Miljøredegørelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2013"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang Forord Hvem er Marius Pedersen A/S Historie Ejerstruktur Serviceydelser Driftssteder i Danmark Miljøpåvirkninger Miljøpolitik og ledelsessystem Miljømål Status på opfyldelse af miljømål, øvrige forbrug og emission Ressourceforbrug Brændstof El Vand og spildevand Varme Udledning Emission Støv Støj Forurenende stoffer Arbejdsmiljø og sikkerhed Arbejdsmiljøorganisering Sund arbejdsplads Det psykiske arbejdsmiljø Fraværs- og trivselspolitik Arbejdsulykker Opsamling Fejlkilder Kilder til beregninger Miljøredegørelsens omfang Miljøredegørelsen omfatter alene de danske adresser og aktiviteter med affaldshåndtering, der er omfattet af Marius Pedersen A/S kvalitets- og miljøledelsessystem. Redegørelsen omfatter således: Baltikavej 25, 2100 København Ø Grønlandsvej 30, 8700 Horsens Havnegade 90, 5000 Odense C Islevdalvej 119, 2610 Rødovre Korinthvej 130, 9220 Ålborg Ø L-vej 7, 2300 København S Malmøvej 3, 6230 Rødekro Måde Industrivej 23-25, 6705 Esbjerg Ø Nykøbingvej 76, 5990 Sakskøbing Raffinaderivej 20, 2300 København S Sandagervej 40, 7400 Herning Sandholt Lyndelse Miljøcenter, Landevejen 5, 5672 Broby Slamsugerafdelingen, Virkelyst 10, 6000 Kolding Toppevadvej 26, 3660 Stenløse Virkelyst 10, 6000 Kolding Ølstedvej 20, 8200 Århus N Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Miljøredegørelsen dækker perioden Marius Pedersen A/S Side 1 af 19

4 1.0 Forord Som førende dansk miljøvirksomhed inden for moderne affaldsbehandling og genvinding, betragter Marius Pedersen A/S affald som en værdifuld ressource. Vi arbejder derfor til stadighed på at maksimere andelen af affald, der kan genanvendes og på at minimere andelen af affald, der skal bortskaffes Hos Marius Pedersen A/S bygger vi på 3 grundlæggende værdier Værdiskabende Ansvarlige Troværdige Værdierne fortæller, hvordan vi i Marius Pedersen A/S agerer i forhold til hinanden, vores kunder og øvrige omverden. De forholder sig samtidig til, hvordan vores tilgang er og skal være til hverdagens opgaver. Værdierne fortæller også, hvilke mål vi arbejder henimod, og hvordan virksomheden også fremadrettet skal styrkes yderligere med en blanding af tradition og fornyelse. Udarbejdelsen af vores miljøredegørelse er dermed en naturlig fortsættelse af Marius Pedersen A/S kerneaktiviteter og helt i tråd med vores værdier. Miljøredegørelsen for 2013 er ledelsens rapportering af udviklingen i de væsentlige påvirkninger af miljøet, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til. Redegørelsen beskriver udviklingen i forbruget af diesel til hhv. transport og sortering af det indsamlede affald, forbruget af el, vand og varme både i forbindelse med drift af administrative faciliteter og til sorteringsaktiviteter samt den heraf afledte CO 2 udledning. Udover konstateret forbrug/udledning er indsatser for det kommende år også beskrevet. Redegørelsen beskriver desuden udviklingen i medarbejderressourcerne i form af fraværs- og ulykkesstatistik. Christian Møller Koncernchef Marius Pedersen A/S Side 2 af 19

5 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S 2.1 Historie Virksomhedens rødder går helt tilbage til 1925, hvor grundlæggeren Marius Pedersen byggede en vejtromle og reparerede fynske veje. 2.2 Ejerstruktur Medio 2014 købte Marius Pedersens Fond den ejerandel på 65%, som franske Veolia Environmental Services har ejet siden Virksomheden ejes nu 100% af fonden. Denne miljøredegørelse dækker udelukkende Marius Pedersen A/S i Danmark. Med opfindsomhed og målrettet arbejde opbyggede han et succesfuldt entreprenørfirma. Han satte kvalitet, tillid og ansvar højt, og ingen opgave var for lille, og ingen kunde skulle henvende sig forgæves værdier som til stadighed er dybt forankret i virksomheden den dag i dag. Indtil 1970 var virksomhedens væsentligste aktiviteter ny-anlæg af veje og kloakledninger samt vedligeholdelse af eksisterende veje. I takt med den stigende miljøbevidsthed i 70 erne valgte virksomheden at fokusere på håndtering af affald og genanvendelige materialer, og i dag udgør affaldshåndtering hovedparten af aktiviteterne. Samtidig fører virksomheden også stolt de oprindelige aktiviteter videre. De mange år i entreprenørbranchen har sikret et stort kendskab til anlægsarbejder, der udføres for såvel private som for offentlige bygherrer. Marius Pedersen A/S er i dag den førende miljøvirksomhed inden for moderne affaldsbehandling og genvinding. Affald ses som en værdifuld ressource, der ved korrekt håndtering kan genanvendes og nyttiggøres. Marius Pedersen A/S er landsdækkende med en række lokale kundeservicecentre placeret rundt om i Danmark. Hovedkontoret ligger i Ferritslev på Fyn, og virksomheden har gennem årene udviklet sig til en international miljøkoncern med datterselskaber i Tjekkiet og Slovakiet. Marius Pedersen koncernen beskæftiger i dag ca. 900 ansatte i Danmark og ca i udlandet. 2.3 Vision og strategi Marius Pedersen A/S ønsker at være markedsledende inden for branchen. Vi vil være vores kunders foretrukne samarbejdspartner, når det gælder håndtering, bortskaffelse og genanvendelse af alle kundens affaldstyper og restprodukter. Dette uanset om det er fast eller flydende, genbrugeligt, genanvendeligt, forbrændingseller deponeringsegnet. Marius Pedersen A/S arbejder løbende med udvikling af nye behandlingsmetoder, der giver mulighed for at: maksimere andelen af affald til genbrug og genanvendelse minimere andelen af affald, der skal bortskaffes til forbrænding eller deponi Vi vil fremme sikkerheds- og miljøbevidstheden generelt ved at uddanne og gøre vores medarbejderne bevidste, så ansatte hos Marius Pedersen A/S tager medansvar for miljø, sundhed og sikkerhed. Virksomhedens kernekompetencer er serviceydelser i forbindelse med: Håndtering af affald og genbrug fra kunden til endelig bortskaffelse eller Marius Pedersen A/S Side 3 af 19

6 genvinding dvs. konsulentrådgivning, udlejning af materiel, transport og indsamlingsydelser samt rapportering. Forbehandling og sortering af affald på egne anlæg så det efterfølgende kan nyttiggøres maksimalt, og så ressourcerne i affaldet kan genanvendes. Handel med affald og genanvendelige ressourcer. Vores kunder skal opleve, at de i samarbejdet med Marius Pedersen A/S får en merværdi, fordi vi kan dække samtlige kundens behov for håndtering og bortskaffelse af affald uanset type af affald eller geografisk placering. Vi vil yde en professionel og usynlig service, hvilket i praksis vil sige, at vi sætter kundens affaldshåndtering i system, så den ikke volder problemer for kunden. Det betyder blandt andet, at restprodukter afhentes/afsættes til aftalt tid og på den økonomisk mest fordelagtige måde og altid i henhold til gældende lovgivning. Andelen af affaldstyper, der betragtes som en værdifuld ressource, vokser til stadighed i takt med udviklingen af nye teknologier til bearbejdelse af affaldet. Pap, papir, plast, træ, dæk, jern og metal er blot nogle af de affaldstyper, som Marius Pedersen A/S forarbejder til ressourcer, der sendes tilbage i kredsløbet. Marius Pedersen A/S Side 4 af 19

7 2.4 Serviceydelser Marius Pedersen A/S serviceydelser omfatter: Indsamling af affald og genanvendelige ressourcer Vores aktiviteter på området omfatter: Indsamling Transport Sortering Genvinding Inden for de forskellige fraktioner skelner vi mellem rene fraktioner og sammenblandede fraktioner. Vi gør de udsorterede mængder klar til afsendelse jf. kvalitetskrav for det enkelte produkt inden videre afsætning i genanvendelseskredsløbet. Evt. restprodukt køres til forbrænding eller deponi. af fast og flydende affald fra Husholdninger Erhverv Industri Offentlige og private institutioner Kommunale genbrugspladser Affald og restprodukter genereres hos kunden, mens den efterfølgende håndtering og forarbejdning til dels afhænger af kundens ønsker og behov. Vi tilpasser vores indsamlingssystemer til kundens affald. Herved sikrer vi, at affaldet i størst muligt omfang kan indgå i genvindingsforløbet efter en arbejdsmiljømæssig forsvarlig og kontrolleret behandling. Affaldssortering Kildesorteret genanvendeligt affald som indeholder sammenblandede genanvendelige materialer vejes ind på sorteringsanlæggene. Med udgangspunkt i affaldshierarkiet (se figur næste side) foretager vi både en maskinel og en manuel sortering og evt. en neddeling. Affaldsmaterialet sorteres i følgende hovedfraktioner: Pap Papir Plast Træ Dæk Byggeaffald Jern og metal Affald til forbrænding Affald til deponi Slamsugning I Marius Pedersen A/S har vi den fornødne ekspertise til at løse enhver opgave inden for flydende affald. Der tilbydes nogle af markedets mest effektive og sikre løsninger inden for tømning af olie- og benzinudskiller, sandfang, fedtudskiller, septik-/trixtank, rensning af rørledninger og afhentning af farligt affald. Spildolie indsamling Marius Pedersen A/S har, i samarbejde med Spildoliepuljen, indgået en landsaftale om afhentning og håndtering af spildolie. I henhold til aftalen går den indsamlede spildolie til rensning og genanvendelse på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Marius Pedersen A/S Side 5 af 19

8 Klinisk risikoaffald Vi har et effektivt system til indsamling og transport af klinisk risikoaffald. Systemet kan med fordel anvendes på sygehuse og laboratorier, plejehjem og i hjemmesygeplejen, tandlægepraksis, lægepraksis, hos dyrlæger, landmænd, minkavlere m.fl. Vi anvender UN-godkendte emballager i systemet. Sikkerhedsmakulering Vi tilbyder en komplet løsning på makulering og bortskaffelse af fortrolige dokumenter samt øvrige datamedier. Ingen steder i processen går vi på kompromis med sikkerheden. Vi garanterer en sikker og miljørigtig håndtering, hvor det fortrolige materiale makuleres til ukendelighed direkte hos kunden i mobile enheder eller på centrale makuleringsanlæg. WEEE indsamling Marius Pedersen A/S indsamler og forbehandler udtjente elektriske og elektroniske produkter. Vi opstiller forskellige containertyper og specialbure, der passer til mængden af elektroniske og elektriske produkter, kunden kasserer, som afhentes efter aftale. Der er mange bestemmelser på elektronikområdet, som vi naturligvis følger. Miljøfarlige stoffer håndterer vi særskilt og sender til specialbehandling. Øvrige komponenter håndterer og afsætter vi til genanvendelse. Bygge og anlægsaffald Marius Pedersen A/S har udviklet og gennemprøvet et koncept, der henvender sig specielt til byggebranchen. Som totalleverandør inden for affaldshåndtering og containerudlejning, råder vi over et stort udvalg af materiel til opsamling og håndtering af affald, herunder også jord. Offentlige udbud Marius Pedersen A/S løser også offentligt udbudte opgaver. Handel med genanvendelige produkter Fraktioner som f.eks. papir, pap, plast, træ, jern, metal, gipspulver m.fl., der er sorteret og forbehandlet på anlæggene, videresælges til industrien, hvor de indgår i ny produktion. Værksted Udover at servicere kunder fra de regionale driftssteder sikrer vi, at kørende materiel og containere vedligeholdes og renoveres. Det sker dels på virksomhedens egne værksteder, både centralt i Ferritslev og lokalt af de montører der er tilknyttet de enkelte afdelinger, og dels ved brug af lokale eksterne værksteder. Vores centrale værksted står også for indkøb af materiel, indgåelse af leverandøraftaler om f.eks. service og forbrugsmaterialer. Dermed har værkstedet en vigtig rolle i forhold til virksomhedens mål om at påvirke og stille krav til leverandører. Bio indsamling Marius Pedersen A/S har en komplet løsning til indsamling af henholdsvis madaffald og brugt fritureolie fra storkøkkener på hospitaler, institutioner, hoteller, restauranter, grillbarer, kantiner m.fl. Vores løsning består af en tætsluttende emballage, der forhindrer generende lugtgener. Efter hver tømning vasker og desinficerer vi emballagen, hvilket betyder, at den kan opstilles direkte i storkøkkenerne. Madaffaldet afleveres til genanvendelse på biogasanlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energiudnyttelse. Marius Pedersen A/S Side 6 af 19

9 2.6 Driftssteder i Danmark Som Danmarks førende miljøvirksomhed er Marius Pedersen A/S repræsenteret i hele landet. Vi servicerer kunder i hele Danmark inden for alle erhvervsbrancher som f.eks.: Service, handel og kontor, kædevirksomheder m.fl. Finansielle institutioner Industri og produktion Bygge og anlæg Landbrug Transport Kommuner og regioner Offentlige institutioner Sundhedssektoren 3.0 Miljøpåvirkninger Marius Pedersen A/S aktiviteter med indsamling, transport og forbehandling af affald medfører en række miljøpåvirkninger. Vi har valgt at arbejde aktivt med de miljøpåvirkninger, der anses for at være de væsentligste. Disse er listet nedenfor og er udgangspunktet for de miljømål, der er opstillet i virksomhedens ledelsessystem. Forbrug af diesel ved kørsel i indsamlingen fra kunder til afdelingerne og indbyrdes mellem afdelingerne. Forbrug af diesel og evt. andre råvarer i forbindelse med transport fra afdelingerne til de samarbejdspartnere, der oparbejder det forbehandlede affald. Dieselforbrug til trucks og andet kørende materiel der bruges i forbindelse med forbehandlingen. Energiforbrug relateret til forbrug via maskiner anvendt til omlastning og forbehandling samt belysning og varmeforsyning på virksomhedens omlaste- og forbehandlingsanlæg. I indkøb forsøger vi at have indflydelse på forbruget ved at købe kørende materiel, der kører længere pr. liter, er støjsvag m.m. Marius Pedersen A/S Side 7 af 19

10 4.0 Miljøpolitik og ledelsessystem Baggrunden for vores strategi og værdierne i Marius Pedersen A/S samt de væsentligste miljøpåvirkninger er grundlaget for, at vi har implementeret følgende politik. Marius Pedersen A/S arbejder aktivt for at fremme miljø og sikkerhed, og vi vil: Følge den gældende lovgivning inden for miljø- og sikkerhed og dermed skabe et sundt og sikkert miljø. Løbende vurdere virksomhedens samlede aktiviteter så vi hele tiden begrænser miljøpåvirkningerne mest muligt. Vi opfordrer bl.a. vores kunder og forretningsforbindelser til at vælge systemer eller produkter, der sikrer størst mulig genanvendelse eller sparer på de naturlige ressourcer. Opstille miljømål og gennem miljøledelsessystemet registrere og dokumentere, at målene indfries. Fremme sikkerheds- og miljøbevidstheden generelt ved at uddanne og bevidstgøre medarbejderne, så ansatte i Marius Pedersen A/S tager medansvar for miljø, sundhed og sikkerhed. Være i åben dialog med omgivelserne om virksomhedens miljøforhold og synliggøre miljøpolitikken udadtil. Det er etableret en styregruppe, der har ansvaret for den daglige drift af kvalitets- og miljøledelsessystemet. Styregruppen består af teknisk direktør, salgsog marketingdirektør, regions- og driftschefer/ledere, værkstedschef, teknisk chef, miljø- og sikkerhedschef og certificeringsansvarlig. 5.0 Miljømål I ledelsessystemet har vi opstillet følgende miljømål og handlingsplaner for virksomheden, med udgangspunkt i den netop omtalte miljøpolitik for Marius Pedersen A/S. A. Vores aktiviteter er altid omfattet af vores miljøgodkendelser: Involverede medarbejdere kender vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser Godkendelserne vurderes løbende i forhold til driften Vi har løbende kontakt med de lokale tilsynsmyndigheder B. Vi følger udviklingen i mængder, der håndteres på vores anlæg i forhold til tids- og energiforbrug: Vi foretager målinger og benchmarking på ballepressernes produktionstid og ventetid C. Vores aktiviteter omkring transport skal påvirke miljøet mindst muligt: Vi måler på mængden af brændstof forbrugt til kørsel pr. bil i km/l Vi skaber synlighed om vores brændstofforbrug Vi vurderer data og tager stilling til besparende tiltag Marius Pedersen A/S har også opstillet mål og handlingsplaner for bl.a. medarbejdertilfredshed og leverandørers kvalitets- og miljøperformance. Vi har desuden, i afsnit 8 i denne miljøredegørelse, beskrevet arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheden. Det er den certificeringsansvarlige, der har det daglige ansvar for, at kvalitets- og miljøledelsessystemet fungerer i overensstemmelse med standarderne. Marius Pedersen A/S Side 8 af 19

11 5.1 Status på opfyldelse af miljømål, øvrige forbrug og emission Marius Pedersen A/S påbegyndte arbejdet med at blive miljøcertificeret i 2011, og hele virksomheden blev omfattet af ledelsessystemet i løbet af I det følgende er status på henholdsvis miljømålene og forbrugsdata listet op. Miljømålet, der skal sikre, at de enkelte anlægs miljøgodkendelser er egnede til den aktuelle drift, er en fortløbende opgave, der altid har haft stor fokus i virksomheden. I forbindelse med miljøtilsyn vil virksomhedens afdelinger, efter indførelse af miljøledelsessystemet, blive kategoriseret som niveau 1-virksomheder. Således skal det gode samarbejde med lokale myndigheder fortsættes. Miljømålet om mindst mulig miljøpåvirkning i forbindelse med transport betyder, at vi løbende underviser medarbejdere i brændstoføkonomisk kørsel. Vores biler skal desuden have sænket topfarten, og vi får løbende monteret stop for tomgangskørsel. Af afsnit 6.1 fig. 1 fremgår det at de indsatser, som er foretaget, har haft en positiv effekt på forbruget af brændstof. Der er således på det samlede forbrug siden 2010 sket en pæn reduktion. Dette på trods af at der kan registreres en stigning i forbrug af brændstof til sortering i 2013 i forhold til 2012 dog uden at komme tilbage til 2010 niveauet. 2011, 2012 og 2013 ligger lavere end 2010, altså en tilfredsstillende udvikling. I afsnit 7 Udledning er især udviklingen af CO 2 emissionen interessant. Den samlede emission er reduceret, hvilket er meget tilfredsstillende. Den indbyrdes fordeling af emission imellem hhv. transport og sorteringsaktivitet peger på relevante indsatsområder. I afsnit 8.4 ses udviklingen i fravær. Det har udviklet sig positivt, både for den samlede periode, og isoleret set for Af afsnit 8.5, der omhandler arbejdsulykkesstatistik, ses overordnet en god udvikling, hvor ingen af de efterfølgende år har været i nærheden af niveauet for Alt i alt viser de her efterfølgende data således, at de indsatser, som Marius Pedersen A/S har igangsat på udvalgte områder, har haft en effekt. Der er generelt grund til tilfredshed med de opnåede resultater, samtidig med at nogle områder fortsat kræver fokus, forbedringspotentialet er endnu ikke udtømt. Miljømålet vedr. registrering af håndterede mængder i forhold til produktionstid og energi, har vi fuldt implementeret i løbet af Resultaterne af dette tiltag ses i afsnit 6.2. El i form af en reduktion af elforbruget. Af afsnit 6.3. Vand og spildevand fremgår det, at vores forbrug har udviklet sig med et øget forbrug. Der er gode bagvedliggende årsagsforklaringer til det øgede forbrug, Af afsnit 6.4. Varme fremgår det, at forbruget pr. ton indsamlet og behandlet affald både i Marius Pedersen A/S Side 9 af 19

12 6.0 Ressourceforbrug Brændstof El Vand Varme 6.1 Brændstof Brændstof i form af diesel er langt den største miljøpåvirkende faktor hos Marius Pedersen A/S. Mere end 500 lastbiler kører dagligt, enten i faste ruter eller via dag til dag planlægning, og samler affald ind fra vores kunder. Affaldet transporterer vi enten til forarbejdning og genanvendelse eller direkte til forbrændingsanlæg eller deponi. En del af bilerne i bilparken er bygget op med komprimatorenheder, så de kan transportere op til fem gange affaldsmængden i forhold til en almindelig bil med samme rumfang. Selv om de fleste komprimatorer også forbruger diesel i forbindelse med komprimeringsprocessen, er det stadig en gevinst, også for miljøet, at en langt større mængde affald kan transporteres pr. læs/kørsel. Derudover anvendes diesel til de maskiner, vi bruger på sorteringsanlæggene f.eks. gummiged og gravko. fig El Marius Pedersen A/S elforbrug kan inddeles i tre områder. Elforbrug til drift af regionale afdelingskontorer Elforbrug i forbindelse med sorteringsaktiviteter på egne anlæg Forbrug til driften af de centrale administrations- og værkstedsfaciliteter Af fig. 2 fremgår fordelingen imellem tre typer af forbrugssteder. Det fremgår tydeligt, at det er på sorteringsaktiviteterne, det største forbrug ligger. Det er også dette forbrug, der er direkte forbundet med de affaldsmængder, der håndteres. Sidst skal nævnes en mindre mængde brændstof, der forbruges af personbiler. Ved at sætte forbruget af brændstof i forhold til mængderne af affald, der er transporteret og sorteret, og sammenligne dette tal fra år til år, er det muligt at vurdere, om Marius Pedersen A/S er på vej i den ønskede retning, når det gælder vores miljøpåvirkning i form af brændstofforbrug og deraf afledte emissioner. Af fig.1 fremgår det, hvordan dieselforbruget til transport pr. ton transporteret affald, og dieselforbruget til sortering pr. ton indvejet affald har været i 2010, 2011, 2012 og Tallene er indekseret med udgangspunkt i 2010 som indeks 100. fig.2 I lighed med brændstofforbruget skal elforbruget på samme måde sættes i forhold til de mængder af affald, der er transporteret og sorteret/indvejet, for at kunne vurdere på målopfyldelse. Marius Pedersen A/S Side 10 af 19

13 I fig.3 ses sammenhængen mellem forbruget af el til drift af kontorer i forhold til mængden af transporteret affald, og mængden af el forbrugt til sortering i forhold til mængden af affald, der er sorteret/indvejet på sorteringsanlæggene. fig.4 fig. 3 Grafen viser et samlet fald i forbruget af el pr. ton transporteret og sorteret affald. Forbruget af el til kontordrift er ikke direkte påvirket af transporterede mængder i samme grad, som forbrug af el til sorteringsaktiviteter er det af de mængder, der sorteres. Forbruget af el til sortering er faldet støt over perioden. Dette er resultatet af en målrettet indsats på anlæggene, hvor der er arbejdet med en række strømbesparende tiltag. 6.3 Vand og spildevand Marius Pedersen A/S har et ubetydeligt forbrug af vand, der anvendes i forbindelse med almindelige køkken og sanitære formål samt til bade- og vaskefaciliteter, der er til rådighed for såvel chauffører som sorteringsog værkstedspersonale. Det største forbrug af vand har vi i forbindelse med vask af biler og materiel, der foregår i vaskehaller og specielle vaskemaskiner til f.eks. biospande eller affaldsspande. Desuden er det nødvendigt at bruge vand som støvdæmpende foranstaltning på sorteringsanlæg og pladser. Fig.4 viser det samlede vandforbrug i forhold til 1000 ton indsamlet og sorteret affald. Der er i grafen vist et korrigeret tal for 2010, der tager højde for fejlkilder 1. I løbet af 2011 blev der i en afdeling installeret en vaskemaskine til spande, og først fra 2013 har vi haft mulighed for at lave en sammenligning på hele årsforbruget. I 2012 og 2013 ses et øget forbrug af vand. Dette forklares dels med ovennævnte installation af en vaskemaskine til spande og dels med, at der i 2013 er medtaget 3 nye adresser i regnskabet, som har et relativt højt vandforbrug til støvreduktion i form af sprinkling. Vores forbrug af vand giver sammen med vejrlig anledning til følgende typer af spildevand fra virksomheden: Overfladevand fra befæstede arealer Spildevand fra sanitære formål Vand brugt til spuling af gulve i haller Vaskevand fra vask af spande Vaskevand fra vask af biler Når vandforbruget reduceres, vil det samtidig betyde en reduktion i mængden af spildevand, vi udleder. 1 Se fejlkilder sidst i redegørelsen Marius Pedersen A/S Side 11 af 19

14 6.4 Varme Marius Pedersen A/S opvarmer på forskellig vis kørselskontorer og driftsfaciliteter i sorteringen. Der bruges både fyringsolie, naturgas og fjernvarme til formålet. Alle opvarmningsformer er omregnet til kwh til denne redegørelse. Derfor er det også muligt at sætte forbruget i forhold til de indsamlede og behandlede affaldsmængder. Fig.5 viser varmeforbruget pr. ton affald transporteret og sorteret/indvejet i perioden fig Udledning 7.1 Emission De registrerede forbrugsdata for brændstof, varme og el kan alle omregnes til emission i form af CO 2, CO, NOx og SO 2. I denne rapport har vi både set på den samlede emission af CO 2 og forbrugsfordelingen samt isoleret på emission fra transport- og sorteringsdelen. Tallene er sat i forhold til de transporterede og behandlede/indvejede mængder affald. Det gør det muligt at sammenligne de to forretningsområder fra år til år. Fig. 6, viser fordelingen af CO 2 emissionen set i forhold til, hvor den er genereret. Grafen viser ikke overraskende, at den største andel af vores CO 2 emission stammer fra transport. Den viser dog også, at der fra år til år sker små forskydninger imellem emissionsandelene fra brændstof og fra el. Langt det største forbrug af el sker i forbindelse med behandling på sorteringsanlæggene. fig. 6 Marius Pedersen A/S Side 12 af 19

15 Udviklingen i CO 2 emission pr. ton håndteret affald fremgår af fig fig. 8 fig. 7 Grafen viser, at Marius Pedersen A/S samlede CO 2 emission pr. ton håndteret affald er faldet fra år til år, og vurderes til et meget tilfredsstillende resultat. Det fremgår også, at udviklingen af CO 2 emission fra henholdsvis transport og sortering ikke har været ligeså positiv. For transportens vedkommende er udviklingen for 2013 dog positiv, og det generelle billede af udviklingen for sorteringen, trods en mindre stigning i 2013, er stadig god set i forhold til 2010 indeksåret. I Fig.8 er CO 2 emission fra hhv. brændstof og el, der forbruges til arbejdet med sortering på anlæggene, afbilledet. Emission er igen målt i forhold til de sorterede mængder. I forhold til indeksåret 2010 er både CO 2 emission fra brændstof og el reduceret i perioden. F.eks. har målrettet arbejde med reduktion af elforbrug givet gode resultater. Der viser sig dog også en øget emission fra brændstof forbrugt til sortering, som er et kommende fokusområde. 2 CO 2 emission fra el og opvarmning, forbrugt af alle kontorfaciliteter samt centralværkstedet, er alene medtaget i den total CO 2 emission/ ton affald totalt. Marius Pedersen A/S Side 13 af 19

16 7.2 Støv Støv er en betydelig miljøpåvirkning på pladserne, hvor vores sorteringsaktiviteter foregår. Vi har derfor nøje fokus på, hvordan støv påvirker både det omgivende miljø og vores medarbejdere. Disse vurderinger har, sammen med vilkår beskrevet i pladsernes miljøgodkendelser, ført til foranstaltninger til reduktion af støvgener. Det er f.eks. foranstaltninger som installation af ventilationsanlæg med aftræksskorstene på sorteringshaller, overtrykskabiner på det kørende materiel der anvendes i haller og befugtningsanlæg i haller med aktiviteter, der udvikler meget støv. 7.4 Forurenende stoffer 3 Marius Pedersen A/S håndterer farligt affald/ forurenende stoffer i fuld overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til miljøgodkendelserne på de enkelte sorteringsanlæg. Der eksisterer procedurer for, hvordan vi håndterer farligt affald i tilfælde af, at vi modtager fejlsorteret affald på anlæggene. Formålet er at undgå, at hverken medarbejdere eller det omgivende miljø påvirkes. 7.3 Støj Støjgener fra transport, neddelingsanlæg og sorteringsmaskiner er en anden kilde til påvirkning af miljøet. I miljøgodkendelserne har vi derfor, afhængig af pladsernes placering defineret krav til maksimal støjpåvirkning og tids-intervaller, hvor der må være aktivitet på pladserne. I pladsernes indretning har vi samtidig tænkt en reduktion af mulige støjgener ind, hvor det er muligt. Når det gælder arbejdsmiljøet, så har medarbejderne naturligvis relevante værnemidler til rådighed. Det er samtidig tydeligt afmærket, hvor høreværn er påkrævet. 3 Jf. almindelige definitioner i dansk lovgivning. Marius Pedersen A/S Side 14 af 19

17 8.0 Arbejdsmiljø og sikkerhed 8.1 Arbejdsmiljøorganisering Hos Marius Pedersen A/S er arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet organiseret i et landdækkende arbejdsmiljøudvalg. Det primære formål er at sikre, at alle ansatte i Marius Pedersen A/S til daglig kan færdes på en god og sikker arbejdsplads. Miljø- og sikkerhedschefen har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet. Der findes lokale arbejdsmiljøgrupper, der består af medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter og lokalt udpegede ledere. Disse lokale grupper tager sig af de operationelle opgaver vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed i dagligdagen. Det er her, at man bliver enige om lokale initiativer til forbedring af sikkerheden. Vi opfordrer løbende interesserede medarbejdere til at stille op til valg til de lokale arbejdsmiljøgrupper og til at deltage aktivt i arbejdet med det gode arbejdsmiljø. Vores arbejdsmiljørepræsentanter fungerer til daglig som kontaktled mellem ansatte, ledelsen og arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljørepræsentanter i Marius Pedersen A/S er med til at: Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer sikkerhed og sundhed Deltage i aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse af risici Planlægge sikkerheds- og sundhedsarbejdet Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurdering (APV) Deltage i undersøgelse- og forebyggelse af arbejdsulykker 8.2. Sund arbejdsplads Ud over det traditionelle arbejdsmiljøarbejde med arbejdspladsvurdering (APV), planlægningen og medvirken til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav, har virksomheden også taget initiativ til projekt Sund arbejdsplads. Sund arbejdsplads er et projekt, der støttes af Forebyggelsesfonden. Vores mål med projektet er, at vi kan forebygge nedslidning hos medarbejderne. Vi vil desuden gerne reducere smerter i bevægeapparatet, antallet af arbejdsulykker samt nedbringe sygefravær - både generelt og fravær efter arbejdsulykker. Projektet startede i 2010 og løb med støtte og konsulentbistand i 3 år, det er således formelt afsluttet og afrapporteret i Herefter vil de erfaringer, vi har fået gennem projektet blive anvendt til at fastlægge fremadrettede tiltag på området. 8.3 Det psykiske arbejdsmiljø Hos Marius Pedersen A/S vil vi sikre, at medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor indgår det psykiske arbejdsmiljø som en fast del af vores arbejde med virksomhedens APV. Det er et af virksomhedens kvalitetsmål, at vi har en medarbejdertilfredshed på minimum 4 på en skala fra 1 5. Der gennemføres således en medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvert 2. år, og i den indgår også spørgsmål, der har relation til det psykiske arbejdsmiljø. Miljøarbejdet hos Marius Pedersen A/S er organiseret, så det hele tiden er i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning. Det sikrer blandt andet, at alle medarbejdere har en lokal arbejdsmiljørepræsentant. Marius Pedersen A/S Side 15 af 19

18 8.4 Fraværs- og trivselspolitik Marius Pedersen A/S ønsker gennem en aktiv fraværs- og trivselspolitik at skabe en arbejdsplads, der både skal drives effektivt, tage hensyn til medarbejderen og samtidig tilgodese de øvrige. Formålet er at: skabe tryghed og trivsel for den enkelte medarbejder sætte fokus på fraværet få såvel virksomheden som medarbejderen til at tage ansvar for at minimere fraværet registrere fraværet gennemføre fraværssamtaler med henblik på at planlægge tiltag for at mindske fraværet sikre en hurtig tilbagevenden til uændret ansættelsesforhold eller alter-nativt at få medarbejderen tilbage til arbejdsmarkedet tilgodese de økonomiske og menneskelige ressourcer bedst muligt, hvilket betyder, at såvel de menneskelige som de økonomiske aspekter skal vejes og tilgodeses forebygge sygefravær Fig.10 viser den indekserede udvikling i fraværet i 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på fravær grundet hhv. sygdom og arbejdsulykker. Figuren viser, at hverken fravær grundet sygdom eller ulykker i de sidste 3 år har været lige så højt som det valgte indeks år, og samtidig ses en meget tilfredsstillende udvikling i begge typer af fravær for For at nedbringe fraværet arbejder vi med forskellige indsatser f.eks. i form af opfølgning på den enkelte medarbejders status og i form af ulykkesforebyggelse. Virksomheden har en procedure for, hvordan vi gennemfører fraværs- og trivselssamtaler for at sikre fortsat kontakt under fraværsperioden. fig.10 Målsætningen for Marius Pedersen A/S fraværspolitik er, at vi maksimalt har et sygefravær på 3 %. Udviklingen fremgår af fig. 12, der viser en tilfredsstillende udvikling af fraværet. fig. 9 Marius Pedersen A/S Side 16 af 19

19 8.5 Arbejdsulykker Arbejdsulykkesstatistik I Fig.11 og fig.12 er data for arbejdsulykker, og deraf afledt fravær, illustreret. Ulykkesfrekvensen med fravær til følge, som er antal arbejdsulykker med fravær pr arbejdstimer, har udviklet sig noget svingende, idet der er sket en mindre stigning fra 2011 til 2012, hvorimod 2013 viser et markant fald. Desuden ligger alle efterfølgende år væsentligt under 2010 niveauet. Ser vi isoleret på den procentvise andel af ulykker, der har medført fravær, er tallet faldende. Samlet set er udviklingen tilfredsstillende. Af fig. 12 ses udviklingen i fraværstimer forårsaget af ulykker pr arbejdstimer. Her går udviklingen også i en tilfredsstillende retning. fig.12 Arbejdsmiljøstatistikkerne indgår, ligesom andre indsamlede miljødata, i grundlaget for ledelsens vurdering af situationen omkring arbejdsmiljø og for igangsætning af tiltag, der skal forbedre miljøpræstationerne (afsnit 5). Statistikker og data danner dermed grundlag for valg af indsatsområder. Som f.eks. at viden fra projekt Sund arbejdsplads skal medvirke til en forbedret ulykkesstatistik. fig.11 Marius Pedersen A/S Side 17 af 19

20 Håndtering af arbejdsulykker og traumatiske hændelser En arbejdsulykke kan være en traumatisk hændelse ligesom trusler, vold, konflikter og personlige problemer. Marius Pedersen A/S har, for at hjælpe medarbejderne gennem en traumatisk hændelse, indgået en aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning. Rådgivningscenteret har døgnåbent, og det betyder, at medarbejdere altid kan få hjælp, når behovet opstår. Rådgivningen er altid anonym og foretages af et tværfagligt team. Derudover beskriver vi i vores beredskabsplan, der findes flere steder i alle afdelinger, hvordan der skal ageres ved en ulykke eller et uheld. Forebyggelse af ulykker For at minimere risikoen for arbejdsulykker giver virksomheden altid en grundig introduktion til en række punkter som nyansatte eller medarbejdere, der tiltræder en ny jobfunktion, skal kende til. Vi udleverer en personalehåndbog og en arbejdsmiljøhåndbog, der er en introduktion til virksomhedens kvalitets- og miljøledelsessystem samt andre nødvendige informationer. Oplæringen i det aktuelle job varetages oftest af flere kolleger. Efter endt oplæring kvitteres herfor. Ved indkøb af nyt materiel sørger leverandøren for at både en repræsentant fra værkstedsfunktionen og den medarbejder, der primært skal anvende udstyret, får en grundig introduktion til betjening af samt introduktion i alle funktioner af materiellet. 9.0 Opsamling Konklusionen på nærværende redegørelse er således at det store arbejde, der ydes i hele Marius Pedersen A/S, med at holde fokus på de valgte indsatsområder, og arbejdet med at skabe forbedringer i høj grad bærer frugt. De enkelte afsnit i rapporten beretter om gode resultater i retning af at minimere miljøpåvirkninger og forbedre arbejdsmiljøet Fejlkilder I afsnit 6.3. Vandforbrug er det noteret, at tallene fra 2010 er behæftet med fejl, da en af virksomhedens afdelinger i en periode i 2010 havde et væsentligt brud på et vandrør. Derudover er der ikke fundet væsentlige fejlkilder, der kan have betydende indflydelse på det beskrevne forbrug og resultater Kilder til beregninger I forbindelse med beregning af emission og omregning fra f.eks. m 3 til kwh er der anvendt omregningsfaktorer hentet hos key2green, der oplyser Energinet.dk som kilde. Marius Pedersen A/S Side 18 af 19

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere