UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET"

Transkript

1 UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F ) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig Hanne Rose Andersen-Aagaard, Nuuk j.nr ) mod Boet efter M og Statskassen afsagt sålydende B E S L U T N I N G: Indledning Ved Ammassalik Kredsrets dom af den 3. oktober 2012, blev F, født den... maj, anset som far til det af M, født den... september.., den... juni.. fødte barn B. Dommens afgørelse af faderskabet er ikke anket. Kredsrettens afgørelse om bidrag Den 4. oktober 2012 udarbejdede Ammassalik Kredsret bidragsresolution, hvorefter F blev tilpligtet at betale børnebidrag med det på barnets opholdssted til enhver tid gældende normalbidrag svarende til ,00 kr. årligt, at regne fra den... juni... Kredsdommeren bestemte samtidig, at bidraget for perioden... juni.. til... december.. forfalder straks. Kære F har ved kæreskrift af 12. november 2012 påkæret afgørelsen om bidrag til landsretten. Formelt er sagen indbragt som en anke af dommen. Landsrettens sag vedrører imidlertid kun spørgsmålet om betaling af børnebidrag.

2 2 Påstande F har endeligt påstået: Principalt: Frifindelse for betaling af børnebidrag fra barnets fødsel samt bidrag til moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Subsidiært: Frifindelse mod betaling af bidrag fra et senere tidspunkt, samt frifindelse for betaling af bidrag for moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Mere subsidiært: Statskassen tilpligtes at betale kompensation til appellanten F med ,00 kr. for unødvendig lang sagsbehandlingstid. M er afgået ved døden. Københavns Byret, Skifteretten har oplyst, at boet er sluttet med et boudlæg. Landsretten har herefter ikke inddraget boet som part i sagen. Domstolsstyrelsen har på vegne af statskassen oplyst, at man ikke ønsker at afgive indlæg til kærendes mest subsidiære påstand forud for rettens påseelse af, hvorvidt bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er overholdt. Sagsfremstilling M opgav ved afhøring hos Ammassalik Kommune den 25. juni 2002 F som far til det af hende den... juni.. fødte barn. Hun oplyste, at hun ikke har haft samleje med andre indenfor avlingstiden. F blev den 5. december 2002 afhørt af politiet i Gladsaxe. F har blandt andet forklaret følgende: Afhørte forklarede, at han den 3. april 2000 tog til Grønland, da han på daværende tidspunkt havde fået arbejde hos Ammassalik Kommune. I november måned 2000 mødte han sagens person, M. Februar måned 2001 blev de kærester, hvorfor M flyttede ind hos afhørte på adressen.., 3913 Tasiilaq. Her boede hun ind til oktober I dette tidsrum havde de ofte samleje, hvor M benyttede pessar. Den 20. oktober 2001 sagde afhørte sit job op, hvorefter han alene tog tilbage til Danmark. Efterfølgende havde M gjort afhørte bekendt med, at hun var gravid. Hun havde få måneder forinden graviditeten været hos sin læge, hvor hun havde fået udtaget sit pessar. Afhørte erkender at have haft samleje med M i ovenstående tidsrum. Han ønsker dog at afgive blod med henblik på DNA-sammenligning, for med sikkerhed at få bekræftet, at han er fader til drengen.

3 3 Sagen blev herefter indbragt for Kredsretten i Ammassalik. Kredsretten sendte den 24. februar 2004 sagen til Grønlands Landsrets daværende vejledningsafdeling, der videresendte sagen den 15. marts 2004 til Københavns Byret. Byretten forsøgte at indkalde M til den 29. april Det fremgår, at hun ikke var mødt. Det fremgår imidlertid ikke, om hun var lovligt indkaldt. Til retsmødet i Københavns Byret den 2. juni 2004 var indkaldelsen ikke forkyndt. Det samme var tilfældet til retsmødet, der blev afholdt den 20. august Den 23. september 2014 konstaterede Københavns Byret, at sagsøgeren havde ukendt bopæl, hvorfor sagen blev sluttet. M blev afhørt i Ammassalik Kredsret den 4. februar Hun udlagde som mulig fader til barnet F og forklarede, at de havde været kærester i 2001 op til 1 års tid, hvor de jævnligt havde samleje. M fik under deres samliv fjernet spiralen. F blev efterfølgende afhørt subsidiært ved Retten i Gentofte den 16. september Af retsbogen fremgår følgende: F var mødt og forklarede behørigt formanet, at han medens han boede i Ammassalik, lærte M at kende. De blev kærester. I perioden fra februar 2001 til han forlod byen 20. oktober 2001, havde de jævnligt samleje. Han ønsker at afgive blodprøve på RGA og få en retsgenetisk undersøgelse foretaget. F underskrev blanket A Ammassalik Kredsret sendte den 2. juni 2005 anmodning til Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af to blodprøver med to dages mellemrum fra F. Kredsretten skrev: Hermed fremsendes blanket A i 2 eksemplarer for blodprøveudtagning af F. De bedes tage 2 blodprøver med en uges mellemrum. Kredsretten ses ikke at have informeret F om denne henvendelse. Retsgenetisk Afdeling reagerede ved breve af henholdsvis 17. november 2006, 30. januar 2008 og 30. december 2008 til kredsretten med oplysning om, at man endnu ikke har modtaget blodprøve fra F. Den 6. marts 2009 sendte kredsretten så en anmodning til Gentofte Hospital om, at indkalde F til blodprøveudtagning. Hospitalet returnerede blanketterne ved brev af 23. marts 2009 under henvisning til telefonisk aftale og meddelelse om, at man ikke havde mulighed for at indkalde F. Hospitalet henviste til Retsmedicinsk Institut. Den 23. april 2009 sendte kredsretten på ny blanketter til Retsgenetisk Afdeling med anmodning om blodprøveudtagning. Kredsretten skrev bl.a.:

4 4 Hvis det ikke lykkes for jer at få pågældende ind til blodprøveudtagning, bedes I venligst returnere blanketten hurtigst muligt med påtegning om, at pågældende ikke var mødt til blodprøveudtagning, da vi skal indkalde pågældende til blodprøveudtagning gennem politiet. Den 22. februar 2010 meddelte Retsgenetisk Afdeling på ny kredsretten, at der ikke var modtaget blodprøver fra F. Den 9. august 2010 fulgte Retsgenetisk Afdeling op med en udtalelse på baggrund af undersøgelser af mor og barn samt oplyste, at der endnu ikke er modtaget prøver fra manden. Efter Kredsretten ikke havde modtaget resultater af blodprøve konstaterede man, at der fortsat ikke var udtaget blodprøve af F. Kredsretten skrev den 4. marts 2011 til Retsgenetisk Afdeling og oplyste, at manden var anmodet om, at rette henvendelse på afdelingen. Samme dag skrev kredsretten således til F: Ovennævnte sag er stadig ikke afsluttet. Jeg har d.d. indtalt en besked på din mobiltelefon, om at der mangler blodprøver fra dig for at sagen kan få en afslutning. Du skal have udtaget blodprøver på Retsgenetisk Institut i København på Frederik V`s vej.., 2100 København V. For at aftale nærmere er her deres telefonnummer.. Har du spørgsmål til sagen, kan jeg træffes indtil onsdag på et direkte nr. -., derefter er det på hovednummeret -.. Ved brev af 11. april 2012 skrev Retsmedicinsk Institut følgende til kredsretten: Retsgenetisk Afdeling har den og modtaget hhv. B-rekvisition og brev i ovenstående faderskabssag. F ikke mødt til udtagelse af prøve nr. 1 og 2 på Retsgenetisk Afdeling. De bedes venligst oplyse, om Retsgenetisk Afdeling kan forvente at modtage ovenstående prøver eller om De ønsker sagen afsluttet. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med dette brev, står Retsgenetisk Afdeling til rådighed. Efter kredsrettens henvendelse skrev Retten i Glostrup den 1. juni 2012 til F bl.a.: Retsgenetisk Afdeling har oplyst, at De ikke har fået udtaget mundskrab eller har bestilt tid hertil. De skal derfor omgående træffe aftale med Retsgenetisk Afdeling, således at De inden den 5. juli 2013 han få udtaget 2 stk. mundskrab. Efterfølgende blev der udtaget blodprøvet/mundskrab og Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling afgav den 7. august 2012 erklæring om resultatet af undersøgelserne. Kredsretten blev af kommunen forespurgt til sagen den 7. februar 2006, 21. juli 2008 og 25. februar 2009, hvilket kredsretten ses at have besvaret den 23. april 2009 med oplysning om, at sagen fortsat verserer. Kommunen spurgte på ny til sagen den 4. februar 2010 uden, at kredsretten ses at have svaret før efter domsafsigelsen.

5 5 Kærendes synspunkter Kærende har til støtte for sin påstand henvist til, at Ammassalik Kredsrets afgørelse består af to dele, dels en afgørelse i medfør af 13 i lov for Grønland om børns retsstilling, i henhold til hvilken regel F er dømt til at betale normalbørnebidrag til B med tilbagevirkende kraft fra den... juni.., dels afgørelse i medfør 20 i lov om børns retsstilling, hvor F er dømt til at betale bidrag til moderens underhold. I henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6 har enhver ret til en retfærdig rettergang inden for en rimelig frist, når der skal træffes afgørelse om en persons borgerlige rettigheder og forpligtelser. Det er kærendes opfattelse, at han i nærværende sag ikke har fået sin sag behandlet indenfor rimelig tid, idet han tilbage i 2002 blev indkaldt til samtale om faderskabet ved Gentofte Byret, uden at der herefter skete yderligere. Resultatet af faderskabstesten forelå først den 7. august 2012 og sagen blev afgjort ved dom af 16. oktober Kærende har således i 10 år ventet på resultatet af faderskabstesten, uden en afgørelse af sagen. Der er tale om en afgørelse med vidtrækkende og bebyrdende konsekvenser, som ikke skyldes hans forhold, men alene kan tillægges rettens langsommelige behandling af sagen. Dette efterlever ikke betingelserne i EMRK art. 6, som Grønland er forpligtet til at følge. Det gøres desuden gældende, at 13 i lov om børns retsstilling er fakultativ, og der er således ikke tale om en obligatorisk pligt til at betale børnebidrag. Det gøres i den forbindelse gældende, at det ud fra en rimelighedsbetragtning ikke forekommer rigtigt, at kærende skal betale børnebidrag med tilbagevirkende kraft, når han ikke havde nogen forudsætning for at vide, at han var faderen til barnet. For begge forhold gøres det gældende, at der ikke er udvist egen skyld, og at sagens langsommelige behandling alene skyldes forhold, som kærende ikke har haft indflydelse på. Det gøres således gældende, der bør ske frifindelse for betaling af børnebidrag med tilbagevirkende kraft samt bidrag til underhold af moderen, og at der først skal betales børnebidrag fra tidspunktet for faderskabstestens resultat. Kærende anført følgende supplerende sagsfremstilling: Appellanten er i perioden 5. juni 2002 til 4. oktober 2012 kun tre gange indkaldt til en myndighed i forbindelse med appellantens faderskabssag. Alle tre gange er appellanten mødt ved den pågældende myndighed og svaret på spørgsmålet, samt fået udtaget blodprøve. Appellanten henvender sig i forbindelse med at han ønsker oplysning om sagen (Til kommunen). Appellanten får desværre ikke svar, og anser sagen som sluttet. Det bestrides således, at appellanten selv er skyld i den lange sagsbehandlingstid, som det er angivet af kredsdommerkandidat. i udtalelse til Landsretten af d. 20. november I perioden fra december 2002, hvor appellanten afhøres af Gladsaxe Politi frem til marts 2004 er der således ingen handling foretaget af Ammassalik Kredsret. Der er således en død periode på ikke mindre end 15 måneder, hvor sagen ikke behandles. Herefter besværliggøres sagens behandling ved M manglende tilstedeværelse indtil februar 2005, hvor der udtages blodprøver fra M samt M og appellantens søn, B. Umiddelbart derefter bliver kredsretten flere gange anmodet om at redegøre for sagen af Ammassalik Kommunea, hvilket ikke afstedkommer videre sagsbehandling fra kredsrettens side indtil juni Det vil sige, at der er en såkaldt sagsbehand-

6 6 lingsmæssig død periode på 3 år og 3 måneder. Appellanten fraflytter Tasiilaq i 2002 til fordel for Danmark og bliver derfor indkaldt til samtale ved danske myndigheder, og på trods af, at han allerede i 2004 udtrykker ønske om, at han gerne vil underrettes om fremtidige møder, bliver han ikke informeret om sagens gang. Appellanten antager derfor, at barnets moder har afvist at få udtaget blodprøve, og at sagen dermed er sluttet. Appellanten forsøger dog i 2008 at få afklaret hvorledes sagen er sluttet men forsøget er ufrugtbart, og idet appellanten er helt overbevist om, at det ikke kan tage over seks år, at afgøre en faderskabssag, så antages det, at sagen må være afsluttet og at appellanten ikke er faderen til barnet. Der ses herefter endnu en sagsbehandlingsmæssig død periode fra februar 2010 til marts 2011, hvorefter retten i sit brev til retsgenetisk afdeling beklage den sene opfølgning. Retten er således selv af den opfattelse at 12 måneder uden sagsbehandling er uhensigsmæssig. Idet appellanten i foråret 2011 modtager brev fra Kredsretten i Nuuk om, at appellanten skal møde til blodprøveudtagning, er det således første gang siden september 2004 at appellanten bliver inddraget i sagen, herefter ringer appellanten til afsender.. Efter samtalen oplever appellanten desværre private omstændigheder, der gør at appellanten ikke reageret videre, og sagen glemmes, indtil indkaldelsen fra Retten i Glostrup. Appellanten ringer straks efter modtagelse af dette brev og bestiller tid til udtagning af DNA-test ved retsgenetisk afdeling. Kærende har supplerende gjort gældende, at det er rettens opgave ex officio at sikre fremgang i sagen, samt at sikre at tidskravet om en rettergang inden rimelig tid overholdes, at sagen tog sin begyndelse d. 25. juni 2002, hvor Kredsretten i Ammassalik har samtale med kærende, at sagen fik sin afslutning d. 3. og 4. oktober 2012, hvor retten afsagde dom, om faderskabet, samt udarbejdede bidragsresolution om bidragspligt for kærende fra barnets fødsel, at sagen således har verseret i 10 år og 4 måneder, at retten ikke har sikret den nødvendige fremgang i sagen, at sagens behandlingstid ikke har været rimelig, jf. Eckle pr 80, hvor længden af to procesforløb, henholdsvis 17 og 10 år, betegnes som inordinate og as a general rule to be regarded as exceeding the reasonable time, samt Slovák 8/ pr 24 an overall periode of 8 years an more than 2 months could not in itsel, be deemed to satisfy the reasonable time requirement in the particular circumstances of the case, jf. også Sienkeiwicz 30/9 2003, hvor 10 år og 5 mdr. ikke opfyldte kravet om rimelig tid despite the undeniable activity of the domestic courts, at retten ikke har informeret kærende om, at han skulle møde på Retsgenetisk Afdeling før den 4. marts 2011, at rettens manglende orientering til kærende ikke skal komme appellanten til skade, jf. to danske sager indledt for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol,. og., begge 11/ hvor krænkelse af kravet om rimelig sagsbehandlingstid blev fundet for hhv knap 10 år og 10 år og 9 mdr, navnlig fordi sagerne pga. en fejlekspedition havde beroet 1 år og 8 måneder i Procesbevillingsnævnet, at der anlægges en helhedsbedømmelse af procesforløbet, er ikke ensbetydende med, at de enkelte stadier af processen ikke vurderes nøje, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-9), 3. udgave, s. 476, at der foreligger særlige krav til hurtig sagsbehandlingssager i familieretlige sager, herunder faderskabssager, at en død periode periode på i hvert fald 3 år og 3 måneder i sig selv er tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet i EMK art 6, jf. Figueriredo Simões 30/ vedrørende forældremyndighedssag, der varede 5 år og 4 mdr, hvori

7 7 EMD gav udtryk for at en død periode 1 år og 5 mdr i sig selv var tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet, så meget desto mere som det drejede sig om en forældremyndighedssag, hvor særlig hurtig behandling er påkrævet, at kærende ikke har udvist en adfærd, der har medført en forhaling af sagens afgørelse, idet kærende ikke er blevet informeret om, at han skulle møde op på Retsgenetisk Afdeling til udtagning af blodprøver, at en overbelastning af domstolssystemet ikke er en undskyldelig faktor i forhold til rimelighedskravet i EMRK art. 6, jf. Santilli 19/2 1991, Pugliese II, Caleffi og Vocatura alle 24/ og Muti 23/ og at kærende har været udsat for urimelig lang sagsbehandlingstid, jf. EMRK art 6. Det bestrides, at kærende gentagne gange skulle være indkaldt og udeblevet fra blodprøveudtagning. Kærende er kun indkaldt af kredsretten én gang, hvorefter han ringede til afsender.. Efter samtalen oplevede kærende desværre private omstændigheder, der gjorde, at han ikke fik reageret videre, og sagen blev glemt indtil indkaldelse fra Retten i Glostrup. Kærende ringede straks efter modtagelse af dette brev og bestilte tid til udtagning af DNA-test ved Retsgenetisk Afdeling. Særligt til den subsidiære påstand om bidragspligt fra et senere tidspunkt, gøres det gældende, at såfremt kærende var mødt op på Retsgenetisk Afdeling umiddelbart efter modtagelsen af brev om indkaldelse til blodprøveudtagning, ville sagen kunne have været afgjort ca. tre måneder senere, hvilket betyder at bidragspligt tidligst bør gælde fra juli Særligt for den mere subsidiære påstand om kompensation fra staten, gøres det gældende, at det offentlige hæfter på objektivt grundlag for kompensation ud fra EMRK art. 6, jf. art. 13 og 41. Sagen har i en periode fra februar 2005 til marts 2011 stået stille udelukkende på rettens opfølgning. Der er således tale om 61 måneders bidrag, hvorfor kompensationen er beregnet derefter. Landsrettens begrundelse og resultat F levede sammen med M ca. et års tid, herunder i hele avlingstiden, der er beregnet til perioden fra midten af august til midten af oktober Parternes samliv ophørte umiddelbart efter den 20. oktober Parterne havde under samlivet jævnligt samleje og moren havde fået udtaget sit pessar. M opgav kun F som farmulighed og der har ikke efter oplysningerne i sagen fra F været nævnt andre muligheder. F har dog ønsket DNA-undersøgelse gennemført, med henblik på at opnå fuld sikkerhed for faderskabet. Landsretten finder på den baggrund, at F fra det tidspunkt han fik underretning fra M om hendes graviditet, har kunnet indrette sig på det forhold, at han ville blive ansat som far og bl.a. som følge heraf ville være bidragspligtig, i det omfang han ikke opfyldt sin forsørgerforpligtelse på anden vis.

8 8 Sagsbehandlingen forud for sagens indbringelse for kredsretten, er gennemført inden for rimelig tid frem til afhøring af F hos politiet i december Sagen blev imidlertid først sendt til Københavns Byret i marts 2004, hvilket efter de foreliggende oplysninger er for lang sagsbehandlingstid, idet der ikke er oplyst forgæves forsøg på at indkalde moren til kredsretten i Ammassalik i den mellemliggende periode. Kredsretten burde således have sat retten og fremlagt relevante dokumenter, herunder eventuelt forgæves forkyndte indkaldelser og herefter udsat sagen på subsidiære afhøringer i Danmark. Landsretten burde have påset dette inden afsendelse af sagen til Københavns Byret den 15. marts Københavns Byret forsøgte at behandle sagen den 29. april 2004 og fulgte op i rimelig tid frem til man dels sendte sagen videre til afhøring af F ved Retten i Gentofte og dels afsluttede sagen uden afhøring af M, der herefter blev afhørt i Ammassalik den 4. februar Blodprøver fra mor og barn, blev udtaget umiddelbart efter retsmødet, mens kredsretten først sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling i juni Det kan efter formuleringen af kredsrettens breve lægges til grund, at kredsretten har haft den - fejlagtige - opfattelse, at Retsgenetisk Afdeling ville indkalde F til udtagelse af blodprøve. Retsgenetisk Afdeling behandlede anmodningen på sædvanlig vis og afventede, at der blev rettet henvendelse om prøveudtagning. Kredsrettens sagsbehandlingstid fra medio 2005 frem til marts 2009 har været for lang. Det må således efter det oplyste lægges til grund, at kredsretten ikke har foretaget sig noget på trods af der ikke blev udtaget prøve og på trods af henvendelserne i november 2006 samt januar og december 2008 fra Retsgenetisk Afdeling om manglende prøver fra F. Dertil kommen forespørgsler fra kommunen. Kresrettens henvendelse til Gentofte Hospital i marts 2009 må betegnes som fejlagtig. Kredsretten begik på ny samme fejl som i 2005, da man i april 2009 sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af blodprøve af F. F blev ikke informeret om henvendelsen og således ikke opfordret til, at møde op på Retsgenetisk Afdeling. Først i marts 2011 blev der med henvendelserne fra kredsretten til både Retsgenetisk Afdeling og F rettet op på fejlen. Herefter og frem til domsafsigelsen, må sagsbehandlingstiden betegnes som rimelig.

9 9 F henvendelse til Ammassalik Kommune pr. i februar 2008, er en henvendelse om, at få oplyst kredsdommerens adresse. Han fik ikke noget svar. F rykkede ikke kommunen eller forsøgte at få adressen ad anden vej, eksempelvis ved at rette telefonisk henvendelse til kredsretten med anmodning om, at få oplyst rettens adresse. Landsretten finder ikke, at F har fulgt tilstrækkeligt op på sagsbehandlingen ved, at rykke kredsretten. De næsten 4 år der gik fra medio 2005 og frem til marts 2009, hvor kredsretten ikke foretog sig noget, udgør efter landsrettens opfattelse en krænkelse af kravet om rettergang inden for en rimelig frist jf. lov om ikrafttræden for Grønland pr. 1. oktober 2001 af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention jf. konventionens art. 6, stk. 1. Dertil kommer yderligere to års sagsbehandlingstid som følge af kredsrettens fejl. Landsretten finder ikke grundlag for, at frifinde F for betaling af nogle af de bidrag, han af kredsretten er blevet tilpligtet at betale. Landsretten har dels lagt vægt på, at F lige fra barnets fødsel har kunnet indrette sig på, at skulle betale børnebidrag, ligesom det ikke ses at bero på modpartens forhold, at sagen ikke har været behandlet inden for rimelig tid, hvorved bemærkes, at tiden Københavns Byret brugte på at indkalde M inden man opgav og sendte sagen tilbage til Ammassalik Kredsret ikke kan lægges hende til last. Landsretten finder ikke grundlag for, at tilkende F nogen erstatning for krænkelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der er herved lagt vægt på, at F ikke ses at have lidt noget tab, idet han hele tiden har kunnet regne med, at komme til at betale bidrag. Krænkelsen findes endvidere ikke, at have været at en sådan karakter, at der bør tillægges F en godtgørelse herfor. Landsretten har særligt henset til F manglende opfølgning på sin ubesvarede henvendelse til kommunen. F findes imidlertid fra Statskassen, at burde ydes erstatning for rimelige advokatomkostninger. Beløbet fastsættes ved særskilt beslutning efter rettens modtagelse af redegørelse fra advokaten, for dennes arbejde med sagen. T h i b e s t e m m e s: F skal have erstatning af Statskassen for rimelige advokatudgifter under denne sag. Beløbet fastsættes særskilt efter modtagelse af redegørelse fra advokat for dennes arbejde med sagen. Søren Søndergård Hansen

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere