Bredballe Antennelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredballe Antennelaug"

Transkript

1 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen

2 Billedkvalitet kræver gode installationer Vi har lavet en speciel folder med gode råd og vejledninger i forbindelse med din interne antenneinstallation. Folderen findes på vor hjemmeside eller kan afhentes i vores informationsstander hos Rema-1000 i Bredballe Centret

3 Bestyrelsens beretning for året blev et år med meget arbejde. Vi har afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger, 10 bestyrelsesmøder samt haft mange projektmøder, hvor vi har behandlet overgangen til den nye programpakke løsning omhandlende pakke 1, DK Plus pakken, pakke 3, samt frit valg af enkeltprogrammer. Vi har i samme forbindelse også haft mange møder med vor serviceleverandør Stofa. Dette arbejde har resulteret i, at vi her pr. 1. januar 2014 har kunnet etablere den omtalte pakke- og programsammensætning og samtidig hermed mulighed for køb af enkeltprogrammer. I samme forbindelse fandt vi det særdeles hensigtsmæssigt, at Stofa fremover udførte opgaverne medlemsstyring, administration af programafgifter til vore programleverandører samt opkrævning af kontingent og programafgifter kvartalsvis. Det, at opkrævningen af programafgifter samt kontingent fremover er blevet kvartalsvis, bunder samtidig i, at det er betydeligt lettere at håndtere ændringer i forbindelse med pakkeskift og køb af enkeltprogrammer, hvilket nu sker med en tidsfrist på løbende måned + 30 dage. Vi har også i 2013 været i forbindelse med andre serviceleverandører, for til stadighed at have fornemmelsen for, hvad der rører sig i markedet med hensyn til pris og kvalitet. På det sidste har vi haft møde med YouSee, der kom med et konkret tilbud til foreningen, der i første omgang så meget fint ud. Ved nærmere eftersyn, skulle der lige tages højde for lidt ekstra omkostninger, hvilket resulterede i, at vi fandt vor nuværende situation med hensyn til pris og leverance fra Stofa som absolut tilfredsstillende. Vi havde 2 ekstraordinære generalforsamlinger i 2013: De to ekstraordinære generalforsamlinger omhandlede samlet en række vedtægtsændringer i relation til ønsket om at indgå en administrationsaftale med en ekstern leverandør (Stofa). Dette var for at opnå større fleksibilitet for vore medlemmer med hensyn til pakkeskift med et varsel på løbende måned + 30 dage mod tidligere 1 år og for yderligere at skabe et teknisk-administrativt sammenhæng med hensyn til medlemsstyring, hvor der i dag ved fremtidige ændringer hos det enkelte medlem indgås en skriftlig aftale i relation til medlemmets ønsker, hvilket som helhed vil give en sikring af stabiliteten af medlemsstyringen. Der kan nu også tilbydes opsigelse af foreningens leverancer med månedsvarsel, i praksis løbende måned x 30 dage

4 Vi har stor tiltro til vore produkter og priser. Vi ser erfaringsmæssigt, at medlemmer på vej væk fra foreningen, ofte vender tilbage, når de små paragraffer og priser i kontrakten fra andre leverandører læses. Der skal ikke herske tvivl om, at kvalitet og pris er topprioritet i foreningen. Den fordels- og administrationsaftale, vi indgik med Stofa, gav lavere priser på diverse ekstra ydelser. Et andet punkt i vedtægtsændringen var, at vi ønskede mulighed for at undlade at udsende infoer til vore medlemmer. Ønsket var at kunne sende info ud via hjemmesiden/mailinglister samt mulighed for, at de ikke internet interesserede medlemmer kunne afhente samme info ved en navngiven butik i Bredballe Centeret (Rema 1000). Dette var for at spare ressourcer, både med hensyn til miljø og økonomi samt tryk og omdeling. For yderligere belysning af enkeltheder henvises til de i forbindelse med de ekstraordinære generalforsamlinger udsendte medlemsinfo, der også kan hentes på foreningens hjemmeside. Status for vort anlæg: Vi fik afsluttet renoveringen af vort anlæg ved udgangen af november Vi er nu i besiddelse af et opdateret anlæg, der overalt kan levere 862 MHz og dermed opfylde de krav, der skal til, for fuldt at leve op til de forventninger og krav, der er i forbindelse med udsendelse af tv-kanaler i høj kvalitet samt proaktivt tv (smartboks fra Stofa) og ikke mindst et internet, der på nuværende tidspunkt som maksimum kan levere en hastighed på 150 Mbit ned samt 15 Mbit op. Vi har i 2013 oplevet betydeligt færre tekniske fejlmeldinger i relation til Tv- og radiosignaler. Fremtiden: Vort anlæg er som sagt fuldstændig ajour. Vi har på nuværende tidspunkt 6 noder eller sagt på almindeligt dansk 6 knudepunkter, hvor 300 til 350 medlemmer er opkoblet. Denne foranstaltning er etableret for, at samtlige vore medlemmer kan have et absolut maksimalt signal i relation til bredbåndsforbindelse. Kravene til bredbåndsforbindelse er kraftigt stigende med etableringen af proaktivt tv, herunder start forfra og streaming i det hele taget. Vi må se i øjnene, at det er sandsynligt, at vi i løbet af de nærmeste år må fordoble vore noder/knudepunkter, således at der vil være en halvering af antal tilsluttede medlemmer på den enkelte node for på denne måde at kunne leve op til den bredbåndskapacitet, vore medlemmer til den tid vil kunne have behov for

5 Hvad betyder indførelsen af de nye programpakker for vore medlemmer? Programsituationen: Før havde vi en årlig afstemning med hensyn til programmer i pakke 3. Resultatet af programafstemningen og vægtet maksimumsbrugerpris satte en naturlig stopper for, hvor mange programmer, der kunne indeholdes i pakke 3. Der skal her nævnes, at det ikke var til alle medlemmers fulde tilfredshed. Hvad har vi nu? Vi har mulighed for pakkeskift + programtilkøb med frist: løbende måned + 30 dage. Det enkelte medlem har med andre ord sin egen afstemning både, når det gælder pakkeskift og køb af interessante enkeltkanaler. Det hele kan bestilles hos Stofa jfr. udsendt medlemsinfo samt oplysninger, der kan indhentes på vor hjemmeside. Du er nu som medlem i højere grad bestemmende med hensyn til hvilke pakker, du måtte ønske samt hvilke programmer, du ud over pakkerne måtte ønske og ikke mindst den samlede pris. Hvis du skulle overveje at lave tilkøb af programmer, og du i forvejen har pakke 1 eller også pakke 2, så tjek lige den samlede pris for dine tilkøb med prisen for pakke 3. Det er almindelig kendt, at det er lidt dyrere at købe enkeltprogrammer sammenlignet med, at de samme programmer måske er til stede i pakke 3. Jeg vil lige tilføje, at de af vore medlemmer, der ikke er interesseret i internettet, kan hente materiale og information fra vor stander hos Rema 1000 i Bredballe Centeret. Selvfølgelig er bestyrelsen også til rådighed så ring, hvis der er problemer med at forstå betjeningen hos Stofas servicetelefon. Foreningens hjemmeside. Vi betragter foreningens hjemmeside som vor primære informationskilde. Vi har i gjort vor hjemmeside mere brugervenlig med mange synlige stikord og links til Stofa. Vær samtidig opmærksom på, at der i vor sidste medlemsinfo er mange sider med nyttig information, som du sikkert kan benytte dig af fremover

6 Forstyrrelser af tv-signaler hos vore medlemmer: Der er flere af vore medlemmer, der oplever forstyrrelse på enkelte programmer, og hvor forstyrrelsen for det meste skyldes udsendelse af mobildata via 800 MHz-båndet f.eks. 4G. Vi er bekendt med, at dette net i højere og højere grad er under udvidelse, så mulighederne for forstyrrelser kun kan blive større, efterhånden som de forskellige tjenester bliver aktiveret. Dette emne er også behandlet i vor sidste medlemsinfo, og samtidig er der udfærdiget en folder omhandlende alene dette emne. Folderen kan findes på vor hjemmeside eller afhentes fra vor stander hos Rema Analogt signal: Som nævnt i vor sidste medlemsinfo, skulle det analoge signal lukkes ned omkring den 1. juli Vi må på nuværende tidspunkt konstatere, at vor Serviceleverandør ikke på dette tidspunkt er i stand til at servicere de medlemmer, der måtte blive berørt af lukningen, hvorfor vi har besluttet at udsætte lukningen til senere i En ting er sikkert: Lukningen vil finde sted. Det kan nævnes, at allerede på nuværende tidspunkt er der kun 6 analoge programmer i pakke 1 ud af 29, så det kan være en fordel, hvis medlemmerne allerede nu kommer situationen i forkøbet. Som det sikkert er kendt af alle, blev Stofa solgt til SydEnergi også kaldet SE. Vi har valgt at opfatte situationen som særdeles positiv, da vi har erfaret, at SE har i sinde at bevare Stofa konceptet, både med hensyn til know how samt markedsføring. Samtidig tilføres Stofa en meget langsigtet og stabil investeringsstrategi til gavn for alle Stofa kunder. Vi er bekendt med, at Stofa på nuværende tidspunkt har lange svartider med hensyn til servicetelefonbetjeningen. Vi forventer, at denne service forbedres i løbet af foråret. Vi vil gerne anmode vore medlemmer om at kontakte bestyrelsens medlemmer pr. telefon eller via hjemmesiden, hvis det er umuligt at komme igennem ved opkald til Stofas servicetelefoner. Det samme gælder, hvis vore medlemmer oplever, at dialogen med Stofa kører af sporet. Vi i bestyrelsen vil i størst muligt omfang prøve på at få medlemmernes ønsker/meddelelser kommunikeret videre, og dermed få opgaverne løst

7 Stofa temadag: På trods af stormen Bodil, var Stofa 5. december 2013 vært ved en temaeftermiddag i Hældagerhallens cafeteria. Lidt over 100 medlemmer benyttede sig af muligheden for at høre nærmere om de ekstra service muligheder, Stofa kan tilbyde, så som IP-telefoni, smartboks og de muligheder, der knytter sig til denne med hensyn til start forfra på samtlige programmer indenfor de sidste 48 timer, arkiv over gamle programmer og leje af film og endelig Web Tv to go. Bestyrelsen var repræsenteret og fandt fremmødet og afviklingen som absolut positiv. Set fra foreningens side vil et nyt arrangement være velkomment i Hvem ejer Bredballe Antennelaug: Der er medlemmer, der efter, at de har modtaget opkrævninger fra Stofa går med den opfattelse, at Stofa har overtaget Bredballe Antennelaug. Min besked her er, NEJ. Vi er en selvstændig og medlemsejet forening, og vi er jeres bestyrelse, der som primært mål har at opfylde vore medlemmers ønsker om bredbåndssignaler, tv-signaler og radiosignaler af bedste kvalitet og til den bedste pris. Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i 2013 og for den kæmpe indsats, der er gjort. Der skal også lyde en tak til vore medlemmer for den tillid, de har vist os

8 REFERAT FRA BREDBALLE ANTENNELAUG'S ORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING, AFHOLDT D. 26/3-2014, KL. 19:00 I SOGNEGÅRDEN, BREDBALLE. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyr for indeværende år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Eventuelt Formanden, Bjarne Christensen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (40) samt til Jørn Holst, STOFA, og gik derefter over til at følge den omdelte dagsorden. Ad pkt.1 Som dirigent valgtes Jens Glavind. Jens Glavind takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved indkaldelse i VAF og Ugeavisen d. 19/ Da indkaldelsen desuden var varslet ved en husstandsuddelt Info og var bragt på lauget s hjemmeside, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen derved var beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten valgte at vente med at udpege stemmetællere og fik derefter udleveret de medbragte fuldmagter (5). Ad pkt. 2 Formanden, Bjarne Christensen, afgav beretning om foreningens virke i det forløbne år. Efter enkelte spørgsmål vedr. utilfredshed med STOFA`s kundeservice, blev beretningen, som bringes andetsteds i denne Info, enstemmigt vedtaget. Ad pkt. 3 Regnskabet blev aflagt/kommenteret af kassereren, Finn Grønning. Efter spørgsmål og svar vedr. bestyrelseshonorarer og kontingent blev regnskabet sat til afstemning: 2 stemte imod 3 stemte hverken for eller imod 40 stemte for Regnskabet var hermed vedtaget. Ad pkt. 4 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

9 Ad pkt. 5 Det i indkaldelsen anførte kontingent samt de anførte afgifter og gebyrer for 2014 blev kommenteret af kassereren, Finn Grønning. Efter spørgsmål og svar vedr. bl.a. forslag om bevarelse af det nuværende kontingent, - pakkepriser, - prisen for regnskabsføring samt nyanlæg og vedligeholdelse, blev punktet sat til afstemning: 6 stemte imod 39 stemte for Hermed var forslaget til kontingent og gebyrer for indeværende år vedtaget. Ad pkt. 6 På valg til bestyrelsen var Bjarne Christensen, Bent Østergaard, Jens Nørgård og Leif Christoffersen, som alle blev genvalgt. Ad pkt. 7 Som 1. suppleant valgtes Per Holm Som 2. suppleant valgtes Poul Jørgensen. Ad pkt. 8 Jørn Holst, STOFA, besvarede spørgsmål om bl.a.: Prisen for leje af boks kontra køb, - Pixelering (især på DR1 og Charlie), - STOFA kanalen, - WebTv-to-go, samt priserne pr. måned for tilkøb af programmer. Herefter tog dirigenten ordet, - takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Således passeret, Vejle, den 26/ Jytte Johansen - 9 -

10 Kontingent / Afgifter Kontingent og afgifter opkræves kvartalsvis forud, og der tages forbehold for eventuelle prisændringer især i forbindelse med programafgifter og CopyDan. Pakke 1 Pr. måned Pr. kvartal Pr. år Kr. 145,00 Kr. 435,00 Kr ,00 Tv Dk Plus Pakke (inkl. Pakke 1) Pr. måned Pr. kvartal Pr. år Kr. 299,00 Kr. 897,00 Kr ,00 Pakke 3 (inkl. Pakke 1 og Tv Dk Plus Pakke) Pr. måned Pr. kvartal Pr. år Kr. 485,00 Kr ,00 Kr ,00 Gebyrer 2014 Ny tilslutning (inkl. 35 meter stikledning, excl. gravearbejde). Stofa tilbyder endvidere at kable hele husinstallationen efter tilbud. 1645,00 Rykkergebyr pr. rykker 100,00 Genåbning af TV ved restance 495,00 Genåbning af Net ved restance 179,00 Genåbning ved ny kontrakt 495,00 Indstilling af første tv/video/dekoder 425,00 Indstilling af efterfølgende apparater 250,00 Pakkeskift op 199,00 Pakkeskift ned 299,00 Lukning af forsyning 0,

11 Kanalmønster for Bredballe Antennelaug Analog Tv Pakke 1 Tv-kanal Kanal Frekvens (MHz) TV SYD S08 154,25 Kanal 5 S09 161,25 TV3 S10 168,25 TV2 Charlie ,25 DR ,25 TV ,25 Tv Dk Plus Pakke (inkl. Pakke 1) Tv-kanal Kanal Frekvens (MHz) TV2 News ,25 Discovery Channel ,25 Kanal ,25 Disney Channel ,25 6 eren ,25 TV2 Zulu ,25 TV2 Film ,25 TV3 Puls ,25 National Geographic ,25 TV2 Fri ,25 Nickelodeon ,25 Pakke 3 (inkl. Pakke 1 og Tv Dk Plus Pakke) Tv-kanal Kanal Frekvens (MHz) TV3 Sport ,25 TV ,25 MTV Danmark ,25 Animal Planet ,25 Disney XD ,25 Eurosport ,25 Husk Der lukkes ned for de analoge Tv-signaler efter den 01. juli 2014 og inden udgangen af året

12 Kanalmønster for Bredballe Antennelaug Digital Tv Pakke 1 DR1 TV2 Danmark HD (Syd) TV3 HD Danmark Kanal 5 HD TV2 Charlie Stofakanalen Ekstrakanalen DK4 DR2 DR3 DR Ultra DR Ramasjang DR K DR Synstolkning Folketinget TV Syd Syd SVT1 HD NRK1 HD TV2 Norge HD Das Erste HD ZDF HD N3 (NDR) TV4 Sverige HD RTL HD Tv Dk Plus Pakke (inkl. Pakke 1) Kanal 4 6 eren HD TV2 Zulu TV2 News TV2 Film HD TV2 Fri TV3 Puls Discovery Channel HD NatGeo HD Nickelodeon Disney Channel Pakke 3 (inkl. Pakke 1 og Tv Dk Plus Pakke) TV3+ HD TV3 Sport 1 HD Animal Planet HD TLC HD Canal 8 Sport HD Canal 9 HD Eurosport HD Eurosport 2 HD MTV HD VH1 Disney XD NatGeo Wild HD TV3 Sport 2 HD

13 Kanalmønster for Bredballe Antennelaug FM-Radio Radio kanal Frekvens (MHz) NDR 4 FM 87,70 Deutchlandfunk 88,30 Skala FM 89,50 NDR 2 90,40 VLR 91,00 DR P4 (Syd) 92,90 DR P1 93,70 DR P3 96,50 DW Radio 1 97,60 DR P4 (Østjylland) 98,70 DR P4 (Trekanten) 99,70 Radio24syv 101,40 Nova FM 102,20 DR P2 102,70 Klassik Radio 103,40 Radio Horsens 103,90 RTL Radio 105,20 P4 Radio Hele Norge 105,70 IBC Tamil Radio 106,20 NDR1 Welle Nord Kiel 106,80 Digital-Radio (inkl. i Tv-pakke 1) Radio Pink Radio 24syv DR P4 Østjylland Radio 100 DR P4 Trekanten Pop FM DR P4 Syd The Voice DR P4 Nordjylland DR P1 DR P4 Midt & Vest DR P2 Klassisk DR P4 København DR P3 DR P4 Fyn DR P5 DR P4 Esbjerg DR P6 BEAT DR P4 Bornholm DR P7 Mix DR P4 Sjælland DR P8 Jazz NOVA FM DR Ramasjang DR Nyheder DR MAMA

14 Fritvalgsprogrammer kan købes på et kort fra Stofa, der ved hjælp af et CA-modul indsættes direkte i dit digitale Tv ----eller også kan kortet benyttes sammen med en Smart-Tv boks fra Stofa. Med denne løsning får du desuden en lang række faciliteter, såsom Start forfra, sæt udsendelse på pause eller gå 48 timer tilbage

15 Bredballe Antennelaug Bestyrelsen 2014/2015 Formand Bjarne Christensen Dyrehegnet 22 Næstformand Bent Østergaard Solvej 26 Kasserer Finn Grønning Tueager 6 Sekretær Jytte Johansen Tueager 65 Tilsynsførende Jens Nørgård Pogevangen 6 Kontaktmand Leif Christoffersen Dyrehegnet 9 Kontaktmand Knud Nielsen Horsvangen 15 Webmaster Erik Børsting Hansen Hørvangen 22 Bestyrelsen træffes: (Bedes venligst overholdt) Mandag-fredag Kl: 18:00-20:00 Lørdag-søndag Kl: 12:00-18:00 Helligdage Kl: 12:00-18:00 Benyt venligst vores formular på i forbindelse med Generel henvendelse Yderligere information herunder adresser kan læses på Kontakt Stofa generelt på vedrørende: Ejerskifte Tilslutning Pakkeskifte Afbrydelse - husk - Smart-Tv Fritvalgsprogrammer Tilkøbsprodukter Service Det er boligejers ansvar at vedligeholde kabelstrækningen fra eget skel til stik i bolig, og fejlretning her betales af boligejer. Inden der rekvireres teknisk service, bør man derfor i egen interesse spørge naboerne, om de kan konstatere samme fejl og mangler

16 Ved forstyrrelser i Radio/Tv-signaler kontakt vor serviceleverandør: mandag-fredag eller til vor tilsynsførende / en kontaktmand i bestyrelsens træffetid. Problemer med Internet/Smart-Tv/Telefoni: alle dage på Yderligere information vedrørende Bredballe

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Er fastnet-telefoni fortid eller fremtid? Tag NAL-TALK med til udlandet Tilbud i mobilshoppen 3 Formanden har ordet 5 Generalforsamling 8 NAL MedieNet s

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere