UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET"

Transkript

1 UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F ) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig Hanne Rose Andersen-Aagaard, Nuuk j.nr ) mod Boet efter M og Statskassen afsagt sålydende B E S L U T N I N G: Indledning Ved Ammassalik Kredsrets dom af den 3. oktober 2012, blev F, født den... maj, anset som far til det af M, født den... september.., den... juni.. fødte barn B. Dommens afgørelse af faderskabet er ikke anket. Kredsrettens afgørelse om bidrag Den 4. oktober 2012 udarbejdede Ammassalik Kredsret bidragsresolution, hvorefter F blev tilpligtet at betale børnebidrag med det på barnets opholdssted til enhver tid gældende normalbidrag svarende til ,00 kr. årligt, at regne fra den... juni... Kredsdommeren bestemte samtidig, at bidraget for perioden... juni.. til... december.. forfalder straks. Kære F har ved kæreskrift af 12. november 2012 påkæret afgørelsen om bidrag til landsretten. Formelt er sagen indbragt som en anke af dommen. Landsrettens sag vedrører imidlertid kun spørgsmålet om betaling af børnebidrag.

2 2 Påstande F har endeligt påstået: Principalt: Frifindelse for betaling af børnebidrag fra barnets fødsel samt bidrag til moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Subsidiært: Frifindelse mod betaling af bidrag fra et senere tidspunkt, samt frifindelse for betaling af bidrag for moderens underhold i 2 måneder før og 1 måned efter barnets fødsel. Mere subsidiært: Statskassen tilpligtes at betale kompensation til appellanten F med ,00 kr. for unødvendig lang sagsbehandlingstid. M er afgået ved døden. Københavns Byret, Skifteretten har oplyst, at boet er sluttet med et boudlæg. Landsretten har herefter ikke inddraget boet som part i sagen. Domstolsstyrelsen har på vegne af statskassen oplyst, at man ikke ønsker at afgive indlæg til kærendes mest subsidiære påstand forud for rettens påseelse af, hvorvidt bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er overholdt. Sagsfremstilling M opgav ved afhøring hos Ammassalik Kommune den 25. juni 2002 F som far til det af hende den... juni.. fødte barn. Hun oplyste, at hun ikke har haft samleje med andre indenfor avlingstiden. F blev den 5. december 2002 afhørt af politiet i Gladsaxe. F har blandt andet forklaret følgende: Afhørte forklarede, at han den 3. april 2000 tog til Grønland, da han på daværende tidspunkt havde fået arbejde hos Ammassalik Kommune. I november måned 2000 mødte han sagens person, M. Februar måned 2001 blev de kærester, hvorfor M flyttede ind hos afhørte på adressen.., 3913 Tasiilaq. Her boede hun ind til oktober I dette tidsrum havde de ofte samleje, hvor M benyttede pessar. Den 20. oktober 2001 sagde afhørte sit job op, hvorefter han alene tog tilbage til Danmark. Efterfølgende havde M gjort afhørte bekendt med, at hun var gravid. Hun havde få måneder forinden graviditeten været hos sin læge, hvor hun havde fået udtaget sit pessar. Afhørte erkender at have haft samleje med M i ovenstående tidsrum. Han ønsker dog at afgive blod med henblik på DNA-sammenligning, for med sikkerhed at få bekræftet, at han er fader til drengen.

3 3 Sagen blev herefter indbragt for Kredsretten i Ammassalik. Kredsretten sendte den 24. februar 2004 sagen til Grønlands Landsrets daværende vejledningsafdeling, der videresendte sagen den 15. marts 2004 til Københavns Byret. Byretten forsøgte at indkalde M til den 29. april Det fremgår, at hun ikke var mødt. Det fremgår imidlertid ikke, om hun var lovligt indkaldt. Til retsmødet i Københavns Byret den 2. juni 2004 var indkaldelsen ikke forkyndt. Det samme var tilfældet til retsmødet, der blev afholdt den 20. august Den 23. september 2014 konstaterede Københavns Byret, at sagsøgeren havde ukendt bopæl, hvorfor sagen blev sluttet. M blev afhørt i Ammassalik Kredsret den 4. februar Hun udlagde som mulig fader til barnet F og forklarede, at de havde været kærester i 2001 op til 1 års tid, hvor de jævnligt havde samleje. M fik under deres samliv fjernet spiralen. F blev efterfølgende afhørt subsidiært ved Retten i Gentofte den 16. september Af retsbogen fremgår følgende: F var mødt og forklarede behørigt formanet, at han medens han boede i Ammassalik, lærte M at kende. De blev kærester. I perioden fra februar 2001 til han forlod byen 20. oktober 2001, havde de jævnligt samleje. Han ønsker at afgive blodprøve på RGA og få en retsgenetisk undersøgelse foretaget. F underskrev blanket A Ammassalik Kredsret sendte den 2. juni 2005 anmodning til Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af to blodprøver med to dages mellemrum fra F. Kredsretten skrev: Hermed fremsendes blanket A i 2 eksemplarer for blodprøveudtagning af F. De bedes tage 2 blodprøver med en uges mellemrum. Kredsretten ses ikke at have informeret F om denne henvendelse. Retsgenetisk Afdeling reagerede ved breve af henholdsvis 17. november 2006, 30. januar 2008 og 30. december 2008 til kredsretten med oplysning om, at man endnu ikke har modtaget blodprøve fra F. Den 6. marts 2009 sendte kredsretten så en anmodning til Gentofte Hospital om, at indkalde F til blodprøveudtagning. Hospitalet returnerede blanketterne ved brev af 23. marts 2009 under henvisning til telefonisk aftale og meddelelse om, at man ikke havde mulighed for at indkalde F. Hospitalet henviste til Retsmedicinsk Institut. Den 23. april 2009 sendte kredsretten på ny blanketter til Retsgenetisk Afdeling med anmodning om blodprøveudtagning. Kredsretten skrev bl.a.:

4 4 Hvis det ikke lykkes for jer at få pågældende ind til blodprøveudtagning, bedes I venligst returnere blanketten hurtigst muligt med påtegning om, at pågældende ikke var mødt til blodprøveudtagning, da vi skal indkalde pågældende til blodprøveudtagning gennem politiet. Den 22. februar 2010 meddelte Retsgenetisk Afdeling på ny kredsretten, at der ikke var modtaget blodprøver fra F. Den 9. august 2010 fulgte Retsgenetisk Afdeling op med en udtalelse på baggrund af undersøgelser af mor og barn samt oplyste, at der endnu ikke er modtaget prøver fra manden. Efter Kredsretten ikke havde modtaget resultater af blodprøve konstaterede man, at der fortsat ikke var udtaget blodprøve af F. Kredsretten skrev den 4. marts 2011 til Retsgenetisk Afdeling og oplyste, at manden var anmodet om, at rette henvendelse på afdelingen. Samme dag skrev kredsretten således til F: Ovennævnte sag er stadig ikke afsluttet. Jeg har d.d. indtalt en besked på din mobiltelefon, om at der mangler blodprøver fra dig for at sagen kan få en afslutning. Du skal have udtaget blodprøver på Retsgenetisk Institut i København på Frederik V`s vej.., 2100 København V. For at aftale nærmere er her deres telefonnummer.. Har du spørgsmål til sagen, kan jeg træffes indtil onsdag på et direkte nr. -., derefter er det på hovednummeret -.. Ved brev af 11. april 2012 skrev Retsmedicinsk Institut følgende til kredsretten: Retsgenetisk Afdeling har den og modtaget hhv. B-rekvisition og brev i ovenstående faderskabssag. F ikke mødt til udtagelse af prøve nr. 1 og 2 på Retsgenetisk Afdeling. De bedes venligst oplyse, om Retsgenetisk Afdeling kan forvente at modtage ovenstående prøver eller om De ønsker sagen afsluttet. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med dette brev, står Retsgenetisk Afdeling til rådighed. Efter kredsrettens henvendelse skrev Retten i Glostrup den 1. juni 2012 til F bl.a.: Retsgenetisk Afdeling har oplyst, at De ikke har fået udtaget mundskrab eller har bestilt tid hertil. De skal derfor omgående træffe aftale med Retsgenetisk Afdeling, således at De inden den 5. juli 2013 han få udtaget 2 stk. mundskrab. Efterfølgende blev der udtaget blodprøvet/mundskrab og Retsmedicinsk Institut, Retsgenetisk Afdeling afgav den 7. august 2012 erklæring om resultatet af undersøgelserne. Kredsretten blev af kommunen forespurgt til sagen den 7. februar 2006, 21. juli 2008 og 25. februar 2009, hvilket kredsretten ses at have besvaret den 23. april 2009 med oplysning om, at sagen fortsat verserer. Kommunen spurgte på ny til sagen den 4. februar 2010 uden, at kredsretten ses at have svaret før efter domsafsigelsen.

5 5 Kærendes synspunkter Kærende har til støtte for sin påstand henvist til, at Ammassalik Kredsrets afgørelse består af to dele, dels en afgørelse i medfør af 13 i lov for Grønland om børns retsstilling, i henhold til hvilken regel F er dømt til at betale normalbørnebidrag til B med tilbagevirkende kraft fra den... juni.., dels afgørelse i medfør 20 i lov om børns retsstilling, hvor F er dømt til at betale bidrag til moderens underhold. I henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6 har enhver ret til en retfærdig rettergang inden for en rimelig frist, når der skal træffes afgørelse om en persons borgerlige rettigheder og forpligtelser. Det er kærendes opfattelse, at han i nærværende sag ikke har fået sin sag behandlet indenfor rimelig tid, idet han tilbage i 2002 blev indkaldt til samtale om faderskabet ved Gentofte Byret, uden at der herefter skete yderligere. Resultatet af faderskabstesten forelå først den 7. august 2012 og sagen blev afgjort ved dom af 16. oktober Kærende har således i 10 år ventet på resultatet af faderskabstesten, uden en afgørelse af sagen. Der er tale om en afgørelse med vidtrækkende og bebyrdende konsekvenser, som ikke skyldes hans forhold, men alene kan tillægges rettens langsommelige behandling af sagen. Dette efterlever ikke betingelserne i EMRK art. 6, som Grønland er forpligtet til at følge. Det gøres desuden gældende, at 13 i lov om børns retsstilling er fakultativ, og der er således ikke tale om en obligatorisk pligt til at betale børnebidrag. Det gøres i den forbindelse gældende, at det ud fra en rimelighedsbetragtning ikke forekommer rigtigt, at kærende skal betale børnebidrag med tilbagevirkende kraft, når han ikke havde nogen forudsætning for at vide, at han var faderen til barnet. For begge forhold gøres det gældende, at der ikke er udvist egen skyld, og at sagens langsommelige behandling alene skyldes forhold, som kærende ikke har haft indflydelse på. Det gøres således gældende, der bør ske frifindelse for betaling af børnebidrag med tilbagevirkende kraft samt bidrag til underhold af moderen, og at der først skal betales børnebidrag fra tidspunktet for faderskabstestens resultat. Kærende anført følgende supplerende sagsfremstilling: Appellanten er i perioden 5. juni 2002 til 4. oktober 2012 kun tre gange indkaldt til en myndighed i forbindelse med appellantens faderskabssag. Alle tre gange er appellanten mødt ved den pågældende myndighed og svaret på spørgsmålet, samt fået udtaget blodprøve. Appellanten henvender sig i forbindelse med at han ønsker oplysning om sagen (Til kommunen). Appellanten får desværre ikke svar, og anser sagen som sluttet. Det bestrides således, at appellanten selv er skyld i den lange sagsbehandlingstid, som det er angivet af kredsdommerkandidat. i udtalelse til Landsretten af d. 20. november I perioden fra december 2002, hvor appellanten afhøres af Gladsaxe Politi frem til marts 2004 er der således ingen handling foretaget af Ammassalik Kredsret. Der er således en død periode på ikke mindre end 15 måneder, hvor sagen ikke behandles. Herefter besværliggøres sagens behandling ved M manglende tilstedeværelse indtil februar 2005, hvor der udtages blodprøver fra M samt M og appellantens søn, B. Umiddelbart derefter bliver kredsretten flere gange anmodet om at redegøre for sagen af Ammassalik Kommunea, hvilket ikke afstedkommer videre sagsbehandling fra kredsrettens side indtil juni Det vil sige, at der er en såkaldt sagsbehand-

6 6 lingsmæssig død periode på 3 år og 3 måneder. Appellanten fraflytter Tasiilaq i 2002 til fordel for Danmark og bliver derfor indkaldt til samtale ved danske myndigheder, og på trods af, at han allerede i 2004 udtrykker ønske om, at han gerne vil underrettes om fremtidige møder, bliver han ikke informeret om sagens gang. Appellanten antager derfor, at barnets moder har afvist at få udtaget blodprøve, og at sagen dermed er sluttet. Appellanten forsøger dog i 2008 at få afklaret hvorledes sagen er sluttet men forsøget er ufrugtbart, og idet appellanten er helt overbevist om, at det ikke kan tage over seks år, at afgøre en faderskabssag, så antages det, at sagen må være afsluttet og at appellanten ikke er faderen til barnet. Der ses herefter endnu en sagsbehandlingsmæssig død periode fra februar 2010 til marts 2011, hvorefter retten i sit brev til retsgenetisk afdeling beklage den sene opfølgning. Retten er således selv af den opfattelse at 12 måneder uden sagsbehandling er uhensigsmæssig. Idet appellanten i foråret 2011 modtager brev fra Kredsretten i Nuuk om, at appellanten skal møde til blodprøveudtagning, er det således første gang siden september 2004 at appellanten bliver inddraget i sagen, herefter ringer appellanten til afsender.. Efter samtalen oplever appellanten desværre private omstændigheder, der gør at appellanten ikke reageret videre, og sagen glemmes, indtil indkaldelsen fra Retten i Glostrup. Appellanten ringer straks efter modtagelse af dette brev og bestiller tid til udtagning af DNA-test ved retsgenetisk afdeling. Kærende har supplerende gjort gældende, at det er rettens opgave ex officio at sikre fremgang i sagen, samt at sikre at tidskravet om en rettergang inden rimelig tid overholdes, at sagen tog sin begyndelse d. 25. juni 2002, hvor Kredsretten i Ammassalik har samtale med kærende, at sagen fik sin afslutning d. 3. og 4. oktober 2012, hvor retten afsagde dom, om faderskabet, samt udarbejdede bidragsresolution om bidragspligt for kærende fra barnets fødsel, at sagen således har verseret i 10 år og 4 måneder, at retten ikke har sikret den nødvendige fremgang i sagen, at sagens behandlingstid ikke har været rimelig, jf. Eckle pr 80, hvor længden af to procesforløb, henholdsvis 17 og 10 år, betegnes som inordinate og as a general rule to be regarded as exceeding the reasonable time, samt Slovák 8/ pr 24 an overall periode of 8 years an more than 2 months could not in itsel, be deemed to satisfy the reasonable time requirement in the particular circumstances of the case, jf. også Sienkeiwicz 30/9 2003, hvor 10 år og 5 mdr. ikke opfyldte kravet om rimelig tid despite the undeniable activity of the domestic courts, at retten ikke har informeret kærende om, at han skulle møde på Retsgenetisk Afdeling før den 4. marts 2011, at rettens manglende orientering til kærende ikke skal komme appellanten til skade, jf. to danske sager indledt for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol,. og., begge 11/ hvor krænkelse af kravet om rimelig sagsbehandlingstid blev fundet for hhv knap 10 år og 10 år og 9 mdr, navnlig fordi sagerne pga. en fejlekspedition havde beroet 1 år og 8 måneder i Procesbevillingsnævnet, at der anlægges en helhedsbedømmelse af procesforløbet, er ikke ensbetydende med, at de enkelte stadier af processen ikke vurderes nøje, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-9), 3. udgave, s. 476, at der foreligger særlige krav til hurtig sagsbehandlingssager i familieretlige sager, herunder faderskabssager, at en død periode periode på i hvert fald 3 år og 3 måneder i sig selv er tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet i EMK art 6, jf. Figueriredo Simões 30/ vedrørende forældremyndighedssag, der varede 5 år og 4 mdr, hvori

7 7 EMD gav udtryk for at en død periode 1 år og 5 mdr i sig selv var tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af tidskravet, så meget desto mere som det drejede sig om en forældremyndighedssag, hvor særlig hurtig behandling er påkrævet, at kærende ikke har udvist en adfærd, der har medført en forhaling af sagens afgørelse, idet kærende ikke er blevet informeret om, at han skulle møde op på Retsgenetisk Afdeling til udtagning af blodprøver, at en overbelastning af domstolssystemet ikke er en undskyldelig faktor i forhold til rimelighedskravet i EMRK art. 6, jf. Santilli 19/2 1991, Pugliese II, Caleffi og Vocatura alle 24/ og Muti 23/ og at kærende har været udsat for urimelig lang sagsbehandlingstid, jf. EMRK art 6. Det bestrides, at kærende gentagne gange skulle være indkaldt og udeblevet fra blodprøveudtagning. Kærende er kun indkaldt af kredsretten én gang, hvorefter han ringede til afsender.. Efter samtalen oplevede kærende desværre private omstændigheder, der gjorde, at han ikke fik reageret videre, og sagen blev glemt indtil indkaldelse fra Retten i Glostrup. Kærende ringede straks efter modtagelse af dette brev og bestilte tid til udtagning af DNA-test ved Retsgenetisk Afdeling. Særligt til den subsidiære påstand om bidragspligt fra et senere tidspunkt, gøres det gældende, at såfremt kærende var mødt op på Retsgenetisk Afdeling umiddelbart efter modtagelsen af brev om indkaldelse til blodprøveudtagning, ville sagen kunne have været afgjort ca. tre måneder senere, hvilket betyder at bidragspligt tidligst bør gælde fra juli Særligt for den mere subsidiære påstand om kompensation fra staten, gøres det gældende, at det offentlige hæfter på objektivt grundlag for kompensation ud fra EMRK art. 6, jf. art. 13 og 41. Sagen har i en periode fra februar 2005 til marts 2011 stået stille udelukkende på rettens opfølgning. Der er således tale om 61 måneders bidrag, hvorfor kompensationen er beregnet derefter. Landsrettens begrundelse og resultat F levede sammen med M ca. et års tid, herunder i hele avlingstiden, der er beregnet til perioden fra midten af august til midten af oktober Parternes samliv ophørte umiddelbart efter den 20. oktober Parterne havde under samlivet jævnligt samleje og moren havde fået udtaget sit pessar. M opgav kun F som farmulighed og der har ikke efter oplysningerne i sagen fra F været nævnt andre muligheder. F har dog ønsket DNA-undersøgelse gennemført, med henblik på at opnå fuld sikkerhed for faderskabet. Landsretten finder på den baggrund, at F fra det tidspunkt han fik underretning fra M om hendes graviditet, har kunnet indrette sig på det forhold, at han ville blive ansat som far og bl.a. som følge heraf ville være bidragspligtig, i det omfang han ikke opfyldt sin forsørgerforpligtelse på anden vis.

8 8 Sagsbehandlingen forud for sagens indbringelse for kredsretten, er gennemført inden for rimelig tid frem til afhøring af F hos politiet i december Sagen blev imidlertid først sendt til Københavns Byret i marts 2004, hvilket efter de foreliggende oplysninger er for lang sagsbehandlingstid, idet der ikke er oplyst forgæves forsøg på at indkalde moren til kredsretten i Ammassalik i den mellemliggende periode. Kredsretten burde således have sat retten og fremlagt relevante dokumenter, herunder eventuelt forgæves forkyndte indkaldelser og herefter udsat sagen på subsidiære afhøringer i Danmark. Landsretten burde have påset dette inden afsendelse af sagen til Københavns Byret den 15. marts Københavns Byret forsøgte at behandle sagen den 29. april 2004 og fulgte op i rimelig tid frem til man dels sendte sagen videre til afhøring af F ved Retten i Gentofte og dels afsluttede sagen uden afhøring af M, der herefter blev afhørt i Ammassalik den 4. februar Blodprøver fra mor og barn, blev udtaget umiddelbart efter retsmødet, mens kredsretten først sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling i juni Det kan efter formuleringen af kredsrettens breve lægges til grund, at kredsretten har haft den - fejlagtige - opfattelse, at Retsgenetisk Afdeling ville indkalde F til udtagelse af blodprøve. Retsgenetisk Afdeling behandlede anmodningen på sædvanlig vis og afventede, at der blev rettet henvendelse om prøveudtagning. Kredsrettens sagsbehandlingstid fra medio 2005 frem til marts 2009 har været for lang. Det må således efter det oplyste lægges til grund, at kredsretten ikke har foretaget sig noget på trods af der ikke blev udtaget prøve og på trods af henvendelserne i november 2006 samt januar og december 2008 fra Retsgenetisk Afdeling om manglende prøver fra F. Dertil kommen forespørgsler fra kommunen. Kresrettens henvendelse til Gentofte Hospital i marts 2009 må betegnes som fejlagtig. Kredsretten begik på ny samme fejl som i 2005, da man i april 2009 sendte anmodning til Retsgenetisk Afdeling om udtagelse af blodprøve af F. F blev ikke informeret om henvendelsen og således ikke opfordret til, at møde op på Retsgenetisk Afdeling. Først i marts 2011 blev der med henvendelserne fra kredsretten til både Retsgenetisk Afdeling og F rettet op på fejlen. Herefter og frem til domsafsigelsen, må sagsbehandlingstiden betegnes som rimelig.

9 9 F henvendelse til Ammassalik Kommune pr. i februar 2008, er en henvendelse om, at få oplyst kredsdommerens adresse. Han fik ikke noget svar. F rykkede ikke kommunen eller forsøgte at få adressen ad anden vej, eksempelvis ved at rette telefonisk henvendelse til kredsretten med anmodning om, at få oplyst rettens adresse. Landsretten finder ikke, at F har fulgt tilstrækkeligt op på sagsbehandlingen ved, at rykke kredsretten. De næsten 4 år der gik fra medio 2005 og frem til marts 2009, hvor kredsretten ikke foretog sig noget, udgør efter landsrettens opfattelse en krænkelse af kravet om rettergang inden for en rimelig frist jf. lov om ikrafttræden for Grønland pr. 1. oktober 2001 af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention jf. konventionens art. 6, stk. 1. Dertil kommer yderligere to års sagsbehandlingstid som følge af kredsrettens fejl. Landsretten finder ikke grundlag for, at frifinde F for betaling af nogle af de bidrag, han af kredsretten er blevet tilpligtet at betale. Landsretten har dels lagt vægt på, at F lige fra barnets fødsel har kunnet indrette sig på, at skulle betale børnebidrag, ligesom det ikke ses at bero på modpartens forhold, at sagen ikke har været behandlet inden for rimelig tid, hvorved bemærkes, at tiden Københavns Byret brugte på at indkalde M inden man opgav og sendte sagen tilbage til Ammassalik Kredsret ikke kan lægges hende til last. Landsretten finder ikke grundlag for, at tilkende F nogen erstatning for krænkelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der er herved lagt vægt på, at F ikke ses at have lidt noget tab, idet han hele tiden har kunnet regne med, at komme til at betale bidrag. Krænkelsen findes endvidere ikke, at have været at en sådan karakter, at der bør tillægges F en godtgørelse herfor. Landsretten har særligt henset til F manglende opfølgning på sin ubesvarede henvendelse til kommunen. F findes imidlertid fra Statskassen, at burde ydes erstatning for rimelige advokatomkostninger. Beløbet fastsættes ved særskilt beslutning efter rettens modtagelse af redegørelse fra advokaten, for dennes arbejde med sagen. T h i b e s t e m m e s: F skal have erstatning af Statskassen for rimelige advokatudgifter under denne sag. Beløbet fastsættes særskilt efter modtagelse af redegørelse fra advokat for dennes arbejde med sagen. Søren Søndergård Hansen

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere