Hartvig Frisch som gymnasielærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hartvig Frisch som gymnasielærer"

Transkript

1 Hartvig Frisch som gymnasielærer Af Finn Jorsal Den 24. august 1914 skrev den 21 -årige Hartv ig Frisch til en ven:»her i SorØ er Jeg en agtet Person, som 295 Statsskoledrenge og en Snes Lærere hilser på. Jeg har to Værelser til min Raadighed og faar Morgenthe og Aftensmad serveret heroppe, der fortæres i ensom Værdighed og min ydre Betydning er i Stigning. Desværre er Jeg ellers ludfattig og for snedig til at be om Forskud den første Uge«.' Få dage tidligere var han med kort varsel begyndt som vikar i latin på Sorø Akademi. Frisch var et par uger forinden kommet hjem fra sommerferiebesøg hos fætteren Herbert Iversen i London, hvor han befandt sig, da l. Verdenskrig brød ud den I. august, og han skulle nu være vendt tilbage til sine studier ved Københavns Universitet. Som i hele studietiden - og også adskillige år efter - var Frischs økonomi mere end anstrengt, så straks ved hjemkomsten fra London havde han skaffet sig et job som lektiehjælper i latin -».. 6 Timer om Ugen il I Kr uansvarligt om han lærer noget«, som den fattige student fra Regensen skriver til sin mor endnu den 19. august,»... og jeg er glad ved Udsigten til Pengene«.' Det kommende semesier var således planl agt, da et pludseligt dødsfald bragte ham ud i vanskelige, men hurtige overvejelser. Det næste års tid skulle vise sig at blive temmelig afgørende for den retning, Frischs liv kom til at tage. Da han den følgende dag sagde ja til et kort vikariat på SorØ Akademi, var det lidet anende, at det skulle blive begyndelsen på en næsten 25-årig senere karriere som gymnasielærer. Begyndelsen på hans lærergerning skete nemlig nærmest modstræbende, men samtidig kom opholdet i SorØ til at give ham ro til at gennemtænke det hidtidige studieforløb, som ikke gik efter planen. Frisch læste på dette tidspunkt historie som hovedfag med latin og tysk som bifag. Vikariatet kom til at vare hele skoleåret, og de tanker og overvejelser, som han i denne periode gjorde sig om sine studier, en mulig fremtidig lærergerning, om verdenskrigens udvikling, politik i almindelighed, kort sagt om livet i det hele taget, er særdeles velbevidnede. Fra det, som han i perioder opfattede som sit eksil, skrev han 75

2 Hartvig Frisch, som var cand.mag. i latin og græsk fra 1917, var indtil 1941 gymnasielærer. / /926 blev han valgt til Folketinget forsvarede han disputatsen Athenernes Statsforfatning og blev samme år professor i klassiskfilologi ved Københavns Universitet blev han undervisningsminiser og gennemførte året efter den retskrivningsreform, som.fjernede det store begyndelsesbogstav i navneord, ændrede stavemåderne kunde, skulde, vilde til kunne, skulle og ville samt erstattede aa med å. Efter Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren (s. 63 J. nemlig - som i mange senere perioder af sit liv - mange og ofte lange breve, som for de flestes vedkommende er bevarede, og som også med mange detaljer fortæller om hans lærergernings første år. I det følgende vil breve til vennen M.K. Nørgaard, til fætteren og filosoffen Herbert Iversen og til familien i Hillerød (moderen og morfaderen, den tidligere rektor på Frederiksborg Statsskole Conrad Iversen) blive brugt til at belyse den unge Frischs debut som gymnasielærer. Ankomsten til SorØ og til skolen beskriver han allerede næste dag omhyggeligt i et brev til hjemmet: efter ankomsten til stationen begiver han sig afsted til fods, men får dog fat i en postmand, der kommer kørende i sin enspænder.»mellem andet fortalte han mig godhjærtet - at min døde overlærer Wiese havde været en kendt Størrelse i SorØ, idet han plejede at gaa rundt og pimpe på alle Stedets Beværdinger. Den hele Højtidelighed kom derved i et kært forsonligt Skær«3 Velkomsten til skolen var naturligvis præget af nogen forvirring, da et nyt skoleårs mange gøremål var i fuld gang. Omsider fik Frisch foretræde for rektor, H. Raaschou-Nielsen,»en stor kraftig uakademisk behageligt udseende Mand med et roligt Organ«,' som satte den unge vikar ind i "Sagerne«: han skulle bo på skolen og muligvis også varetage kostinspektion. Den følgende dag gik Frisch så i gang med latin undervisningen. I aftenens tilbageblik er han ganske godt tilfreds med forløbet, men» Begyndertimerne i de to Afdelinger af I Mellem keder mig ubegribeligt«. Det får harn til at tænke på morfaderen, som efter sin pensionering vikarierede på sin gamle skole:»jeg synes det må 76

3 være en Rædsel for den gamle Mand [sådan omtales rektor Iversen konsekvent i Frischs korrespondance] at slutte et langt filologisk Liv med Begyndelsesgrundene efter»lille Mikkel<<<<. Han syntes bedre om undervisningen i en l.g sproglig, om end»det vakte Harme og højrøstet Protest, at jeg tog det paa»en hel anden Maade«, det vil sige, at jeg vilde have, de skulde vide, hvad Ordene betød, tidligere skulde de kunne Oversættelsen. Formlære viste det sig, de ikke havde Mistanke om, Rab Rab var det altsammen«5 Frisch har tydeligvis fra første færd i sin lærergerning lagt stor vægt på forståelse frem for udenadslære, i udgangspunktet mere som fornemmelse end som bevidst holdning. Unge Frisch kommer altså fint fra start med sin latinundervisning, han bliver hurtigt glad for eleverne, men tungere ligger det med forholdet til lærerne. Allerede efter et par dage fælder han sin dom, som ikke ændres sidenhen:»det mørkeste Punkt er Læreværelsessamtalerne [sådan staver han konsekvent»lærerværelse«j - de gode Stands fællers Bemærkninger om Frankrig og Belgien er saa fortvivlet stupide, at de næsten saarer ens Æresfølelse som Bymenneske. Som alle Steder, hvor Kolleger træffer sammen bemærker man dog en vis lunefuld lndforstaaethed med hinandens smaa Maal, det er som en Samling impotente Ægtemænd, der blinker til hinanden, man taler ikke højt om det, man diskuterer og klapper på Skuldren og siger Ha Ha Ha. Skolen tror jeg maa siges at være god - og Rektoren {Raaschou-Nielsen} har jeg megen Agtelse for. Ogsaa her har jeg stødt paa det samme, jeg kender sao godt fra Regensen - Sammenhørighedsbegejstringen. >>En Soraner er det bedste i Verden«- og adskillige af Lærerne (ogsaa Rektor) er tidligere Soranere, som er vendt tilbage til Udgangspunktet og blir der til de raadner. Jeg mener at ha' bemærket, at det særlig er smaa Størrelser, som intet Holdepunkt kanfaa i de større Menneskesamiinger, der saoledes klamrer sig til en lille Enhed, hvor de kan spille en Rolle - og intet er jo i den Retning bedre end en Skole - særlig en saa smuk og statelig som SorØ, hvor man har mange Drenge til at respektere sig og hele Generationer at støtte sit Ry til<,6 Omtalen af Frankrig og Belgien hentyder til diskussionerne om verdenskrigens udvikling, som Frisch var stærkt optaget af og drøftede indgående i sin korrespondance, især med fætteren. Med baggrund i en omfattende avislæsning af både danske og udenlandske dagblade fulgte han med indstregninger og knappenåle på kort slagenes udvikling dag for dag. Hjem til familien beskriver han indgående også lærerværeisets udseende og indretning (det omtales som»et af de kønneste Rum i Verden«), men heller ikke her kan Frisch skjule sin frustration og irritation over lærermentaliteten i datidens skole: En kollega har af venlighed (det forstår Frisch godt) beskrevet de klasser, han skal have, peget de urolige elementer ud og rådet ham til at vise strenghed og villighed til at bruge spanskrøret, som i ajle lokaler ligger i katederskuffen. 77

4 »Denne Dosis Læreri fik spoleret mig hele min Selvj"ølgelighedstilværelse. Dette her med at være værdig - holde Respekt - slaa osv. maa du huske er mig ganske fremmed. Naar man er vant til at gaa rundt som Borger i Staten medfrit Slag til alle Sider, hvor det gælder at hævde sig ved Overlegenhed ikke ved vedlagen Respekt, synes det saa irriterende med denne Læreranseelse og Spanskrørsrespekt«. Med eksempler fra hverdagen i København hævder han, at»der er ingen SpanskrØr og ingen Værdighed uden den man selv laver sig... Men nu at skulle tænke paa sin Værdighed, overveje en vittig Bemærkning ikke som Vittighed, men som Brud paa Respekten, det bevirkede, at jeg med stor Lede for Skolevæsen rejste til Byen Lørdag Aften«7 Virkeligheden satte sig heldigvis snart igennem:»nu Tirsdag Middag efter jeg i 2 Dage har haft de urolige Hoveder uden at behøve Anmærkningsprotokoller eller Spanskrør, ser jeg igen med mildere øje paa Skolegerningen og haaber jeg ogsaa her kan bakse mig frem paa god parlamentarisk Vis, hvor man har Magten fordi man er den stærkeste«.8 En række formaliteter for ansættelsen skal klares, men ellers er det som sædvanlig økonomien, der giver problemer:».. jeg er ludfattig«, men han kan stadig ikke få sig til at bede om forskud på skolen, så»jeg maa derfor ulejlige dig med 5 Kr endnu af mine Penge for ligefrem at ha' til Frimærker osv.«' Hjemme i Hillerød er de naturligvis meget nysgerrige efter at få at vide, hvordan Frischs hverdag former sig, hvilket han imødekommer med en detaljeret gennemgang af sin dag, fra te og brød bliver serveret på hans værelse på skolen kl. 7 (han er på fuld kost formedelst 70 Øre pr. dag), til han går i seng ved titiden. Lektionerne, der er på 40 minutter, ligger om morgenen med to, dernæst»frokostpause«med kaffe og smørrebrød, så igen lektioner frem til 14.20, hvor der spises middagsmad i spisesalen. Fra kj. 15 til fortsætter lektionerne, hvorefter skoledagen er slut. Inden aftensmaden, som indtages på værelset kl 19, hvor den bringes af en tjener, bruger han tiden på læsning på biblioteket, spadsereture i skovene rundt om skolen,»dels gaar jeg rundt i den lille By og studerer Krigstelegrammer og ser på Pigebørnene«.1O I begyndelsen af september begynder uvisheden at nage med hensyn til, hvor længe vikariatet skal vare. Stillingen skal jo slås op, hvilket på de tider besørges af ministeriet. Den slags tager sin tid, og desuden er nogle af skolens lærere ekstraordinært genindkaldt til militærtjeneste på grund af krigen. Ansøgningen om Regens-forlængelse og udsættelse af hans stipendium på grund af vikariatet imødekommes, så indtil videre fortsætter skolehverdagen.»jeg har netop selv grebet mig i at synes, at dette allerede har varet fra Evighed, og at det gaar som et Stempel«, skriver Frisch på dette tidspunkt til sin mor og bedstefaderen. " 78

5 "Pudsig er dog Forskellen mellem de forskellige Klasser. Den er saa stor, at jeg slet ikke føler mig selv som samme Menneske. Der er først de to IV Mellem, som efterhaanden er hlevet mine Yndlingstimer. Spillevende Drenge - med Hensyn til Grammatik umulige og uvidende som -Aber, men lykkeligvis endnu ikke ligefrem galt indstillede (som det ældre Materiale) - der er Haab om, at man med tilstrækkelig Taalmodighed kan lære dem at se paa Endelser - tænke sig om - og være nøjagtige«. Kollegarådene fra de første dage - og sikkert også adskillige kollegers praksis - sidder stadig i Frisch: "Prygl og deslignende har jeg nu engang sao meget imod at indlade mig paa. Meget kan udrettes, ser jeg, ved simple Skuespillertricks, man stamper i Gulvet, slaar i Bordet, skærer Grimasser og først og sidst hæver og sænker Stemmen, hvad der virker paa Drengene som et ufejlbarligt Kontrolapparat. Efterhaanden synes jeg - jeg harfaaet Krammet paa disse to Klasser-jeg kan sidde frit og give Afkald paaalvor, uden at miste sikker Opmærksomhed, et godt Middel er hyppigt at høre de urolige Ha ' der- det virker hefriende paa dem, at komme til at optræde... Derimod l G.N. eren skrækkelig Klasse. Fordetførste erde saa umoralsk uvidende og tillige oversættelseskæphøje, at man blir helt nedbrudt over det. Dertil kommer, at det er et megetjlabet Hold, som jeg paa ingen Maade har kunnet samle. Personlig Uforskammethed har jeg hurtig faaet udryddet, men tilbage er blevet en vis dump MisfornØjelse parret med tommetyk Uvidenhed. Deres Vaaben er Grinet, hvad der jo er svært at kæmpe mod, det maa dels ignoreres dels maa man vende ikke blot sin men hele Klassem Opmærksomhed hen paa det... det giver Ajløb og spotter det hele -. Men jeg vil ikke raade nogen til at prøve at kvæle Grinet med Skænd og daarlig Behandling - det dræber bagfra ogfra Siden og sao kan man vist gøre sig helt umulig«.l2 Som supplement til sin redegørelse for håndteringen af denne besværlige klasse fortæller Frisch, at han er svømmet over SorØ Sø og tilbage igen, en tur på ca. 2 km, hvilket i al almindelighed har givet ham en vis anseelse blandt eleverne på skolen. Det er dog hans indtryk, at det i denne klasse kun har haft en begrænset effekt, så han går i gang med at repetere hele formlæren og "la'r dem selv gennemgaa hvert Ord, de læser af nyt - og haaner hver Oversættelse, de uanende stikker ud, af bedste Hjerte (Hør forresten - de siger, at (den døde) Hr. Wiese ikke nogensinde hørte i de danske Stykker i Mikkelsen!!!)... Il! S.K. læser vi pro Sext. Rose [dvs. Ciceros Pro Sexlo Roseio} - og ind- Øver Syntax, men det mærkes, al de heller ikke her kan Formlæren blot nogenlunde sikkert - det synes ellers et ganske behageligt Hold - blot lidt for tydelig Theologer til at kunne gaa i min Smag - Kun een af dem forekommer mig at være et ligefremt verdsligt Menneske. Hermed har jeg altsaa saa nogenlunde gjort Rede for mine Skoleerfaringen<. i3 79

6 Helt færdig er Frisch dog ikke blevet, for efterfølgende skriver han med en vis forargelse i pennen, at han samme dag er blevet opsøgt af en hr. overlærer Gad, som»paa fortrolig Maade«har gjort ham opmærksom, at han»anspænder de smaa Stakler i IV Mellem altfor meget«, så de bruger for megen tid på latin og desto mindre på de andre fag:»han gør mig kun opmærksom paa det - som ældre Lærer, der selv som ung har gjort de samme Erfaringer; uhyre elskværdigt - Gudbevares - jeg maa altsao se, at gaa endnu langsommere frem, men grundigt viljeg Fae 'npinemig gø re det, da Ungerne ellers aldrig faar Begreb om Latin - (efter min Mening)«.14 En uges tid senere er det stadig den nysproglige klasse, der plager Frisch:»... i den Time føler jeg mi g som mellem en Bande Forbrydere, der griner og laver Panik saa snart man vender Ryggen til - det er trættende Anspændelse for mig hele Timen igennem«." Men ellers er hans dagligdag kommet ind i en fast gænge, hvor fritiden først og fremmest bruges til særdeles omfattende læsning af både skøn- og faglitteratur. Det er først og fremmest latinske tekster - efterhånden også en del græske, der nævnes både i brevene hjem til Hillerød (»den gamle mand«har givetvis nydt disse informationer) og diskuteres i korrespondancen med fætteren. Det er påfaldende, at den faglitteratur, som vedrører hans historiestudium, glimrer ved sit fravær - medmindre han vælger et meget latinbaseret romersk speciale. Frisch har tydeligvis overvejet, om han skulle omgås eleverne, som jo ikke er meget yngre end han selv, noget mere, men må konstatere:»jeg lever lykkelig ensomt - jeg kan ikke bekvemme mig til at tale med de ældre Elever osv. - i den Alder, jeg er i, er der intet der synes ubetydeligere end Gymnasiastanskuelser, jeg beundrer nu Godskesen for at han virkelig gad sidde og høre paa al det Sludder, vi kunde ryste af os i vor Skoletid, jeg har ikke Hovede til det'<. 16 Ud over undervisning og læsning var det sport eller rettere motion, Frisch brugte sin tid på. Han fortæller derhjemme, at han en søndag spadserede til Ringsted - men dog tog toget tilbage om aftenen! Nogle uger senere opdager han dog, at der er mere gods i eleverne end som så. Fem 2.g'ere har en søndag inviteret ham med ud på et traktørsted for at drikke kaffe, da de havde det indtryk, at han gik og kedede sig: 80»De var elskværdige lidt generte som Gymnasiaster er, men ikke nær saa dumme som jeg havde vente/o Det er mærkelig nok, at selv denforskruede Dannelse, vi gir vore Gymnasiaster - tænk blot paa alt det MØg de skal læse af ældre dansk Litteratur, de skal tale alvorligt om Ingemann og Hauch - som om de virkelig foreloa - og de spærres med alle til Raadighed staaende Midler ude

7 fra moderne Litteratur - altsaa at denne Dannelse alligevel ikke formaar at ødelægge dem; - jeg tro det er Fysikken og Kemien i Mellemskolen der redder dem«, skrev Frisch i 1914 i en slags datidig kommentar til det netop indgåede gymnasieforlig P7 Den følgende uge må have budt på en hel del uro i en eller flere klasser, for i det næste brev til»kære Derhjemme«udvikles en længere, noget anderledes og temmelig selvhøjtidelig redegørelse for, hvordan den unge lærer mener, at man bør forholde sig til sine elever:»med Hensyn til mine Klasser har jeg nu sluttet mine Undersøgelser af Menneskenaturen i den Alder med det Resultat, at det for en Lærer er nødvendigt at sætte sig selv paa en Piedestal, der umuliggør nærmere Forbindelse; noget lignende har jeg læst om hvide Mænds Forhold til Negere. Naar jeg hele Timen igennem til uhyre Anstrængelse for mig selv ser barsk ud og taler kort og bydende - sao har jeg Ro. Blot jeg smiler - glider Smilet videre over hele Klassen som Solen over et Landskab - de hygger sig - taler med og bliver urolige, hvad der i løbet af 1 Minut gir en ubestemt Larm, sao man ikke kan høre et Ord. Altså en Maaneds Erfaringer har vist mig at»ærbødigheden«er nødvendig. Hver Streg man slaar af kan man arbejde Maaneder paa at vinde ind. Det er ubehageligt og anstrengende - saodan føler jeg det i hvert Fald - jeg kan ogsaa sige det saadan - man maa ikke gi Drengene Nøglen til sig selv, man skal være over dem som noget fremmed - og uberegneligt, man maa ikke le af det samme som Drengene, i hvert Fald ikke gi sig hen i det, ikke vise, man godt kan lide dem, kort sagt de skal ha' samme Følelse som en Neger overfor en hvid, at der sidder en, der tænker helt anderledes, som man aldrig kan være sikker paa. Ikke at jeg er saadan eller at jeg vil blive ved at mene saodan, men det er nu mine hidtidige Erfaringer«." Heldigvis og fornuftigvis dementerer Frisch selv i samme brev indirekte denne meget ungdommelige svada. Da skolens officielle badesæson nemlig synes at slutte med udløbet af september måned, tilbyder han sig som opsyn for et hold vinterbadende elever. Denne ordning skal i øvrigt vise sig at fortsætte hele vinteren igennem! - og derudover går han i gang med boksetræning med nogle af de store drenge. Brevets modsætningsfyldte holdninger kan skyldes hans usikkerhed over for, hvordan han skal forholde sig til, at rektor netop har tilbudt ham vikariatet for resten af skoleåret. Som sædvanlig i faglige og nu også embedsmæssige sager spørges den gamle rektor i Hillerød til råds. Han var jo bekymret over forlængelsen af Frischs studier, men øjner nu pludselig en mulighed for, at han kan kombinere vikariatet med pædagogikum i latin - hvilket dog viser sig umuligt, da pædagogikumsordningen ikke længere indbefatter, at man har egne timer. Desuden ændres Frischs timetal nu, således at han kommer op på 28 timer om ugen (1,25 kr.) 81

8 Et besøg hos professor Kr. Erslev inde på universitet bestyrker ham i, at han har valgt den rigtige løsning af hensyn til studierne - især da det nu ligger fast, at han arbejder frem mod et speciale i romersk historie. Indtil nu har opholdet på SorØ Akademi haft foreløbighedens karakter, men herefter kan Frisch gå i gang med at tilrettelægge årel, så hans undervisning og hans studier kan komme til at befrugte hinanden, ligesom han kan gå i gang med at skalie sig faste rammer om sin hverdag. På dette tidspunkt giver han følgende impressionistiske skildring af skolelivet til M.K. Nørgaard, som det meste af dette år befinder sig i Chicago: "Skolen, Kl. 8 det ringer, Drengene BØger brunt Omslag, Støvler mod Flisegulv - de løber ind i Klassen, Katederstolen, de mange øjne Interesse Uro Ligegyldighed. Frokosten 15 Lærere Skæg Kaffe Madpapir Lærersnak Fløde Sukker Godmodighed... SØen Badehuset Vandet 11 Grader et lille Hold Elever i Vandet med mig Udspring fra Vippen Ferskvandssmag - Løb af bare Fødder over Brædderne - Raab Bevægelse nøgne Kroppe Haandklæderne Kraftprøver - min bedste Time paa Dagen«. 19 Den omtalte»lærersnak«uddyber Frisch over for fætteren i et brev fra de samme dage:»naar man er vant til at høre Adjunkter og Overlærere tale om Krigen med barnlig Naivitet, som minder mig om mine Drengeaar, naar vi i Frikvatteret stod og diskuterede den russisk-japanske Krig, virker dine Breve som en Samtale med selve Hindenburg«20 I samme ånd lyder det til Nørgaard:»Jeg er forvist til Provinsen for eet Aar. Verdenskrigen behersker Sindet«'1 og igen til fætteren:»gid Latin og Krigstelegrammer maa hjælpe mig gennem Opholdet i denne skidt By, der knytter sig til en»lærd Skole««.22 Det gentages igen og igen i brevene til de tre»korrespondenter<" at SorØ er ham for lille, at kollegerne ikke siger ham noget som helst (politisk - og især i holdningen lil krigen - har han været forrygende uenig med dem), mens han bliver mere og mere optaget af sin undervisning og i samme åndedrag af udviklingen i sine studier, som han forsøger at tilgodese.»mit Liv her gaar begivenhedsløst (naar undtages G. Wieds DØd) og godt«, skriver Frisch til Hillerød, mens der endnu er fred og ro i Sorø 23 Men igen i den følgende uges brev må Frisch have luft for sin oplevelse af lærerne: 82»Kollegerne kan jeg i det store og hele ikke holde ud. Deres Middelmaadighed særlig plus deres monotone ofie barnlige hadefulde Udfald mod Tyskland sløver mig efterhaanden saa jeg gaar langt uden om dem. En virkelig sørgelig Overraskelse har det været mig at finde, at der her i byen snobbes for og ses op til denne akademiske Ende. De behersker Byen, som man forøvrigt næppe kan kalde en By. Paa mig virker det latterligt, naar

9 man lige kommer fra Universitetet og ved, hvad det er for Folk, der saadan sendes ud til Skolerne. Alle disse tarvelige Omgivelser bevirker, at jeg ikke just befinder mig i mit Esc<. 24 Sådan skriver han, selvom han i samme brev indgående fortæller, hvordan han nu har fået indrettet sig rigtig udmærket. Da det var afgjort, at vikariatet i SorØ skulle vare hele skoleåret, besluttede Frisch nemlig at skaffe sig bolig ude i byen, og det lykkedes ham at finde to sammenhængende værelser på en stille villavej i byen. Denne»lejlighed«beskriver og tegner han med stor begejstring i et brev til sin familie - muligvis fordi han er bange for, at de synes, at han har flottet sig - men hvad han ikke fortæller, skriver han allerede i midten af november til vennen i Chicago, hvor han præsenterer sig som»gymnasiastbetvingeren«:»det er hendes Mand, han piner hende, er ond mod Børnene i København, gaar paa Postgaarden og drikker«." Det er værtinden, der kommer op på hans værelse og beklager sig over amtsrådssekretæren, som Frisch en nat, inden det nåede at blive julemåned, måtte slå ned, da han kom fuld hjem og var i gang med at kvæle både sin kone og den unge pige i huset. Nørgaard får historien i julebrevet, men allerede dagen efter de særdeles voldsomme begivenheder, hvor Frisch også har måttet finde sin revolver frem (l), skriver han til familien i Hillerød og fortæller detaljeret, hvad der skete. Det vil falde uden for denne artikels rammer at beskrive dette drama (plus et par livlige historier mere), som for værten endte på hospitalet og for Frisch med endnu en adresseændring - i øvrigt til en anden amtsembedsmand. Med begivenhederne lidt på afstand undser Frisch sig ikke for over for familien at omtale sig selv som»iidt af en berygtet Person«og»enfæl Bisse, hvad jeg naturligvis til Dels hygger mig godt ved, men bene vixit, qui bene latuit - det gælder da navnlig i Provinsbyer, hvor manja ikke kan komme udenom hinanden, og jeg skal tilstaa det kribler i min Privatfornemmelse, naar en hvemsomhelst Overlærer skal spørge om, hvordan det gaar i min Pension«. 26 Der er ikke noget at sige til, at Frisch glædede sig til juleferien i HillerØd, hvor han ser frem til»at læse Græsk og spise Pebernøder«." Det har jo været et mere end begivenhedsrigt efterår, og Frisch synes at have haft en fornemmelse af, at afgørende valg og skilleveje med hensyn til hans fremtidige liv nærmede sig:»foreløbig er jeg jo i 20'rnes formløse Udviklingsstadium, hvor jeg selv ikke ved, hvad Vej det bærer og derfor lever i en Amphibietilstand som denne her i SorØ halvt Lærer, Børneopdrager og anbragt halvt Læser, Bokser (hermed menes overhovedet Gavflab, som Mormor sagde) og hvadsomhelst. Jeg haaber nu, l vil kunne tilgive mig at jeg ikke straks bestemmer mig til at hale i en bestemt Snor (F Eks Provinslæreren eller Globetrotteren eller Romerslugeren) men opvejer det mod hinanden og prøver at faa det til at gaa... <<.28 83

10 Frisch har i disse uger i sine breve oftere og oftere omtalt græske tekster, og et forslag om at læse græsk i juleferien skyldes ikke bare ønsket om at glæde den gamle klassiker, morfaderen, ikke bare behovet for at kunne græsk med henblik på det romerske speciale, som begyndte at aftegne sig, men en mere og mere intens interesse for græsk sprog og kultur. Allerede tidligere på efteråret, da hans læsning begyndte at tage retning, havde han skrevet:»for hver Dag der gaar ser jeg mig mer og mer syg efter Græsk... Du kan nok forstaa gamle Mand, at skal jeg overhovedet kunne lave noget paa den Basis jeg har valgt mig - saa maa jeg gøre mig expert i Græsk [sic} - denne stadige Uvidenhed om hele den halve Side af mit Emne lammer mig fuldstændig«.29 Det første halvår er gået, men efter at Frisch med en ny flytning har fået styr på sin praktiske hverdag,»sviretjul«med vennerne i København inden den egentlige juleferie hos familien i Hillerød og læst en masse græsk med morfaderen, begynder der at tegne sig et billede af den sidste del af hans studier og et efterfølgende embede. Han får det næsten afsløret i et 20 sider langt brev til vennen i USA, hvorfra det først skal anføres, hvordan hans hverdage forløber, da hans gennemgang tydeligt afslører hans mangesidige interesser og beskæftigelser, som kommer til at kendetegne de næste mange år af hans liv:»formiddagen Latintimer - dernæst Svømning, Middag i min Amt;fuldmægtigtarnilie (hvor jeg nu bor efter Slagsmaalsajj'æren), Avislæsning (jeg holder selv Socialen - SorØ Folketidende (Venstre moderat) Norddeutsche allg Zeitung, som tilsendes 2 Gange om Dagen kun 1/2 gammel og laaner Berlingske T hos min Mand) noget Fotografering, Krigskortpasning (det gaar sao langsomt, forrykkes saa lidt, men det kommer vel nok) Latintimer igen - hjem - Græsklæsning - Plutarch (i Juleferien læste jeg med den gamle Mand for full speed og har nu bestemt at bruge Aaret her til i hvert Fald at læse noget Græsk) Tur i Omegnen med StenalderundersØgelser... Dernæst forsvarlig Aftensmad i min lille Familie med to Snapse - (Manden er naturligvis Alkoholist, som alle kernesunde Provinsboer, han begyndte med een - saa halvanden og nu 2, men længer gaar jeg heller ikke) derefter Avislæsning - særlig glad er jeg ved, at Magisteren [dvs. Herbert Iversenfra London} sender mig engelske Aviser, som jeg sluger med Graadighed og sao endelig rigtig Læsning [en række romerskhistoriske fagbøger og historisk-politisk litteratur opremses, som sammenfattes i:} Over hele denne Læsning, som duforstaar gaar fortvivlende smaat med den ringe Tid, jeg har for Skolen, staar Glosen Imperialisme som er mit nye 1915 Ord - det fælles Multiplum for min Latin og Verdenskrigen, og for at holde Liv i mig selv driver jeg saa Boksning praktisk og theoretisk... I Sengen foregaar Skønlitteratur - Jack London - Knud HjortØ - osv. Pontoppidan er endnu ikke læst - jeg er i Læsetaske (Jesus l)«.30 84

11 Som nævnt er der tale om et meget langt brev - og lige inden trætheden (og en anelse spiritus) overvælder Frisch, så han må opgive at skrive mere, når han at fundere over sin fremtid. Han overvejer nu stærkt at opgive historiestudiet, og som en slags svar på vennens tilsvarende overvejelser over deres fremtid stiller Frisch spørgsmålet:»men hvor lang skal vi gøre vor Aktionsradius? Skal vi opgive Jordkloden og kaste os over Jylland med Bilande. Arbejde mod at blive Kolleger ved Aarhus Kathedralskole, Medlemmer af Vælgerforeningen... Faen heller den Vej gik bedre Mænd end Vi«.31 Uafvidende når Frisch altså at udtrykke en profeti, hvis virkelighed indfandt sig - i første omgang allerede halvandet år senere. Sorø-året, som altså viser sig at blive temmeli g afgørende for Frischs senere livsforløb, er samtidig en af de mest intenst dækkede perioder af hans liv. Selv hans kommende ægtefælle tre år senere spøger på forunderlig vis i en tilføjelse i et brev til familien i Hillerød få dage efter det lange Nørgaard-brev:»Stella Bruuns Forlovelse ved jeg ikke noget om, men det vilde glæde mig; det er jo den eneste ordentlige Anvendelse af et godt lille Pigebarn -«." l samme brev er han i øvrigt i gang med at sammenfatte året:»mine Kolleger behandler mig med elskværdig Ringeagt, som kommer mig meget tilpas, nu jeg har sao travlt. / det hele tror jeg, Aaret hernede vil modne mig i Stadighed og Kundskaber, og Sundhed ogsaa forresten, for ikke at tale om»erfaringen<; detfaar jeg saa trøste mig med"." De følgende måneder gik deres vante gang, bortset fra, at Frisch, efterhånden som eksamen nærmer sig, får flere og flere privattimer, også i tysk og selv i matematik (formedelst 2 kr. pr. time, dvs. mere end den oft1cielle timebetaling) - samt holder foredrag eller oplæsning i gymnasieforeningen»med noget Bernard Shaw«.34 Ud over l. Verdenskrig var det store tema i dansk politik i den samling grundlovssagen. Hen på foråret lykkedes det at opnå enighed, og Frisch kan den 8. maj meddele fætteren i London, at der dagen før blev holdt fredsvalg om den nye grundlov,»som giver lige og almindelig Valgret ogsaa til de langhaarede«.35 Den af sine korrespondenter, som Frisch i alvorlige stunder opfattede som den mest seriøse rådgiver (når bortses fra det klassisk-faglige), var fætteren, og hen mod slutningen af skoleåret sender han Herbert Iversen et rids af sine planer for resten af studietiden, der endnu på dette tidspunkt indbefatter hi storie, som skønnes at kunne gøres færdig foråret Dertil kommer et tilbageblik på året på SorØ Akademi, som vel både er møntet på fætteren og ham selv:»at jeg kom herned skyldtes et tilfældigt Dødsfald og min unægtelig heldige Eksamen [latin, sommeren 19/4]. At jeg blev her mer end den korte Vakance, jeg først havde tænkt mig, - kanjeg ikke ganske motivere. Man var tilfreds med 85

12 mig og Ønskede at beholde mig; Krigen gjorde Kbhvn sao lille og Nørgaard var rejst. Som det hele blev, har jeg unægtelig lært meget af det; nu F.Eks er jeg igen flyttet op paa selve Akad. og sidder med mine 22 Aar i Egenskab af inspektionshavende Lærer paa ældste Afdeling (Adresse»Gymnasiet«). Nedenfor mine Vinduer spiller de unge Mennesker Cricket og Fodbold i Sommeraftenen - Tjeneren kommer og dækker Aftensbord i min Lejlighed. Jeg har at lede Middagsbordet og tumle de slore Terriner og Oksestege. Kommer nogen forsent til Middagen, gaar han hen for Midten af Bordet og gør sin Reverens for mig før han sætter sig. Med Gravalvor paahøres Bordbønnen, som en af Eleverne fremsiger. Unægtelig har 4. Kreds [socialdemokratisk, i København}, Studentersmf [Studentersamfundet, hvor Frisch ti år senere blev formand}, Drankerklubben [en gruppe studenterkammerater, heriblandt undertiden Tom Kristensen} - og Rydbergs Kælder opdraget mig upaaklageligt, siden jeg findes skikket til saa meget Værdighed. Her sidder jeg alt sao og opdrager den antisocialistiske Yngel, som om føje Aar vil findes i respektive Stillinger, og jeg beder dig forstoa hvor nær jeg er kommet den hellige almægtige»dannelse«paa Livet. Heldigvis tør jeg sige, at jeg ikke har mænget mig med Rakket og at jeg efter Forholdene foragtes ganske godt - som»rød«- som»tyskervenboksertøsejæger«(den første Maaneds Dumheder, da jeg troede jeg snart skulde væk igen) og tilsidst fordi jeg den sidste Maaned spiste paa»postgaarden«... altsammen fordi jeg ikke har villet gaa rundt til Lærerne etc. Herregud til Pjat det hele«, slutter Frisch - uden at være sig fuldt bevidst i hvor høj grad dette tilbageblik peger fremad 36 På et afgørende punkt blev der skabt klarhed i løbet af meget korl tid. Inden Frisch er færdig med eksaminer og årsprøver på akademiet, har han på et brevkort meddelt familien følgende:»til min Rædsel har jeg hørt at Erslev skal trække sig tilbage. I saa Fald kan jeg li 'saagodt opgi Historie; det er ham, jeg har lagt det hele an paa. De andre kender jeg slet ikke<<. 37 Erslev forlod faktisk først sit professorat i Inden det hele er forbi i SorØ, når Frisch at opleve en meget selvhøjtidelig censor ved»den lille latinprøve«i mellemskolen. De bedste elever klarer sig udmærket, men han synes til syneladende selv, at han skulle have kunnet eksaminere de lidt svagere til noget mere, selvom begivenheden bliver karakteriseret som»lidt af en Farce«: 86»Den gamle Mands udmærkede Udtalelser paa sidste Brevkort om mine Dirkeopkunster kan jeg desværre ikke underskrive; jeg mangler netop den dybe Interesse for Sinkerne og mit ihærdige Arbejde i dette Aar forsvinder i AftenrØden upaaskønnet. l mine andre Hold, ved jeg, det samme vil gentage sig - enkelte har virkelig lært noget - nogle kan lige slæbe sig igennem, andre har slet ikke faaet noget ud af det. Det skal gøre godt i kommende Aar at gaa langt uden om de svagho'dede med de dannede Ambitioner, som dumme Mødre og Fædre vil ha' Studeringer-

13 nes pæne Vej. Herren skal vide,jeg ikke ser nogen»opgave«deri Men som det indrettes nu, maa vi vel sige, at det er den»højere«skoles væsentlige Virksomhed«.38 Holdningen til eleverne er dog ikke ganske den samme få dage senere, da han skriver til fætteren og fortæller om sin eksamenstravlhed:»... jeg kan jo ikke nægte at jeg i Aarets Løb har fattet nogen Interesse, for at det skal gaa mine Elever godt«.39 En uges tid inde i juli er skoleåret omsider forbi. Frisch begiver sig straks afsted på en velfortjent sommerferie, som består i en cykeltur over Svendborg, op gennem Jylland og med Aalborg-båden tilbage til København og Hillerød. Det følgende år stod i studiernes - og studenterlivets - tegn (if. Niels Finn Christiansens Frisch-biografi, s. 44ff), og forårets overvejelser blev efteråret 1915 til beslutningen om, at læsningen skulle ende med en skoleembedseksamen i latin (med speciale i romersk historie fra Sullas til Cæsars død) og græsk. Efteråret 1916 skulle hans spøgefulde spådom fra januar 1914 delvist gå i opfyldelse: fra efterårsferien var han en måneds tid vikar i græsk og latin på Aarhus Katedralskole. Det mærkes, at han er blevet både skole- og andre erfaringer rigere i forhold til vikariatet på Sorø Akademi, men der er også byens størrelse og»væsen«til forskel. "Min Stilling herovre er ret behagelig og Byen stor nok til at huse en, der nok vil være for sig selv. Omgivelserne er ikke daarlige, Havnen, den nye Mole og Oliemøllerne opbyggelige, Efteraarsskovene til begge Sider venlige mod en Sjællænder, mit lille lejede Rum varmt og upaaklageligt, mit Spisested nærende og helt rent og pænt, Aviserne kommer trofast herover om Aftenen, Drengene, som jeg nænner at undervise... raske og uforborgne, Kollegerne uskadelige i deres Tyskerhad og sejgt klæbende Konservatisme, der er god Anledning til atføle sig bedre end de fleste... «, fortæller Frisch fætteren"o hvis gamle dansklærer, digteren Olaf Hansen, er et af de mere opløftende elementer i lærerkollegiet. Ham blev Frisch ven med allerede under det korte vikariat. Hele dette år, og også mens han var i Århus, var Frisch travlt beskæftiget med sin afsluttende eksamenslæsning, som var afgørende for, at opholdet i Århus ikke blev længere i denne omgang. Han var selv skeptisk med hensyn til, hvordan hans eksamen (maj-juni 1917) ville gå, men må med en ikke ringe stolthed indrømme, at han klarede sig endog meget fint:»... den blev som Heiberg [en af hans professorer i klassisk filologi] siger særdeles smuk, og jeg staar nu i det for mig mærkelige at vinde fuld Anerkendelse af mine Fagfolk. Jeg vil bruge Drachmanns [den anden professor i klassisk filologi] Ord om cand mag Frisch, som han har lært at kende som en 87

14 ualmindelig dygtig kundskabsrig og velbegavet ung Filolog og Historiker (jeg har det paa Print og agter at lade min Kone sy det paa mine Natskjorter). Det hele Udfald af mit højst rodede Studium bevirker at jeg i de første Aar med alvorlig Resignation vil lægge mig efter Videnskab og tage de Penge det kan kaste af sig«.41 Desuden havde han tidligere på foråret fået, hvad han kaldte»en enorm Anbefaling«fra Sorø-rektoren. 42 Nok kom han i gang med videnskabeligt arbejde (Hippokrates), men gymnasieskolen var ikke nem at undvære, om ikke af anden grund så for at tjene penge. Det var blevet så meget mere påtrængende nu, hvor han var blevet kæreste med den tidligere omtalte Stella Bruun fra Skanderborg. De holdt ferie sammen på Hansted Badehotel i fire uger den sommer. Tilbagekomsten til hovedstaden blev henad september en brat opvågnen, som det fremgår af en frustreret redegørelse til fætteren:»min Dag nu er et multiformt Komplex af heterogent Arbejde. Stemninger bliver mig mere og mere fremmed, dertil kastes jeg for meget rundt i alt muligt forskelligt. Det har dog enkeltgang slaaet mig, om jeg ikke her havde den første Antydning af det udadvendte Liv, som har været mine Studenteraars Fabel. Hermed følger Oversigt over min Dags Exaggeration: 1) gaar jeg til praktisk Pædagogik ved Henrik Madsens Skole [fra 1919 Sct. Jørgens Gymnasium]. Det er tidsslugende - paa enkelt Undtagelse nær (Th.A. Milller!) dræbende. 2) hører jeg Oscar Hansen 5 Timer om Ugen Klappe Kage over filosof pædagog. Emner. 3) Dr. Hertz examinerer kraftigt i Hygiejnen. 4) læser jeg Oldtidskundskab (Homer og Sophokles) med BourgeousibØrn paa Østerbro. 5) Historie i en 1 G. paa Vesterbro (Schneekloth) 6) Er jeg i sene Eftermiddagstimer Tysklærer paa Wedels Kursus 7) manuducerer jeg et Par Børster ogsaa i Tysk. 8) læser jeg hver Morgen fro 7 I h til 8 1 ;, hippokratiske Skrifter stumpvis 9) har jeg ved Introduktion faaet Adgang til Dissektioner i Bredgade og Obduktioner paa Rigshospit. (Discretion garanteret) [dette punkt af hensyn til. Hippokrates-arbejdetjIO) søger jeg ommuligt en Gang om Ugen ud til Avisstuen paa Østerbro 11) har jeg min lille Kone, som jeg kun daarligt kan undvære... «43 Opremsningen fortsætter med mere personlige, private og selskabelige gøremål. Punkterne 1-3 omfatter Frischs pædagogikum, som ses at fylde mere end hans videnskabelige arbejde, som han jo stort set ikke kunne tjene penge ved. Og dem havde han brug for, da det her i efteråret 1917 står ham mere og mere klart, at»min lille Kone«snart skal være hans lille kone. l december afsluttede han sin pædagogiske prøve med en særdeles fin udtalelse. 88

15 Derefter blev der mere tid til det videnskabelige arbejde med Hippokrates, i februar giftede han sig med Stella Bruun fra Skanderborg, og om foråret blev der så en klassikerstilling ledig ved Aarhus Katedralskole. Udnævnelsen er dateret 25. maj, og i august tog et nyt liv for alvor sin begyndelse for Frisch i hans første embede. Hans entre på skolen er velbevidnet:»det var en strålende augustmorgen 1918, da den nye lærer i græsk og latin viste sig for første gang på Århus Kathedralskole. Præsentationen foregik i den smukke solennitetssal, hvor malede portrætter af henfarne Oldenborgere og Gliicksborgere velvilligt skuede og stadig skuer over det århusianske kontingent til landets vordende intellektuelle elite«. 44 Der er tale om et selvsyn, eleven Henry A. Steen (mange år senere Frischs efterfølger på Metropolitanskolen), som i 1950 husker hans tiltrædelse, men har glemt - eller ikke kendt til - Frischs vikartid på skolen.»sammen med eleverne stod opstillet skolens lærerkollegium ligeså forventningsfuldt som de vordende minerva-sønner og -døtre. l en provinsby - og det var Århus dengang - er ankomsten af en ny kollega en begivenhed! Det var et særpræget og dygtigt kollegium«." Frisch anså det for mere særpræget end dygtigt, således som det fremgår af de mange breve, der er bevaret også for denne periode af hans liv. Ti l gengæld var han særdeles glad for sine elever, og det var mere end gengældt, som det fremgår af endnu et glimt fra hin augustdag:»en lydelig kremten og vadende skridt på gangen udenfor, rektor, professor Jon Vaupell, kong Christian X's tidligere præceptor, anmelder sin entree, ledsaget af en høj, radmager mand med markerede ansigtstræk og funklende, levende øjne.»han er jo køn«, hvisker en pige betaget.»ham bliver det vanskeligt at lave skæg med«,jarer det gennem drengenes hjærner. - Rektor taler: En velkomst til arbejdet igen, en velkomst til kollegerne, en særlig velkomst til vor nye kollega, adjunkt Frisch, som skal undervise jer i græsk og latin. Jeg håber, at De, adjunkt Frisch, vil komme til at befinde Dem godt blandt os. VI synger:»altidfrejdig, hvor du går««46 Rektor Vaupells ord kom ikke ganske til at gå i opfyldelse. Men at Frischs sjæl i Århus-årene ofte var andetsteds end i Århus, kom eleverne ikke til at mærke meget ti l:»han tog os med det samme, den lange, magre mand med de funklende øjne, og det i en sådan grad, at nu midaldrende århusstudenter den dag i dag får tårer i øjnene af bevægelse, når de taler om Friseh's timer. 89

16 Hvad var hemmeligheden ved hans succes som lærer? Den, at han var ny hele tiden. Enhver, der har været skoleelev udover den skolepligtige alder, ved, al der kommer et tidspunkt, da man kan en lærer - man skimter hans videns grænser og er nøje/ortrolig med hans reaktioner i alle mulige situationer; man er kommet bag om læreren. Frisch kom man aldrig bagom. Hans viden/orøgedes stadigt - erhvervet ved studier ti/langt ud på natten; de samme problemer blev, hver gang de mødte op igen, behandlet set udfra nye synsvinkler; der var aldrig nogen kedelig gentagelse i hans undervisning, en erhvervssygdom i mangen en lærergerning«.47 Frischs sjæl nåede aldrig rigtigt med til Århus. Han var - og forblev hele sit liv - københavner, men i de første år på katedralskolen var det Italien og Grækenland, hans udlængsel primært var rettet mod. Der havde han aldrig været, men han havde - som det stadigt opsøgende og nysgerrige menneske, han var - en klar fornemmelse af, at skulle han til fulde forstå den oldtidskultur, som efter hans opfattelse var fundamentet for - og uundværlig for forståelsen af - den samtid, som han var så levende optaget af, så måtte han ned og besøge»stederne«. Det lykkedes ham at få legatstøtte, der var stor nok til, at han kunne tage orlov hele skoleåret 1920/21, hvor han det meste af tiden boede i Rom. Det efterår oplevede han i bjergbyer nord og øst fo r hovedstaden fascisternes begyndende agitation - oplevelser, som siden blev en væsentlig tilskyndelse til Pest over Europa (1933). Ligeledes var det i Århus-tiden - meget under det lange ophold i Italien, men også hjemme på skolen og i lej ligheden på Ingerslevs Plads - at mange af de tanker blev tænkt og udviklingstræk forstået, som i 1928 blev nedskrevet og udkom som Europas Kulturhistorie. Da Frisch efter orloven kom tilbage og genoptog sit arbejde på Aarhus Katedralskole, lod han ikke kun sine mange oplevelser og indtryk komme eleverne til gode. Han holdt i de følgende to år på skolen en række særdeles velbesøgte forelæsninger med klassiske emner, som siden udkom som Platons Stat (1924) og Rom, Oldtidens Verdensby (1925). Forelæsningerne blev arrangeret af Jysk Selskab for Sprog og Historie, og de blev således en slags forløber for Aarhus Universitet.»Man maa være bosat i Aarhus for at tro, jeg har nogensornhelst Indflydelse paa Regering eller Rigsdag i København«. Sådan indleder Georg Brandes i 1922 et brev'8 ti l adjunkt Hartvig Frisch i Århus vedrørende Studentersamfundet i København. Det må have svedet en hel del i en ærkekøbenhavnsk sjæl at blive tilskrevet på den måde - ovenikøbet på et tidspunkt, hvor han var ved at have fået nok af den jyske provins. Brevet er udtryk for, at Frisch var i gang med at genopbygge si ne kontakter og sin indflydelse i hovedstaden, men det skal retfærdigvis tilføjes, at han allerede adskillige år tidligere var blevet tilbudt en stilling ved Set. Jørgens Gymnasium (»Henrik Madsens Skole«, hvor han jo havde taget pædagogikum), men havde takket nej. Han havde dog fået en form for tilknytning til København i form af en bestyrelsespost i Statsskolernes Lærerforening fra

17 Og i 1923 blev Frisch»forflyttet«(som det hed i datidens terminologi) til Metropolitanskolen, hvor hans egen gamle rektor fra Frederiksborg Statsskole, klassikeren dr. Karl Hude, nu var rektor. Det var ikke et hvilket som helst embede, han tiltrådte (i hvert fald ikke i en senere tids belysning). Han blev nemlig»lektor Blomme«s efterfølger, og Hans Scherfig nåede faktisk at opleve ham i 3.g. 49 Og apropos Frischs Sorø-overvejelser er det interessant at læse følgende fra Scherfigs karakteristik af den nye lærer:»og han slår ikke disciplene i ansigtet«!'o Også for de københavnske elever blev Frisch en åbenbaring og en oplevelse for livet. Han nåede 18 år som adjunkt, fra 1929 lektor, på»metro«, men der skulle ikke gå ret lang tid efter hans ansættelse på skolen, før han også var travlt optaget af en lang række andre gøremål, såsom formand for Studentersamfundet allerede samme år, han kom tilbage til København, fra 1926 socialdemokratisk folketingsmand, i 1925 tegnede han den første kontrakt på udgivelsen af Europas Kulturhistorie, og han blev også medarbejder, senere litteraturredaktør på Social-Demokraten. I november 1927 blev det altsammen for meget, og yderligere tilskyndet af en smertefuld pandehulebetændelse måtte Frisch tage orlov fra skolen og Folketinget. Sammen med hustruen Stella og datteren Irene (født den august, han tiltrådte si t embede i Århus) rejste Frisch til Rom, hvor de blev til hen på foråret. Det var i øvrigt i denne periode, at en meget stort del af kulturhistorien blev skrevet. Selvom skolearbejdet altså i virkeligheden fyldte den mindste del Frischs arbejdstid, mens han var ansat på Metropolitanskolen, fik eleverne - i hvert fald i de første adskillige år - hvad de havde krav på - og de følte det selv. En tidligere elev, Fanny Hartmann, karakteriserer mange år senere Frischs undervisning som»altid aktuel og levende, og interessant for eleverne«." Det, som gjorde indtryk på eleverne og hans undervisning så levende, var hans evne til og stadige bestræbelse på - og det gjaldt både i undervi sning, i politik og i han s hele virke - at få de klassiske tekster og emner til at fremtræde med en umiddelbar aktualitet og betydning:»hartvig Frisch fik sine elever til at se det levende i det hi stori ske og det klassiske stof, og derved vakte han vor interesse, en interesse, der for mange af os har holdt sig hele livet igennem«, og hun fortsætter om de videre perspektiver ved hans undervisningsmetode:»men af langt større betydning var det, at han gennem hele sin undervisning appellerede til vor kritiske sans og tvang os til selvtænkning. Han gav os ikke lov lil at nøjes med al tilegne os del, der stod i lærebøgerne, men spurgte os ustandselig: hvotjor; hvotjor tror De, den person handlede på den og den måde, hvorfor indtraf de og de begivenheder? Hvorfor udviklede begivenhederne sig ikke helt anderledes? Er den forklaring, der står i lærebogen, nu også udtømmende? Derved trænede han os, uden at vi selv lagde mærke dertil, i at tænke selv, og selv at drage vore slurninger af det læste stof Og han lærte os, at man ikke må slå sig til tåls med at gentage en påstand, selvom den stod trykt i en lærebog, men at vi selv skulle tænke sagerne igennem«." Det overrasker ikke at måtte konstatere, at Frischs undervisning har været helt moderne og særdeles studieforberedende. 91

18 Hartvig Frisch omkring Efter Niels Finn Christiansen. Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren. (s. 193). I 1935 var Frisch blevet politisk ordfører for Socialdemokratiet og formand for folketingsgruppen, så der kan ikke være tvivl om, at eleverne i de sidste år af hans gymnasietid har set mange vikarer. Yderligere travlt fik han de sidste to år, fra 1939 til 1941, da han blev knyttet til undervisningsinspektionen som såkaldt faglig medhjælper i græsk og oldtidskundskab (en stilling, der svarer til de nu værende fagkonsulenter i Undervisningsministeriet) under den navnkundige A.e. Højberg Christensen. I denne egenskab holdt han i efterårsferien 1939, på et af de årlige faglige møder, et foredrag med titlen»faget Oldtidskundskab«. Oldtidskundskab, som Frisch selv var opvokset med ved at have været på den første studenterårgang (1907 til 19 IO), der havde faget, lå ham meget på sinde i kraft af, at dette fag i udpræget grad forenede demokrati og dannelse. I foredraget kalder han oldtidskundskab»et ægte Barn af Skoleloven af 1903«, den»lov om højere almenskoler«af 24. april 1903, som var en direkte følge af den reelle indførelse af parlamentarisme i Danmark i Han anså faget for»en livskraftig Frugt«og mente, at det skulle opfattes som»et Pust af den demokratiske Luftning, der i disse Aar fejede gennem den gamle lærde Skole, allsaa som et Stykke Grundtvigianisme i den 92

19 sorte Skole«.53 For Frisch var fagets styrke, at eleverne her oplevede den direkte konfrontation med den græske litteratur og kunst, den metode, der er blevet kaldt den dokumentariske eller autoptiske. Herved blev faget efter hans opfattelse - på trods af navnet - i højere grad»aandsdannende«end»kundskabsmeddelende«.»... det enestaaende ved Faget Oldtidskundskab er netop de forbavsende Livsværdier, som den græske Litteratur og Kunst rummer. Det er et Privilegium at være Lærer i et Fag, hvor Timens Tekster er Homer, Platon og Tragikerne eller hvor Undervisningens Genstand er Akropolis' Bygningsværker eller Olympiaskulpturerne. At udnytte dette Privilegium er det store Maal, enhver Lærer i Oldtidskundskab maa sigte mod«. Det gjorde og nåede Frisch, ikke bare i oldtidskundskab, men i alle de tre klassiske fag, og ikke bare i sin lærergeming, men i hele sit politiske og kulturelle virke. Han blev i 1941 udnævnt til professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet og sluttede således sin faglige karriere med også at få den videnskabelige side af de klassiske fag med, som han havde været så tiltrukket af lige siden sin vikartid ved Sorø Akademi. Ovenstående er udtrykfor en tilbagevenden til studier, der for alvor blev påbegyndt sommeren 1992, men hvortil interessen blev vakt for mere end 20 år siden under nærgående læsning af Vagn Skovgaard-Petersens Dannelse og demokrati. Fra latintil almen skole. Interessen og studierne resulterer forhåbentlig ad åre i en biografi om mennesket, læreren, kulturhistorikeren og politikeren Hartvig Frisch - med hovedvægten lagt på sammenhængen mellem de mange aspekter af hans virke og interesser. Noter I. Frisch til M.K. Nørgaard, den 24. august Frisch lil Anna Frisch, den 19. august Frisch til Anna Frisch, den 21. august Ibid. 5. Ib id. 6. Frisch til M.K. Nørgaard, den 24. august Frisch til Anna Frisch, den 25. august S.lbid. 9. Ibid. 10. Frisch til Anna Frisch, den 28. august Il. Frisch til Anna Frisch og Conrad Iversen, den 4. september Ibid. 13. Ibid. 14. Ibid. 15. Frisch til Anna Frisch og Conrad Iversen, den IO. september Ibid. 17. Frisch til Anna Frisch, den 24. september Frisch til Anna Fri sch og Conrad Iversen, den l. oktober Frisch til M.K. Nørgaard, den 4. oktober Frisch til Herbert Iversen, den 3. oktober

20 21. Frisch ti l M.K. Nørgaard, den 18. oktober Frisch til Herbert Iversen, den 27. oktober Frisch til»forældrene«, den 3. november Frisch til»kære derhjemme«, den Il. november Frisch til M.K. Nørgaard, den 19. november Frisch til Anna Frisch, den 9. december Frisch til»forældrene«, den 13. december Frisch til Conrad Iversen, den 17. december Frisch til»forældrene«, den 3. november Frisch til M.K. Nørgaard, den januar Ibid. 32. Frisch til Anna Frisch og Conrad Iversen, den 3. februar Ibid. 34. Frisch til Anna Iversen og Conrad Iversen, den 13. marts Frisch til Herbert Iversen, den 8. maj Frisch til Herbert Iversen, den 29. maj Frisch ti l»kære derhjemme«, den 21. juni Frisch til»kære derhjemme«, den 24. juni Frisch til Herbert Iversen, den l. juli Frisch til Herbert Iversen, den 4. november Frisch til Herbert Iversen, den 22. juni Frisch til Herbert Iversen, den 7. maj Frisch til Herbert Iversen, den 6. oktober Henry A. Steen i artiklen»hartvig Frisch og Århus Kathedralskole «i Niels Finn Christiansen: Hartvig Fri.'l'ch, mennesker og politikeren. En biografi, s Ibid., s Ibid., s Ibid. 48. Georg Brandes til Hartvig Frisch, den 22. juni li'. Hans Scherfig: Det forsømte forår, s. 150f og Ibid., s. J Fanny Hartmann i artiklen»læreren ved Metropolitanskolen«. I: Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch, mennesket og politikeren. En biografi, s Ibid. 53. Foredraget blev trykt i tidsskriftet Vor Ungdom, juni 1940, og denne artikel udkom samme år som et særtryk, hvorfra der her citeres. Litteratur Christiansen, Niels Finn: Hartvig Frisch, mennesker og politikeren. En biografi Frisch, Hartvig: Sokrates' domfældelse og død. Efterskrift af Finn JorsaL Hedtoft, Hans og M.K. NØrgaard (red.): Hartvig Frisch - Hans personlighed og gerning

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere