Rubjerg Knude Området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubjerg Knude Området"

Transkript

1 Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og en del af dens bagland. Området strækker sig i nord fra Mårup Kirke og den sydligste sommerhusbebyggelse ved Lønstrup til den nordligste sommerhusbebyggelse ved Nørre Rubjerg i syd. Hovedelementer i området er ud over det fredede klitareal - Rubjerg Knude Fyr, Mårup Kirke, Rubjerg Gamle Kirkegård, Rubjerg Knude Klitplantage (tidligere Hjørring Kommunes Klitplantage) og Jens Thomsens Gård/Strandfogedgården i Rubjerg. 677

2 Tid 1200-tallet til i dag. Karakteristik Rubjerg Knude Fyr Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. dec Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 m over havet og godt 200 m inde i land. Som årene gik blæste store mængder af smeltevandssand fra istiden, som er aflejret i skrænten, op på området mellem fyret og havet. Det lagde sig omkring bygningerne, fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne. For at dæmpe sandet beplantedes klitten med marehalm med det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede klitten. Til sidst lå sandet så højt, at det for skibe tæt under land til tider var umuligt at se fyrlyset. 678

3 Rubjerg Knude Fyr bygges. Billede fra ca Fyrtårnet er 23 m højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Man mente, at lys fra fedtgas fremstillet på olie havde en bedre evne til at trænge gennem i tåget vejr. Lyset kunne ses på en afstand af op til 42 km. I 1906 blev gassen afløst af petroleum, og i 1934 blev der indgået kontrakt med jævnstrømselværket ved Liver Mølle om levering af elektricitet. Rubjerg Knude Fyr set fra vest Fyret var fra starten bemandet med en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Arbejdet var ofte slidsomt ikke mindst de første år med gasdrift. I storm skulle der holdes øje med skibe i nød. De fug- 679

4 le, som var fløjet mod linsehuset, skulle indsamles til Zoologisk Museum. Maskiner skulle holdes funktionsdygtige, bygningerne skulle kalkes og males ude og inde, og sandet holdes fra døren. Kystnedbrydningen medfører, at klinten rykker længere og længere ind i land, og sandklitten vokser til stadighed. I 1992 blev kampen mod sandet helt opgivet, og sandet får nu lov til år for år at æde fyrbygningerne. Fyrkomplekset, der sorterer under Miljøministeriet, dannede i årene 1980 til 2002 ramme om Vendsyssel historiske Museums udstillinger om Sand og sandflugt og om fyrets historie. Efter at museumsdriften blev opgivet, blev den tidligere fyrmesterbolig og fyrassistentboligerne nedrevet. Fyrtårnet står stadig omkranset af store klitter, og de vestligste bygninger, gasværket og maskinhuset, dukker efterhånden op vest for klitten og nær klintens kant. Mårup Kirke Mårup Kirke er sandsynligvis opført i midten af 1200-tallet. Den består af et romansk kor og skib og et sengotisk våbenhus. Den senromanske kirke er opført i teglsten med enkelte kvadre og en stor mængde håndstore strandsten. Kor og skib er tækket med bly, og våbenhuset er teglhængt. Kirkens klokke fra 1537 er ophængt i en klokkestabel øst for kirken. Kirken lå oprindeligt langt fra kysten i tilknytning til en mindre samling gårde. Sandflugtens hærgen bevirkede, at gårdene efterhånden blev flyttet, så kirken kom til at ligge helt øde et godt stykke fra landsbyen. Samtidig betød kystnedbrydningen at kystskrænten rykkede tættere og tættere på. I 1997 nåede skrænten det vestligste hjørne af kirkegården. Mårup Kirke J. TH. Hansen, Trap Danmark tredje udgave Mårup Kirke blev taget ud af brug i 1928, hvor den ny kirke i Lønstrup blev indviet. Den sidste begravelse på kirkegården fandt sted i Dog er der senere nedsat urner på enkelte familiegravsteder. Ved kirkens vestgavl står et anker fra den engelske fregat The Crescent, som forliste ud for Lønstrup i omkomne fra besætningen blev begravet i en fællesgrav på Mårup Kirkegård. Rubjerg Gamle Kirkegård Sandflugtens hærgen i og 1600-tallet betød, at befolkningen i kystsognene måtte rive deres gårde ned og flytte dem længere ind i land. Således også i Rubjerg Sogn. Kirken blev liggende, og man måtte efterhånden med stort besvær grave sig vej gennem flyvesandsklitten for at komme til døren. I 1904 opgav man helt, og kir- 680

5 ken blev revet ned. Kun et lille stykke af vestgavlen står tilbage. Stenene fra kirken blev anvendt til den nye kirke, som opførtes længere inde i land. På den forladte kirkegård findes stadig en del gamle gravsteder, som fortæller om de slægter, der med stort slid kæmpede mod de barske livsbetingelser, det fattige sogn tilbød. Rubjerg Gamle Kirke Akvarel fra Nationalmuseets opmålinger. Kirkegården, der efterhånden groede til i bjergfyr og havtorn, blev i 1967 igen frilagt, og kirketomten blev markeret med en græstørvsvold. Man får på stedet et godt indtryk af sandets hærgen, og når en stærk vestenvind fylder luften med det fine sand fra kystskrænten, forstår man godt, hvorfor kirken blev nedlagt. Kirkegården hører under Rubjerg Menighedsråd. Rubjerg Knude Klitplantage tidligere Hjørring Kommunes Klitplantage I 1927 købte Hjørring Kommune et ca. 130 tdr. land stort klitområde syd for Rubjerg Knude. Formålet var at påbegynde plantningen af en klitplantage som et led i bekæmpelsen af den store arbejdsløshed, der herskede i tiden. Området var øde, forblæst og helt uden læ af nogen art. Romansk gravkors fra Rubjerg Gamle Kirkegård Akvarel fra Nationalmuseets opmålinger. Arbejderne blev efter en overenskomst med den daværende Hjørring-Aabybro Bane transporteret fra Hjørring til et til formålet oprettet trinbræt ved gårdejer Niels Nielsens ejendom i Nr. Alstrup. Herfra var der ca. 15 minutters gang til klitten. I vinteren 1927 og foråret 1928 plantedes der omkring en halv million træer - hvidgran og bjergfyr. Omkring 1930 hærgede en brand plantagen, og femten år senere blev mange træer angrebet af rodsvamp. Der blev plantet nyt, og nu kom andre træsorter som østrigsk fyr, contortafyr og eg til. Plantagen fremstår derfor i dag i den østlige del, hvor der er forholdsvis læ for den skarpe vestenvind, som en meget varieret skov med høje graner og fyrretræer. Nærmere kysten bliver træerne lavere og forblæste. I lysningerne findes gyvel, havtorn, klitrose og enebær. Plantagen rummer foruden et mylder af blomster og svampe også et rigt dyre- og fugleliv. Man kan være heldig at møde rådyr, ræve, harer, fasaner og på visse tider af året store flokke af trækfugle. Ud for plantagen findes et af de mest markante steder på Lønstrup Klint. Ved klitskræntens fod udmunder flere underjordiske vandløb. Det har bevirket, at der i årenes løb er dannet et kæmpestort hul med stejle sider, hvor man kan betragte aflejringer fra forskellige tidsaldre, ler, sand og muldlag som århundreders sandflugt har tildækket. 681

6 Miljøministeriet købte i 2002 plantagen for at sikre den som et vigtigt rekreativt område for fremtiden, og Skov- og Naturstyrelsen har i 2004 anlagt en handicapsti gennem plantagen helt ud til kystskrænten. I plantagens sydlige del ligger en tidligere plantørbolig, som nu er i privat eje. Jens Thomsens Gård Strandfogedgården i Rubjerg I 1724 blev der bygget en degnebolig lige nordøst for Rubjerg Kirke. I 1853 blev der på stedet opført en ny ejendom. De ældste dele af strandfogedgården stammer fra den tid. Gården har været i samme slægts eje fra 1815 til i dag. Den tidligere strandfogedgård i Rubjerg I dag indrettet som udstillingssted for Vendsyssel historiske Museum. Jens Thomsen overtog i 1838 gården efter sin far og fik samtidig hvervet som strandfoged. Jens Thomsens forældre blev boende på gården på aftægt, og det samme gjaldt for Jens Thomsen, da hans svigersøn i 1885 overtog driften. Gården har i årenes løb gennemgået en del om- og tilbygninger i takt med de vekslende behov i landbruget. I 2000 lejede Vendsyssel historiske Museum bygningerne som afløsning for de hidtidige udstillingslokaler på Rubjerg Knude Fyr for her at kunne fortælle om livsvilkårene i de fire kystsogne ved Lønstrup Klint, Rubjerg Knude Fyr og om de særlige naturforhold, der findes her. Bevaringstilstand Det samlede kulturmiljø er i det store og hele intakt. En meget stor del af området er naturfredet og ændrer sig kun i takt med sandflugtens fremtrængen og kystens nedbrydning. Området rummer kun få huse og gårde, som for de flestes vedkommende har en størrelse og karakter, som er i harmoni med det samlede miljø. Rubjerg Knude Fyr Efter man i 1992 opgav kampen mod sandet, er fyrkompleksets bygninger en efter en blevet rømmet og overgivet til naturens egen destruktion. Det tidligere gasværk, maskinhuset og den nordlige lagerbygning fik, efter at man havde fjernet alle genanvendelige installationer, fjernet vinduer og døre og dele af taget. Sandet fyldte efterhånden bygningerne for til sidst helt at dække dem. Fyrmesterboligen og fyrassistentboligerne blev helt fjernet til sokkelhøjde. Indgangen til tårnet er tilmuret, og bygningen vil med tiden helt eller delvis blive dækket af sand. 682

7 Rubjerg Knude Fyr set fra syd Efterhånden, som klitten rykker mod øst, og klinten nedbrydes af havet, vil de tilbageværende bygninger komme ud på vestsiden af klitten og til sidst styrte ned på stranden. Mårup Kirke Mårup Kirke blev taget ud af brug i 1928, og dele af dens inventar flyttet til Lønstrup Kirke. I 2004 er dele af inventaret, efter det i en periode helt har været fjernet, blevet genopstillet i kirken. Kirken anvendes i dag til koncerter og enkelte sommergudstjenester. Mårup Kirke 2006 med The Crescents anker til højre og Rubjerg Knude i baggrunden. Kirsten Monrad Hansen, Nordjyllands Amt. Rubjerg Gamle Kirkegård Kirkegården præges af tilgroning og sandflugt. De sidste gravsten, støbejernskors og gravhegn er i vid udstrækning underlagt det naturlige forfald i det barske vestkystklima. Rubjerg Gamle Kirkegård resterne af kirkens vestgavl og udsigt til klitterne mod vest

8 Rubjerg Knude Klitplantage Plantagen er som alt på vestkysten underlagt naturens kræfter og et større stormfald i vinteren har tyndet kraftigt ud i bevoksningen. Jens Thomsens Gård Strandfogedgården i Rubjerg Strandfogedgården er privatejet, men i 2000 lejet for en 20 års periode af Vendsyssel historiske Museum som udstillings- og formidlingssted for de fire kystsogne Mårup, Rubjerg, Lyngby og Furreby. Bygningerne er i god stand og vedligeholdes af museet. Sårbarhed Kulturmiljøområdet er hovedsageligt sårbart for de ændringer, som kan ske beplantnings- og bebyggelsesmæssigt i de områder, som ikke er omfattet af naturfredningen. Ligeledes er den almindelige kystnedbrydning af klinten og sandets fremtrængen i området medvirkende til de største forandringer i fremtiden. Særligt bør der være opmærksomhed omkring de få huse og gårde i området. Større om-, ny- og tilbygninger, som betyder et brud med den oprindelige bygningskultur og karakter, vil kunne ødelægge meget for helhedsindtrykket. Det samme gør sig gældende for karakteren ved eventuelle nye beplantninger i de områder, som ligger uden for naturfredningen. Rubjerg Knude Fyr Fyrtårnets fremtid bestemmes helt og holdent af klintens nedbrydning, og det må anses som sandsynligt, at tårnet falder ned på stranden i løbet af de kommende år. Mårup Kirke Mårup Kirke har i mange år været genstand for stor opmærksomhed, når det gælder dens fremtid. Skal naturen have lov at råde, eller skal man forsøge at standse kystnedbrydningen ud for kirken og herved redde den, eller skal den brydes ned og genopføres et andet sted? Kystnedbrydningen betyder, at kirken sandsynligvis må nedrives i løbet af år for ikke at være til fare for gæster på klinten og stranden. Rubjerg Gamle Kirkegård Kirkegården vil i løbet af få år forfalde helt, hvis ikke der igangsættes en målrettet redningsplan. Dette kan ske ved et samarbejde mellem Rubjerg Menighedsråd, Løkken-Vrå Kommune (den kommende Hjørring Kommune) og Kulturarvsstyrelsen. Rubjerg Knude Klitplantage Plantagen vil antagelig, så længe den ejes af Miljøministeriet, være sikret mod en udvikling, som vil ændre dens nuværende og oprindelige særegne karakter. Risikoen for plantagens særlige miljø ligger i et eventuelt salg og ophævelse af de fredningsmæssige forpligtigelser. Der bør være særlig opmærksomhed omkring den tidligere plantørbolig. 684

9 Bonitering/vurdering Området er med sin placering på kanten af Lønstrup Klint karakteristisk for især de fire kystsogne Mårup, Rubjerg, Lyngby og Furreby. Mårup Kirke, kirketomten ved Rubjerg og fyret fortæller alle om kystnedbrydningens og sandflugtens betydning og indflydelse på vestkystsogne i almindelighed, hvor havet æder sig ind, og sandets aflejringer til alle tider har ændret, og til dels styret, livsbetingelserne for lokalbefolkningen. Sandflugtsbekæmpelsens spor med marehalm i klitterne og træer i plantagen er typiske for den kamp, der har stået på langs hele den jyske vestkyst mellem mennesket og naturen i de sidste 200 år. Området har med alle sine forskellige elementer en stor oplevelses- og fortælleværdi. Kontekst/sammenhænge Rubjerg Knude-området skal ses som et unikt natur- og kulturhistorisk område, med kystnedbrydning og sandflugt som de to største aktører i landskabets forandring og indvirkning på livsvilkårene for lokalbefolkningen gennem alle tider. Anvendt kildemateriale Trap Danmark, bd. 6, Bendsen, Niels: Rubjerg Knude Fyr Vendsyssel Nu og Da Rubjerg Knude Område. Skov- og Naturstyrelsen og Vendsyssel historiske Museum, Hjørring Nordjyllands Statsskovdistrikt. Historisk Arkiv ved Hjørring Kommunes arkiv. 685

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag Store Vildmose Kulturmiljø nr. 37 Tema Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding Sted/topografi Store Vildmose er beliggende midt i området mellem Brønderslev, Sulsted,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Lille by ved stort hav

Lille by ved stort hav ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Lille by ved stort hav»vorupør det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i København for 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere