ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015"

Transkript

1 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM (Leveringsbetingelserne) gælder for alle produkter (herunder hardware og/eller software) (Produkterne) og/eller serviceydelser (Service- ydelserne), som sælges via denne hjemmeside (Hjemmesiden) af forhandleren, som er autoriseret Auto- desk- forhandler, og hvis forretningssted er beliggende i Europa (Sælger), til køberen (Køber), uanset hvor levering finder sted inden for EU eller EFTA (Området), medmindre andre betingelser er aftalt udtrykke- ligt og skriftligt mellem Sælger og Køber (sammen benævnt Parterne). 1.2 Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside indvilliger Køber i at overholde Leveringsbetingelserne, som således skal være gældende på lige fod med eventuelle andre betingelser, der måtte være aftalt mellem Sælger og Køber, dog således at eventuelle konkrete betingelser, som er i strid med eller afviger fra Leve- ringsbetingelserne og er aftalt udtrykkeligt og skriftligt, har forrang for og erstatter Leveringsbetingelser- ne. Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside bekræfter Køber endvidere, at ordren afgives som led i Købers erhverv (B2B), og at ingen af de bestilte Produkter eller Serviceydelser er til privat brug (forbru- gerkøb). Endelig bekræfter Køber, at Køber er slutbruger af Produkterne og /eller Serviceydelserne og ikke har til hensigt at videresælge Produkterne og /eller Serviceydelserne. 2. TILBUD, BEKRÆFTELSE OG ACCEPT 2.1 Alle priser, pristilbud og beskrivelser, som optræder på Hjemmesiden, eller hvortil der henvises på Hjem- mesiden, er anført med forbehold for tilgængelighed af Produkter, udgør ikke et bindende tilbud og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres, så længe der ikke foreligger en udtrykkelig accept af Købers ordre fra Sælgers side. 2.2 Selvom Sælger bestræber sig på at sikre, at alle Produkter på Hjemmesiden er tilgængelige, kan Sælger ikke garantere, at alle Produkterne er på lager eller kan leveres, umiddelbart efter at Køber har afgivet sin ordre. Sælger kan være nødt til at afvise Købers ordre (uden at ifalde ansvar), såfremt Sælger ikke er i stand til at behandle eller gennemføre den afgivne ordre. I så fald vil Sælger refundere den forhåndsbeta- ling, som Køber måtte have foretaget ved ordreafgivelsen. 2.3 Når Køber afgiver en ordre, skal dette betragtes som et tilbud fra Købers side om at købe Produkter eller Serviceydelser i henhold til disse Leveringsbetingelser og er betinget af Sælgers efterfølgende accept af den afgivne ordre. 1.

2 2.4 Forud for en sådan accept vil en automatisk e- mailbekræftelse af ordren blive genereret. Det bemærkes, at en sådan automatisk bekræftelse ikke skal betragtes som en formel ordreaccept. 2.5 Sælgers accept af Købers ordre er gældende og aftalen indgås på det tidspunkt, hvor et sådant tilbud udtrykkeligt accepteres af Sælger, ved at Sælger afsender ordren/begynder leveringen af Serviceydelser- ne og godkender Købers kreditkort eller anden betaling (Accept). 2.6 Sælger har ret til at opbevare oplysninger om modtagne ordrer, bekræftelser, acceptmeddelelser og an- dre aftalerelaterede oplysninger i en rimelig periode efter ordreaccept. Sælger vil eventuelt kunne frem- sende kopier heraf til Køber på skriftlig foranledning, idet det dog anbefales, at Køber udskriver/gemmer en kopi af alle modtagne dokumenter sammen med disse Leveringsbetingelser til eget brug. 3. KØBERS ERKLÆRINGER 3.1 Køber erklærer, at alle oplysninger, som Køber har givet ved ordreafgivelsen, er opdaterede, korrekte i alle væsentlige henseender samt tilstrækkelige til, at Sælger kan behandle Købers ordre. Køber erklærer endvidere, at Køber har selvstændig retsevne til at indgå en aftale med Sælger vedrørende den føromtal- te ordre. 3.2 Køber har ansvaret for at vedligeholde og omgående ajourføre de til Sælger opgivne kontooplysninger, således at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, og for at sikre sådanne oplysninger (herunder passwords, Køber har modtaget for at kunne få adgang til Hjemmesiden og/eller købe Produkter) mod uberettiget adgang. 3.3 Medmindre andet er aftalt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er Køber kun omfattet af eventuelle garantier i forhold til Produkter og Serviceydelser, under forudsætning af at Køber er slutbru- ger og ikke forhandler af Produkterne eller Serviceydelserne. 3.4 Køber må på intet tidspunkt afgive nogen garanti eller påtage sig en forpligtelse på vegne af Sælger eller på vegne af et Produkts producent, licensudsteder eller leverandør uden Sælgers udtrykkelige, forudgå- ende skriftlige samtykke. 4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 4.1 Produkter og Serviceydelser sælges til de priser, der er gældende på tidspunktet for Sælgers Accept, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Dette skyldes til dels, at det til enhver tid kan forekomme, at en programmerings- eller datafejl medfører en pris, der er ukorrekt. Sælger vil som udgangspunkt sælge til den anførte pris, men forbeholder sig ret til at korrigere prisen og tilbyde at sælge Produkterne eller Ser- viceydelserne til den korrekte pris i de tilfælde, hvor det er tydeligt, at der er tale om en fejl i den anførte pris, idet den afviger væsentligt fra markedsprisen. 2.

3 4.2 Priser (medmindre andet er angivet) er anført i den oplyste valuta eksklusive eventuelt gældende moms, toldafgifter, importmoms, skatter m.v. 4.3 Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt forud for sin accept at annullere eventuel rabat og/eller revidere priser under hensyntagen til stigninger i omkostninger, herunder bl.a. omkostninger til materia- ler, fragt og arbejdsløn eller stigninger i eller indførelse af eventuelle skatter, toldafgifter eller andre afgif- ter samt ændringer i valutakurser. Sælger forbeholder sig endvidere ret til at underrette Køber om even- tuelle fejl i beskrivelser af Produkterne eller fejl i anførte priser, inden Produkterne afsendes. Hvis Køber i sådanne tilfælde vælger at lade Sælger fortsætte behandlingen af den afgivne ordre, erklærer Køber sig indforstået med, at Produktet eller Serviceydelsen vil blive leveret i overensstemmelse med den revide- rede beskrivelse eller ændrede pris. 4.4 De lande, hvortil Sælger leverer, er anført på Hjemmesiden (Området). Medmindre andet er angivet, er priserne anført eksklusive fragtomkostninger til det aftalte leveringssted inden for Området (fragtsatser- ne fremgår af Hjemmesiden), og Køber er indforstået med at betale sådanne fragtomkostninger for Pro- dukterne, idet fragtomkostningerne oplyses af Sælger ved Købers ordreafgivelse. 4.5 Betaling skal ske inden levering på de på Hjemmesiden anførte måder (eventuelle andre betalingsmåder accepteres ikke, medmindre Sælger forinden har givet sit samtykke dertil). 4.6 Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse Leveringsbetingelser eller på Hjemmesiden, skal der ske fuld betaling, uanset om der fremsættes krav om mangelfuld levering eller fejl og mangler ved Produkterne. 4.7 Sælger hæver fakturabeløbet på kredit- eller betalingskort ved accept af ordren. Sælger forbeholder sig ret til at verificere betalinger med kredit- eller betalingskort inden accept. 4.8 Modkrav eller modregnelige beløb må ikke fratrækkes i en forfalden betaling uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Sælger er endvidere berettiget til at tage retslige skridt over for Køber angående be- taling for Produkterne, efter at fakturaen er forfaldet til betaling, selv om ejendomsretten til de pågæl- dende Produkter endnu ikke er overgået til Køber. 4.9 En eventuel forlængelse af Købers kredit kan ændres eller tilbagekaldes til enhver tid. Forfaldne beløb vil blive tilskrevet renter dagligt med det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til den gældende lovgiv- ning, fra forfaldsdatoen og indtil det fulde beløb er modtaget af Sælger (uanset om dette sker før eller efter domsafsigelsen). Køber skal ved påkrav holde Sælger skadesløs for eventuelle omkostninger i for- bindelse med inddrivelse af forfaldne beløb. 5. ANNULLERING AF ORDRE Hvis Køber begår en konkursbegrundende handling, indgår akkord eller aftale med kreditorerne, erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning eller lignende, og Sælger har grund til at antage, at Køber ikke er i 3.

4 stand til at betale sine fordringer, når de forfalder, eller hvis Køber undlader at betale en fordring på for- faldsdatoen eller misligholder disse Leveringsbetingelser, da er Sælger uden præjudice for sine øvrige rettigheder berettiget til: at stoppe eventuelle Produkter under forsendelse; og/eller at afbryde yderligere leverancer af Produkter og/eller Serviceydelser; og/eller at annullere Købers ordre og eventuelle andre aftaler mellem Sælger og Køber ved skriftlig med- delelse derom. 6. LEVERING OG RISIKO 6.1 Leveringstider/- datoer, som er anført på Hjemmesiden, i en ordrebekræftelse, meddelelse om ordreac- cept eller andre steder, er kun vejledende. Selv om Sælger bestræber sig på at overholde sådanne leve- ringstider eller leveringsdatoer, kan Sælger ikke påtage sig at afsende Produkter og/eller påbegynde leve- ringen af en Serviceydelse på en bestemt dato og ifalder ikke ansvar over for Køber i tilfælde af forsinkel- ser eller manglende levering. 6.2 Levering kan ske til en gyldig adresse inden for Området eller til en gyldig e- mailadresse oplyst af Køber og med forbehold for Sælgers accept (Leveringsadresse). Køber skal kontrollere den anførte Leverings- adresse på Sælgers ordrebekræftelse og ordreaccept og omgående give Sælger besked, såfremt der er fejl eller manglende oplysninger i adressen. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekstra omkostninger som følge af ændringer, Køber foretager i Leveringsadressen efter Købers ordreafgivelse. 6.3 Hvis Køber afviser eller undlader at modtage levering af Produkterne i henhold til disse Leveringsbetingel- ser, vil enhver risiko for tab af eller skader på Produkterne alligevel overgå til Køber og uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder eller retsmidler: Sælger har ret til omgående at modtage fuld betaling for de leverede Produkter og Serviceydelser og til enten at gennemføre leveringen med alle de midler, Sælger måtte anse for at være hensigtsmæssige, eller at oplagre Produkterne på Købers risiko; Køber skal ved påkrav afholde alle omkostninger ved Produkternes oplagring og eventuelle yderligere omkostninger, som er forbundet med Købers afvisning eller undladelse af at modtage levering; dage efter den dato, hvor Køber afviser eller undlader at modtage levering, er Sælger berettiget til at afsætte Produkterne efter eget skøn og kan modregne et eventuelt provenu fra salget i sit tilgodehaven- de hos Køber

5 Med forbehold for Købers ufravigelige rettigheder i henhold til gældende lovgivning har Køber ikke ret til at afvise Produkterne helt eller delvis på grundlag af mangelfuld levering og er forpligtet til at betale det fulde beløb, uanset om der foreligger mangelfuld eller manglende levering, medmindre Køber straks efter modtagelsen af den tilhørende faktura eller leverancen underretter Sælger skriftligt derom, hvorefter Køber skal betale for den faktisk leverede mængde. 6.5 Hvis Sælger leverer Produkterne i delleverancer, udgør hver delleverance en separat aftale, og eventuelle fejl og mangler ved en eller flere af delleverancerne berettiger ikke Køber til at ophæve aftalen i sin hel- hed eller til at annullere eventuelle senere delleverancer. 6.6 Medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser, overgår risikoen for tab af eller skader på Pro- dukterne til Køber ved levering, eller - hvis dette sker inden levering - når Produkterne kommer i Købers besiddelse eller afleveres til en af Køber udpeget befragter eller transportvirksomhed. 7. AFVISNING, SKADE ELLER BORTKOMST UNDER FORSENDELSE 7.1 Køber har ansvaret for at undersøge Produkterne ved levering og kontrollere, at Produkterne er i tilfreds- stillende stand i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, og at leverancen er fuldstændig. Køber kan returnere købte Produkter i henhold til disse Leveringsbetingelser eller en eventuel returneringspolitik, som måtte være omtalt på Hjemmesiden. 7.2 Medmindre andet er anført ovenfor eller i en gældende returneringspolitik, og med forbehold for Købers rettigheder i henhold til gældende lovgivning, der ikke kan fraviges eller begrænses af disse Leveringsbe- tingelser, gælder følgende: Sælger har ikke pligt og Køber har ikke ret til at afvise Produkter eller Serviceydelser, dog bortset fra når der er tale om: a) skader på eller tab af Produkter eller en del af Produkterne under forsendelse (såfremt Sælger eller en af Sælger udpeget befragter er ansvarlig for transporten af Produkterne), som anmeldes til Sælger, umid- delbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret skaden på eller tabet af de pågælden- de Produkter; b) fejl og mangler ved Produkterne (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, forsømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret fejlene og manglerne ved de pågældende Produkter; c) mangelfuld udførelse af Serviceydelser (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, for- sømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konsta- teret eller burde have konstateret manglerne i de pågældende Serviceydelser. 5.

6 7.2.2 Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab, som opstår på grund af mangelfuld installation af Produkter- ne; brug af Produkterne i forbindelse med andet fejlbehæftet, uegnet eller mangelfuldt installeret udstyr; forsømmelse fra Købers side; ukorrekt brug eller brug på en måde, der er i strid med producentens speci- fikationer eller instruktioner hvor der er tale om mangelfuld eller manglende levering eller om fejl og mangler ved eller skader på et Produkt eller en Serviceydelse, kan Sælger efter eget valg: a) (i tilfælde af mangelfuld eller manglende levering af Produktet) afhjælpe enhver sådan mangelfuld eller manglende levering og/eller b) i tilfælde af manglende eller mangelfuld udførelse af en Serviceydelse, afhjælpe en sådan manglende eller mangelfuld udførelse; og/eller c) i tilfælde af skader på eller fejl og mangler ved Produktet og i overensstemmelse med en eventuelt gæl- dende returneringspolitik: (i) Erstatte eller reparere Produktet, når Køber returnerer Produktet; eller (ii) Refundere den betalte pris for Produkter, der måtte vise sig at være beskadigede eller fejlbehæftede. 8. SOFTWARE Såfremt et leveret Produkt er eller omfatter software (Software), gives denne Software i licens af Sælger eller af den relevante licensgiver/ejer i henhold til den relevante slutbrugerlicensaftale eller andre licens- vilkår, som er inkluderet i Softwaren (Licensvilkårene) og/eller i Produktet. Endvidere gælder følgende: 8.1 En sådan Software må ikke kopieres, tilpasses, oversættes, gøres tilgængelig, distribueres, ændres, modi- ficeres, adskilles, dekompileres, udsættes for reverse engineering eller kombineres med anden software, undtagen i det omfang hvor (i) dette er tilladt i Licensvilkårene, eller hvor (ii) gældende lovgivning udtryk- keligt indeholder hjemmel til en sådan ret, som ikke juridisk kan fraviges ved aftale. 8.2 Medmindre andet fremgår af de gældende Licensvilkår, vil Købers ret til returnering og/eller refusion i henhold til disse Leveringsvilkår og en gældende returneringspolitik ikke gælde, hvis Køber har åbnet Softwarens indpakning og/eller brudt licensseglet og/eller taget Softwaren i brug. 8.3 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår skriftligt fra Sælgers side eller i henhold til relevante Licensvilkår, leveres Softwaren 'som den er og forefindes' uden garantier, betingelser og vilkår med hensyn til kvalitet, formålsegnethed, ydelse eller overensstemmelse med beskrivelse, og Sælger yder ingen garanti i forbin- delse med Softwaren, installation, konfiguration eller udbedring af fejl og mangler. Køber tilrådes at hen- 6.

7 holde sig til Licensvilkårene for at kunne fastlægge sine rettigheder i forhold til en producent, licensgiver eller leverandør af Softwaren. 9. PRODUKTANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING 9.1 Sælger ifalder produktansvar i overensstemmelse med de danske retsregler om produktansvar, men med de nedenfor anførte begrænsninger. 9.2 Sælger ifalder erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser med for- behold for de i disse Leveringsbetingelser anførte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. 9.3 Sælger ifalder udelukkende erstatningsansvar for Produkter og Serviceydelser, der leveres af Sælger. Sæl- ger fraskriver sig ansvar for fejl og mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse eller andre forhold, hvor disse helt eller delvis skyldes (I) Købers uagtsomhed eller manglende overholdelse af vilkårene i aftaler indgået mellem Parterne, herunder blandt andet disse Leveringsbetingelser, (II) Købers andre forret- ningspartnere og sådanne forretningspartneres forhold, (III) Købers uhensigtsmæssige brug af Produkter eller Serviceydelser eller en brug, som er forskellig fra den tiltænkte, (IV) virus, hacking, spyware, trojan- ske heste eller andre udefra kommende omstændigheder, (V) hændelige begivenheder og (VI) tab dæk- ket af en af Køber tegnet forsikring, hvor forsikringsdækningen omfatter Køber. 9.4 Sælger skal under ingen omstændigheder ifalde erstatningsansvar for indirekte tab eller følgetab, som måtte blive påført Køber eller tredjemand, herunder blandt andet tab af forretningsmuligheder og good- will, driftstab, avancetab, tab af data eller tab som følge af genindlæsning af data, skade på anden soft- ware eller tab som følge af geninstallation/erstatning af anden software. 9.5 Et erstatningskrav mod Sælger, herunder blandt andet et krav, der gøres gældende i henhold til reglerne om produktansvar, kan aldrig overstige det beløb, som Sælger fakturerer Køber for det pågældende Pro- dukt eller den pågældende Serviceydelse. Hvis et forretningsforhold mellem Parterne omfatter levering af flere Produkter og/eller Serviceydelser, f.eks. både software og rådgivningsydelser, da skal disse be- tragtes som separate leverancer i forhold til føromtalte ansvarsbegrænsning. For eksempel må et krav om erstatning for leveret software ikke overstige den konkrete fakturaværdi for en sådan software, selv om Parterne også skulle have ladet samme aftale omfatte levering af rådgivningsydelser. 9.6 Såfremt der over for Sælger på grund af omstændigheder hos Køber, f.eks. ved videresalg eller anden brug af Produkter eller Serviceydelser leveret af Sælger, rejses erstatningskrav fra tredjemand for skader, herunder blandt andet produktansvarskrav, er Køber forpligtet til at friholde og holde Sælger skadesløs i samme omfang, som gælder for begrænsningen af Sælgers erstatningsansvar over for Køber. 10. EJENDOMSFORBEHOLD 10.1 Ejendomsretten til Produkterne i en ordre overgår ikke fra Sælger til Køber, før fuld betaling af prisen på en sådan ordre har fundet sted (herunder skyldig rente eller andre beløb vedrørende Produkterne). Køber skal, indtil fuld betaling har fundet sted for samtlige Produkter, være i besiddelse af Produkterne og op- bevare dem på en sådan måde, at de nemt kan identificeres som Sælgers ejendom, og føre en behørig og nøjagtig fortegnelse, som gør det muligt for Sælger at adskille de Produkter, for hvilke fuld betaling har fundet sted, fra de Produkter, for hvilke betaling endnu ikke har fundet sted. 7.

8 10.2 Sælger forbeholder sig (i henhold til gældende lovgivning) ret til at tilbagetage eventuelle Produkter, for hvilke betaling er forfalden eller afvist eller bortfalder, og dernæst sælge Produkterne igen, og Køber gi- ver med henblik herpå Sælger uigenkaldelig ret og tilladelse til, at Sælgers ansatte og agenter har adgang til Købers lokaler inden for normal åbningstid. Denne 10.2 forbliver i kraft, selv om aftalen bringes til ophør, uanset af hvilket grund. 11. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 11.1 Køber skal holde Sælger skadesløs for alle forpligtelser, krav og omkostninger, som Sælger har pådraget sig, eller som er fremsat mod Sælger som en direkte eller indirekte følge af Sælgers leverance af Service- ydelser eller udførelse af arbejde, hvor sådan udførelse har fundet sted i overensstemmelse med Købers (eller Købers repræsentants) specifikke krav eller specifikationer og derved krænker eller påstås at kræn- ke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og medmindre andet er udtrykkeligt anført i Licensvilkårene eller andre steder, ifalder Sælger ikke ansvar over for Køber, såfremt Produkterne eller Serviceydelserne krænker eller påstås at krænke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder. Såfremt Produkterne er eller bliver genstand for et patent, en ophavsret, en databaserettighed, et registreret mønster, et varemærke eller andre rettigheder tilhørende tredjemand, skal Køber henvise til de relevante vilkår fra producenten af Produkternes og/eller licensgiveren/ejeren. Sælger er forpligtet til udelukkende at overdrage sin rettighed eller ejendomsret. Køber er hverken helt eller delvis berettiget til igen at tildele tredjemand rettigheder, genudstede en licens til eller på anden måde give tredjemand tilladelse til at gøre brug af sådanne rettigheder uden forudgående skriftligt samtykke. 12. GARANTI 12.1 Samtlige specifikationer, illustrationer, tegninger, oplysninger, dimensioner, ydelsesdata og andre oplys- ninger vedrørende Produkterne, der fremgår af Hjemmesiden, eller som bliver gjort tilgængelige af Sæl- ger, har udelukkende til formål at tjene som en generel illustration af Produkterne og udgør ikke en ga- ranti for eller erklæring fra Sælgers side om, at Produkterne er i overensstemmelse dermed. Køber henvi- ses til producentens specifikationer eller garantidokumentation til fastlæggelse af sine rettigheder og retsmidler i denne henseende Køber nyder godt af producentens, licensgiverens eller leverandørens garanti på de leverede Produkter og henvises i denne henseende til den dokumentation, der følger med Produkterne. (En eventuel retur- neringspolitik kan ligeledes anføre gældende procedurer for reparation eller ombytning af leverede man- gelfulde Produkter.) 12.3 Købers ret til reparation eller ombytning af Produkter eller dele deraf, som fastslås at være mangelfulde, vil (medmindre andet er aftalt) blive ophævet eller erklæret ugyldig, såfremt: 8.

9 Produkterne er blevet repareret eller ændret af en anden person end producenten, Sælger eller en auto- riseret forhandler, og/eller Mangelfulde Produkter eller Produkter ikke er blevet returneret sammen med fuldstændige skriftlige oplysninger om de påståede mangler senest 30 dage efter, at Produkterne blev leveret, og/eller Manglerne (helt eller delvis) skyldes dårlig behandling, forkert brug eller opbevaring eller vedligeholdelse eller installering, eller manglende overholdelse af producentens anvisninger eller andre instrukser, der er udstedt eller gjort tilgængelige af Sælger i forbindelse med de leverede Produkter Køber har andre lovbestemte rettigheder, som ikke udelukkes af denne SAMTYKKE, TOLD & EKSPORT 13.1 Såfremt en licens eller et samtykke fra en stats eller anden myndigheds side er påkrævet for Købers er- hvervelse, transport eller brug af Produkterne, skal Køber indhente en sådan licens eller et sådant sam- tykke for egen regning og om nødvendigt fremlægge dokumentation herfor over for Sælger efter påkrav. Manglende opfyldelse heraf berettiger ikke Køber til at tilbageholde eller forsinke betalingen af ordren. Eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som Sælger pådrager sig som følge af sådan manglende opfyldelse, skal afholdes af Køber De Produkter, hvortil Sælger har fået licens, eller som er solgt til Køber i overensstemmelse med disse Leveringsbetingelser, kan være underlagt eksportkontrollovgivningen og - reglerne i Området eller andet relevant retsområde, hvor Køber modtager levering eller gør brug af dem. Køber er ansvarlig for at over- holde den pågældende lovgivning og afholder sig fra overtrædelse deraf. 14. MEDDELELSER Eventuelle meddelelser eller anden kommunikation i forbindelse med aftalen fremsendes pr. e- mail til følgende adresse: Denne adresse benyttes ligeledes til forkyndelse af retssager som foreskrevet ved lov. Medmindre andet er anført ovenfor i forhold til annullering af forbru- gerordrer, vil sådanne meddelelser eller sådan kommunikation (under forudsætning af korrekt adresse- ring) blive anset for at være modtaget på tidspunktet for (1) modtagerens anerkendelse af modtagelse af e- mail, (ii) afsenders modtagelse af en automatisk besked om gennemført levering eller åbning af e- mail, eller (iii) udløb af en 48- timers periode efter afsendelse, forudsat at afsenderen ikke har modtaget besked om mislykket afsendelse, alt efter hvad der måtte indtræffe først. 9.

10 15. PERSONOPLYSNINGER 15.1 Sælger overholder gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og vil derudover ikke gøre brug af sådanne oplysninger, som bruges eller kan bruges til at identificere Køber personligt. Ved at afgive personoplysninger i forbindelse med sin ordre giver Køber samtykke til, at sådanne personoplysninger behandles til opfyldelse af Købers ordre i overensstemmelse med gældende regler. 16. GENERELT 16.1 Køber må ikke tildele, overdrage, overføre eller videregive sine rettigheder eller foregive at tildele, over- drage eller overføre sine rettigheder i henhold til disse Leveringsbetingelser Sælger er ikke ansvarlig over for Køber og kan ikke gøres ansvarlig for misligholdelse af aftalen for tab eller skade, som Køber lider som direkte eller indirekte følge af, at Sælger forhindres eller forsinkes i at opfylde aftalen på grund af omstændigheder, som Sælger ikke er herre over, herunder force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, eksplosion, brand, oversvømmelse, storm, ulykke, strejke, lock- out, arbejdsstridigheder eller arbejdsuro, nedbrud på anlæg eller maskiner, strømafbrydelse, afbrydelse af materialeforsyning, og Sælger kan i sådanne tilfælde vælge at annullere Købers ordre og refundere eventuelle betalinger, der er foretaget I den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Sælger sig ret til at ændre disse Leveringsbetingelser uden varsel Sådanne rettigheder og beføjelser forringes eller begrænses ikke af lempelse, undladelse, forsinkelse eller henstand fra Købers eller Sælgers side i forhold til håndhævelsen af disse Leveringsbetingelser eller frist- forlængelse fra den ene Part til den anden Disse Leveringsbetingelser kan ikke frafaldes, medmindre dette sker skriftligt og underskrives af Sælger. Såfremt en overtrædelse af Leveringsbetingelserne ikke gøres gældende, skal dette ikke fortolkes som afståelse fra at gøre efterfølgende overtrædelse gældende Såfremt Sælger uanset af hvilken grund beslutter, eller en kompetent domstol afgør, at en bestemmelse eller en del af disse Leveringsbetingelser er ulovlige, ikke kan håndhæves eller er ugyldige i henhold til gældende lovgivning i et bestemt retsområde: vil disse Leveringsbetingelser ikke blive påvirket i andre retsområder i det omfang, at en sådan beslutning eller afgørelse ikke finder anvendelse, og de øvrige Leveringsbetingelser vil (i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen) fortsat finde anven- delse i det pågældende retsområde. 10.

11 17. LOVVALG OG VÆRNETING 17.1 Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Par- terne i henhold til disse Leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk materiel ret, dog bortset fra De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb (CISG), idet internationale privatretlige reg- ler, der måtte pege på anvendelse af anden lovgivning end dansk materiel ret, heller ikke skal finde an- vendelse Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Sæl- ger og Køber på baggrund af eller som følge af Hjemmesiden, skal afgøres ved sagsanlæg ved Danmarks almindelige domstole med København som rette værneting i sådanne sager. 18. IKRAFTTRÆDELSESDATO Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle kontrakter og aftaler, der via Hjemmesiden er indgået med Sælger fra og med den 1. marts oo0oo- 11.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere