Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23"

Transkript

1 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6 SOMATIK...7 STATIONÆR SOMATIK...7 AMBULANT SOMATIK...8 GENOPTRÆNING UNDER INDLÆGGELSE...9 PSYKIATRI...10 STATIONÆR PSYKIATRI...10 AMBULANT PSYKIATRI...11 SYGESIKRINGSOMRÅDET (PRAKSISSEKTOREN)...12 ALMEN LÆGEBESØG...13 SPECIALLÆGE...14 FYSIOTERAPI...15 KIROPRAKTOR...16 PSYKOLOGHJÆLP...17 TANDLÆGE...18 FODTERAPI...19 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL FINANSIERING...20 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING...20 PATIENTER INDLAGT PÅ HOSPICE OG FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER...21 OPSAMLING...22 ANBEFALINGER FREMADRETTET...22 BILAG...23 BILAG1: BEREGNING AF AKTIVITETSBESTEMT, KOMMUNAL MEDFINANSIERING /23

3 Indledning Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden strukturreformen den 1. januar Den kommunale medfinansiering udgør omkring 20 % af det offentlige sundhedsbudget. Det er Sundhedsdatastyrelsen, der administrerer opgaven, og hver måned opgøres størrelsen for den kommunale betaling, på baggrund af indberetninger fra regionen, og betalingen opkræves hos kommunerne. Medfinansieringen er aktivitetsbestemt og beregnes som et vist beløb pr. ydelse som leveres af det regionale sundhedsvæsen, jfr. takstblad for kommunal (med)finansiering (se bilag 1). Hvert år reguleres lofterne for den maksimale takst pr. indlæggelse/ydelse på baggrund af den fastsatte regionale pris- og lønfremskrivningsprocent. Derudover er der områder, hvor kommunen finansierer hele udgiften. Det drejer sig om specialiseret genoptræning, indlæggelse på hospice samt udgiften til færdigbehandlede patienter. Formålet med den aktivitetsbestemte medfinansiering/finansiering er at skabe et incitament i kommunerne til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Der er dog bred enighed om, at det kun er i et vist omfang, vi i kommunerne kan påvirke aktiviteten i sundhedsvæsenet. Af samme årsag er den nuværende model blevet evalueret i 2015 og i forlængelse af dette, er det i økonomiaftalen for 2016 aftalt, at fordele og ulemper ved differentieret medfinansiering skal undersøges. En differentieret medfinansiering kunne f.eks. være baseret på aldersgrupper eller udvalgte målgrupper såsom forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser eller ældre medicinske patienter. 3/23

4 Indhold Det efterfølgende indeholder korte beskrivelser og grafiske oversigter over: Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for de 22 kommuner i Region Syddanmark i 2014 og 2015 (opgjort i 2015-priser) samt regions- og landsgennemsnittet for Der indgår en graf for den totale kommunale medfinansiering samt for hvert område. Graferne for den totale kommunale medfinansiering samt for somatik og psykiatri viser udgiften pr. indbygger, mens den for hele praksissektoren viser udgift pr. 100 indbyggere. Tilknyttet de fleste af graferne er desuden en tabel over udviklingen i udskrivninger, besøg eller ydelser samt i nogle tilfælde udviklingen i antal personer/individer. Der indgår ikke data for antal personer og antal ydelser for Det skyldes, at data trækkes i et nyt system (nyt KØS), hvor det ikke vurderes, at det i øjeblikket er muligt at trække pålideligt tal på dette. Der forventes en afklaring på dette i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen i løbet af året. Da der ikke er nye data for 2015 er tabellerne blot medtaget men ikke kommenteret. Kommunal aktivitetsbestemt finansiering pr. 100 indbyggere for specialiseret genoptræning (som udføres ambulant på sygehusene, idet det kræver lægefaglig ekspertise) for de 22 kommuner i Region Syddanmark i 2014 og 2015 (opgjort i 2015-priser) samt regions- og landgennemsnittet for Herudover indgår en tabel over finansiering af hospice-indlæggelser og færdigbehandlede patienter (somatiske og psykiatriske) i årets priser. Data er opgjort pr og alle tal fra 2014 er omregnet til 2015 pris- og lønniveau (prisfremskrivning på 1,7% er anvendt) - dermed er tallene direkte sammenlignelige. Folketallet i Varde Kommunes var pr på , og det er en stigning på 164 borgere fra Andelen af borgere, der er over 65 år, udgør pr i Varde kommune 20.29% (i 2014 udgjorde andelen 19,82%), hvor regionsgennemsnittet er på 19,90% (I 2014 udgjorde andelen 19,51%). 4/23

5 Resume Nedenfor ses en oversigt over den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering i 2014 og Oversigten viser, hvor meget Varde Kommune er afregnet i 2014 (med og uden prisfremskrivning) samt i Beløbene i nedenstående er fra e-sundhed og stemmer ikke overens med regnskabstallene, da der kan være afvigelser i bogføringsår. Område prisfremskrevet 2015 Forskel 2014 til 2015 (ikke prisfremskrevet) Forskel 2014 til 2015 (prisfremskrevet) Somatik stationær Genoptræning stationær Somatik ambulant Somatik samlet Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Psykiatri samlet Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykologhjælp Fodterapeut Tandlæge Sygesikring samlet Færdigbehandlede somatik Færdigbehandlede psykiatri Hospice Færdigbehandlede og hospice samlet Ambulant specialiseret genopt I alt Tabel 1: Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering, 2014 (med og uden prisfremskrivning) og 2015, opgjort for Varde Kommune (KØS) I det efterfølgende gennemgås hvert område for sig, herunder en sammenligning med de øvrige kommuner i regionen. 5/23

6 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Af figur 1 ses, at Varde Kommune fra 2014 til 2015 har haft et fald i den totale kommunale medfinansiering. Varde Kommune er en af de kommuner i Region Syd med de laveste udgifter pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsvæsenet, og ligger ligeledes under landsgennemsnittet. Tilbage i 2012 havde Varde Kommune de laveste udgifter i Region Syd, men ligger nu væsentligt over kommuner som Vejle og Odense. Der har været fald i 19 ud af regionens 22 kommuner. Den samlede udgift til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering var i 2015 på 174 mio. kr. hvilket er et markant fald ift. 2014, hvor den var på 181 mio. kr. (pl-fremskrevet). Figur 1: Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, totalt set i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) 6/23

7 Somatik Den samlede udgift for somatikken var i 2015 på 152,6 mio. kr., mens den i 2014 var 160,4 mio. kr. Stationær somatik Kommunernes udgifter til stationær somatik ses af figur 2. Varde Kommune har i 2015 oplevet et fald fra kr. til kr. pr. indbygger i udgiften til stationær somatik. Varde Kommunes udgift ligger lige over regionsgennemsnittet, men under landsgennemsnittet. Den samlede udgift til stationær somatik var i 2015 på 74 mio. kr., hvilket er et fald på 7 mio. kr. i forhold til var dog også et usædvanligt år, hvor vi oplevede en voldsom stigning på somatikken, som ikke umiddelbart kunne forklares. Figur 2: Stationær somatik i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Kilde: KØS År Antal personer Antal udskrivninger Gennemsnitligt antal udskrivninger pr. person , , , , Tabel 2: Udvikling i antal personer og antal udskrivninger stationær somatik (KØS) 7/23

8 Ambulant somatik Varde Kommune har fra 2014 til 2015 oplevet et mindre fald i udgiften pr. indbygger til ambulante besøg. Det samme gør sig gældende for langt de fleste af de øvrige kommuner, på trods af, at der i en årrække har været en tendens til, at flere sygehusydelser afvikles som ambulante ydelser. Udgiften pr. indbygger var i 2014 på kr. og er i 2015 faldet til kr. Det er værd at bemærke, at gennemsnittet i Region Syddanmark generelt ligger højt i forhold til landsgennemsnittet. Det modsatte gør sig gældende på den stationære somatik. Den samlede udgift til ambulant somatik var i 2015 på 75,5 mio. kr., hvilket er et lille fald i forhold til 2014, hvor udgiften var på 76 mio. Figur 3: Ambulant somatik i 2014 og 2015 opgjort på kommunerne i Region Syddanmark Kilde: KØS År Antal personer Antal besøg Gennemsnitlig antal besøg pr. person , , , , Tabel 3: Udvikling i antal personer og antal besøg ambulant somatik (KØS) 8/23

9 Genoptræning under indlæggelse Figur 4 viser udgifterne til genoptræning under indlæggelse. Heraf ses det, at Varde kommune har haft et fald fra 2014 til 2015, samt at kommunerne tilknyttet Sydvestjysk Sygehus, foruden Fanø kommune, generelt er blandt de kommuner, der har den laveste udgift. Den samlede udgift til genoptræning under indlæggelse på sygehus var i 2015 på 3,1 mio. kr. mens den i 2014 var på 3,4 mio. kr. Figur 4: Genoptræning under indlæggelse i 2014 og 2015 opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) 9/23

10 Psykiatri Den samlede udgift i 2015 for psykiatrien var på 9,7 mio. kr., hvor den i 2014 var 8,9 mio. kr. Stationær psykiatri Varde Kommune har fra 2014 til 2015 oplevet et fald i udgiften til stationær psykiatri og ligger væsentligt under både regions- og landsgennemsnit. I 14 af regionens kommuner har der været en stigning i udgiften i 2015 og den gennemsnitlige udgift for Region Syddanmark ligger nu over landsgennemsnittet. Udgiften i 2015 var 1,9 mio. kr., hvor den i 2014 var 2,1 mio. kr. Figur 5: Stationær psykiatri i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal udskrivninger Gennemsnitligt antal udskrivninger pr. person , , , , Tabel 4: Udvikling i antal personer og antal besøg - stationær psykiatri (KØS) 10/23

11 Ambulant psykiatri Langt de fleste af kommunerne i Region Syddanmark, herunder Varde, har oplevet en stigning fra 2014 til 2015 i udgifterne til ambulant psykiatri. Gennemsnittet for Region Syddanmark ligger under landsgennemsnittet, men generelt ser det ud til, at kommunerne omkring SVS ligger over både regions- og landsgennemsnit, hvilket kan sige noget om måden SVS arbejder på. Det anses som værende positivt, hvis borgerne i højere grad kan forblive hjemme ved at indgå i ambulante forløb, hvilket også er et fokusområde i KL s sundhedsudspil. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at det ofte kræver ressourcer i kommunen at støtte op om disse borgere. Der har således gennem flere år været et stigende behov for socialpsykiatriske indsatser som eksempelvis bostøtte. Der ses også en sammenhæng til arbejdsmarkedsreformerne, hvor der i dag gives langt færre førtidspensioner og hvor et socialpsykiatrisk tilbud kan være en del af et ressourceforløb. Udgiften i 2015 var 7,8 mio. kr., hvor den i 2014 var 6,8 mio. kr. Figur 6: Ambulant psykiatri i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal besøg Gennemsnitlig antal besøg pr. person , , , , Tabel 5: Udvikling i antal personer og antal besøg ambulant psykiatri (KØS) 11/23

12 Sygesikringsområdet (Praksissektoren) Sygesikringsudgifterne fordeler sig på udgifter til ydelser hos den praktiserende læge (almen læge), speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp og fodterapi. Af figur 7 ses de samlede udgifter til praksissektoren i 2015, opgjort pr. 100 indbyggere. Det ses, at Region Syddanmarks gennemsnitlige udgifter pr. 100 indbyggere ligger væsentligt under landsgennemsnittet, og at Varde kommunes udgifter endvidere ligger væsentligt under regionsgennemsnittet. Varde Kommunes samlede udgift til sygesikringsområdet var i 2015 på 11,8 mio. kr., hvilket er et meget beskedent fald på 0,1 mio. i forhold til En opdeling på specialer følger nedenfor. Figur 7: Udgiften til Praksissektoren (sygesikring) totalt set i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) Nedenfor ses en oversigt over udviklingen i antal ydelser. Antallet af ydelser omfatter alle prissatte ydelser såsom konsultationer, kørsel, fotos, tolkebistand, - og telefonkonsultation, møder mv. År Antal Personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 6: Udvikling i antal ydelser sygesikringsområdet total (KØS) 12/23

13 Almen lægebesøg Figur 8 viser udgiften til almen praktiserende læger, hvor Varde Kommunes udgifter ligger over både regionsog landsgennemsnittet, trods et fald fra 2014 til Stort set alle kommuner har oplevet et fald i udgiften fra 2014 til Varde Kommunes samlede udgift til almen læge var i 2015 på knap 3,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til Figur 8: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til Almen læge i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 7: Udvikling i antal ydelser almen læge (KØS) 13/23

14 Speciallæge Varde Kommunes udgift til speciallæge ligger væsentligt under gennemsnittet for Region Syddanmark og for hele landet. Kommunen har i lighed med de fleste af de andre kommuner i Region Syddanmark oplevet et fald i udgiften fra 2014 til Alle kommunerne i regionen ligger under landsgennemsnittet. Dette kan hænge sammen med, at der er lidt længere imellem speciallægerne i denne del af landet. Dette faktum kan muligvis også være en af forklaringerne på, at vi ligger lidt højere på den almene læge, men også på de ambulante besøg idet speciallægebesøg og ambulante sygehusbesøg ofte substituerer hinanden. De største udgifter i forbindelse med speciallægebesøg er typisk hos hudlæge, ørelæge og øjenlæge. Den samlede sygesikringsudgift til speciallæge var i 2015 på 5,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til Figur 9: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til speciallæger i 2014 og 2015 for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 8: Udvikling i antal ydelser speciallæge (KØS) 14/23

15 Fysioterapi Figur 10 viser, at Varde Kommune har den højeste udgift til fysioterapi i Regionen, samt at udgiften også er væsentlig højere end landsgennemsnittet. Generelt ligger gennemsnittet for Regionen noget lavere end landsgennemsnittet. Udgiften til kiropraktik er til gengæld meget lav i Varde kommune, og disse to udgifter kan godt ses under et, da de leverede ydelser ofte substituerer hinanden. Det er de praktiserende læger der henviser til fysioterapeutisk behandling. Borgeren betaler selv 40 % af udgiften og Regionen betaler 60 % (hvoraf Varde Kommune er medfinansierende med 10 %). Varde Kommunes udgift til fysioterapi via. sygesikringen var i 2015 på knap 0,5 mio. kr., hvilket er stort set uændret sammenlignet med Figur 10: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til fysioterapi 2014 og 2015 for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 9: Udvikling i antal ydelser fysioterapi (KØS) 15/23

16 Kiropraktor Figur 11 viser, at Varde Kommunes udgifter til kiropraktor er de laveste i Regionen. Udgiften bør dog sammenholdes med udgiften til fysioterapi, da disse ydelser, som tidligere nævnt, på flere områder substituerer hinanden. Varde kommunes udgift var i 2015 på ca kr., hvilket er stort set uændret sammenlignet med Figur 11: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til kiropraktik i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 10: Udvikling i antal ydelser kiropraktik (KØS) 16/23

17 Psykologhjælp Figur 12 viser udgifterne til psykologhjælp, hvoraf ses, at Varde Kommune er en af de kommuner med færrest udgifter pr. indbygger i regionen og desuden ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Varde kommunes udgift til psykologhjælp var i 2015 på ca kr., mens den i 2014 var på kr. Figur 12: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til psykologhjælp i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 11: Udvikling i antal ydelser psykologhjælp (KØS) 17/23

18 Tandlæge Figur 13 viser, at Varde Kommunes udgifter til tandlægebesøg ligger noget under regions- og landsgennemsnittet. Varde Kommune har oplevet en stigning i udgiften fra 2014 til 2015, hvilket også gælder for samtlige øvrige kommuner i Region Syddanmark. Lave udgifter til tandlægebesøg er ikke nødvendigvis et udtryk for sund tandstatus, idet en stor del af tandlægebehandlingen er forebyggende arbejde. Varde Kommunes udgift til tandlæge var i 2015 på 1,2 mio. kr., hvilket er en lille stigning på 0,1 sammenlignet med Figur 13: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til tandlæge i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , , Tabel 12: Udvikling i antal ydelser tandlæge (KØS) 18/23

19 Fodterapi Varde Kommunes udgift til fodterapi ligger under både regions- og landsgennemsnittet. Varde kommunes udgift til fodterapi var i 2015 på ca kr., hvilket er stort set uændret sammenlignet med Figur 14: Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til fodterapi i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) År Antal personer Antal ydelser Antal ydelser pr. person , , , Tabel 13: Udvikling i antal ydelser fodterapi (KØS) 19/23

20 Aktivitetsbestemt kommunal finansiering Specialiseret Ambulant Genoptræning Der skelnes imellem specialiseret ambulant genoptræning og almen ambulant genoptræning. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår på sygehusene, idet den kræver særligt udstyr eller lægefaglig ekspertise. Den almene genoptræning overgik pr til kommunerne. I Varde kommune udføres opgaven dels af Træning & Rehabilitering og dels af Varde Fysioterapi. Den almene genoptræning er en ren kommunal udgift og er ikke med i denne opgørelse. Figur 15 viser den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning for de 22 kommuner i Region Syddanmark. Varde kommune har oplevet en stigning i udgiften fra 2014 til 2015, men ligger stadig væsentligt under regions- og landsgennemsnittet. Varde kommunes udgift til specialiseret ambulant genoptræning var i 2015 på 1,3 mio. kr., hvilket er en mindre stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til Figur 15 Specialiseret ambulant genoptræning i 2014 og 2015, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark (KØS) 20/23

21 Patienter indlagt på Hospice og færdigbehandlede patienter Tabel 14 viser en oversigt over udgiften til færdigbehandlede patienter i henholdsvis somatikken og psykiatrien, fordelt på antal personer, antal dage og udgifter i årene Tabel 14 viser ligeledes borgere indlagt på hospice, fordelt på antal personer, antal dage og udgifter i årene 2007 til Antal personer Færdigbehandlede patienter Somatik Færdigbehandlede patienter Psykiatri Hospice Antal Antal dage Pris Antal personer Antal dage Pris Antal dage personer Tabel 14: Færdigbehandlede patienter og patienter indlagt på hospice (årets priser) (esundhed) Pris Færdigbehandlede patienter Det tilstræbes, at udgiften til færdigbehandlede patienter helt undgås, men af forskellige årsager er det dog ikke altid muligt. Antallet af færdigbehandlede patienter på det somatiske område er faldet beskedent fra 2014 til 2015, mens antallet af dage og dermed udgiften hertil er faldet væsentligt. Det drejer sig ofte om 1 eller 2 dage, hvor en patient venter på en plejehjemsplads, og hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at borgeren skal flyttes flere gange. I psykiatrien kan det dreje sig om en længere periode, hvor borgeren efter en indlæggelse ikke kan flytte hjem igen, men hvor der skal findes en plads til beboeren på det rigtige botilbud. I 2015 er der betalt for 11 personer i somatikken og 0 i psykiatrien. Hospice De svingende udgifter til hospice kan til dels tilskrives begrænset kapacitet. Der er 12 pladser på Hospice Sydvestjylland og det er derfor forskelligt fra år til år, hvor mange borgere fra Varde Kommune, der får tildelt en plads. Det er sygehuslægerne, der henviser til hospice. Varde Kommune har fra 2014 til 2015 oplevet et fald i udgiften til hospice. 21/23

22 Opsamling Varde Kommune har fra 2014 til 2015 oplevet et fald i den kommunale medfinansiering og finansiering. Vi placerer os stadig under både regions- og landsgennemsnittet som begge er faldet i år. Faldet fra 2014 til 2015 i medfinansiering udgør på det somatiske område 7,8 mio. kr. og på sygesikringsområdet 0,08 mio. kr. På det psykiatriske område er der sket en stigning på 0,8 mio. kr. Varde Kommune er faldet 1 mio. kr. i den kommunale finansiering (hospice, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning) fra 2014 til Samlet set udgør det et fald på ca. 8 mio. kr. Der er flere områder vi ikke har mulighed for at påvirke. Det drejer sig blandt andet om: Udviklingen i andelen af ældre borgere Socioøkonomisk udvikling Regional økonomistyring Folketingets garantiforpligtelse f.eks. ventelistegarantier Nationale økonomiforhandlinger (DUT) Borgernes frie valg Varde Kommune kan via sundhedsindsatsen til en vis grad påvirke den kommunale medfinansiering. Indsatserne kan have et langsigtet mål om at forbedre borgernes sundhedstilstand eller de kan have et kortsigtet mål om at forebygge et aktuelt sundhedsforbrug f.eks. ved at tilbyde en kommunal ydelse, der kan træde i stedet for. På dette område fremhæves især arbejdet med sundhedspolitikken og strategierne herunder, samt indsatserne under Det Nære Sundhedsvæsen. Kommunen er dog ikke eneste spiller på banen og et stykke af vejen er det ude af kommunens hænder, hvorvidt en borger indlægges, besøger praktiserende læge mv. Derfor er samarbejdet mellem kommune, region og praksissektoren vigtigt. Det er bl.a. gennem sundhedsaftalen og praksisplanen, hvor rammerne for samarbejdet er beskrevet, samt i tilhørende politiske og administrative fora, at samarbejdet foregår. Anbefalinger fremadrettet Forvaltningen anbefaler; At der arbejdes målrettet på at sikre tilstrækkelig lægedækning At indsatserne i Det nære Sundhedsvæsen samt generel forebyggelse målrettes de områder, hvor der er de store udgifter, og hvor der er et forebyggelsespotentiale. Det gælder særligt forebyggelse af unødige indlæggelser og genindlæggelser, At den palliative indsats styrkes f.eks. gennem En værdig død. En fortsat sundhedsdagsordenen, der har fokus på sundhed på både kort og lang sigt dvs. sundhedsindsatser i hverdagslivet og gode rammer med henblik på, på længere sigt, at skabe flere gode leveår. 22/23

23 Bilag Bilag1: Beregning af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering (2015-pris- og lønniveau) Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling 34 pct. af DRG-taksten (ekskl. langliggertakst) Max kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-taksten. Max kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstaksten Færdigbehandlede og hospice patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn. Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst. Max kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst, dvs. 528 kr. pr. besøg Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn. Aktivitet i praksissektoren Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Speciallæge 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse. Øvrig sygesikring 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapeut samt anden behandling). 23/23

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Udarbejdede analyser på sundhedsområdet Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Generelt 1) Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik 1)

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

14. SUNDHED. Kapitel 14: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder:

14. SUNDHED. Kapitel 14: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder: 14. SUNDHED Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhedsservice: Tværgående udviklings-, evaluerings-, kvalitets- og implementeringsopgaver. Ansvarlig for områdespecifikke IT systemer,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

15. SUNDHED Indledning/Aktiviteter. Kapitel 15: Politikområde Sundhed. Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

15. SUNDHED Indledning/Aktiviteter. Kapitel 15: Politikområde Sundhed. Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 15. SUNDHED 15.1 Indledning/Aktiviteter Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsuddannelserne for Social- og sundheds- assistenter

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering September 2014 Indledning Kommunerne fik med strukturreformen i 2007 en ny og større rolle på sundhedsområdet, og målet var dengang

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed og Ældre, maj 2012

Sundhed og Ældre, maj 2012 Sundhed & Ældre - Udvalgte nøgletal Sundhed og Ældre, maj 212 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 Resume 3 1. Hjemmehjælp 4 1.1. Hjemmehjælp fordelt på privat og kommunal leverandør

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Dialog? En anvendelsesorienteret gennemgang af esundhedsdata som dialoggrundlag

Dialog? En anvendelsesorienteret gennemgang af esundhedsdata som dialoggrundlag Dialog? En anvendelsesorienteret gennemgang af esundhedsdata som dialoggrundlag Ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen Aabenraa Kommune DRG-konference Oktober 2013 Hvilken dialog har vi haft? Hvorfor

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhedsafdelingen opgaver og økonomi. Voksen- og Plejeudvalget den 27. januar 2011

Sundhedsafdelingen opgaver og økonomi. Voksen- og Plejeudvalget den 27. januar 2011 Sundhedsafdelingen opgaver og økonomi Voksen- og Plejeudvalget den 27. januar 2011 Sundhedsprofilundersøgelsen 2006 20-40 % af borgerne i Norddjurs Kommune har en livsstil, som udgør en alvorlig risiko

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

DRG konferencen Kommunal medfinansiering DRG konferencen 2013 Kommunal medfinansiering -Hvordan er det at arbejde med et område, som vi har beskeden indflydelse på? Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Generelt om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere