UDDANNELSESMAPPE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESMAPPE 2009"

Transkript

1 UDDANNELSESMAPPE Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens, elevens og skolens redskab til at sikre, at ejendomsserviceteknikeruddannelsen både teoretisk og praktisk dækker alle områder. Uddannelsesmappen er sikkerheden for kvalitet i uddannelsen, og den daglige guide og oversigt over, hvad der er gennemført og evt. mangler i elevens arbejde. Dette er med til at sikre ejendomsserviceteknikernes høje faglige niveau. Bagerst i mappen findes en praktikoversigt over de fag, som uddannelsen dækker.

2 INDHOLD Generelt Side Hvad er en ejendomsservicetekniker? Arbejdsområder Indhold i uddannelsen Overblik over skole Overblik over praktik Adresser og links For eleven Optagelse på uddannelsen Beskrivelser fra det virkelige liv Økonomi Fremtiden For arbejdsgiveren Oprettelse/godkendelse af praktiksted Økonomi Fremtiden Praktikoversigt bagerst

3 Generelt

4 HVAD ER EN EJENDOMS- SERVICETEKNIKER? 1 Ejendomsserviceteknikeren er faglært bygnings-& service-ekspert med indsigt i mange håndværksfag. Med baggrund i en uddannnelse der varer 3 år og 3 mdr, samler ejendomsserviceteknikeren de traditionelle funktioner indenfor ejendomsservice. Der tilrettelægges, udføres og planlægges opgaver både på kort og lang sigt. Ejendomsserviceteknikeren er allround bygnings-& serviceekspert og koordinatoren inden for drift, vedligeholdelse, eftersyn af bygninger og anlæg, kontakt til leverandører og servicering af brugere og beboere. Ejendomsserviceteknikeren har kendskab til mange håndværk og udfører mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver. Ejendomsserviceteknikeren fører tilsyn med bygninger og anlæg, observerer slid inden skaden opstår og tilkalder eksterne håndværkere, ved opgaver der kræver yderligere ekspertise eller autorisation. Ejendomsserviceteknikeren udfører miljø og energibevidst planlægning, drift og vedligehold af bygninger og udearealer. Med mulighed for valg af speciale indenfor f.eks. boligområdet, dækker ejendomsserviceteknikeren også de specielle opgaver, der knytter sig til dette område. Ejendomsserviceteknikeren arbejder selvstændigt og med meget forskelligartede opgaver. Ejendomsserviceteknikere bliver typisk ansat i boligorganisationer, men uddannelsen kan også kvalificere til ansættelse i svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, institutioner, andre offentlige bygninger som rådhuse og kommuner, samt private virksomheder. Generelt 4

5 ARBEJDSOMRÅDER 2 Vedligehold og reparationer Ejendomsserviceteknikeren varetager de almindelige daglige vedligeholdses- og reparationsopgaver. Ved større opgaver, hvor der kræves ekspertise eller autorisation, tilkaldes eksterne leverandører. Når opgaven er udført, syner og vurderer ejendomsserviceteknikeren kvaliteten af det udførte arbejde. Ejendomsserviceteknikeren står også for indkøb af maskiner og udstyr, samt vedligeholdelse af disse. Service Ejendomsserviceteknikeren er uddannet til at servicere beboerne i spørgsmål omkring beboerdemokrati, huslejeforhold og til-/fraflytning m.v. Ud over dette kan ejendomsserviceteknikeren give vejledning om hvem beboeren skal kontakte, for at få svar på de enkelte spørgsmål. Ejendomsserviceteknikeren yder en personlig og individuel service til beboere og brugere. Administration De lokale afdelinger i boligorganisationerne betragtes mere og mere som selvstændige virksomheder med bestyrelse, ansatte og administration. Det vil sige, at mekanismer, som eksempelvis dokumenteret drift m.m., der bruges i virksomheder, i fremtiden også vil gælde i boligorganisationernes afdelinger. Ejendomsserviceteknikeren er den praktiske koordinator i denne nye type virksomhed og boligorganisationens ansigt udadtil. Miljø Ejendomsserviceteknikeren står for energi- og miljøbevidst daglig planlægning, drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Derudover vejledes beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald. Generelt 5

6 INDHOLD I UDDANNELSEN 3 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse, og den er bygget op som et vekselforløb mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder Uddannelsen er delt ind i et grundforløb og et hovedforløb med to trin. Grundforløb 20 uger hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Trin 2: 10 mdr. Ejendomssmedhjælper Ejendomsservicetekniker Grundforløb I grundforløbet arbejder man med de grundlæggende færdigheder inden for ejendomsservice. Færdighederne opnås indenfor områderne: udearealer, affaldssortering, vand, varme og el, redskaber og maskiner, vedligehold og sikkerhed. Trin 1 - Ejendomsmedhjælper Hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Praktik ca. 28 uger Praktik ca. 26 uger Praktik ca. 28 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skoleprøve (hvis uddannelsen afsluttes her) På trin 1 arbejder man med følgende hovedområder: Bygningsvedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse af udearealer Affaldshåndtering og miljøfarligt affald Miljø og sikkerhed Varme, ventilation- og indeklima Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning Efter gennemførelse af trin 1 og bestået skoleprøve, har man titlen ejendomsmedhjælper. Generelt 6

7 INDHOLD I UDDANNELSEN Trin 2 Ejendomsservicetekniker Hovedforløb Trin 2: 10 mdr. Praktik ca. 10 uger Praktik ca. 26 uger Svendeprøve Skole 4 uger Skole 3 uger På trin 2 arbejder man mere i dybden med hovedområderne på trin 1. Derudover arbej-der man med følgende hovedområder: Planlægning Byggesagsbehandling Administration Indkøb Rekvirering og supervisering af håndværkere Efter gennemførelse af trin 2, har man titlen ejendomsservicetekniker. Praktik I praktikken lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret, og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Praktikopholdene kan ligge indenfor bolig, erhverv eller offentlige institutioner. Skole Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som f.eks.: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæmpelse, måleteknik og afsætning, engelsk, social forståelse og kommunikation m.fl. Valgfag Ud over de obligatoriske fag, er der desuden 3 ugers valgfag og valgfri specialefag (der bl.a. indeholder sport-/idrætsanlæg og svømmebade, syn af boliger, beboerdemokrati), hvor man kan fokusere på det man vil være specielt god til. Afsluttende bedømmelse Elever, der afslutter med uddannelsens trin 1, ejendomsmedhjælper, gennemfører en skolebaseret prøve. Elever, der afslutter med uddannelsens trin 2, ejendomsservicetekniker, aflægger en svendeprøve, der finder sted i sidste skoleperiode. Svendeprøven består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve: Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og en skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. Projektet, der udarbejdes i skoleundervisningen, skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. Den praktiske prøve kan bestå af 2 delopgaver. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven. Generelt 7

8 INDHOLD I UDDANNELSEN Ny mesterlære Skift skolebænken ud med arbejdspladsen eller Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i virksomheden fra den første dag. Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en virksomhed. I ny mesterlære kan man skifte grundforløbet ud med grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed. Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt et år for en uddannelse, hvor det normale skolebaserede grundforløb varer 20 uger. Den anden del af uddannelsen, hovedforløbet, er den samme som beskrevet på de foregående sider. Dog vil visse af praktikforløbene være kortere, så uddannelsen samlet set varer 3 år og 3 måneder. Som elev skal du ud og finde en praktikplads i en virksomhed. Når du har gjort det, skal du og virksomheden skrive en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen sendes til skolen, som tildeler dig en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper dig med at udfylde uddannelsesplanen og følger dig herefter gennem den grundlæggende praktiske oplæring. Kontaktlæreren er også med til at planlægge den afsluttende kompetencevurdering, som er en praktisk opgave, du skal løse, for at det kan vurderes, om du har lært det, du skulle. Prøven gennemføres normalt i virksomheden. Selv om du er elev i ny mesterlære, er det ikke sikkert, du helt kan undgå at skulle på skole i den grundlæggende praktiske oplæring. Der kan være fag, som du ikke kan lære i virksomheden. Et eksempel kunne være førstehjælp, som er et af fagene i uddannelsen. Det skal du til en autoriseret prøve i, og dette varetages af skolen, medmindre virksomheden på anden måde kan sørge for, at du kommer til en autoriseret prøve. Fordelene ved ny mesterlære er blandt andet, at du får en meget praksisnær uddannelse, og at du får løn under hele forløbet. Generelt 8

9 OVERBLIK OVER SKOLE 4 Mål for skoleundervisningen Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så de anvendtemetoder står i forhold til mål og indhold, og eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. undervisningen i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet Matematik Engelsk Psykologi Naturfag til ejendomsservice Stiger og Stilladser Pleje og vedligeholdelse af udearealer Bygningsvedligeholdelse 1 Ventilation og Indeklima 1 Varmeanlæg 1 Miljøbevidsthed og Affaldshåndtering Leje-/brugerforhold Serviceformidling, det offentlige service apparat Valgfag hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 0,5 uge 2 uger 3,5 uger 2 uger 2 uger 1 uge 0,5 uge 0,5 uge 1 uge Bygningsvedligeholdelse 2 Ventilation og Indeklima 2 hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) 0,5 uge 0,5 uge Varmeanlæg 2 Budgetter og byggesagsbehandling Indretning og vedligeholdelse af legepladser Administrative rutiner Valgfri specialefag (Se fag til højre) Valgfag 1 uge 1 uge 0,5 uge 1,5 uge 1 uge 1 uge Fagligt niveau: Basalt kendskab Rutineret Avanceret Valgfri specialefag: Sports-/idrætsanlæg og svømmebade (rutineret) Syn af boliger (avanceret) Beboerdemokrati (avanceret) Generelt 9

10 OVERBLIK OVER PRAKTIK 5 Mål for praktikuddannelsen i boligorganisationen at eleverne får en alsidig uddannelse og lærer alle facetter af samarbejdet og jobbet som ejendomsserviceteknikere i organisationernes afdelinger. at eleverne i praktikperioderne kommer til at deltage i alle relevante sammenhænge for ejendomsserviceteknikeres arbejde. at eleverne har praktiktilbud på flere afdelinger, både store og små, samt med forskellig funktion og struktur, for at blive bedst muligt rustet til arbejdet i fremtiden. at eleverne får tilhørsforhold til boligorganisationen og integreres i det sociale liv på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige ansatte. at eleverne gennemgår boligorganisationens relevante IT-kurser. at eleverne gennemgår boligorganisationens ejendomsfunktionærkurser, und-taget de kurser, der indgår i skoleundervisningen. Udearealer hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) Bygninger Varmeanlæg Miljø Ventilation Beboerdemokrati, lejebruger og serviceformidling Administration Uddybning af fagindhold Udearealer Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrs angreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Generelt 10

11 OVERBLIK OVER PRAKTIK Varmeanlæg Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Miljø Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør affaldsskakter, containere, -rum og renholder arealer ved storskraldscontainere Ventilation Eleven varetager drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven analyserer klimaforhold og afdækker evt. indeklimatiske problemer Beboerdemokrati, leje-/brugerforhold og serviceformidling Eleven vejleder lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven vejleder lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Eleven vejleder brugere og beboere om boligens brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven foretager tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven gennemfører syn af boliger ved ud- og indflytning, herunder foretager opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde og fastslår evt. misholdelse Eleven udarbejder flytterapporter Eleven vejleder brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle ydelser. Generelt 11

12 OVERBLIK OVER PRAKTIK Administration Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Eleven udarbejder 10-årigt drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven foretager opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven udarbejder udbudsmaterialer Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader Eleven opstiller og nedtager løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrangementer fx møder, konferencer, undervisning og fester Eleven instruerer oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt er til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved tekniske udstyr Eksempler på kurser som hver enkelt boligorganisation kan implementere i praktikperioderne: Ejendomsservicetekniker-kurser Introduktionsdag Beboerservice Sikkerhedskursus Skadedyr, råd og svamp Ind og udflytning samt udsættelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Træning i konflikttackling it-kurser Tastekursus for alle Boligarkiv for ejendomsfunktionærer Drift, vedligeholdelse og rekvisition Generelt 12

13 ADRESSER OG LINKS 6 Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup tlf: Links: www. e-s-l.dk Odense Tekniske Skole Risingsvej 60 Postboks Odense C tlf: Aarhus Tekniske Skole Halmstadgade Århus N tlf: AMU Nordjylland Sofievej 61 Postboks Ålborg tlf: Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V. tlf: Ejendoms- og servicefunktionærernes landsforening Jydeholmen 55 B, Vanløse tlf: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé København Ø. tlf: Generelt 13

14 for eleven

15 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Skole 1 Det første du skal gøre er at kontakte den nærmeste tekniske skole, og få et ansøgningsskema. Se adresseliste på side 13. Praktik Hvis du vil søge praktikplads direkte hos boligorganisationerne findes adresser på gå ind på og tjek jobbanken. (se nedenstående afsnit om er boligorganisationens website for uddannelsen. Via jobbanken på websitet mødes de, som søger elevplads og de, som søger elever. Det er nemt og gratis for alle at lægge ansøgning eller CV på webstitet. Ud over jobbanken, indeholder websitet også nyheder om faget, relevante adresser, links, evt. kampagnefilm og brochurer (inkl. denne manual). for eleven 15

16 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV 2 Interview: Driftslederen Navn: Jeanette Pagh Schüler Alder: 32 år Jobfunktion: Driftsleder Uddannelse: Lastvognsmekaniker, Ejendomsservicetekniker. Jeanette er på mange måder en atypisk pige, der på en overraskende enkel og direkte måde har formået at skabe sig en bemærkelsesværdig karriere, i hvad man må betragte, som et stærkt mandsdomineret fag. Lastvognsmekaniker 1990 Jeanette gik ud af skolen med en 9. klasses afgangsprøve. Allerede på dette tidspunkt brød hun degængse normer for mande- og kvindefag. Hun gik i lære som lastvognsmekaniker hos Hovedstadens Trafikselskab. Jeanette blev udlært lastvognsmekaniker i 1990, men allerede på dette tidspunkt havde HT skåret meget ned, så der skulle findes et andet arbejde. Her fik Jeannette de traditionelle fordomme om mande- og kvindefag at mærke. Det var umuligt som kvinde, at få arbejde i mekanikerbranchen. Gårdmand 1991 Ved et tilfælde så Jeannette et stillingsopslag i ejendommen hvor hun boede. Man søgte en gårdmand. Jeanette boede i AAB s afdeling på Tagensvej i København (afdeling 58). Der var 232 lejemål og 3 ansatte indenfor ejendomsservice. Det var noget af et spring fra lastvognsmekaniker til gårdmand, men det skulle prøves. Jeanette fik stillingen og fandt ret hurtigt ud af at hendes uddannelse som mekaniker, kom hende til hjælp i forbindelse med service og reparation af de forskellige maskiner, som ejendommen rådede over. Hendes tekniske indsigt, administrative- og ledelsesmæssige flair, gjorde det helt naturligt at hun måtte videre i en anden retning. Varmemester 1994 I 1994 blev Jeanette varmemester i AAB afd. 58 med ledelsesansvar for 2 medarbejdere. Dette var første step ind i den faglige del af ejendomsservice. De næste 5 år arbejdede Jeannette i denne stilling, men ville godt noget mere allround både håndværks-, ledelsesmæssigt og administrativt. Ejendomsservicetekniker 1999 Jeannette havde hørt og læst om den nye faglige uddannelse, der i 1996 var startet op inden for boligservice. Der var tale om en slags multihåndværkeruddannelse, som dækkede alle de ting Jeanette gerne ville beskæftige sig med. Lige fra menneskelig kontakt og beboerdemokrati til indsigt i og mulighed for at arbejde med, de traditionelle bygge- og anlægsfag. Denne uddannelse var springbrættet til stillinger, der kunne opfylde hendes ønsker til fremtidige stillinger. for eleven 16

17 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Viceinspektør måned efter at have afsluttet uddannelsen som ejendomsservicetekniker, startede Jeanette i en stilling som viceinspektør i Blågården på Nørrebro i København. Blågården består af 1100 boliger. Jeanette var ejendomsdirektørens højre hånd og havde et ledelsesansvar for 18 ansatte, inden for ejendomsservice af enhver art. Inspektør 2002 Efter 2 år som viceinspektør var der bud efter Jeanette som inspektør for 12 ejendomme i KAB. Her havde Jeanette budgetansvar og personaleansvar for 16 ansatte. Driftsleder ,5 år som inspektør, så var det videre som driftleder i FSB. Jeanette valgte at skifte da hun fik mulighed for et job, hvor hun var i daglig kontakt med ejendomskontorerne og meget direkte kunne bruge sine praktiske forkundskaber ude i marken. I stillingen som driftleder er Jeanette dagligt på besøg i en af afdelingerne, som hun er driftleder for. I FSB er Jeanette budget- og personaleansvarlig for 3000 boliger. Budgetansvaret dækker løn, drift og periodisk vedligeholdelse. Hvordan har du så forholdsvist hurtigt kunnet flytte dig så meget, i en mandsdomineret branche? Jeg har selvfølgelig mødt en del skepsis og hvad skal hun her attityder hos mine mandlige kolleger. Der har også været nogle høje bakker jeg skulle over og som i første omgang virkede uoverskuelige at komme over. Men jeg blev meget hurtigt respekteret da de først havde set mine kvalifikationer udført i praksis. I dag er jeg i daglig kontakt med medarbejderne i de afdelinger hvor jeg er ansvarlig for driften og jeg er fuldt ud respekteret og har et godt og frugtbart samarbejde med alle. Uddannelsen til ejendomsservicetekniker, har givet mig den allround viden, der er et must for det job jeg bestrider i dag. for eleven 17

18 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Interview: Arbejdsgiveren Navn: Karsten Vestergaard Alder: 52 år Jobfunktion: Ejendomsinspektør siden 1980 Uddannelse: Blikkenslager Hvordan hørte du om uddannelsen? Jeg fik information fra vores ejendomsselskab og læste om den i Boligselskabernes Landsforenings blad Boligen. Min første tanke var, at det var på tide at vores arbejde blev blåstemplet og anerkendt som en faglig uddannelse. Tiden og arbejdsopgaverne i et selskab som vores, er for længst løbet fra den måde man organiserede arbejdet på tidligere, med viceværeter og gårdmænd. Der kommer mere og mere teknik i vores arbejde og beboerne kræver en anderledes professionel service i dag i forhold til tidligere. Vi bliver i dag betragtet som en hver anden virksomhed med krav og måling af, service, lønsomhed og kvaliteten af det vi laver. Udlicitation af vores funktioner til eksterne leverandører, er blevet almindeligt og dette medvirker til, at vi skal kunne måle os i konkurrence med disse leverandører. Hvorfor besluttede du dig for at ansætte en elev/lærling? Jeg var fra begyndelsen meget positiv over for den nye uddannelse og dens relevans for os her i selskabet. Det der gav mig skubbet, var en uopfrodret ansøgning vi modtog fra Christian, som er den første lærling vi har haft og som lige er blevet færdig med uddannelsen. Jeg var overbevist om at vi havde en størrelse (vi er 4 ansatte) og nogle arbejdsopgaver, der kunne understøtte en god bred uddannelse for ham. Hvordan har det så været, nu da jeres første lærling er færdiguddannet? Vi har jo haft en person der har valgt vores område, som sin uddannelse og derfor har haft en stor interesse i alt hvad vi laver og fokuseret 100% seriøst på at lære det hele. Via skoleophold og det praktiske her hos os, er han blevet en multiperson, som kan udføre alle slags opgaver, fra de håndværksmæssige til de administrative og servicerende. Han kan på denne måde være substitut for os alle. Christians teoretiske og praktiske viden fra skoleopholdene, har været værdifuld på eks. miljødelen og pleje af de grønne områder, her har han vejledt os andre ansatte og beboerne, omkring de specielle ting der er på disse områder. Hvad med de dårlige sider Efter min mening er der for meget teori i uddannelsen, på bekostning af det håndværksmæssige og praktiske. Noget af det teoretiske skal også tilpasses, så det er nemmere at bruge i praksis, her tænker jeg på psykologi og naturfag. for eleven 18

19 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Hvad med fremtiden? Jeg er ikke i tvivl at der ikke er nogen vej tilbage, fremtiden inden for vores fag kræver veluddannede mennesker med engagement. Så uddannelsen til ejendomsservicetekniker har startet fremtiden inden for vores område og helt sikkert også inden for institutions- og virksomhedsområdet for eleven 19

20 ØKONOMI 3 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) for eleven 20

21 FREMTIDEN 4 Videre uddannelse Inden for boligområdet giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen et arbejde med mulighed for senere at bestride ledende stillinger. Jobmuligheder Ejendomsservicetekniker er, som tidligere nævnt, en af de nyeste faglige uddannelser og er som sådan skabt til den virkelighed vi lever i. Ejendomsserviceteknikeren er den professionelle bygnings- & serviceekspert, med overblik over flere fag/funktioner. En faglært som har gode jobmuligheder både i bolig-, erhvervs- og institutionssektoren. Værktøjer, ventilation, varmeanlæg, grønne områder, brugerservice, miljø, m.m. er områder der hele tiden ændrer og udvikler sig med teknologien og tiden. Dette er styrken ved faget og det, der gør det spændende at arbejde med i fremtiden. for eleven 21

22 for arbejdsgiveren

23 OPRETTELSE/GODKENDELSE AF PRAKTIKSTED Godkendelse som praktikplads 1 Hvis en boligorgansiation vil have en elev skal praktikpladsen godkendes af det faglige udvalg for ejendomsservice. Boligorganisationer eller afdelinger som har et selvstændigt CVR nr. har mulighed for at blive godkendt som praktikplads. For ungdoms- og voksenelever gælder, at der skal rekvireres en uddannelseskontrakt hos den nærmeste tekniske skole (se under adresser og links). Kontrakten udfyldes og sendes til teknisk skole. Når den godkendte uddannelseskontrakt modtages fra teknisk skole, er uddannelsesaftalen godkendt. Skolen sørger for at få aftalen registeret hos AER, så der kan udbetales refusion. Efter hvert skoleophold fremsender AER automatisk nye blanketter til brug for refusionsudbetaling. For meritelever gælder det samme forløb, dog skal en medarbejder deltage i kompetenceafklaring på teknisk skole. Her afklares hvilken merit medarbejderen kan opnå. Fagligt udvalg fremsender herefter besked om uddannelsens længde og indhold. Uddannelsesansvarlige Boligorganisationen har det overordnede ansvar for praktikplanlægningen og uddannelsesaftalen med eleverne samt lønudbetaling. Personalechefen har ansvaret for efterlevelse af aftale om elevbestemmelser for ejendomsserviceteknikerelever. Uddannelsesudvalg For at sikre det bedst mulige forløb af praktikuddannelsen, samt at justere og tilpasse praktikforløbet efter indhøstede erfaringer, bør der nedsættes et permanent uddannelsesudvalg. Dette kan bestå af: En repræsentant for ledelsen, fællestillidsmanden og den personaleansvarlige. Udvalget udarbejder en personlig praktikplan, se praktikoversigt bagerst i mappen. Kontaktperson De afdelinger, der modtager praktikanter, udpeger en læresvend, der skal fungere som kontaktperson for de enkelte elever, og som har det daglige ansvar for praktikanten. Kontaktpersonen har til opgave at vejlede og støtte eleven, samt sikre at praktikplanen for gældende praktikperiode bliver fulgt i pågældende afdeling. Gennem hele uddannelsesforløbet vil den enkelte elev være tilknyttet én ledelsesansvarlig inspektør. Ansvaret for den overordnede gennemførelse af uddannelsen ligger hos inspektøren, som derfor vil følge eleven gennem hele uddannelsen. Inspektøren vil fungere som kontaktperson og kunne hjælpe eleven med råd og vejledning og dermed være en støtte for eleven gennem uddannelsen. Praktikafdelinger Uddannelsesudvalget bør have til opgave at sikre, at de godkendte praktiksteder indenfor boligområdet kan dække de fagområder, som uddannelsen kræver. Der tages både hensyn til afdelingernes fysiske indretning og de personalemæssige ressourcer, når det bedømmes, hvor afdelingen kan bidrage til uddannelsen. Hvis et praktisted alene ikke kan dække alle de påkrævede fagområder, kan der oprettes flyverpladser, hvor eleven er i to eller flere praktiksteder istedet for et. Derved sikres, at alle fagområder dækkes i praktikken. for arbejdsgiveren 23

24 ØKONOMI 2 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Som arbejdsgiver kan du få refunderet nogle af lønudgifterne hos AER. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) samt lønrefusioner fra AER på: (klik på erhverv og derefter AER ) for arbejdsgiveren 24

25 FREMTIDEN 3 fremtidens Boligorganisationerne går i retning af, at hver enkelt afdeling bliver drevet og målt som en virksomhed med kunder som er beboere. Dette stiller allerede nu større krav til professionelle og veluddannede allround medarbejdere, der sikrer beboernes tilfredshed og en effektiv og rentabel drift. Ejendomsserviceteknikeren er en af de nyeste faglige uddannelser der findes og skabt til at være nutidens og medarbejder, inden for praktisk boligservice. for arbejdsgiveren 25

26 PRAKTIKOVERSIGT hovedforløb Trin 1 Udearealer - (komplet) Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger - (1. del) Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrsangreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Varmeanlæg - (1. del) Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) 1

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere