SMK-Nyt årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >"

Transkript

1 SMK-Nyt årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

2 Formand Carl Mølgaard Tlf Sekretær Thomas Bansov Tlf.: Kasserer Arne Sommer Tlf Bestyrelsesmedlem Thorkild Aagaard Tlf Webmaster & Redaktør SMK Nyt Allan Nygaard Tlf Bestyrelsesmedlem Kaj Johansen Tlf Bestyrelsesmedlem Peter Riis Tlf Bestyrelses Suppleant Peter Johansen Tlf Bestyrelses suppleant Ryan Alvin. Sørensen Tlf Revisor Karl Bramsen Tlf Revisor Olga Hugøy Tlf

3 Udvalgene Formand Telefon Brosamarbejdet Arne Sommer Carl Mølgaard Restaurant og køkken Thorkild Aagaard Bygge og renovering Lars Elmer Web-master & Redaktør af SMK-Nyt Allan Nygaard Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen Indelukket Steen Olsen Fyrmester Ole Seeberg Benzin/- Diesel Ryan Alvin Sørensen Himmelbjerggrunden Svein Hugøy Sejsgrunden Steen Jensen Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen Frikadellekonkurrence Peter Johansen Fanebærer Johnny Lauridsen Leif Thøgersen Beredskab Viggo Bøgedal

4 Formanden har ordet. Så er foråret og sommeren på vej. Vinteren har været en hård nyser for alle SMK er, men nu er foråret på vej. Generalforsamling. Generalforsamlingen den 5. marts var igen i år en god aften og til trods for at vinteren den aften havde rigtig fat i os, var mange mødt op, tak for det. Du kan læse formandens beretning på generalforsamlingen andet sted i bladet. Ordensregler. En del af vore ordensregler blev tilpasset, og et sæt nye opdaterede ordensregler er udsendt sammen med dette SMK-Nyt. Standerhejsning. Standerhejsningen står for døren, og jeg glæder mig til at se rigtig mange SMK er til Standerhejsningen den 11. april kl i Indelukket. SMK er sædvanen tro vært med kaffe og rundstykker. Betalingsbomme. Betalingsbommene i Indelukket bliver helt sikkert et af de store samtaleemner i sommerens løb. Se under formandens beretning, hvad SMK har gjort for at ændre den helt uacceptable betaling kommunen har sat for at benytte slæbestederne. Skader på broerne. Bestyrelsen vil straks, vi har overblik over skaderne på vore broer på grund af den hårde isvinter sætte renovering af broerne i gang. Venlig hilsen Carl Mølgaard 4

5 Referat fra SMK s ordinære generalforsamling den 5. marts Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter. 1: Valg af dirigent. Leif G. Hansen blev enstemmigt valgt. Stemmetællere: Carlo Johnny Erik Jesper. 2: Formandens beretning. Beretning blev godkendt ( Se beretningen side 7) 3: Kassererens beretning. Arne Sommer fremlagde foreningens regnskab, som enstemmigt blev godkendt. 4: Fremlæggelse af foreningens budget. Enstemmigt godkendt. 5: Behandling af indkomne forslag. Carl gennemgik ændringer af ordensreglementet, som blev vedtaget. Er offentliggjort i klubbladet. Indkomne forslag vedr. klubhuset. Restaurantens østlige lokale fra og med foldedøren vil udenfor åbningstiden være aflåst. Det vestlige lokale fra og med foldedøren, vil der for klubbens medlemmer være adgang med nøglekort ved døren til gården. Forslaget blev godkendt. 6: Valg af kasserer. På valg er Arne. Enstemmigt valgt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ove Høi Petersen Genopstiller ikke Peter Riis:Modtager valg Enstemmigt valgt Bestyrelsen har foreslået Thomas Bansov:Modtager valg Enstemmigt valgt Thomas var desværre forhindret i at møde op på grund af vejret. 5

6 8: Valg af bestyrelses suppleanter. Bestyrelsen opstiller Ryan Alvin Sørensen:Modtager valg Enstemmigt valgt 9: Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen genopstiller Olga Hugøy: Modtager valg Enstemmigt valgt Karl Bramsen: Modtager valg Enstemmigt valgt 10: Valg af 2 revisor suppleanter. Bestyrelsen opstiller Jytte Nielsen: Modtager valg Lisbeth Knudsen: Modtager valg Enstemmigt valgt Enstemmigt valgt 11: Valg af udvalgsformænd. jf. 9 stk. 6. Speedbåd kurser udgår, hvorfor Palle ikke blev valgt. Øvrige formænd blev enstemmigt valgt. 12: Eventuelt. Carlo efterlyser det gamle kompas. Det viser sig at det ligger hos Arne. Carlo får det udleveret, således at det bliver renoveret og senere monteret i klubhuset igen. Leo Nielsen fra Ry takkede for invitationen. Samtidig orienterede han om kommende skærpede krav vedr. sejlads på søerne og ændringer af registrering af bådene. Referat sendes til SMK. (kommer i bladet) Formanden fra Sejlklubben takkede ligeledes for invitationen. 6

7 SMK Formandens beretning På generalforsamlingen den 5. marts

8 8 Formandens beretning 2009 I aften er en god aften, det er aftenen, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for det arbejde, vi har lavet i året, der er gået. Det er også i aften, jeg skal fortælle om vore forventninger til det næste år. Men først, hvor et det dejligt at se så mange glade SMK er, der er mødt op til denne generalforsamling. Året 2009 var et godt år for SMK, alt tyder på at 2010 også bliver et godt år. Jeg vil ikke i beretningen gå i detaljer, jeg har brugt SMK-Nyt i årets løb til at orientere om, hvad der er sket og besluttet i SMK. Jeg vil dele beretningen op i afsnit, og min beretning vil omfatte de store linjer for året der er gået samt forventningerne til SMK s visioner Med baggrund i klubbens 100 års jubilæum besluttede bestyrelsen i 2007 at sætte nye visioner for klubben. Den væsentligste del af visionen var: Inden Silkeborg Motorbådsklubs 100 års jubilæum: Skal klubbens tilbud være i overensstemmelse med flertallet af klubbens medlemmer. Skal klubbens faciliteter og bygninger renoveres, så de er i overensstemmelse med det moderne klubmedlems krav og forventninger. Skal Brosamarbejdets broer, borde og bænke have et kvalitetsløft. Bestyrelsen mener, at vi langt hen af vejen nåede disse mål inden jubilæet den 6. august Når jeg tænker tilbage på receptionen den 6. august, så er det med meget stor tilfredsstillelse. Ca. 150 var mødt op, og der var flotte gaver og taler fra mange af vore samarbejdspartnere. Det var en god dag. Det var jubilæumsjazzen den 14. august også, her var også rigtig mange medlemmer og andre mødt op til en rigtig god aften med underholdning af Reed Hot Four.

9 Men selve jubilæumsfesten den 15. august, hvor vi var 150 medlemmer og indbudte gæster var en uforglemmelig god aften. Alle der var med, morede sig til underholdningen leveret af Arne og Andre Lundemann godt hjulpet af orkestrer Kedli. Jubilæumsmenuen som Hardy stod for blev serveret på en overbevisende professionel måde, at den så også var uovertruffen god, gør det ikke mindre godt. Alt dette havde ikke været muligt uden jubilæumsudvalget store arbejde med forberedelse og planlægning, og ikke mindst kontakt til musikere og underholdere samt alt omkring bestilling af telt, kontakt til myndigheder og alle de frivillige der troppede op til teltopstilling samt nedtagning. En stor tak til alle hjælpere og ikke mindst til Svenn Åge, Steen og Ole for det flottearbejde i Jubilæumsudvalget. Medlemmer. Jeg sagde sidste og forrige år på generalforsamlingen, at jeg forventer, at vi passerer 1000 medlemmer inden udgangen af Det nåede vi ikke, vi er medlemsmæssig stagneret på omkring 950. Jeg tror, vi må acceptere at medlemstallet er omkring 950 og måske lidt stagnerende i de kommende år. Det skyldes ikke mindst kommunens aggressive tiltag omkring betalingsbomme ved slæbestæderne, men mere herom senere. Møder. Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 11 bestyrelsesmøder og 2 møder med udvalgene. Derudover har dele af bestyrelsen deltaget i møder i Brosamarbejdet, Fællesmøde i Silkeborgsøernes Brugere, møder med Silkeborg Kommune, Silkeborg Statskovsdistrikt og en del andre møder. Brosamarbejdet Det årlige møde i Brosamarbejdet blev holdt i Ry Bådlaug, og vi havde et godt møde. Konklusionen på mødet blev, at det store renoveringsomfang der blev iværksat i 2008 og fortsat i 2009 har båret frugt,. Vi aftalte at kontingentet til Brosamarbejdet i 2010 blev 100 kr. pr medlem, det laveste i mange år. 9

10 Men det kan nå at ændre sig, når vi får overblikket over de skader, isen har forvoldt i vinterens løb. I budgettet på de 100 kr. pr medlem er medregnet. De løbende omkostninger til tømning af skraldespande mv. Bro nr. 61 i Alling Å skiftes. Ved bro 23. i paradiset udskiftes/- renoveres borde og bænke samt bortskæring af farlige grene, der hænger ud over broerne. Herudover er der nogle små reparationer på flere af broer og bortskaffelse af gamle affaldsstativer. I Balservig har Brosamarbejdet ansøgt om at få lov til at etablere en ny bro. Broen ved Himmelbjerggården vil blive renoveret i uændret størrelse. Brosamarbejdets møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. I februar måned 2010 havde Brosamarbejdet et møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. Igen var det et godt møde, hvor vi kom langt omkring. Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg påtog sig også i 2010 at vedligeholde Brosamarbejdets borde og bænke i skovens område. Vi fik som sidste år en fornuftig aftale om en dele ordning de steder, hvor skovens gæster er storbrugere af Brosamarbejdets borde og bænke. Brosamarbejdet har sendt ansøgning om tilladelse til bygning af ny bro i Balservig.. Skov og Naturstyrelsen ser positivt på ansøgningen og sætter ansøgningen i gang over for øvrige parter. Skov og Naturstyrelsen forlanger, at bøjerne ved Himmelbjerggrunden og ved Himmelbjerggårdens grund skal være sorte, ellers skal de fjernes, det er ok med refleksbånd på. Himmelbjerggrunden Grunden er rigtig flot. Borde og bænkene der blev skiftet i 2008 har det problem, at bordpladerne er for dårlige, de er fyldt med råd og svamp. Et flot stykke arbejde er udført i 2009 med vedligeholdelse af grunden. Det er sket under kyndig ledelse af Svein og hans mange hjælpere. Det fortsætter i 2010, hvor bordpladerne vil blive skiftet med nye gode plader. 10

11 Kirsebærgrunden Klaus har med gode hjælpere sørget for udtynding af buske og grene på grunden. Men der hvor det rigtig har rykket, var da Klaus sammen med gode hjælpere fik fjernet grantræerne i skellet Klaus har også fået et par nye borde stillet op. Grunden fremtræder i en rigtig god stand, og er et yndet sted for mange af vore medlemmer og medlemmer fra Ry Bådlaug, som er samarbejdspartner om grunden. Sejsgrunden. Formand Steen på Sejsgrunden har sammen med mange gode hjælpere lagt et stort arbejde i Sejsgrunden, de har blandt andet lagt fliser under flere af bordene.. Steen vil i 2010 forsøge at få et lille skur op at stå til haveredskaber mv., og der vil også blive indkøbt et bord til terrassen, der er etableret nede ved broen. Lars Elmer har undersøgt kloakafløbene fra Sejshuset, der er konstateret en sætning i afløbsrørene. Lars er pt. I gang med at indhente tilbud mv. på udbedring. Johnny har med hjælp af Joan stået for rengøringen af Sejshuset i 2009, og det er udført til SMK s fulde tilfredshed. Det er med stor glæde, at de også i 2010 har påtaget sig opgaven. Is og SMK s Broer. På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke et fuldt overblik over de skader isen forvolder på vore broer. Vi ved dog, at broerne ved Himmelbjerggrunden har taget en del skade. Disse skader vil blive repareret, når isen er væk Speedbådskurser. Palle har i sin egenskab af Formand for Speedbådskurserne sørget for at henvise emner til kurser i Horsens. Den ringe tilslutning har gjort, at Palle har bedt bestyrelse nedlægge aktiviteten. Klubhus og værksted. Her har Formand Steen sammen med Peter sørget for at alt har været i pæn og god stand, og da bensinhuset var ombygget, fik det en gang maling, hvor Tom også svingede penslen. Svend Aage, Knud, Christian og Svein har lagt et stort arbejde i værkstedet, som er blevet malet og skabe mv. er repareret, ja selv høvlebænken har fået en tur. En stor tak til Jer alle for det flotte arbejde. Lys på søen Lys på søen har Ole sørget for var i orden, han har også udviklet og fremstillet nye sølygter, der har virket til stor tilfredshed. 11

12 Betalingsbomme i Indelukket. Sidste år gav jeg en omfattende redegørelse for, hvad SMK har haft af dialog med kommunen for at forbedre forholdene i Indelukket. Sidste år så jeg frem til et godt samarbejde med kommunen. Det gør jeg ikke mere, kommunen har tilsidesat alt det vi aftalte, og derfor kan vi ikke accepterer grundlaget for opsætningen af betalingsbommene. Vi har gjort indsigelser, ikke imod bommene, men imod at de er etableret i direkte modstrid med de løfter kommunen gav bestyrelsen forud for opsætningen. At kommune samtidig vælger en pris for benyttelse af bommene, som er helt uden for almindelig logik, og er langt højere end de priser andre havne tager, gør ikke sagen bedre. Det er nu lykkedes, at få en aftale om et møde engang i løbet af foråret med den nye formand for Kultur og Fritidsudvalget. Jeg håber, at vi på dette møde kan få ændret prisen for benyttelsen af bommene. Optimist er jeg ikke, kommunen fattes penge og stærke kræfter i kommunen har efter min vurdering en klar målsætning om at begrænse sejladsen på søerne. Jeg opfordrer derfor alle SMK er til at øve indflydelse på de politikere, som I er i kontakt med. Husk, at det ikke kun er de af vore medlemmer der har både på trailere, der har et problem, på den lange bane kan det let sprede sig til samtlige motorbåde. Bådepladsleje. Her er også et område, hvor kommunen slår til med hård hånd. I 2009 var prisen for leje af en af de store både pladser kr , den er nu steget til kr en stigning på 10%. Her har vi også et område, bestyrelsen vil drøfte med kommunen på det næste møde. Bådpladsleje 2010 Bådpladser op til 170 cm i bredden Bådpladser fra 175 cm til 230 cm i bredden Bådpladser fra 235 cm i bredden Leje af gæstebådplads pr. dag kr kr kr. 80 kr. 12

13 Bådepladerne i inderhavnen ved Slusekiosken skal nedlægges. Den 25. februar var jeg sammen med Arne indkaldt til et møde på kommunen, hvor vi blev orienteret om de planer kommunen har med området omkring havnen ved Slusekiosken, ophalerpladsen til Hjejlebådene, parkeringspladsen samt Roklubben. Vi fik oplyst, at de samme dag ville sende et brev med opsigelse af til de 14 bådepladslejere i havneområdet med virkning fra I brevet fik de tilbudt erstatningspladser, efterhånden som der blev ledige pladser i Indelukket, de opsagte pladser vil blive rykket foran ventelisten. Der er 475 på kommunens venteliste til bådepladser. Samtidig vil kommunen forsøge at få tilladelse til at bygge 14 nye pladser i Remstrup Å i forlængelse af de pladser, der er på den store ø. Der vil blive lavet en lokalplan for havneområdet, som kommer til høring omkring maj måned, hvor der så kan gøres indsigelser, eller man kan komme med forslag til ændringer. Vi tog orienteringen til efterretning men gjorde opmærksom på, at kommunen laver en stor fejl ved at fjerne motorbådene fra havneområdet, da de er et stort aktivt for turisterne og havnemiljøet. Vi gjorde også opmærksom på, at Regattaen vil blive hårdt ramt, når der ikke vil være mulighed for at fortøjre bådene i forbindelse med Regattaen og dermed være en stor del af Regattaen. Vi efterlyste derfor, at de som minimum etablerer gæstepladser i havnen og udbygger de pladser der er fra Hjejleselskabet til Jernbanebroen med bedre fortøjringspæle. Frikadellekonkurrencen. Her sørgede frikadelle Peter for at konkurrencen også i 2009 blev afviklet til stor glæde for alle deltagere. Julebanko. Jens, Johnny, Allan og Henning med flere gode hjælpere havde igen skaffet mange gode sponsorater, en god aften var det for alle dem, der deltog. Juletræsfesten for store og små. Var igen i år en succes, julemand Jens og julenisse Grete gjorde igen et flot stykke arbejde. Det gjorde Lis også, hun sørgede for sange og julelege med børnene. Fastelavn. Vanen tro havde Jens og Grete styr på, at børnene fik katten slået af tønden. 13

14 Festudvalget. I juni måned var der Squaredance på Himmelbjerggrunden. De, der deltog havde en rigtig god dag. Den manglende opbakningen til de to aktiviteter festudvalget har afviklet har gjort, at festudvalget har valgt at nedlægge sig selv. Klubhuset. I 2009 er følgende udskiftet eller renoveret. I juni måned blev el tavlen, der styrer el forbruget i klubhuset skiftet, det var en større udskrivning. I januar 2010 blev vinduerne i køkkenet og depotrummet skiftet ud med plastvinduer. I februar 2010 blev loftet i køkkenet samt vægge og døre i depotrummet og i toilettet malet. Den største udgift var etablering af den ny benzintank, som nåede at blive klar til standerhejsningen. En god og forhåbentlig fremtidssikret investering. Her skal vi allerede i 2010 have seddellæseren tilpasset til de nye 100 og 200 kr. sedler. Rabataftale. Rabat aftalen til Indelukkets Spisested fungerer til alles tilfredshed, derfor er det aftalt med Hardy, at den fortsætter uændret i I års pakken som sendes ud i starten af april måned, bliver der lagt et nyt rabat kort i. Jeg håber, at rigtig mange også i 2010 vil få glæde af rabatkortet. Medlemmernes opbakning Det har været en stor glæde, at se så mange SMK er der har mødt op til standerhejsning, standerstrygning, banko, juletræ, fastelavn, frikadellekonkurrencen, men ikke mindst jubilæumsfesten. Det er helt klart min opfattelse, at opbakningen øges år for år, og det glæder os utroligt meget i bestyrelsen. Men intet kommer af intet, uden alle vore udvalgsmedlemmer og hjælpere kunne det ikke lade sig gøre, derfor en stor tak til jer alle. Carl Mølgaard 14

15 Er din båd ansvarsforsikret. Det er den, når du er medlem af SMK. SMK har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som dækker de skader din båd er skyld i. Forsikringen dækker i det meste af Europa. Se mere på SMK s hjemmeside under menupunktet: Ansvarsforsikring Bemærk: En ansvarsforsikring koster i de fleste forsikringsselskaber det samme eller mere end kontingentet til SMK. Er din båd en båd på trailer, og er du meget utilfreds med den pris kommunen tager for at din båd kan komme gennem betalingsbommene i Indelukket, så husk, inden du overvejer at melde dig ud af SMK, at din båd er ansvarsforsikret gennem medlemskabet af SMK. 15

16 Vinterbilleder Vi har modtaget de her flotte vinterstemnings billeder fra Sejs grunden. De er taget af: Fo2gra Jørgen Kristiansen. De gengives hermed uden kommentar, de taler vist for sig selv. Tak til Jørgen 16

17 17

18 Fastelavn for Børn. En meget kold dag I februar var 28 friske børn mødt op for at slå katten af tønden. Men forinden havde 6 klubmedlemmer ryddet gården for is og sne, heldigvis var der en belønning fra Hardy. Tak til dem Der blev rigtig gået til dem, tønderne fik nogle ordentlige slag, man kan sige da det var så koldt, at ungerne slog Kong vinter. Snart måtte tønderne overgive sig og karamellerne kom ud i lyset. Så var der bare med at få fat i nogle karameller, før resten af tønden skulle ned. 18

19 ønderne Dette års kattekonger og kattedronninger Bagefter var der sodavand og en fastelavnsbolle, samt en lille sjov gave til alle. Tak til Jens og hans hjælpere for et godt arrangement. 19

20 Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden Alle der har en båd med mulighed for at stege en frikadelle kan være med i dysten. Skibets kaptajn skal lave søens bedste frikadeller. Deltagerne møder op med et halvt kilo frikadelle fars pænt indpakket. Kl går alle i land og kaptajnen medbringer sin indkøbte fars. Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer. Skibets kaptajn går alene i båden, hvor han inden kl skal have rørt farsen sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 frikadeller. Frikadellerne afleveres i land præcis kl til grundig bedømmelse og eventuel præmiering. Dommerpanelet består af vore bedre halvdele, som i dagens anledning er udnævnt til letmatroser. Medens dommerne vurderer, skal kaptajnerne afvente deres dom ombord på bådene, hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op efter stegningen. Efter domsafsigelsen mødes vi til fælles spisning af de stegte frikadeller. Motorbåd sælges: Velholdt og rummelig 20 fod Fjord snekke med siddeplads til 8-10 personer sælges for kun kr Båden har 4 sovepladser (2 voksne + 2 børn). 15 hk Volvo Penta benzin-motor. Glasfiberskrog. Bredde 2,15 m. Båden står på vinterplads i Indelukket. Kan beses efter nærmere aftale med Carsten Søderstrøm, tlf

21 markise & kalechesmeden Bådkalecher Sprayhood, Bompresenninger, Bomtelt, Vindbreaks, Vinterpresenninger, Bådhynder, Bundmåtter. Tilpasses efter dine ønsker. Reparationer er lynlåsen eller vinduet defekt eller flænge i dugen klare vi også dette. Uforpligtende tilbud gives se mere på Åbningstider: 7,30 til 18,00 eller efter tlf. aftale på mellem 7,00 til 20,00 Markiser Telte Solsejl Presenninger Altansejl Rulleporte m.m. v/ John F Jacobsen Nørhedevej 14, Lyne 6880 Tarm Tlf: Grauballe Marine God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine. Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal. Vi udfører service på alle kendte mærker. Salg af brugte både. Autoriseret forhandler af: Kontakt os på: Sønderkrogen 2. Grauballe 8600 Silkeborg 21

22 Vigtige telefonnumre: Marinekontoret Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Kontortid hver onsdag til Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april Tlf Registrering af både / afmelding / ændring. Borgerservice Silkeborg kommune: På telefon: På mail: Alarmcentralen: Tlf. 112 Silkeborg Politi: Tlf. 114 Falck: Tlf Vandforurening Tlf Indelukket: Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: Steen Tlf Mogens Tlf

23 Det frivillige beredskab Får du brug for hjælp, motorstop eller andet kan du uanset tidspunkt på døgnet ringe til et af nedenstående medlemmer. Du ringer naturligvis til den nærmeste beliggende. Det fremgår af listen herunder, hvor de forskellige medlemmers båd ligger. Tag bladet med i båden eller en kopi af listen. Det frivillige beredskab består af. Leif Birch, Sejssnævringen Henry Knudsen Indelukket Leif Thøgersen Himmelbjerget Verner Lauridsen Sejs Carsten Truelsen Havnen Viggo Bøgedal Svejbæklund

24 24 Kastaniehøjvej Silkeborg Tlf Fax

25 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsøtoften 6 Tlf Også når båden skal sikkert på land for vinteren - 25

26 Villaventilation SUNDT INDEKLIMA Sikrer velvære og forebygger astma & allergi Ombetrækning af bådhynder. Reparation af kalecher. Tilskæring af hynder. Ring for uforpligtende tilbud. v. Tanja Fuglsang Lillehøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf KJ klimateknik A/S

27 Indelukkets Spisested Frokosttilbud fra kl LØRDAGSBUFFET Spis alt hvad du kan kun 89,- Aftenstilbud fra kl WIENERSCHNITZEL kun 98,- Børnemenuer fra 39,- Prøv også vores populære STJERNESKUD Selskaber op til 70 personer Indelukkets Spisested Åhavealle 9C 8600 Silkeborg Tlf

28 Kommende aktiviteter: Standerhejsning Søndag d. 11 april kl Vi starter sejlersæsonen med standerhejsning kl Vi mødes i Indelukket, hvor formanden holder tale. Et udvalgt medlem vil hejse SMK s stander. SMK er efter standerhejsningen vært ved kaffe og rundstykker. I klubhuset. Sankt Hans fest på Sejsgrunden Tirsdag d. 23 juni. Med bål, hekse og båltale. Her vil der være noget for alle børn og voksne. Der kan købes øl, vand og pølser. Vi mødes kl Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden Lørdag d. 21 august kl Se side 20 inde i bladet. SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. Redaktør: Allan Nygaard Tlf

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen >

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen > SMK-Nyt 2 2012 20. årgang < Spørgelyst på generalforsamlingen > Formand Carl Mølgaard Tlf. 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere