Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet"

Transkript

1 Fyrets historie Fyrets historie kort fortalt Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter inde i land. Prisen for bygningerne blev på i alt kr. Fyrtårnet er 23 meter højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Man mente, at lys fra fedtgas fremstillet på olie havde en bedre evne til at trænge gennem i tåget vejr. Lyset kunne ses på en afstand af op til 42 km. I 1906 blev gassen afl øst af petroleum og i 1948 blev der indgået kontrakt med jævnstrømselværket ved Liver Mølle om levering af elektricitet. Linseapparatet blev fabrikeret i Frankrig af Barbiér & Bernard og kostede i alt kr. Linsen bestod af 137 håndslebne prismer i tre elementer. Da fyret blev taget ud af brug, blev linsen smidt ud og begravet et sted i sandet. Drivværket befi nder sig på Vendsyssel Historiske Museum. Problemer med sand Da fyret blev bygget, lå det over 200 meter inde i landet, og der var ingen større klitter omkring det. Med tiden kom havet nærmere, og samtidig blæste vinden store mængder sand op fra klinten. Sandet lagde sig foran og omkring fyret. Det fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne. For at dæmpe sandet satte man fyrreris (fyrretræstoppe) og beplantede klitten med marehalm og hjelme med det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede klitten. Til sidst lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at se fyrlyset fra havet. Den 1. august 1968 opgav man kampen, og fyret blev tændt for sidste gang. Sandflugtsmuseet I 1980 blev Sandfl ugtsmuseet åbnet, og fyret dannede nu rammen om Vendsyssel Historiske Museums udstillinger om sand og sandfl ugt. I 1992 opgav man kampen mod sandfl ugten. Klitten fortsatte med at vandre mod nordøst og langsomt begrave bygningerne, og i 2002 lukkede Sandfl ugtsmuseet. Rubjerg Knude Fyr blev bygget på ganske kort tid. Byggeriet blev igangsat i marts 1899, og allerede den 27. december 1900 var alt klart til, at fyret kunne tændes for første gang. Foto: K. Lund,

2 Fyret i årstal 1898 Planer om et fyr ved Rubjerg Knude Marineministeriet, hvorunder fyrvæsenet hører, søger kr. som første bevilling til et fyr med tågesignal ved Rubjerg Knude. Bevillingen bliver givet i marts 1899, hvorefter byggeriet går i gang Fyrets lys tændes første gang 27. december Læs mere om fyrets funktion 1900 Mandskabet; en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser, fl ytter ind i fyrbygningerne Fyrets gasbrænder udskiftes med en glødenetsbrænder til petroleum Sireneanlæggets gasmotor udskiftes med petroleumsmotorer og gasværket bliver nedlagt Klitterne mellem havet og fyret vokser Sireneanlæggets petroleumsmotorer erstattes med to dieselmotorer Fyrmesteren får bemyndigelse til at bortkøre så mange læs sand som det er nødvendigt Petroleum afl øses af el, aftale med Liver Mølle Elværk Sireneanlægget bliver taget ud af drift, da lyden ikke længere kan passere klitten mellem fyret og havet Det bliver nødvendigt at støbe en støttemur et stykke vest for gasværksbygningen for at kunne friholde bygningen for sand I december fratræder den sidste fyrmester, og bemandingen af fyret er nedskåret til en person Fyret tændes for sidste gang den 1. august. Bygningerne står herefter tomme Forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Kulturministeriet om overtagelse af fyret Rapport om Rubjerg Knude Fyrs fremtid, hvor der forslås at indrette et museum for sandfl ugt i bygningerne Fyret overtages af Miljøministeriet, hvortil fredningsplansudvalget var blevet overført Fredningsplansudvalget får skaffet midler til en påbegyndelse af hårdt tiltrængte bygningsistandsættelser Et par lokaler i de tidligere fyrboliger stilles til rådighed for ornitologer Vendsyssel Historiske Museum med bistand fra Miljøministeriet og Nordjyllands Amt får skaffet midler til, at det endelige projekt kan iværksættes Sandfl ugtsmuseet åbner den 14. juni Kampen mod sandfl ugten opgives langsomt og klitten fortsætter med at vandre mod nordøst og langsomt begrave bygningerne Vendsyssel Historiske Museum lejer Strandfogedgården, 2 km syd for fyret, for en 20-årig periode som erstatning for udstillingsstedet på Rubjerg Knude Fyr Sandfl ugtsmuseet Rubjerg Knude Fyr lukker. Fyrkomplekset sorterer idag under Miljøministeriet Dele af bygningerne rives ned for at undgå ulykker for besøgende Klitten er vandret forbi fyret, som nu ligger helt frit mod havet. ca. 2020? Fyret bliver revet ned for at undgå at det styrter i havet? I 1898 forelå der i Fyrdirektoratet tegninger til et fyr på Rubjerg Knude

3 Fyrets funktion Formålet med fyret Kong Frederik den 2. sendte den 8. juni 1560 en besked til Otto Brahe, lensmand på Aalborghus, Jacob Brockenhuus, lensmand på Helsingborg og Jens Jul, lensmand på Kalø, der pålagde dem at etablere afmærkning af sejlruten mellem Skagen og Falsterbo (Sverige), med fyr ved Skagen, Anholt og Kullen (Sverige). Hermed blev Det Kongelige Danske Fyrvæsen etableret. I årene 1893 til 1927 blev der oprettet 71 fyr, 4 fyrskibs- og 52 lystøndestationer i de danske farvande. Disse 34 års aktivitet betød mere end en fordobling af antallet af fyranlæg siden fyrvæsenets start i I 1939 var der omkring 140 fyrtårne i Danmark. Formålene med fyrtårnene, fyrskibene og lystøndestationerne var at fungere som pejlemærker for skibe. Fyrtårnene kunne give information via lyd, lys og radiosignaler. Rubjerg Knude Fyr havde en lyskile, som kunne ses i en afstand på op til 42 km. Lyset blev brugt til at navigere efter, især i mørke. I tåge benyttede Rubjerg Knude Fyr sig af lyd (et tågehorn) til at angive dets position. Rubjerg Knude Fyr ligger mellem Hirtshals Fyr, der blev bygget i 1863 og Hanstholm Fyr, der blev bygget i Fyrets anatomi Gasværk og gastank De første tegninger af fyret er baseret på en løsning, hvor dampkraft benyttes til at trække en dynamo, som leverer strøm til en kulbuelampe. Planerne blev dog ændret til at anvende gas som energikilde. Anvendelsen af kulbuelys gav godt nok det kraftigste lys, men det havde til gengæld ringe gennemtrængelighed i tåge. Lys frembragt med fedtgas mente man derfor var en bedre løsning. Fremstilling af fedtgassen skete i to ovne. Gassen blev opbevaret i en 11 m³ stor beholder, som var opstillet ved fyranlæggets sydgavl. Fra beholderen førtes et blyrør op gennem fyret til glødenetsbrænderen i linseapparatet. Fremstillingen og håndteringen af fedtgas var en arbejdskrævende og besværlig proces, og allerede i 1906 gik man derfor over til at anvende petroleum som energikilde. Gasværket blev nedlagt to år senere. Fyret set fra vest med gasværk og gasbeholder i forgrunden. Foto: K. Lund, 1901 Maskinhus Maskinhuset lå mellem gasværket og tårnet. Her blev i 1900 opstillet to gasmotorer, fremstillet af det danske fi rma Hüttemeiers og Eickhoffs Maskinfabrikker og Orlorgsværftet i København. I 1908 blev gasmotorerne udskiftet med to 10 hk Deutz petroleumsmotorer, og i 1934 blev disse erstattet med to dieselmotorer. Nord for maskinhuset var anlagt en cisterne til maskinernes kølevand.

4 Fyrmesterbolig I fyrmesterboligen, som lå lige syd for fyret, boede fyrpasseren og hans familie. Fyrassistent og fyrpasserbolig Foruden en fyrmester boede og arbejdede også en fyrpasser og en fyrassistent ved fyret. Tårnet Tårnet er 23 meter højt og var anbragt oven på den ca. 60 meter høje Rubjerg Knude. Herved kunne lyset i toppen af tårnet ses på lang afstand. Linseapparat Fyrets linseapparat blev fabrikeret i Frankrig af Barbiér & Bernard. Prisen var kr. Linsen bestod af tre fag med 134 håndslebne prismer, hvilket gav fyrets lys en rækkevidde på ca. 42 km. Linsefagene var monteret på et leje af kviksølv, og det var ved hjælp af et urværk i stand til at rotere med en omdrejningshastighed på ca. 30 sekunder. For hver omdrejning udsendtes et enkelt og et dobbelt blink. Varigheden af de enkelte blink var en femtedel sekund. Urværket skulle trækkes op hver tredje time. Lysgiveren var på 550 watt. Om dagen var det nødvendigt at overdække linsen med lærred, for at prismerne ikke skulle virke som brændglas og derved være skyld i ildspåsættelse. Da fyret blev taget ud af brug, blev linsen smidt ud og begravet et sted i sandet. Drivværket befi nder sig på Vendsyssel Historiske Museum. Tågehorn Fyret var fra starten udstyret med et tågehorn, som var monteret på vestsiden af tårnet 15 meter over jorden. Sirenens lyd svarede til fyrets blink. Et urværk styrede lufttilførslen, således at der udsendtes et stød og to stød hvert minut. Tågesirenen blev drevet af komprimeret luft. I maskinhuset blev der opført to gasmotorer på hver 12 hk. Som lager for den komprimerede luft opstilledes en 7 m3 stor trykbeholder i bunden af tårnet. I 1908 blev sireneanlæggets gasmotorer udskiftet med to 10 hk petroleumsmotorer, og i 1934 blev disse erstattet med to dieselmotorer. I 1953 blev hornet nedtaget, da den foranliggende klit nu skærmede for lyden udover havet. Fyrets linseapparat var fremstillet i Frankrig. Linseapparatet er her fotograferet på fabrikken før det i adskilt stand blev sendt til Rubjerg Knude, hvor det igen blev samlet og sat op i fyrtårnet. Foto: Fyrdirektoratets Arkiv

5 Dagligdagen på fyret Mandskabet Fyret var fra starten bemandet med tre mand og deres familier. Der var en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Arbejdet var ofte slidsomt ikke mindst de første år med gasdrift. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvilket skete ved, at man arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i vanskeligheder. Fyrmester J.H.S. Deichmann og hans familie fotograferet i 1902 i fyrmesterboligen. Foto: K. Lund, 1902 Arbejdsopgaver på fyret Både dag og nat var præget af faste arbejdsfunktioner for fyrpersonalet. De skulle bl.a.: * fremstille gas. * efterse og passe maskinerne. * tildække linseapparatet med et stykke lærred for at prismerne ikke kunne fungere som brændglas. * opsamle de fugle der i nattens løb var fl øjet mod lanternens glas. En gang årligt skulle art og antal indberettes til Zoologisk Museum i København. Dette arbejde foregik frem til * kalke og male huse og tårn. * reparere skifertagene efter storm. * fjerne sand fra gårdspladsen.

6 Til personalets boliger hørte også haver. Disse var anlagt på skråningen mod øst og var skærmet med tjørnehegn. Haven skulle passes, og her blev brugt meget tid på at fjerne sand fra de sparsomme afgrøder. I 1920 erne og 30 erne voksede sanddyngerne mellem havet og fyret så meget, at en stor del af tiden blev brugt på at køre sand bort. I 1962 fratrådte den sidste fyrmester på Rubjerg Knude Fyr, og bemandingen af fyret blev nedskåret til en person. I 1968 blev fyret tændt for sidste gang, og bygningerne lå herefter øde. Deichmann var fyrmester ved fyret i perioden Foto: K. Lund, 1902 Sand bortgraves fra maskinhuset. Personerne er f.v. Herman Jensen, Juul Jensen og Jens Møller Jensen, alle fra Lønstrup, 1955.

7 Sandfl ugtsmuseet Et museum i det gamle fyr Fyrets oprindelige funktion ophørte i 1968, hvorefter bygningerne stod tomme. I 1971 rettede Ministeriet for kulturelle anliggender en forespørgsel til Fredningsplanudvalget for Nordjyllands Amt om den fremtidige anvendelse af Rubjerg Knude Fyr. En arbejdsgruppe blev nedsat, der året efter kom med en rapport, hvori de foreslog oprettelse af et sandfl ugtsmuseum i fyrbygningerne. Dette blev en realitet i 1980, da Vendsyssel Historiske Museum åbnede dørene op for publikum til det nye museum for sand og sandfl ugt. Historien om sandflugten Museet fortalte både om Rubjerg Knude Fyrs historie, om byggeriet, det færdige fyr og driften af dette og om de tekniske elementer i fyret. Men frem for alt fortalte museet historien om Sand og sandfl ugt og om den evige kamp mod sandfl ugten i Rubjerg. Skæbnens ironi Pudsigt nok var det sandet, der til sidst vandt kampen over Sandfl ugtsmuseet. Allerede i 1992 måtte museet opgive kampen med sandet og lade det stille og roligt begrave fyrbygningerne. I 2002 lukkede museet, fordi driften ikke længere kunne opretholdes. Vendsyssel Historiske Museums nye udstillingssted i Strandfogedgården, hvor Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie fortælles, er en genoptagelse af Sandfl ugtsmuseet i Rubjerg Knude Fyr. Rubjerg Knude Fyr omdannet til Sandfl ugtsmuseum med cafeteria.

8 Sandet og fyret Sandets hærgen Da fyret blev bygget i 1900, lå der kun en 2-3 meter høj klit mellem fyrbygningerne og skrænten, og man fjernede det meste af denne klit ved at fl ytte græstørven og lade østenvinden blæse sandet ud over havet, hvorefter græstørven blev lagt på plads igen. I perioden blæste imidlertid store mængder sand op på området mellem fyret og havet, og lagde sig omkring bygningerne. For at dæmpe sandet beplantede man klitten med hjelme, med det resultat at klitten blot voksede sig højere, fordi sandet bare lagde sig ovenpå planterne. Man gjorde endnu et forsøg på at holde sandet væk i 1950 erne, hvor man bortgravede store mængder af klittoppen, men uden det ønskede resultat. Til sidst lå sandet så højt, at det i visse retninger ikke længere var muligt at se fyrets lys fra havet. Samtidig med sandets hærgen udvikledes søfartens navigationsudstyr, og fyret blev efterhånden overfl ødigt. Derfor blev fyret tændt for sidste gang i I 1980 åbnede Vendsyssel Historiske Museum et museum i fyret, men i 1992 opgav man imidlertid kampen mod sandfl ugten, så klitten fortsatte med at vandre mod nordøst og begravede langsomt fyrbygningerne. I 2002 var bygningerne begravet i sand og museet blev opgivet. I 2003 pillede Nordjyllands Statsskovdistrikt taget ned på den bygning, der blev benyttet til cafeteria og ligeledes taget på fyrmesterboligen. Baggrunden for, at tagene er fjernet fra de sidste bygninger, er at sikre sig mod ulykker. Når tagene er fjernet, fyldes bygningerne efterhånden med sand, og på den måde hindrer man, at der kun sker en sandophobning på den ene side af husene med fare for, at de på et tidspunkt styrter sammen. I dag er klitten vandret forbi fyret, som nu ligger helt fri mod havet. Fyrbygningerne er dog fortsat godt begravet i sand. Bygningerne og tårnet kan være farlige at bevæge sig rundt i, og det frarådes. Sandet begraver bygningerne.

9 Fugletræk ved fyret Ornitologer ved fyret I efteråret 1976 begyndte nogle vendsysselske amatør-ornitologer at observere fugletrækket ved Hirtshals og Rubjerg Knude. Dette gav så spændende resultater, at man fortsatte gennem hele 1977, og i 1978 fi k ornitologerne et par lokaler til rådighed i de tidligere fyrboliger, hvorved der var gode muligheder for mere intense observationer af både trækkende, rastende og ynglende fugle. I 1980 var der i alt observeret 382 fuglearter i Danmark. På Rubjerg Knude iagttog man i af disse. Af sjældnere arter kan nævnes sort stork, havørn, vandrefalk, hvidvinget måge, rødhovedet tornskade og rosenbrystet tornskade. Danmarks største havtornekrat Landskabet ved Rubjerg Knude er specielt, hvilket naturligvis også påvirker fuglene. Omkring Rubjerg Plantage ligger Danmarks største havtornekrat på ca. 600 ha. Havtornen bærer sit navn med rette, idet planten har nogle modbydelige torne. Tornene gør krattet uigennemtrængelig for større dyr og mennesker, hvorimod det yder optimal beskyttelse for små dyr og fugle. Derfor er der en del fugle, der er knyttet til havtornen, og Rubjergområdet rummer af samme grund en ret stor bestand af ynglende fugle, bl.a. fasanen, sanglærken, gulspurven, solsorten, og stenpikkeren. Tornfuglene Sommer Mange fugle har brug for det uigennemtrængelige krat som gemmested for dem selv og deres reder. Her er havtornebusken med sine lange torne ideel. Men der er en fugl der bruger tornebusken til helt særligt og en smule makabert formål: Når man går igennem krattet, kan man pludselig fi nde en busk, hvor der er spiddet insekter på tornene. Nogen gange kan der endda sidde en spiddet fugleunge eller mus. Det er den rødryggede tornskade, der bruger tornebusken, som forrådskammer, og når det er regnvejr, kan den spise de insekter, som den fangede, da solen skinnede. Vinter Havtornens smukke orangegule bær sidder på busken hele vinteren igennem, med mindre de bliver spist af de store skarer af drosler, der ankommer fra Norge og Sverige i løbet af efteråret. Man har talt op til sjaggere i havtornekrattet ved Rubjerg Knude, og sådan en fl ok kan hurtigt spise alle bærrene i krattet. Rødrygget tornskade

10 Fyrets fremtid Fyrbygningerne er forladte, sandet er vandret forbi fyret og naturen går sin gang. Jo nærmere fyret kommer klinten, des mere fritliggende vil fyret blive. Kystnedbrydningen medfører, at klinten rykker længere og længere ind i land, og sandklitten vokser til stadighed. I 1992 blev kampen mod sandet helt opgivet, og sandet får nu lov til år for år at æde fyrbygningerne. I dag er klitten blæst forbi fyret og er blevet næsten 20 meter lavere. Der er i dag ca. 60 meter fra fyret til klinten, og da nedbrydningen af klinten de sidste år er foregået med ca. 2 meter pr. år, vil fyret, inden der er gået 20 år, falde ned på stranden, og 125 års drama er blevet historie. På billedet ses klitten, som er blæst forbi fyret. Der er 60 m til klinten og ca. 140 m til havet. Foto: 2008

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag Historien om Stige Ø Rasmus S. Larsen Fjordens Dag Indhold Den korte historie om Stige Ø 4 Odense Havn og Kanal 7 Turen går til Stige Ø 8 - om søndagsture, Søpavillonen og Bach Dauckes tivoli Besættelsestiden

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

egnskov Historien om Producer

egnskov Historien om Producer Køb regnsko egnskov Historien om Danskernes skov i Costa Rica Producer oduceret et af Nepenthes 1 Peter Bejder og Kim Boye Holt: Køb regnskov - Historien om Danskernes skov i Costa Rica. Layout: Lars Møller

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2.

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2. Udlejnings magasinet #2. Juni 2008 Fornyelse og forbedringer i Fåborg Sommerhusudlejning og fremtiden Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv Leder af Kim Holmsted, Produktdirektør og Hans Jørgen

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere