Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS"

Transkript

1 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010

2 Samlet oversigt over modul 1-3 Modul 1: Kost og sundhed Tema: Modulet sætter fokus på ernæring og sundhed i forhold til kost og fysisk aktivitet med afsæt i grundlæggende teorier, begreber og metoder indenfor professionsområdet. Der arbejdes med problemstillinger i relation til sundhedsfremme og forebyggelse på individuelt og samfundsmæssigt plan i forhold til de officielle anbefalinger. Gennem introduktion til studiet i ernæring og sundhed samt modulets tilrettelæggelse arbejder den studerende desuden med udvikling af egne studiekompetencer. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - sundhedsfremme og forebyggelse - opbygning og funktion af den menneskelige krop, biokemisk og fysiologisk - kost, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed - sociologiske og politologiske teorier til at belyse social ulighed i sundhed - sundhedspædagogik Færdighed i: - at vurdere og begrunde kost i relation til udvalgte ernæringsprincipper under hensyntagen til levevilkår - at anvende undersøgelsesmetoder til vurdering af ernæringsmæssige problemstillinger - at vurdere levevilkårs betydning for sundhed hos forskellige befolkningsgrupper Kompetence til: - at kvalificere egen studiepraksis og indgå i relevante faglige og sociale relationer Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 2 og 3 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 2 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. 2

3 Modul 2: Ernæring og læring Tema: Modulet sætter fokus på ernæringens indflydelse på kroppens funktioner og processer, samt ernæringens betydning for kroppens udvikling og forebyggelse af sygdomme. Derudover arbejdes med grundlæggende teori om læring relateret til sundhedsfremme og sundhedsadfærd. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - fysiologiske og biokemiske processer i relation til ernæring - kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) i relation til sundhed - didaktik, lærings- og vejledningsteori - kommunikationsteori Færdighed i: - at vurdere ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer og grupper - at anvende didaktik, lærings- og vejledningsteori relateret til forandringsprocesser af sundhedsadfærd Kompetence til: - at identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til ernæring hos individer - at skitsere og vurdere en vejledningsplan knyttet til løsning af ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 1 og 3 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 4 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. 3

4 Modul 3: Fødevarer og forbrug Tema: Modulet sætter fokus på forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer og måltider i et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Der arbejdes med fødevare- og måltidsproduktion, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, forbrug og det politiske systems regulering af produktion og marked. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - udvalgte råvarers egenskaber - processen ved fødevare- og måltidsproduktion fra råvare til tilberedt produkt - kulinarisk kvalitet - fødevaresikkerhed og emballage - bæredygtighed - sensorik - forbrug, forbrugerpolitik og markedsføring i relation til relevant lovgivning Færdighed i: - at anvende forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse med praksisnære problemstillinger - at vurdere fødevaresikkerhed og -emballering i forbindelse med fødevare- og måltidsproduktion - at vurdere og begrunde måltidssammensætning til udvalgte målgrupper - at vurdere politisk håndtering og regulering af fødevaremarkedet og måltidsproduktion samt forbrugerens og andre aktørers rolle heri Kompetence til: - at tilrettelægge sunde måltider under hensyntagen til bæredygtighed, forbrug, marked og politik Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i sammenhæng med modul 1 og 2 Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 6 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 0 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, som beskrevet i undervisningsplanerne. Modulet afsluttes med en ekstern prøve, hvori der kan indgå elementer fra modul 1, 2 og 3. 4

5 Modulernes indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og indhold fremgår af læseplanerne. Intro: 1,4 ECTS Introduktion til studiet i ernæring og sundhed, herunder viden om professionens virksomhedsfelt, professionens historie samt de udviklingsperspektiver der ligger i professionsfeltet. Introduktion til referenceskrivning på Ernæring og Sundhedsuddannelsen Introduktion til det at være studerende, herunder studieteknik (tilbud), at arbejde i studiegrupper, at lave sociale kontrakter på holdet Sociologi og antropologi: 2,0 ECTS Introduktion: o Hvad er antropologi, sociologi og politologi? Klassiske sociologiske teorier/perspektiver: o Struktur-aktør debatten o Bourdieu: Kapital, felt og Habitus o Social identitet, fælleskaber og det individuelle (Jenkins) o Lotte Holm: Mad, mennesker og måltider Politologi: o Sundhedspolitik, sundhedsvæsenets opbygning og struktur o Forbrugertyper/livsformer Kommunikation, læring og forandring: 3,8 ECTS Pædagogik som overordnet begreb samt sundhedspædagogik, herunder sundhedspædagogiske kernebegreber. Introduktion til læringsteori og didaktik relateret til sundhedsfremme og forandringsprocesser ift. sundhedsadfærd. Vejledning og kommunikation i en sundhedsfremmende og forebyggende kontekst. Sundhedsadfærd med vægt på børn og unge. Forandringsprocesser, herunder barrierer for og motivation til forandring. Folkesundhed: 1,8 ECTS Sundhed og sygelighed i Danmark. Udvikling i sundhedstilstand og sygdomsmønstre. Præsentation af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Udviklingen i dødsårsager og middellevetid Fokus på børn, unge og ældres sundhed Livskvalitet og stress som mål for folkesundhed Sundhedsarbejde på arbejdspladsen og i kommunen Sundhedsprofiler som redskab i sundhedsarbejdet Biokemi: 7,5 ECTS 5

6 Cellen Vand, ph og buffere Enzymer Energi Opbygning af kulhydrater Opbygning af aminosyrer og protein Opbygning af fedt Kulhydrat metabolisme Aerob metabolisme Fedtmetabolisme Nitrogenmetabolisme Genetik Fysiologi/anatomi: 4,5 ECTS Nervesystem Endokrinologi Skelet og muskler Kredsløb Blod Respiration Fordøjelse Urinveje Ernæring: 9,0 ECTS Energi Næringsstofanbefalinger incl. fysisk aktivitet Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Vand og monovalente ioner Vitaminer Mineraler Antioxidanter Kostråd og måltidsmønstre Lovgivning og mærkning KRAM faktorerne Kostundersøgelsesmetodik inklusiv individuelt metodearbejde Fødevareteknologi: 4,5 ECTS Råvare- og ingrediens kendskab 6

7 Kvalitetsvurdering af fødevarer på baggrund af funktionalitet samt ernæringsmæssige, sensorisk og holdbarhedsmæssige egenskaber Industrielle forarbejdningsmetoder og konserveringsteknikker Teknologiske processer og deres betydning for fødevarers kvalitet Regler for mærkning og anprisninger Principper bag forskellige produktionsformer Fødevarehygiejne: 3,0 ECTS Generel fødevaremikrobiologi: bakterier, gær- og skimmelsvampe, virus Mikroorganismernes forekomst og vækstbetingelser Grundlæggende viden om og forekomsten af fødevarebårne sygdomme Forarbejdede og uforarbejdede fødevarers mikrobiologi Forebyggende fødevarehygiejne og indflydelse på fødevarernes holdbarhed Skadedyr i fødevarer Fødevare- og hygiejnelovgivning samt egenkontrol i Danmark og EU Tilberedningsmetodik: 4,5 ECTS Teoretisk og praktisk madlavning med introduktion til og anvendelse af væsentlige fødevaregrupper samt klassiske tilberedningsmetoder Fremstilling af mad og måltider af høj kulinarisk kvalitet og i overensstemmelse med de valgte næringsstofanbefalinger Udvikling af opskrifter med henblik på vurdering af ernæringsmæssige, tekniske og kulinariske konsekvenser Nøglehulsmærkning af måltider Forbrug og markedsføring: 3,0 ECTS Produktionsformers betydning for miljø og sundhed Det miljø- og klimarigtige måltid Fair trade Marketing Forbrugersegmenter Nøglehulsmærkning også på spisesteder Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Deltagelse i temadage Arbejde med teoretiske opgaver Arbejde praktisk i køkkenet Indgå i samarbejde med andre studerende Arbejde med IT, fx i forbindelse med fremlæggelse, søgning af litteratur mv 7

8 Modtage og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Fagene soc-ant, kommunikation, læring og forandring og folkesundhed afsluttes med en intern, individuel skriftlig opgave. Opgaven bedømmes med godkendt/ikke-godkendt. Fysiologi afsluttes med en intern, individuel mundtlig prøve af 10 min varighed. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Biokemi afsluttes med en intern, individuel skriftlig prøve af 2 timers varighed. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Jf. gældende studieordning afsluttes modulerne 1-3 med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver, øvelser og temadage. Modulprøvens formalia Modul 1-3 afsluttes med en teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Der er ekstern censur ved prøven Grundlaget for bedømmelsen bygger på den individuelle præstation Modulprøvens forløb Prøven afholdes som en individuel skriftlig 4-timers eksamen med hjælpemidler, dog uden internetadgang. I prøven indgår følgende fag: Ernæring, fødevareteknologi/tilberedningsmetodik, fødevarehygiejne og forbrug/markedsføring. Obligatoriske opgaver og obligatorisk fremmøde Skriftlig individuel opgave i fagene soc-ant, kommunikation, læring og forandring og folkesundhed Grupperapporter i forbindelse med øvelser Kostberegningsopgave Opgaver forud for og produkter i forbindelse med temadage Fysiologiprøve Biokemiprøve Mødepligt til temadage Mødepligt til undervisning som angivet i de konkrete læseplaner Oversigt over modul 1 3 Modul 1 Modul 2 Modul 3 ECTS 45 Intro x 1,4 Sociologi og x 2,0 antropologi Kommunikation, x x 3,8 læring, og forandring Folkesundhed x x 1,8 Biokemi x x 7,5 8

9 Fysiologi/anatomi x x 4,5 Ernæring x x 9,0 Fødevareteknologi x 4,5 Fødevarehygiejne x 3,0 Tilberedningsmetodik x 4,5 Forbrug og markedsføring x 3,0 Bilag 1: Bogliste Bilag 2: Undervisningsplaner for de enkelte fag 9

10 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Modul 4: Modulbeskrivelse Ledelse, kvalitet og miljø 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010 Udgave : 15/4/13 Redigeret

11 Modul 4 - Ledelse, kvalitet og miljø Tema: Modulet sætter fokus på organisation og ledelse i relation til sundheds- og miljømæssige problemstillinger. Der arbejdes med kulturelle forandringsprocesser i organisationer relateret til indførelse af procedurer og handleplaner vedrørende miljø, kvalitet og sundhed. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - ledelses- og organisationsteori - kultur og forandringsprocesser i organisationer - kvalitet, service, miljø, bæredygtighed og sundhed Færdighed i: - at vurdere sundheds- og miljømæssige problemstillinger i en organisation - at vurdere en organisation i forhold til fremme af sundhed og miljø - at iagttage og reflektere over praksis i en organisation med henblik på at igangsætte en forandringsproces, indenfor kvalitet, sundhed og miljø. - at vurdere forhold og problemstillinger vedrørende forandringsprocesser i en organisation Kompetence til: - at identificere behov for og igangsætte sundheds- og miljømæssige tiltag i en organisatorisk sammenhæng Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 5 Humanvidenskab 0 Læringsmål: - Viden om og forståelse af grundlæggende begreber og teorier vedrørende kommunikation, organisation og kultur - Viden om og forståelse af basale forhold vedrørende ledelse, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø - Viden om og forståelse af basale forhold vedrørende kommunikative, organisatoriske og kulturelle forandrings- og beslutningsprocesser - Færdigheder i at identificere kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke Redigeret

12 - Færdigheder i at anvende begreber og teori til analyse af basale kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke - Færdigheder i at reflektere over kommunikative, organisatoriske og kulturelle aspekter af professionsbachelorens virke - Påbegyndende udvikling af egne kommunikative, organisatoriske og kulturelle kompetencer Bedømmelse Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den aktive studerende har deltaget i og gennemført planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Der indgår 3 obligatoriske studieaktiviteter i modulet samt en afsluttende mundtlig prøve. Obligatoriske studieaktiviteter 1. Gruppebaseret opgave ud fra en på forhånd formuleret case med fremlæggelse på holdniveau. Fokusområde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Kriterier for opgaven findes i særskilt dokument. 2. Gruppebaseret opgave med udarbejdelse af egen problemformulering, fremlæggelse på holdniveau og aflevering af rapport. Fokusområde: Miljø- og sundhedspolitikker på arbejdspladser. Kriterier for opgaven findes i særskilt dokument. Afsluttende prøve Individuel mundtlig eksamination med intern censur og karaktergivning i henhold til 7- trinsskalaen. Eksamen består af 20 minutters forberedelse, efterfulgt af ca. 15 minutters mundtlig eksamination og fem minutters votering og karaktermeddelelse. Eksaminanden trækker umiddelbart inden forberedelsen ét eksamensspørgsmål blandt et antal på forhånd kendte eksamensspørgsmål. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensspørgsmålets art sker bedømmelsen på baggrund af 7-trinsskalaen som samlet en vurdering af, i hvilken grad den studerende på baggrund af studier i kommunikation, organisation, kultur samt miljø og sundhed svarende til 15 ECTS-point er i stand til: Redigeret

13 - At demonstrere viden om og forståelse af grundlæggende begreber og teorier vedrørende kommunikation, organisation og kultur herunder basale forhold vedrørende kommunikative, organisatoriske og kulturelle forandrings- og beslutningsprocesser - At demonstrere viden om og forståelse af basale forhold vedrørende ledelse, kvalitetsstyring og arbejdsmiljø - At demonstrere viden om og forståelse for miljøproblematikker relateret til fødevareproduktion og sundhed - At identificere kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke - At anvende begreber og teori til analyse af basale kommunikative, organisatoriske og kulturelle problemstillinger inden for professionsbachelorens virke Undervisere: Astrid Marie Lauridsen Søren Bach Nanna Ruengkratok Lang Trine Vase Bendtsen Henning Ilsø Lone Krause-Jensen og Anette Schnieber Modulkoordinatorer: Trine Vase Bendtsen Astrid Marie Lauridsen Redigeret

14 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 5: Tværprofessionel virksomhed det nationale sundhedsmodul Den monoprofessionelle del: 10 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

15 Tema: Modulet sætter fokus på sundhedsfaglige professioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde med henblik på at kvalificere helhedsindsatsen og kommunikationen i relation til brugerne af sundhedssektoren og sundhedsrelaterede opgaver i samfundet i øvrigt. Den monoprofessionelle del fokuserer særligt på sundhedsmæssige og etiske problemstillinger knyttet til borgere, der ikke lever som gennemsnitsdanskerne hvad angår kostvaner og livsstil, enten grundet anden etnisk herkomst eller efter eget ønske og overbevisning. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Læringsudbytte svarende til det, der er beskrevet for det tværprofessionelle forløb (5 ECTS), suppleret med følgende læringsudbytte for modulets monoprofessionelle forløb (10 ECTS): Viden om og forståelse for populistiske alternative kostformer ud fra en ernærings- og sundhedsmæssig vinkel kostformer og madkulturer knyttet til grupper med anden etnisk baggrund end dansk ernærings- og sundhedsrelaterede problemstillinger hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk (borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund) i et sundhedsfagligt humanistisk perspektiv etiske teorier og principper Færdighed til: at anvende forskningsbaseret viden relateret til modulets overordnede temaer at søge, udvælge samt kritisk analysere relevant videnskabelig og i dette modul også populærvidenskabelig litteratur knyttet til modulets overordnede tema at identificere og reflektere over etiske problematikker indenfor ernærings- og sundhedsområdet at kommunikere praksisnære problemstillinger og løsninger til og med samarbejdspartnere og borgere Kompetence til: at indgå i tværfagligt samarbejde om helhedsorienterede sundhedsydelser på baggrund af anerkendelse af egen og andre professioners ansvar og kompetencer at identificere, analysere og perspektivere tværprofessionelle problemstillinger

16 Modulets struktur og opbygning De 10 monoprofessionelle ECTS point afvikles delvist i begyndelsen af modulet forud for tværprofessionelle forløb, og delvist efter det tværprofessionelle forløb (i alt 7 uger): Moduluge 1-5: Monoprofessionelt forløb (5 uger) Moduluge 6-8: Tværprofessionelt forløb (3 uger) Moduluge: 9-10: Monoprofessionelt forløb (2 uger) ECTS fordeling i det monoprofessionelle forløb: Ernærings- og sundhedsfag: 5 ECTS Samfundsvidenskab: 1½ ECTS Humaniora: 1 ECTS Praksis: 1½ ECTS Eksamen: 1 ECTS Modulets indhold - den monoprofessionelle del Ernærings- og sundhedsfag 5 ECTS: Kostundersøgelsesmetoder og kostvurdering (2 ECTS) Forskellige kostformer i et ernæringsmæssigt perspektiv (3 ECTS) o Populistiske/alternative kostformer o Etniske minoriteter og udvalgte etniske gruppers madkultur o Livsstilssygdomme og ernæringsmæssige problemstillinger hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk o Sundhedsfaglige perspektiver, herunder arbejde i grupper med ovenstående kostformer/madkulturer Samfundsvidenskab Etik (1½ ECTS) o undervisning i etiske teorier (nytte-, pligt, dyds- og omsorgsetik) og etiske principper o gruppearbejde/diskussioner om etiske problematikker indenfor ernærings- og sundhedsområdet med øvelse i etisk argumentation Humaniora Sociologi/antropologi (1 ECTS) o Kulturelle/sociale perspektiver og problemstillinger knyttet til borgere med anden etnisk baggrund end dansk o Ændringer af kostvaner og madkultur ved migration herunder madens betydning for fastholdelse af kulturel identitet o Sundhed og sygdom i et flerkulturet perspektiv o Religion og madkulturel praksis, herunder madtabuer Praksis o Kostundersøgelse, kostberegning og kostvurdering interview af en eller flere personer, der repræsenterer den målgruppe der arbejdes med o Temadag i køkkenet med fremstilling af udvalgte retter tema-mad o Egen afprøvning af kostformen i 3 dage med tilhørende kostdagbog (uden vejning og efterfølgende beregning)

17 Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier, herunder egen litteratursøgning Deltagelse i forelæsninger og holdaktiviteter Arbejde med teoretiske og praktiske studieopgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx ved opgaveskrivning øvelser i forbindelse med optagelse af et kostinterview Fremstilling af målgruppe mad samt smagsbedømmelser IT fx elektronisk kostberegning Modtag og give feedback (opponentfunktion) Eksamen/prøve Obligatoriske studie aktiviteter Det er en forudsætning for at få godkendt denne del af modulet, at den studerende har gennemført/deltaget i følgende obligatoriske studieaktiviteter: Tværfagligt gruppebaseret projektarbejde: o Skriftlig rapport og fremlæggelse herunder køkkenøvelse med praktisk madlavning i uge 38. o Kostundersøgelse, kostberegning og kostvurdering på baggrund af interview med målgruppeborger Bedømmelse Jf. gældende bekendtgørelse og studieordning afsluttes modulet med en intern prøve. Prøven omfatter både den monoprofessionelle del (2/3) og den tværprofessionelle del af modulet (1/3). Modulprøvens formalia Modulprøven tilrettelægges som en internt bedømt individuel mundtlig prøve Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på en vurdering af den studerendes præstation jf. oplyste bedømmelseskriterier og læringsudbytter Modulprøvens forløb Prøven tilrettelægges som en individuel mundtlig prøve uden forudgående forberedelse. Der afsættes 20 minutter pr. studerende inkl. votering. Prøven afholdes i slutningen af modulet og omfatter hele modulets pensum såvel den monoprofessionelle som den tværprofessionelle del, herunder projektopgaven udarbejdet i den monoprofessionelle del samt produktet udviklet i den tværprofessionelle del. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter. Læringsudbyttet for den tværprofessionelle del beskrives i et særskilt dokument. Et dokument med detaljer vedrørende prøven offentliggøres særskilt.

18 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle tema,læringsudbytte og elementer/indhold Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb, herunder sundhedsprofessionernes rolle i de diagnosticerende, behandlende og rehabiliterende opgaver. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår og på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Modulet retter sig endvidere mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Af modulets 15 ECTS-point afvikles de 5 ECTS-point i et tværprofessionelt projektforløb (TVP) på tværs af de fem involverede uddannelser 1. I TVP sættes der med udgangspunkt i en innovativ og entreprenant tilgang fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsprofessionernes samarbejde om sundhedsfremme, forebyggelse og/eller rehabilitering. Modulets øvrige 10 ECTS-point afvikles monoprofessionelt som undervisningsforløb på de enkelte uddannelsesenheder og er beskrevet uddannelsesvist i tillæg til modulbeskrivelsen. Herunder følger en beskrivelse af TVP. Se tillæg til modulbeskrivelsen for beskrivelser af de enkelte uddannelsesenheders monoprofessionelle undervisning. TVP (5 ECTS) Læringsudbytte Ved modulets afslutning kan den studerende: Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for- og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence, såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning Inddrage organisatoriske, juridiske og etiske aspekter i sundhedsvæsenet i forhold til muligheder og barrierer for et tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde Ved modulets afslutning har den studerende: Tilegnet sig viden om kreativitet, innovation og entreprenørskab og udviklet kompetencer i form af nytænkning og foretagsomhed Indhold Fagundervisning (2-ECTS): Kernefaglighed i det tværprofessionelle arbejde Sundhedsvæsenets organisering Kommunikation mellem professioner Projektarbejde (3-ECTS): 1 Fysioterapeut-, ergoterapeut-, sygeplejerske-, bioanalytiker- samt ernæring- og sundhedsuddannelsen i Århus. Side 1 af

19 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Innovation og entreprenørskab Undervisnings- og arbejdsformer Første del af TVP afvikles som holdundervisning (både underviserstyret og deltagerstyret) med dialogprægede forløb og øvelsesopgaver. Der er et indledende forløb med fokus på de studerendes gensidige præsentation (GP) af egen uddannelse og profession, som tilrettelægges af de studerende. De gensidige præsentationer inddrages i den tilknyttede lærestyrede undervisning. Den resterende del af TVP afvikles som et gruppebaseret og innovativt projektarbejde med underviserfacilitering og - vejledning. I projektarbejdet kan kontakt med klinisk praksis inkluderes. IT-baseret kommunikation vil indgå som en almindelig kommunikationsform i forløbets afvikling. Samarbejdsrelationer mellem studerende og undervisere TVP afvikles som fælles undervisning på tværs af uddannelserne, hvor grundorganiseringen er tværprofessionelt sammensatte hold, hver hjemhørende på én af uddannelsesenhederne. Undervisningen af de enkelte tværprofessionelle hold vil overvejende foregå på den uddannelsesenhed, hvor holdet er hjemhørende og af undervisere knyttet til den uddannelsesenhed. Holdene vil endvidere møde undervisere fra de øvrige uddannelsesenheder. Projektarbejdet afvikles i tværprofessionelle studiegrupper sammensat af studerende fra samme tværprofessionelle hold. Det tilstræbes, at der er to studerende fra hver profession i en studiegruppe, og at grupperne består af seks studerende fra i alt tre forskellige professioner. I forbindelse med projektarbejdet vil studiegrupperne modtage undervisning og vejledning af undervisere fra forskellige uddannelsesenheder afhængig af projektemne. Litteratur/Pensum Undervisningsplan/læseplan med angivelse af pensum lægges på årgangswebstedet på Studienet forud for modulets afvikling. Bedømmelser Obligatoriske studieaktiviteter Studiegrupperne udarbejder et elektronisk produkt på baggrund af projektarbejdet og givne retningslinjer. Grupperne præsenterer projektproduktet for bl.a. medstuderende og vejledere og Side 2 af

20 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed modtager feedback ud fra opstillede kriterier. Godkendte studieaktiviteter er en forudsætning for at blive indstillet til intern prøve i den monoprofessionelle del af modulet, hvor elementer fra TVP inddrages. Undervisere/vejledere: Navne og adresser Fremgår af årgangs- og holdwebsted på Studienet samt holdenes skema. Skema Fremgår af WebUntis (link). Side 3 af

21 Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus Modulbeskrivelse - Modul 5 Tema: Tværprofessionel virksomhed Side 4 af

22 Modul 6: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv Tema: Modulet sætter fokus på pædagogisk teori og praksis, relateret til formidling af ernæring og sundhed, hvor pædagogisk praktik indgår som en integreret del af den teoretiske undervisning. Der arbejdes med de studerendes egen undervisning og formidling med henblik på, at den studerende kan indgå i professionsfeltet og varetage formidlingsopgaver relateret til professionens praksis. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - pædagogisk teori og praksis relateret til formidling af ernæring og sundhed - psykologisk, sociologisk og politologisk teori relateret til arbejdet med formidling af ernæring og sundhed Færdighed i: - at planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og formidlingsforløb i relation til konkrete læringsmål - at udføre undervisnings- eller formidlingsopgaver relateret til ernæring og sundhed i en given kontekst ud fra pædagogisk, psykologisk og sociologisk teori Kompetence til: - at identificere læringsbehov relateret til ernæring og sundhed - at håndtere pædagogisk praksis relateret til ernæring og sundhed Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 4 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 4 Praktik 5 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for gennemførsel af den eksterne prøve, at den studerende har gennemført praktik på et praktiksted der er godkendt af uddannelsesinstitutionen samt at den studerende har deltaget i planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Obligatoriske studieaktiviteter: Praktikforberedende undervisning, herunder praktikforberedende didaktisk øvelse Praktikopsamling/refleksionscafé Gennemførsel og godkendelse af praktikperiode Læselog

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere