Udvalget for Social Omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Social Omsorg"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social Omsorg Steen Dall-Hansen Steen Dall-Hansen er sekretær for Udvalget for Social Omsorg og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Social Omsorg.

2 Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, så det enkelte menneske løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Målgruppen vil typisk være ældre og voksne handicappede. Forudsætninger Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset omfang kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livskvalitet. Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden. Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv bedst muligt. Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne. Demografi Primo året årige årige årige årige årige årige årige årige Total Kilde: Danmarks Statistik, maj 2015.

3 51.000_ _ _ _ _ _ _ _ _ Befolkningsudvikling årige Total Som det også fremgår at grafen, ligger det totale antal indbyggere næsten konstant på niveauet omkring Og da den yngre aldersgruppe under 65 år ser ud til at falde frem i hele den viste periode, er det gruppen 65+ årige der må stige. Således er der primo 2011 godt ældre, som stiger til godt i slutningen af I år 2021 vil antallet af ældre være omkring For at kunne undersøge udviklingen nærmere, er der i næste graf sket en opdeling af den ældre del af befolkningen i to aldersgrupper, en med årige og en med 80+ årige. Samtidig dækker perioden nu årene 2011 til 2040.

4 10.000_ 9.000_ 8.000_ 7.000_ 6.000_ 5.000_ 4.000_ 3.000_ 2.000_ 1.000_ -??_ Udvikling - Ældre borgere årige 80 + årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Begge grupperinger stiger kraftigt frem mod år Den yngre del af de ældre udgør den største gruppe, og stigningen er over perioden på ca. 65 %. Den ældste gruppe forventes at stige fra knap 2000 i 2011 til ca i 2040 eller med ca. 130 %. Budgetpræsentation Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2016 netto 646,7 mio. kr. (i prisniveau). Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2015 tilført 14,3 mio. kr., heraf 8,3 mio. kr. til ældremilliarden, 0,9 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, 3,2 mio. kr. til 3 nye døgntilbud og 1,9 mio. kr. til overførsel af handleforpligtelse og udgift til 5 unge fra Læring. Det beregnede budget for Social Omsorg for 2016 overstiger den tildelte budgetramme med 43,39 mio. kr. I beløbet indgår bidrag til Reduktion og Tilpasning for 2015 på 11,2 mio. Kr. og det yderligere bidrag for 2016 på 2,2 mio. kr. Der er ikke taget stilling til hvordan denne overskridelse skal finansieres. Den negative pulje er fratrukket i Hjælp i borgerens eget hjem. Reduktion og tilpasning I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 var der behov for at reducere og tilpasse driftsudgifterne for 2016 med yderligere 8,2 mio. kr. udover i alt 37,6 mio. kr. i for at skabe det ønskede råderum på 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. Udvalgets yderligere andel udgør i kr., som endnu ikke udmøntet, men er fratrukket udvalgets budgetramme.

5 Geninvesteringspuljen Fra 2016 iværksættes en Geninvesteringspulje, der på årsbasis udgør 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set medfører geninvesteringer på 17,5 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør på årsbasis kr. Hensigten med Geninvesteringspuljen er indenfor hvert enkelt udvalg at kanalisere midler i retning af aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne i Strategi 2016 Øget vækst Fokus på kerneydelserne Råderum for innovation Udvalgene tilrettelægger selv arbejdet, men skal inden 31. december 2015 beslutte, hvordan udvalgets andel af pulje på 1 % af serviceudgifterne skal skabes. Udvalgene har frist til 1. juli 2016 med at lade ændringer træde i kraft samt beslutte sig for geninvesteringen. I nedenstående diagram vises, hvordan 646,7 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. Budget 2016 (15-priser) i kr Hjælp i borgerens eget hjem Aktivitet og beskæftigelse Botilbud Hjælpemidler Træning Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige Formål og budgetforudsætninger Hjælp i borgerens hjem Over halvdelen af udvalgets budgetområde bruges på hjælp i borgerens hjem i alt ca. 372,6 mio. kr. og i alt 359,2 mio. kr. efter Reduktion og tilpasning på tilsammen 13,4 mio. kr. Det dækker: Bostøtte (pædagogisk bistand og behandling), praktisk bistand og personlig pleje (hjemmehjælp), madservice, plejecentre, hjemmesygepleje, borgerstyret personlig assistance

6 (borgeren er selv arbejdsgiver for de hjælpere han eller hun har ansat), afløsning og aflastning for nære pårørende samt kontaktperson og ledsagerordninger. Generelt for alle indsatsområderne gælder at de ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Gruppen af borgere, der modtager hjælp via disse indsatsområder er meget forskelligartet og dækker alt fra borgere, der har massiv behov for pleje hele døgnet til borgere, der med meget lidt støtte klarer sig selv. Der fokuseres på borgerens og familiens ressourcer, når der skal vurderes, hvor meget hjælp der kan ydes. Al hjælp er visiteret og tilrettelagt sådan, at den i videst mulig omfang støtter borgeren i at komme til at klare sig selv bedst muligt uanset tilstand. Nogle af opgaverne kan udføres af eksterne leverandører. Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør til opgaverne praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Der er medio 2015 godkendt 8 eksterne leverandører. Beboere i plejecentrene er ikke omfattet af denne ordning. Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp: Fritvalg Fritvalg - I alt Antal borgere Visiterede timer/uge Heraf private leverandører Antal borgere Visiterede timer/uge Heraf kommunal leverandør Antal borgere Visiterede timer/uge Antal borgere i Fritvalg er fra 2011 til 2015 vokset med godt 2 %, samtidig er visiterede timer faldet med 1 %. I 2011 fik borgeren i gennemsnit 3,4 timer visiteret pr. uge, og nu i 2015 er dette faldet marginalt til 3,3 timer pr. uge. Udviklingen hos de to typer leverandører er dog gået i hver sin retning, som det fremgår af tabellen ovenfor. I den private del af området er stigningen i antal borgere oppe på godt 40 %, og visiterede timer stiger med ca. 160 % i løbet af de 5 år. For kommunen som leverandør er antal borgere faldet med 10 %, og samtidig er visiterede timer faldet med 8 %. Siden april 2013 har alle nye borgere gennemgået et rehabiliteringsforløb, og sammenholdes udviklingen i Fritvalg med udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 65+ på over 13 %, tyder et på at dette projekt har spillet en meget vigtig rolle i at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv i endnu længere tid.

7 og 95 Tilskud til selv at ansætte Antal borgere Visiterede timer/uge del af BPA-ordning Antal borgere Tilskud til selv at ansætte kan være som 94, at den berettigede til hjælp og pleje selv kan udpege en person til at udføre opgaven, Kommunalbestyrelsen skal godkende personen. Tilskud efter 95 bliver udbetalt til personen, der har behov for 83 hjælp og pleje, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. Der er pr. juni modtagere af 96, hvoraf der er tilskud til 1 tilbud fra Region Syd på grund af respiratorbrug. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger kr. incl. tilskud fra Region Syd. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes via Støttecenter Hornsyld, Ungeindsatsen, i egne bofællesskaber eller ved køb at bistand i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Støttecenter Hornsyld (Fønix) yder støtten til hjemmeboende borgere. Ungeindsatsen fortrinsvis til borgere med et tilbud på Egehøjvej, Daugaard. Beboere på egne bofællesskaber får støtte fra personale ansat på de enkelte bofællesskaber. Der er 9 bofællesskaber: 2 i Hornsyld, 1 i Lindved, 2 i Uldum, 1 i Juelsminde, 3 i Hedensted. Der er igangsat et nyt bofællesskab på Bygmarken i Hedensted. Sygepleje ude og på centrene: Sygepleje Ude og på centre Antal borgere Data er trukket for juli måned alle år. Antal borgere der har modtaget forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøg Antal borgere

8 Rehabiliteringsprojekt: Antal borger- henvendelser og fordeling: Borgerhenvendelser og fordeling 2013 Apr-Dec halvår Antal borgere vurderet Andel borgere i rehabiliteringsteamet 68 % 61 % 56 % Andel borgere til frit valg (hjemmehjælp) 31 % 37 % 43 % Andel borgere med afslag 1 % 2 % 1 % Graden af selvhjulpenhed målt i procent efter forløb i rehabiliteringsteamet: Grad af selvhjulpenhed i % pct. selvhjulpne 60 % 60 % 54 % pct. selvhjulpne 13 % 13 % 21 % 1 49 pct. selvhjulpne 4 % 10 % 10 % 0 pct. 22 % 17 % 15 % Der laves inden start en vurdering af hvilken hjælp borgerne ville have fået visiteret, hvis borgeren ikke havde deltaget i rehabiliteringsforløbet. Dette holdes efter afsluttet forløb op mod den hjælp, der bevilges efter rehabiliteringsindsatsen, og giver graden af selvhjulpenhed. Aktivitet og beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. Henvender sig til borgere der via dette tilbud får socialt samvær, og som derved forebygger ensomhed og hvad deraf følger. Aktiviteterne foregår oftest på plejecentrene og administreres af frivillige. Der er ingen visitation. Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix, Hornsyld, Klub 88 Løsning og Egespring Uldum. Tilbuddet i Egespring er dog alene for Egesprings beboere. Derudover købes tilbud til aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud. Daghjem og aflastning Visiteret tilbud, som har til formål at aflaste ægtefæller eller pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse. Desuden tilbydes midlertidig aflastningsophold til personer med særlig behov for ekstra omsorg og pleje i en begrænset periode. Botilbud Midlertidige botilbud Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

9 Der er i løbet af 2013 og 2014 oprettet 4 enkeltmandsprojekter efter 107 midlertidigt botilbud i eget regi. Ellers bliver tilbuddene købt i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Længerevarende botilbud Botilbud af længerevarende karakter herunder personlig hjælp, støtte, pleje, omsorg mv. samt tilbud af behandlingsmæssig karakter som ydes i forbindelse med tilbuddet. Tilbuddene i Social Omsorg gælder personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og alle tilbud købes i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Omregnet til helårsbrugere Længerevarende botilbud 108 i andre kommuner, regioner og private tilbud Midlertidigt botilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud Regnskab 2014 Budget 2015 Budget ,74 37,83 39,00 30,75 35,00 42,00 Hjælpemidler I Hedensted Kommune ønsker vi at give hjælp og rådgivning, så vore borgere i videst muligt omfang kan tage ansvar for eget liv og klare sig selv bedst muligt. Derfor kan du eller dit barn, hvis I har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ansøge Hedensted Kommune om bevilling af hjælpemidler. Hedensted Kommune yder støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, kan lette dagligdagen i dit hjem eller er nødvendigt i dit arbejdsliv. Der findes flere former for hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler Det er især standardiserede hjælpemidler som f.eks. senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole m.v. Disse hjælpemidler skal du levere tilbage til kommunen efter endt brug. Hjælpemidlerne er på Hedensted Kommunes centrale hjælpemiddeldepot på Skolegade i Løsning. På hjælpemiddeldepotet er lagerstyring og logistik optimeret over de senere år, hvilket har medført en meget højere udnyttelsesgrad af hjælpemidlerne. Personlige hjælpemidler Her er der hovedsageligt tale om individuelt fremstillede hjælpemidler, som f.eks. handicapbiler, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, diabetesmaterialer m.v. Forbrugsgoder

10 Et forbrugsgode omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. I Hedensted Kommune forventer vi i 2016 at få følgende aktiviteter og udgifter Antal visiterede Udgifter i mio. kr. Tekniske hjælpemidler Kørestole og kørestolstilbehør 116 1,8 Stole og tilbehør 49 0,2 Cykler og knallerter 55 0,2 Forflytningsredskaber 140 0,3 Stå og gangredskaber 80 0,2 Senge og sengetilbehør 75 0,4 Toilet- og badehjælpemidler 80 0,3 Personlige hjælpemidler Støtte til køb af og reparation af handicapbiler 64 3,9 Optiske synshjælpemidler 106 0,3 Arm- og benproteser 27 1,0 Ortopædiske hjælpemidler 828 2,9 Inkontinens- og stomihjælpemidler ,4 Diabeteshjælpemidler 925 2,6 Andre hjælpemidler 195 0,5 Hjælp til boligindretning 67 1,9 Forbrugsgoder IT-hjælpemidler 25 0,1 Andre forbrugsgoder 26 0,1 Træning I Hedensted Kommune ønsker vi et målrettet samarbejde med dig om det gode hverdagsliv. Vi vil sammen med dig, og med fokus på dine ressourcer og muligheder, lave mål for din træning, så du bliver i stand til at klare dig selv bedst muligt. Du kan få træning i følgende situationer: Genoptræning efter sygehusindlæggelse Hvis du har været indlagt på et sygehus og har brug for genoptræning, skal sygehuset tage stilling til, om det skal være det, man kalder specialiseret genoptræning på et sygehus, eller almindelig genoptræning som hovedsageligt foregår i kommunen, i Sundhedshuset på Ny Skolegade 10, Løsning. Genoptræning efter længere tids sygdom uden indlæggelse Hvis du ikke har været indlagt, men får brug for genoptræning efter for eksempel et fald eller længere tids sygdom, kan kommunen tilbyde dig genoptræning. Vedligeholdende træning Hvis du er varig svækket, kan kommunen tilbyde dig vedligeholdelsestræning, med det formål at undgå eller forhale funktionstab, så du kan klare dig selv længst muligt.

11 Børnetræning Har dit barn nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan kommunen tilbyde dit barn motorisk træning, med henblik på en mere velfungerende hverdag for dit barn. Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er for dig, der har betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, men som med den rette indsats kan genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv på trods af sygdom eller svækkelse. Vi sætter her fokus på dine ressourcer og de muligheder, som du indeholder, og laver sammen nogle mål og en plan for din hverdagsrehabilitering. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje For dig der bor i en plejebolig på et plejecenter, vil vi i samarbejde mellem dig og personalet styrke dine færdigheder, og give dig tid og ro til at løse flest mulige opgaver selv, med den støtte der er nødvendig. Vi vil hjælpe dig til at deltage i aktiviteter som kan øge din livskvalitet. Vederlagsfri fysioterapi Til dig der har et varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligeholdelsestræning for at bare funktionsniveauet, kan der gives vederlagsfri fysioterapi. Denne træning kan du få hos privatpraktiserende klinikker, der har overenskomst med sygesikringen (ydernummer). I Hedensted Kommune forventer vi i 2016 at få følgende aktiviteter og udgifter Genoptræningsbesøg Udgifter i mio. kr. Specialiseret genoptræning ,7 Almindelig genoptræning ,9 Genoptræning uden indlæggelse samt vedligeholdende ,5 træning Børnetræning ,7 Hverdagsrehabilitering Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 8,3 Vederlagsfri fysioterapi 9,3 Forebyggelse I en tid, hvor flere og flere lider af overvægt, får hjerte-kar sygdomme, diabetes 2, rygerlunger og andre livsstilsrelaterede sygdomme, er det vigtigt med en målrettet forebyggelse af folkesygdomme og sundhedsfremme i almindelighed. I Hedensted Kommune laver vi Borgerrettet forebyggelse, Patientrettet forebyggelse samt Forebyggende hjemmebesøg. Vi arbejder på at skabe rammer, så du med støtte fra os, selv kan tage ansvar for din egen sundhed og trivsel.

12 Borgerrettet forebyggelse I Hedensted Kommune arbejder vi på at leve op til de faglige anbefalinger som Sundhedsstyrelsen beskriver på væsentlige risikofaktorområder. De væsentlige risikofaktorområder er beskrevet i Forebyggelsespakker og vedrører områderne: Alkohol - Fysisk aktivitet Hygiejne - Indeklima i skoler - Mad og måltider - Mental sundhed Overvægt - Seksuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak. I Hedensted Kommune har vi et stort forebyggelsespotentiale. I nedenstående ses at de årige i Hedensted Kommune generelt har en dårligere sundhed end gennemsnittet i Region Midtjylland. Desuden ses at andelen af borgere i Hedensted Kommune der har en usund livsstil i mindre grad er interesseret i at ændre deres usunde vaner, end gennemsnittet i Region Midtjylland. Sundhedsadfærd og ændringsparathed hos personer på år i Hedensted Kommune i 2013 Hedensted Kommune Region Midt Antal personer Andel i procent Andel i procent Andel af dagligrygere % 18 % Andel af dagligrygere, der gerne vil have hjælp til at holde op med at ryge % 42 % Andel, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse % 7 % Andel af personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse, som gerne vil nedsætte deres forbrug % 32 % Andel der er fysisk inaktive % 18 % Andel af personer der er fysisk inaktive, som gerne vil være mere aktive % 78 % Andel der har et usundt kostmønster % 12 % Andel af personer der gerne vil spise sundt % 53 % Andel moderat overvægtige (BMI mellem 25 og 30) % 36 % Andel moderat overvægtige som gerne vil tabe sig % 22 % Andel svært overvægtige (BMI over 30) % 16 % Andel svært overvægtige som gerne vil tabe sig % 55 % Andel der har et højt stressniveau % 24 % Kilde: Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Har du lyst til at forbedre din sundhed, og har du brug for hjælp og støtte i en kortere periode, så har Hedensted Kommune følgende tilbud: Motionshold Kosttilbud Tilbud til ledige og sygemeldte Overvægtige børn og unge Gruppeforløb for borgere med angstlidelser - Rygestop Stress og Depression Lær at tackle angst og depression. På vores hjemmeside kan du læse nærmere om tilbuddene.

13 Patientrettet forebyggelse Hedensted Kommune har indgået en sundhedsaftale med Region Midtjylland, hvor vi forpligter os til at bidrage til at sikre at du som patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Hvis du har lungesygdommen KOL, er i risiko for at få sukkersyge eller har sukkersyge (type II diabetes), har forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe, kræft, kroniske smerter eller kronisk sygdom, så har vi et tilbud til dig. Vi tilbyder kurser, hvor du hører om sygdommen, årsager, symptomer, behandling, egenkontrol af din sygdom samt følgetilstand. Du får viden om sund ernæring, herunder indkøb og praktisk madlavning. Du prøver forskellige former for motion, der kan motivere dig til at forsætte med motionen efter dit kursus er slut. Du skal have en henvisning fra dig læge eller sygehus for at kunne deltage på kurset. På vores hjemmeside kan du læse nærmere om kurserne. Forebyggende hjemmebesøg I Hedensted Kommune ønsker vi, at vore ældre borgere kan bevare deres fysiske og psykiske funktionsniveau, og dermed fastholde et uafhængigt liv, så længe som muligt. Er du fyldt 75 år, tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg. En gang om året skriver vi til dig og tilbyder dig et besøg. Hvis du ønsker at tage i mod tilbuddet, vil vi komme og snakke med dig om hvad der er vigtigt for din sundhed og forebyggelse af sygdom. Du vil få råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som vil kunne øge din tryghed og trivsel. Aktivitetsbestemt medfinansiering Hvis du bliver indlagt på et sygehus, har ambulante besøg eller går til læge, tandlæge m.v., så betaler Hedensted Kommune en andel af udgifterne hertil. Dette er vi forpligtet til i henhold til Sundhedsloven. Årsagen hertil er at tilskynde kommunerne til en effektiv kommunal forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet på tværs af kommunale fagområder samt at styrke det forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Hedensted Kommunes borgere anvender i stigende grad sygehuse i Region Midtjylland. Hedensted Kommune betaler i henhold til nedenstående takster:

14 Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15 priser Stationær behandling 34 pct. af DRG-taksten1. Max kr. pr. indlæggelse Somatisk aktivitet på private og Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-taksten 2. Max kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. offentlige sygehuse Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks kr. pr. Stationær behandling Psykiatrisk aktivitet indlæggelse på private og Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst offentlige sygehuse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i praksissektoren Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af honorar. Maks kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) Udgifterne til medfinansiering fordeler sig på følgende aldersgrupperinger: Hedensted Kommunes udgifter til medfinansiering i årige årige årige 80+ årige I alt Antal personer Somatik pr. person Psykiatri pr. person Sygesikring pr. person Hedensted Kommune ønsker at vore borgere i videst muligt omfang forebygger sygdom og hvor det er muligt bliver plejet og behandlet i kommunen. Vi følger derfor løbende udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering med henblik på læring og optimering Diagnoser som hovedsageligt vedrører Regnskab 2014 i mio. kr. Forventet regnskab 2015 i mio. kr. Budget 2016 I mio. kr. Svangerskab, fødsel og medfødte lidelser 12,7 12,7 12,7 Rusmidler 0,8 0,8 0,8 Psykiatri 2,6 2,6 2,6 Potentielt livstruende kroniske sygdomme 23,5 24,1 24,1 Ikke livstruende kroniske sygdomme 10,7 10,4 10,4 Forebyggelige sygdomme 9,7 10,4 10,4 Øvrige sygdomme 84,8 85,3 85,3 1 Patientbehandlingerne er opdelt i DiagnoseRelateredeGrupper. Omkostningerne ved disse behandlinger er beregnet og ud fra disse er der lavet gennemsnitstakster for ressourcetrækket ved behandling af patienterne i de enkelte DRGgrupper. 2 Er en gruppering af somatiske ambulante patienter.

15 Hedensted Kommune betaler ca. 35 mio. kr. årligt i medfinansiering for vore borgere som har en eller flere kroniske lidelser, hvoraf hovedparten er potentielt livstruende. Forekomsten af kroniske sygdomme hos personer på år i Hedensted Kommune i 2013 Hedensted Kommune Region Midt Antal personer Andel i procent Andel i procent Potentielt livstruende kroniske sygdomme Forhøjet blodtryk Hjertekrampe 500 1,7 1,7 Blodprop i hjertet 400 1,3 1,2 Hjerneblødning, blodprop i hjernen 300 1,2 1,4 Sukkersyge Kræft 700 2,3 2,9 Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (KOL) Ikke livstruende kroniske sygdomme Astma Allergi Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed 800 2,9 4 Diskusprolaps, rygsygdom Psykiske lidelser (moderat) Psykiske lidelser (svær) Migræne, hyppig hovedpine Tinnitus Grå stær Kilde: Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Øvrige Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Løn til borgere der passer et familiemedlem med handicap, alvorlig sygdom eller som ønsker at dø i eget hjem. Forbruget har været konstant siden Boliger Tilbud til dig, der har brug for en bolig, hvor der er taget hensyn til din fysiske og eller psykiske tilstand (der visiteres til disse boliger). Hedensted Kommune kan visitere til 357 plejeboliger og 375 ældreboliger. Behovet for sidstnævnte er faldet betydeligt, derfor overvejer vi, hvad der kan gøres for at bringe antallet af ældreboliger ned.

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Sundhed og Ældre, maj 2012

Sundhed og Ældre, maj 2012 Sundhed & Ældre - Udvalgte nøgletal Sundhed og Ældre, maj 212 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 Resume 3 1. Hjemmehjælp 4 1.1. Hjemmehjælp fordelt på privat og kommunal leverandør

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt.

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt. - KVS - Rehabiliteringsophold SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Hører til journalnummer: 7.36.00-P3--5 Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold Lovgrundlag: Hvilke behov skal ydelsen dække: Hvad er formålet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet

Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet Spørgsmål Hvordan kan regioner og kommuner tænkes at bruge QALY scorer som prioriterings-,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013

Regions-MEDudvalget. Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 Regions-MEDudvalget Hvordan har du det? Sundhedsudfordringer i Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen 21. juni 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Hvordan har du det?

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere