UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET"

Transkript

1 UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F ) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig Hanne Rose Andersen-Aagaard, Nuuk j.nr ) mod Boet efter M og Statskassen afsagt sålydende B E S L U T N I N G: Indledning Ved Ammassalik Kredsrets dom af den 3. oktober 2012, blev F, født den... maj, anset som far til det af M, født den... september.., den... juni.. fødte barn B. Dommens afgørelse af faderskabet er ikke anket. Kredsrettens afgørelse om bidrag Den 4. oktober 2012 udarbejdede Ammassalik Kredsret bidragsresolution, hvorefter F blev tilpligtet at betale børnebidrag med det på barnets opholdssted til enhver tid gældende normalbidrag svarende til ,00 kr. årligt, at regne fra den... juni... Kredsdommeren bestemte samtidig, at bidraget for perioden... juni.. til... december.. forfalder straks. Kære F har ved kæreskrift af 12. november 2012 påkæret afgørelsen om bidrag til landsretten. Formelt er sagen indbragt som en anke af dommen. Landsrettens sag vedrører imidlertid kun spørgsmålet om betaling af børnebidrag.

2 2 Påstande F har endeligt påstået: Principalt: Frifindelse for betaling af børnebidrag fra barnets fødsel samt bidrag til moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Subsidiært: Frifindelse mod betaling af bidrag fra et senere tidspunkt, samt frifindelse for betaling af bidrag for moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Mere subsidiært: Statskassen tilpligtes at betale kompensation til appellanten F med ,00 kr. for unødvendig lang sagsbehandlingstid. M er afgået ved døden. Københavns Byret, Skifteretten har oplyst, at boet er sluttet med et boudlæg. Landsretten har herefter ikke inddraget boet som part i sagen. Domstolsstyrelsen har på vegne af statskassen oplyst, at man ikke ønsker at afgive indlæg til kærendes mest subsidiære påstand forud for rettens påseelse af, hvorvidt bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er overholdt. Sagsfremstilling M opgav ved afhøring hos Ammassalik Kommune den 25. juni 2002 F som far til det af hende den... juni.. fødte barn. Hun oplyste, at hun ikke har haft samleje med andre indenfor avlingstiden. F blev den 5. december 2002 afhørt af politiet i Gladsaxe. F har blandt andet forklaret følgende: Afhørte forklarede, at han den 3. april 2000 tog til Grønland, da han på daværende tidspunkt havde fået arbejde hos Ammassalik Kommune. I november måned 2000 mødte han sagens person, M. Februar måned 2001 blev de kærester, hvorfor M flyttede ind hos afhørte på adressen.., 3913 Tasiilaq. Her boede hun ind til oktober I dette tidsrum havde de ofte samleje, hvor M benyttede pessar. Den 20. oktober 2001 sagde afhørte sit job op, hvorefter han alene tog tilbage til Danmark. Efterfølgende havde M gjort afhørte bekendt med, at hun var gravid. Hun havde få måneder forinden graviditeten været hos sin læge, hvor hun havde fået udtaget sit pessar. Afhørte erkender at have haft samleje med M i ovenstående tidsrum. Han ønsker dog at afgive blod med henblik på DNA-sammenligning, for med sikkerhed at få bekræftet, at han er fader til drengen.

3 3 Sagen blev herefter indbragt for Kredsretten i Ammassalik. Kredsretten sendte den 24. februar 2004 sagen til Grønlands Landsrets daværende vejledningsafdeling, der videresendte sagen den 15. marts 2004 til Københavns Byret. Byretten forsøgte at indkalde M til den 29. april Det fremgår, at hun ikke var mødt. Det fremgår imidlertid ikke, om hun var lovligt indkaldt. Til retsmødet i Københavns Byret den 2. juni 2004 var indkaldelsen ikke forkyndt. Det samme var tilfældet til retsmødet, der blev afholdt den 20. august Den 23. september 2014 konstaterede Københavns Byret, at sagsøgeren havde ukendt bopæl, hvorfor sagen blev sluttet. M blev afhørt i Ammassalik Kredsret den 4. februar Hun udlagde som mulig fader til barnet F og forklarede, at de havde været kærester i 2001 op til 1 års tid, hvor de jævnligt havde samleje. M fik under deres samliv fjernet spiralen. F blev efterfølgende afhørt subsidiært ved Retten i Gentofte den 16. september Af retsbogen fremgår følgende: F var mødt og forklarede behørigt formanet, at han medens han boede i Ammassalik, lærte M at kende. De blev kærester. I perioden fra februar 2001 til han forlod byen 20. oktober 2001, havde de jævnligt samleje. Han ønsker at afgive blodprøve på RGA og få en retsgenetisk undersøgelse foretaget. F underskrev blanket A Ammassalik Kredsret sendte den 2. juni 2005 anmodning til Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af to blodprøver med to dages mellemrum fra F. Kredsretten skrev: Hermed fremsendes blanket A i 2 eksemplarer for blodprøveudtagning af F. De bedes tage 2 blodprøver med en uges mellemrum. Kredsretten ses ikke at have informeret F om denne henvendelse. Retsgenetisk Afdeling reagerede ved breve af henholdsvis 17. november 2006, 30. januar 2008 og 30. december 2008 til kredsretten med oplysning om, at man endnu ikke har modtaget blodprøve fra F. Den 6. marts 2009 sendte kredsretten så en anmodning til Gentofte Hospital om, at indkalde F til blodprøveudtagning. Hospitalet returnerede blanketterne ved brev af 23. marts 2009 under henvisning til telefonisk aftale og meddelelse om, at man ikke havde mulighed for at indkalde F. Hospitalet henviste til Retsmedicinsk Institut. Den 23. april 2009 sendte kredsretten på ny blanketter til Retsgenetisk Afdeling med anmodning om blodprøveudtagning. Kredsretten skrev bl.a.:

4 4 Hvis det ikke lykkes for jer at få pågældende ind til blodprøveudtagning, bedes I venligst returnere blanketten hurtigst muligt med påtegning om, at pågældende ikke var mødt til blodprøveudtagning, da vi skal indkalde pågældende til blodprøveudtagning gennem politiet. Den 22. februar 2010 meddelte Retsgenetisk Afdeling på ny kredsretten, at der ikke var modtaget blodprøver fra F. Den 9. august 2010 fulgte Retsgenetisk Afdeling op med en udtalelse på baggrund af undersøgelser af mor og barn samt oplyste, at der endnu ikke er modtaget prøver fra manden. Efter Kredsretten ikke havde modtaget resultater af blodprøve konstaterede man, at der fortsat ikke var udtaget blodprøve af F. Kredsretten skrev den 4. marts 2011 til Retsgenetisk Afdeling og oplyste, at manden var anmodet om, at rette henvendelse på afdelingen. Samme dag skrev kredsretten således til F: Ovennævnte sag er stadig ikke afsluttet. Jeg har d.d. indtalt en besked på din mobiltelefon, om at der mangler blodprøver fra dig for at sagen kan få en afslutning. Du skal have udtaget blodprøver på Retsgenetisk Institut i København på Frederik V`s vej.., 2100 København V. For at aftale nærmere er her deres telefonnummer.. Har du spørgsmål til sagen, kan jeg træffes indtil onsdag på et direkte nr. -., derefter er det på hovednummeret -.. Ved brev af 11. april 2012 skrev Retsmedicinsk Institut følgende til kredsretten: Retsgenetisk Afdeling har den og modtaget hhv. B-rekvisition og brev i ovenstående faderskabssag. F ikke mødt til udtagelse af prøve nr. 1 og 2 på Retsgenetisk Afdeling. De bedes venligst oplyse, om Retsgenetisk Afdeling kan forvente at modtage ovenstående prøver eller om De ønsker sagen afsluttet. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med dette brev, står Retsgenetisk Afdeling til rådighed. Efter kredsrettens henvendelse skrev Retten i Glostrup den 1. juni 2012 til F bl.a.: Retsgenetisk Afdeling har oplyst, at De ikke har fået udtaget mundskrab eller har bestilt tid hertil. De skal derfor omgående træffe aftale med Retsgenetisk Afdeling, således at De inden den 5. juli 2013 han få udtaget 2 stk. mundskrab. Efterfølgende blev der udtaget blodprøvet/mundskrab og Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling afgav den 7. august 2012 erklæring om resultatet af undersøgelserne. Kredsretten blev af kommunen forespurgt til sagen den 7. februar 2006, 21. juli 2008 og 25. februar 2009, hvilket kredsretten ses at have besvaret den 23. april 2009 med oplysning om, at sagen fortsat verserer. Kommunen spurgte på ny til sagen den 4. februar 2010 uden, at kredsretten ses at have svaret før efter domsafsigelsen.

5 5 Kærendes synspunkter Kærende har til støtte for sin påstand henvist til, at Ammassalik Kredsrets afgørelse består af to dele, dels en afgørelse i medfør af 13 i lov for Grønland om børns retsstilling, i henhold til hvilken regel F er dømt til at betale normalbørnebidrag til B med tilbagevirkende kraft fra den... juni.., dels afgørelse i medfør 20 i lov om børns retsstilling, hvor F er dømt til at betale bidrag til moderens underhold. I henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6 har enhver ret til en retfærdig rettergang inden for en rimelig frist, når der skal træffes afgørelse om en persons borgerlige rettigheder og forpligtelser. Det er kærendes opfattelse, at han i nærværende sag ikke har fået sin sag behandlet indenfor rimelig tid, idet han tilbage i 2002 blev indkaldt til samtale om faderskabet ved Gentofte Byret, uden at der herefter skete yderligere. Resultatet af faderskabstesten forelå først den 7. august 2012 og sagen blev afgjort ved dom af 16. oktober Kærende har således i 10 år ventet på resultatet af faderskabstesten, uden en afgørelse af sagen. Der er tale om en afgørelse med vidtrækkende og bebyrdende konsekvenser, som ikke skyldes hans forhold, men alene kan tillægges rettens langsommelige behandling af sagen. Dette efterlever ikke betingelserne i EMRK art. 6, som Grønland er forpligtet til at følge. Det gøres desuden gældende, at 13 i lov om børns retsstilling er fakultativ, og der er således ikke tale om en obligatorisk pligt til at betale børnebidrag. Det gøres i den forbindelse gældende, at det ud fra en rimelighedsbetragtning ikke forekommer rigtigt, at kærende skal betale børnebidrag med tilbagevirkende kraft, når han ikke havde nogen forudsætning for at vide, at han var faderen til barnet. For begge forhold gøres det gældende, at der ikke er udvist egen skyld, og at sagens langsommelige behandling alene skyldes forhold, som kærende ikke har haft indflydelse på. Det gøres således gældende, der bør ske frifindelse for betaling af børnebidrag med tilbagevirkende kraft samt bidrag til underhold af moderen, og at der først skal betales børnebidrag fra tidspunktet for faderskabstestens resultat. Kærende anført følgende supplerende sagsfremstilling: Appellanten er i perioden 5. juni 2002 til 4. oktober 2012 kun tre gange indkaldt til en myndighed i forbindelse med appellantens faderskabssag. Alle tre gange er appellanten mødt ved den pågældende myndighed og svaret på spørgsmålet, samt fået udtaget blodprøve. Appellanten henvender sig i forbindelse med at han ønsker oplysning om sagen (Til kommunen). Appellanten får desværre ikke svar, og anser sagen som sluttet. Det bestrides således, at appellanten selv er skyld i den lange sagsbehandlingstid, som det er angivet af kredsdommerkandidat. i udtalelse til Landsretten af d. 20. november I perioden fra december 2002, hvor appellanten afhøres af Gladsaxe Politi frem til marts 2004 er der således ingen handling foretaget af Ammassalik Kredsret. Der er således en død periode på ikke mindre end 15 måneder, hvor sagen ikke behandles. Herefter besværliggøres sagens behandling ved M manglende tilstedeværelse indtil februar 2005, hvor der udtages blodprøver fra M samt M og appellantens søn, B. Umiddelbart derefter bliver kredsretten flere gange anmodet om at redegøre for sagen af Ammassalik Kommunea, hvilket ikke afstedkommer videre sagsbehandling fra kredsrettens side indtil juni Det vil sige, at der er en såkaldt sagsbehand-

6 6 lingsmæssig død periode på 3 år og 3 måneder. Appellanten fraflytter Tasiilaq i 2002 til fordel for Danmark og bliver derfor indkaldt til samtale ved danske myndigheder, og på trods af, at han allerede i 2004 udtrykker ønske om, at han gerne vil underrettes om fremtidige møder, bliver han ikke informeret om sagens gang. Appellanten antager derfor, at barnets moder har afvist at få udtaget blodprøve, og at sagen dermed er sluttet. Appellanten forsøger dog i 2008 at få afklaret hvorledes sagen er sluttet men forsøget er ufrugtbart, og idet appellanten er helt overbevist om, at det ikke kan tage over seks år, at afgøre en faderskabssag, så antages det, at sagen må være afsluttet og at appellanten ikke er faderen til barnet. Der ses herefter endnu en sagsbehandlingsmæssig død periode fra februar 2010 til marts 2011, hvorefter retten i sit brev til retsgenetisk afdeling beklage den sene opfølgning. Retten er således selv af den opfattelse at 12 måneder uden sagsbehandling er uhensigsmæssig. Idet appellanten i foråret 2011 modtager brev fra Kredsretten i Nuuk om, at appellanten skal møde til blodprøveudtagning, er det således første gang siden september 2004 at appellanten bliver inddraget i sagen, herefter ringer appellanten til afsender.. Efter samtalen oplever appellanten desværre private omstændigheder, der gør at appellanten ikke reageret videre, og sagen glemmes, indtil indkaldelsen fra Retten i Glostrup. Appellanten ringer straks efter modtagelse af dette brev og bestiller tid til udtagning af DNA-test ved retsgenetisk afdeling. Kærende har supplerende gjort gældende, at det er rettens opgave ex officio at sikre fremgang i sagen, samt at sikre at tidskravet om en rettergang inden rimelig tid overholdes, at sagen tog sin begyndelse d. 25. juni 2002, hvor Kredsretten i Ammassalik har samtale med kærende, at sagen fik sin afslutning d. 3. og 4. oktober 2012, hvor retten afsagde dom, om faderskabet, samt udarbejdede bidragsresolution om bidragspligt for kærende fra barnets fødsel, at sagen således har verseret i 10 år og 4 måneder, at retten ikke har sikret den nødvendige fremgang i sagen, at sagens behandlingstid ikke har været rimelig, jf. Eckle pr 80, hvor længden af to procesforløb, henholdsvis 17 og 10 år, betegnes som inordinate og as a general rule to be regarded as exceeding the reasonable time, samt Slovák 8/ pr 24 an overall periode of 8 years an more than 2 months could not in itsel, be deemed to satisfy the reasonable time requirement in the particular circumstances of the case, jf. også Sienkeiwicz 30/9 2003, hvor 10 år og 5 mdr. ikke opfyldte kravet om rimelig tid despite the undeniable activity of the domestic courts, at retten ikke har informeret kærende om, at han skulle møde på Retsgenetisk Afdeling før den 4. marts 2011, at rettens manglende orientering til kærende ikke skal komme appellanten til skade, jf. to danske sager indledt for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol,. og., begge 11/ hvor krænkelse af kravet om rimelig sagsbehandlingstid blev fundet for hhv knap 10 år og 10 år og 9 mdr, navnlig fordi sagerne pga. en fejlekspedition havde beroet 1 år og 8 måneder i Procesbevillingsnævnet, at der anlægges en helhedsbedømmelse af procesforløbet, er ikke ensbetydende med, at de enkelte stadier af processen ikke vurderes nøje, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-9), 3. udgave, s. 476, at der foreligger særlige krav til hurtig sagsbehandlingssager i familieretlige sager, herunder faderskabssager, at en død periode periode på i hvert fald 3 år og 3 måneder i sig selv er tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet i EMK art 6, jf. Figueriredo Simões 30/ vedrørende forældremyndighedssag, der varede 5 år og 4 mdr, hvori

7 7 EMD gav udtryk for at en død periode 1 år og 5 mdr i sig selv var tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet, så meget desto mere som det drejede sig om en forældremyndighedssag, hvor særlig hurtig behandling er påkrævet, at kærende ikke har udvist en adfærd, der har medført en forhaling af sagens afgørelse, idet kærende ikke er blevet informeret om, at han skulle møde op på Retsgenetisk Afdeling til udtagning af blodprøver, at en overbelastning af domstolssystemet ikke er en undskyldelig faktor i forhold til rimelighedskravet i EMRK art. 6, jf. Santilli 19/2 1991, Pugliese II, Caleffi og Vocatura alle 24/ og Muti 23/ og at kærende har været udsat for urimelig lang sagsbehandlingstid, jf. EMRK art 6. Det bestrides, at kærende gentagne gange skulle være indkaldt og udeblevet fra blodprøveudtagning. Kærende er kun indkaldt af kredsretten én gang, hvorefter han ringede til afsender.. Efter samtalen oplevede kærende desværre private omstændigheder, der gjorde, at han ikke fik reageret videre, og sagen blev glemt indtil indkaldelse fra Retten i Glostrup. Kærende ringede straks efter modtagelse af dette brev og bestilte tid til udtagning af DNA-test ved Retsgenetisk Afdeling. Særligt til den subsidiære påstand om bidragspligt fra et senere tidspunkt, gøres det gældende, at såfremt kærende var mødt op på Retsgenetisk Afdeling umiddelbart efter modtagelsen af brev om indkaldelse til blodprøveudtagning, ville sagen kunne have været afgjort ca. tre måneder senere, hvilket betyder at bidragspligt tidligst bør gælde fra juli Særligt for den mere subsidiære påstand om kompensation fra staten, gøres det gældende, at det offentlige hæfter på objektivt grundlag for kompensation ud fra EMRK art. 6, jf. art. 13 og 41. Sagen har i en periode fra februar 2005 til marts 2011 stået stille udelukkende på rettens opfølgning. Der er således tale om 61 måneders bidrag, hvorfor kompensationen er beregnet derefter. Landsrettens begrundelse og resultat F levede sammen med M ca. et års tid, herunder i hele avlingstiden, der er beregnet til perioden fra midten af august til midten af oktober Parternes samliv ophørte umiddelbart efter den 20. oktober Parterne havde under samlivet jævnligt samleje og moren havde fået udtaget sit pessar. M opgav kun F som farmulighed og der har ikke efter oplysningerne i sagen fra F været nævnt andre muligheder. F har dog ønsket DNA-undersøgelse gennemført, med henblik på at opnå fuld sikkerhed for faderskabet. Landsretten finder på den baggrund, at F fra det tidspunkt han fik underretning fra M om hendes graviditet, har kunnet indrette sig på det forhold, at han ville blive ansat som far og bl.a. som følge heraf ville være bidragspligtig, i det omfang han ikke opfyldt sin forsørgerforpligtelse på anden vis.

8 8 Sagsbehandlingen forud for sagens indbringelse for kredsretten, er gennemført inden for rimelig tid frem til afhøring af F hos politiet i december Sagen blev imidlertid først sendt til Københavns Byret i marts 2004, hvilket efter de foreliggende oplysninger er for lang sagsbehandlingstid, idet der ikke er oplyst forgæves forsøg på at indkalde moren til kredsretten i Ammassalik i den mellemliggende periode. Kredsretten burde således have sat retten og fremlagt relevante dokumenter, herunder eventuelt forgæves forkyndte indkaldelser og herefter udsat sagen på subsidiære afhøringer i Danmark. Landsretten burde have påset dette inden afsendelse af sagen til Københavns Byret den 15. marts Københavns Byret forsøgte at behandle sagen den 29. april 2004 og fulgte op i rimelig tid frem til man dels sendte sagen videre til afhøring af F ved Retten i Gentofte og dels afsluttede sagen uden afhøring af M, der herefter blev afhørt i Ammassalik den 4. februar Blodprøver fra mor og barn, blev udtaget umiddelbart efter retsmødet, mens kredsretten først sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling i juni Det kan efter formuleringen af kredsrettens breve lægges til grund, at kredsretten har haft den - fejlagtige - opfattelse, at Retsgenetisk Afdeling ville indkalde F til udtagelse af blodprøve. Retsgenetisk Afdeling behandlede anmodningen på sædvanlig vis og afventede, at der blev rettet henvendelse om prøveudtagning. Kredsrettens sagsbehandlingstid fra medio 2005 frem til marts 2009 har været for lang. Det må således efter det oplyste lægges til grund, at kredsretten ikke har foretaget sig noget på trods af der ikke blev udtaget prøve og på trods af henvendelserne i november 2006 samt januar og december 2008 fra Retsgenetisk Afdeling om manglende prøver fra F. Dertil kommen forespørgsler fra kommunen. Kresrettens henvendelse til Gentofte Hospital i marts 2009 må betegnes som fejlagtig. Kredsretten begik på ny samme fejl som i 2005, da man i april 2009 sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af blodprøve af F. F blev ikke informeret om henvendelsen og således ikke opfordret til, at møde op på Retsgenetisk Afdeling. Først i marts 2011 blev der med henvendelserne fra kredsretten til både Retsgenetisk Afdeling og F rettet op på fejlen. Herefter og frem til domsafsigelsen, må sagsbehandlingstiden betegnes som rimelig.

9 9 F henvendelse til Ammassalik Kommune pr. i februar 2008, er en henvendelse om, at få oplyst kredsdommerens adresse. Han fik ikke noget svar. F rykkede ikke kommunen eller forsøgte at få adressen ad anden vej, eksempelvis ved at rette telefonisk henvendelse til kredsretten med anmodning om, at få oplyst rettens adresse. Landsretten finder ikke, at F har fulgt tilstrækkeligt op på sagsbehandlingen ved, at rykke kredsretten. De næsten 4 år der gik fra medio 2005 og frem til marts 2009, hvor kredsretten ikke foretog sig noget, udgør efter landsrettens opfattelse en krænkelse af kravet om rettergang inden for en rimelig frist jf. lov om ikrafttræden for Grønland pr. 1. oktober 2001 af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention jf. konventionens art. 6, stk. 1. Dertil kommer yderligere to års sagsbehandlingstid som følge af kredsrettens fejl. Landsretten finder ikke grundlag for, at frifinde F for betaling af nogle af de bidrag, han af kredsretten er blevet tilpligtet at betale. Landsretten har dels lagt vægt på, at F lige fra barnets fødsel har kunnet indrette sig på, at skulle betale børnebidrag, ligesom det ikke ses at bero på modpartens forhold, at sagen ikke har været behandlet inden for rimelig tid, hvorved bemærkes, at tiden Københavns Byret brugte på at indkalde M inden man opgav og sendte sagen tilbage til Ammassalik Kredsret ikke kan lægges hende til last. Landsretten finder ikke grundlag for, at tilkende F nogen erstatning for krænkelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der er herved lagt vægt på, at F ikke ses at have lidt noget tab, idet han hele tiden har kunnet regne med, at komme til at betale bidrag. Krænkelsen findes endvidere ikke, at have været at en sådan karakter, at der bør tillægges F en godtgørelse herfor. Landsretten har særligt henset til F manglende opfølgning på sin ubesvarede henvendelse til kommunen. F findes imidlertid fra Statskassen, at burde ydes erstatning for rimelige advokatomkostninger. Beløbet fastsættes ved særskilt beslutning efter rettens modtagelse af redegørelse fra advokaten, for dennes arbejde med sagen. T h i b e s t e m m e s: F skal have erstatning af Statskassen for rimelige advokatudgifter under denne sag. Beløbet fastsættes særskilt efter modtagelse af redegørelse fra advokat for dennes arbejde med sagen. Søren Søndergård Hansen

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel Juridisk faderløse har fået nye rettigheder December 2016 Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel 1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 Sag 150/2015 A (advokat Klaus Jensen, beskikket) mod B (advokat Karin Svenningsen, beskikket) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten

Læs mere