UDDANNELSESMAPPE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESMAPPE 2009"

Transkript

1 UDDANNELSESMAPPE Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens, elevens og skolens redskab til at sikre, at ejendomsserviceteknikeruddannelsen både teoretisk og praktisk dækker alle områder. Uddannelsesmappen er sikkerheden for kvalitet i uddannelsen, og den daglige guide og oversigt over, hvad der er gennemført og evt. mangler i elevens arbejde. Dette er med til at sikre ejendomsserviceteknikernes høje faglige niveau. Bagerst i mappen findes en praktikoversigt over de fag, som uddannelsen dækker.

2 INDHOLD Generelt Side Hvad er en ejendomsservicetekniker? Arbejdsområder Indhold i uddannelsen Overblik over skole Overblik over praktik Adresser og links For eleven Optagelse på uddannelsen Beskrivelser fra det virkelige liv Økonomi Fremtiden For arbejdsgiveren Oprettelse/godkendelse af praktiksted Økonomi Fremtiden Praktikoversigt bagerst

3 Generelt

4 HVAD ER EN EJENDOMS- SERVICETEKNIKER? 1 Ejendomsserviceteknikeren er faglært bygnings-& service-ekspert med indsigt i mange håndværksfag. Med baggrund i en uddannnelse der varer 3 år og 3 mdr, samler ejendomsserviceteknikeren de traditionelle funktioner indenfor ejendomsservice. Der tilrettelægges, udføres og planlægges opgaver både på kort og lang sigt. Ejendomsserviceteknikeren er allround bygnings-& serviceekspert og koordinatoren inden for drift, vedligeholdelse, eftersyn af bygninger og anlæg, kontakt til leverandører og servicering af brugere og beboere. Ejendomsserviceteknikeren har kendskab til mange håndværk og udfører mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver. Ejendomsserviceteknikeren fører tilsyn med bygninger og anlæg, observerer slid inden skaden opstår og tilkalder eksterne håndværkere, ved opgaver der kræver yderligere ekspertise eller autorisation. Ejendomsserviceteknikeren udfører miljø og energibevidst planlægning, drift og vedligehold af bygninger og udearealer. Med mulighed for valg af speciale indenfor f.eks. boligområdet, dækker ejendomsserviceteknikeren også de specielle opgaver, der knytter sig til dette område. Ejendomsserviceteknikeren arbejder selvstændigt og med meget forskelligartede opgaver. Ejendomsserviceteknikere bliver typisk ansat i boligorganisationer, men uddannelsen kan også kvalificere til ansættelse i svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, institutioner, andre offentlige bygninger som rådhuse og kommuner, samt private virksomheder. Generelt 4

5 ARBEJDSOMRÅDER 2 Vedligehold og reparationer Ejendomsserviceteknikeren varetager de almindelige daglige vedligeholdses- og reparationsopgaver. Ved større opgaver, hvor der kræves ekspertise eller autorisation, tilkaldes eksterne leverandører. Når opgaven er udført, syner og vurderer ejendomsserviceteknikeren kvaliteten af det udførte arbejde. Ejendomsserviceteknikeren står også for indkøb af maskiner og udstyr, samt vedligeholdelse af disse. Service Ejendomsserviceteknikeren er uddannet til at servicere beboerne i spørgsmål omkring beboerdemokrati, huslejeforhold og til-/fraflytning m.v. Ud over dette kan ejendomsserviceteknikeren give vejledning om hvem beboeren skal kontakte, for at få svar på de enkelte spørgsmål. Ejendomsserviceteknikeren yder en personlig og individuel service til beboere og brugere. Administration De lokale afdelinger i boligorganisationerne betragtes mere og mere som selvstændige virksomheder med bestyrelse, ansatte og administration. Det vil sige, at mekanismer, som eksempelvis dokumenteret drift m.m., der bruges i virksomheder, i fremtiden også vil gælde i boligorganisationernes afdelinger. Ejendomsserviceteknikeren er den praktiske koordinator i denne nye type virksomhed og boligorganisationens ansigt udadtil. Miljø Ejendomsserviceteknikeren står for energi- og miljøbevidst daglig planlægning, drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Derudover vejledes beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald. Generelt 5

6 INDHOLD I UDDANNELSEN 3 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse, og den er bygget op som et vekselforløb mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder Uddannelsen er delt ind i et grundforløb og et hovedforløb med to trin. Grundforløb 20 uger hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Trin 2: 10 mdr. Ejendomssmedhjælper Ejendomsservicetekniker Grundforløb I grundforløbet arbejder man med de grundlæggende færdigheder inden for ejendomsservice. Færdighederne opnås indenfor områderne: udearealer, affaldssortering, vand, varme og el, redskaber og maskiner, vedligehold og sikkerhed. Trin 1 - Ejendomsmedhjælper Hovedforløb Trin 1: 24 mdr. Praktik ca. 28 uger Praktik ca. 26 uger Praktik ca. 28 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skole 6 uger Skoleprøve (hvis uddannelsen afsluttes her) På trin 1 arbejder man med følgende hovedområder: Bygningsvedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse af udearealer Affaldshåndtering og miljøfarligt affald Miljø og sikkerhed Varme, ventilation- og indeklima Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning Efter gennemførelse af trin 1 og bestået skoleprøve, har man titlen ejendomsmedhjælper. Generelt 6

7 INDHOLD I UDDANNELSEN Trin 2 Ejendomsservicetekniker Hovedforløb Trin 2: 10 mdr. Praktik ca. 10 uger Praktik ca. 26 uger Svendeprøve Skole 4 uger Skole 3 uger På trin 2 arbejder man mere i dybden med hovedområderne på trin 1. Derudover arbej-der man med følgende hovedområder: Planlægning Byggesagsbehandling Administration Indkøb Rekvirering og supervisering af håndværkere Efter gennemførelse af trin 2, har man titlen ejendomsservicetekniker. Praktik I praktikken lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret, og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Praktikopholdene kan ligge indenfor bolig, erhverv eller offentlige institutioner. Skole Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som f.eks.: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæmpelse, måleteknik og afsætning, engelsk, social forståelse og kommunikation m.fl. Valgfag Ud over de obligatoriske fag, er der desuden 3 ugers valgfag og valgfri specialefag (der bl.a. indeholder sport-/idrætsanlæg og svømmebade, syn af boliger, beboerdemokrati), hvor man kan fokusere på det man vil være specielt god til. Afsluttende bedømmelse Elever, der afslutter med uddannelsens trin 1, ejendomsmedhjælper, gennemfører en skolebaseret prøve. Elever, der afslutter med uddannelsens trin 2, ejendomsservicetekniker, aflægger en svendeprøve, der finder sted i sidste skoleperiode. Svendeprøven består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve: Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis et projekt, der udarbejdes i skoleundervisningen og en skriftlig opgave, der besvares til svendeprøven. Projektet, der udarbejdes i skoleundervisningen, skal have et omfang af max. 10 sider inkl. bilag. Den praktiske prøve kan bestå af 2 delopgaver. Ved uddannelsens afslutning udstedes et uddannelsesbevis til eleven. Generelt 7

8 INDHOLD I UDDANNELSEN Ny mesterlære Skift skolebænken ud med arbejdspladsen eller Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i virksomheden fra den første dag. Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en virksomhed. I ny mesterlære kan man skifte grundforløbet ud med grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed. Den grundlæggende praktiske oplæring varer normalt et år for en uddannelse, hvor det normale skolebaserede grundforløb varer 20 uger. Den anden del af uddannelsen, hovedforløbet, er den samme som beskrevet på de foregående sider. Dog vil visse af praktikforløbene være kortere, så uddannelsen samlet set varer 3 år og 3 måneder. Som elev skal du ud og finde en praktikplads i en virksomhed. Når du har gjort det, skal du og virksomheden skrive en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen sendes til skolen, som tildeler dig en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper dig med at udfylde uddannelsesplanen og følger dig herefter gennem den grundlæggende praktiske oplæring. Kontaktlæreren er også med til at planlægge den afsluttende kompetencevurdering, som er en praktisk opgave, du skal løse, for at det kan vurderes, om du har lært det, du skulle. Prøven gennemføres normalt i virksomheden. Selv om du er elev i ny mesterlære, er det ikke sikkert, du helt kan undgå at skulle på skole i den grundlæggende praktiske oplæring. Der kan være fag, som du ikke kan lære i virksomheden. Et eksempel kunne være førstehjælp, som er et af fagene i uddannelsen. Det skal du til en autoriseret prøve i, og dette varetages af skolen, medmindre virksomheden på anden måde kan sørge for, at du kommer til en autoriseret prøve. Fordelene ved ny mesterlære er blandt andet, at du får en meget praksisnær uddannelse, og at du får løn under hele forløbet. Generelt 8

9 OVERBLIK OVER SKOLE 4 Mål for skoleundervisningen Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så de anvendtemetoder står i forhold til mål og indhold, og eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. undervisningen i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet Matematik Engelsk Psykologi Naturfag til ejendomsservice Stiger og Stilladser Pleje og vedligeholdelse af udearealer Bygningsvedligeholdelse 1 Ventilation og Indeklima 1 Varmeanlæg 1 Miljøbevidsthed og Affaldshåndtering Leje-/brugerforhold Serviceformidling, det offentlige service apparat Valgfag hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 0,5 uge 2 uger 3,5 uger 2 uger 2 uger 1 uge 0,5 uge 0,5 uge 1 uge Bygningsvedligeholdelse 2 Ventilation og Indeklima 2 hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) 0,5 uge 0,5 uge Varmeanlæg 2 Budgetter og byggesagsbehandling Indretning og vedligeholdelse af legepladser Administrative rutiner Valgfri specialefag (Se fag til højre) Valgfag 1 uge 1 uge 0,5 uge 1,5 uge 1 uge 1 uge Fagligt niveau: Basalt kendskab Rutineret Avanceret Valgfri specialefag: Sports-/idrætsanlæg og svømmebade (rutineret) Syn af boliger (avanceret) Beboerdemokrati (avanceret) Generelt 9

10 OVERBLIK OVER PRAKTIK 5 Mål for praktikuddannelsen i boligorganisationen at eleverne får en alsidig uddannelse og lærer alle facetter af samarbejdet og jobbet som ejendomsserviceteknikere i organisationernes afdelinger. at eleverne i praktikperioderne kommer til at deltage i alle relevante sammenhænge for ejendomsserviceteknikeres arbejde. at eleverne har praktiktilbud på flere afdelinger, både store og små, samt med forskellig funktion og struktur, for at blive bedst muligt rustet til arbejdet i fremtiden. at eleverne får tilhørsforhold til boligorganisationen og integreres i det sociale liv på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige ansatte. at eleverne gennemgår boligorganisationens relevante IT-kurser. at eleverne gennemgår boligorganisationens ejendomsfunktionærkurser, und-taget de kurser, der indgår i skoleundervisningen. Udearealer hovedforløb trin 1 (Ejendomsmedhjælper) hovedforløb trin 2 (Ejendomsservicetekniker) Bygninger Varmeanlæg Miljø Ventilation Beboerdemokrati, lejebruger og serviceformidling Administration Uddybning af fagindhold Udearealer Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrs angreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Generelt 10

11 OVERBLIK OVER PRAKTIK Varmeanlæg Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) Miljø Eleven arbejder ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven vejleder beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven anvender personlige værnemidler Eleven vejleder kolleger i brug af værnemidler Eleven rengør affaldsskakter, containere, -rum og renholder arealer ved storskraldscontainere Ventilation Eleven varetager drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Eleven analyserer klimaforhold og afdækker evt. indeklimatiske problemer Beboerdemokrati, leje-/brugerforhold og serviceformidling Eleven vejleder lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven vejleder lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Eleven vejleder brugere og beboere om boligens brug fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven foretager tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Eleven gennemfører syn af boliger ved ud- og indflytning, herunder foretager opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde og fastslår evt. misholdelse Eleven udarbejder flytterapporter Eleven vejleder brugere og beboere om lokalområdets offentlige serviceydelser fx social- og sundhedsmæssige samt kulturelle ydelser. Generelt 11

12 OVERBLIK OVER PRAKTIK Administration Eleven foretager indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven rekvirerer teknisk bistand og håndværkere Eleven forestår planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Eleven varetager daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Eleven udarbejder 10-årigt drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven foretager opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven udarbejder udbudsmaterialer Eleven forestår kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven foretager tilstandsvurdering af bygningsskader Eleven opstiller og nedtager løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrangementer fx møder, konferencer, undervisning og fester Eleven instruerer oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt er til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved tekniske udstyr Eksempler på kurser som hver enkelt boligorganisation kan implementere i praktikperioderne: Ejendomsservicetekniker-kurser Introduktionsdag Beboerservice Sikkerhedskursus Skadedyr, råd og svamp Ind og udflytning samt udsættelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Træning i konflikttackling it-kurser Tastekursus for alle Boligarkiv for ejendomsfunktionærer Drift, vedligeholdelse og rekvisition Generelt 12

13 ADRESSER OG LINKS 6 Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup tlf: Links: www. e-s-l.dk Odense Tekniske Skole Risingsvej 60 Postboks Odense C tlf: Aarhus Tekniske Skole Halmstadgade Århus N tlf: AMU Nordjylland Sofievej 61 Postboks Ålborg tlf: Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V. tlf: Ejendoms- og servicefunktionærernes landsforening Jydeholmen 55 B, Vanløse tlf: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé København Ø. tlf: Generelt 13

14 for eleven

15 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Skole 1 Det første du skal gøre er at kontakte den nærmeste tekniske skole, og få et ansøgningsskema. Se adresseliste på side 13. Praktik Hvis du vil søge praktikplads direkte hos boligorganisationerne findes adresser på gå ind på og tjek jobbanken. (se nedenstående afsnit om er boligorganisationens website for uddannelsen. Via jobbanken på websitet mødes de, som søger elevplads og de, som søger elever. Det er nemt og gratis for alle at lægge ansøgning eller CV på webstitet. Ud over jobbanken, indeholder websitet også nyheder om faget, relevante adresser, links, evt. kampagnefilm og brochurer (inkl. denne manual). for eleven 15

16 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV 2 Interview: Driftslederen Navn: Jeanette Pagh Schüler Alder: 32 år Jobfunktion: Driftsleder Uddannelse: Lastvognsmekaniker, Ejendomsservicetekniker. Jeanette er på mange måder en atypisk pige, der på en overraskende enkel og direkte måde har formået at skabe sig en bemærkelsesværdig karriere, i hvad man må betragte, som et stærkt mandsdomineret fag. Lastvognsmekaniker 1990 Jeanette gik ud af skolen med en 9. klasses afgangsprøve. Allerede på dette tidspunkt brød hun degængse normer for mande- og kvindefag. Hun gik i lære som lastvognsmekaniker hos Hovedstadens Trafikselskab. Jeanette blev udlært lastvognsmekaniker i 1990, men allerede på dette tidspunkt havde HT skåret meget ned, så der skulle findes et andet arbejde. Her fik Jeannette de traditionelle fordomme om mande- og kvindefag at mærke. Det var umuligt som kvinde, at få arbejde i mekanikerbranchen. Gårdmand 1991 Ved et tilfælde så Jeannette et stillingsopslag i ejendommen hvor hun boede. Man søgte en gårdmand. Jeanette boede i AAB s afdeling på Tagensvej i København (afdeling 58). Der var 232 lejemål og 3 ansatte indenfor ejendomsservice. Det var noget af et spring fra lastvognsmekaniker til gårdmand, men det skulle prøves. Jeanette fik stillingen og fandt ret hurtigt ud af at hendes uddannelse som mekaniker, kom hende til hjælp i forbindelse med service og reparation af de forskellige maskiner, som ejendommen rådede over. Hendes tekniske indsigt, administrative- og ledelsesmæssige flair, gjorde det helt naturligt at hun måtte videre i en anden retning. Varmemester 1994 I 1994 blev Jeanette varmemester i AAB afd. 58 med ledelsesansvar for 2 medarbejdere. Dette var første step ind i den faglige del af ejendomsservice. De næste 5 år arbejdede Jeannette i denne stilling, men ville godt noget mere allround både håndværks-, ledelsesmæssigt og administrativt. Ejendomsservicetekniker 1999 Jeannette havde hørt og læst om den nye faglige uddannelse, der i 1996 var startet op inden for boligservice. Der var tale om en slags multihåndværkeruddannelse, som dækkede alle de ting Jeanette gerne ville beskæftige sig med. Lige fra menneskelig kontakt og beboerdemokrati til indsigt i og mulighed for at arbejde med, de traditionelle bygge- og anlægsfag. Denne uddannelse var springbrættet til stillinger, der kunne opfylde hendes ønsker til fremtidige stillinger. for eleven 16

17 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Viceinspektør måned efter at have afsluttet uddannelsen som ejendomsservicetekniker, startede Jeanette i en stilling som viceinspektør i Blågården på Nørrebro i København. Blågården består af 1100 boliger. Jeanette var ejendomsdirektørens højre hånd og havde et ledelsesansvar for 18 ansatte, inden for ejendomsservice af enhver art. Inspektør 2002 Efter 2 år som viceinspektør var der bud efter Jeanette som inspektør for 12 ejendomme i KAB. Her havde Jeanette budgetansvar og personaleansvar for 16 ansatte. Driftsleder ,5 år som inspektør, så var det videre som driftleder i FSB. Jeanette valgte at skifte da hun fik mulighed for et job, hvor hun var i daglig kontakt med ejendomskontorerne og meget direkte kunne bruge sine praktiske forkundskaber ude i marken. I stillingen som driftleder er Jeanette dagligt på besøg i en af afdelingerne, som hun er driftleder for. I FSB er Jeanette budget- og personaleansvarlig for 3000 boliger. Budgetansvaret dækker løn, drift og periodisk vedligeholdelse. Hvordan har du så forholdsvist hurtigt kunnet flytte dig så meget, i en mandsdomineret branche? Jeg har selvfølgelig mødt en del skepsis og hvad skal hun her attityder hos mine mandlige kolleger. Der har også været nogle høje bakker jeg skulle over og som i første omgang virkede uoverskuelige at komme over. Men jeg blev meget hurtigt respekteret da de først havde set mine kvalifikationer udført i praksis. I dag er jeg i daglig kontakt med medarbejderne i de afdelinger hvor jeg er ansvarlig for driften og jeg er fuldt ud respekteret og har et godt og frugtbart samarbejde med alle. Uddannelsen til ejendomsservicetekniker, har givet mig den allround viden, der er et must for det job jeg bestrider i dag. for eleven 17

18 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Interview: Arbejdsgiveren Navn: Karsten Vestergaard Alder: 52 år Jobfunktion: Ejendomsinspektør siden 1980 Uddannelse: Blikkenslager Hvordan hørte du om uddannelsen? Jeg fik information fra vores ejendomsselskab og læste om den i Boligselskabernes Landsforenings blad Boligen. Min første tanke var, at det var på tide at vores arbejde blev blåstemplet og anerkendt som en faglig uddannelse. Tiden og arbejdsopgaverne i et selskab som vores, er for længst løbet fra den måde man organiserede arbejdet på tidligere, med viceværeter og gårdmænd. Der kommer mere og mere teknik i vores arbejde og beboerne kræver en anderledes professionel service i dag i forhold til tidligere. Vi bliver i dag betragtet som en hver anden virksomhed med krav og måling af, service, lønsomhed og kvaliteten af det vi laver. Udlicitation af vores funktioner til eksterne leverandører, er blevet almindeligt og dette medvirker til, at vi skal kunne måle os i konkurrence med disse leverandører. Hvorfor besluttede du dig for at ansætte en elev/lærling? Jeg var fra begyndelsen meget positiv over for den nye uddannelse og dens relevans for os her i selskabet. Det der gav mig skubbet, var en uopfrodret ansøgning vi modtog fra Christian, som er den første lærling vi har haft og som lige er blevet færdig med uddannelsen. Jeg var overbevist om at vi havde en størrelse (vi er 4 ansatte) og nogle arbejdsopgaver, der kunne understøtte en god bred uddannelse for ham. Hvordan har det så været, nu da jeres første lærling er færdiguddannet? Vi har jo haft en person der har valgt vores område, som sin uddannelse og derfor har haft en stor interesse i alt hvad vi laver og fokuseret 100% seriøst på at lære det hele. Via skoleophold og det praktiske her hos os, er han blevet en multiperson, som kan udføre alle slags opgaver, fra de håndværksmæssige til de administrative og servicerende. Han kan på denne måde være substitut for os alle. Christians teoretiske og praktiske viden fra skoleopholdene, har været værdifuld på eks. miljødelen og pleje af de grønne områder, her har han vejledt os andre ansatte og beboerne, omkring de specielle ting der er på disse områder. Hvad med de dårlige sider Efter min mening er der for meget teori i uddannelsen, på bekostning af det håndværksmæssige og praktiske. Noget af det teoretiske skal også tilpasses, så det er nemmere at bruge i praksis, her tænker jeg på psykologi og naturfag. for eleven 18

19 BESKRIVELSER FRA DET VIRKELIGE LIV Hvad med fremtiden? Jeg er ikke i tvivl at der ikke er nogen vej tilbage, fremtiden inden for vores fag kræver veluddannede mennesker med engagement. Så uddannelsen til ejendomsservicetekniker har startet fremtiden inden for vores område og helt sikkert også inden for institutions- og virksomhedsområdet for eleven 19

20 ØKONOMI 3 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) for eleven 20

21 FREMTIDEN 4 Videre uddannelse Inden for boligområdet giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen et arbejde med mulighed for senere at bestride ledende stillinger. Jobmuligheder Ejendomsservicetekniker er, som tidligere nævnt, en af de nyeste faglige uddannelser og er som sådan skabt til den virkelighed vi lever i. Ejendomsserviceteknikeren er den professionelle bygnings- & serviceekspert, med overblik over flere fag/funktioner. En faglært som har gode jobmuligheder både i bolig-, erhvervs- og institutionssektoren. Værktøjer, ventilation, varmeanlæg, grønne områder, brugerservice, miljø, m.m. er områder der hele tiden ændrer og udvikler sig med teknologien og tiden. Dette er styrken ved faget og det, der gør det spændende at arbejde med i fremtiden. for eleven 21

22 for arbejdsgiveren

23 OPRETTELSE/GODKENDELSE AF PRAKTIKSTED Godkendelse som praktikplads 1 Hvis en boligorgansiation vil have en elev skal praktikpladsen godkendes af det faglige udvalg for ejendomsservice. Boligorganisationer eller afdelinger som har et selvstændigt CVR nr. har mulighed for at blive godkendt som praktikplads. For ungdoms- og voksenelever gælder, at der skal rekvireres en uddannelseskontrakt hos den nærmeste tekniske skole (se under adresser og links). Kontrakten udfyldes og sendes til teknisk skole. Når den godkendte uddannelseskontrakt modtages fra teknisk skole, er uddannelsesaftalen godkendt. Skolen sørger for at få aftalen registeret hos AER, så der kan udbetales refusion. Efter hvert skoleophold fremsender AER automatisk nye blanketter til brug for refusionsudbetaling. For meritelever gælder det samme forløb, dog skal en medarbejder deltage i kompetenceafklaring på teknisk skole. Her afklares hvilken merit medarbejderen kan opnå. Fagligt udvalg fremsender herefter besked om uddannelsens længde og indhold. Uddannelsesansvarlige Boligorganisationen har det overordnede ansvar for praktikplanlægningen og uddannelsesaftalen med eleverne samt lønudbetaling. Personalechefen har ansvaret for efterlevelse af aftale om elevbestemmelser for ejendomsserviceteknikerelever. Uddannelsesudvalg For at sikre det bedst mulige forløb af praktikuddannelsen, samt at justere og tilpasse praktikforløbet efter indhøstede erfaringer, bør der nedsættes et permanent uddannelsesudvalg. Dette kan bestå af: En repræsentant for ledelsen, fællestillidsmanden og den personaleansvarlige. Udvalget udarbejder en personlig praktikplan, se praktikoversigt bagerst i mappen. Kontaktperson De afdelinger, der modtager praktikanter, udpeger en læresvend, der skal fungere som kontaktperson for de enkelte elever, og som har det daglige ansvar for praktikanten. Kontaktpersonen har til opgave at vejlede og støtte eleven, samt sikre at praktikplanen for gældende praktikperiode bliver fulgt i pågældende afdeling. Gennem hele uddannelsesforløbet vil den enkelte elev være tilknyttet én ledelsesansvarlig inspektør. Ansvaret for den overordnede gennemførelse af uddannelsen ligger hos inspektøren, som derfor vil følge eleven gennem hele uddannelsen. Inspektøren vil fungere som kontaktperson og kunne hjælpe eleven med råd og vejledning og dermed være en støtte for eleven gennem uddannelsen. Praktikafdelinger Uddannelsesudvalget bør have til opgave at sikre, at de godkendte praktiksteder indenfor boligområdet kan dække de fagområder, som uddannelsen kræver. Der tages både hensyn til afdelingernes fysiske indretning og de personalemæssige ressourcer, når det bedømmes, hvor afdelingen kan bidrage til uddannelsen. Hvis et praktisted alene ikke kan dække alle de påkrævede fagområder, kan der oprettes flyverpladser, hvor eleven er i to eller flere praktiksteder istedet for et. Derved sikres, at alle fagområder dækkes i praktikken. for arbejdsgiveren 23

24 ØKONOMI 2 Lønninger og tillæg varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Som arbejdsgiver kan du få refunderet nogle af lønudgifterne hos AER. Du kan se mere om aktuelle lønninger på: (klik på lønninger i venstremenuen) samt lønrefusioner fra AER på: (klik på erhverv og derefter AER ) for arbejdsgiveren 24

25 FREMTIDEN 3 fremtidens Boligorganisationerne går i retning af, at hver enkelt afdeling bliver drevet og målt som en virksomhed med kunder som er beboere. Dette stiller allerede nu større krav til professionelle og veluddannede allround medarbejdere, der sikrer beboernes tilfredshed og en effektiv og rentabel drift. Ejendomsserviceteknikeren er en af de nyeste faglige uddannelser der findes og skabt til at være nutidens og medarbejder, inden for praktisk boligservice. for arbejdsgiveren 25

26 PRAKTIKOVERSIGT hovedforløb Trin 1 Udearealer - (komplet) Eleven udarbejder plejeprogram afhængigt af årstiden Eleven udfører pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven ren- og vedligeholder befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Eleven anvender redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Eleven fejlfinder og vedligeholder relevant maskinpark Bygninger - (1. del) Eleven foretager daglig bygnings-vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Eleven identificerer evt. skadedyrsangreb på bygninger og materialer Eleven anvender stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Eleven anvender almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Eleven anvender bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Eleven vejleder brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven udskifter defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Eleven vejleder brugere og beboere om vedligeholdelse af boliger Varmeanlæg - (1. del) Eleven anvender vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Eleven klargør, idriftsætter og fejlfinder på varmeanlæg Eleven sikrer miljørigtig og sikker drift Eleven regulerer og fejlsøger den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO) 1

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Vender dine hænder rigtigt

Vender dine hænder rigtigt E j e n d o m s s e r v i c e a s s i s t e n t Vender dine hænder rigtigt - så bliv ejendomsserviceassistent Vender dine hænder rigtigt? så bliv ejendomsserviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 1 Praktikvejledning for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 3 år og 9 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Hvad er formålet? Omformning Nye uddannelser Udvikling af efter- og videreuddannelse Barrierer Nyuddannede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS 1 Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 18.december 2015 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post nr. By CPR-nr. Telefon nr.

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 332 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04879 Senere

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

produktør uddannelsen

produktør uddannelsen produktør uddannelsen Hvad er en produktør? En produktør er industriens fleksible medarbejder. Produktøren klargør anlæg og maskiner og giver en hånd med ved reparationsarbejdet. Produktøren monterer løsdele,

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire år og en måned.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Del 3.B: Lokal undervisningsplan. Generelt for hovedforløbet

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Del 3.B: Lokal undervisningsplan. Generelt for hovedforløbet Odense Tekniske Skole Uddannelse Vvs-uddannelsen Speciale(r) Vvs-montør Vvs- og energimontør Vvs-, tag- og facademontør Visuelt overblik over hovedforløbet og varigheden: Hovedforløb: Vvs-montør 1 Hovedforløb:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere