i kommunens grundlæggende omsorgssystem Care, så det bliver i stand til at håndtere det fælles medicinkort, arbejde med henvendelser fra borgerne og måle effekt af indsatsen. Hermed forbedres kommunens mulighed for at levere en bedre og mere sikker pleje til borgerne. Signaturcentral, logon via nemid for alle og Password Reset. Formålet med initiativerne er, at automatisere og smidiggøre logon-processer og dermed identity management, hvor der kræves identifikation med certifikater, således at udstedelse af medarbejdercertifikater kan ske hele døgnet og uden unødig forsinkelse. Løsningen giver medarbejderne mulighed for at logge på journaler og lignende fra hvilken som helst maskine. Det øger mobiliteten og mindsker fejl. Løsningen giver endvidere mulighed for ved egen hjælp at nulstille og forny sit password ligeledes hele døgnet. Signaturcentralen er nødvendig for den yderligere udvikling af velfærdsteknologien fx i form af Det Fælles Medicinkort. Der ansøges om kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af infrastruktur til håndtering af certifikater. Digital service på plejehjem, dag- og træningscentre. Løsningen skal gøre det muligt, at plejepersonalet/frivillige, hjælpere/pårørende på en nem måde kan hjælpe de borgere, som ikke selv er i stand til at bruge den digitale løsning. Dette gælder for mange af de borgere, som er tilknyttet enten plejeboliger og dagcentre. Ved at opgradere infrastrukturen for adgang til trådløs internet i de offentlige arealer på en række af kommunens ældretilbud, skaber det nye muligheder for digitale løsninger for både beboere, brugere, pårørende og medarbejdere. Udover at oprette en digital postkasse skal initiativet også sikre grundlæggende infrastruktur i centrene wifi og diverse devices (tablet/ipad, stor touch velkomst touchskærm, Virtuel Genoptræning mv.), som borgere kan anvende. Der ansøges om kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af digital service på plejehjem, dag- og træningscentre. Etablering Infoskærme Ordrup Tandklinik Side 17 af 67

18 Løsningen skal gøre det muligt for medarbejdere og brugere at orientere sig om, hvad og på hvilke tidspunkter personale og brugere er optaget. Infoskærmene øger fleksibiliteten i klinikken og mindsker behovet for pasning af skranken. Der ansøges om kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af infoskærme. Fælles medicinkort Det Fælles Medicinkort er en løsning, der skal sikre adgang til borgerens medicindata på tværs af sygehuse, praksisrende læger og kommune. Det fælles Medicinkort gør det mulig for kommunens plejepersonale at tilgå opdateret information om borgerens aktuelle medicinforbrug og derved hindre fejlmedicinering. Indførelsen af Det Fælles Medicinkort kræver dels en organisatorisk implementering dels en opgradering af kommunens omsorgssystem inklusiv medarbejdernes adgang fra mobile enheder. Det Fælles Medicinkort trækker på den førnævnte signaturserver. Der ansøges om kr. til implementering af Fælles Medicinkort Forbedret effektmålingsmodul. Ved hjælp af effektmålingsmodulet i KMD Care bliver det muligt at se de tidsmæssige konsekvenser af specifikke indsatser og eller den samlede indsats. Ved hjælp af start og sluttidspunkter/datoer hentes en visiteret tid for den specifikke ydelse som skal bidrage til, at vurdere om indsatsen har den ønskede effekt. Løsningen skal bidrage til, at målrette tilbud til borgeren endnu bedre end i dag. Der ansøges om kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af effektmålingsmodul. Henvendelsesmodul i Care til struktureret information. Formålet med dette modul er at dokumentere, kategorisere og strukturere alle henvendelser fra borgere, som ønsker ydelser med udgangspunkt i serviceloven og sundhedsloven. Henvendelsesmodulet bliver på sigt en forudsætning for, at vi som kommune kan opdatere Fælles sprog II, som er kommunens nuværende dokumentation af visitation til det kommende Fælles sprog III, som KL forventer, at kommunerne implementerer i løbet af 2016/2017. Henvendelsesmodulet kan endvidere registrere hver henvendelse uanset om borgeren er kendt i kommunens ældrepleje eller ej og dermed opnår vi et bedre registreringsværktøj, hvor vi kan lave statistik på henvendelseskilden og henvendelsesårsagen. Der ansøges om kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb og implementering af henvendelsesmodul. Social & Sundhed og Forretningsudvikling og Digitalisering vurderer, at iværksættelse af de seks initiativer bidrager til, at Social & Sundhed kan efterkomme områdets målsætninger og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen samtidig med at nye lovgivningskrav opfyldes. Side 18 af 67

19 Indstilling Social & Sundhed og Forretningsudvikling- og Digitalisering indstiller Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der godkendes anlægsbevilling på mio. til initiativerne: Signaturcentral, logon og Reset password; Fælles Medicinkort; Effektmålingsmodul; Henvendelsesmodul; Digital service på plejehjem, Dag- og Træningscentre; samt Infoskærme på tandklinikken med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler i 2014 til velfærdsteknologi. Efter udmøntning af anlægsbevillingen resterer kr. i puljen i 2014 Detailbudget ligger på sagen. Socialudvalget den 15. maj 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Økonomiudvalget den 19. maj 2014 kl Økonomiudvalget den 19. maj 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj Åbent Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til IT-grundplatformsmodernisering Resumé Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til i 2014 at opgradere kommunens fælles IT-platform og forberede digital post samt digital selvbetjening på byggesagsområdet. Finansiering af anlægsbevillingen sker over det på budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. Side 19 af 67

20 Baggrund På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og renovering af kommunens fælles IT-grundplatform bestående af IT-systemer, netværk og infrastruktur. Behovet for modernisering og opdatering af grundplatformen vokser i takt med at IT og teknologi bliver en større og større del af opgaveløsningen i alle dele af organisationen. Eksempler herpå er den kommende Gentofte Platform og kommunens nye løn- og økonomisystem Opus samt den udskiftning af KMDs monopolsystemer, som kommunen står overfor i de kommende år. Den stigende anvendelse af nye og kraftige fagsystemer og den stigende overgang til digital kommunikation og automatisering af forretningsgange kræver en velfungerende basal IT-platform med en række integrationsmuligheder systemerne imellem. Ud over integrationer kræver den stigende IT-anvendelse en entydig måde at sikre medarbejderens og andre interessenter som borgere og samarbejdspartneres identitet for at undgå mange forskellige passwords med den ineffektivitet, det vil medføre. Ud over den stigende teknologianvendelse øges behovet for en moderne grundplatform af den lovgivning, der gennemføres for at digitalisere kontakten til borgerne. Det drejer sig eksempelvis om lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk fra 2015 at kommunikere digitalt mellem borger og det offentlige. Andre eksempler er obligatorisk digital selvbetjening, hvor en række transaktioner mellem borgeren og det offentlige lægges over i selvbetjeningsløsninger fx på byggesagsområdet. Kravene fra lovgivningen udtrykker sig dels i anskaffelse af nye systemer fx i forbindelse med digital post og dels i forhøjede krav til de eksisterende systemer. Stabiliteten af kommunens mailsystem bliver således meget vigtigere, når det bliver den primære kanal til borgerne. Denne anlægsbevilling skal anvendes til at anskaffe og opgradere en række komponenter i kommunens fælles IT-platform. Når anlægget er gennemført vil IT-platformen som det ene være i stand til at honorere kravene til digital post og til selvbetjening på byggesagsområdet samt den effektive anvendelse af den kommende Gentofte Platform og løn- og økonomisystemet Opus. Som det andet vil platformen være mindre kompleks og dermed mere stabil og agil og det vil være nemmere at styre adgangen til platformen. Dette giver en række muligheder både i forhold til sourcing af IT-systemer og services og i forhold til inddragelse af og samarbejde med borgere og andre interessenter. Konkret skal anlægsbevillingen anvendes til følgende initiativer: Etablering af digital post løsning så kommunen kan sende og modtage sikker post til og fra borgerne Etablering af integration til Byg og Miljø, der er en webbaseret løsning til ansøgning om byggetilladelser Etablering af en række snitflader samt single sign-on til kommunens løn og økonomisystem Opus Etablering af en række arkitekturkomponenter omkring identitetsstyring, fælles anvendelse af cpr-data, adgangsstyring til platformen også for borgere og andre samarbejdspartnere, samt en række snitflader. Videreudvikling af Gentofte.dk og kommunens institutionshjemmesider Side 20 af 67

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 20. januar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 20. januar

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 21-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 21-09-2015 17:00 1 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Helhedsplan

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 29. september 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 29.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 08-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.37 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 06. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere