ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015"

Transkript

1 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM (Leveringsbetingelserne) gælder for alle produkter (herunder hardware og/eller software) (Produkterne) og/eller serviceydelser (Service- ydelserne), som sælges via denne hjemmeside (Hjemmesiden) af forhandleren, som er autoriseret Auto- desk- forhandler, og hvis forretningssted er beliggende i Europa (Sælger), til køberen (Køber), uanset hvor levering finder sted inden for EU eller EFTA (Området), medmindre andre betingelser er aftalt udtrykke- ligt og skriftligt mellem Sælger og Køber (sammen benævnt Parterne). 1.2 Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside indvilliger Køber i at overholde Leveringsbetingelserne, som således skal være gældende på lige fod med eventuelle andre betingelser, der måtte være aftalt mellem Sælger og Køber, dog således at eventuelle konkrete betingelser, som er i strid med eller afviger fra Leve- ringsbetingelserne og er aftalt udtrykkeligt og skriftligt, har forrang for og erstatter Leveringsbetingelser- ne. Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside bekræfter Køber endvidere, at ordren afgives som led i Købers erhverv (B2B), og at ingen af de bestilte Produkter eller Serviceydelser er til privat brug (forbru- gerkøb). Endelig bekræfter Køber, at Køber er slutbruger af Produkterne og /eller Serviceydelserne og ikke har til hensigt at videresælge Produkterne og /eller Serviceydelserne. 2. TILBUD, BEKRÆFTELSE OG ACCEPT 2.1 Alle priser, pristilbud og beskrivelser, som optræder på Hjemmesiden, eller hvortil der henvises på Hjem- mesiden, er anført med forbehold for tilgængelighed af Produkter, udgør ikke et bindende tilbud og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres, så længe der ikke foreligger en udtrykkelig accept af Købers ordre fra Sælgers side. 2.2 Selvom Sælger bestræber sig på at sikre, at alle Produkter på Hjemmesiden er tilgængelige, kan Sælger ikke garantere, at alle Produkterne er på lager eller kan leveres, umiddelbart efter at Køber har afgivet sin ordre. Sælger kan være nødt til at afvise Købers ordre (uden at ifalde ansvar), såfremt Sælger ikke er i stand til at behandle eller gennemføre den afgivne ordre. I så fald vil Sælger refundere den forhåndsbeta- ling, som Køber måtte have foretaget ved ordreafgivelsen. 2.3 Når Køber afgiver en ordre, skal dette betragtes som et tilbud fra Købers side om at købe Produkter eller Serviceydelser i henhold til disse Leveringsbetingelser og er betinget af Sælgers efterfølgende accept af den afgivne ordre. 1.

2 2.4 Forud for en sådan accept vil en automatisk e- mailbekræftelse af ordren blive genereret. Det bemærkes, at en sådan automatisk bekræftelse ikke skal betragtes som en formel ordreaccept. 2.5 Sælgers accept af Købers ordre er gældende og aftalen indgås på det tidspunkt, hvor et sådant tilbud udtrykkeligt accepteres af Sælger, ved at Sælger afsender ordren/begynder leveringen af Serviceydelser- ne og godkender Købers kreditkort eller anden betaling (Accept). 2.6 Sælger har ret til at opbevare oplysninger om modtagne ordrer, bekræftelser, acceptmeddelelser og an- dre aftalerelaterede oplysninger i en rimelig periode efter ordreaccept. Sælger vil eventuelt kunne frem- sende kopier heraf til Køber på skriftlig foranledning, idet det dog anbefales, at Køber udskriver/gemmer en kopi af alle modtagne dokumenter sammen med disse Leveringsbetingelser til eget brug. 3. KØBERS ERKLÆRINGER 3.1 Køber erklærer, at alle oplysninger, som Køber har givet ved ordreafgivelsen, er opdaterede, korrekte i alle væsentlige henseender samt tilstrækkelige til, at Sælger kan behandle Købers ordre. Køber erklærer endvidere, at Køber har selvstændig retsevne til at indgå en aftale med Sælger vedrørende den føromtal- te ordre. 3.2 Køber har ansvaret for at vedligeholde og omgående ajourføre de til Sælger opgivne kontooplysninger, således at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, og for at sikre sådanne oplysninger (herunder passwords, Køber har modtaget for at kunne få adgang til Hjemmesiden og/eller købe Produkter) mod uberettiget adgang. 3.3 Medmindre andet er aftalt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er Køber kun omfattet af eventuelle garantier i forhold til Produkter og Serviceydelser, under forudsætning af at Køber er slutbru- ger og ikke forhandler af Produkterne eller Serviceydelserne. 3.4 Køber må på intet tidspunkt afgive nogen garanti eller påtage sig en forpligtelse på vegne af Sælger eller på vegne af et Produkts producent, licensudsteder eller leverandør uden Sælgers udtrykkelige, forudgå- ende skriftlige samtykke. 4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 4.1 Produkter og Serviceydelser sælges til de priser, der er gældende på tidspunktet for Sælgers Accept, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Dette skyldes til dels, at det til enhver tid kan forekomme, at en programmerings- eller datafejl medfører en pris, der er ukorrekt. Sælger vil som udgangspunkt sælge til den anførte pris, men forbeholder sig ret til at korrigere prisen og tilbyde at sælge Produkterne eller Ser- viceydelserne til den korrekte pris i de tilfælde, hvor det er tydeligt, at der er tale om en fejl i den anførte pris, idet den afviger væsentligt fra markedsprisen. 2.

3 4.2 Priser (medmindre andet er angivet) er anført i den oplyste valuta eksklusive eventuelt gældende moms, toldafgifter, importmoms, skatter m.v. 4.3 Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt forud for sin accept at annullere eventuel rabat og/eller revidere priser under hensyntagen til stigninger i omkostninger, herunder bl.a. omkostninger til materia- ler, fragt og arbejdsløn eller stigninger i eller indførelse af eventuelle skatter, toldafgifter eller andre afgif- ter samt ændringer i valutakurser. Sælger forbeholder sig endvidere ret til at underrette Køber om even- tuelle fejl i beskrivelser af Produkterne eller fejl i anførte priser, inden Produkterne afsendes. Hvis Køber i sådanne tilfælde vælger at lade Sælger fortsætte behandlingen af den afgivne ordre, erklærer Køber sig indforstået med, at Produktet eller Serviceydelsen vil blive leveret i overensstemmelse med den revide- rede beskrivelse eller ændrede pris. 4.4 De lande, hvortil Sælger leverer, er anført på Hjemmesiden (Området). Medmindre andet er angivet, er priserne anført eksklusive fragtomkostninger til det aftalte leveringssted inden for Området (fragtsatser- ne fremgår af Hjemmesiden), og Køber er indforstået med at betale sådanne fragtomkostninger for Pro- dukterne, idet fragtomkostningerne oplyses af Sælger ved Købers ordreafgivelse. 4.5 Betaling skal ske inden levering på de på Hjemmesiden anførte måder (eventuelle andre betalingsmåder accepteres ikke, medmindre Sælger forinden har givet sit samtykke dertil). 4.6 Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse Leveringsbetingelser eller på Hjemmesiden, skal der ske fuld betaling, uanset om der fremsættes krav om mangelfuld levering eller fejl og mangler ved Produkterne. 4.7 Sælger hæver fakturabeløbet på kredit- eller betalingskort ved accept af ordren. Sælger forbeholder sig ret til at verificere betalinger med kredit- eller betalingskort inden accept. 4.8 Modkrav eller modregnelige beløb må ikke fratrækkes i en forfalden betaling uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Sælger er endvidere berettiget til at tage retslige skridt over for Køber angående be- taling for Produkterne, efter at fakturaen er forfaldet til betaling, selv om ejendomsretten til de pågæl- dende Produkter endnu ikke er overgået til Køber. 4.9 En eventuel forlængelse af Købers kredit kan ændres eller tilbagekaldes til enhver tid. Forfaldne beløb vil blive tilskrevet renter dagligt med det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til den gældende lovgiv- ning, fra forfaldsdatoen og indtil det fulde beløb er modtaget af Sælger (uanset om dette sker før eller efter domsafsigelsen). Køber skal ved påkrav holde Sælger skadesløs for eventuelle omkostninger i for- bindelse med inddrivelse af forfaldne beløb. 5. ANNULLERING AF ORDRE Hvis Køber begår en konkursbegrundende handling, indgår akkord eller aftale med kreditorerne, erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning eller lignende, og Sælger har grund til at antage, at Køber ikke er i 3.

4 stand til at betale sine fordringer, når de forfalder, eller hvis Køber undlader at betale en fordring på for- faldsdatoen eller misligholder disse Leveringsbetingelser, da er Sælger uden præjudice for sine øvrige rettigheder berettiget til: at stoppe eventuelle Produkter under forsendelse; og/eller at afbryde yderligere leverancer af Produkter og/eller Serviceydelser; og/eller at annullere Købers ordre og eventuelle andre aftaler mellem Sælger og Køber ved skriftlig med- delelse derom. 6. LEVERING OG RISIKO 6.1 Leveringstider/- datoer, som er anført på Hjemmesiden, i en ordrebekræftelse, meddelelse om ordreac- cept eller andre steder, er kun vejledende. Selv om Sælger bestræber sig på at overholde sådanne leve- ringstider eller leveringsdatoer, kan Sælger ikke påtage sig at afsende Produkter og/eller påbegynde leve- ringen af en Serviceydelse på en bestemt dato og ifalder ikke ansvar over for Køber i tilfælde af forsinkel- ser eller manglende levering. 6.2 Levering kan ske til en gyldig adresse inden for Området eller til en gyldig e- mailadresse oplyst af Køber og med forbehold for Sælgers accept (Leveringsadresse). Køber skal kontrollere den anførte Leverings- adresse på Sælgers ordrebekræftelse og ordreaccept og omgående give Sælger besked, såfremt der er fejl eller manglende oplysninger i adressen. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekstra omkostninger som følge af ændringer, Køber foretager i Leveringsadressen efter Købers ordreafgivelse. 6.3 Hvis Køber afviser eller undlader at modtage levering af Produkterne i henhold til disse Leveringsbetingel- ser, vil enhver risiko for tab af eller skader på Produkterne alligevel overgå til Køber og uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder eller retsmidler: Sælger har ret til omgående at modtage fuld betaling for de leverede Produkter og Serviceydelser og til enten at gennemføre leveringen med alle de midler, Sælger måtte anse for at være hensigtsmæssige, eller at oplagre Produkterne på Købers risiko; Køber skal ved påkrav afholde alle omkostninger ved Produkternes oplagring og eventuelle yderligere omkostninger, som er forbundet med Købers afvisning eller undladelse af at modtage levering; dage efter den dato, hvor Køber afviser eller undlader at modtage levering, er Sælger berettiget til at afsætte Produkterne efter eget skøn og kan modregne et eventuelt provenu fra salget i sit tilgodehaven- de hos Køber

5 Med forbehold for Købers ufravigelige rettigheder i henhold til gældende lovgivning har Køber ikke ret til at afvise Produkterne helt eller delvis på grundlag af mangelfuld levering og er forpligtet til at betale det fulde beløb, uanset om der foreligger mangelfuld eller manglende levering, medmindre Køber straks efter modtagelsen af den tilhørende faktura eller leverancen underretter Sælger skriftligt derom, hvorefter Køber skal betale for den faktisk leverede mængde. 6.5 Hvis Sælger leverer Produkterne i delleverancer, udgør hver delleverance en separat aftale, og eventuelle fejl og mangler ved en eller flere af delleverancerne berettiger ikke Køber til at ophæve aftalen i sin hel- hed eller til at annullere eventuelle senere delleverancer. 6.6 Medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser, overgår risikoen for tab af eller skader på Pro- dukterne til Køber ved levering, eller - hvis dette sker inden levering - når Produkterne kommer i Købers besiddelse eller afleveres til en af Køber udpeget befragter eller transportvirksomhed. 7. AFVISNING, SKADE ELLER BORTKOMST UNDER FORSENDELSE 7.1 Køber har ansvaret for at undersøge Produkterne ved levering og kontrollere, at Produkterne er i tilfreds- stillende stand i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, og at leverancen er fuldstændig. Køber kan returnere købte Produkter i henhold til disse Leveringsbetingelser eller en eventuel returneringspolitik, som måtte være omtalt på Hjemmesiden. 7.2 Medmindre andet er anført ovenfor eller i en gældende returneringspolitik, og med forbehold for Købers rettigheder i henhold til gældende lovgivning, der ikke kan fraviges eller begrænses af disse Leveringsbe- tingelser, gælder følgende: Sælger har ikke pligt og Køber har ikke ret til at afvise Produkter eller Serviceydelser, dog bortset fra når der er tale om: a) skader på eller tab af Produkter eller en del af Produkterne under forsendelse (såfremt Sælger eller en af Sælger udpeget befragter er ansvarlig for transporten af Produkterne), som anmeldes til Sælger, umid- delbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret skaden på eller tabet af de pågælden- de Produkter; b) fejl og mangler ved Produkterne (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, forsømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret fejlene og manglerne ved de pågældende Produkter; c) mangelfuld udførelse af Serviceydelser (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, for- sømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konsta- teret eller burde have konstateret manglerne i de pågældende Serviceydelser. 5.

6 7.2.2 Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab, som opstår på grund af mangelfuld installation af Produkter- ne; brug af Produkterne i forbindelse med andet fejlbehæftet, uegnet eller mangelfuldt installeret udstyr; forsømmelse fra Købers side; ukorrekt brug eller brug på en måde, der er i strid med producentens speci- fikationer eller instruktioner hvor der er tale om mangelfuld eller manglende levering eller om fejl og mangler ved eller skader på et Produkt eller en Serviceydelse, kan Sælger efter eget valg: a) (i tilfælde af mangelfuld eller manglende levering af Produktet) afhjælpe enhver sådan mangelfuld eller manglende levering og/eller b) i tilfælde af manglende eller mangelfuld udførelse af en Serviceydelse, afhjælpe en sådan manglende eller mangelfuld udførelse; og/eller c) i tilfælde af skader på eller fejl og mangler ved Produktet og i overensstemmelse med en eventuelt gæl- dende returneringspolitik: (i) Erstatte eller reparere Produktet, når Køber returnerer Produktet; eller (ii) Refundere den betalte pris for Produkter, der måtte vise sig at være beskadigede eller fejlbehæftede. 8. SOFTWARE Såfremt et leveret Produkt er eller omfatter software (Software), gives denne Software i licens af Sælger eller af den relevante licensgiver/ejer i henhold til den relevante slutbrugerlicensaftale eller andre licens- vilkår, som er inkluderet i Softwaren (Licensvilkårene) og/eller i Produktet. Endvidere gælder følgende: 8.1 En sådan Software må ikke kopieres, tilpasses, oversættes, gøres tilgængelig, distribueres, ændres, modi- ficeres, adskilles, dekompileres, udsættes for reverse engineering eller kombineres med anden software, undtagen i det omfang hvor (i) dette er tilladt i Licensvilkårene, eller hvor (ii) gældende lovgivning udtryk- keligt indeholder hjemmel til en sådan ret, som ikke juridisk kan fraviges ved aftale. 8.2 Medmindre andet fremgår af de gældende Licensvilkår, vil Købers ret til returnering og/eller refusion i henhold til disse Leveringsvilkår og en gældende returneringspolitik ikke gælde, hvis Køber har åbnet Softwarens indpakning og/eller brudt licensseglet og/eller taget Softwaren i brug. 8.3 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår skriftligt fra Sælgers side eller i henhold til relevante Licensvilkår, leveres Softwaren 'som den er og forefindes' uden garantier, betingelser og vilkår med hensyn til kvalitet, formålsegnethed, ydelse eller overensstemmelse med beskrivelse, og Sælger yder ingen garanti i forbin- delse med Softwaren, installation, konfiguration eller udbedring af fejl og mangler. Køber tilrådes at hen- 6.

7 holde sig til Licensvilkårene for at kunne fastlægge sine rettigheder i forhold til en producent, licensgiver eller leverandør af Softwaren. 9. PRODUKTANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING 9.1 Sælger ifalder produktansvar i overensstemmelse med de danske retsregler om produktansvar, men med de nedenfor anførte begrænsninger. 9.2 Sælger ifalder erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser med for- behold for de i disse Leveringsbetingelser anførte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. 9.3 Sælger ifalder udelukkende erstatningsansvar for Produkter og Serviceydelser, der leveres af Sælger. Sæl- ger fraskriver sig ansvar for fejl og mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse eller andre forhold, hvor disse helt eller delvis skyldes (I) Købers uagtsomhed eller manglende overholdelse af vilkårene i aftaler indgået mellem Parterne, herunder blandt andet disse Leveringsbetingelser, (II) Købers andre forret- ningspartnere og sådanne forretningspartneres forhold, (III) Købers uhensigtsmæssige brug af Produkter eller Serviceydelser eller en brug, som er forskellig fra den tiltænkte, (IV) virus, hacking, spyware, trojan- ske heste eller andre udefra kommende omstændigheder, (V) hændelige begivenheder og (VI) tab dæk- ket af en af Køber tegnet forsikring, hvor forsikringsdækningen omfatter Køber. 9.4 Sælger skal under ingen omstændigheder ifalde erstatningsansvar for indirekte tab eller følgetab, som måtte blive påført Køber eller tredjemand, herunder blandt andet tab af forretningsmuligheder og good- will, driftstab, avancetab, tab af data eller tab som følge af genindlæsning af data, skade på anden soft- ware eller tab som følge af geninstallation/erstatning af anden software. 9.5 Et erstatningskrav mod Sælger, herunder blandt andet et krav, der gøres gældende i henhold til reglerne om produktansvar, kan aldrig overstige det beløb, som Sælger fakturerer Køber for det pågældende Pro- dukt eller den pågældende Serviceydelse. Hvis et forretningsforhold mellem Parterne omfatter levering af flere Produkter og/eller Serviceydelser, f.eks. både software og rådgivningsydelser, da skal disse be- tragtes som separate leverancer i forhold til føromtalte ansvarsbegrænsning. For eksempel må et krav om erstatning for leveret software ikke overstige den konkrete fakturaværdi for en sådan software, selv om Parterne også skulle have ladet samme aftale omfatte levering af rådgivningsydelser. 9.6 Såfremt der over for Sælger på grund af omstændigheder hos Køber, f.eks. ved videresalg eller anden brug af Produkter eller Serviceydelser leveret af Sælger, rejses erstatningskrav fra tredjemand for skader, herunder blandt andet produktansvarskrav, er Køber forpligtet til at friholde og holde Sælger skadesløs i samme omfang, som gælder for begrænsningen af Sælgers erstatningsansvar over for Køber. 10. EJENDOMSFORBEHOLD 10.1 Ejendomsretten til Produkterne i en ordre overgår ikke fra Sælger til Køber, før fuld betaling af prisen på en sådan ordre har fundet sted (herunder skyldig rente eller andre beløb vedrørende Produkterne). Køber skal, indtil fuld betaling har fundet sted for samtlige Produkter, være i besiddelse af Produkterne og op- bevare dem på en sådan måde, at de nemt kan identificeres som Sælgers ejendom, og føre en behørig og nøjagtig fortegnelse, som gør det muligt for Sælger at adskille de Produkter, for hvilke fuld betaling har fundet sted, fra de Produkter, for hvilke betaling endnu ikke har fundet sted. 7.

8 10.2 Sælger forbeholder sig (i henhold til gældende lovgivning) ret til at tilbagetage eventuelle Produkter, for hvilke betaling er forfalden eller afvist eller bortfalder, og dernæst sælge Produkterne igen, og Køber gi- ver med henblik herpå Sælger uigenkaldelig ret og tilladelse til, at Sælgers ansatte og agenter har adgang til Købers lokaler inden for normal åbningstid. Denne 10.2 forbliver i kraft, selv om aftalen bringes til ophør, uanset af hvilket grund. 11. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 11.1 Køber skal holde Sælger skadesløs for alle forpligtelser, krav og omkostninger, som Sælger har pådraget sig, eller som er fremsat mod Sælger som en direkte eller indirekte følge af Sælgers leverance af Service- ydelser eller udførelse af arbejde, hvor sådan udførelse har fundet sted i overensstemmelse med Købers (eller Købers repræsentants) specifikke krav eller specifikationer og derved krænker eller påstås at kræn- ke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og medmindre andet er udtrykkeligt anført i Licensvilkårene eller andre steder, ifalder Sælger ikke ansvar over for Køber, såfremt Produkterne eller Serviceydelserne krænker eller påstås at krænke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder. Såfremt Produkterne er eller bliver genstand for et patent, en ophavsret, en databaserettighed, et registreret mønster, et varemærke eller andre rettigheder tilhørende tredjemand, skal Køber henvise til de relevante vilkår fra producenten af Produkternes og/eller licensgiveren/ejeren. Sælger er forpligtet til udelukkende at overdrage sin rettighed eller ejendomsret. Køber er hverken helt eller delvis berettiget til igen at tildele tredjemand rettigheder, genudstede en licens til eller på anden måde give tredjemand tilladelse til at gøre brug af sådanne rettigheder uden forudgående skriftligt samtykke. 12. GARANTI 12.1 Samtlige specifikationer, illustrationer, tegninger, oplysninger, dimensioner, ydelsesdata og andre oplys- ninger vedrørende Produkterne, der fremgår af Hjemmesiden, eller som bliver gjort tilgængelige af Sæl- ger, har udelukkende til formål at tjene som en generel illustration af Produkterne og udgør ikke en ga- ranti for eller erklæring fra Sælgers side om, at Produkterne er i overensstemmelse dermed. Køber henvi- ses til producentens specifikationer eller garantidokumentation til fastlæggelse af sine rettigheder og retsmidler i denne henseende Køber nyder godt af producentens, licensgiverens eller leverandørens garanti på de leverede Produkter og henvises i denne henseende til den dokumentation, der følger med Produkterne. (En eventuel retur- neringspolitik kan ligeledes anføre gældende procedurer for reparation eller ombytning af leverede man- gelfulde Produkter.) 12.3 Købers ret til reparation eller ombytning af Produkter eller dele deraf, som fastslås at være mangelfulde, vil (medmindre andet er aftalt) blive ophævet eller erklæret ugyldig, såfremt: 8.

9 Produkterne er blevet repareret eller ændret af en anden person end producenten, Sælger eller en auto- riseret forhandler, og/eller Mangelfulde Produkter eller Produkter ikke er blevet returneret sammen med fuldstændige skriftlige oplysninger om de påståede mangler senest 30 dage efter, at Produkterne blev leveret, og/eller Manglerne (helt eller delvis) skyldes dårlig behandling, forkert brug eller opbevaring eller vedligeholdelse eller installering, eller manglende overholdelse af producentens anvisninger eller andre instrukser, der er udstedt eller gjort tilgængelige af Sælger i forbindelse med de leverede Produkter Køber har andre lovbestemte rettigheder, som ikke udelukkes af denne SAMTYKKE, TOLD & EKSPORT 13.1 Såfremt en licens eller et samtykke fra en stats eller anden myndigheds side er påkrævet for Købers er- hvervelse, transport eller brug af Produkterne, skal Køber indhente en sådan licens eller et sådant sam- tykke for egen regning og om nødvendigt fremlægge dokumentation herfor over for Sælger efter påkrav. Manglende opfyldelse heraf berettiger ikke Køber til at tilbageholde eller forsinke betalingen af ordren. Eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som Sælger pådrager sig som følge af sådan manglende opfyldelse, skal afholdes af Køber De Produkter, hvortil Sælger har fået licens, eller som er solgt til Køber i overensstemmelse med disse Leveringsbetingelser, kan være underlagt eksportkontrollovgivningen og - reglerne i Området eller andet relevant retsområde, hvor Køber modtager levering eller gør brug af dem. Køber er ansvarlig for at over- holde den pågældende lovgivning og afholder sig fra overtrædelse deraf. 14. MEDDELELSER Eventuelle meddelelser eller anden kommunikation i forbindelse med aftalen fremsendes pr. e- mail til følgende adresse: Denne adresse benyttes ligeledes til forkyndelse af retssager som foreskrevet ved lov. Medmindre andet er anført ovenfor i forhold til annullering af forbru- gerordrer, vil sådanne meddelelser eller sådan kommunikation (under forudsætning af korrekt adresse- ring) blive anset for at være modtaget på tidspunktet for (1) modtagerens anerkendelse af modtagelse af e- mail, (ii) afsenders modtagelse af en automatisk besked om gennemført levering eller åbning af e- mail, eller (iii) udløb af en 48- timers periode efter afsendelse, forudsat at afsenderen ikke har modtaget besked om mislykket afsendelse, alt efter hvad der måtte indtræffe først. 9.

10 15. PERSONOPLYSNINGER 15.1 Sælger overholder gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og vil derudover ikke gøre brug af sådanne oplysninger, som bruges eller kan bruges til at identificere Køber personligt. Ved at afgive personoplysninger i forbindelse med sin ordre giver Køber samtykke til, at sådanne personoplysninger behandles til opfyldelse af Købers ordre i overensstemmelse med gældende regler. 16. GENERELT 16.1 Køber må ikke tildele, overdrage, overføre eller videregive sine rettigheder eller foregive at tildele, over- drage eller overføre sine rettigheder i henhold til disse Leveringsbetingelser Sælger er ikke ansvarlig over for Køber og kan ikke gøres ansvarlig for misligholdelse af aftalen for tab eller skade, som Køber lider som direkte eller indirekte følge af, at Sælger forhindres eller forsinkes i at opfylde aftalen på grund af omstændigheder, som Sælger ikke er herre over, herunder force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, eksplosion, brand, oversvømmelse, storm, ulykke, strejke, lock- out, arbejdsstridigheder eller arbejdsuro, nedbrud på anlæg eller maskiner, strømafbrydelse, afbrydelse af materialeforsyning, og Sælger kan i sådanne tilfælde vælge at annullere Købers ordre og refundere eventuelle betalinger, der er foretaget I den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Sælger sig ret til at ændre disse Leveringsbetingelser uden varsel Sådanne rettigheder og beføjelser forringes eller begrænses ikke af lempelse, undladelse, forsinkelse eller henstand fra Købers eller Sælgers side i forhold til håndhævelsen af disse Leveringsbetingelser eller frist- forlængelse fra den ene Part til den anden Disse Leveringsbetingelser kan ikke frafaldes, medmindre dette sker skriftligt og underskrives af Sælger. Såfremt en overtrædelse af Leveringsbetingelserne ikke gøres gældende, skal dette ikke fortolkes som afståelse fra at gøre efterfølgende overtrædelse gældende Såfremt Sælger uanset af hvilken grund beslutter, eller en kompetent domstol afgør, at en bestemmelse eller en del af disse Leveringsbetingelser er ulovlige, ikke kan håndhæves eller er ugyldige i henhold til gældende lovgivning i et bestemt retsområde: vil disse Leveringsbetingelser ikke blive påvirket i andre retsområder i det omfang, at en sådan beslutning eller afgørelse ikke finder anvendelse, og de øvrige Leveringsbetingelser vil (i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen) fortsat finde anven- delse i det pågældende retsområde. 10.

11 17. LOVVALG OG VÆRNETING 17.1 Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Par- terne i henhold til disse Leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk materiel ret, dog bortset fra De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb (CISG), idet internationale privatretlige reg- ler, der måtte pege på anvendelse af anden lovgivning end dansk materiel ret, heller ikke skal finde an- vendelse Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Sæl- ger og Køber på baggrund af eller som følge af Hjemmesiden, skal afgøres ved sagsanlæg ved Danmarks almindelige domstole med København som rette værneting i sådanne sager. 18. IKRAFTTRÆDELSESDATO Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle kontrakter og aftaler, der via Hjemmesiden er indgået med Sælger fra og med den 1. marts oo0oo- 11.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere