Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland"

Transkript

1 Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

2 Aalborg Havn - en dynamo i Nordjyllands erhvervsudvikling 2 3 Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Aalborg Havn er en markant økonomisk dynamo i det regionale opland, og hvis de seneste års positive udvikling fortsætter, vil Aalborg Havn positionere sig som en endnu mere markant vækstdynamo de kommende år. ved vedligeholdelse af Limfjordens erhvervsmæssige besejling på strækningen fra Hals til Aalborg, og i det hele taget har de betydelige fælles interesser og udviklingsmuligheder. De tre Aalborg-havne kunne tilsammen være Danmarks femtestørste havn På den baggrund rummer rapporten også en helhedsvurdering af de tre havnes samlede betydning for den regionale erhvervsudvikling, og set på nationalt plan En samfundsøkonomisk analyse af de tre havne og de 72 virksomheder, der har medvirket i analysen i kraft af deres tilknytning til Aalborg Havn viser, at de samlede beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter af havneaktiviteter i Aalborg er: beskæftigede (Svarende til indbyggertallet i Aalborg Kommunes tredjestørste by, Svenstrup, eller den samlede beskæftigelse i Aalborgs bygge- anlægsbranche i begyndelsen af 2008) 1.093,6 mio. kr. i skatteprovenu (Lidt mere end Aalborg Kommunes drift af folkeskolerne i 2008) mio. kr. i indkomstskabelse, bruttoværditilvækst i de medvirkende virksomheder i havnene mio. kr. i produktionsværdi; den samlede økonomiske værdi af de produkter og tjenesteydelser, de havnerelaterede virksomheder afsætter. Til sammenligning er Aalborg Kommunes budgetterede skatteindtægter i 2008 på godt 7 mia. kr. de tre AALBORG-HAVNes SAMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER Beskæftigelse personer Indkomstskabelse mio. kr. Skatteprovenue mio. kr. Produktionsværdi mio. kr. Sådan konkluderer rapporten Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling. Analysen er gennemført af COWI A/S som et grundlag for planlægningen af havnens fremtid og skal i et videre perspektiv også ses som en dokumentation forud for den udpegning af havne/ transportcentre af særlig national betydning, som følger i kølvandet på Infrastrukturkommissionens redegørelse i januar i år. Siden 2000 er godsomsætningen på Aalborgs havne vokset med 22%, mens de øvrige større havne i Danmark i samme periode havde en gennemsnitlig vækst på 14%. Sammen med de private havne Aalborg Portland og Vattenfall ved Nordjyllandsværket har Aalborg Havn A/S etableret et Fjordudvalg, der har som mål at sikre og styrke rammebetingelserne for havneaktiviteterne i Aalborg. De tre Aalborg-havne deler også omkostningerne har samspillet en markant placering. Tilsammen blev de tre havne i 2007 anløbet af skibe, og den samlede godsmængde var på 7 mio. ton. Det var over halvdelen af den samlede godsmængde i de nordjyske havne, og hvis de tre var samlet under én hat, ville de, målt på godsmængde, være Danmarks femtestørste havn. Den aktive medspiller. Stærk på samarbejde og transport I den periode, væksten i godsmængde på Aalborg Havn har ligget så markant over landsgennemsnittet, har havnens rolle været i fortsat forandring. Hvor den tidligere primært opererede som part i den samlede infrastruktur, er den i dag en langt mere aktiv medspiller for havnens kunder og for det samfund, den er en del af. Det er den rolle, COWI rapporten beskriver, og som også kommer til udtryk i havnens slogan: Stærk på samarbejde og transport. Aalborg Havn A/S s 4 Moderne multihavn s 6 Grønlandstrafikken s 9 Nordjysk Transport Center s 10 Alsidigt erhvervsområde s 12 De tre Aalborg havne s 14 Krydstogt s 15 Analyse og metode s 16 Nordjyske visioner s 18

3 Aalborg Havn Stærk på samarbejde og transport 4 5 I 2000 skiftede Aalborg Havn status fra at være kommunal til at være et A/S med mulighed for at operere på kommercielle vilkår ikke blot som havn, men også som transportcenter og udlejer af arealer og bygninger. Erhvervsetablering med Aalborg Havn A/S som medinvestor Med sloganet Stærk på samarbejde og transport har Aalborg Havn A/S tre overordnede forretningsområder: Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods Transportcentervirksomhed (Nordjysk Transport Center) Udlejning af arealer, bygninger og materiel. Aalborg Havn A/S udøver sin virksomhed gennem ejerskab eller medejerskab af en række servicevirksomheder i havneområdet og ejer sammen med datterselskaber ca m 2 kontor- og lagerbygninger til udlejning samt kraner og andre faciliteter til servicering af transportbranchen. Aalborg Havn A/S ejer 320 ha erhvervsareal, hvoraf de 279 ha er i Østhavnen. Konsoliderede dattervirksomheder Associerede virksomheder Foruden kajstrækninger og deres tilhørende bagland i Østhavnen disponerer Aalborg Havn A/S over tilstødende arealer på godt 200 ha, hvoraf de 100 er byggemodnet. Næsten 50 virksomheder har allerede etableret sig i Østhavnen og dens nærhed. Nogle af dem har haft Aalborg Havn A/S eller et af dets datterselskaber som medinvestor i anskaffelse af både faciliteter, bygninger og udstyr. Aalborg Havn A/S - koncernstruktur 100% NTC Ejendom A/S 50% Grønlandshavnens Ejendomme A/S 50% Nordjysk Kombi Terminal A/S 20% Artic Container Operation A/S 20% Aalborg Toldoplag A/S de 3 aalborg havne: Samlet godsomsætning 2007 Aalborg Havn Aalborg Portland Havn Nordjyllandsværkets Havn tons tons tons Samlet tons I 2007 havde Aalborg Havn en godsmængde på ton og en nettoomsætning på 84,2 mio. kr.. Bruttoresultatet var 35,9 mio. kr. og resultatet af ordinær drift 19,6 mio begge dele en fremgang i forhold til Egenkapitalen, der er vokset støt de senere år, var ved udgangen af mio. kr.

4 Den moderne multihavn med den historiske ballast havnen. Der havde længe været talt om at forskyde Aalborg Havn mod øst for at få mere plads og mere hensigtsmæssig håndtering, og fra januar 1973 fungerede den tørdok, der var blevet anvendt til bygning af Limfjordstunnelens elementer, som havneanlæg for KGH. En havn til alle former for gods Aalborg Havn A/S har i modsætning til de to privathavne, der næsten udelukkende håndterer bulk en bred profil. 6 7 Omkring 1070 omtaler kanniken Adam af Bremen Aalborg som en velkendt by og som Danmarks udfaldshavn mod nord, og i Christian den Førstes andet privilegium til Aalborgs købmænd omtales Aalborg som lovlig havn. Dokumentets nøjagtige årstal kan ikke fastslås, men i 1976 markerede Aalborg havn sit 500 års jubilæum. Allerede for 532 år siden var Aalborg både fjordhavn og oceanhavn. Mængden af gods til søtransport voksede, skibene blev større og større, og vanddybden over Hals Barre var blot tre meter. I 1885 skabte havnens nyanskaffede muddermaskine Hals et 100 fod bredt og 15 fod dybt løb over barren, og siden blev både bredde og dybde øget med jævne mellemrum. Aalborg Havn og de to privathavne: Aalborg Portland fra 1860 og Vattenfall fra 1966 kan i dag med sikkerhed besejles af skibe med op til 9,5 meters dybgang. Aalborg havn rykkede mod øst for at skaffe plads til KGH Da det i 1971 blev besluttet at Den kongelige grønlandske Handel, KGH, skulle flytte sin trafikafdeling til Aalborg, var det et afgørende stød til etableringen af Øst- Siden er Østhavnen, der kan nås med en times sejlads fra Hals, ligger 5 km fra motorvejssystemet og et kvarters kørsel fra Aalborg Lufthavn, til stadighed blevet udbygget, og i samme takt er Centralhavnen i midtbyen blevet rømmet. Det giver plads til Aalborgs nye havnefront med rækken af kulturelle og rekreative aktiviteter. Danmarks bedst planlagte havneområde I dag består Aalborg Havn af Nordhavnen i Nørresundby, Multigodsterminalen umiddelbart vest for Limfjordstunnelen, Oliehavnen øst for tunnelen og det store, sammenhængende område i Østhavnen med Bulkterminalen, Multiterminalen og Containerterminalen. I tilknytning til Bulkterminalen er etableret en ekstraforstærket kajstrækning til udskibning af projektgods fra sværindustrien. Havnens masterplan fra 2003 med en tidshorisont på år om anvendelsen af arealerne i og ved Østhavnen berettiger Aalborg Havn A/S til at kalde sig Danmarks bedst planlagte havneområde. Siden er havnen blevet målt, vejer og vurderet. I 2005 udarbejdede det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S for Royal Arctic Line A/S en analyse af Aalborg Havn A/S og fire andre havne. Analysen indgik i Hjemmestyrets overvejelser, inden det den 1. marts 2006 besluttede, at placeringen af Grønlandstrafikkens basishavn skulle sendes i udbud mellem havnene i Aalborg, Esbjerg og Århus. Aalborg Havn A/S blev i Carl Bro rapporten vurderet som det bedste alternativ for det grønlandske samfund. I 2006 vurderede COWI A/S for hjemmestyret de tre havnes tilbud på objektive kriterier som pris, kvalitet, leveringssikkerhed og udviklingspotentiale. Især på potentialevurderingen blev Aalborg Havn A/S en sikker vinder, og kontrakten med Royal Arctic Line A/S (100% ejet af Hjemmestyret) blev i oktober 2006 fornyet, så den foreløbig løber til OVERSIGT OVER AALBORG HAVNS AREALER A B C Øster Uttrup Vej Losningen af mineralske olieprodukter i Oliehavnen er den største enkeltaktivitet og udgjorde i % af den samlede godsomsætning på Aalborg Havn. Næststørst omsætning inden for bulk er sten, sand og grus (15,5%). Rørdalsvej A - Nordhavnen B - Multigodsterminal C - Oliehavnen D - Bulkterminal E - Multiterminal Østhavnen F - Containerterminal G - Syd for Rørdalsvej GODSOMSÆTNING FORDELT PÅ VAREARTER (tons) Mælk, mejeri, fisk m.v. 1% Korn- og foderstof. m.v. 11% Salt, jord, stenarter 19% Malme, slagger og aske 1% Sphagnum 1% Olie 43% Gødningsstoffer m.v. 2% Tranholmvej G D Rørdalsvej E/F Træ m.v. 4% Stenvarer m.v. 2% Jern, metaller m.v. 4% Maskiner og uspecificeret gods 1% Containergods 11%

5 8 9 I bulkområderne er der mobil- og vippekraner i forskellige størrelser samt trucks, terminaltraktorer og andet kørende materiel. Den største af kranerne har en løftekapacitet på 45 ton. Aalborg Havn medvirker også til lagerstyring og til allerede på kajkanten at give bulkprodukterne den første værditilvækst. For en importør af biobrændsel er det Aalborg Havn, der efter screening for støv varetager pakkefunktion og udlevering, og for en saltkunde tager havnen sig af hele håndteringen frem til videredistribution. Stykgods bliver primært håndteret i Multigodsterminalen, der i dag er Aalborg Havns mest bynære kajstrækning på Limfjordens sydside. Den største enkeltkategori er byggematerialer. Der er trængsel i stykgodsområdet, hvorfra også den ugentlige linietrafik til Bornholm og Norge afgår. Aalborg Havns pakhuskapacitet til stykgods er på m 2, og til håndtering og oplagring er der udendørs arealer på OMSÆTNING FRA CONTAINERGODS, FORDELT PÅ HAVNE, 2007 (TOTAL: TEU) Aalborg Havn 8% Københavns Havn 21% Esbjerg Havn 4% Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB49 Fredericia Havn 3% Århus Havn 64% over m 2. I Østhavnen er Nordjysk Kombi Terminal (50% ejet af Aalborg Havn A/S) direkte tilkoblet jernbanenettet. Statistisk set hører projektgods til i stykgodskategorien, men af hensyn til godsets omfang og vægt er der etableret en speciel projektgodskaj. I forbindelse med udskibningen af 91 fundamenter til verdens største offshore vindmøllepark, DONG Energy s Horns Rev 2, i foråret 2008 blev kajstrækningen forstærket til at kunne klare en belastning på maksimum ton. De 91 fundamenter blev bygget af Bladt Industries A/S, der som lejer hos NTC Ejendom A/S er nabo til projektkajen, og som også modtog de ca ton stål til møllefundamenterne på kajen. Forstærket projektkaj og m 2 ny containerterminal Containertrafikken udgør godt 10% af godsomsætningen på Aalborg Havn og placerer den som Danmarks tredjestørste containerhavn (efter Århus og København). Containeraktiviteten er placeret i Østhavnen med Royal Arctic Line A/S som langt den største operatør. I 2007 begyndte udbygningen af containerterminalen en udvidelse på m 2 til m 2, så havnen kan håndtere TEU containere årligt. Udbygningen er planlagt i tæt samarbejde med Arctic Container Operation A/S og igangsat som en direkte følge af aftaleforlængelsen om Aalborg som basishavn for Grønlandstrafikken. Projektet er fra Aalborg Havn også et signal om en forventet vækst i containermængden ud over de grønlandske destinationer. Den helt bygningsfri terminal har 12 øer med reeferstik til omkring 400 kølecontainere. Containeraktiviteterne omfatter også samarbejde om kombinerede transportløsninger og videredistribution af godset. Danske Fragtmænds terminal er integreret i Nordjysk Transport Center, der er beliggende kun 5 km fra motorvejsnettet. Det stærke bånd mellem Grønland og Aalborg I marts 1971 traf regeringen beslutning om, at KGH s trafikafdeling skulle flyttes fra København til Aalborg; til et nyt havneområde ved Romdrup Å s udløb i Limfjorden og i nær tilknytning til Aalborgs nye industricenter øst for Nr. Tranders. Det var en beslutning med vidtrækkende betydning for Aalborg Havns udvikling. Udskibningen fra Grønlandshavnen som det tidligere tunnel-element bassin hurtigt kom til at hedde blev indledt i januar På det tidspunkt var etableringen af ekspeditionspakhuse og pladser langt fremme, og i hele Aalborg-området blev der planlagt og iværksat aktiviteter til udnyttelse og opbakning af de nye muligheder. For Aalborg Havn A/S udgør de direkte Grønlands-relaterede aktiviteter 10-15%, men Grønlandstrafikken har hoveddelen af æren for, at Aalborg i dag er Danmarks tredjestørste containerhavn. Royal Arctic Line A/S beskæftiger alt efter sæson medarbejdere i Aalborg og varetager fragten af langt størstedelen af havnens samlede containertrafik, der i 2007 var på næsten ton. Aftaleforlængelse satte yderligere fart i udviklingen Koncernen Royal Arctic Line A/S, der ejes 100% af Hjemmestyret, ejer 80% af Arctic Container Operations A/S og Aalborg Havn A/S de resterende 20%. ACO står for den praktiske håndtering af omkring forsendelser årligt til Grønland. Da der i oktober 2006 blev indgået aftale med Royal Arctic Line A/S om forlængelse af basishavns-aftalen frem til foreløbigt 2012 kom der yderligere fart i de udviklingsog udvidelsesplaner, som havnen og virksomhederne på havnen havde forberedt. Tilbuddet fra Aalborg indeholdt en række forslag til, hvordan samarbejdet kunne gøres endnu bedre og endnu mere effektivt. Ud af samarbejdet mellem Aalborg Havn A/S og ACO omkring tilbuddet på opgaven kom en aftale om etablering af et nyt og mere tidssvarende pakhus, etablering af øgede køle-/frysehuskapacitet samt udvidelse af containerterminalen. De tre projekter er på vej til at blive realiseret og er med til at styrke havnens konkurrenceevne, når/hvis opgaven i 2012 igen udbydes i licitation. Samtidig kan færdiggørelsen af projekterne medvirke til ekspansion på havnens øvrige forretningsområder. I gennemsnit afsejler et af de fem specialbyggede, røde skibe fra Royal Arctic Line hver uge fra Grønlandshavnen, men i højsæsonen sker dubleringer, når Royal Arctic Line også besejler Grønlands østkyst så langt nordpå som Danmarkshavn, Ittorqortormiit og Sirius patruljens hovedkvarter i Daneborg. For at udbygge samarbejdet og samhandelen med Grønland deltager en række nordjyske virksomheder i Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland. I april 2008 deltog 15 nordjyske virksomheder i en delegation, der besøgte Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk, og et af resultaterne er, at der etableres en afdeling af netværket i Grønland. Aalborg Havn A/S er formandskab for Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland, mens sekretariatsfunktionen varetages af Aalborg Kommunes erhvervsafdeling.

6 NTC skaber konkurrencedygtige transportkæder i alle retninger En lang række aktører inden for transportbranchen har etableret sig på havnens område og medvirker aktivt til det samlede udbud af service og kombinerede løsninger. Blandt andre har Danske Fragtmænd sin Aalborg-terminal som en integreret del af Østhavnen. Aalborg Havn er en af de 33 destinationer, der er udpeget til det treårige forsøg med de op til 25 meter lange modulvogntog. Forsøget løber fra 1. november 2008, og som en del af transportcentret er etableret en omkoblingsplads for sættevognstrækkere og de fire anhængertyper, der er godkendt til at indgå i forsøget Aalborg Havn A/S er under navnet Nordjysk Transport Center, NTC, det regionale godsknudepunkt og et udgangspunkt for konkurrencedygtige transportkæder. I samarbejde med transportbranchens aktører bliver skabt logistiske helheder. Service er et nøgleord; i form af fysiske ydelser, åbenhed og samarbejdsvilje. Plads til de nye modulvogntog og fælles sundhedshus Som led i det almindelige servicetilbud til virksomhederne er der etableret fælles kommunikationsløsninger inden for havnens område; løsninger for almindelig telefoni, mobiltelefoni og datatransmission. Desuden er der kantinefaciliteter for alle havnens brugere. I 2008 er der på havnens initiativ taget skridt til etablering af et sundhedshus for alle virksomheder på havnen. En lang række af virksomheder har fra starten givet tilsagn om medvirken til etableringen og fremtidig brug af sundhedshusets tilbud af både forebyggende og behandlende karakter. Nordjysk Transport Center indgår i det EUbaserede transportnetværk TEN-T, hvis mål er at udbygge et samlet fælleseuropæisk transportnet. I transportcentret er alle former for transport af alle typer gods samlet til brug for transportkæden mellem Nordatlanten, Norden, Østersøområdet og det øvrige Europa. Centret yder 24 timers service med lastning og losning af skibe og er specialiseret i at håndtere kombineret transport og videredistribution af gods. Med skib, bil, fly og jernbane.

7 12 13 Agri-Norcold A/S Akkr. Vejer & Måler i Aalborg Alba Shipping Arctic Import Arctic Container Operation A/S Blade Test Centre A/S Blue Water Shipping A/S BMC Brunø stål C. J. Shipping Conlan ApS Dan Pilot Limfjorden Lodseri Dankalk Danogips (Knauf- Danogips) Danske Fragtmænd Aalborg A/S DLG Region Nord Dong Energy Grønlandshavnens Ejendomme A/S H. J. Hansen Hans Nielsen A/S Hedegaard Agro A/S Heléns Rør A/S Hydro-Texaco / Samtank I/S Mokana International Diesel-Service, IDS Aalborg Itella Logistics A/S Janus Andersen & C0. Jens Jensen & Sønner A/S JMO 2000 ApS Kangamiut Seafood A/S Kran Ringen A/S Kroghs s Stensilo Nautico Diving Consult Nica ApS NTC Ejendom A/S NTU ApS O. W. Bunker & Trading Co. Ltd Pindstrup Mosebrug A/S Polar Seafood Greenland A/S Ramirent A/S Rechnitzer, Thomsen & Co. RGS 90 Royal Arctic Line A/S Royal Arctic Linieargentur A/S Royal Greenland A/S Schenker A/S ShipCargo Siemens Wind Power A/S SIS Skanska Asfalt A/S Aalborg Skat Stark Grønland Statoil A/S Stema Shipping Svend Flyvbjerg Sæby Godstransport Toldfunktionen (Grønlands Skattedirektorat) TRIP TRAP Træstudie Uniscrap Vattenfall - Nordjyllandsværket Wrist Europe (Aalborg) Wrist Shipping A/S Øbro Flytteforretning Aalborg Havn A/S Aalborg Kornterminal ApS Aalborg Portland A/S Aalborg Stevedore Company A/S Aalborg System Transport A/S Aalborg Sømandshjem Aalborg Toldoplag A/S Aalborg Trailerservice A/S Aalborg Transport & Spedition Aalborg Trosseføring Den attraktive placering af alle former for virksomhed Aalborg Havn A/S udlejer erhvervsarealer til en bred vifte af virksomheder inden for transport, handel, industri og håndværk. En stor del af virksomhederne har tæt relation til havnedriften, idet de modtager og videresender gods via havnen. Andre virksomheder er lejere af arealer eller bygninger, fordi deres aktiviteter enten er pladskrævende eller miljøbelastende. Til virksomheder, som af miljøhensyn har særlige beliggenhedskrav, er udlagt og godkendt et område øst for Romdrup Å. Der er bl.a. tilladt byggehøjde op til 100 meter. 100 ha af det areal, Aalborg Havn A/S ejer ved Østhavnen, er allerede byggemodnet og indgår i den langsigtede masterplan for udbygning af hele området som center for rationel havnedrift, som transportcenter og som lokaliseringsmulighed for virksomheder med behov for placering tæt på kombinerede transportløsninger. Virksomheder kan med kort tidshorisont etablere sig i det attraktive område, fordi alle de planmæssige godkendelser er på plads. Synergi mellem virksomhederne og havnens udbygning Aalborg Havn A/S har en klar strategi for ejerskab af arealerne: Nogle få områder, længst væk fra kaj, kan købes, men langt den største del af de over 200 ha (hvoraf de 10 ha er udlagt til en kommende jernbaneterminal) er til leje. Med eller uden bygninger, som Aalborg Havn A/S eller et af datterselskaberne er villig til at investere i. Næsten et halvt hundrede virksomheder har allerede etableret sig på området ved VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN Virksomheder, som er lejere på havnen Direkte naboer til havnen, som skønnes at have en væsentlig tilknytning til havnen Virksomheder som bor længere væk, men har en væsentlig tilknytning til havnen Private erhvervshavne Østhavnen. Havnen har som målsætning at udleje/sælge arealerne i passende portioner i takt med udbygningen af hele Østhavnen, så der bliver skabt synergi til havnens aktiviteter og til den planlagte udbygning af kajkapaciteten. Af de 74 virksomheder, der indgår i udarbejdelsen af analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling, er de 49 lejere på havnen. VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN - BRANCHEFORDELING Transport 38% Engros- og detailhandel 20% Fremstilling 14% (listning af 74 havnerelaterede virksomheder, som indgår i rapporten) 49 stk. 6 stk. 17 stk. 2 stk. Service og udlejning 11% Øvrige 17%

8 14 15 Samarbejde mellem tre havne med hver deres profil Med tilsammen 7 mio. ton gods i 2007 er de tre Aalborg-havne Danmarks femtestørste havneområde. Aalborg Havn, Aalborg Portlands havn i Rørdal og Vattenfalls havn på fjordens nordside har fælles interesser i Limfjordens besejlingsforhold fra Hals til Aalborg og samarbejder i Fjordudvalget (etableret 1925) også om bl.a. miljøberedskab og undersøgelser, vedligeholdelse af to fælles deponeringsområder samt isbrydning. Aalborg Havn har den bredeste profil med både bulk, stykgods, projektgods og containergods, mens de to private havne er specialiserede i bulk. På listen over Danmarks største havne indtager Aalborg Portlands havn en 11. plads med næsten 3 mio. ton godsomsætning i Omkring 73% af den samlede godsomsætning er udskibet gods, primært i form af bulk cement. Indskibet gods udgør resten af omsætningen og består dels af brændsler (primært kul, petcoke og olie), dels af råmateriale til cementproduktionen. Cement til det danske marked transporteres med tanksibe til siloanlæg i otte danske terminaler. Omkring halvdelen af produktionen eksporteres, og 90% af eksporten sker i form af bulkgods. Da Aalborg-Portland-Cement-Fabrik A/S blev grundlagt i 1889 med det formål at bygge en cementfabrik i Rørdal, blev der hurtigt bygget en skibsbro til losning af materialer til fabriksbyggeriet. Inden produktionens start i 1891 blev yderligere etableret en 46 meter lang cementbro. Siden er havnen udbygget mange gange i takt med behovet, og i dag råder Aalborg Portlands havn over 808 meter kajstrækning 443 meter udskibningskaj og 365 meter indskibningskaj. Havnen har i gennemsnit 700 anløb årligt. Vattenfall A/S i Danmark driver bl.a. kraftvarmeværket Nordjyllandsværket, en halv snes km øst for Nørresundby på Limfjordens nordside. I 2007 var godsomsætningen ton. Det er det højeste tal de seneste otte år, da den årlige godsomsætning har svinget mellem 0,6 og 1,2 mio. ton en variation betinget af udviklingen på det internationale elmarked. El-produktionen på Nordjyllandsværket eller som det hed ved indvielsen: Vendsysselværket blev indledt den 9. januar 1967, men allerede et halvt år tidligere var havnen færdigbygget. 99% af Vattenfall havnens godsomsætning var i 2007 fra indskibning; med kul som den dominerende godstype. Derudover indskibes mindre mængder sværolie. Den minimale udskibning består primært af svovlsyre og bundaske. Indskibning udgør 99% af Vattenfalls godsomsætning Nordjyllandsværkets havn råder over 345 meter sammenhængende kajstrækning, opdelt i tre kajpladser. Kajplads 1 og 2, der udgør 350 meter, er indrettet til losning af kul og olie, mens den sidste plads bruges til lastning af syre og til losning af tungt gods. På havnen er to kraner, der hver har kapacitet til at losse ton i timen, samt rørledningsanlæg til olie. Havnen har ca. 90 anløb årligt, hvoraf halvdelen foregår med pramme. Målt på godsmængde er Vattenfalls havn den 20. største i Danmark. DE 5 STØRSTE DANSKE HAVNE 2007 (1000 tons) 1. Fredericia Havn 2. Århus Havn 3. Københavns Havn 4. Statoil-havnen 5. Aalborgs havne* Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB42 og SKIB421 *Samlet godsomsætning Aalborg Havn A/S, Aalborg Portlands havn og Vattenfalls havn. Krydstogtskibene er attraktive gæster i en by, der er Vild med verden Markedet for krydstogt-turisme er både på verdensplan og europæisk plan i vækst. I 2007 var der 4. mio. krydstogtpassagerer fra Europa en stigning på næsten 50% siden Med 60% af de europæiske krydstogt-turister er Middelhavsområdet den mest populære destination. Caribien tiltrak 24% og Nordeuropa/Baltikum 16%. Det voksende marked skyldes dels en moderat prispolitik, dels at der kommer stadig flere krydstogtskibe til. København er Danmarks førende krydtogtdestination med 289 anløb i 2007 og i alt passagerer. I 2000 var de tilsvarende tal 193 og Aalborg har i 2008 haft besøg af tre krydstogtskibe i perioden 30. juni 27. juli ( Prinsendam, Spirit of Adventure og Ruby Saga ). Det samlede passagertal var For 2009 har fem krydstogtskibe med et forventet passagerantal på kontrakt med Aalborg Havn. For alle skibes vedkommende gælder, at de bliver en enkelt dag i Aalborg. Det betyder, at de ikke skal betale passagerafgift. I 2006, da Aalborg Havn havde anløb af tre krydstogtskibe blev turisternes gennemsnitsforbrug i byen opgjort til 970 kr. pr. besøgende, mens niveauet i København og Århus var på henholdsvis 803 og kr.. Krydstogtturisternes forbrug i Aalborg i 2008 var kr. og forventes i 2009 at være på kr.. Dertil kommer værdien af lokale leverancer til skibene og de generelle afledte samfundsøkonomiske effekter af krydtstogtaktiviteten. Den fælles indsats på et marked med hård konkurrence Krydstogter er et konkurrencepræget marked, hvor succes for Aalborg ikke blot afhænger af havnemæssige faciliteter, men også af markedsføringen af Aalborgs og Nordjyllands oplevelsesmuligheder. Med omdannelsen af Aalborgs centrale havn fra overvejende at være industrihavn til nu at være et rekreativt og kulturelt område har Aalborg fået et nyt og spændende havnemiljø. Med sloganet Vild med verden er Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune i samarbejde med turistorganisationer og erhverv i færd med at bearbejde de krydstogtskibe og rederier, der overvejer Danmark som destination. Krydstogtskibene er ligesom andre besøg (Tall Ships Race, flådebesøg etc.) ikke medregnet i den samfundsøkonomiske annalyse.

9 Metoden og datagrundlaget bag analysen af Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling Den anvendte metode bregner de danske havnes regionaløkonomiske værdi, mere specifikt i forhold til parametrene beskæftigelse, indkomstskabelse, skatteindkomst og produktionsværdi. BESKÆFTIGELSESEFFEKT (ANTAL PERSONER) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Der er indhentet beskæftigelsesdata fra de 74 virksomheder, som udgør grundlaget for analysen, dels via havneadministrationen, virksomhedsoplysninger indhentet fra D&B Danmark og via direkte kontakt til virksomhederne. Disse data er anvendt som grundlag for regionaløkonomiske beregninger. INDKOMSTSKABELSE (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling er af COWI A/S gennemført efter en metode, som er udviklet af Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi og Institut for Maritim Forskning og Innovation. Metoden er baseret på analyse af data fra virksomheder, som er afhængige af Aalborg Havn, enten via deres beliggenhed på havnen, via deres havnerelaterede erhvervsaktiviteter eller på anden måde. Det samlede virksomhedsgrundlag for analysen er 74 virksomheder udvalgt efter kriterier defineret af Syddansk Universitet. Det er alle lejere (49) på havnen (med undtagelse af virksomheden SKAT), direkte naboer (6), hvis aktiviteter skønnes at have væsentlig tilknytning til havnen, og endelig virksomheder, som bor længere væk (17), men hvis aktiviteter har en væsentlig tilknytning til havnen som tommelfingerregel skal minimum 30% af deres aktiviteter have tilknytning til havnen. Der opereres i beregningerne med såvel direkte som afledte effekter. Direkte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der stammer direkte fra de virksomheder, som indgår i analysen. Indirekte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der opstår i kraft af, at virksomhederne med tilknytning til havnen køber varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder og underleverandører. Induceret effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der fremkommer, når den direkte og indirekte effekt resulterer i et øget privatforbrug, som betyder en stigning i effekten hos f.eks. detailhandel eller andre virksomheder, hvor private køber varer og tjenesteydelser. Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) SKATTEPROVENU (MIO. KR.) PRODUKTIONSVÆRDI (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Udover disse virksomhedstyper indgår i analysen af Aalborg Havn desuden de to privatejede havne, Aalborg Portland og Vattenfall. Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger)

10 I Danmarks bedst planlagte havn realiserer vi visionerne NØGLETAL FOR UDVALGTE HAVNES REGIONALØKONOMISKE BETYDNING (total effekt) Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatteprovenu Produktionsværdi (antal personer) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Aalborgs havne Frederikshavn Havn* Hanstholm Havn Ikke oplyst Odense Havn Ikke oplyst Randers Havn Skagen Havn * Nøgletallene for Frederikshavn Havn inkluderer både effekterne fra aktiviteterne i erhvervshavnen og på flådestationen. Beskæftigelsestallet for flådestationen udgør 2076 personer af den samlede mængde på 4577 personer. (Kilder: samt enkelte havnes websites eller udarbejdede analy-ser, hvor disse er tilgængelige). Det er godt at have visioner og ambitioner. Det er endnu bedre at realisere dem. Da Aalborg Havn i 2000 overgik fra kommunalt regi til at være et aktieselskab med mulighed for at agere på kommercielle vilkår, blev arbejdet med en visionær masterplan for hele området ved Østhavnen sat i gang. Planen var færdig i 2002 og gjorde Aalborg Havn til Danmarks bedst planlagte som centrum for rationel havnedrift og som transportcenter. Fra både Aalborg byråd og Nordjyllands amtsråd fulgte de nødvendige godkendelser af planen. I dag ejer Aalborg Havn A/S 279 ha i og ved Østhavnen, og et halvt hundrede virksomheder er allerede etableret i området. Som ejere eller lejere, og i flere tilfælde med Aalborg Havn A/S som medinvestor. Lokalplanen giver mulighed for etablering af m sammenhængende kajstrækning med det fornødne bagland øst for containerterminalen. To skitserede havnebassiner øst for Grønlandshavnen er opgivet. Med nutidens højeffektive laste- og lossegrej er tiden løbet fra bassinløsningen. Endnu er den lange, sammenhængende kajstrækning på tegnebordet som en vision. Det er svært at fremskrive skibs- og godsmængden, men fra beslutningen bliver truffet, og til den ny bolværksstrækning er etableret, forventes kun at gå to år. Så er der alle de visioner, der allerede er etableret eller er tæt på. Nogle af dem fik undervejs karakter af nødvendighed. I havnens aftale med Royal Arctic Line A/S og dermed Hjemmestyret indgik også en forpligtelse til at rationalisere og forbedre faciliteterne. I samarbejde med virksomhederne på havnen har vi sat turbo på de Grønlands-relaterede projekter med en budgetteret investering på omkring 200 mio. kr. Containerterminalen er udvidet fra til m 2 Nyt logistikpakhus med CFS ekspedition er under projektering Forhandlingerne om et nyt køle-/ frysehus til m 3 er langt fremme. I renovering af oliehavnen har Aalborg Havn A/S indtil nu investeret 10 mio kr., og i samarbejde med virksomhederne på havnen er vi langt fremme med etablering af et sundhedshus. Alt sammen er det udtryk for ambitionerne om at være ikke blot Danmarks bedst planlagte havn, men også en af de mest effektive og et af de mest attraktive steder at etablere virksomheder med havnenærhed. Med udflytningen mod øst af havnens aktiviteter, er kajerne på den gamle centralhavns Aalborg-side under omdannelse til ikke blot en meget smuk havnefront, men også til et område med plads til aktiviteter for byens borgere og gæster. Aalborg er vild med verden Aalborgs slogan er Vild med verden. Vi vil opsøge globaliseringen, og vi vil tage godt mod vore gæster. I løbet af sommeren har Aalborg Havn haft besøg af tre store krydstogtskibe. Vi har en vision om, at tallet vil vokse i de kommende år, og også på det område arbejder Aalborg Havn A/S stenhårdt for at realisere visionen. Henning G. Jensen, Borgmester, Formand for bestyrelsen Aalborg Havn A/S

11 Stærk på samarbejde og transport Aalborg Havn A/S Langerak 19 postboks 8530 DK-9220 Aalborg Øst Tlf.: Fax:

Port of Aalborg Company profile

Port of Aalborg Company profile Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde AALborg HAvN LogiSTiK A/S CompANy profile Danmarks intelligente havn Erhvervspark og transportcenter Stærk på logistik og samarbejde Danmarks

Læs mere

Aalborg Havn - Profilbrochure

Aalborg Havn - Profilbrochure 13.106 - CASE/september 2013 Side 1 af 5 Aalborg Havn - Profilbrochure Opgaven: Brochureopdatering Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde Side 2 af 5 AALborg HAvN LogiSTiK A/S

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde Version 2.0 / 2015 Strategi Strategi Rapport - stærk på logistik og samarbejde AALBORG HAVN - STRATEGI RAPPORT 2015 Vision vil styrke udviklingen af stærke byer og regioner Den intelligente havn har tre

Læs mere

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN 2013 i hovedtræk portesbjerg.dk ESBJERG HAVN Indledning Esbjerg Havn forventer fortsat vækst 2013 overgik vores forventninger og alle tidligere års resultater på både top- og bundlinje. Årsagen er vækst

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN INDHOLD 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND 5 FREDERIKSHAVN HAVN I DAG 11 FREMTIDIGE FORHOLD 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLAN 19 MASTERPLAN December 2012 Tekst og Layout COWI A/S Forsidefoto

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Arbejdsgruppen vedr undersøgelse af fremtidige placeringer af havnedrift i København Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Rapport April 2009 Udgivet af: Transportministeriet, Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere