Udvalget for Social Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Social Omsorg"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social Omsorg Steen Dall-Hansen Steen Dall-Hansen er sekretær for Udvalget for Social Omsorg og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Social Omsorg.

2 Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, så det enkelte menneske løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Målgruppen vil typisk være ældre og voksne handicappede. Forudsætninger Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset omfang kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livskvalitet. Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden. Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv bedst muligt. Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne. Demografi Primo året årige årige årige årige årige årige årige årige Total Kilde: Danmarks Statistik, maj 2015.

3 51.000_ _ _ _ _ _ _ _ _ Befolkningsudvikling årige Total Som det også fremgår at grafen, ligger det totale antal indbyggere næsten konstant på niveauet omkring Og da den yngre aldersgruppe under 65 år ser ud til at falde frem i hele den viste periode, er det gruppen 65+ årige der må stige. Således er der primo 2011 godt ældre, som stiger til godt i slutningen af I år 2021 vil antallet af ældre være omkring For at kunne undersøge udviklingen nærmere, er der i næste graf sket en opdeling af den ældre del af befolkningen i to aldersgrupper, en med årige og en med 80+ årige. Samtidig dækker perioden nu årene 2011 til 2040.

4 10.000_ 9.000_ 8.000_ 7.000_ 6.000_ 5.000_ 4.000_ 3.000_ 2.000_ 1.000_ -??_ Udvikling - Ældre borgere årige 80 + årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Begge grupperinger stiger kraftigt frem mod år Den yngre del af de ældre udgør den største gruppe, og stigningen er over perioden på ca. 65 %. Den ældste gruppe forventes at stige fra knap 2000 i 2011 til ca i 2040 eller med ca. 130 %. Budgetpræsentation Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2016 netto 646,7 mio. kr. (i prisniveau). Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2015 tilført 14,3 mio. kr., heraf 8,3 mio. kr. til ældremilliarden, 0,9 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, 3,2 mio. kr. til 3 nye døgntilbud og 1,9 mio. kr. til overførsel af handleforpligtelse og udgift til 5 unge fra Læring. Det beregnede budget for Social Omsorg for 2016 overstiger den tildelte budgetramme med 43,39 mio. kr. I beløbet indgår bidrag til Reduktion og Tilpasning for 2015 på 11,2 mio. Kr. og det yderligere bidrag for 2016 på 2,2 mio. kr. Der er ikke taget stilling til hvordan denne overskridelse skal finansieres. Den negative pulje er fratrukket i Hjælp i borgerens eget hjem. Reduktion og tilpasning I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 var der behov for at reducere og tilpasse driftsudgifterne for 2016 med yderligere 8,2 mio. kr. udover i alt 37,6 mio. kr. i for at skabe det ønskede råderum på 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. Udvalgets yderligere andel udgør i kr., som endnu ikke udmøntet, men er fratrukket udvalgets budgetramme.

5 Geninvesteringspuljen Fra 2016 iværksættes en Geninvesteringspulje, der på årsbasis udgør 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set medfører geninvesteringer på 17,5 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør på årsbasis kr. Hensigten med Geninvesteringspuljen er indenfor hvert enkelt udvalg at kanalisere midler i retning af aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne i Strategi 2016 Øget vækst Fokus på kerneydelserne Råderum for innovation Udvalgene tilrettelægger selv arbejdet, men skal inden 31. december 2015 beslutte, hvordan udvalgets andel af pulje på 1 % af serviceudgifterne skal skabes. Udvalgene har frist til 1. juli 2016 med at lade ændringer træde i kraft samt beslutte sig for geninvesteringen. I nedenstående diagram vises, hvordan 646,7 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. Budget 2016 (15-priser) i kr Hjælp i borgerens eget hjem Aktivitet og beskæftigelse Botilbud Hjælpemidler Træning Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige Formål og budgetforudsætninger Hjælp i borgerens hjem Over halvdelen af udvalgets budgetområde bruges på hjælp i borgerens hjem i alt ca. 372,6 mio. kr. og i alt 359,2 mio. kr. efter Reduktion og tilpasning på tilsammen 13,4 mio. kr. Det dækker: Bostøtte (pædagogisk bistand og behandling), praktisk bistand og personlig pleje (hjemmehjælp), madservice, plejecentre, hjemmesygepleje, borgerstyret personlig assistance

6 (borgeren er selv arbejdsgiver for de hjælpere han eller hun har ansat), afløsning og aflastning for nære pårørende samt kontaktperson og ledsagerordninger. Generelt for alle indsatsområderne gælder at de ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Gruppen af borgere, der modtager hjælp via disse indsatsområder er meget forskelligartet og dækker alt fra borgere, der har massiv behov for pleje hele døgnet til borgere, der med meget lidt støtte klarer sig selv. Der fokuseres på borgerens og familiens ressourcer, når der skal vurderes, hvor meget hjælp der kan ydes. Al hjælp er visiteret og tilrettelagt sådan, at den i videst mulig omfang støtter borgeren i at komme til at klare sig selv bedst muligt uanset tilstand. Nogle af opgaverne kan udføres af eksterne leverandører. Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør til opgaverne praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Der er medio 2015 godkendt 8 eksterne leverandører. Beboere i plejecentrene er ikke omfattet af denne ordning. Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp: Fritvalg Fritvalg - I alt Antal borgere Visiterede timer/uge Heraf private leverandører Antal borgere Visiterede timer/uge Heraf kommunal leverandør Antal borgere Visiterede timer/uge Antal borgere i Fritvalg er fra 2011 til 2015 vokset med godt 2 %, samtidig er visiterede timer faldet med 1 %. I 2011 fik borgeren i gennemsnit 3,4 timer visiteret pr. uge, og nu i 2015 er dette faldet marginalt til 3,3 timer pr. uge. Udviklingen hos de to typer leverandører er dog gået i hver sin retning, som det fremgår af tabellen ovenfor. I den private del af området er stigningen i antal borgere oppe på godt 40 %, og visiterede timer stiger med ca. 160 % i løbet af de 5 år. For kommunen som leverandør er antal borgere faldet med 10 %, og samtidig er visiterede timer faldet med 8 %. Siden april 2013 har alle nye borgere gennemgået et rehabiliteringsforløb, og sammenholdes udviklingen i Fritvalg med udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 65+ på over 13 %, tyder et på at dette projekt har spillet en meget vigtig rolle i at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv i endnu længere tid.

7 og 95 Tilskud til selv at ansætte Antal borgere Visiterede timer/uge del af BPA-ordning Antal borgere Tilskud til selv at ansætte kan være som 94, at den berettigede til hjælp og pleje selv kan udpege en person til at udføre opgaven, Kommunalbestyrelsen skal godkende personen. Tilskud efter 95 bliver udbetalt til personen, der har behov for 83 hjælp og pleje, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. Der er pr. juni modtagere af 96, hvoraf der er tilskud til 1 tilbud fra Region Syd på grund af respiratorbrug. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger kr. incl. tilskud fra Region Syd. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes via Støttecenter Hornsyld, Ungeindsatsen, i egne bofællesskaber eller ved køb at bistand i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Støttecenter Hornsyld (Fønix) yder støtten til hjemmeboende borgere. Ungeindsatsen fortrinsvis til borgere med et tilbud på Egehøjvej, Daugaard. Beboere på egne bofællesskaber får støtte fra personale ansat på de enkelte bofællesskaber. Der er 9 bofællesskaber: 2 i Hornsyld, 1 i Lindved, 2 i Uldum, 1 i Juelsminde, 3 i Hedensted. Der er igangsat et nyt bofællesskab på Bygmarken i Hedensted. Sygepleje ude og på centrene: Sygepleje Ude og på centre Antal borgere Data er trukket for juli måned alle år. Antal borgere der har modtaget forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøg Antal borgere

8 Rehabiliteringsprojekt: Antal borger- henvendelser og fordeling: Borgerhenvendelser og fordeling 2013 Apr-Dec halvår Antal borgere vurderet Andel borgere i rehabiliteringsteamet 68 % 61 % 56 % Andel borgere til frit valg (hjemmehjælp) 31 % 37 % 43 % Andel borgere med afslag 1 % 2 % 1 % Graden af selvhjulpenhed målt i procent efter forløb i rehabiliteringsteamet: Grad af selvhjulpenhed i % pct. selvhjulpne 60 % 60 % 54 % pct. selvhjulpne 13 % 13 % 21 % 1 49 pct. selvhjulpne 4 % 10 % 10 % 0 pct. 22 % 17 % 15 % Der laves inden start en vurdering af hvilken hjælp borgerne ville have fået visiteret, hvis borgeren ikke havde deltaget i rehabiliteringsforløbet. Dette holdes efter afsluttet forløb op mod den hjælp, der bevilges efter rehabiliteringsindsatsen, og giver graden af selvhjulpenhed. Aktivitet og beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. Henvender sig til borgere der via dette tilbud får socialt samvær, og som derved forebygger ensomhed og hvad deraf følger. Aktiviteterne foregår oftest på plejecentrene og administreres af frivillige. Der er ingen visitation. Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix, Hornsyld, Klub 88 Løsning og Egespring Uldum. Tilbuddet i Egespring er dog alene for Egesprings beboere. Derudover købes tilbud til aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud. Daghjem og aflastning Visiteret tilbud, som har til formål at aflaste ægtefæller eller pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse. Desuden tilbydes midlertidig aflastningsophold til personer med særlig behov for ekstra omsorg og pleje i en begrænset periode. Botilbud Midlertidige botilbud Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

9 Der er i løbet af 2013 og 2014 oprettet 4 enkeltmandsprojekter efter 107 midlertidigt botilbud i eget regi. Ellers bliver tilbuddene købt i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Længerevarende botilbud Botilbud af længerevarende karakter herunder personlig hjælp, støtte, pleje, omsorg mv. samt tilbud af behandlingsmæssig karakter som ydes i forbindelse med tilbuddet. Tilbuddene i Social Omsorg gælder personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og alle tilbud købes i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Omregnet til helårsbrugere Længerevarende botilbud 108 i andre kommuner, regioner og private tilbud Midlertidigt botilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud Regnskab 2014 Budget 2015 Budget ,74 37,83 39,00 30,75 35,00 42,00 Hjælpemidler I Hedensted Kommune ønsker vi at give hjælp og rådgivning, så vore borgere i videst muligt omfang kan tage ansvar for eget liv og klare sig selv bedst muligt. Derfor kan du eller dit barn, hvis I har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ansøge Hedensted Kommune om bevilling af hjælpemidler. Hedensted Kommune yder støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, kan lette dagligdagen i dit hjem eller er nødvendigt i dit arbejdsliv. Der findes flere former for hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler Det er især standardiserede hjælpemidler som f.eks. senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole m.v. Disse hjælpemidler skal du levere tilbage til kommunen efter endt brug. Hjælpemidlerne er på Hedensted Kommunes centrale hjælpemiddeldepot på Skolegade i Løsning. På hjælpemiddeldepotet er lagerstyring og logistik optimeret over de senere år, hvilket har medført en meget højere udnyttelsesgrad af hjælpemidlerne. Personlige hjælpemidler Her er der hovedsageligt tale om individuelt fremstillede hjælpemidler, som f.eks. handicapbiler, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, diabetesmaterialer m.v. Forbrugsgoder

10 Et forbrugsgode omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. I Hedensted Kommune forventer vi i 2016 at få følgende aktiviteter og udgifter Antal visiterede Udgifter i mio. kr. Tekniske hjælpemidler Kørestole og kørestolstilbehør 116 1,8 Stole og tilbehør 49 0,2 Cykler og knallerter 55 0,2 Forflytningsredskaber 140 0,3 Stå og gangredskaber 80 0,2 Senge og sengetilbehør 75 0,4 Toilet- og badehjælpemidler 80 0,3 Personlige hjælpemidler Støtte til køb af og reparation af handicapbiler 64 3,9 Optiske synshjælpemidler 106 0,3 Arm- og benproteser 27 1,0 Ortopædiske hjælpemidler 828 2,9 Inkontinens- og stomihjælpemidler ,4 Diabeteshjælpemidler 925 2,6 Andre hjælpemidler 195 0,5 Hjælp til boligindretning 67 1,9 Forbrugsgoder IT-hjælpemidler 25 0,1 Andre forbrugsgoder 26 0,1 Træning I Hedensted Kommune ønsker vi et målrettet samarbejde med dig om det gode hverdagsliv. Vi vil sammen med dig, og med fokus på dine ressourcer og muligheder, lave mål for din træning, så du bliver i stand til at klare dig selv bedst muligt. Du kan få træning i følgende situationer: Genoptræning efter sygehusindlæggelse Hvis du har været indlagt på et sygehus og har brug for genoptræning, skal sygehuset tage stilling til, om det skal være det, man kalder specialiseret genoptræning på et sygehus, eller almindelig genoptræning som hovedsageligt foregår i kommunen, i Sundhedshuset på Ny Skolegade 10, Løsning. Genoptræning efter længere tids sygdom uden indlæggelse Hvis du ikke har været indlagt, men får brug for genoptræning efter for eksempel et fald eller længere tids sygdom, kan kommunen tilbyde dig genoptræning. Vedligeholdende træning Hvis du er varig svækket, kan kommunen tilbyde dig vedligeholdelsestræning, med det formål at undgå eller forhale funktionstab, så du kan klare dig selv længst muligt.

11 Børnetræning Har dit barn nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan kommunen tilbyde dit barn motorisk træning, med henblik på en mere velfungerende hverdag for dit barn. Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er for dig, der har betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, men som med den rette indsats kan genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv på trods af sygdom eller svækkelse. Vi sætter her fokus på dine ressourcer og de muligheder, som du indeholder, og laver sammen nogle mål og en plan for din hverdagsrehabilitering. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje For dig der bor i en plejebolig på et plejecenter, vil vi i samarbejde mellem dig og personalet styrke dine færdigheder, og give dig tid og ro til at løse flest mulige opgaver selv, med den støtte der er nødvendig. Vi vil hjælpe dig til at deltage i aktiviteter som kan øge din livskvalitet. Vederlagsfri fysioterapi Til dig der har et varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligeholdelsestræning for at bare funktionsniveauet, kan der gives vederlagsfri fysioterapi. Denne træning kan du få hos privatpraktiserende klinikker, der har overenskomst med sygesikringen (ydernummer). I Hedensted Kommune forventer vi i 2016 at få følgende aktiviteter og udgifter Genoptræningsbesøg Udgifter i mio. kr. Specialiseret genoptræning ,7 Almindelig genoptræning ,9 Genoptræning uden indlæggelse samt vedligeholdende ,5 træning Børnetræning ,7 Hverdagsrehabilitering Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 8,3 Vederlagsfri fysioterapi 9,3 Forebyggelse I en tid, hvor flere og flere lider af overvægt, får hjerte-kar sygdomme, diabetes 2, rygerlunger og andre livsstilsrelaterede sygdomme, er det vigtigt med en målrettet forebyggelse af folkesygdomme og sundhedsfremme i almindelighed. I Hedensted Kommune laver vi Borgerrettet forebyggelse, Patientrettet forebyggelse samt Forebyggende hjemmebesøg. Vi arbejder på at skabe rammer, så du med støtte fra os, selv kan tage ansvar for din egen sundhed og trivsel.

12 Borgerrettet forebyggelse I Hedensted Kommune arbejder vi på at leve op til de faglige anbefalinger som Sundhedsstyrelsen beskriver på væsentlige risikofaktorområder. De væsentlige risikofaktorområder er beskrevet i Forebyggelsespakker og vedrører områderne: Alkohol - Fysisk aktivitet Hygiejne - Indeklima i skoler - Mad og måltider - Mental sundhed Overvægt - Seksuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak. I Hedensted Kommune har vi et stort forebyggelsespotentiale. I nedenstående ses at de årige i Hedensted Kommune generelt har en dårligere sundhed end gennemsnittet i Region Midtjylland. Desuden ses at andelen af borgere i Hedensted Kommune der har en usund livsstil i mindre grad er interesseret i at ændre deres usunde vaner, end gennemsnittet i Region Midtjylland. Sundhedsadfærd og ændringsparathed hos personer på år i Hedensted Kommune i 2013 Hedensted Kommune Region Midt Antal personer Andel i procent Andel i procent Andel af dagligrygere % 18 % Andel af dagligrygere, der gerne vil have hjælp til at holde op med at ryge % 42 % Andel, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse % 7 % Andel af personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse, som gerne vil nedsætte deres forbrug % 32 % Andel der er fysisk inaktive % 18 % Andel af personer der er fysisk inaktive, som gerne vil være mere aktive % 78 % Andel der har et usundt kostmønster % 12 % Andel af personer der gerne vil spise sundt % 53 % Andel moderat overvægtige (BMI mellem 25 og 30) % 36 % Andel moderat overvægtige som gerne vil tabe sig % 22 % Andel svært overvægtige (BMI over 30) % 16 % Andel svært overvægtige som gerne vil tabe sig % 55 % Andel der har et højt stressniveau % 24 % Kilde: Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Har du lyst til at forbedre din sundhed, og har du brug for hjælp og støtte i en kortere periode, så har Hedensted Kommune følgende tilbud: Motionshold Kosttilbud Tilbud til ledige og sygemeldte Overvægtige børn og unge Gruppeforløb for borgere med angstlidelser - Rygestop Stress og Depression Lær at tackle angst og depression. På vores hjemmeside kan du læse nærmere om tilbuddene.

13 Patientrettet forebyggelse Hedensted Kommune har indgået en sundhedsaftale med Region Midtjylland, hvor vi forpligter os til at bidrage til at sikre at du som patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Hvis du har lungesygdommen KOL, er i risiko for at få sukkersyge eller har sukkersyge (type II diabetes), har forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe, kræft, kroniske smerter eller kronisk sygdom, så har vi et tilbud til dig. Vi tilbyder kurser, hvor du hører om sygdommen, årsager, symptomer, behandling, egenkontrol af din sygdom samt følgetilstand. Du får viden om sund ernæring, herunder indkøb og praktisk madlavning. Du prøver forskellige former for motion, der kan motivere dig til at forsætte med motionen efter dit kursus er slut. Du skal have en henvisning fra dig læge eller sygehus for at kunne deltage på kurset. På vores hjemmeside kan du læse nærmere om kurserne. Forebyggende hjemmebesøg I Hedensted Kommune ønsker vi, at vore ældre borgere kan bevare deres fysiske og psykiske funktionsniveau, og dermed fastholde et uafhængigt liv, så længe som muligt. Er du fyldt 75 år, tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg. En gang om året skriver vi til dig og tilbyder dig et besøg. Hvis du ønsker at tage i mod tilbuddet, vil vi komme og snakke med dig om hvad der er vigtigt for din sundhed og forebyggelse af sygdom. Du vil få råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som vil kunne øge din tryghed og trivsel. Aktivitetsbestemt medfinansiering Hvis du bliver indlagt på et sygehus, har ambulante besøg eller går til læge, tandlæge m.v., så betaler Hedensted Kommune en andel af udgifterne hertil. Dette er vi forpligtet til i henhold til Sundhedsloven. Årsagen hertil er at tilskynde kommunerne til en effektiv kommunal forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet på tværs af kommunale fagområder samt at styrke det forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Hedensted Kommunes borgere anvender i stigende grad sygehuse i Region Midtjylland. Hedensted Kommune betaler i henhold til nedenstående takster:

14 Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15 priser Stationær behandling 34 pct. af DRG-taksten1. Max kr. pr. indlæggelse Somatisk aktivitet på private og Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-taksten 2. Max kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. offentlige sygehuse Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks kr. pr. Stationær behandling Psykiatrisk aktivitet indlæggelse på private og Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst offentlige sygehuse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i praksissektoren Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af honorar. Maks kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) Udgifterne til medfinansiering fordeler sig på følgende aldersgrupperinger: Hedensted Kommunes udgifter til medfinansiering i årige årige årige 80+ årige I alt Antal personer Somatik pr. person Psykiatri pr. person Sygesikring pr. person Hedensted Kommune ønsker at vore borgere i videst muligt omfang forebygger sygdom og hvor det er muligt bliver plejet og behandlet i kommunen. Vi følger derfor løbende udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering med henblik på læring og optimering Diagnoser som hovedsageligt vedrører Regnskab 2014 i mio. kr. Forventet regnskab 2015 i mio. kr. Budget 2016 I mio. kr. Svangerskab, fødsel og medfødte lidelser 12,7 12,7 12,7 Rusmidler 0,8 0,8 0,8 Psykiatri 2,6 2,6 2,6 Potentielt livstruende kroniske sygdomme 23,5 24,1 24,1 Ikke livstruende kroniske sygdomme 10,7 10,4 10,4 Forebyggelige sygdomme 9,7 10,4 10,4 Øvrige sygdomme 84,8 85,3 85,3 1 Patientbehandlingerne er opdelt i DiagnoseRelateredeGrupper. Omkostningerne ved disse behandlinger er beregnet og ud fra disse er der lavet gennemsnitstakster for ressourcetrækket ved behandling af patienterne i de enkelte DRGgrupper. 2 Er en gruppering af somatiske ambulante patienter.

15 Hedensted Kommune betaler ca. 35 mio. kr. årligt i medfinansiering for vore borgere som har en eller flere kroniske lidelser, hvoraf hovedparten er potentielt livstruende. Forekomsten af kroniske sygdomme hos personer på år i Hedensted Kommune i 2013 Hedensted Kommune Region Midt Antal personer Andel i procent Andel i procent Potentielt livstruende kroniske sygdomme Forhøjet blodtryk Hjertekrampe 500 1,7 1,7 Blodprop i hjertet 400 1,3 1,2 Hjerneblødning, blodprop i hjernen 300 1,2 1,4 Sukkersyge Kræft 700 2,3 2,9 Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (KOL) Ikke livstruende kroniske sygdomme Astma Allergi Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed 800 2,9 4 Diskusprolaps, rygsygdom Psykiske lidelser (moderat) Psykiske lidelser (svær) Migræne, hyppig hovedpine Tinnitus Grå stær Kilde: Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Øvrige Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Løn til borgere der passer et familiemedlem med handicap, alvorlig sygdom eller som ønsker at dø i eget hjem. Forbruget har været konstant siden Boliger Tilbud til dig, der har brug for en bolig, hvor der er taget hensyn til din fysiske og eller psykiske tilstand (der visiteres til disse boliger). Hedensted Kommune kan visitere til 357 plejeboliger og 375 ældreboliger. Behovet for sidstnævnte er faldet betydeligt, derfor overvejer vi, hvad der kan gøres for at bringe antallet af ældreboliger ned.

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere