Kommercialisering af Forskningsresultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercialisering af Forskningsresultater"

Transkript

1

2

3 Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00

4

5 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter Solgte patenter og licenser 3 Samlet licensportefølje 5 Spinout virksomheder Personale til teknologioverførsel 7 Udgifter til teknologioverførsel 8 Indtægter fra kommercialisering 9 Institutionsdata 0 Begreber og definitioner

6

7 Indledning Denne statistik for kommercialisering af offentlig forskning er udarbejdet i fællesskab af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel. Den belyser status og tendenser i forskningsinstitutionernes aktiviteter med kommercialisering ved hjælp af tal for opfindelser, patentering, licensaftaler, spinout virksomheder, kommercielle indtægter, samt personale og udgifter til teknologioverførsel. De præsenterede data omfatter alle offentlige forskningsinstitutioner med betydende kommercialiseringsaktiviteter. Publikation er udarbejdet efter den internationale standard for sådanne statistikker, som oprindelig er udviklet i USA af The Association of University Technology Managers (AUTM). Data for 005 er indsamlet af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel ved hjælp af et standardiseret spørgeskema til alle relevante universiteter, sektorforskningsinstitutioner og sygehusforvaltninger. Tidsserier for perioden er medtaget i den udstrækning, der foreligger pålidelige data. Data for er baseret på den evaluering af forskerpatentloven, som blev udarbejdet for Videnskabsministeriet i 00 af Inside Consulting m.fl.. Data for 00 er baseret på sidste års tilsvarende kommercialiserings-statistik fra oktober 005. (Kun tilgængelig på engelsk). Den foreliggende statistik bekræfter billedet af fortsat vækst i kommercialiseringen af forskningsresultater siden år 000, hvor loven om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner gav universiteterne ejerskab til de immaterielle rettigheder. Institutionernes enheder for teknologioverførsel er små, og resultaterne med kommercialisering er stadig beskedne sammenholdt med amerikanske og britiske universiteter, der har længere erfaring på området. Navnlig for universiteterne bød 005 dog på et regulært gennembrud i form af en betragtelig vækst i antallet af licensaftaler og kommercielle indtægter. Forsknings- og Innovationsstyrelsens opgørelse udgør den officielle statistik for kommercialisering af offentlig forskning i Danmark. Den henvender sig såvel til institutionernes ledelse som til offentlige myndigheder og beslutningstagere i øvrigt. Statistikken foreligger også på engelsk, men kun som on-line publikation. 7

8 Sammenfatning Denne statistik for kommercialisering af forskningsresultater omfatter data fra i alt 3 offentlige forskningsinstitutioner. Opgørelsen omfatter 8 universiteter, 0 sektorforskningsinstitutioner og 5 sygehusforvaltninger. Opfindelser og patenter I 005 modtog de offentlige forskningsinstitutioner i alt 8 indberetninger om nye opfindelser fra forskningen - en vækst på 0 procent fra 00. I alt blev der indgivet 87 nye patentansøgninger i 005. Fra 00 til 005 voksede antallet af patentansøgninger fra universiteterne med 0 procent. Øvrige institutioner indgav betydeligt færre ansøgninger end tidligere år - resulterende i en nedgang på 0 procent i det samlede antal patentansøgninger i 005. Salg af licenser og patenter I 005 indgik de offentlige forskningsinstitutioner 8 nye aftaler om salg af patenter eller licenser. Fra 00 til 005 blev antallet af indgåede licensaftaler og solgte patenter næsten fordoblet. Navnlig universiteternes salg af patenter og licenser voksede betydeligt i 005, mens niveauet ved de øvrige institutioner under ét var uændret. Ved udgangen af 005 udgjorde institutionernes samlede portefølje af licensaftaler 95 aktive licenser - svarende til 5 procent flere end året før. Spinout virksomheder og ejerandele I 005 blev der skabt i alt 3 nye virksomheder baseret på rettighedsaftaler om ny teknologi fra offentlige forskningsinstitutioner (tabellerne angiver spinout virksomheder, idet en enkelt var baseret på køb af rettigheder ejet i fællesskab af to institutioner). I løbet af 005 modtog institutionerne ejerandele i 5 virksomheder som modydelse for salg af patenter eller licenser. Ved udgangen af 005 oplyste 8 institutioner om en samlet portefølje af ejerandele i 33 virksomheder. Personale til teknologioverførsel I 005 beskæftigede tyve institutioner en samlet stab af medarbejdere til teknologioverførsel svarende til i alt 9 fuldtids årsværk. Fem institutioner oplyste om en stab svarende til flere end fuldtids årsværk - sammenholdt med kun en enkelt institution i 00. Imidlertid havde ingen institution mere end, hvad der svarer til fuldtids årsværk beskæftiget med teknologioverførsel. Udgifter og indtægter I 005 afholdt de offentlige forskningsinstitutioner driftsudgifter til teknologioverførsel på i alt 3 mio. kr. - svarende til en stigning på 3 procent fra 00. Den samlede indtægt fra salg af patenter og licenser og realisering af ejerandele beløb sig til ca. mio. kr. - svarende til en vækst på 70 procent fra 00. Fem institutioner oplyste om indtægter fra kommercialisering på mere end én mio. kr. - sammenholdt med kun to institutioner i 00. 8

9 De offentlige forskningsinstitutioners kommercielle resultater, Antal Spinout virksomheder etableret Solgte patenter og licenser Sammenfatning Universiteter Sektorforskning Sygehuse Total 005 Total 00 Indberettede opfindelser Patentansøgninger indgivet Udstedte patenter Solgte patenter og licenser (inkl. software) Samlet licensportefølje (ekskl. software) Spinout virksomheder etableret Personale til teknologioverførsel (fuldtids årsværk) Udgifter til teknologioverførsel (mio. kr.) Indtægter fra kommercialisering (mio. kr.),,9 9,7 8,8 3,3 9, 8,8 3,7 3,9,, 0,5 0,8 5,8 9,3 9

10 Indberettede opfindelser Ansatte ved offentlige forskningsinstitutioner har pligt til at underrette egen institution om enhver opfindelse gjort som led i ansættelsen. I 005 modtog sytten institutioner i alt 8 indberetninger om nye opfindelser fra forskningen. Af disse stod universiteterne for mere end to tredjedele. Fra 00 til 005 steg antallet af indberettede opfindelser med 0 procent. Over den samlede periode fra 000 to 005 voksede antallet af årligt modtagne indberetninger med mere end 00 procent. Det skal bemærkes, at opgørelsen over indberettede opfindelser i et vist omfang inkluderer dobbelttælling af fællesopfindelser navnlig på universiteter og sygehuse. I 005 blev de samme opfindelser registreret af to eller flere institutioner i 73 tilfælde. Indberettede opfindelser, Antal Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Indberettede opfindelser I alt Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse

11 Patentansøgninger I 005 indgav femten institutioner tilsammen 87 nye patentansøgninger. To institutioner stod for mere end halvdelen af disse ansøgninger. Fra 00 til 005 voksede antallet af patentansøgninger fra universiteterne med 0 procent. Øvrige institutioner indgav betydeligt færre ansøgninger end tidligere år - resulterende i en nedgang på 0 procent i det samlede antal patent-ansøgninger i 005. Disse tal kan imidlertid være influeret af en mere præcis definition introduceret i spørgeskemaet fra 005 i overensstemmelse med internationale standarder. Det skal bemærkes, at opgørelsen over indgivne patentansøgninger i et vist omfang inkluderer dobbelttælling af tværinstitutionelle ansøgninger indgivet i fællesskab navnlig af universiteter og sygehuse. I 005 blev de same ansøgninger rapporteret af to eller flere institutioner i 8 tilfælde. Patentansøgninger indgivet, Antal Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Patentansøgninger indgivet I alt Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse

12 Udstedte patenter I 005 fik syv institutioner udstedt tilsammen 3 nye patenter. Af disse stod tre institutioner for 80 procent. Fra 00 til 005 blev antallet af nyudstedte patenter til de offentlige forskningsinstitutioner mere end fordoblet. Over den samlede periode fra 000 til 005 blev i alt 79 patenter blevet udstedt til de offentlige forskningsinstitutioner. Af disse blev langt størsteparten udstedt til sektorforskningsinstitutioner. Det begrænsede antal patenter udstedt til universiteterne afspejler sandsynligvis det faktum, at danske universiteter først fra år 000 begyndte at indgive patenter efter en ændring i lovgivningen om ejerskabet til immaterielle rettigheder. Udstedte patenter, Antal Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Udstedte patenter I alt Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse

13 Solgte patenter og licenser I 005 indgik tretten institutioner tilsammen 8 nye aftaler om salg af licenser eller patenter. To institutioner stod for halvdelen af disse aftaler. Fra 00 til 005 blev antallet af indgåede licensaftaler og solgte patenter næsten fordoblet. Navnlig universiteternes salg af patenter og licenser voksede betydeligt i 005, mens niveauet ved de øvrige institutioner under ét var uændret. Over perioden fra 000 til 005 blev antallet af årligt indgåede salgs- og licensaftaler mere end syvdoblet. Det skal bemærkes, at opgørelsen i enkelte tilfælde kan inkludere dobbeltælling af licens- og salgsaftaler indgået i fællesskab af to eller flere institutioner. Solgte patenter og licenser, Antal Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Solgte patenter og licenser I alt Universiteter 9 57 Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse 3 3 3

14 Af det samlede antal rettighedsaftaler i 005 udgjorde aftaler om software omkring /3 og aftaler om patentrettigheder /3. Fra 00 til 005 voksede alene antallet af software-aftaler fra 5 til. Indtrykket er imidlertid, at en del af denne tilvækst skyldes en mere systematisk registrering og indberetning af denne type aftaler fra institutionerne. Det skal bemærkes, at én institution oplyste om et enkelt software-produkt solgt via standardlicens i mere end 90 tilfælde i løbet af 005. Dette er i opgørelsen alene medregnet som én licensaftale. En anden institution indgik I 7 individuelle tilfælde aftale om software-licens med de involverede forskere med ret til at udstede sub-licens med kommercielt sigte. Disse 7 aftaler er alle medregnet i opgørelsen. Rettighedsaftaler fordelt på aftaletyper, 005 3% 0% 8% Licens til patentrettigheder Salg af patentrettigheder Software-licenser I relation til patenterbare opfindelser var indgåelse af licensaftaler - snarere end salg af patentrettigheder - den mest almindelige vej til kommercialisering. Det skal bemærkes, at data for 005 også inkluderer licens- og salgsaftaler indgået med spinout virksomheder. Der er derfor et vist overlap mellem de opnåede resultater præsenteret henholdsvis i form af solgte patenter og licenser og i form af etablerede spinouts.

15 Samlet licensportefølje Ved udgangen af 005 havde fjorten institutioner en samlet portefølje på i alt 95 licensaftaler (software-licenser ikke medregnet). af disse genererede indtægter. Fra 00 to 005 voksede den samlede licensportefølje for de offentlige forskningsinstitutioner med 5 procent. Kun tre institutioner angav en portefølje på mere end 0 licensaftaler, hvilket afspejler det faktum, at kun få institutioner har været aktive med patentering og licenser inden år 000. Det skal bemærkes, at opgørelsen i enkelte tilfælde kan inkludere dobbelttælling af universiteters og sygehusenes fælles licensaftaler. Ved sammenligning med andre nationale statistikker skal det endvidere bemærkes, at data fra de danske forskningsinstitutioner inkluderer alle gældende licensaftaler, uanset om de genererede indtægter i opgørelsesåret. Antal institutioner Samlet licensportefølje, til 5 til 0 0 Antal gældende licensaftaler N=3 Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Samlet licensportefølje, til 5 til 0 0 Antal institutioner Universiteter Sektorforskningsinstitutioner 5 Sygehuse 3 0 5

16 Spinout virksomheder Otte forskningsinstitutioner rapporterede i 005 om etablering af i alt 3 nye spinout virksomheder. En enkelt virksomhed blev etableret på baggrund af rettighedsaftaler med to institutioner (ét tilfælde af dobbelttælling i tabellen). Fra 00 til 005 blev antallet af spinout virksomheder fordoblet. Data for den samlede periode indikerer imidlertid et mønster med væsentlige fluktuationer fra år til år. Det skal bemærkes, at data for perioden alene omfatter spinouts, hvor institutionerne selv indgik aftale med virksomhederne. Fra 00 omfatter data alle spinouts baseret på rettighedsaftaler om teknologi skabt på institutionerne. Heri er også medregnet virksomhedsetableringer, hvor institutionerne har overladt til vedkommende forsker selv at udnytte rettighederne til en opfindelse kommercielt til gengæld for et nærmere aftalt vederlag til institutionen. I 005 modtog offentlige forskningsinstitutioner ejerandele (aktier eller aktieoptioner) i 5 virksomheder som modydelse for immaterielle rettigheder. Ved udgangen af 005 oplyste otte institutioner om en samlet portefølje af ejerandele i 33 virksomheder. Antal virksomheder Spinout virksomheder etableret, Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Spinout virksomheder etableret I alt Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse 5 0

17 Personale til teknologioverførsel 005 beskæftigede tyve institutioner en samlet stab af medarbejdere til teknologioverførsel svarende til i alt 9 fuldtids årsværk. Fra 00 til 005 voksede institutionernes samlede personale til teknologioverførsel tilsyneladende med 5 fuldtids årsværk - svarende til 0 procent. Sandsynligheden taler dog for, at en del af denne tilvækst i realiteten kan tilskrives, at der fra 005 blev indført en ændret opgørelsesmetode, hvor også deltidsansatte og en bredere vifte af støttefunktioner er medregnet. Fem institutioner oplyste i 005 om en stab svarende til flere end fuldtids årsværk - sammenholdt med kun en enkelt institution i 00. Imidlertid havde ingen institution mere end, hvad der svarer til end fuldtids årsværk beskæftiget med teknologioverførsel. To sygehusforvaltninger beskæftigede ikke eget personale til teknologioverførsel, men blev betjent af teknologioverførselsenheden ved det tilknyttede universitet. Det skal bemærkes, at de medarbejdere, som er beskæftiget med teknologi-overførsel, ved flere institutioner kun bruger en del af deres arbejdstid på denne opgave. Følgelig er det samlede antal personer, som arbejder med teknologi-overførsel, betydeligt større end det antal årsværk, som fremgår af opgørelsen. Beskæftigelsesniveau i institutionernes teknologioverførselsenheder, 005 Antal institutioner , til,0, til,0,0 Antal fuldtids årsværk beskæftiget med teknologioverførsel N=0 Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Antal fuldtidsårsværk beskæftiget med teknologioverførsel, 005 0, til,0, til,0,0 Antal institutioner Universiteter 5 Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse 0 7

18 Udgifter til teknologioverførsel I 005 afholdt tyve institutioner udgifter på tilsammen 3 mio. kr. til teknologioverførsel. Som udgifter til teknologioverførsel er herunder medregnet udgifter til rettighedsbeskyttelse og brug af eksterne konsulenter, men ikke interne omkostninger til personale og almindeligt kontorhold. Af de samlede udgifter til teknologioverførsel stod universiteterne for 0 procent. Fra 00 til 005 voksede forskningsinstitutionernes samlede udgifter til teknologioverførsel med mio. kr. svarende til 3 procent. Bag denne forøgelse stod primært universiteter og sygehuse, mens de tilsvarende udgifter for sektorforskningsinstitutionerne set under ét faldt i 005. I 005 rapporterede syv institutioner om udgifter til teknologioverførsel på mio. kr. eller mere - sammenholdt med kun fem institutioner i opførelsen for 00. Antal institutioner Udgifter til teknologioverførsel, mio. kr., , til,0 mio. kr., til,0 mio. kr.,0 mio. kr. N=0 Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Udgifter til teknologioverførsel, 005 0, til,0 mio. kr., til,0 mio. kr.,0 mio. kr. Antal institutioner 7 Universiteter Sektorforskningsinstitutioner 0 Sygehuse 3 0 8

19 Indtægter fra kommercialisering I 005 havde fjorten offentlige forskningsinstitutioner indtægter fra licensaftaler, salg af patenter eller realisering af ejerandele. De samlede indtægter fra kommercialisering beløb sig til omkring. mio. kr., hvoraf sektorforskningsinstitutioner stod for /3. Fra 00 til 005 voksede forskningsinstitutionernes samlede indtægter fra kommercialisering med mio. kr. - svarende til 70 procent. En væsentlig del af denne tilvækst kan tilskrives et bemærkelsesværdigt løft i indtjeningen fra software licenser - fra et ubetydeligt beløb i 00 til mere end mio. kr. indrapporteret i 005. I 005 meldte fem institutioner om indtægter fra kommercialisering på over mio. kr. - sammenholdt med blot to institutioner i 00. To institutioner stod for mere end halvdelen af den samlede indtjening i 005. Kun direkte indtægter er medregnet i opgørelsen. I tillæg til dette oplyste en enkelt institution om salg af patentrettigheder til gengæld for finansiering af et forskningslektorat til en anslået værdi af mio. kr. Indtægter fra kommercialisering, mio. kr., 005 Antal institutioner N= til 0,5 mio. kr. 0, til,0 mio. kr, til,0 mio. kr.,0 mio. kr. Universiteter Sektorforskningsinstitutioner Sygehuse Indtægter fra kommercialisering, til 0,5 mio. kr. 0, til,0 mio. kr, til,0 mio. kr.,0 mio. kr. Antal institutioner Universiteter 3 0 Sektorforskningsinstitutioner 5 0 Sygehuse 0 0 9

20 Institutionsdata År 005 Indberettede opfindelser Patentansøgninger indgivet Udstedte patenter Solgte patenter og licenser (inkl. software) Samlet licensportfølje (excl. software) Spinout virksomheder etableret Personale til teknologioverførsel (fuldtids årsværk) Udgifter til teknologioverførsel (i.000 kr.) Indtægter fra kommercialisering (i.000 kr.) Universiteter (8) Aalborg Universitet Aarhus Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet 0 0 0, Danmarks Tekniske Universitet , IT-Universitetet i København , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 5 0, Københavns Universitet 7 8 8, Syddansk Universitet , Sektorforskningsinstitutioner (0) Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmarks Fødevareforskning ,3 59 Danmarks JordbrugsForskning , Danmarks Miljøundersøgelser , 00 0 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse , 0 0 Danmarks Rumcenter , - 0 Forskningscenter Risø 5 0 0, Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik , 0 0 Statens Byggeforskningsinstitut , 5 85 Statens Serum Institut Sygehusforvaltninger (5) Aalborg Sygehus 0 0 0, 50 Århus Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab 8,5.7 8 Københavns Amt Odense Universitetshospital Total (3 institutioner) , Institutioner omfattet af statistikken for 00, som ikke oplyste om nogen kommercialiseringsaktiviteter i 005.: Roskilde Universitetscenter Institutioner tilføjet i statistikken for 005, som ikke oplyste om nogen kommercialiseringsaktiviteter i 00: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 0

21 Begreber og definitioner Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Ejerandele Immaterielle rettigheder (IPR) Indberetning af opfindelse Indtægter fra kommercialisering Offentlige forskningsinstitutioner Patentansøgninger indgivet Salg af licenser Salg af patenter Spinout virksomhed Teknologioverførsel Udgifter til teknologioverførsel En sammenslutning for medarbejdere, der arbejder professionelt med teknologioverførsel ved de offentlige forskningsinstitutioner i Danmark. Operatør af hjemmesiden Aktier eller aktieoptioner i en virksomhed modtaget som modydelse for immaterielle rettigheder. Rettigheder til en opfindelse der kan eneretsbeskyttes (for eksempel i form af patent- eller ophavsrettigheder) og udnyttes erhvervsmæssigt. Formular udfyldt af forskningsinstitutionernes ansatte, der underretter institutionen om en opfindelse gjort som led i arbejdet - og som danner grundlag for en videre vurdering af de kommercielle perspektiver. Indtægter fra licensaftaler, salg af patenter eller realisering af ejerandele. Omfatter tillige vederlag fra forskere, hvor institutionerne har indgået aftale med vedkommende om selv at udnytte rettighederne til en opfindelse kommercielt. Indirekte indtægter såsom godtgørelse af patenteringsomkostninger eller ekstern forskningsfinansiering er ikke medregnet. Universiteter, sektorforskningsinstitutioner og sygehuse under amterne eller Hovedstadens Sygehusfællesskab. Knytter sig til den første indgivelse af en patentansøgningen uafhængig af, til hvilken patentmyndighed denne er indgivet. Overdragelse af retten til erhvervsmæssig udnyttelse af et patent (eller software) via en licensaftale. Overdragelse af ejendomsretten til et patent via en salgsaftale. Ny virksomhed, hvis etablering var afhængig af rettighedsaftaler om teknologi skabt på en forskningsinstitution. Omfatter også virksomhedsetableringer, hvor institutionerne har overladt til vedkommende forsker selv at udnytte rettighederne til en opfindelse kommercielt til gengæld for et nærmere aftalt vederlag til institutionen. Omfatter aktiviteter med identifikation, dokumentation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder samt forvaltning af sådanne rettigheder i almindelighed. Indbefatter desuden alle aktiviteter knyttet til den daglige drift af en teknologioverførselsenhed, inklusiv bistand med forhandling af forskningsaftaler mv. Omfatter udgifter til rettighedsbeskyttelse og til brug af eksterne konsulenter i relation til teknologioverførsel, men ikke interne omkostninger til personale og almindeligt kontorhold.

22

23

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014 Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2013 Forskning og Innovation: Analyse og evaluering 21/2014 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2013 Udgivet af Foto Styrelsen for

Læs mere

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2010

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2010 Statistik 00 Innovation: Analyse og evaluering /0 Statistik 00 Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 60 København K Telefon: 544 600 Fax: 544 60 E-mail: fi@fi.dk Juli 0 Publikationen

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer 1

Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v. UDKAST 30. juni 2008 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

Matchmaking. Rune Heiberg Hansen. Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Lydteknologisk Matchmaking Rune Heiberg Hansen Chefkonsulent og daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Kommercialisering af viden 140 120 100 80 60 40 Spinout virksomheder

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Michael Mejlgaard Udby Specialkonsulent

Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Michael Mejlgaard Udby Specialkonsulent Forskningsbaseret myndighedsbetjening Michael Mejlgaard Udby Specialkonsulent Dagsorden 1. Intro til Forskningsbaseret myndighedsbetjening Udvikling af området Nuværende aftaler 2.Regulering af området

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag. 2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet gratis KURSUS FOR FORSKERE Om patentering og kommercialisering 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet Forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel er rigtige plusord i dagens

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner VIDEN I KONKURRENCE Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner 1 Kolofon 2 Titel: Viden I konkurrence Copyright: Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Udgiver: Det Nationale Netværk for

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Styrket kommercialisering af forskningsresultater. En strategi fra Rådet for Teknologi og Innovation

Styrket kommercialisering af forskningsresultater. En strategi fra Rådet for Teknologi og Innovation Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 15 Offentligt Styrket kommercialisering af forskningsresultater En strategi fra Rådet for Teknologi og Innovation > Styrket kommercialisering

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Universitetshospitalernes

Universitetshospitalernes Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter December 2005 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Det virker! 13 historier om teknologioverførsel

Det virker! 13 historier om teknologioverførsel Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 FIV Alm.del Bilag 72 Offentligt Det virker! 13 historier om teknologioverførsel 2 Forskerpatentloven fra 1999 ændrede rammerne for

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere?

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? eller Hvad er strafferammen for samarbejde med lægeindustrien? Michael Larsen Professor, overlæge,

Læs mere

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Juridisk behandling af samarbejdsaftaler TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

INTERESSEKONFLIKTER. københavns universitet. Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTER. københavns universitet. Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter københavns universitet INTERESSEKONFLIKTER Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter En praktisk guide til universitetets forskere INTERESSEKONFLIKTER Københavns

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder.

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Det nye danmarkskort er resultatet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere