Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland"

Transkript

1 Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

2 Aalborg Havn - en dynamo i Nordjyllands erhvervsudvikling 2 3 Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Aalborg Havn er en markant økonomisk dynamo i det regionale opland, og hvis de seneste års positive udvikling fortsætter, vil Aalborg Havn positionere sig som en endnu mere markant vækstdynamo de kommende år. ved vedligeholdelse af Limfjordens erhvervsmæssige besejling på strækningen fra Hals til Aalborg, og i det hele taget har de betydelige fælles interesser og udviklingsmuligheder. De tre Aalborg-havne kunne tilsammen være Danmarks femtestørste havn På den baggrund rummer rapporten også en helhedsvurdering af de tre havnes samlede betydning for den regionale erhvervsudvikling, og set på nationalt plan En samfundsøkonomisk analyse af de tre havne og de 72 virksomheder, der har medvirket i analysen i kraft af deres tilknytning til Aalborg Havn viser, at de samlede beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter af havneaktiviteter i Aalborg er: beskæftigede (Svarende til indbyggertallet i Aalborg Kommunes tredjestørste by, Svenstrup, eller den samlede beskæftigelse i Aalborgs bygge- anlægsbranche i begyndelsen af 2008) 1.093,6 mio. kr. i skatteprovenu (Lidt mere end Aalborg Kommunes drift af folkeskolerne i 2008) mio. kr. i indkomstskabelse, bruttoværditilvækst i de medvirkende virksomheder i havnene mio. kr. i produktionsværdi; den samlede økonomiske værdi af de produkter og tjenesteydelser, de havnerelaterede virksomheder afsætter. Til sammenligning er Aalborg Kommunes budgetterede skatteindtægter i 2008 på godt 7 mia. kr. de tre AALBORG-HAVNes SAMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER Beskæftigelse personer Indkomstskabelse mio. kr. Skatteprovenue mio. kr. Produktionsværdi mio. kr. Sådan konkluderer rapporten Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling. Analysen er gennemført af COWI A/S som et grundlag for planlægningen af havnens fremtid og skal i et videre perspektiv også ses som en dokumentation forud for den udpegning af havne/ transportcentre af særlig national betydning, som følger i kølvandet på Infrastrukturkommissionens redegørelse i januar i år. Siden 2000 er godsomsætningen på Aalborgs havne vokset med 22%, mens de øvrige større havne i Danmark i samme periode havde en gennemsnitlig vækst på 14%. Sammen med de private havne Aalborg Portland og Vattenfall ved Nordjyllandsværket har Aalborg Havn A/S etableret et Fjordudvalg, der har som mål at sikre og styrke rammebetingelserne for havneaktiviteterne i Aalborg. De tre Aalborg-havne deler også omkostningerne har samspillet en markant placering. Tilsammen blev de tre havne i 2007 anløbet af skibe, og den samlede godsmængde var på 7 mio. ton. Det var over halvdelen af den samlede godsmængde i de nordjyske havne, og hvis de tre var samlet under én hat, ville de, målt på godsmængde, være Danmarks femtestørste havn. Den aktive medspiller. Stærk på samarbejde og transport I den periode, væksten i godsmængde på Aalborg Havn har ligget så markant over landsgennemsnittet, har havnens rolle været i fortsat forandring. Hvor den tidligere primært opererede som part i den samlede infrastruktur, er den i dag en langt mere aktiv medspiller for havnens kunder og for det samfund, den er en del af. Det er den rolle, COWI rapporten beskriver, og som også kommer til udtryk i havnens slogan: Stærk på samarbejde og transport. Aalborg Havn A/S s 4 Moderne multihavn s 6 Grønlandstrafikken s 9 Nordjysk Transport Center s 10 Alsidigt erhvervsområde s 12 De tre Aalborg havne s 14 Krydstogt s 15 Analyse og metode s 16 Nordjyske visioner s 18

3 Aalborg Havn Stærk på samarbejde og transport 4 5 I 2000 skiftede Aalborg Havn status fra at være kommunal til at være et A/S med mulighed for at operere på kommercielle vilkår ikke blot som havn, men også som transportcenter og udlejer af arealer og bygninger. Erhvervsetablering med Aalborg Havn A/S som medinvestor Med sloganet Stærk på samarbejde og transport har Aalborg Havn A/S tre overordnede forretningsområder: Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods Transportcentervirksomhed (Nordjysk Transport Center) Udlejning af arealer, bygninger og materiel. Aalborg Havn A/S udøver sin virksomhed gennem ejerskab eller medejerskab af en række servicevirksomheder i havneområdet og ejer sammen med datterselskaber ca m 2 kontor- og lagerbygninger til udlejning samt kraner og andre faciliteter til servicering af transportbranchen. Aalborg Havn A/S ejer 320 ha erhvervsareal, hvoraf de 279 ha er i Østhavnen. Konsoliderede dattervirksomheder Associerede virksomheder Foruden kajstrækninger og deres tilhørende bagland i Østhavnen disponerer Aalborg Havn A/S over tilstødende arealer på godt 200 ha, hvoraf de 100 er byggemodnet. Næsten 50 virksomheder har allerede etableret sig i Østhavnen og dens nærhed. Nogle af dem har haft Aalborg Havn A/S eller et af dets datterselskaber som medinvestor i anskaffelse af både faciliteter, bygninger og udstyr. Aalborg Havn A/S - koncernstruktur 100% NTC Ejendom A/S 50% Grønlandshavnens Ejendomme A/S 50% Nordjysk Kombi Terminal A/S 20% Artic Container Operation A/S 20% Aalborg Toldoplag A/S de 3 aalborg havne: Samlet godsomsætning 2007 Aalborg Havn Aalborg Portland Havn Nordjyllandsværkets Havn tons tons tons Samlet tons I 2007 havde Aalborg Havn en godsmængde på ton og en nettoomsætning på 84,2 mio. kr.. Bruttoresultatet var 35,9 mio. kr. og resultatet af ordinær drift 19,6 mio begge dele en fremgang i forhold til Egenkapitalen, der er vokset støt de senere år, var ved udgangen af mio. kr.

4 Den moderne multihavn med den historiske ballast havnen. Der havde længe været talt om at forskyde Aalborg Havn mod øst for at få mere plads og mere hensigtsmæssig håndtering, og fra januar 1973 fungerede den tørdok, der var blevet anvendt til bygning af Limfjordstunnelens elementer, som havneanlæg for KGH. En havn til alle former for gods Aalborg Havn A/S har i modsætning til de to privathavne, der næsten udelukkende håndterer bulk en bred profil. 6 7 Omkring 1070 omtaler kanniken Adam af Bremen Aalborg som en velkendt by og som Danmarks udfaldshavn mod nord, og i Christian den Førstes andet privilegium til Aalborgs købmænd omtales Aalborg som lovlig havn. Dokumentets nøjagtige årstal kan ikke fastslås, men i 1976 markerede Aalborg havn sit 500 års jubilæum. Allerede for 532 år siden var Aalborg både fjordhavn og oceanhavn. Mængden af gods til søtransport voksede, skibene blev større og større, og vanddybden over Hals Barre var blot tre meter. I 1885 skabte havnens nyanskaffede muddermaskine Hals et 100 fod bredt og 15 fod dybt løb over barren, og siden blev både bredde og dybde øget med jævne mellemrum. Aalborg Havn og de to privathavne: Aalborg Portland fra 1860 og Vattenfall fra 1966 kan i dag med sikkerhed besejles af skibe med op til 9,5 meters dybgang. Aalborg havn rykkede mod øst for at skaffe plads til KGH Da det i 1971 blev besluttet at Den kongelige grønlandske Handel, KGH, skulle flytte sin trafikafdeling til Aalborg, var det et afgørende stød til etableringen af Øst- Siden er Østhavnen, der kan nås med en times sejlads fra Hals, ligger 5 km fra motorvejssystemet og et kvarters kørsel fra Aalborg Lufthavn, til stadighed blevet udbygget, og i samme takt er Centralhavnen i midtbyen blevet rømmet. Det giver plads til Aalborgs nye havnefront med rækken af kulturelle og rekreative aktiviteter. Danmarks bedst planlagte havneområde I dag består Aalborg Havn af Nordhavnen i Nørresundby, Multigodsterminalen umiddelbart vest for Limfjordstunnelen, Oliehavnen øst for tunnelen og det store, sammenhængende område i Østhavnen med Bulkterminalen, Multiterminalen og Containerterminalen. I tilknytning til Bulkterminalen er etableret en ekstraforstærket kajstrækning til udskibning af projektgods fra sværindustrien. Havnens masterplan fra 2003 med en tidshorisont på år om anvendelsen af arealerne i og ved Østhavnen berettiger Aalborg Havn A/S til at kalde sig Danmarks bedst planlagte havneområde. Siden er havnen blevet målt, vejer og vurderet. I 2005 udarbejdede det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S for Royal Arctic Line A/S en analyse af Aalborg Havn A/S og fire andre havne. Analysen indgik i Hjemmestyrets overvejelser, inden det den 1. marts 2006 besluttede, at placeringen af Grønlandstrafikkens basishavn skulle sendes i udbud mellem havnene i Aalborg, Esbjerg og Århus. Aalborg Havn A/S blev i Carl Bro rapporten vurderet som det bedste alternativ for det grønlandske samfund. I 2006 vurderede COWI A/S for hjemmestyret de tre havnes tilbud på objektive kriterier som pris, kvalitet, leveringssikkerhed og udviklingspotentiale. Især på potentialevurderingen blev Aalborg Havn A/S en sikker vinder, og kontrakten med Royal Arctic Line A/S (100% ejet af Hjemmestyret) blev i oktober 2006 fornyet, så den foreløbig løber til OVERSIGT OVER AALBORG HAVNS AREALER A B C Øster Uttrup Vej Losningen af mineralske olieprodukter i Oliehavnen er den største enkeltaktivitet og udgjorde i % af den samlede godsomsætning på Aalborg Havn. Næststørst omsætning inden for bulk er sten, sand og grus (15,5%). Rørdalsvej A - Nordhavnen B - Multigodsterminal C - Oliehavnen D - Bulkterminal E - Multiterminal Østhavnen F - Containerterminal G - Syd for Rørdalsvej GODSOMSÆTNING FORDELT PÅ VAREARTER (tons) Mælk, mejeri, fisk m.v. 1% Korn- og foderstof. m.v. 11% Salt, jord, stenarter 19% Malme, slagger og aske 1% Sphagnum 1% Olie 43% Gødningsstoffer m.v. 2% Tranholmvej G D Rørdalsvej E/F Træ m.v. 4% Stenvarer m.v. 2% Jern, metaller m.v. 4% Maskiner og uspecificeret gods 1% Containergods 11%

5 8 9 I bulkområderne er der mobil- og vippekraner i forskellige størrelser samt trucks, terminaltraktorer og andet kørende materiel. Den største af kranerne har en løftekapacitet på 45 ton. Aalborg Havn medvirker også til lagerstyring og til allerede på kajkanten at give bulkprodukterne den første værditilvækst. For en importør af biobrændsel er det Aalborg Havn, der efter screening for støv varetager pakkefunktion og udlevering, og for en saltkunde tager havnen sig af hele håndteringen frem til videredistribution. Stykgods bliver primært håndteret i Multigodsterminalen, der i dag er Aalborg Havns mest bynære kajstrækning på Limfjordens sydside. Den største enkeltkategori er byggematerialer. Der er trængsel i stykgodsområdet, hvorfra også den ugentlige linietrafik til Bornholm og Norge afgår. Aalborg Havns pakhuskapacitet til stykgods er på m 2, og til håndtering og oplagring er der udendørs arealer på OMSÆTNING FRA CONTAINERGODS, FORDELT PÅ HAVNE, 2007 (TOTAL: TEU) Aalborg Havn 8% Københavns Havn 21% Esbjerg Havn 4% Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB49 Fredericia Havn 3% Århus Havn 64% over m 2. I Østhavnen er Nordjysk Kombi Terminal (50% ejet af Aalborg Havn A/S) direkte tilkoblet jernbanenettet. Statistisk set hører projektgods til i stykgodskategorien, men af hensyn til godsets omfang og vægt er der etableret en speciel projektgodskaj. I forbindelse med udskibningen af 91 fundamenter til verdens største offshore vindmøllepark, DONG Energy s Horns Rev 2, i foråret 2008 blev kajstrækningen forstærket til at kunne klare en belastning på maksimum ton. De 91 fundamenter blev bygget af Bladt Industries A/S, der som lejer hos NTC Ejendom A/S er nabo til projektkajen, og som også modtog de ca ton stål til møllefundamenterne på kajen. Forstærket projektkaj og m 2 ny containerterminal Containertrafikken udgør godt 10% af godsomsætningen på Aalborg Havn og placerer den som Danmarks tredjestørste containerhavn (efter Århus og København). Containeraktiviteten er placeret i Østhavnen med Royal Arctic Line A/S som langt den største operatør. I 2007 begyndte udbygningen af containerterminalen en udvidelse på m 2 til m 2, så havnen kan håndtere TEU containere årligt. Udbygningen er planlagt i tæt samarbejde med Arctic Container Operation A/S og igangsat som en direkte følge af aftaleforlængelsen om Aalborg som basishavn for Grønlandstrafikken. Projektet er fra Aalborg Havn også et signal om en forventet vækst i containermængden ud over de grønlandske destinationer. Den helt bygningsfri terminal har 12 øer med reeferstik til omkring 400 kølecontainere. Containeraktiviteterne omfatter også samarbejde om kombinerede transportløsninger og videredistribution af godset. Danske Fragtmænds terminal er integreret i Nordjysk Transport Center, der er beliggende kun 5 km fra motorvejsnettet. Det stærke bånd mellem Grønland og Aalborg I marts 1971 traf regeringen beslutning om, at KGH s trafikafdeling skulle flyttes fra København til Aalborg; til et nyt havneområde ved Romdrup Å s udløb i Limfjorden og i nær tilknytning til Aalborgs nye industricenter øst for Nr. Tranders. Det var en beslutning med vidtrækkende betydning for Aalborg Havns udvikling. Udskibningen fra Grønlandshavnen som det tidligere tunnel-element bassin hurtigt kom til at hedde blev indledt i januar På det tidspunkt var etableringen af ekspeditionspakhuse og pladser langt fremme, og i hele Aalborg-området blev der planlagt og iværksat aktiviteter til udnyttelse og opbakning af de nye muligheder. For Aalborg Havn A/S udgør de direkte Grønlands-relaterede aktiviteter 10-15%, men Grønlandstrafikken har hoveddelen af æren for, at Aalborg i dag er Danmarks tredjestørste containerhavn. Royal Arctic Line A/S beskæftiger alt efter sæson medarbejdere i Aalborg og varetager fragten af langt størstedelen af havnens samlede containertrafik, der i 2007 var på næsten ton. Aftaleforlængelse satte yderligere fart i udviklingen Koncernen Royal Arctic Line A/S, der ejes 100% af Hjemmestyret, ejer 80% af Arctic Container Operations A/S og Aalborg Havn A/S de resterende 20%. ACO står for den praktiske håndtering af omkring forsendelser årligt til Grønland. Da der i oktober 2006 blev indgået aftale med Royal Arctic Line A/S om forlængelse af basishavns-aftalen frem til foreløbigt 2012 kom der yderligere fart i de udviklingsog udvidelsesplaner, som havnen og virksomhederne på havnen havde forberedt. Tilbuddet fra Aalborg indeholdt en række forslag til, hvordan samarbejdet kunne gøres endnu bedre og endnu mere effektivt. Ud af samarbejdet mellem Aalborg Havn A/S og ACO omkring tilbuddet på opgaven kom en aftale om etablering af et nyt og mere tidssvarende pakhus, etablering af øgede køle-/frysehuskapacitet samt udvidelse af containerterminalen. De tre projekter er på vej til at blive realiseret og er med til at styrke havnens konkurrenceevne, når/hvis opgaven i 2012 igen udbydes i licitation. Samtidig kan færdiggørelsen af projekterne medvirke til ekspansion på havnens øvrige forretningsområder. I gennemsnit afsejler et af de fem specialbyggede, røde skibe fra Royal Arctic Line hver uge fra Grønlandshavnen, men i højsæsonen sker dubleringer, når Royal Arctic Line også besejler Grønlands østkyst så langt nordpå som Danmarkshavn, Ittorqortormiit og Sirius patruljens hovedkvarter i Daneborg. For at udbygge samarbejdet og samhandelen med Grønland deltager en række nordjyske virksomheder i Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland. I april 2008 deltog 15 nordjyske virksomheder i en delegation, der besøgte Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk, og et af resultaterne er, at der etableres en afdeling af netværket i Grønland. Aalborg Havn A/S er formandskab for Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland, mens sekretariatsfunktionen varetages af Aalborg Kommunes erhvervsafdeling.

6 NTC skaber konkurrencedygtige transportkæder i alle retninger En lang række aktører inden for transportbranchen har etableret sig på havnens område og medvirker aktivt til det samlede udbud af service og kombinerede løsninger. Blandt andre har Danske Fragtmænd sin Aalborg-terminal som en integreret del af Østhavnen. Aalborg Havn er en af de 33 destinationer, der er udpeget til det treårige forsøg med de op til 25 meter lange modulvogntog. Forsøget løber fra 1. november 2008, og som en del af transportcentret er etableret en omkoblingsplads for sættevognstrækkere og de fire anhængertyper, der er godkendt til at indgå i forsøget Aalborg Havn A/S er under navnet Nordjysk Transport Center, NTC, det regionale godsknudepunkt og et udgangspunkt for konkurrencedygtige transportkæder. I samarbejde med transportbranchens aktører bliver skabt logistiske helheder. Service er et nøgleord; i form af fysiske ydelser, åbenhed og samarbejdsvilje. Plads til de nye modulvogntog og fælles sundhedshus Som led i det almindelige servicetilbud til virksomhederne er der etableret fælles kommunikationsløsninger inden for havnens område; løsninger for almindelig telefoni, mobiltelefoni og datatransmission. Desuden er der kantinefaciliteter for alle havnens brugere. I 2008 er der på havnens initiativ taget skridt til etablering af et sundhedshus for alle virksomheder på havnen. En lang række af virksomheder har fra starten givet tilsagn om medvirken til etableringen og fremtidig brug af sundhedshusets tilbud af både forebyggende og behandlende karakter. Nordjysk Transport Center indgår i det EUbaserede transportnetværk TEN-T, hvis mål er at udbygge et samlet fælleseuropæisk transportnet. I transportcentret er alle former for transport af alle typer gods samlet til brug for transportkæden mellem Nordatlanten, Norden, Østersøområdet og det øvrige Europa. Centret yder 24 timers service med lastning og losning af skibe og er specialiseret i at håndtere kombineret transport og videredistribution af gods. Med skib, bil, fly og jernbane.

7 12 13 Agri-Norcold A/S Akkr. Vejer & Måler i Aalborg Alba Shipping Arctic Import Arctic Container Operation A/S Blade Test Centre A/S Blue Water Shipping A/S BMC Brunø stål C. J. Shipping Conlan ApS Dan Pilot Limfjorden Lodseri Dankalk Danogips (Knauf- Danogips) Danske Fragtmænd Aalborg A/S DLG Region Nord Dong Energy Grønlandshavnens Ejendomme A/S H. J. Hansen Hans Nielsen A/S Hedegaard Agro A/S Heléns Rør A/S Hydro-Texaco / Samtank I/S Mokana International Diesel-Service, IDS Aalborg Itella Logistics A/S Janus Andersen & C0. Jens Jensen & Sønner A/S JMO 2000 ApS Kangamiut Seafood A/S Kran Ringen A/S Kroghs s Stensilo Nautico Diving Consult Nica ApS NTC Ejendom A/S NTU ApS O. W. Bunker & Trading Co. Ltd Pindstrup Mosebrug A/S Polar Seafood Greenland A/S Ramirent A/S Rechnitzer, Thomsen & Co. RGS 90 Royal Arctic Line A/S Royal Arctic Linieargentur A/S Royal Greenland A/S Schenker A/S ShipCargo Siemens Wind Power A/S SIS Skanska Asfalt A/S Aalborg Skat Stark Grønland Statoil A/S Stema Shipping Svend Flyvbjerg Sæby Godstransport Toldfunktionen (Grønlands Skattedirektorat) TRIP TRAP Træstudie Uniscrap Vattenfall - Nordjyllandsværket Wrist Europe (Aalborg) Wrist Shipping A/S Øbro Flytteforretning Aalborg Havn A/S Aalborg Kornterminal ApS Aalborg Portland A/S Aalborg Stevedore Company A/S Aalborg System Transport A/S Aalborg Sømandshjem Aalborg Toldoplag A/S Aalborg Trailerservice A/S Aalborg Transport & Spedition Aalborg Trosseføring Den attraktive placering af alle former for virksomhed Aalborg Havn A/S udlejer erhvervsarealer til en bred vifte af virksomheder inden for transport, handel, industri og håndværk. En stor del af virksomhederne har tæt relation til havnedriften, idet de modtager og videresender gods via havnen. Andre virksomheder er lejere af arealer eller bygninger, fordi deres aktiviteter enten er pladskrævende eller miljøbelastende. Til virksomheder, som af miljøhensyn har særlige beliggenhedskrav, er udlagt og godkendt et område øst for Romdrup Å. Der er bl.a. tilladt byggehøjde op til 100 meter. 100 ha af det areal, Aalborg Havn A/S ejer ved Østhavnen, er allerede byggemodnet og indgår i den langsigtede masterplan for udbygning af hele området som center for rationel havnedrift, som transportcenter og som lokaliseringsmulighed for virksomheder med behov for placering tæt på kombinerede transportløsninger. Virksomheder kan med kort tidshorisont etablere sig i det attraktive område, fordi alle de planmæssige godkendelser er på plads. Synergi mellem virksomhederne og havnens udbygning Aalborg Havn A/S har en klar strategi for ejerskab af arealerne: Nogle få områder, længst væk fra kaj, kan købes, men langt den største del af de over 200 ha (hvoraf de 10 ha er udlagt til en kommende jernbaneterminal) er til leje. Med eller uden bygninger, som Aalborg Havn A/S eller et af datterselskaberne er villig til at investere i. Næsten et halvt hundrede virksomheder har allerede etableret sig på området ved VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN Virksomheder, som er lejere på havnen Direkte naboer til havnen, som skønnes at have en væsentlig tilknytning til havnen Virksomheder som bor længere væk, men har en væsentlig tilknytning til havnen Private erhvervshavne Østhavnen. Havnen har som målsætning at udleje/sælge arealerne i passende portioner i takt med udbygningen af hele Østhavnen, så der bliver skabt synergi til havnens aktiviteter og til den planlagte udbygning af kajkapaciteten. Af de 74 virksomheder, der indgår i udarbejdelsen af analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling, er de 49 lejere på havnen. VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN - BRANCHEFORDELING Transport 38% Engros- og detailhandel 20% Fremstilling 14% (listning af 74 havnerelaterede virksomheder, som indgår i rapporten) 49 stk. 6 stk. 17 stk. 2 stk. Service og udlejning 11% Øvrige 17%

8 14 15 Samarbejde mellem tre havne med hver deres profil Med tilsammen 7 mio. ton gods i 2007 er de tre Aalborg-havne Danmarks femtestørste havneområde. Aalborg Havn, Aalborg Portlands havn i Rørdal og Vattenfalls havn på fjordens nordside har fælles interesser i Limfjordens besejlingsforhold fra Hals til Aalborg og samarbejder i Fjordudvalget (etableret 1925) også om bl.a. miljøberedskab og undersøgelser, vedligeholdelse af to fælles deponeringsområder samt isbrydning. Aalborg Havn har den bredeste profil med både bulk, stykgods, projektgods og containergods, mens de to private havne er specialiserede i bulk. På listen over Danmarks største havne indtager Aalborg Portlands havn en 11. plads med næsten 3 mio. ton godsomsætning i Omkring 73% af den samlede godsomsætning er udskibet gods, primært i form af bulk cement. Indskibet gods udgør resten af omsætningen og består dels af brændsler (primært kul, petcoke og olie), dels af råmateriale til cementproduktionen. Cement til det danske marked transporteres med tanksibe til siloanlæg i otte danske terminaler. Omkring halvdelen af produktionen eksporteres, og 90% af eksporten sker i form af bulkgods. Da Aalborg-Portland-Cement-Fabrik A/S blev grundlagt i 1889 med det formål at bygge en cementfabrik i Rørdal, blev der hurtigt bygget en skibsbro til losning af materialer til fabriksbyggeriet. Inden produktionens start i 1891 blev yderligere etableret en 46 meter lang cementbro. Siden er havnen udbygget mange gange i takt med behovet, og i dag råder Aalborg Portlands havn over 808 meter kajstrækning 443 meter udskibningskaj og 365 meter indskibningskaj. Havnen har i gennemsnit 700 anløb årligt. Vattenfall A/S i Danmark driver bl.a. kraftvarmeværket Nordjyllandsværket, en halv snes km øst for Nørresundby på Limfjordens nordside. I 2007 var godsomsætningen ton. Det er det højeste tal de seneste otte år, da den årlige godsomsætning har svinget mellem 0,6 og 1,2 mio. ton en variation betinget af udviklingen på det internationale elmarked. El-produktionen på Nordjyllandsværket eller som det hed ved indvielsen: Vendsysselværket blev indledt den 9. januar 1967, men allerede et halvt år tidligere var havnen færdigbygget. 99% af Vattenfall havnens godsomsætning var i 2007 fra indskibning; med kul som den dominerende godstype. Derudover indskibes mindre mængder sværolie. Den minimale udskibning består primært af svovlsyre og bundaske. Indskibning udgør 99% af Vattenfalls godsomsætning Nordjyllandsværkets havn råder over 345 meter sammenhængende kajstrækning, opdelt i tre kajpladser. Kajplads 1 og 2, der udgør 350 meter, er indrettet til losning af kul og olie, mens den sidste plads bruges til lastning af syre og til losning af tungt gods. På havnen er to kraner, der hver har kapacitet til at losse ton i timen, samt rørledningsanlæg til olie. Havnen har ca. 90 anløb årligt, hvoraf halvdelen foregår med pramme. Målt på godsmængde er Vattenfalls havn den 20. største i Danmark. DE 5 STØRSTE DANSKE HAVNE 2007 (1000 tons) 1. Fredericia Havn 2. Århus Havn 3. Københavns Havn 4. Statoil-havnen 5. Aalborgs havne* Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB42 og SKIB421 *Samlet godsomsætning Aalborg Havn A/S, Aalborg Portlands havn og Vattenfalls havn. Krydstogtskibene er attraktive gæster i en by, der er Vild med verden Markedet for krydstogt-turisme er både på verdensplan og europæisk plan i vækst. I 2007 var der 4. mio. krydstogtpassagerer fra Europa en stigning på næsten 50% siden Med 60% af de europæiske krydstogt-turister er Middelhavsområdet den mest populære destination. Caribien tiltrak 24% og Nordeuropa/Baltikum 16%. Det voksende marked skyldes dels en moderat prispolitik, dels at der kommer stadig flere krydstogtskibe til. København er Danmarks førende krydtogtdestination med 289 anløb i 2007 og i alt passagerer. I 2000 var de tilsvarende tal 193 og Aalborg har i 2008 haft besøg af tre krydstogtskibe i perioden 30. juni 27. juli ( Prinsendam, Spirit of Adventure og Ruby Saga ). Det samlede passagertal var For 2009 har fem krydstogtskibe med et forventet passagerantal på kontrakt med Aalborg Havn. For alle skibes vedkommende gælder, at de bliver en enkelt dag i Aalborg. Det betyder, at de ikke skal betale passagerafgift. I 2006, da Aalborg Havn havde anløb af tre krydstogtskibe blev turisternes gennemsnitsforbrug i byen opgjort til 970 kr. pr. besøgende, mens niveauet i København og Århus var på henholdsvis 803 og kr.. Krydstogtturisternes forbrug i Aalborg i 2008 var kr. og forventes i 2009 at være på kr.. Dertil kommer værdien af lokale leverancer til skibene og de generelle afledte samfundsøkonomiske effekter af krydtstogtaktiviteten. Den fælles indsats på et marked med hård konkurrence Krydstogter er et konkurrencepræget marked, hvor succes for Aalborg ikke blot afhænger af havnemæssige faciliteter, men også af markedsføringen af Aalborgs og Nordjyllands oplevelsesmuligheder. Med omdannelsen af Aalborgs centrale havn fra overvejende at være industrihavn til nu at være et rekreativt og kulturelt område har Aalborg fået et nyt og spændende havnemiljø. Med sloganet Vild med verden er Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune i samarbejde med turistorganisationer og erhverv i færd med at bearbejde de krydstogtskibe og rederier, der overvejer Danmark som destination. Krydstogtskibene er ligesom andre besøg (Tall Ships Race, flådebesøg etc.) ikke medregnet i den samfundsøkonomiske annalyse.

9 Metoden og datagrundlaget bag analysen af Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling Den anvendte metode bregner de danske havnes regionaløkonomiske værdi, mere specifikt i forhold til parametrene beskæftigelse, indkomstskabelse, skatteindkomst og produktionsværdi. BESKÆFTIGELSESEFFEKT (ANTAL PERSONER) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Der er indhentet beskæftigelsesdata fra de 74 virksomheder, som udgør grundlaget for analysen, dels via havneadministrationen, virksomhedsoplysninger indhentet fra D&B Danmark og via direkte kontakt til virksomhederne. Disse data er anvendt som grundlag for regionaløkonomiske beregninger. INDKOMSTSKABELSE (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling er af COWI A/S gennemført efter en metode, som er udviklet af Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi og Institut for Maritim Forskning og Innovation. Metoden er baseret på analyse af data fra virksomheder, som er afhængige af Aalborg Havn, enten via deres beliggenhed på havnen, via deres havnerelaterede erhvervsaktiviteter eller på anden måde. Det samlede virksomhedsgrundlag for analysen er 74 virksomheder udvalgt efter kriterier defineret af Syddansk Universitet. Det er alle lejere (49) på havnen (med undtagelse af virksomheden SKAT), direkte naboer (6), hvis aktiviteter skønnes at have væsentlig tilknytning til havnen, og endelig virksomheder, som bor længere væk (17), men hvis aktiviteter har en væsentlig tilknytning til havnen som tommelfingerregel skal minimum 30% af deres aktiviteter have tilknytning til havnen. Der opereres i beregningerne med såvel direkte som afledte effekter. Direkte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der stammer direkte fra de virksomheder, som indgår i analysen. Indirekte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der opstår i kraft af, at virksomhederne med tilknytning til havnen køber varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder og underleverandører. Induceret effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der fremkommer, når den direkte og indirekte effekt resulterer i et øget privatforbrug, som betyder en stigning i effekten hos f.eks. detailhandel eller andre virksomheder, hvor private køber varer og tjenesteydelser. Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) SKATTEPROVENU (MIO. KR.) PRODUKTIONSVÆRDI (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Udover disse virksomhedstyper indgår i analysen af Aalborg Havn desuden de to privatejede havne, Aalborg Portland og Vattenfall. Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger)

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aalborg Havn - Profilbrochure

Aalborg Havn - Profilbrochure 13.106 - CASE/september 2013 Side 1 af 5 Aalborg Havn - Profilbrochure Opgaven: Brochureopdatering Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde Side 2 af 5 AALborg HAvN LogiSTiK A/S

Læs mere

Vækst i danske havne

Vækst i danske havne Vækst i danske havne Transport- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen og Konkurrencestyrelsen November 2005 Vækst i danske havne Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og fremtidsmuligheder side 1 Sammenfatning

Læs mere

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN 2010 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2010-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit: Indhold: Side: Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Formål med en virksomhedsplan 4 3. Virksomhedens arbejdsgrundlag

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lov om Københavns frihavn

Lov om Københavns frihavn Lov om Københavns frihavn 3/1102-0400-0079/ISA/HLA Rådsmødet den 22. juni 2005 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har flere gange tidligere analyseret den konkurrencemæssige effekt af de regler, der gælder

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

AARHUS HAVN APRIL 2015

AARHUS HAVN APRIL 2015 AARHUS HAVN APRIL 2015 Overbevisende undervandsskanning IT-projekt på Aarhus havn vandt Digitaliseringsprisen 2015 Dania Trucking stærkt videre på egne ben Aarhus er for alvor blevet krydstogtdestination

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum Grønland i Aalborg Nordjyllands Historiske Museum 1 Grønland i Aalborg Inger Kirstine Bladt og Bodil Frandsen Copyright 2010 ISBN I Nordjylland snakker man sgu ikke så meget. Jeg har fornemmet, at der

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere