Svendborg Vest Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Vest Antenneforening"

Transkript

1 Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa. Fmd. bad de fremmødte forsyne sig med sodavand og bad dårligt hørende rykke frem i lokalet, ligesom han opfordrede til ikke at tale i munden på hinanden. Fmd. gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen jo er foreningens højeste myndighed og at kun medlemmer har adgang hertil. Herefter overgik man til dagsordenens Pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog at foreningens næstformand Jan Rasmussen blev valgt, og da ingen havde andre forslag blev Jan Rasmussen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved omdeling til medlemmerne mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamling. Pkt. 2 Beretning om antenneforeningens virksomhed i det forløbne år: Fmd. udtalte at dette har været det første år i ny driftsform og dette har kostet lidt medlemmer, men ikke voldsomt. Vi har forsøgt at gøre det bedst og billigst for vore medlemmer. Fra 2013 har Stofa stået for opkrævninger mv. for en 4-årig periode, ligesom betalinger til Copydan mv. Foreningen har i mange år haft et godt samarbejde med Wiggers Park, hvor vi holdt generalforsamlinger og bestyrelsesmøder iflg. aftale med beboerformanden Ena Bøgvad, men da denne valgte at flytte, kunne dette ikke lade sig gøre mere. Da Svendborg Andels Boligforening er meget interesseret i at beboerne bruger Sydfyns Elforsyning indkaldte den ny beboerformand til et afdelingsmøde i august måned, hvor et enkelt punkt på dagsordenen var "behandling af TV-signaler". Her blev det vedtaget at overgå til Sydfyns El, men vi mente ikke dette blev vedtaget på et ordentligt oplyst grundlag. IB Kristensen supplerede med en information om, at antenneforeningen derefter havde lejet fælleshuset til et medlemsmøde, betalt kr i depositum og indkaldt til et orienteringsmøde med Wiggers Park. Få dage efter aflyste beboerformanden denne lejeaftale, hvorefter vi måtte finde andet lokale og anden dato, idet vi var af den formening, at alle frit skal kunne vælge udbyder, men at alle skal have en redelig orientering om forholdene. Der kom en del til mødet, men konklusionen er, at beboerne er taget ved næsen, idet de skal tegne sig for en 5-årig aftale om "lille pakke". Prisen er i år kr. 125 pr. måned og bliver opkrævet sammen med huslejen. Sydfyns El har været Wiggers Park behjælpelig med opsigelserne til os. Vi har dog stadig medlemmer i Wiggers Park, men har mistet en væsentlig del. Fmd. oplyste at der nu er mulighed for selv at sammensætte sin programpakke f.eks. med "lille pakke" og så tilkøbe de kanaler man ønsker enkeltvis - start-forfra funktionen og web-to-go på telefon, PC og I-pad/tablet hvis blot man har internetforbindelse.

2 Der lanceres til efteråret Stofa-Mobil - hvor Stofa bl.a. vil stå stærkere og have et mere komplet tilbud. Mobilabonnementet integreres med alt deres indhold, så kunderne bl.a. får adgang til alle deres TV-kanaler på deres mobil, uden at de skal betale en masse ekstra for at se TV, når de er på farten o.lign. Der vil således være mulighed for at købe en hel pakkeløsning. Fmd. pointerede, at vi har haft mange forstyrrelser og pixileringer - også for mange - hvilket ikke er tilfredsstillende for nogen af os. Hertil forklarede Tom fra Stofa at der har været tale om lysleder-hackere, hvilket har været tilfældet 4 gange indenfor det sidste år i lighed med hvad der skete med NET'S betalingssystem. Netovervågningscentret sørger så for at få det til at køre igen. Vi gør absolut noget i Stofa, men kundecentret bliver voldsomt overbelastet i sådanne situationer og har nu resulteret i 50 nyansættelser. Fmd. oplyste at der stadig er et tilbud på gennemgang af egne installationer til kr. 199, men at dette ret snart vil stige til kr. 299, men stadig en favourabel pris. Som bekendt er der sket pakke- og prisændringer pr , hvilket har givet en markant prisstigning i "lille pakke", men også et bedre programindhold. På forskellige spørgsmål blev følgende oplyst: - der er p.t. 20 analoge kanaler, men der bliver færre og færre, og på et tidspunkt stopper de helt - dette sker af pladshensyn på frekvensområdet - frit-valg betyder at man nu kan vælge "lille pakke" + 1 enkelt kanal - kortafgift pr. måned slettes fra efteråret man køber kortet for kr. 100 pr. kort som en eengangsudgift, men månedsafgiften bortfalder, hvis man ikke vil abonnere på start-forfra eller web-to-go. - oplysning via sms om tekniske problemer kommer for sent, men dette vil Stofa nu forsøge at udbedre hurtigere. Dirigenten forspurgte om andre havde spørgsmål til beretningen. Da dette ikke var tilfældet blev denne godkendt. Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab: Per Ramsdahl forelagde foreningens regnskab og oplyste at der desværre manglede et beløb på kr ,15 som var et beløb Stofa havde overført til foreningen, udgørende 5% af overskud fra internet vedr Dette beløb er foreningen først nu gjort bekendt med, hvorfor det ikke indgår i regnskab og budget. Dirigenten forespurgt om nogen ønskede uddybning af regnskabet og følgende oplysninger blev givet til de stillede spørgsmål: - en spørger mente ikke et regnskab skulle give overskud, men da aftalen med Stofa kun løber i 4 år, er man nødt til at sikre midler til fremtidig drift. - hvis foreningen f.eks. stopper om 10 år, må man tage stilling til fordeling af formuen. - formanden får ingen honorar mere, har tidligere brugt mange timer, hvilket er bortfaldet nu ved overgang til Stofa's administration. - der ydes gratis TV og Internet til bestyrelsen for deres arbejde i foreningen. Dirigenten forspurgte om andre havde spørgsmål til regnskabet, da dette ikke var tilfældet blev det godkendt.

3 Pkt. 4 Behandling af evt. indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog følgende ændring i vedtægternes par. 8: Nuværende: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 14 dages varsel. Ændres til: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles enten ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller annoncering i dagblad med 14 dages varsel. Fmd. oplyste at det kort sagt vil sige annoncering i den lokale presse i stedet for omdeling til hvert medlem. For af komme længst muligt ud til vore medlemmer blev det vedtaget i stedet for annoncering i dagblad skal det ændres til Ugeavisen, som husstandsomdeles. En enkelt mente man kunne forvente færre deltagere til generalforsamling hvis indkaldelsen kun annonceres, men man vedtog at fortsætte endnu et år med omdeling og samtidig forberede sig på elektronisk post. Ligeledes vil generalforsamling blive meddelt på foreningens hjemmeside, hvor man så senere kan registrere sig med e-post, men dette vil vi nu se på sammen med vor IT-samarbejdspartner. Dvs. Ugeavis og mail - altså begge dele. Ved afstemning stemte 17 for og 4 imod. Forslaget blev godkendt på 1. behandling. Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år: Budgettet blev gennemgået af Per Ramsdahl, som lagde ud med at beklage, at beløbet fra Stofa, som vi først var gjort bekendt med nu, ikke var indregnet her. På forespørgsel om beløbet fra Stofa på kr til Viasat signalkøb blev det oplyst, at det blev viderebetalt til Viasat. Per Ramsdahl oplyste at beløbet til internetsiden vil komme til at koste noget mere end budgetteret pga. de ændringer vi skal have lavet. Herefter blev budgettet godkendt med de anførte ændringer. Pkt. 6 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant: Jan Rasmussen, Per Ramsdahl og Kim Hybel blev foreslået og genvalgt. 1. suppleant Henning Lassen blev foreslået og genvalgt. Pkt. 7 Valg af revisor: Bestyrelsen forslog John Kaas genvalgt. John Kaas blev genvalgt. Pkt. 8 Eventuelt: Tom fra Stofa vendte tilbage til Inger Nielsens kommentar vedr. den store stigning i "lille pakke". Man vil gerne give så mange af de mest sete programmer til den billigst mulige pris, men f.eks. koster TV2 kr Efter de nye tiltag vil mange med "mellempakken" evt. kunne klare sig med "lille pakke", idet den nu er mere bred. Mht. spørgsmålet om gratiskanaler i en ny TV-pakke "0", vil dette ikke give den store besparelse hos antenneforeningerne, idet der stadig skal svares afgift til Copydan.

4 Her vil man f.eks. kunne købe en stueantenne, som jo vil være en eengangsudgift på få hundrede kroner, og så afmelde antenneforeningen. Det frie valg, der indføres nu, har været efterspurgt længe. Mht. kortbetaling, så koster dette kr. 100 pr. kort een gang for alle, men hvis man betaler afgiften på kr. 26 pr. måned dækkes alt via smartbox, nemlig start-forfra, arkiv, 48-timers opsamling, leje film mv., som tidligere anført. En spørger efterlyste engelsksprogede nyhedskanaler i pakke 2, men Tom fra Stofa forklarede at de var meget dyre. Vedr. Stofa-mobil kommer dette til efteråret med i en komplet pakke med samlerabat. Stofa vil kunne tilbyde f.eks. deling af telefoni mellem personerne i husstanden, noget helt nyt. Alt dette indføres hurtigst muligt, men i hvert fald til efteråret. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Svendborg, den 25. marts 2014 Kim Hybel Jan Rasmussen Henrik H. Christensen Ib Krisensen Per Ramsdahl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Best.medlem Jan Rasmussen Dirigent Vivian Ramsdahl Referent

5 Svendborg Vest Antenneforening Referat fra ekstraordinær generalforsamling d afholdt i SG-huset umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Pkt. 1 Valg af dirigent: Til dirigent valgtes Jan Rasmussen. Pkt. 2 Vedtægtsændringer i henhold til vedtagelse på ordinær generalforsamling d kl. 19: Nuværende: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 14 dages varsel. Ændres til: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles enten ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller annoncering i dagblad med 14 dages varsel. Fmd. oplyste at det kort sagt vil sige annoncering i den lokale presse i stedet for omdeling til hvert medlem. For af komme længst muligt ud til vore medlemmer blev det vedtaget i stedet for annoncering i dagblad skal det ændres til Ugeavisen, som husstandsomdeles. Man vedtog at fortsætte endnu et år med omdeling og samtidig forberede sig på elektronisk post. Ligeledes vil generalforsamling blive meddelt på foreningens hjemmeside, hvor man så senere kan registrere sig med e-post, men dette vil vi nu se på sammen med vor IT-samarbejdspartner. Dvs. Ugeavis og mail - altså begge dele. Forslaget blev enstemmigt og endeligt godkendt. Dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling. Svendborg, den 25. marts 2014 Kim Hybel Jan Rasmussen Henrik H. Christensen Ib Krisensen Per Ramsdahl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Best.medlem Jan Rasmussen Dirigent Vivian Ramsdahl Referent

6

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere