ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN."

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne fuldmagter, så der i alt var 88 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld Klein (KK) bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne valg af Henning Kirk Christensen (HKC) som generalforsamlingens dirigent. Der var ingen andre forslag, hvorefter HKC var valgt. HKC takkede for valget og gennemgik, at varsling om indkaldelse til generalforsamlingen samt dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Da der ingen bemærkninger var hertil, konstaterede HKC, at formalia var opfyldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. HKC erklærede herefter generalforsamlingen for åben. Ad 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed. Formanden gennemgik laugets virksomhed siden sidste generalforsamling. Anlægget har fungeret upåklageligt i det forløbne år. Lauget modtog dog en henvendelse fra beboerne på Ulriksholmsvej, at de havde et kabel liggende helt umotiveret i deres have, så det var umuligt at slå græs eller klippe hæk uden at klippe kablet over. Det skyldtes, at kablet, der gik fra boksen i anlægget, var ødelagt. Da Dansk Kabelnet var ude for at reparer det, var det så hård vinter, at der ikke kunne graves i jorden. Efter at have besigtiget forholdene blev der bestilt nedgravning af kablet først på sommeren. Udgiften hertil beløb sig til ca. kr ,00. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at undersøge markedet for at se, om der var andre leverandører end YouSee. Der blev nedsat et udvalg bestående af Lars Nielsen, Hans Andersen og Kjeld Klein. Der har været holdt møder med Glentevejs Antennelaug og Energi Fyn, som begge har afgivet et tilbud. Bestyrelsen har været til et møde med YouSee. Lars Nielsen og Hans Andersen deltog ikke, da der ikke var tale om en ny leverandør. YouSee har også afgivet et tilbud, da det er nødvendigt at opgradere anlægget med to øer, for at der fortsat kan leveres et ordentligt digitalt signal. Kjeld Klein takkede Lars Nielsen og Hans Andersen for arbejdet. Der har været en del pakkeskift i årets løb. Der har været både udmeldinger og nye tilslutninger. Pr. 1. januar 2014 er der 616 medlemmer. Det er 11 mindre end sidste år. De fordeler sig med 177

2 i Grundpakken, 146 i Mellempakken og 293 i Fuldpakken. Der er 317, der har YouSee bredbånd, og 54 der har YouSee telefoni. YouSee varslede prisstigninger pr. 1. januar Betydningen heraf vil kasserer Jørn Hvolbæk komme ind på i forbindelse med fremlæggelse af budgettet. Da der ikke var spørgsmål til beretningen, satte dirigenten bestyrelsens beretning til afstemning, og den blev godkendt med samtlige stemmer. Ad. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. Laugets kasserer Jørn Hvolbæk (JH) gennemgik det udsendte regnskab for Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning. Regnskabet blev godkendt med samtlige stemmer. Årsrapport og revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret i sin helhed kan ses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Ad 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende periode. JH gennemgik det opstillede budget for Da der ikke var spørgsmål budgettet, satte dirigenten budgettet og kontingentet for den kommende periode under afstemning. Budgettet og kontingentet for den kommende periode blev godkendt med samtlige stemmer. Ad 5. Indkomne forslag. Valg af leverandør. 1. YouSee 2. Energi Fyn 3. Glentevejs Antennelaug 4. YouSee uden ændring af den nuværende kontrakt. Kjeld Klein og Jan Huulvej gennemgik de forskellige tilbud. Der var mange spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer. Medlem 407: Glentevejs Antennelaug ikke interesssant priserne muligvis. Hvis man søger en fremtidssikret løsning, bør man vælge Energi Fyn. Dog den ulempe, at man skal skifte e- mailadresser. Medlem 17: Ønsker klar udmelding om bestyrelsens anbefaling og indstilling til valg af leverandør.

3 Medlem 182: Der må være stordriftsfordele ved sammenlægning med andre antenneforeninger. Medlem 105 og 407: Nye fordele ved den nye kontrakt med YouSee, kontra den vi har nu. Medlem 200: Energi Fyn etablerer fibernet, der er bedre end kobberkabler. Man får en fiberboks, så det kan bruges i alle rum. Der er få programmer, der ikke kan fås i forhold til Glentevejs Antennelaug og YouSee. Hvad koster boksleje hos YouSee? Medlem 302 og 125: Hvis man ikke ønsker at fortsætte hos Energi-Fyn efter den 8 årige bindingsperiode kan kobberkablerne fra YouSee så benyttes igen? Medlem 538: Kan der fås web-tv hos Glentevejs Antennelaug? Medlem 543: Det er ikke nødvendigt at nedlægge lauget ved overgang til Glentevejs Antennelaug. Net-tv kommer indenfor ca. 6 måneder. Medlemmet mener, at der kan spares ca. ½ million på internet ved overgang til Glentevejs Antennelaug. Endelig fungerer Glentevejs Antennelaug stabilt. Medlem 616: De ekstra kanaler, der i dag kan fås hos YouSee, kan ikke leveres af Glentevejs Antennelaug eller Energi Fyn. Medlem 357: Præciserede at nettet tilhører Herregårdsvængernes Antennelaug, hvis evt. aftale med Glentevejs Antennelaug opsiges efter 2 år. Medlem 105: Der mistes for mange kanaler ved overgang til anden leverandør. Medlem 125: Ved overgang til Glentevejs Antennelaug vil der ikke være grund til at have en selvstændig bestyrelse. Medlem 209: Anbefaler YouSee hvor man bl. a. kan vælge TV med bland selv. Der vil kunne spares mange penge ved at vælge mellempakken fremfor fuldpakken, når man kan udskifte de kanaler, man ikke ser, med de kanaler man gerne vil se. Kjeld Klein besvarede de mange spørgsmål. Ulempen ved at vælge Energi Fyn er, at efter den meget lange bindingsperiode på 8 år, ejer vi ikke nettet, og nettet er formentlig ubrugeligt, og det vil være forbundet med store udgifter at etablere nyt. Bestyrelsens indstilling vil blive opridset inden afstemningen men hvis vi vælger en ny leverandør, vil det på længere sigt betyde nedlæggelse af lauget. Den gamle kontrakt med YouSee kan ikke anbefales, da nettet indenfor kort tid vil være utidsvarende. YouSee tager kr. 100 i leje af boks pr. måned. Den kan dog købes for kr en gang for alle. Glentevejs Antennelaug arbejder på en løsning for levering af web-tv. YouSee har mange fordele bl. a. play-funktionen. Hans Jørgen Tækker gennemså regnestykket på ½ million kr. i besparelse men det virker ikke sandsynligt, at denne besparelse kan opnås for medlemmerne. Til spørgsmålet om indflydelse på programsammensætningen, må vi desværre oplyse, at det har vi ingen mulighed for at ændre på, men vi kan henvise til den nye mulighed TV med bland selv. Fordelen ved at tegne en ny kontrakt med YouSee kontra den gamle kontrakt vil være, at vi sikkert ikke kan opnå samme gode vilkår som nu, hvor der er andre leverandører i spil. Bestyrelsens indstilling v/kjeld Klein: Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at man tegner en ny kontrakt med YouSee. Yousee udbygger og vedligeholder det nuværende anlæg løbende. YouSee er en stor organisation, der sikrer stabile leverancer. YouSee kan klare samme hastigheder på internettet, som de øvrige leverandører. Der sker mange nye tiltag p.t. YouSee udbygger, så man

4 kan tage web-tv med overalt via et mobilabonnement hos Onfone. Fra medio marts kan man tilmelde sig TV med bland-selv, hvor man får mulighed for at udskifte de kanaler, man ikke ønsker at se. Der bliver over 100 kanaler at vælge imellem. Det kræver dog, at man har mindst mellempakken. Energi Fyn kan ikke anbefales p.g.a opgravning i hver eneste have. Lauget ejer ikke nettet efter den 8-årige bindingsperiode og det gamle net vil formentlig være ubrugeligt efter 8 år. Energi Fyn kan ikke tilbyde mobiltelefoni. Nuværende adresser skal skiftes. Glentevejs Antennelaug er en mindre organisation. Der er ingen alternativer, hvis noget går galt. Pakkerne kan ikke umiddelbart sammenlignes men der er ikke den store besparelse at hente. Nuværende adresser skal skiftes. Efter denne gennemgang og besvarelse af de forskellige spørgsmål, satte dirigenten spørgsmålet om valg af leverandør til afstemning. Der stemmes om alle 4 forslag. Resultat af afstemning: YouSee = nr Glentevejs Antennelaug = nr. 2 5 Energi Fyn = nr. 3 8 Gl. YouSee = nr ugyldig 88 == YouSee var herefter valgt som fremtidig leverandør. Ad 6. Valg af bestyrelsen og en 1. og 2. bestyrelsessuppleant. Kjeld Klein og Hans Jørgen Tækker var på valg. Til bestyrelsen blev genvalgt: Kjeld Klein Hans Jørgen Tækker Som 1. suppleant blev genvalgt: Som 2. suppleant blev valgt: Poul Erik Andersen, Mullerupvænget 12 Hans Andersen, Stensgårdsvænget 6

5 Ad 7: Valg af registreret eller statsautoriseret revisor/revisionsfirma. A-revision - Steen Aagaard blev genvalgt med samtlige stemmer. Ad 8. Eventuelt. Medlem 68 ønskede oplyst, om der er nogen, der besvarer spørgsmål hos YouSee. Medlem 621 havde spørgsmål til opgradering af pakkerne. Kjeld Klein redegjorde for reglerne om pakkeskift og oplyste, at bestyrelsen ikke har oplevet problemer med at komme i kontakt med YouSee. Medlem 325 forespurgte, hvor i Stensgårdvænget den ny node skal placeres. Kjeld Klein oplyste, at den vil blive placeret, hvor den generer mindst formentlig i det grønne område. Etableringsomkostningerne dækkes af YouSee altså uden udgift for antennelauget. Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen, takkede for god ro og orden. Afslutningsvis takkede formanden forsamlingen og dirigenten for et godt og sagligt forløb under generalforsamlingen. Formanden orienterede dog om, at såfremt lauget ikke havde været pålagt at undersøge markedet for nye leverandører, kunne der være tegnet ny kontrakt med YouSee, og udgiften til nedgravning af kablet på Ulriksholmsvej ville være afholdt af YouSee! Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, som følger: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Kjeld Klein Hans-Jørgen Tækker Jørn Hvolbæk Aase Frandsen Jan Huulvej Odense, den 3. marts Dirigent: Henning Kirk Christensen Formand: Kjeld Klein

6 Sekretær: Aase Frandsen

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere