ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015"

Transkript

1 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM (Leveringsbetingelserne) gælder for alle produkter (herunder hardware og/eller software) (Produkterne) og/eller serviceydelser (Service- ydelserne), som sælges via denne hjemmeside (Hjemmesiden) af forhandleren, som er autoriseret Auto- desk- forhandler, og hvis forretningssted er beliggende i Europa (Sælger), til køberen (Køber), uanset hvor levering finder sted inden for EU eller EFTA (Området), medmindre andre betingelser er aftalt udtrykke- ligt og skriftligt mellem Sælger og Køber (sammen benævnt Parterne). 1.2 Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside indvilliger Køber i at overholde Leveringsbetingelserne, som således skal være gældende på lige fod med eventuelle andre betingelser, der måtte være aftalt mellem Sælger og Køber, dog således at eventuelle konkrete betingelser, som er i strid med eller afviger fra Leve- ringsbetingelserne og er aftalt udtrykkeligt og skriftligt, har forrang for og erstatter Leveringsbetingelser- ne. Ved at afgive en ordre på denne Hjemmeside bekræfter Køber endvidere, at ordren afgives som led i Købers erhverv (B2B), og at ingen af de bestilte Produkter eller Serviceydelser er til privat brug (forbru- gerkøb). Endelig bekræfter Køber, at Køber er slutbruger af Produkterne og /eller Serviceydelserne og ikke har til hensigt at videresælge Produkterne og /eller Serviceydelserne. 2. TILBUD, BEKRÆFTELSE OG ACCEPT 2.1 Alle priser, pristilbud og beskrivelser, som optræder på Hjemmesiden, eller hvortil der henvises på Hjem- mesiden, er anført med forbehold for tilgængelighed af Produkter, udgør ikke et bindende tilbud og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres, så længe der ikke foreligger en udtrykkelig accept af Købers ordre fra Sælgers side. 2.2 Selvom Sælger bestræber sig på at sikre, at alle Produkter på Hjemmesiden er tilgængelige, kan Sælger ikke garantere, at alle Produkterne er på lager eller kan leveres, umiddelbart efter at Køber har afgivet sin ordre. Sælger kan være nødt til at afvise Købers ordre (uden at ifalde ansvar), såfremt Sælger ikke er i stand til at behandle eller gennemføre den afgivne ordre. I så fald vil Sælger refundere den forhåndsbeta- ling, som Køber måtte have foretaget ved ordreafgivelsen. 2.3 Når Køber afgiver en ordre, skal dette betragtes som et tilbud fra Købers side om at købe Produkter eller Serviceydelser i henhold til disse Leveringsbetingelser og er betinget af Sælgers efterfølgende accept af den afgivne ordre. 1.

2 2.4 Forud for en sådan accept vil en automatisk e- mailbekræftelse af ordren blive genereret. Det bemærkes, at en sådan automatisk bekræftelse ikke skal betragtes som en formel ordreaccept. 2.5 Sælgers accept af Købers ordre er gældende og aftalen indgås på det tidspunkt, hvor et sådant tilbud udtrykkeligt accepteres af Sælger, ved at Sælger afsender ordren/begynder leveringen af Serviceydelser- ne og godkender Købers kreditkort eller anden betaling (Accept). 2.6 Sælger har ret til at opbevare oplysninger om modtagne ordrer, bekræftelser, acceptmeddelelser og an- dre aftalerelaterede oplysninger i en rimelig periode efter ordreaccept. Sælger vil eventuelt kunne frem- sende kopier heraf til Køber på skriftlig foranledning, idet det dog anbefales, at Køber udskriver/gemmer en kopi af alle modtagne dokumenter sammen med disse Leveringsbetingelser til eget brug. 3. KØBERS ERKLÆRINGER 3.1 Køber erklærer, at alle oplysninger, som Køber har givet ved ordreafgivelsen, er opdaterede, korrekte i alle væsentlige henseender samt tilstrækkelige til, at Sælger kan behandle Købers ordre. Køber erklærer endvidere, at Køber har selvstændig retsevne til at indgå en aftale med Sælger vedrørende den føromtal- te ordre. 3.2 Køber har ansvaret for at vedligeholde og omgående ajourføre de til Sælger opgivne kontooplysninger, således at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, og for at sikre sådanne oplysninger (herunder passwords, Køber har modtaget for at kunne få adgang til Hjemmesiden og/eller købe Produkter) mod uberettiget adgang. 3.3 Medmindre andet er aftalt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er Køber kun omfattet af eventuelle garantier i forhold til Produkter og Serviceydelser, under forudsætning af at Køber er slutbru- ger og ikke forhandler af Produkterne eller Serviceydelserne. 3.4 Køber må på intet tidspunkt afgive nogen garanti eller påtage sig en forpligtelse på vegne af Sælger eller på vegne af et Produkts producent, licensudsteder eller leverandør uden Sælgers udtrykkelige, forudgå- ende skriftlige samtykke. 4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 4.1 Produkter og Serviceydelser sælges til de priser, der er gældende på tidspunktet for Sælgers Accept, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Dette skyldes til dels, at det til enhver tid kan forekomme, at en programmerings- eller datafejl medfører en pris, der er ukorrekt. Sælger vil som udgangspunkt sælge til den anførte pris, men forbeholder sig ret til at korrigere prisen og tilbyde at sælge Produkterne eller Ser- viceydelserne til den korrekte pris i de tilfælde, hvor det er tydeligt, at der er tale om en fejl i den anførte pris, idet den afviger væsentligt fra markedsprisen. 2.

3 4.2 Priser (medmindre andet er angivet) er anført i den oplyste valuta eksklusive eventuelt gældende moms, toldafgifter, importmoms, skatter m.v. 4.3 Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt forud for sin accept at annullere eventuel rabat og/eller revidere priser under hensyntagen til stigninger i omkostninger, herunder bl.a. omkostninger til materia- ler, fragt og arbejdsløn eller stigninger i eller indførelse af eventuelle skatter, toldafgifter eller andre afgif- ter samt ændringer i valutakurser. Sælger forbeholder sig endvidere ret til at underrette Køber om even- tuelle fejl i beskrivelser af Produkterne eller fejl i anførte priser, inden Produkterne afsendes. Hvis Køber i sådanne tilfælde vælger at lade Sælger fortsætte behandlingen af den afgivne ordre, erklærer Køber sig indforstået med, at Produktet eller Serviceydelsen vil blive leveret i overensstemmelse med den revide- rede beskrivelse eller ændrede pris. 4.4 De lande, hvortil Sælger leverer, er anført på Hjemmesiden (Området). Medmindre andet er angivet, er priserne anført eksklusive fragtomkostninger til det aftalte leveringssted inden for Området (fragtsatser- ne fremgår af Hjemmesiden), og Køber er indforstået med at betale sådanne fragtomkostninger for Pro- dukterne, idet fragtomkostningerne oplyses af Sælger ved Købers ordreafgivelse. 4.5 Betaling skal ske inden levering på de på Hjemmesiden anførte måder (eventuelle andre betalingsmåder accepteres ikke, medmindre Sælger forinden har givet sit samtykke dertil). 4.6 Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse Leveringsbetingelser eller på Hjemmesiden, skal der ske fuld betaling, uanset om der fremsættes krav om mangelfuld levering eller fejl og mangler ved Produkterne. 4.7 Sælger hæver fakturabeløbet på kredit- eller betalingskort ved accept af ordren. Sælger forbeholder sig ret til at verificere betalinger med kredit- eller betalingskort inden accept. 4.8 Modkrav eller modregnelige beløb må ikke fratrækkes i en forfalden betaling uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Sælger er endvidere berettiget til at tage retslige skridt over for Køber angående be- taling for Produkterne, efter at fakturaen er forfaldet til betaling, selv om ejendomsretten til de pågæl- dende Produkter endnu ikke er overgået til Køber. 4.9 En eventuel forlængelse af Købers kredit kan ændres eller tilbagekaldes til enhver tid. Forfaldne beløb vil blive tilskrevet renter dagligt med det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til den gældende lovgiv- ning, fra forfaldsdatoen og indtil det fulde beløb er modtaget af Sælger (uanset om dette sker før eller efter domsafsigelsen). Køber skal ved påkrav holde Sælger skadesløs for eventuelle omkostninger i for- bindelse med inddrivelse af forfaldne beløb. 5. ANNULLERING AF ORDRE Hvis Køber begår en konkursbegrundende handling, indgår akkord eller aftale med kreditorerne, erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning eller lignende, og Sælger har grund til at antage, at Køber ikke er i 3.

4 stand til at betale sine fordringer, når de forfalder, eller hvis Køber undlader at betale en fordring på for- faldsdatoen eller misligholder disse Leveringsbetingelser, da er Sælger uden præjudice for sine øvrige rettigheder berettiget til: at stoppe eventuelle Produkter under forsendelse; og/eller at afbryde yderligere leverancer af Produkter og/eller Serviceydelser; og/eller at annullere Købers ordre og eventuelle andre aftaler mellem Sælger og Køber ved skriftlig med- delelse derom. 6. LEVERING OG RISIKO 6.1 Leveringstider/- datoer, som er anført på Hjemmesiden, i en ordrebekræftelse, meddelelse om ordreac- cept eller andre steder, er kun vejledende. Selv om Sælger bestræber sig på at overholde sådanne leve- ringstider eller leveringsdatoer, kan Sælger ikke påtage sig at afsende Produkter og/eller påbegynde leve- ringen af en Serviceydelse på en bestemt dato og ifalder ikke ansvar over for Køber i tilfælde af forsinkel- ser eller manglende levering. 6.2 Levering kan ske til en gyldig adresse inden for Området eller til en gyldig e- mailadresse oplyst af Køber og med forbehold for Sælgers accept (Leveringsadresse). Køber skal kontrollere den anførte Leverings- adresse på Sælgers ordrebekræftelse og ordreaccept og omgående give Sælger besked, såfremt der er fejl eller manglende oplysninger i adressen. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve ekstra omkostninger som følge af ændringer, Køber foretager i Leveringsadressen efter Købers ordreafgivelse. 6.3 Hvis Køber afviser eller undlader at modtage levering af Produkterne i henhold til disse Leveringsbetingel- ser, vil enhver risiko for tab af eller skader på Produkterne alligevel overgå til Køber og uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder eller retsmidler: Sælger har ret til omgående at modtage fuld betaling for de leverede Produkter og Serviceydelser og til enten at gennemføre leveringen med alle de midler, Sælger måtte anse for at være hensigtsmæssige, eller at oplagre Produkterne på Købers risiko; Køber skal ved påkrav afholde alle omkostninger ved Produkternes oplagring og eventuelle yderligere omkostninger, som er forbundet med Købers afvisning eller undladelse af at modtage levering; dage efter den dato, hvor Køber afviser eller undlader at modtage levering, er Sælger berettiget til at afsætte Produkterne efter eget skøn og kan modregne et eventuelt provenu fra salget i sit tilgodehaven- de hos Køber

5 Med forbehold for Købers ufravigelige rettigheder i henhold til gældende lovgivning har Køber ikke ret til at afvise Produkterne helt eller delvis på grundlag af mangelfuld levering og er forpligtet til at betale det fulde beløb, uanset om der foreligger mangelfuld eller manglende levering, medmindre Køber straks efter modtagelsen af den tilhørende faktura eller leverancen underretter Sælger skriftligt derom, hvorefter Køber skal betale for den faktisk leverede mængde. 6.5 Hvis Sælger leverer Produkterne i delleverancer, udgør hver delleverance en separat aftale, og eventuelle fejl og mangler ved en eller flere af delleverancerne berettiger ikke Køber til at ophæve aftalen i sin hel- hed eller til at annullere eventuelle senere delleverancer. 6.6 Medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser, overgår risikoen for tab af eller skader på Pro- dukterne til Køber ved levering, eller - hvis dette sker inden levering - når Produkterne kommer i Købers besiddelse eller afleveres til en af Køber udpeget befragter eller transportvirksomhed. 7. AFVISNING, SKADE ELLER BORTKOMST UNDER FORSENDELSE 7.1 Køber har ansvaret for at undersøge Produkterne ved levering og kontrollere, at Produkterne er i tilfreds- stillende stand i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, og at leverancen er fuldstændig. Køber kan returnere købte Produkter i henhold til disse Leveringsbetingelser eller en eventuel returneringspolitik, som måtte være omtalt på Hjemmesiden. 7.2 Medmindre andet er anført ovenfor eller i en gældende returneringspolitik, og med forbehold for Købers rettigheder i henhold til gældende lovgivning, der ikke kan fraviges eller begrænses af disse Leveringsbe- tingelser, gælder følgende: Sælger har ikke pligt og Køber har ikke ret til at afvise Produkter eller Serviceydelser, dog bortset fra når der er tale om: a) skader på eller tab af Produkter eller en del af Produkterne under forsendelse (såfremt Sælger eller en af Sælger udpeget befragter er ansvarlig for transporten af Produkterne), som anmeldes til Sælger, umid- delbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret skaden på eller tabet af de pågælden- de Produkter; b) fejl og mangler ved Produkterne (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, forsømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konstateret eller burde have konstateret fejlene og manglerne ved de pågældende Produkter; c) mangelfuld udførelse af Serviceydelser (bortset fra fejl og mangler som følge af Købers handling, for- sømmelse eller fejlbehandling), som anmeldes skriftligt til Sælger, umiddelbart efter at Køber har konsta- teret eller burde have konstateret manglerne i de pågældende Serviceydelser. 5.

6 7.2.2 Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab, som opstår på grund af mangelfuld installation af Produkter- ne; brug af Produkterne i forbindelse med andet fejlbehæftet, uegnet eller mangelfuldt installeret udstyr; forsømmelse fra Købers side; ukorrekt brug eller brug på en måde, der er i strid med producentens speci- fikationer eller instruktioner hvor der er tale om mangelfuld eller manglende levering eller om fejl og mangler ved eller skader på et Produkt eller en Serviceydelse, kan Sælger efter eget valg: a) (i tilfælde af mangelfuld eller manglende levering af Produktet) afhjælpe enhver sådan mangelfuld eller manglende levering og/eller b) i tilfælde af manglende eller mangelfuld udførelse af en Serviceydelse, afhjælpe en sådan manglende eller mangelfuld udførelse; og/eller c) i tilfælde af skader på eller fejl og mangler ved Produktet og i overensstemmelse med en eventuelt gæl- dende returneringspolitik: (i) Erstatte eller reparere Produktet, når Køber returnerer Produktet; eller (ii) Refundere den betalte pris for Produkter, der måtte vise sig at være beskadigede eller fejlbehæftede. 8. SOFTWARE Såfremt et leveret Produkt er eller omfatter software (Software), gives denne Software i licens af Sælger eller af den relevante licensgiver/ejer i henhold til den relevante slutbrugerlicensaftale eller andre licens- vilkår, som er inkluderet i Softwaren (Licensvilkårene) og/eller i Produktet. Endvidere gælder følgende: 8.1 En sådan Software må ikke kopieres, tilpasses, oversættes, gøres tilgængelig, distribueres, ændres, modi- ficeres, adskilles, dekompileres, udsættes for reverse engineering eller kombineres med anden software, undtagen i det omfang hvor (i) dette er tilladt i Licensvilkårene, eller hvor (ii) gældende lovgivning udtryk- keligt indeholder hjemmel til en sådan ret, som ikke juridisk kan fraviges ved aftale. 8.2 Medmindre andet fremgår af de gældende Licensvilkår, vil Købers ret til returnering og/eller refusion i henhold til disse Leveringsvilkår og en gældende returneringspolitik ikke gælde, hvis Køber har åbnet Softwarens indpakning og/eller brudt licensseglet og/eller taget Softwaren i brug. 8.3 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår skriftligt fra Sælgers side eller i henhold til relevante Licensvilkår, leveres Softwaren 'som den er og forefindes' uden garantier, betingelser og vilkår med hensyn til kvalitet, formålsegnethed, ydelse eller overensstemmelse med beskrivelse, og Sælger yder ingen garanti i forbin- delse med Softwaren, installation, konfiguration eller udbedring af fejl og mangler. Køber tilrådes at hen- 6.

7 holde sig til Licensvilkårene for at kunne fastlægge sine rettigheder i forhold til en producent, licensgiver eller leverandør af Softwaren. 9. PRODUKTANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING 9.1 Sælger ifalder produktansvar i overensstemmelse med de danske retsregler om produktansvar, men med de nedenfor anførte begrænsninger. 9.2 Sælger ifalder erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser med for- behold for de i disse Leveringsbetingelser anførte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. 9.3 Sælger ifalder udelukkende erstatningsansvar for Produkter og Serviceydelser, der leveres af Sælger. Sæl- ger fraskriver sig ansvar for fejl og mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse eller andre forhold, hvor disse helt eller delvis skyldes (I) Købers uagtsomhed eller manglende overholdelse af vilkårene i aftaler indgået mellem Parterne, herunder blandt andet disse Leveringsbetingelser, (II) Købers andre forret- ningspartnere og sådanne forretningspartneres forhold, (III) Købers uhensigtsmæssige brug af Produkter eller Serviceydelser eller en brug, som er forskellig fra den tiltænkte, (IV) virus, hacking, spyware, trojan- ske heste eller andre udefra kommende omstændigheder, (V) hændelige begivenheder og (VI) tab dæk- ket af en af Køber tegnet forsikring, hvor forsikringsdækningen omfatter Køber. 9.4 Sælger skal under ingen omstændigheder ifalde erstatningsansvar for indirekte tab eller følgetab, som måtte blive påført Køber eller tredjemand, herunder blandt andet tab af forretningsmuligheder og good- will, driftstab, avancetab, tab af data eller tab som følge af genindlæsning af data, skade på anden soft- ware eller tab som følge af geninstallation/erstatning af anden software. 9.5 Et erstatningskrav mod Sælger, herunder blandt andet et krav, der gøres gældende i henhold til reglerne om produktansvar, kan aldrig overstige det beløb, som Sælger fakturerer Køber for det pågældende Pro- dukt eller den pågældende Serviceydelse. Hvis et forretningsforhold mellem Parterne omfatter levering af flere Produkter og/eller Serviceydelser, f.eks. både software og rådgivningsydelser, da skal disse be- tragtes som separate leverancer i forhold til føromtalte ansvarsbegrænsning. For eksempel må et krav om erstatning for leveret software ikke overstige den konkrete fakturaværdi for en sådan software, selv om Parterne også skulle have ladet samme aftale omfatte levering af rådgivningsydelser. 9.6 Såfremt der over for Sælger på grund af omstændigheder hos Køber, f.eks. ved videresalg eller anden brug af Produkter eller Serviceydelser leveret af Sælger, rejses erstatningskrav fra tredjemand for skader, herunder blandt andet produktansvarskrav, er Køber forpligtet til at friholde og holde Sælger skadesløs i samme omfang, som gælder for begrænsningen af Sælgers erstatningsansvar over for Køber. 10. EJENDOMSFORBEHOLD 10.1 Ejendomsretten til Produkterne i en ordre overgår ikke fra Sælger til Køber, før fuld betaling af prisen på en sådan ordre har fundet sted (herunder skyldig rente eller andre beløb vedrørende Produkterne). Køber skal, indtil fuld betaling har fundet sted for samtlige Produkter, være i besiddelse af Produkterne og op- bevare dem på en sådan måde, at de nemt kan identificeres som Sælgers ejendom, og føre en behørig og nøjagtig fortegnelse, som gør det muligt for Sælger at adskille de Produkter, for hvilke fuld betaling har fundet sted, fra de Produkter, for hvilke betaling endnu ikke har fundet sted. 7.

8 10.2 Sælger forbeholder sig (i henhold til gældende lovgivning) ret til at tilbagetage eventuelle Produkter, for hvilke betaling er forfalden eller afvist eller bortfalder, og dernæst sælge Produkterne igen, og Køber gi- ver med henblik herpå Sælger uigenkaldelig ret og tilladelse til, at Sælgers ansatte og agenter har adgang til Købers lokaler inden for normal åbningstid. Denne 10.2 forbliver i kraft, selv om aftalen bringes til ophør, uanset af hvilket grund. 11. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 11.1 Køber skal holde Sælger skadesløs for alle forpligtelser, krav og omkostninger, som Sælger har pådraget sig, eller som er fremsat mod Sælger som en direkte eller indirekte følge af Sælgers leverance af Service- ydelser eller udførelse af arbejde, hvor sådan udførelse har fundet sted i overensstemmelse med Købers (eller Købers repræsentants) specifikke krav eller specifikationer og derved krænker eller påstås at kræn- ke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og medmindre andet er udtrykkeligt anført i Licensvilkårene eller andre steder, ifalder Sælger ikke ansvar over for Køber, såfremt Produkterne eller Serviceydelserne krænker eller påstås at krænke tredjemands tingligt beskyttede rettigheder. Såfremt Produkterne er eller bliver genstand for et patent, en ophavsret, en databaserettighed, et registreret mønster, et varemærke eller andre rettigheder tilhørende tredjemand, skal Køber henvise til de relevante vilkår fra producenten af Produkternes og/eller licensgiveren/ejeren. Sælger er forpligtet til udelukkende at overdrage sin rettighed eller ejendomsret. Køber er hverken helt eller delvis berettiget til igen at tildele tredjemand rettigheder, genudstede en licens til eller på anden måde give tredjemand tilladelse til at gøre brug af sådanne rettigheder uden forudgående skriftligt samtykke. 12. GARANTI 12.1 Samtlige specifikationer, illustrationer, tegninger, oplysninger, dimensioner, ydelsesdata og andre oplys- ninger vedrørende Produkterne, der fremgår af Hjemmesiden, eller som bliver gjort tilgængelige af Sæl- ger, har udelukkende til formål at tjene som en generel illustration af Produkterne og udgør ikke en ga- ranti for eller erklæring fra Sælgers side om, at Produkterne er i overensstemmelse dermed. Køber henvi- ses til producentens specifikationer eller garantidokumentation til fastlæggelse af sine rettigheder og retsmidler i denne henseende Køber nyder godt af producentens, licensgiverens eller leverandørens garanti på de leverede Produkter og henvises i denne henseende til den dokumentation, der følger med Produkterne. (En eventuel retur- neringspolitik kan ligeledes anføre gældende procedurer for reparation eller ombytning af leverede man- gelfulde Produkter.) 12.3 Købers ret til reparation eller ombytning af Produkter eller dele deraf, som fastslås at være mangelfulde, vil (medmindre andet er aftalt) blive ophævet eller erklæret ugyldig, såfremt: 8.

9 Produkterne er blevet repareret eller ændret af en anden person end producenten, Sælger eller en auto- riseret forhandler, og/eller Mangelfulde Produkter eller Produkter ikke er blevet returneret sammen med fuldstændige skriftlige oplysninger om de påståede mangler senest 30 dage efter, at Produkterne blev leveret, og/eller Manglerne (helt eller delvis) skyldes dårlig behandling, forkert brug eller opbevaring eller vedligeholdelse eller installering, eller manglende overholdelse af producentens anvisninger eller andre instrukser, der er udstedt eller gjort tilgængelige af Sælger i forbindelse med de leverede Produkter Køber har andre lovbestemte rettigheder, som ikke udelukkes af denne SAMTYKKE, TOLD & EKSPORT 13.1 Såfremt en licens eller et samtykke fra en stats eller anden myndigheds side er påkrævet for Købers er- hvervelse, transport eller brug af Produkterne, skal Køber indhente en sådan licens eller et sådant sam- tykke for egen regning og om nødvendigt fremlægge dokumentation herfor over for Sælger efter påkrav. Manglende opfyldelse heraf berettiger ikke Køber til at tilbageholde eller forsinke betalingen af ordren. Eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som Sælger pådrager sig som følge af sådan manglende opfyldelse, skal afholdes af Køber De Produkter, hvortil Sælger har fået licens, eller som er solgt til Køber i overensstemmelse med disse Leveringsbetingelser, kan være underlagt eksportkontrollovgivningen og - reglerne i Området eller andet relevant retsområde, hvor Køber modtager levering eller gør brug af dem. Køber er ansvarlig for at over- holde den pågældende lovgivning og afholder sig fra overtrædelse deraf. 14. MEDDELELSER Eventuelle meddelelser eller anden kommunikation i forbindelse med aftalen fremsendes pr. e- mail til følgende adresse: Denne adresse benyttes ligeledes til forkyndelse af retssager som foreskrevet ved lov. Medmindre andet er anført ovenfor i forhold til annullering af forbru- gerordrer, vil sådanne meddelelser eller sådan kommunikation (under forudsætning af korrekt adresse- ring) blive anset for at være modtaget på tidspunktet for (1) modtagerens anerkendelse af modtagelse af e- mail, (ii) afsenders modtagelse af en automatisk besked om gennemført levering eller åbning af e- mail, eller (iii) udløb af en 48- timers periode efter afsendelse, forudsat at afsenderen ikke har modtaget besked om mislykket afsendelse, alt efter hvad der måtte indtræffe først. 9.

10 15. PERSONOPLYSNINGER 15.1 Sælger overholder gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og vil derudover ikke gøre brug af sådanne oplysninger, som bruges eller kan bruges til at identificere Køber personligt. Ved at afgive personoplysninger i forbindelse med sin ordre giver Køber samtykke til, at sådanne personoplysninger behandles til opfyldelse af Købers ordre i overensstemmelse med gældende regler. 16. GENERELT 16.1 Køber må ikke tildele, overdrage, overføre eller videregive sine rettigheder eller foregive at tildele, over- drage eller overføre sine rettigheder i henhold til disse Leveringsbetingelser Sælger er ikke ansvarlig over for Køber og kan ikke gøres ansvarlig for misligholdelse af aftalen for tab eller skade, som Køber lider som direkte eller indirekte følge af, at Sælger forhindres eller forsinkes i at opfylde aftalen på grund af omstændigheder, som Sælger ikke er herre over, herunder force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, eksplosion, brand, oversvømmelse, storm, ulykke, strejke, lock- out, arbejdsstridigheder eller arbejdsuro, nedbrud på anlæg eller maskiner, strømafbrydelse, afbrydelse af materialeforsyning, og Sælger kan i sådanne tilfælde vælge at annullere Købers ordre og refundere eventuelle betalinger, der er foretaget I den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Sælger sig ret til at ændre disse Leveringsbetingelser uden varsel Sådanne rettigheder og beføjelser forringes eller begrænses ikke af lempelse, undladelse, forsinkelse eller henstand fra Købers eller Sælgers side i forhold til håndhævelsen af disse Leveringsbetingelser eller frist- forlængelse fra den ene Part til den anden Disse Leveringsbetingelser kan ikke frafaldes, medmindre dette sker skriftligt og underskrives af Sælger. Såfremt en overtrædelse af Leveringsbetingelserne ikke gøres gældende, skal dette ikke fortolkes som afståelse fra at gøre efterfølgende overtrædelse gældende Såfremt Sælger uanset af hvilken grund beslutter, eller en kompetent domstol afgør, at en bestemmelse eller en del af disse Leveringsbetingelser er ulovlige, ikke kan håndhæves eller er ugyldige i henhold til gældende lovgivning i et bestemt retsområde: vil disse Leveringsbetingelser ikke blive påvirket i andre retsområder i det omfang, at en sådan beslutning eller afgørelse ikke finder anvendelse, og de øvrige Leveringsbetingelser vil (i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen) fortsat finde anven- delse i det pågældende retsområde. 10.

11 17. LOVVALG OG VÆRNETING 17.1 Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Par- terne i henhold til disse Leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk materiel ret, dog bortset fra De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb (CISG), idet internationale privatretlige reg- ler, der måtte pege på anvendelse af anden lovgivning end dansk materiel ret, heller ikke skal finde an- vendelse Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et forretningsforhold mellem Sæl- ger og Køber på baggrund af eller som følge af Hjemmesiden, skal afgøres ved sagsanlæg ved Danmarks almindelige domstole med København som rette værneting i sådanne sager. 18. IKRAFTTRÆDELSESDATO Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle kontrakter og aftaler, der via Hjemmesiden er indgået med Sælger fra og med den 1. marts oo0oo- 11.

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere