UDDANNELSESMAPPE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESMAPPE 2009"

Transkript

1 UDDANNELSESMAPPE Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens, elevens og skolens redskab til at sikre, at ejendomsserviceteknikeruddannelsen både teoretisk og praktisk dækker alle områder. Uddannelsesmappen er sikkerheden for kvalitet i uddannelsen, og den daglige guide og oversigt over, hvad der er gennemført og evt. mangler i elevens arbejde. Dette er med til at sikre ejendomsserviceteknikernes høje faglige niveau. Bagerst i mappen findes en praktikoversigt over de fag, som uddannelsen dækker.

2 INDHOLD Generelt Side Hvad er en ejendomsservicetekniker? Arbejdsområder Indhold i uddannelsen Overblik over skole Overblik over praktik Adresser og links For eleven Optagelse på uddannelsen Beskrivelser fra det virkelige liv Økonomi Fremtiden For arbejdsgiveren Oprettelse/godkendelse af praktiksted Økonomi Fremtiden Praktikoversigt bagerst

3 Generelt

4 HVAD ER EN EJENDOMS- SERVICETEKNIKER? 1 Ejendomsserviceteknikeren er faglært bygnings-& service-ekspert med indsigt i mange håndværksfag. Med baggrund i en uddannnelse der varer 3 år og 3 mdr, samler ejendomsserviceteknikeren de traditionelle funktioner indenfor ejendomsservice. Der tilrettelægges, udføres og planlægges opgaver både på kort og lang sigt. Ejendomsserviceteknikeren er allround bygnings-& serviceekspert og koordinatoren inden for drift, vedligeholdelse, eftersyn af bygninger og anlæg, kontakt til leverandører og servicering af brugere og beboere. Ejendomsserviceteknikeren har kendskab til mange håndværk og udfører mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver. Ejendomsserviceteknikeren fører tilsyn med bygninger og anlæg, observerer slid inden skaden opstår og tilkalder eksterne håndværkere, ved opgaver der kræver yderligere ekspertise eller autorisation. Ejendomsserviceteknikeren udfører miljø og energibevidst planlægning, drift og vedligehold af bygninger og udearealer. Med mulighed for valg af speciale indenfor f.eks. boligområdet, dækker ejendomsserviceteknikeren også de specielle opgaver, der knytter sig til dette område. Ejendomsserviceteknikeren arbejder selvstændigt og med meget forskelligartede opgaver. Ejendomsserviceteknikere bliver typisk ansat i boligorganisationer, men uddannelsen kan også kvalificere til ansættelse i svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, institutioner, andre offentlige bygninger som rådhuse og kommuner, samt private virksomheder. Generelt 4

5 ARBEJDSOMRÅDER 2 Vedligehold og reparationer Ejendomsserviceteknikeren varetager de almindelige daglige vedligeholdses- og reparationsopgaver. Ved større opgaver, hvor der kræves ekspertise eller autorisation, tilkaldes eksterne leverandører. Når opgaven er udført, syner og vurderer ejendomsserviceteknikeren kvaliteten af det udførte arbejde. Ejendomsserviceteknikeren står også for indkøb af maskiner og udstyr, samt vedligeholdelse af disse. Service Ejendomsserviceteknikeren er uddannet til at servicere beboerne i spørgsmål omkring beboerdemokrati, huslejeforhold og til-/fraflytning m.v. Ud over dette kan ejendomsserviceteknikeren give vejledning om hvem beboeren skal kontakte, for at få svar på de enkelte spørgsmål. Ejendomsserviceteknikeren yder en personlig og individuel service til beboere og brugere. Administration De lokale afdelinger i boligorganisationerne betragtes mere og mere som selvstændige virksomheder med bestyrelse, ansatte og administration. Det vil sige, at mekanismer, som eksempelvis dokumenteret drift m.m., der bruges i virksomheder, i fremtiden også vil gælde i boligorganisationernes afdelinger. Ejendomsserviceteknikeren er den praktiske koordinator i denne nye type virksomhed og boligorganisationens ansigt udadtil. Miljø Ejendomsserviceteknikeren står for energi- og miljøbevidst daglig planlægning, drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Derudover vejledes beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald. Generelt 5

6 INDHOLD I UDDANNELSEN 3 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse, og den er bygget op som et vekselforløb mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder Uddannelsen er delt ind i et grundforløb og et hovedforløb med to trin. Grundforløb 20 uger hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Trin 2: 10 mdr. Ejendomssmedhjælper Ejendomsservicetekniker Grundforløb I grundforløbet arbejder man med de grundlæggende færdigheder inden for ejendomsservice. Færdighederne opnås indenfor områderne: udearealer, affaldssortering, vand, varme og el, redskaber og maskiner, vedligehold og sikkerhed. Trin 1 - Ejendomsmedhjælper Hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Praktik ca. 28 uger Praktik ca. 26 uger Praktik ca. 28 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skoleprøve (hvis uddannelsen afsluttes her) På trin 1 arbejder man med følgende hovedområder: Bygningsvedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse af udearealer Affaldshåndtering og miljøfarligt affald Miljø og sikkerhed Varme, ventilation- og indeklima Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning Efter gennemførelse af trin 1 og bestået skoleprøve, har man titlen ejendomsmedhjælper. Generelt 6

7 INDHOLD I UDDANNELSEN Trin 2 Ejendomsservicetekniker Hovedforløb Trin 2: 10 mdr. Praktik ca. 10 uger Praktik ca. 26 uger Svendeprøve Skole 4 uger Skole 3 uger På trin 2 arbejder man mere i dybden med hovedområderne på trin 1. Derudover arbej-der man med følgende hovedområder: Planlægning Byggesagsbehandling Administration Indkøb Rekvirering og supervisering af håndværkere Efter gennemførelse af trin 2, har man titlen ejendomsservicetekniker. Praktik I praktikken lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret, og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Praktikopholdene kan ligge indenfor bolig, erhverv eller offentlige institutioner. Skole Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som f.eks.: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæmpelse, måleteknik og afsætning, engelsk, social forståelse og kommunikation m.fl. Valgfag Ud over de obligatoriske fag, er der desuden 3 ugers valgfag og valgfri specialefag (der bl.a. indeholder sport-/idrætsanlæg og svømmebade, syn af boliger, beboerdemokrati), hvor man kan fokusere på det man vil være specielt god til. Afsluttende bedømmelse Elever, der afslutter med uddannelsens trin 1, ejendomsmedhjælper, gennemfører en skolebaseret prøve. Elever, der afslutter med uddannelsens trin 2, ejendomsservicetekniker, aflægger en svendeprøve, der finder sted i sidste skoleperiode. Svendeprøven består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve: Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og en skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. Projektet, der udarbejdes i skoleundervisningen, skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. Den praktiske prøve kan bestå af 2 delopgaver. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven. Generelt 7

8 INDHOLD I UDDANNELSEN Ny mesterlære Skift skolebænken ud med arbejdspladsen eller Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i virksomheden fra den første dag. Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en virksomhed. I ny mesterlære kan man skifte grundforløbet ud med grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed. Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt et år for en uddannelse, hvor det normale skolebaserede grundforløb varer 20 uger. Den anden del af uddannelsen, hovedforløbet, er den samme som beskrevet på de foregående sider. Dog vil visse af praktikforløbene være kortere, så uddannelsen samlet set varer 3 år og 3 måneder. Som elev skal du ud og finde en praktikplads i en virksomhed. Når du har gjort det, skal du og virksomheden skrive en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen sendes til skolen, som tildeler dig en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper dig med at udfylde uddannelsesplanen og følger dig herefter gennem den grundlæggende praktiske oplæring. Kontaktlæreren er også med til at planlægge den afsluttende kompetencevurdering, som er en praktisk opgave, du skal løse, for at det kan vurderes, om du har lært det, du skulle. Prøven gennemføres normalt i virksomheden. Selv om du er elev i ny mesterlære, er det ikke sikkert, du helt kan undgå at skulle på skole i den grundlæggende praktiske oplæring. Der kan være fag, som du ikke kan lære i virksomheden. Et eksempel kunne være førstehjælp, som er et af fagene i uddannelsen. Det skal du til en autoriseret prøve i, og dette varetages af skolen, medmindre virksomheden på anden måde kan sørge for, at du kommer til en autoriseret prøve. Fordelene ved ny mesterlære er blandt andet, at du får en meget praksisnær uddannelse, og at du får løn under hele forløbet. Generelt 8

9 OVERBLIK OVER SKOLE 4 Mål for skoleundervisningen Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så de anvendtemetoder står i forhold til mål og indhold, og eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. undervisningen i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet Matematik Engelsk Psykologi Naturfag til ejendomsservice Stiger og Stilladser Pleje og vedligeholdelse af udearealer Bygningsvedligeholdelse 1 Ventilation og Indeklima 1 Varmeanlæg 1 Miljøbevidsthed og Affaldshåndtering Leje-/brugerforhold Serviceformidling, det offentlige service apparat Valgfag hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 0,5 uge 2 uger 3,5 uger 2 uger 2 uger 1 uge 0,5 uge 0,5 uge 1 uge Bygningsvedligeholdelse 2 Ventilation og Indeklima 2 hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) 0,5 uge 0,5 uge Varmeanlæg 2 Budgetter og byggesagsbehandling Indretning og vedligeholdelse af legepladser Administrative rutiner Valgfri specialefag (Se fag til højre) Valgfag 1 uge 1 uge 0,5 uge 1,5 uge 1 uge 1 uge Fagligt niveau: Basalt kendskab Rutineret Avanceret Valgfri specialefag: Sports-/idrætsanlæg og svømmebade (rutineret) Syn af boliger (avanceret) Beboerdemokrati (avanceret) Generelt 9

10 OVERBLIK OVER PRAKTIK 5 Mål for praktikuddannelsen i boligorganisationen at eleverne får en alsidig uddannelse og lærer alle facetter af samarbejdet og jobbet som ejendomsserviceteknikere i organisationernes afdelinger. at eleverne i praktikperioderne kommer til at deltage i alle relevante sammenhænge for ejendomsserviceteknikeres arbejde. at eleverne har praktiktilbud på flere afdelinger, både store og små, samt med forskellig funktion og struktur, for at blive bedst muligt rustet til arbejdet i fremtiden. at eleverne får tilhørsforhold til boligorganisationen og integreres i det sociale liv på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige ansatte. at eleverne gennemgår boligorganisationens relevante IT-kurser. at eleverne gennemgår boligorganisationens ejendomsfunktionærkurser, und-taget de kurser, der indgår i skoleundervisningen. Udearealer hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) Bygninger Varmeanlæg Miljø Ventilation Beboerdemokrati, lejebruger og serviceformidling Administration Uddybning af fagindhold Udearealer Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrs angreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Generelt 10

11 OVERBLIK OVER PRAKTIK Varmeanlæg Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Miljø Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør affaldsskakter, containere, -rum og renholder arealer ved storskraldscontainere Ventilation Eleven varetager drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven analyserer klimaforhold og afdækker evt. indeklimatiske problemer Beboerdemokrati, leje-/brugerforhold og serviceformidling Eleven vejleder lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven vejleder lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Eleven vejleder brugere og beboere om boligens brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven foretager tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven gennemfører syn af boliger ved ud- og indflytning, herunder foretager opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde og fastslår evt. misholdelse Eleven udarbejder flytterapporter Eleven vejleder brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle ydelser. Generelt 11

12 OVERBLIK OVER PRAKTIK Administration Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Eleven udarbejder 10-årigt drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven foretager opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven udarbejder udbudsmaterialer Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader Eleven opstiller og nedtager løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrangementer fx møder, konferencer, undervisning og fester Eleven instruerer oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt er til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved tekniske udstyr Eksempler på kurser som hver enkelt boligorganisation kan implementere i praktikperioderne: Ejendomsservicetekniker-kurser Introduktionsdag Beboerservice Sikkerhedskursus Skadedyr, råd og svamp Ind og udflytning samt udsættelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Træning i konflikttackling it-kurser Tastekursus for alle Boligarkiv for ejendomsfunktionærer Drift, vedligeholdelse og rekvisition Generelt 12

13 ADRESSER OG LINKS 6 Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup tlf: Links: www. e-s-l.dk Odense Tekniske Skole Risingsvej 60 Postboks Odense C tlf: Aarhus Tekniske Skole Halmstadgade Århus N tlf: AMU Nordjylland Sofievej 61 Postboks Ålborg tlf: Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V. tlf: Ejendoms- og servicefunktionærernes landsforening Jydeholmen 55 B, Vanløse tlf: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé København Ø. tlf: Generelt 13

14 for eleven

15 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Skole 1 Det første du skal gøre er at kontakte den nærmeste tekniske skole, og få et ansøgningsskema. Se adresseliste på side 13. Praktik Hvis du vil søge praktikplads direkte hos boligorganisationerne findes adresser på gå ind på og tjek jobbanken. (se nedenstående afsnit om er boligorganisationens website for uddannelsen. Via jobbanken på websitet mødes de, som søger elevplads og de, som søger elever. Det er nemt og gratis for alle at lægge ansøgning eller CV på webstitet. Ud over jobbanken, indeholder websitet også nyheder om faget, relevante adresser, links, evt. kampagnefilm og brochurer (inkl. denne manual). for eleven 15

16 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV 2 Interview: Driftslederen Navn: Jeanette Pagh Schüler Alder: 32 år Jobfunktion: Driftsleder Uddannelse: Lastvognsmekaniker, Ejendomsservicetekniker. Jeanette er på mange måder en atypisk pige, der på en overraskende enkel og direkte måde har formået at skabe sig en bemærkelsesværdig karriere, i hvad man må betragte, som et stærkt mandsdomineret fag. Lastvognsmekaniker 1990 Jeanette gik ud af skolen med en 9. klasses afgangsprøve. Allerede på dette tidspunkt brød hun degængse normer for mande- og kvindefag. Hun gik i lære som lastvognsmekaniker hos Hovedstadens Trafikselskab. Jeanette blev udlært lastvognsmekaniker i 1990, men allerede på dette tidspunkt havde HT skåret meget ned, så der skulle findes et andet arbejde. Her fik Jeannette de traditionelle fordomme om mande- og kvindefag at mærke. Det var umuligt som kvinde, at få arbejde i mekanikerbranchen. Gårdmand 1991 Ved et tilfælde så Jeannette et stillingsopslag i ejendommen hvor hun boede. Man søgte en gårdmand. Jeanette boede i AAB s afdeling på Tagensvej i København (afdeling 58). Der var 232 lejemål og 3 ansatte indenfor ejendomsservice. Det var noget af et spring fra lastvognsmekaniker til gårdmand, men det skulle prøves. Jeanette fik stillingen og fandt ret hurtigt ud af at hendes uddannelse som mekaniker, kom hende til hjælp i forbindelse med service og reparation af de forskellige maskiner, som ejendommen rådede over. Hendes tekniske indsigt, administrative- og ledelsesmæssige flair, gjorde det helt naturligt at hun måtte videre i en anden retning. Varmemester 1994 I 1994 blev Jeanette varmemester i AAB afd. 58 med ledelsesansvar for 2 medarbejdere. Dette var første step ind i den faglige del af ejendomsservice. De næste 5 år arbejdede Jeannette i denne stilling, men ville godt noget mere allround både håndværks-, ledelsesmæssigt og administrativt. Ejendomsservicetekniker 1999 Jeannette havde hørt og læst om den nye faglige uddannelse, der i 1996 var startet op inden for boligservice. Der var tale om en slags multihåndværkeruddannelse, som dækkede alle de ting Jeanette gerne ville beskæftige sig med. Lige fra menneskelig kontakt og beboerdemokrati til indsigt i og mulighed for at arbejde med, de traditionelle bygge- og anlægsfag. Denne uddannelse var springbrættet til stillinger, der kunne opfylde hendes ønsker til fremtidige stillinger. for eleven 16

17 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Viceinspektør måned efter at have afsluttet uddannelsen som ejendomsservicetekniker, startede Jeanette i en stilling som viceinspektør i Blågården på Nørrebro i København. Blågården består af 1100 boliger. Jeanette var ejendomsdirektørens højre hånd og havde et ledelsesansvar for 18 ansatte, inden for ejendomsservice af enhver art. Inspektør 2002 Efter 2 år som viceinspektør var der bud efter Jeanette som inspektør for 12 ejendomme i KAB. Her havde Jeanette budgetansvar og personaleansvar for 16 ansatte. Driftsleder ,5 år som inspektør, så var det videre som driftleder i FSB. Jeanette valgte at skifte da hun fik mulighed for et job, hvor hun var i daglig kontakt med ejendomskontorerne og meget direkte kunne bruge sine praktiske forkundskaber ude i marken. I stillingen som driftleder er Jeanette dagligt på besøg i en af afdelingerne, som hun er driftleder for. I FSB er Jeanette budget- og personaleansvarlig for 3000 boliger. Budgetansvaret dækker løn, drift og periodisk vedligeholdelse. Hvordan har du så forholdsvist hurtigt kunnet flytte dig så meget, i en mandsdomineret branche? Jeg har selvfølgelig mødt en del skepsis og hvad skal hun her attityder hos mine mandlige kolleger. Der har også været nogle høje bakker jeg skulle over og som i første omgang virkede uoverskuelige at komme over. Men jeg blev meget hurtigt respekteret da de først havde set mine kvalifikationer udført i praksis. I dag er jeg i daglig kontakt med medarbejderne i de afdelinger hvor jeg er ansvarlig for driften og jeg er fuldt ud respekteret og har et godt og frugtbart samarbejde med alle. Uddannelsen til ejendomsservicetekniker, har givet mig den allround viden, der er et must for det job jeg bestrider i dag. for eleven 17

18 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Interview: Arbejdsgiveren Navn: Karsten Vestergaard Alder: 52 år Jobfunktion: Ejendomsinspektør siden 1980 Uddannelse: Blikkenslager Hvordan hørte du om uddannelsen? Jeg fik information fra vores ejendomsselskab og læste om den i Boligselskabernes Landsforenings blad Boligen. Min første tanke var, at det var på tide at vores arbejde blev blåstemplet og anerkendt som en faglig uddannelse. Tiden og arbejdsopgaverne i et selskab som vores, er for længst løbet fra den måde man organiserede arbejdet på tidligere, med viceværeter og gårdmænd. Der kommer mere og mere teknik i vores arbejde og beboerne kræver en anderledes professionel service i dag i forhold til tidligere. Vi bliver i dag betragtet som en hver anden virksomhed med krav og måling af, service, lønsomhed og kvaliteten af det vi laver. Udlicitation af vores funktioner til eksterne leverandører, er blevet almindeligt og dette medvirker til, at vi skal kunne måle os i konkurrence med disse leverandører. Hvorfor besluttede du dig for at ansætte en elev/lærling? Jeg var fra begyndelsen meget positiv over for den nye uddannelse og dens relevans for os her i selskabet. Det der gav mig skubbet, var en uopfrodret ansøgning vi modtog fra Christian, som er den første lærling vi har haft og som lige er blevet færdig med uddannelsen. Jeg var overbevist om at vi havde en størrelse (vi er 4 ansatte) og nogle arbejdsopgaver, der kunne understøtte en god bred uddannelse for ham. Hvordan har det så været, nu da jeres første lærling er færdiguddannet? Vi har jo haft en person der har valgt vores område, som sin uddannelse og derfor har haft en stor interesse i alt hvad vi laver og fokuseret 100% seriøst på at lære det hele. Via skoleophold og det praktiske her hos os, er han blevet en multiperson, som kan udføre alle slags opgaver, fra de håndværksmæssige til de administrative og servicerende. Han kan på denne måde være substitut for os alle. Christians teoretiske og praktiske viden fra skoleopholdene, har været værdifuld på eks. miljødelen og pleje af de grønne områder, her har han vejledt os andre ansatte og beboerne, omkring de specielle ting der er på disse områder. Hvad med de dårlige sider Efter min mening er der for meget teori i uddannelsen, på bekostning af det håndværksmæssige og praktiske. Noget af det teoretiske skal også tilpasses, så det er nemmere at bruge i praksis, her tænker jeg på psykologi og naturfag. for eleven 18

19 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Hvad med fremtiden? Jeg er ikke i tvivl at der ikke er nogen vej tilbage, fremtiden inden for vores fag kræver veluddannede mennesker med engagement. Så uddannelsen til ejendomsservicetekniker har startet fremtiden inden for vores område og helt sikkert også inden for institutions- og virksomhedsområdet for eleven 19

20 ØKONOMI 3 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) for eleven 20

21 FREMTIDEN 4 Videre uddannelse Inden for boligområdet giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen et arbejde med mulighed for senere at bestride ledende stillinger. Jobmuligheder Ejendomsservicetekniker er, som tidligere nævnt, en af de nyeste faglige uddannelser og er som sådan skabt til den virkelighed vi lever i. Ejendomsserviceteknikeren er den professionelle bygnings- & serviceekspert, med overblik over flere fag/funktioner. En faglært som har gode jobmuligheder både i bolig-, erhvervs- og institutionssektoren. Værktøjer, ventilation, varmeanlæg, grønne områder, brugerservice, miljø, m.m. er områder der hele tiden ændrer og udvikler sig med teknologien og tiden. Dette er styrken ved faget og det, der gør det spændende at arbejde med i fremtiden. for eleven 21

22 for arbejdsgiveren

23 OPRETTELSE/GODKENDELSE AF PRAKTIKSTED Godkendelse som praktikplads 1 Hvis en boligorgansiation vil have en elev skal praktikpladsen godkendes af det faglige udvalg for ejendomsservice. Boligorganisationer eller afdelinger som har et selvstændigt CVR nr. har mulighed for at blive godkendt som praktikplads. For ungdoms- og voksenelever gælder, at der skal rekvireres en uddannelseskontrakt hos den nærmeste tekniske skole (se under adresser og links). Kontrakten udfyldes og sendes til teknisk skole. Når den godkendte uddannelseskontrakt modtages fra teknisk skole, er uddannelsesaftalen godkendt. Skolen sørger for at få aftalen registeret hos AER, så der kan udbetales refusion. Efter hvert skoleophold fremsender AER automatisk nye blanketter til brug for refusionsudbetaling. For meritelever gælder det samme forløb, dog skal en medarbejder deltage i kompetenceafklaring på teknisk skole. Her afklares hvilken merit medarbejderen kan opnå. Fagligt udvalg fremsender herefter besked om uddannelsens længde og indhold. Uddannelsesansvarlige Boligorganisationen har det overordnede ansvar for praktikplanlægningen og uddannelsesaftalen med eleverne samt lønudbetaling. Personalechefen har ansvaret for efterlevelse af aftale om elevbestemmelser for ejendomsserviceteknikerelever. Uddannelsesudvalg For at sikre det bedst mulige forløb af praktikuddannelsen, samt at justere og tilpasse praktikforløbet efter indhøstede erfaringer, bør der nedsættes et permanent uddannelsesudvalg. Dette kan bestå af: En repræsentant for ledelsen, fællestillidsmanden og den personaleansvarlige. Udvalget udarbejder en personlig praktikplan, se praktikoversigt bagerst i mappen. Kontaktperson De afdelinger, der modtager praktikanter, udpeger en læresvend, der skal fungere som kontaktperson for de enkelte elever, og som har det daglige ansvar for praktikanten. Kontaktpersonen har til opgave at vejlede og støtte eleven, samt sikre at praktikplanen for gældende praktikperiode bliver fulgt i pågældende afdeling. Gennem hele uddannelsesforløbet vil den enkelte elev være tilknyttet én ledelsesansvarlig inspektør. Ansvaret for den overordnede gennemførelse af uddannelsen ligger hos inspektøren, som derfor vil følge eleven gennem hele uddannelsen. Inspektøren vil fungere som kontaktperson og kunne hjælpe eleven med råd og vejledning og dermed være en støtte for eleven gennem uddannelsen. Praktikafdelinger Uddannelsesudvalget bør have til opgave at sikre, at de godkendte praktiksteder indenfor boligområdet kan dække de fagområder, som uddannelsen kræver. Der tages både hensyn til afdelingernes fysiske indretning og de personalemæssige ressourcer, når det bedømmes, hvor afdelingen kan bidrage til uddannelsen. Hvis et praktisted alene ikke kan dække alle de påkrævede fagområder, kan der oprettes flyverpladser, hvor eleven er i to eller flere praktiksteder istedet for et. Derved sikres, at alle fagområder dækkes i praktikken. for arbejdsgiveren 23

24 ØKONOMI 2 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Som arbejdsgiver kan du få refunderet nogle af lønudgifterne hos AER. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) samt lønrefusioner fra AER på: (klik på erhverv og derefter AER ) for arbejdsgiveren 24

25 FREMTIDEN 3 fremtidens Boligorganisationerne går i retning af, at hver enkelt afdeling bliver drevet og målt som en virksomhed med kunder som er beboere. Dette stiller allerede nu større krav til professionelle og veluddannede allround medarbejdere, der sikrer beboernes tilfredshed og en effektiv og rentabel drift. Ejendomsserviceteknikeren er en af de nyeste faglige uddannelser der findes og skabt til at være nutidens og medarbejder, inden for praktisk boligservice. for arbejdsgiveren 25

26 PRAKTIKOVERSIGT hovedforløb Trin 1 Udearealer - (komplet) Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger - (1. del) Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrsangreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Varmeanlæg - (1. del) Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) 1

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere