Digterhusets Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digterhusets Virksomhedsplan"

Transkript

1 1 Digterhusets Virksomhedsplan

2 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer, vi har gjort os i et godt børneliv i den tid, børnene bruger i daginstitutionen. Virksomhedsplanen er skabt i samarbejde mellem personalet og bestyrelse, med afsæt i de erfaringer vi har fra den forrige virksomhedsplan. Virksomhedsplanen skal give en kurs i, hvad vi vil, og hvor vi vil hen. Det betyder, at planen skal vige for nye planer, men kursen og målet er det samme. Tal og navne: Digterhuset ejes og drives af Næstved Kommune. Vi bor Holbergsvej 20, 4700 Næstved. Tlf.: Mail: Leder: Mail: til Vuggestuen til Børnehaven til Kontoret Gitte Pedersen Bestyrelsesformand: Teit Aunt Tlf.: Mail: Digterhuset er en integreret daginstitution med børn fra 0 til 6 år. Vuggestueafsnit med 33 børn Stedfortræder/Afdelingsleder: Mail: Trine Springborg Børnehaveafsnit med ca. 60 børn Afdelingsleder: Mail: Pia Garn Holgersen Personale: Pædagogiske personale: TAP (teknisk/adm. personale): ca. 20 medarbejdere 2 medarbejdere 2

3 I alt er der afsat 684 løntimer pr. uge i Digterhuset. Samfundsmæssige forudsætninger: Digterhuset er en kommunal integreret daginstitution i Næstved Kommune som lovgivningsmæssigt er underlagt dagtilbudsloven samt den til enhver tid formulerede politik i Næstved Kommune. Værdigrundlag for arbejdet med børnene i Digterhuset. Livsglæde smitter og er vigtig for alles trivsel og er et godt udgangspunkt for at skabe engagement og for at kunne se muligheder frem for begrænsninger. Derfor skaber vi en atmosfære i Digterhuset, der er positiv og giver plads til humor samtidig med at der er fokus på fagligheden. Vi udviser ansvarlighed for samarbejdet i hverdagen, ved at tage ansvar for børnenes trivsel og læring og ved at vise respekt over for hinanden, samt arbejde bevidst med at passe på hinanden og tingene i Digterhuset. Vi er åbne og rummelige overfor andre kulturer, normer og livsholdninger, og tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer, så barnet oplever, at det bliver inkluderet, set hørt og forstået, og oplever at vi alle er en vigtig del af Digterhusets fællesskab, og at fællesskabet både er hele Digterhuset, men også fællesskabet på stuen m.v. Vi har fokus på de enkelte børns forskelligheder og ressourcer og arbejder med børnenes kompetencer i hverdagen ved at skabe rum for læring, lade leg og læring gå hånd i hånd og være bevidste om at alle ikke lærer på den samme måde. Dette er medvirkende til at skabe et sundt miljø, hvor barnet anerkendes og føler sig værdifuldt og ligeværdigt. Vi skaber rum for mental og fysisk udvikling og understøtter det sunde miljø ved at give plads til kropslig udfoldelse, ude såvel som inde. Vi prioriterer en sund kostpolitik, hvor vi guider og opmuntrer børn til sunde valg, og prioriterer renlighed og hygiejne som en del af dagligdagens gøremål og pædagogik. En åben og ligeværdig dialog med forældre er afgørende for at skabe den bedste trivsel for børnene, og dialogen med børnene er vigtig, således at de kan lære at tage del i demokratiske processer, ved at de voksne lytter til dem og giver dem ansvar og indflydelse på relevante beslutninger på deres niveau. De får opgaver og valgmuligheder der er overskuelige for dem, og udgangspunktet er, at børnene ved hvad de har lyst til, de voksne ved hvad børnene har behov for og at vi inddrager begge dele i planlægningen. Børn lærer af det de ser, derfor er det vigtigt at vi som voksne er bevidste om at vi er rollemodeller, og går foran og viser det vi gerne vil have at børnene skal lære. Målsætning for det pædagogiske arbejde med børnene. Målsætningen for det pædagogiske arbejde med børnene er blevet formuleret ud fra de kriterier og færdigheder, som personalet vægter højt i det daglige arbejde med børnene, og som de ønsker, at børnene tager med sig videre fra Digterhuset. Dette betyder også at vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen om at udveksle erfaringer omkring det enkelte barn, således at den fælles viden kan bruges til at imødekomme barnets individuelle behov, så vi kan møde barnet med respekt og anerkendelse. Vi inddrager alle læreplanstemaerne, som er udmeldt fra Folketinget i vores daglige arbejde, samtidig med at vi arbejder mere struktureret med læreplanerne i aldersopdelte grupper. Derudover har vi indrettet vores stuer, så børnene har mulighed for at lege i mindre grupper, hvilket er med til at skabe en større tryghed for det enkelte barn. 3

4 Det er vores målsætning, at børnene mødes med glæde, da glæde er forudsætningen for at kunne udfolde sig som menneske. Det er glæden, der skaber lysten til at lære og til at udvikle sig som menneske både alene, men også sammen med andre. Barnets alsidige personlige udvikling: Når vi tager udgangspunkt i barnets alsidige personlige udvikling, mener vi, det er vigtigt, at børnene udvikler et godt selvværd og troen på egne evner. Dette betyder, at børnene skal have en oplevelse af de voksne som positive, anerkendende og engagerede voksne, der lytter og guider børnene, så barnet igennem sin tid i Digterhuset får lært at kunne udtrykke egne behov, men samtidig også kan tilsidesætte egne behov, så de kan udvise respekt og ansvarlighed både over for sig selv og andre. Børnene skal lære at kunne fordybe sig og være fokuserede på den samme aktivitet i længere tid. Børnene skal kunne forstå en kollektiv besked og handle ud fra den. Sociale kompetencer: Med sociale kompetencer mener vi, at børnene skal kunne udvise empati overfor andre og kunne indgå i sociale fællesskaber, hvor de både kan samarbejde og gå på kompromis. Børnene skal lære at være aktive medspillere, der kan skabe kontakter og knytte venskaber, og kan indgå i sociale relationer med respekt og accept af vores forskelligheder. Sprog: Børnene skal lære at bruge sproget konstruktivt, og lære om sprogets mange facetter. Børnene skal udvikle sprogforståelse, så de kan begå sig i forskellige sammenhænge, så de kan forklare sig, forstå en kollektiv besked, samt give udtryk for egne behov og forstå andres behov, så de kan indgå i dialog. Vi mener, at sproget er en meget vigtig del i barnets udvikling, da sproget primært er den måde, vi kommunikerer med hinanden på, så vi vægter det sproglige meget højt i dagligdagen. Krop og bevægelse Børnene skal være selvhjulpne og kunne lide at bruge deres krop, når de forlader Digterhuset, hvilket de motiveres til ved at benytte vores legeplads, skoven, de grønne områder osv., hvor der er mulighed for motorisk udfoldelse. Derudover får de gennem projekter og målrettede aktiviteter i dagligdagen udviklet og styrket deres finmotorik og koncentrationsevne. Natur og naturfænomener: Børnene skal kunne forundres, og blive begejstrede over de forandringer, der sker omkring dem, så de hele tiden har lyst til at blive udfordret og udvikle sig. De skal lære årets gang at kende. De skal kunne følge en kronologisk arbejdsgang samt lære at tælle og sortere. Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnene skal kunne bruge deres fantasi, nysgerrighed og kreativitet, så de lærer at udtrykke sig på mange forskellige måder. De skal lære at udtrykke sig musisk, kunstnerisk og via teater/drama. Derudover skal børnene have kendskab til forskellige kulturer, så de får indblik i andre måder at leve på. 4

5 Det pædagogiske arbejde Sprog: I Digterhuset arbejdes der med sprogtilegnelse via sang, musik, rim/remser, sanglege, sprogkasser og historiefortællinger. Til vores samling og spise situationer arbejder vi med, at barnet får kendskab til årstider, måneder, ugedage. Ligeledes arbejder vi med, at barnet får kendskab til eget navn, familie og adresse, og bliver bekendt med, at der er forskel på dig og mig og vores familie. Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser og behov og derved skabe en dialog. Der er i Digterhuset en sprogansvarlig på hver stue. I Digterhuset har vi et Rim og Remserum. Børnehaven bruger det bl.a. til at gå fra med sprogbørn, dvs. børn som har behov for en ekstra indsats i forhold til stimulation af sprogtilegnelse. Dette varetages ugentlig af en fast pædagog, som i samarbejde med husets øvrige personale samt talepædagogen udvælger de aktuelle børn. Dette er et godt supplement til den generelle indsats i dagligdagen. Inklusion: Vi skal skabe nogle rammer, hvor børnene har mulighed for at lege sammen på tværs af institutionens stuer og får mulighed for at knytte venskaber til børnene på de øvrige stuer. Derudover er vi som voksne være opmærksom på at skabe nogle rammer, der gør at alle børnene bliver taget med i større eller mindre legegrupper, samt støtte op om de børn, der kan have svært ved at indgå i sociale relationer, så de får lært legekoden, og hvordan man agerer i samspil med andre. Samtidig med er vi opmærksomme på, hvordan vi indtænker/sikre, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet, når vi arbejder med målrettede/voksenstyret aktiviteter f.eks læreplaner, projekter osv. Anerkendende og ressourceorienteret pædagogik: Vi ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, kunnen og færdigheder. Vi bygger videre på de ressourcer/kompetencer barnet har, så det oplever, at det bliver forstået og oplever sejre i stedet for nederlag, når der bliver fokuseret på de ting barnet kan. Børn i udsatte positioner: Vi tager udgangspunkt i barnets tarv og samarbejder med forældre i den udstrækning, vi har kompetencer til. Dette gør vi bl.a. ved at indkalde forældrene til samtaler, hvor det er vigtigt, at vi lytter til forældrene, og de oplevelser de har omkring deres barn, så vi samarbejder omkring barnet, og barnet oplever, at der er enighed om de tiltag, der bliver sat i værk.. Derudover forsøger vi at arbejde i mindre grupper, hvor der er bedre mulighed for at rumme barnet, så barnet oplever, at det bliver set, hørt og forstået Tværfagligt samarbejde: Vi samarbejder med relevante instanser og netværk. Vi søger sparring og vejledning omkring børn i udsatte positioner. 5

6 Den legende lærende proces: For at fremme børnenes læring i børnefællesskabet, bestræber vi os i Digterhuset på, at gribe børnenes egne initiativer i forhold til, hvad de er optaget af, og indtænker dette ifht. arbejdet med læreplanerne. De voksne kommer med ideer og yderlige inspirationer til at videreudvikle børnenes leg. På den måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt i deres udvikling. Læring forgår dels i børnefællesskaber, og dels i samspil med de voksne: Digterhuset arbejder på tværs af stuerne i forbindelse med projekter. Der lægges vægt på, at børnene får mulighed for at danne små og store legefællesskaber på tværs af stuerne i dagligdagen. Det sker til dels gennem voksenstyret aktiviteter i planlagte grupper, ved samlinger samt i børnenes selvvalgte aktiviteter. Der arbejdes bl.a med voksenstyrede aktiviteter på stuerne i forbindelse med selvhjulpenhed af og påklædning toiletbesøg - hygiejne spisning osv. Strækhøjde: Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling. Udfordringen skal give barnet mulighed for en succesoplevelse. De voksne yder stabilitet og tryghed i barnets hverdag, så barnet tør tage imod udfordringerne. Der er mange forskelligartede muligheder med passende udfordringer. Vi deler med jævne mellemrum børnene op i mindre grupper, afhængig af alder, behov, kunnen og interesser. De voksne er engagerede og deltagende i de forskellige aktiviteter. Vi respekterer det enkelte barns grænser, men støtter blidt op og skubber på og er synligt motiverende. Vi ser og anerkender børnene og hjælper dem med at sætte ord på og med at komme videre og få flyttet nogle grænser. Læringsstile og tempo: De voksne er bevidste om, at børn lærer forskelligt, og at de voksne derfor bruger mange forskellige metoder og indfaldsvinkler. Lytte, se, røre, smage, gengive osv. Alle børn bliver udfordret til at prøve de mange måder, man kan opleve og bruge sig selv på. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Vi arbejder med gentagelser og genkendelse og daglige rutiner, så børnene kan overskue og genkende deres hverdag og føler, at de kan bidrage. Vi giver plads til spontanitet og overraskelser, så vi kan vække børnenes nysgerrighed og skabe nytænkning. Motivation: Vi skal sikrer at børn og voksne får den information, der er behov for, så børnene er velforberedte til aktiviteterne, det gør vi bl.a. i form af skrivelser til hjemmet og snak på stuen. Vi arbejder med at anerkendelse i grupperne, da anerkendelse giver motivation Vi skal sikrer at de fysiske rammer og materialer er klar, inden forløbet påbegyndes. De voksne kender deres roller i forløbet, så de hver har et ejerskab, samtidig med at de voksne er engagerede og nærværende. 6

7 De fysiske rammer: Det er de voksnes opgave at skabe et trygt lærings- og udviklingsmiljø, hvor børn trives, og hvor både den fysiske og psykiske omsorg er en selvfølgelighed. Dette gør vi bl.a. ved, at børnene bliver inddelt i små grupper ift. aktiviteter, så de kan fordybe sig i legen uden at blive forstyrret. Vi har opdelt stuerne i små legerum, hvor der i vides mulig omfang dannes rammer om et fantasifuldt og kreativt læringsrum, samtidige med at legetøjet er aldersvarende og overskuelige for børnene. Derudover er vi være opmærksomme på, at stuerne ikke er overfyldt med møbler. Vi vægter udelivet højt, dvs.at alle børnene er ude, mindst én gang dagligt. BMV (Børnemiljø vurdering. Vi har arbejdet med BMV på personalemøder, kigget på badeværelser, stuer og garderober, og ud fra det lavet små ændringer. Hver stue udarbejder beskrivelse af, hvorfor de har indrettet deres stue på følgender måder. Læreplaner: Vi arbejder med læreplaner i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne, samt inddrager læreplanerne i dagligdagen. Vi arbejder ud fra de 6 temaer i læreplanen som er: Alsidig/personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vi arbejder ud fra Kommunens Læreplan samt ud fra de 7 kompetencer i detailplanen, som er: Logisk/matematisk, det indre personlige, sproglig, musiske, kroppen, sociale og visuelt/rummeligt Vi afslutter vores detailplaner med en vurdering. Vi drøfter dels, hvad børnene har lært og dels hvad vi som voksne h.hv. skal bibeholde og udvikle ift. næste detailplan. Forældrebestyrelsen: Forældrebestyrelsens mål er rettet mod hele Digterhusets virke, dvs. vi skal i fællesskab, forsøge at skabe de bedste udviklingsmuligheder for alle børn i Digterhuset. Digterhusets leder er sekretær for bestyrelsen. Det betyder, at lederen er garant for at vedtægterne udmøntes og overholdes. Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 4 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og Lederen. Der afholdes valg i oktober måned, og man er valgt for 2 år af gangen. Der bliver afholdt ca. 6 møder derudover holder vi 1 sommerfest og 1juletræsfest, hvor bestyrelsen står for planlægningen. Forældrebestyrelsen skal udarbejde egne forventninger til bestyrelsesarbejdet i Digterhuset. Forældrebestyrelsen skal arbejde med værdier og principper, og har til opgave at være en sparringspartner/samarbejdspartner, der gør en positiv forskel. 7

8 Bestyrelsen bliver informeret om budgettet, og har mulighed for at være med til at sætte de overordnet rammer.? Forældrebestyrelsen skal være med til at sætte rammerne for, hvad det er, vi vil være kendte for. F.eks. at vi prioriterer at være meget ude, at vi får mere bevægelse ind i børnene hverdag. Dette betyder bl.a. Bestyrelsen skal være synlig i hverdagen. Fællesarrangementer omkring kulturelle begivenheder øges og bestyrelsen deltager aktivt i planlægningen og arbejdet ved afholdelse af sommerfest og juletræsfest. Bestyrelsen inddrages ifht. ideer, ønsker og evaluering af læreplanen. Bestyrelsen bliver informeret om Digterhusets årsplan, og hvordan vi vælger at arbejde med vores detailplaner ud fra den overordnet læreplan. Bestyrelsen er med til at godkende de politikker, der har indflydelse på børnenes hverdag. Bestyrelsen kan deltage i ansættelsessamtaler. Forældresamarbejdet: Samarbejdet præges af den positive dialog med respekt og åbenhed overfor hinanden. Forældrene er omdrejningspunktet i barnets liv, og vores samarbejde skal bygge på gensidig forståelse af hinandens kompetencer ifht. barnet, da forældre har den største viden om deres eget barn, og vi har den faglige viden. Forældrene bliver informeret om børnenes udvikling, og bliver altid inddraget, hvis det opleves at barnet har brug for en særlig indsats. Når barnet starter i vuggestuen eller børnehaven får det et velkomstbrev med en lille folder i om dagligdagen i Digterhuset. Vi holder en opstartssamtale efter 3 måneder i vuggestuen, Hvorefter der bliver afholdt samtaler en gang om året med hvert barn. Når barnet flytter i børnehave bliver barnet introduceret til børnehaven via besøg og forældrene bliver inviteret til at kontakte os for et besøg, hvor vi kan fortælle om dagligdagen. Der afholdes samtaler i børnehaven hvert forår. Hvis forældrene eller vi oplever, at der er brug for yderligere samtale, tager vi en snak med forældrene. Vi afholder 2 forældremøder om året, om foråret med en foredragsholder og om efteråret stueforældremøde og bestyrelsesvalg. Vi holder 1 sommerfest i august og 1 juletræsfest i december. Forældre bliver informeret om arbejdet i institutionen via samtaler ved aflevering og afhentning af børn, nyhedsbrev, dokumentationen i institutionen osv. Familien i bred forstand er altid et aktuelt emne. Vi skal som professionelle, altid prøve at forstå, forældrenes forskellige vilkår at være forældre på og iværksætte specifikke tiltag, når der opstår behov for dette. Personalesamarbejde Der er fra politisk side meldt 4 overordnede værdier ud ifht. personalepolitikken, Professionalisme, dialog, anerkendelse og respekt. Som vi tager udgangspunkt i for vores fælles arbejde. 8

9 Vi forsøger at udvikle personalet kompetencer og viden gennem pædagogiske oplæg og diskussioner i personalegruppen samt via relevante kurser, så vi kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til os både ifht. arbejdes- og strategigrundlaget, læreplaner osv. De medarbejdere der har været på kursus, holder pædagogiske oplæg på vores p-møder, så alle får del i den ny viden, der er tilført huset. Alle deltager i 2 pædagogiske dage om året. Vi samarbejder på tværs af stuerne ifht. vores læreplaner. i aldersopdelte grupper, dette er med til at give en større viden deling. Personalepolitikerne for medarbejderne i Digterhuset skal være tydelige for alle. Det betyder, at der på hver afdeling skal være en personalepolitik-mappe. Stuen har ansvaret for denne mappe, samt at nye medarbejdere bliver indført heri. Ligeledes skal der også være en beskrivelse af, hvordan vi udfører ovenstående politiker i praksis. MED Vi afholder MED-møde den første mandag i hver måned, i 1½ time, hver Sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant, Ftr, stedfortræder, afdelingsleder og leder deltager. APV Leder og sikkerhedsrepræsentant gennemgår APV-en, når den er udarbejdet, hvorefter vi vurderer, hvilke tiltag der skal sættes i værk med det samme. Efterfølgende gennemgår sikkerhedsrepræsentant og leder APVen på et MED-møde. Hvor vi taler om, hvilke tiltag, der sættes i værk og hvad vi kan gøre for at afhjælpe de øvrige ting. Derudover gennemgår vi APVen på p-mødet 1 gang årligt, hvis ikke der er behov for yderlige information. MUS Vi afholder MUS og Grus samtaler på skift hvert andet år, således at der afholdes en samtale pr år. Politikker Vi har følgende politikker: Kostpolitik Procedure ved overgang fra vuggestue til børnehave. Rengøring af legetøj Information til nye med medarbejdere Sygdomspolitik Vikarpolitik Pausepolitik Omsorg og Krise Aflåsning af Digterhuset Afspadseringspolitik Børn på tur Børns seksuelle lege Ledelsen i Digterhuset: Denne består af et lederteam på 3. 1 institutionsleder, 1 stedfortræder/afdelingsleder for vuggestuen og 1 afdelingsleder for børnehaven. 9

10 Digterhusets ledelse skal fungere og fremstå som et team. Digterhuset skal være styret af god refleksion og beslutninger, der har bund i værdi- og arbejdsgrundlaget og i medarbejdernes styrker. Det er en pligt at deltage aktivt i de demokratiske processer. Digterhuset består i den lille organisation af tre parter: Børn, Forældre og Personale Det er ledelsens pligt at søge for, at alle tre parter trives og er i udvikling samt at de arbejder loyalt overfor de værdier, vi i fællesskab er blevet enige om. Samarbejdspolitikken bygger på teamtanken. Mødestrukturen vægter, at de som har et beslutningsfællesskab skal have mulighed for at mødes. Byggende på: Stuemøde, Afdelingsmøde, Medarbejdermøde, Koordineringsmøde, Bestyrelsesmøde og Regionsmøde, Ledermøde ogmed-møde Budget: Vi har et ramme budget. Budget forbrug er lederens ansvar. Budgettet bliver prioriteret i samarbejde mellem personalegruppen og bestyrelsen. Og vi vurderer i fællesskab, ud fra de ønsker der er, hvordan vi honorere dem, så det er driftmæssigt forsvarligt. 10

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 1 Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Virksomhedsplan. Markblomsten

Virksomhedsplan. Markblomsten Virksomhedsplan Markblomsten 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Faktaoplysninger...4 Samfundsmæssige

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag:

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag: Bilag: Når stuerne skal på tur/udflugt Sikkerhed om bygninger Forebyggelse af brand Sikkerhed på legeplads Børn på legepladsen Regler på legeplads i børnehaven og vuggestuen Bål på legepladsen Hvis et

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

LÆREPLANER FOR KONGEHØJENS BØRNEHAVE

LÆREPLANER FOR KONGEHØJENS BØRNEHAVE LÆREPLANER FOR KONGEHØJENS BØRNEHAVE Læreplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i Kongehøjens Børnehaves overordnede mål, de værdier, der er kendetegnende for børnehaven og Foreningen De Danske Børneinstitutioners

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Regnbuen/Kildegården

Regnbuen/Kildegården Virksomhedsplan Regnbuen/Kildegården 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere