Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS"

Transkript

1 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010

2 Samlet oversigt over modul 1-3 Modul 1: Kost og sundhed Tema: Modulet sætter fokus på ernæring og sundhed i forhold til kost og fysisk aktivitet med afsæt i grundlæggende teorier, begreber og metoder indenfor professionsområdet. Der arbejdes med problemstillinger i relation til sundhedsfremme og forebyggelse på individuelt og samfundsmæssigt plan i forhold til de officielle anbefalinger. Gennem introduktion til studiet i ernæring og sundhed samt modulets tilrettelæggelse arbejder den studerende desuden med udvikling af egne studiekompetencer. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - sundhedsfremme og forebyggelse - opbygning og funktion af den menneskelige krop, biokemisk og fysiologisk - kost, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed - sociologiske og politologiske teorier til at belyse social ulighed i sundhed - sundhedspædagogik Færdighed i: - at vurdere og begrunde kost i relation til udvalgte ernæringsprincipper under hensyntagen til levevilkår - at anvende undersøgelsesmetoder til vurdering af ernæringsmæssige problemstillinger - at vurdere levevilkårs betydning for sundhed hos forskellige befolkningsgrupper Kompetence til: - at kvalificere egen studiepraksis og indgå i relevante faglige og sociale relationer Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 2 og 3 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 2 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. 2

3 Modul 2: Ernæring og læring Tema: Modulet sætter fokus på ernæringens indflydelse på kroppens funktioner og processer, samt ernæringens betydning for kroppens udvikling og forebyggelse af sygdomme. Derudover arbejdes med grundlæggende teori om læring relateret til sundhedsfremme og sundhedsadfærd. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - fysiologiske og biokemiske processer i relation til ernæring - kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) i relation til sundhed - didaktik, lærings- og vejledningsteori - kommunikationsteori Færdighed i: - at vurdere ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer og grupper - at anvende didaktik, lærings- og vejledningsteori relateret til forandringsprocesser af sundhedsadfærd Kompetence til: - at identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til ernæring hos individer - at skitsere og vurdere en vejledningsplan knyttet til løsning af ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 1 og 3 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 4 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. 3

4 Modul 3: Fødevarer og forbrug Tema: Modulet sætter fokus på forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer og måltider i et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Der arbejdes med fødevare- og måltidsproduktion, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, forbrug og det politiske systems regulering af produktion og marked. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - udvalgte råvarers egenskaber - processen ved fødevare- og måltidsproduktion fra råvare til tilberedt produkt - kulinarisk kvalitet - fødevaresikkerhed og emballage - bæredygtighed - sensorik - forbrug, forbrugerpolitik og markedsføring i relation til relevant lovgivning Færdighed i: - at anvende forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse med praksisnære problemstillinger - at vurdere fødevaresikkerhed og -emballering i forbindelse med fødevare- og måltidsproduktion - at vurdere og begrunde måltidssammensætning til udvalgte målgrupper - at vurdere politisk håndtering og regulering af fødevaremarkedet og måltidsproduktion samt forbrugerens og andre aktørers rolle heri Kompetence til: - at tilrettelægge sunde måltider under hensyntagen til bæredygtighed, forbrug, marked og politik Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 1 og 2 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 6 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 0 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. Modulet afsluttes med en ekstern prøve, hvori der kan indgå elementer fra modul 1, 2 og 3. 4

5 Modulernes indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og indhold fremgår af læseplanerne. Intro: 1,4 ECTS Introduktion til studiet i ernæring og sundhed, herunder viden om professionens virksomhedsfelt, professionens historie samt de udviklingsperspektiver der ligger i professionsfeltet. Introduktion til referenceskrivning på Ernæring og Sundhedsuddannelsen Introduktion til det at være studerende, herunder studieteknik (tilbud), at arbejde i studiegrupper, at lave sociale kontrakter på holdet Sociologi og antropologi: 2,0 ECTS Introduktion: o Hvad er antropologi, sociologi og politologi? Klassiske sociologiske teorier/perspektiver: o Struktur-aktør debatten o Bourdieu: Kapital, felt og Habitus o Social identitet, fælleskaber og det individuelle (Jenkins) o Lotte Holm: Mad, mennesker og måltider Politologi: o Sundhedspolitik, sundhedsvæsenets opbygning og struktur o Forbrugertyper/livsformer Kommunikation, læring og forandring: 3,8 ECTS Pædagogik som overordnet begreb samt sundhedspædagogik, herunder sundhedspædagogiske kernebegreber. Introduktion til læringsteori og didaktik relateret til sundhedsfremme og forandringsprocesser ift. sundhedsadfærd. Vejledning og kommunikation i en sundhedsfremmende og forebyggende kontekst. Sundhedsadfærd med vægt på børn og unge. Forandringsprocesser, herunder barrierer for og motivation til forandring. Folkesundhed: 1,8 ECTS Sundhed og sygelighed i Danmark. Udvikling i sundhedstilstand og sygdomsmønstre. Præsentation af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Udviklingen i dødsårsager og middellevetid Fokus på børn, unge og ældres sundhed Livskvalitet og stress som mål for folkesundhed Sundhedsarbejde på arbejdspladsen og i kommunen Sundhedsprofiler som redskab i sundhedsarbejdet Biokemi: 7,5 ECTS 5

6 Cellen Vand, ph og buffere Enzymer Energi Opbygning af kulhydrater Opbygning af aminosyrer og protein Opbygning af fedt Kulhydrat metabolisme Aerob metabolisme Fedtmetabolisme Nitrogenmetabolisme Genetik Fysiologi/anatomi: 4,5 ECTS Nervesystem Endokrinologi Skelet og muskler Kredsløb Blod Respiration Fordøjelse Urinveje Ernæring: 9,0 ECTS Energi Næringsstofanbefalinger incl. fysisk aktivitet Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Vand og monovalente ioner Vitaminer Mineraler Antioxidanter Kostråd og måltidsmønstre Lovgivning og mærkning KRAM faktorerne Kostundersøgelsesmetodik inklusiv individuelt metodearbejde Fødevareteknologi: 4,5 ECTS Råvare- og ingrediens kendskab 6

7 Kvalitetsvurdering af fødevarer på baggrund af funktionalitet samt ernæringsmæssige, sensorisk og holdbarhedsmæssige egenskaber Industrielle forarbejdningsmetoder og konserveringsteknikker Teknologiske processer og deres betydning for fødevarers kvalitet Regler for mærkning og anprisninger Principper bag forskellige produktionsformer Fødevarehygiejne: 3,0 ECTS Generel fødevaremikrobiologi: bakterier, gær- og skimmelsvampe, virus Mikroorganismernes forekomst og vækstbetingelser Grundlæggende viden om og forekomsten af fødevarebårne sygdomme Forarbejdede og uforarbejdede fødevarers mikrobiologi Forebyggende fødevarehygiejne og indflydelse på fødevarernes holdbarhed Skadedyr i fødevarer Fødevare- og hygiejnelovgivning samt egenkontrol i Danmark og EU Tilberedningsmetodik: 4,5 ECTS Teoretisk og praktisk madlavning med introduktion til og anvendelse af væsentlige fødevaregrupper samt klassiske tilberedningsmetoder Fremstilling af mad og måltider af høj kulinarisk kvalitet og i overensstemmelse med de valgte næringsstofanbefalinger Udvikling af opskrifter med henblik på vurdering af ernæringsmæssige, tekniske og kulinariske konsekvenser Nøglehulsmærkning af måltider Forbrug og markedsføring: 3,0 ECTS Produktionsformers betydning for miljø og sundhed Det miljø- og klimarigtige måltid Fair trade Marketing Forbrugersegmenter Nøglehulsmærkning også på spisesteder Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Deltagelse i temadage Arbejde med teoretiske opgaver Arbejde praktisk i køkkenet Indgå i samarbejde med andre studerende Arbejde med IT, fx i forbindelse med fremlæggelse, søgning af litteratur mv 7

8 Modtage og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Fagene soc-ant, kommunikation, læring og forandring og folkesundhed afsluttes med en intern, individuel skriftlig opgave. Opgaven bedømmes med godkendt/ikke-godkendt. Fysiologi afsluttes med en intern, individuel mundtlig prøve af 10 min varighed. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Biokemi afsluttes med en intern, individuel skriftlig prøve af 2 timers varighed. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Jf. gældende studieordning afsluttes modulerne 1-3 med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver, øvelser og temadage. Modulprøvens formalia Modul 1-3 afsluttes med en teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Der er ekstern censur ved prøven Grundlaget for bedømmelsen bygger på den individuelle præstation Modulprøvens forløb Prøven afholdes som en individuel skriftlig 4-timers eksamen med hjælpemidler, dog uden internetadgang. I prøven indgår følgende fag: Ernæring, fødevareteknologi/tilberedningsmetodik, fødevarehygiejne og forbrug/markedsføring. Obligatoriske opgaver og obligatorisk fremmøde Skriftlig individuel opgave i fagene soc-ant, kommunikation, læring og forandring og folkesundhed Grupperapporter i forbindelse med øvelser Kostberegningsopgave Opgaver forud for og produkter i forbindelse med temadage Fysiologiprøve Biokemiprøve Mødepligt til temadage Mødepligt til undervisning som angivet i de konkrete læseplaner Oversigt over modul 1 3 Modul 1 Modul 2 Modul 3 ECTS 45 Intro x 1,4 Sociologi og x 2,0 antropologi Kommunikation, x x 3,8 læring, og forandring Folkesundhed x x 1,8 Biokemi x x 7,5 8

9 Fysiologi/anatomi x x 4,5 Ernæring x x 9,0 Fødevareteknologi x 4,5 Fødevarehygiejne x 3,0 Tilberedningsmetodik x 4,5 Forbrug og markedsføring x 3,0 Bilag 1: Bogliste Bilag 2: Undervisningsplaner for de enkelte fag 9

10 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Modul 4: Modulbeskrivelse Ledelse, kvalitet og miljø 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010 Udgave : 15/4/13 Redigeret

11 Modul 4 - Ledelse, kvalitet og miljø Tema: Modulet sætter fokus på organisation og ledelse i relation til sundheds- og miljømæssige problemstillinger. Der arbejdes med kulturelle forandringsprocesser i organisationer relateret til indførelse af procedurer og handleplaner vedrørende miljø, kvalitet og sundhed. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - ledelses- og organisationsteori - kultur og forandringsprocesser i organisationer - kvalitet, service, miljø, bæredygtighed og sundhed Færdighed i: - at vurdere sundheds- og miljømæssige problemstillinger i en organisation - at vurdere en organisation i forhold til fremme af sundhed og miljø - at iagttage og reflektere over praksis i en organisation med henblik på at igangsætte en forandringsproces, indenfor kvalitet, sundhed og miljø. - at vurdere forhold og problemstillinger vedrørende forandringsprocesser i en organisation Kompetence til: - at identificere behov for og igangsætte sundheds- og miljømæssige tiltag i en organisatorisk sammenhæng Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 5 Humanvidenskab 0 Læringsmål: - Viden om og forståelse af grundlæggende begreber og teorier vedrørende kommunikation, organisation og kultur - Viden om og forståelse af basale forhold vedrørende ledelse, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø - Viden om og forståelse af basale forhold vedrørende kommunikative, organisatoriske og kulturelle forandrings- og beslutningsprocesser - Færdigheder i at identificere kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke Redigeret

12 - Færdigheder i at anvende begreber og teori til analyse af basale kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke - Færdigheder i at reflektere over kommunikative, organisatoriske og kulturelle aspekter af professionsbachelorens virke - Påbegyndende udvikling af egne kommunikative, organisatoriske og kulturelle kompetencer Bedømmelse Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den aktive studerende har deltaget i og gennemført planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Der indgår 3 obligatoriske studieaktiviteter i modulet samt en afsluttende mundtlig prøve. Obligatoriske studieaktiviteter 1. Gruppebaseret opgave ud fra en på forhånd formuleret case med fremlæggelse på holdniveau. Fokusområde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Kriterier for opgaven findes i særskilt dokument. 2. Gruppebaseret opgave med udarbejdelse af egen problemformulering, fremlæggelse på holdniveau og aflevering af rapport. Fokusområde: Miljø- og sundhedspolitikker på arbejdspladser. Kriterier for opgaven findes i særskilt dokument. Afsluttende prøve Individuel mundtlig eksamination med intern censur og karaktergivning i henhold til 7- trinsskalaen. Eksamen består af 20 minutters forberedelse, efterfulgt af ca. 15 minutters mundtlig eksamination og fem minutters votering og karaktermeddelelse. Eksaminanden trækker umiddelbart inden forberedelsen ét eksamensspørgsmål blandt et antal på forhånd kendte eksamensspørgsmål. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensspørgsmålets art sker bedømmelsen på baggrund af 7-trinsskalaen som samlet en vurdering af, i hvilken grad den studerende på baggrund af studier i kommunikation, organisation, kultur samt miljø og sundhed svarende til 15 ECTS-point er i stand til: Redigeret

13 - At demonstrere viden om og forståelse af grundlæggende begreber og teorier vedrørende kommunikation, organisation og kultur herunder basale forhold vedrørende kommunikative, organisatoriske og kulturelle forandrings- og beslutningsprocesser - At demonstrere viden om og forståelse af basale forhold vedrørende ledelse, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø - At demonstrere viden om og forståelse for miljøproblematikker relateret til fødevareproduktion og sundhed - At identificere kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke - At anvende begreber og teori til analyse af basale kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke Undervisere: Astrid Marie Lauridsen Søren Bach Nanna Ruengkratok Lang Trine Vase Bendtsen Henning Ilsø Lone Krause-Jensen og Anette Schnieber Modulkoordinatorer: Trine Vase Bendtsen Astrid Marie Lauridsen Redigeret

14 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 5: Tværprofessionel virksomhed det nationale sundhedsmodul Den monoprofessionelle del: 10 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

15 Tema: Modulet sætter fokus på sundhedsfaglige professioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde med henblik på at kvalificere helhedsindsatsen og kommunikationen i relation til brugerne af sundhedssektoren og sundhedsrelaterede opgaver i samfundet i øvrigt. Den monoprofessionelle del fokuserer særligt på sundhedsmæssige og etiske problemstillinger knyttet til borgere, der ikke lever som gennemsnitsdanskerne hvad angår kostvaner og livsstil, enten grundet anden etnisk herkomst eller efter eget ønske og overbevisning. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Læringsudbytte svarende til det, der er beskrevet for det tværprofessionelle forløb (5 ECTS), suppleret med følgende læringsudbytte for modulets monoprofessionelle forløb (10 ECTS): Viden om og forståelse for populistiske alternative kostformer ud fra en ernærings- og sundhedsmæssig vinkel kostformer og madkulturer knyttet til grupper med anden etnisk baggrund end dansk ernærings- og sundhedsrelaterede problemstillinger hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk (borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) i et sundhedsfagligt humanistisk perspektiv etiske teorier og principper Færdighed til: at anvende forskningsbaseret viden relateret til modulets overordnede temaer at søge, udvælge samt kritisk analysere relevant videnskabelig og i dette modul også populærvidenskabelig litteratur knyttet til modulets overordnede tema at identificere og reflektere over etiske problematikker indenfor ernærings- og sundhedsområdet at kommunikere praksisnære problemstillinger og løsninger til og med samarbejdspartnere og borgere Kompetence til: at indgå i tværfagligt samarbejde om helhedsorienterede sundhedsydelser på baggrund af anerkendelse af egen og andre professioners ansvar og kompetencer at identificere, analysere og perspektivere tværprofessionelle problemstillinger

16 Modulets struktur og opbygning De 10 monoprofessionelle ECTS point afvikles delvist i begyndelsen af modulet forud for tværprofessionelle forløb, og delvist efter det tværprofessionelle forløb (i alt 7 uger): Moduluge 1-5: Monoprofessionelt forløb (5 uger) Moduluge 6-8: Tværprofessionelt forløb (3 uger) Moduluge: 9-10: Monoprofessionelt forløb (2 uger) ECTS fordeling i det monoprofessionelle forløb: Ernærings- og sundhedsfag: 5 ECTS Samfundsvidenskab: 1½ ECTS Humaniora: 1 ECTS Praksis: 1½ ECTS Eksamen: 1 ECTS Modulets indhold - den monoprofessionelle del Ernærings- og sundhedsfag 5 ECTS: Kostundersøgelsesmetoder og kostvurdering (2 ECTS) Forskellige kostformer i et ernæringsmæssigt perspektiv (3 ECTS) o Populistiske/alternative kostformer o Etniske minoriteter og udvalgte etniske gruppers madkultur o Livsstilssygdomme og ernæringsmæssige problemstillinger hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk o Sundhedsfaglige perspektiver, herunder arbejde i grupper med ovenstående kostformer/madkulturer Samfundsvidenskab Etik (1½ ECTS) o undervisning i etiske teorier (nytte-, pligt, dyds- og omsorgsetik) og etiske principper o gruppearbejde/diskussioner om etiske problematikker indenfor ernærings- og sundhedsområdet med øvelse i etisk argumentation Humaniora Sociologi/antropologi (1 ECTS) o Kulturelle/sociale perspektiver og problemstillinger knyttet til borgere med anden etnisk baggrund end dansk o Ændringer af kostvaner og madkultur ved migration herunder madens betydning for fastholdelse af kulturel identitet o Sundhed og sygdom i et flerkulturet perspektiv o Religion og madkulturel praksis, herunder madtabuer Praksis o Kostundersøgelse, kostberegning og kostvurdering interview af en eller flere personer, der repræsenterer den målgruppe der arbejdes med o Temadag i køkkenet med fremstilling af udvalgte retter tema-mad o Egen afprøvning af kostformen i 3 dage med tilhørende kostdagbog (uden vejning og efterfølgende beregning)

17 Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier, herunder egen litteratursøgning Deltagelse i forelæsninger og holdaktiviteter Arbejde med teoretiske og praktiske studieopgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx ved opgaveskrivning øvelser i forbindelse med optagelse af et kostinterview Fremstilling af målgruppe mad samt smagsbedømmelser IT fx elektronisk kostberegning Modtag og give feedback (opponentfunktion) Eksamen/prøve Obligatoriske studie aktiviteter Det er en forudsætning for at få godkendt denne del af modulet, at den studerende har gennemført/deltaget i følgende obligatoriske studieaktiviteter: Tværfagligt gruppebaseret projektarbejde: o Skriftlig rapport og fremlæggelse herunder køkkenøvelse med praktisk madlavning i uge 38. o Kostundersøgelse, kostberegning og kostvurdering på baggrund af interview med målgruppeborger Bedømmelse Jf. gældende bekendtgørelse og studieordning afsluttes modulet med en intern prøve. Prøven omfatter både den monoprofessionelle del (2/3) og den tværprofessionelle del af modulet (1/3). Modulprøvens formalia Modulprøven tilrettelægges som en internt bedømt individuel mundtlig prøve Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på en vurdering af den studerendes præstation jf. oplyste bedømmelseskriterier og læringsudbytter Modulprøvens forløb Prøven tilrettelægges som en individuel mundtlig prøve uden forudgående forberedelse. Der afsættes 20 minutter pr. studerende inkl. votering. Prøven afholdes i slutningen af modulet og omfatter hele modulets pensum såvel den monoprofessionelle som den tværprofessionelle del, herunder projektopgaven udarbejdet i den monoprofessionelle del samt produktet udviklet i den tværprofessionelle del. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter. Læringsudbyttet for den tværprofessionelle del beskrives i et særskilt dokument. Et dokument med detaljer vedrørende prøven offentliggøres særskilt.

18 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle tema,læringsudbytte og elementer/indhold Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb, herunder sundhedsprofessionernes rolle i de diagnosticerende, behandlende og rehabiliterende opgaver. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår og på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Modulet retter sig endvidere mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Af modulets 15 ECTS-point afvikles de 5 ECTS-point i et tværprofessionelt projektforløb (TVP) på tværs af de fem involverede uddannelser 1. I TVP sættes der med udgangspunkt i en innovativ og entreprenant tilgang fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsprofessionernes samarbejde om sundhedsfremme, forebyggelse og/eller rehabilitering. Modulets øvrige 10 ECTS-point afvikles monoprofessionelt som undervisningsforløb på de enkelte uddannelsesenheder og er beskrevet uddannelsesvist i tillæg til modulbeskrivelsen. Herunder følger en beskrivelse af TVP. Se tillæg til modulbeskrivelsen for beskrivelser af de enkelte uddannelsesenheders monoprofessionelle undervisning. TVP (5 ECTS) Læringsudbytte Ved modulets afslutning kan den studerende: Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for- og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence, såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning Inddrage organisatoriske, juridiske og etiske aspekter i sundhedsvæsenet i forhold til muligheder og barrierer for et tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde Ved modulets afslutning har den studerende: Tilegnet sig viden om kreativitet, innovation og entreprenørskab og udviklet kompetencer i form af nytænkning og foretagsomhed Indhold Fagundervisning (2-ECTS): Kernefaglighed i det tværprofessionelle arbejde Sundhedsvæsenets organisering Kommunikation mellem professioner Projektarbejde (3-ECTS): 1 Fysioterapeut-, ergoterapeut-, sygeplejerske-, bioanalytiker- samt ernæring- og sundhedsuddannelsen i Århus. Side 1 af

19 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Innovation og entreprenørskab Undervisnings- og arbejdsformer Første del af TVP afvikles som holdundervisning (både underviserstyret og deltagerstyret) med dialogprægede forløb og øvelsesopgaver. Der er et indledende forløb med fokus på de studerendes gensidige præsentation (GP) af egen uddannelse og profession, som tilrettelægges af de studerende. De gensidige præsentationer inddrages i den tilknyttede lærestyrede undervisning. Den resterende del af TVP afvikles som et gruppebaseret og innovativt projektarbejde med underviserfacilitering og - vejledning. I projektarbejdet kan kontakt med klinisk praksis inkluderes. IT-baseret kommunikation vil indgå som en almindelig kommunikationsform i forløbets afvikling. Samarbejdsrelationer mellem studerende og undervisere TVP afvikles som fælles undervisning på tværs af uddannelserne, hvor grundorganiseringen er tværprofessionelt sammensatte hold, hver hjemhørende på én af uddannelsesenhederne. Undervisningen af de enkelte tværprofessionelle hold vil overvejende foregå på den uddannelsesenhed, hvor holdet er hjemhørende og af undervisere knyttet til den uddannelsesenhed. Holdene vil endvidere møde undervisere fra de øvrige uddannelsesenheder. Projektarbejdet afvikles i tværprofessionelle studiegrupper sammensat af studerende fra samme tværprofessionelle hold. Det tilstræbes, at der er to studerende fra hver profession i en studiegruppe, og at grupperne består af seks studerende fra i alt tre forskellige professioner. I forbindelse med projektarbejdet vil studiegrupperne modtage undervisning og vejledning af undervisere fra forskellige uddannelsesenheder afhængig af projektemne. Litteratur/Pensum Undervisningsplan/læseplan med angivelse af pensum lægges på årgangswebstedet på Studienet forud for modulets afvikling. Bedømmelser Obligatoriske studieaktiviteter Studiegrupperne udarbejder et elektronisk produkt på baggrund af projektarbejdet og givne retningslinjer. Grupperne præsenterer projektproduktet for bl.a. medstuderende og vejledere og Side 2 af

20 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed modtager feedback ud fra opstillede kriterier. Godkendte studieaktiviteter er en forudsætning for at blive indstillet til intern prøve i den monoprofessionelle del af modulet, hvor elementer fra TVP inddrages. Undervisere/vejledere: Navne og adresser Fremgår af årgangs- og holdwebsted på Studienet samt holdenes skema. Skema Fremgår af WebUntis (link). Side 3 af

21 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Side 4 af

22 Modul 6: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv Tema: Modulet sætter fokus på pædagogisk teori og praksis, relateret til formidling af ernæring og sundhed, hvor pædagogisk praktik indgår som en integreret del af den teoretiske undervisning. Der arbejdes med de studerendes egen undervisning og formidling med henblik på, at den studerende kan indgå i professionsfeltet og varetage formidlingsopgaver relateret til professionens praksis. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - pædagogisk teori og praksis relateret til formidling af ernæring og sundhed - psykologisk, sociologisk og politologisk teori relateret til arbejdet med formidling af ernæring og sundhed Færdighed i: - at planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og formidlingsforløb i relation til konkrete læringsmål - at udføre undervisnings- eller formidlingsopgaver relateret til ernæring og sundhed i en given kontekst ud fra pædagogisk, psykologisk og sociologisk teori Kompetence til: - at identificere læringsbehov relateret til ernæring og sundhed - at håndtere pædagogisk praksis relateret til ernæring og sundhed Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 4 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 4 Praktik 5 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for gennemførsel af den eksterne prøve, at den studerende har gennemført praktik på et praktiksted der er godkendt af uddannelsesinstitutionen samt at den studerende har deltaget i planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Obligatoriske studieaktiviteter: Praktikforberedende undervisning, herunder praktikforberedende didaktisk øvelse Praktikopsamling/refleksionscafé Gennemførsel og godkendelse af praktikperiode Læselog

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Gældende fra 1.

Studieordning. Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Gældende fra 1. Professionsbachelor i ernæring og sundhed Studieordning Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen Gældende fra 1.september 2006 Godkendt i bestyrelsen for JCVU Afventer godkendelse af Undervisningsministeriet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere