God databehandlingsskik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God databehandlingsskik"

Transkript

1

2 Hanne Marie Motzfeldt God databehandlingsskik udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

3 God databehandlingsskik udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger 1. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Morten Lemkuhl Tryk: ScandinavianBook, Århus Printed in Denmark 2009 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

4 Forord Denne fremstilling er en let revideret, ikke ajourført version af min ph.d-afhandling, som blev forsvaret d. 22. april Aarhus Universitet, Juridisk institut, Offentlig ret, takkes for at give mig rige muligheder for faglig udvikling i de forudgående år. Mine vejledere, Karsten Revsbech og Jens Hartig Danielsen, skal have tak for deres mange råd, ligesom jeg er Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen taknemmelig for at inddrage mig i deres eget arbejde og dele deres erfaringer med mig. Ros skal dog også tilgå de ansatte på Afdelingen for Retslære, som var med til at give mig gode og udbytterige år på stedet. Fra Københavns universitet takkes de ansatte i bygningerne på St. Kannikkestræde og Studiestræde for at huse mig med venlighed og imødekommenhed under mit ophold hos dem. Tak går især til Mette Hartlev og Peter Blume for deres interesse og råd, da projektet var i dets vorden. Charlotte Bagger Tranberg fra Aalborg Universitet samt Line Bune Juhl og Jesper Lindholm fra Aarhus Universitet skal nævnes særskilt, fordi de læste hele eller dele af afhandlingen inden aflevering og bidrog med nyttige råd, kommentarer og rettelser. Der er dog kollegaer, som det vil være utilstedeligt alene at takke for faglig bistand. Al persondataretlig viden og information kunne næppe have gjort mig klogere eller bragt mig hel igennem de forløbne år. Mit held i denne sammenhæng var gennem årene at møde en række levende, begavede og tænkende mennesker med unik menneskelig varme, humor og integritet. De bakkede mig op såvel praktisk og menneskeligt som fagligt og privat i med- og modgang. Disse mennesker ændrede mine indfaldsvinkler til mangt og meget i tilværelsen. Den bagage og menneskelige styrke, som de har givet mig med videre, har langt højere værdi end selv den bedst skrevne afhandling. Line Bune Juhl, Søren Højgaard Mørup, Jesper Lindholm, Charlotte Bagger Tranberg og især Jens Hartig Danielsen: Tak. Mine forældre står i første række fra den rent private sfære. Min mor, Ulla Elisabeth Motzfeldt, kan ikke takkes nok for hendes hjælp i årene, hvor børnene og jeg var alene. Til trods for sin høje alder, bopæl i Købehavn og eget fuldtidsarbejde stillede hun altid op med sin terrængående (vilje-)styrke, når børnesygdomme, mellemørebetændelser og andet bøvl var ved at bringe det lille hjem i Gl. Egå i knæ. Hendes opbakning omkring mit liv og mine beslutninger udgjorde fundamentet for, at det overhovedet var muligt at arbejde i årene, hvor børnene og jeg var alene. Dernæst takkes min far for utallige besøg, hvor husholdningens håndværksmæssige opgaver ventede ham og ikke mindst for at læse korrektur på mange sider i løbet af de sidste tre år. Min mand, Jens Kjellerup Hansen, takkes for tre års godt naboskab - som han for halvandet år siden lod afløse af pludselig erklæret kærlighed. Hans varme har skabt lys, glæde, smil og lethed i hverdagen samt ubekymret tro på fremtiden. Endelig takkes min store, brogede søskendeflok for at gøre nutidens myter om kynisk individualisme og familiens manglende betydning til skamme. Især sendes tak til mine søstre, Sofie Pil Eriksen og Helle Motzfeldt. De afviste aldrig mine bønner om bistand og støtte - heller ikke til børnepasning eller anden praktisk hjælp, når tiden var knap eller tilværelsen presset. Sidst, men ikke mindst: Der er tilsyneladende tradition for, at afhandlinger skrives til navngivne personer. Denne afhandling er imidlertid skrevet til eventuelt interesserede læsere. Det underliggende arbejde med at generhverve min juridiske viden efter årene som hjemmegående blev dog lagt for mine børn, Anders Emil Motzfeldt og Kirstine Motzfeldt på 7 og 4 år. Hanne Marie Motzfeldt, Gl. Egå d. 29. maj 2009.

5 This page intentionally left blank

6 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1. Emne og metode Emnet Metode Retspolitik De kommende kapitler...14 Kapitel 2. Hvad er persondataret? Registerret og forvaltningsret blev til persondataret Regler om behandling af personoplysninger er ikke altid persondataret Oversigt over den persondataretlige ramme Præsentation af de almindelige persondataretlige regler Nationale lag persondataloven Fællesskabsretlige lag en sammenhængende rammeregulering Folkeretlige lag menneskeretlige instrumenter Præsentation af de persondataretlige aktører Nationale aktører Fællesskabsretlige aktører Folkeretlige aktører Almindelig og speciel persondataret Den persondataretlige ramme er kompleks...38 Kapitel 3. Videregivelse omfattet af persondataloven? Oversigt over kapitlet Direktivbaggrundens betydning for fortolkning af legaldefinitioner Behandlingsbegrebet Behandling er enhver operation Eller række af operationer Men ikke alle (rækker af) operationer Har det betydning, om behandlingsformen er videregivelse? Videregivelse af en personoplysning Legaldefinition af personoplysning Oplysning Om en fysisk person Identificeret eller identificerbar Brug af hjælpemidler Identificerbar ved sammenkobling af oplysninger Identificerbar ved sammenkobling i samarbejdsrelationer Afslutning på personoplysningsbegrebet Videregivelse er formidling til tredjemand Legaldefinition af tredjemand Registrerede er ikke tredjemænd Dataansvarlige er ikke tredjemand Dataansvarlige kan udpeges i bindende administrative forskrifter Skal den dataansvarlige selv udøve bestemmelsesret?...73

7 Intellektuelle rettigheders betydning for dataansvar Delt dataansvar og videregivelse Fælles drift deler ikke nødvendigvis dataansvaret Eksempel på fortolkningstvivl originært kompetente organer Databehandlere er ikke tredjemænd Hvordan lyder databehandleres opdrag? Skal databehandlere udøve deres virksomhed kommercielt? Særligt om organer som er dataansvarlig og databehandler Kort om databehandleres forpligtelser i henhold til persondataloven Personer under den dataansvarliges direkte myndighed er ikke tredjemænd Hvilke videregivelser er omfattet af persondataloven? Er ikke-elektronisk videregivelse omfattet af persondataloven? Parallelle dokumenter og sager Ikke-elektronisk lagret Er videregivelse til undtagne myndigheder omfattet af persondataloven? Hvem er ansvarlig for videregivelsers lovlighed? Opsamling af kapitlet Kapitel 4. Videregivelsens centrale principper Indledende bemærkninger om direktivbaggrund og Datatilsynets sprogbrug Direktivbaggrundens betydning for fortolkning og udfyldning Datatilsynets sprogbrug Oversigt over kapitlet Regler udenfor persondataloven Persondataloven Saglig, formålsspecificeret- og bestemt Sagligt videregivelsesformål Kredsen af begrundende formål Saglighed, god databehandlingsskik og inkompetence Saglighed, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Udtrykkeligt angivet indsamlingsformål Udtrykkelighed Formålsspecifikation, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Ikke-uforenelig videregivelse Pligtmæssig videregivelse Målestok for uforenlighedsbedømmelse Uforenelighedsbedømmelsen Formålsbestemthed, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Relevans, tilstrækkelighed og forholdsmæssighed Relevans Relevans, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Tilstrækkelighed Forholdsmæssighed Særligt om egnethedstest Bredere margin ved samtykke til videregivelse Proportionalitet, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Datakvalitet Ikke urigtige eller vildledende Forvaltningsmyndigheders kontrolforpligtelse Valg af korrektionsmåde Datakvalitet, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer...191

8 8. Tidsbegrænsning Arkivering Tidsbegrænsning, god databehandlingsskik og samarbejdsrelationer Datasikkerhed Kravet om retligt grundlag Baseret på oplysningstypen Prioriterede behandlingsbetingelser Persondatalovens 8 eventuel uvirksomhed Andet retligt grundlag end samtykke i samarbejdsrelationer Opsummering af principper og god databehandlingsskik God databehandlingsskik som selvstændig norm Indledende bemærkninger om udfyldning af god databehandlingsskik Regler udenfor persondataloven Almindelige retsprincipper God forvaltningsskik Udgangspunkter for systematisering af praksis om god databehandlingsskik Transparens Forhåndsinformation om visse behandlinger Oplyse om eventuel utilsigtet og uberettiget videregivelse Transparens og samarbejdsrelationer Pligt til at (be-)handle loyalt og vise omsorg Modtagers (u)tilstrækkelige beskyttelse Dataansvarliges skadesbegrænsningspligt Grænser for autorisation Videre konsekvenser af omsorgspligt Loyalitet, omsorg og samarbejdsrelationer Pligt til loyal hensyntagen Skriftligt samtykke under mindre betryggende omstændigheder Imødegå usikkerhed hos registrerede Hensyntagen og samarbejdsrelationer Opsummering af god databehandlingsskik som selvstændig norm Opsamling af kapitlet Kapitel 5. Sammenfatning Emnet og dets afgrænsning Den retlige ramme om forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger Den persondataretlige rammes udstrækning God databehandlingsskik indenfor den retlige ramme Den retlige rammes (u-)tilgængelighed - en mulig forklaring Summary Anvendte forkortelser

9 This page intentionally left blank

10 Kapitel 1 Emne og metode 1. Emnet En dansk justitsminister holdt i 1985 fremsættelsestale over et forslag til den forvaltningslov, som snart har 25 års jubilæum. 1 Forslaget indeholdt regler om forvaltningsmyndigheders håndtering af fortrolige oplysninger. Reglerne præciserede og uddybede allerede gældende tavshedspligtsregler i straffelov og speciallovgivning, ligesom de supplerede lov om offentlige registre. Hele dette forvaltningsretlige regelsæts betydning blev reduceret betragteligt femten år senere, fordi persondataloven trådte i kraft. Den har erstattet lov om offentlige registre og går forud for forvaltningslovens kapitel 8 inden for sit i øvrigt brede anvendelsesområde. Reguleringens direktivbaggrund og udanske systematik er en anden type regler end forvaltningslovens kapitel 8. Persondataloven har samtidig trukket prøvelse af forvaltningsmyndigheders håndtering af personoplysninger væk fra den velkendte, hjemlige forvaltningsretlige kontekst og over i en internationaliseret organisatorisk ramme. Denne afhandlings emne er persondatalovens regulering af forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger til andre nationale myndigheder eller til private. Der er valgt at arbejde med videregivelse af to årsager. Den ene er, at persondataloven markant ændrede det retlige miljø for netop denne forvaltningsaktivitet. 2 Den anden er, at reglernes betydning stiger i takt med den digitale forvaltnings gennembrud og udvikling. Der er tre hovedårsager til, at emnet er begrænset til persondatalovens regulering. For det første personlig interesse og nysgerrighed. For det andet pladshensyn. For det tredje, at retslitteraturen giver udtryk for, at denne moderne regulering er uklar og svært tilgængelig. Et eksempel på dette sidstnævnte kan hentes i Mette Harlevs forfatterskab. Hun skriver i sin disputats, at persondataloven: er imidlertid mærkelig uklar i konturene... Uklarheden gælder både lovens eget grundlag for at behandle personoplysninger med henblik på varetagelse af administrative funktioner, og lovens relation til bestemmelser... i anden lovgivning. 3 Et andet eksempel er Mads Bryde Andersen, som skriver, at persondataretten er præget af en ikke ubetydelig indre inkonsistens. 4 Det er på den baggrund vigtigt at klarlægge persondataretlige reglers indhold og indbyrdes samspil. Det har især be- 1 Folketingstidende , tillæg F, sp. 67. Det fremgår i øvrigt, at det var ministerens opfattelse, at det ikke er muligt at regulere den offentlige forvaltnings brug af fortrolige oplysninger tilfredsstillende alene ved hjælp af regler. 2 Videregivelse af personoplysninger må som altovervejende hovedregel regnes som faktisk forvaltningsvirksomhed, saml. Landsskatterettens kendelse af 21. juli 2008 i SKM LSR. 3 Fortrolighed i sundhedsretten et patientretligt perspektiv af Mette Hartlev s IT-retten af Mads Bryde Andersen s

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Droner og persondataret

Droner og persondataret Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Pressen, personoplysninger og databaser

Pressen, personoplysninger og databaser Pressen, personoplysninger og databaser Af STEN SCHAUMBURG-MÜLLER, lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet Behandling af personoplysninger indgår som en helt nødvendig

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Udsat til børneforsorg

Udsat til børneforsorg Frank Ebsen Udsat til børneforsorg Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark LUND DISSERTATIONS IN SOCIAL WORK Lunds universitet Udsat til børneforsorg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere