Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Copenhagen Business School 2013 Afleveret: 25. april 2013 Forfatter: Raheel Ali Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Forord Indledning Problemformulering Afgrænsning Afhandlingens opbygning Dataindsamling og metodevalg Juridisk metode Nationale retskilder Retspraksis, præjudikater EU-retskilder Retspraksis, EU-Domstolen Retskilderne rangorden Selskabs- og brancheforhold Regnskabstal Kildekritik Gældende regler frem til AFG635 (nævn/december 1979) Momsnævnets afgørelse: SKM LSR: Praksisændring Lønsumsafgift Delkonklusion Baggrunden for Særordning for rejsebureauer Rejsebureau-begrebet i forhold til særordningen De forenede sager C-30/96 og C-94/97 Madgett & Baldwin C-200/04, Internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Ist) TfS 2000, 155 /LSR C-163/91, Van Ginkel C-31/10, Minerva Kuturreisen Gmbh Formidlingsydelser i eget navn SKM SR, bindende svar SKM SR, bindende svar SKM LSR Delkonklusion Leveringssted for rejsebureauer Leveringssted under særordningen C-260/95 DFDS SKM SR SKM SR Rejser uden for EU Rejser delvist uden for EU Leveringsstedet for rejsebureauer udenfor særordningen Delkonklusion Rejsebureauers fortjenstmargen De forenede sager C-30/96 og C-94/97 Madgett & Baldwin

3 8.2 C-291/03, My Travel SKM SR Omkostninger som ikke indgår i fortjenstmargenordningen Fortjenstmargen kan opgøres efter to metoder Metode Metode Delkonklusion Konsekvenser for rejsebureaubranchen Charterbureauer Oversøiske rejsebureauer Kør selv-bureauer Erhvervsrejsebureauer Øvrige rejsebureauer Konsekvenser for specifikke virksomheder Atlantis Rejser I forhold til moms Moms kontra lønsumsafgift FDM Travel I forhold til moms Moms kontra lønsumsafgift Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 Executive summary In early 2009 the Danish VKO government initiated a bill regarding a tax reform named Forårspakke 2.0. The bill created upheaval within the VAT in many different industries including the travel agency industry. Before the introduction of the bill, the travel agencies were covered by the law of payroll tax, but due to the new bill the companies are exempted from the former law of payroll tax and are instead covered by the law of VAT. There is therefore constructed a new set of rules for the travel agency industry which therefore creates new managerial issues concerning VAT. The desired spectrum that is to be investigated is therefore divided into two questions. The first question consists of what is understood by the travel agency term according to the special scheme for travel agencies. The second question consists of which economical and administrative consequences it has for the travel agencies, if they are covered by the special scheme for travel agencies. The overall problem formulation has been narrowed down and it therefore concentrates heavily on the two questions. To make an in-depth investigation of the before announced problem formulation, some sub questions were been developed. The results of the above mentioned questions are now summed up. Due to the implementation of the 203 bill, a new set of rules has been created for VAT compulsory travel agencies and there has also been an evolvement of new VAT related issues. These issues are expressed in the way of defining the travel agency term according to the special scheme, provision of delivery and statement of profits for travel agencies etc. The term according to the special scheme includes travel agency firms, who sell products and services in their own name and are applying services from taxable individuals. The special scheme is only applicable if a travel agency is selling a travel related service. Additionally there should be a consensus of a plural amount of services that are being offered. The special scheme is applicable on various types of firms, which are selling the same kind of travel services as a travel agency. 4

5 According to the special scheme for travel agencies, the delivery is where the travel agency has established its financial center. When not applying the special scheme, the travel agencies would be imposed to register themselves in all the various countries they do business in. This registration requirement is a burden for the travel agencies and it would cause a managerial burden for the firms. The special scheme for travel agencies excludes travels that are perceived outside the European Union, and are therefore equivalent as intermediary services that are non-chargeable according to the law of VAT. Travel firms who sells services in others name, are recited as intermediary and these are not included in the special scheme of travel agencies, while these do not sell travel services in their own name and they are thereby included in the ordinary law of VAT. Method two concentrates on the other managerial and economical consequences for the travel agencies. These may vary and are dependent on which travel services that are being sold by the travel firms. Travel firms that mainly sell travel services within the EU, are included in the special scheme and are therefore required to calculate VAT of their services. These travel agencies are pressured by overwhelming managerial and economical tasks that are an aftermath of the diminishing VAT exemption, and many of these have suffered from losses, which has been exemplified throughout this paper. Last of all, the travel agencies that are selling travel packages within the EU, are the ones that are suffering the most financially and managerially after the execution of the VAT exemption. Travel agencies that are mainly selling services that are perceived outside the EU have archived great financial benefits. This is caused by VAT deduction of purchases and the opportunity of avoiding payroll taxes. 5

6 1.0 Forord Denne afhandling er skrevet i det afsluttende semester af cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School i København ud fra en selvvalgt problemstilling i valgfaget momsret. Afhandlingens primære målgruppe er rejsebranchen i Danmark og medstuderende, som ønsker at få indblik i de momsmæssige problemstillinger, der er opstået, efter rejsebureauer er blevet momspligtige. Det forventes, at læseren har et vist kendskab til juridisk metode samt momssystemets grundelementer. Afhandlingen dykker ned i en teoretisk og praktisk problemstilling, som er opstået efter vedtagelsen af Lovforslag 203. Problemstillingen vil bl.a. blive løst ved anvendelse af en teoretisk tilgang, der opfylder de faglige krav til kandidatafhandlingen. Vejleder Karina Kim Egholm Elgaard takkes for inspiration samt kompetent og konstruktiv kritik under forløbet. 6

7 2.0 Indledning Rejsebureauvirksomheder har i forbindelse med Skattereformen Forårspakke 2.0 oplevet stor omvæltning inden for momsområdet. Forårspakke indeholder bl.a. lovforslag om moms og lønsumsafgiftsændringer og har medført økonomiske konsekvenser for rejsebureau-virksomheder, som i forvejen er et presset marked, hvor overskudgraden er lav 2. Hvilke økonomiske konsekvenser, lovforslaget har fået for rejsebureauer, vil blive analyseret i nærværende afhandling. Samtidig vil afhandlingen belyse, hvilke administrative byrder rejsebureauer er blevet pålagt, efter lovforslaget er blevet vedtaget. Før vedtagelsen af lovforslaget har rejsebranchen været omfattet af lov om lønsumsafgift, men siden 1. januar 2011 er rejsebureauer blevet fritaget for lønsumsafgift og bliver i stedet omfattede af momsloven. Dermed er der skabt et nyt regelsæt for rejsebureaubranchen og nogle nye momsmæssige problemstillinger. Disse momsmæssige problemstillinger kommer bl.a. til udtryk ved fortolkning af rejsebureau begrebet i forhold til særordning, som er et centralt element i særordningen for rejsebureauer. Derfor vil definitionen af rejsebureau begrebet blive analyseret i nærværende afhandling. Det gælder, at alle varer og ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal som udgangspunkt pålægges moms. Visse varer og ydelser er dog fritaget efter momslovens (ML) kapitel 13. Nærværende afhandling fokuserer alene på ophævelsen af fritagelsesbestemmelsen for rejsebureauvirksomheder, jf. ML 13, stk. 1, nr Mere info om Forårspakke 2.0 : 2 Publikation for Rejsebureauer, Markedsnyt 2011,Deloitte side 6 3 Lovforslag 203, Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 7

8 2.1 Problemformulering Moms inden for rejsebureauer er et vidtfavnende område med mange aspekter, som i momsmæssige henseender giver en lang række problemstillinger og udfordringer. Disse udfordringer kommer bl.a. til udtryk ved fortolkningen af begrebet rejsebureauvirksomhed i forhold til særordningen, samt hvem der er omfattet af regelsættet, hvordan leveringsstedet bestemmes, og hvordan fortjenstmargenen opgøres. Heraf kan hovedproblemformulering udledes som består af 2 delelementer: 1) Hvad forstås ved rejsebureau-begrebet i forhold til særordningen, og 2) hvilke økonomiske, eller administrative konsekvenser har det for rejsebureau virksomhederne, hvis de er omfattet af særordningen. Afhandlingens problemformulering er præciseret ved følgende underspørgsmål: Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at en virksomhed bliver betegnet som et rejsebureau, der er omfattet af særordningen? Hvordan bestemmes leveringsstedet for rejsebureauer under særordningen såvel som uden for særordningen? Hvordan bestemmes fortjenstmargenen og hvilke metoder kan anvendes til at opgøre fortjenstmargenen? Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har det for rejsebureauvirksomhederne, hvis de er omfattet af særordningen? Afhandlingens første del indeholder en fortolkning af rejsebureaubegrebet i forhold til særordningen og belyser, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før en virksomhed er omfattet af særordningen. Endvidere vil leveringssted for rejsebureauvirksomhed 8

9 blive belyst inden for såvel som uden for særordningen. Dernæst belyses fortjenstmargen samt hvilke metoder, kan benyttes til opgørelse af fortjenstmargenen. I afhandlingens anden del udføres en generel analyse af rejsebureaubranchen og en mere dybdegående analyse af de økonomiske og administrative konsekvenser ved indførelse af momspligt for rejsebureauvirksomheder i særordningen. 2.2 Afgrænsning Genstandsfeltet for denne afhandling er moms på pakkerejser. For at opnå en dybdegående analyse vil afhandlingen således udelukkende beskæftige sig med den momsmæssige behandling af moms på rejsebureauer. Lovforslaget 203 omhandler også fritagelse af momspligten for levering af fast ejendom, ejendomsadministration samt rejsebureau, men det er altså kun sidstnævnte aspekt, som bliver analyseret i denne afhandling. Efter det nye regelsæt er rejsebureauer samt turist- og oplysningskontorer blevet momspligtige, men turist- og oplysningskontor inddrages ikke som analyseobjekt i afhandlingen. Denne afhandling vil ikke behandle de momsmæssige problemstillinger som vedr. personbefordring, selvom der er tale om nærtbeslægtede aktiviteter i forhold til rejsebureau virksomhed. 2.3 Afhandlingens opbygning Afhandlingen er opbygget således, at spørgsmålene fra problemformuleringen besvares kronologisk i særskilte kapitler med underopdelte afsnit. I indeværende kapitel redegøres for afhandlingens problemformulering og afhandlingens afgrænsning, metodemæssige overvejelser, moms rettens kilder og deres rangorden samt afhandlingens opbygning. Kapitel 2 belyser det tidligere regelsæt for rejsebureauvirksomheder. Endvidere gives der en introduktion til baggrunden for særordningen. 9

10 Kapitel 3 belyser de momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder, i forhold til bl.a. hvilken betingelser der skal gøres gældende, før rejsebureauvirksomhedsydelser er omfattet af særordningen. Kapitel 4 bestemmer leveringsstedet for rejseydelser, som både er og ikke er omfattet af særordningen. Dernæst introduceres opgørelse af fortjenstmargen samt metoderne til at opgøre fortjenstmargenen. Kapitel 5 anskueliggør de generelle økonomiske og administrative konsekvenser for rejsebureauvirksomheder efter indførelse af momspligt. Dernæst analyseres konsekvenserne specifikt for to udvalgte case virksomheder. Afslutningsvis sammenfatter afhandlingen de gennemførte analyser af gældende ret og de økonomiske og administrative konsekvenser for rejsebureaubranchen. I afhandlingens appendiks findes desuden en oversigt over anvendte afgørelser fra EU-Domstolen samt national praksis i form af afgørelser, kendelser og domme m.v 3.0 Dataindsamling og metodevalg Nærværende afhandling bygger på anvendelse af primære og sekundære kilder til besvarelse af den problemformulering og de problemstillinger, der blev opstillet i de foregående afsnit. Til besvarelse af problemformuleringens første del vil der benyttes metoder knyttede til juridiske retskilder, hvortil besvarelse af anden del af problemformuleringen vil foregå igennem bearbejdning af diverse data fra forskellige kilder i form af årsrapporter, markedsrapporter mv. 10

11 3.1 Juridisk metode For at kunne belyse ovenstående problemstillinger benyttes den retsdogmatiske metode. 4 Denne metodes formål er at udlede gældende ret ved at systematisere, beskrive og fortolke gældende ret ud fra de relevante retskilder. De retskilder, som bliver anvendt i denne afhandling, er skitseret nedenfor. 1. Lovgivning og regulering (herunder EU-ret og national ret) 2. Retspraksis, præjudikater Afhandlingens udsagn og påstande om gældende ret baseres på anvendelse af anerkendt juridisk metode, herunder retskilde- og fortolkningslæren. 5 Som følge af afhandlingens formål vil påvisningen af gældende ret primært indeholde udsagn af typen de lege lata 6, som er udtryk for det resultat, en domstol vil komme frem til ved anvendelse af retskilderne og den retsdogmatiske analyse. Derfor skal gældende ret i denne afhandling betragtes som den retspraksis, teorien anbefaler. Retskilderne vil blive analyseret og fortolket og rangordnet for at udlede, hvad der er gældende ret. Lovgivningen er hierarkisk opdelt, og da nogle regler har højre rang end andre love fx at grundloven har forrang for alle andre danske love er det ifølge retskildelæren nødvendigt at rangordne retskilder. Dertil vil reglerne også blive fortolket i forhold til lex superior-princippet, som omhandler, at reglerne kan være ugyldige, hvis de strider imod regler af højere rang 7. 4 Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side Wegener: Juridisk Metode, side 60 6 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side 24 7 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side

12 3.1.1 Nationale retskilder Den øverst rangerende nationale regulering er grundloven 8. I praksis reguleres momsopkrævningen af momsloven, som er udtømmende, idet den fastlægger såvel den objektive samt subjektive momspligt. Den øvrige nationale regulering udgøres af momsbekendtgørelsen samt administrative forskrifter, der bl.a. omfatter momsvejledningen, styresignaler fra SKAT og bindende svar. Momsbekendtgørelsen har lovkraft og er bindende for alle, hvorimod cirkulærer såsom momsvejledningen kun er bindende for de underordnede myndigheder og dermed ikke forpligter borgerne. 9 I forbindelse med rejsebureauer er blevet momspligtige har SKAT udsendt en vejledning benævnt Særordning for rejsebureauer 10, som er SKATs svar på, hvad der er gældende ret inden for området moms på rejsebureauer Retspraksis, præjudikater Retspraksis er en anden type retskilde, som også kan have betydelig retskildemæssig værdi. Retskildemateriale udgøres af retspraksis fra Højesteret, landsretterne og byretterne, Momsnævnets afgørelser og administrativ praksis fra skattemyndighederne. Offentliggjorte kendelser fra Højesteret og Landsskatteretten tillægges en betydelig retskildemæssig værdi, da sagerne har præjudikat værdi, og derfor vil domme inden for lignende sager opnå samme retstilstand. 8 Lov: Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side SKAT: Særordning for rejsebureauer 12

13 Forskellige domme har forskellig retskildemæssig værdi, og domme afsagt af Højesteret har betydeligt større retskildemæssig værdi, end sager afsagt ved byretterne. Derfor er prioritering af retskilderne relevant, når man udleder, hvad der er gældende ret. I denne afhandling anvendes bl.a. følgende afgørelser, nationale domme og bindende svar som har centrale for analyse og fortolkning på det momsmæssige område for rejsebureaubranchen: AFG 635 (1979) TfS 2000, 155 LSR "Kør selv ferie"/ SKM LSR, SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR EU-retskilder I EU regi kan retskilder opdeles i primære kilder, bindende sekundær kilder og praksis fra EU- Domstolen 11. Primære retskilder er selve traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde (TEUF), og efterfølgende udgør alle de trakter, som er godkendt i EU. De bestemmelser, som er relevante i forhold til merværdiafgift, er indeholdt i TEUFartikel , som indeholder en bestemmelse om harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter. I TEUF-artikel 113 er det beskrevet, at det kun Rådet i EU, som vedtager love inden for bl.a. omsætningsafgifter. 11 Den Europæiske Unions: 12 Den Europæiske Unions: 13

14 Momsdirektivet er en subsidiær retskilde og er udstedt med hjemmel i TEUF-artikel Retspraksis, EU-Domstolen EU-Domstolen behandler bl.a. sager vedrørende fortolkning af EU-retten. Medlemsstaternes domstol har ret og pligt til at få anlagt en sag ved EU-Domstolen, hvis der foreligger spørgsmål i form af en præjudiciel fortolkning. 13 Der er aflagt flere sager vedrørende fortolkning af rejsebureaubegrebet i forhold til særordning ved EU- Domstolen, og disse sager har fået præjudiciel status. Da sagerne følgelig tillægges betydelig retskildemæssig værdi, vil disse blive analyseret i afhandlingen. I denne afhandling anvendes bl.a. følgende afgørelser fra EU-domstolen, som de danske domme bl.a. bygger på C-163/91 Van Ginkel C-308/93 Madgett & Baldwin C-149/01 First Choice C-291/03 MyTravel C-260/95 DFDS Retskilderne rangorden EU-ret har forrang for al national ret. 14 Danmark har opgivet en del af sin suverænitet til EU og EU s institutioner ved sit medlemskab, hvilket også gælder inden for momsområdet. Ifølge EU s grundlæggende princip må en national regel ikke være modstridende med EU-retten. EU-retten anses også for at have direkte virkning for medlemsstaterne 15, selvom direktivet ikke er implementeret i national lovgivning eller ikke er implementeret 13 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side

15 korrekt. En dansk virksomhed kan fx påberåbe sig en bestemmelse i momssystemdirektivet, hvis implementering ikke er foregået korrekt i dansk lovgivning. De danske myndigheder skal som udgangspunkt efterleve kravet Selskabs- og brancheforhold For at analysere de administrative og økonomiske konsekvenser for rejsebureaubranchen anvendes primært dataindsamling i form af brancheanalyser, statistikker fra brancheforeninger, artikler, eksterne markedsundersøgelser, rapporter og informationer fra de forskellige selskabers hjemmesider mv., da disse er væsentlige for forståelse af de branchemæssige forhold og de enkelte selskaber i branchen Regnskabstal I afhandlingen anvendes årsrapporter fra to danske case virksomheder, FDM Travel og Atlantis rejser til at analysere de økonomiske konsekvenser efter indførelse af momspligt. De to rejsebureauer er relevante pga. deres størrelse og indflydelse inden for branchen. Dernæst er det interessant at sammenligne de to virksomheder, da FDM Travel i modsætning til Atlantis rejser er omfattet af særordningen og oplyser, at momsindførelse i forbindelse med lovforslag 203 har haft en negativ effekt på deres indtjening. Det har ikke været muligt at verificere beløbet, som er oplyst i FDM Travelårsrapport 2011 i ledelsesberetningen. Dette skyldes, at virksomheden har tilbageholdt oplysninger i regnskabet, som kunne være med til at verificere beløbet, pga. konkurrencemæssige hensyn. Årsrapporten er revideret af et godkendt revisorfirma, og derfor antages oplysningen i ledelsesberetningen at være korrekt. 3.2 Kildekritik Afhandlingens kilder omfatter bl.a. momslovgivningsbekendtgørelser, momsvejledninger, momsforordninger, momssystemdirektivet mv. Disse primære 15

16 kilder anses for at være 100 procent objektive og valide og indeholder ingen grad af subjektivitet. Informationer fra brancheorganisationernes hjemmesider og selskabernes hjemmesider anses ikke for at være 100 procent valide og kan indeholde subjektive tilføjelser. Da kilderne anvendes i begrænset grad og mest er anvendt til branchekendskab, har disse kilder ikke kritisk relation til afhandlingens konklusioner. 16

17 4.0 Gældende regler frem til 2011 I dette afsnit belyses det tidligere regelsæt, som rejsebureauvirksomheder var underlagt, og samtidig beskrives baggrunden for særordningen. Rejsebureauvirksomheder har tidligere været momsfritaget i henhold til ML momslovens 13, stk. 1, nr. 16., som nu er blevet ophævet. Ifølge ML 13, stk. 1, nr. 16 er rejsebureauvirksomhed og turistkontorets oplysnings- og informationsvirksomhed momsfritaget. Danmark har opretholdt momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed selv efter medlemskab af EU. Fra 1967 til 1978 havde Danmark selvstændig regulering på momsområdet, mens kun tjenesteydelser var specifikt nævnt i momsloven var omfattet af momspligten 16. Efter medlemskab af EU måtte Danmark opgive suverænitet på momsområdet til EU og valgte at indføre og implementere sjette momsdirektiv i Formålet med det sjette momsdirektiv var, at hvert medlemslands finansielle bidrag til EU skulle bestå af en andel af det fælles beregningsgrundlag for medlemsstaternes momsgrundlag. For at kunne opnå en fornuftig fordeling af forpligtelsen var det derfor nødvendigt at få et ensartet beregningsgrundlag for merværdiafgiften i EU. 18 Efter vedtagelse af sjette momsdirektiv blev momspligten udvidet og omhandlede nu også tjenesteydelser. Det er kun de tjenesteydelser, som er nævnt i loven, der er momsfritaget. Rejsebureauvirksomhed blev efter vedtagelse af sjette momsdirektiv som udgangspunkt momspligtigt. Men i direktivet er der en bemyndigelse, hvor det fremgår, at medlemsstaterne fortsat kan fritage de transaktioner som er nævnt i jf. art 371, bilag X for moms, hvis disse var fritaget i deres medlemsstat før Ifølge artikel 371, bilag X, del b, nr. 13 er det kun ydelser leveret af de i artikel 306 omhandlede rejsebureauer og af rejsebureauer, der handler i den rejsendes navn og 16 SKAT: Den Juridiske vejledning afsnit D.A Lovforslag 203 side 9 18 SKAT: Den Juridiske vejledning afsnit D.A

18 for hans regning, i forbindelse med rejser inden for fællesskabet, der kan momsfritages. 19 Danmark har anvendt bestemmelsen i det sjette momsdirektiv artikel 371 samt bilag X, del B, nr. 13 til at momsfritage rejsebureauer. Men ifølge denne bestemmelse er det ikke alle rejsebureauer, som er momsfritaget; det er rejsebureauvirksomheder, som handler i eget navn og anvender tjenesteydelser, som leveres af andre afgiftspligtige personer, der er momsfritaget. Derudover rummer bestemmelsen også rejsebureauvirksomheder, som handler i den rejsendes navn og for hans regning. Rejsebureauvirksomheder, som sælger i andens navn og i anden regning, var ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen og dermed momspligtige efter de almindelige regler. Efter indførelsen sjette momsdirektiv blev der rejst spørgsmål til Momsnævnet vedrørende den afgiftsmæssige stilling for rejsebureauer og turistkontorer, der udøvede virksomhed efter ændringen af merværdiafgiftsloven pr. 1. oktober AFG635 (nævn/december 1979) 21 Momsnævnets afgørelse: Momsnævnet afgørelse var, at følgende transaktioner er undtaget fra afgiftspligten: a. Arrangement af selskaber (grupper) b. Arrangement af individuelle, færdigpakkede ture, herunder udflugter, salg af billetter til underholdningsarrangementer mv. c. Reservation af ophold i hoteller, moteller og lignende, herunder ophold i ferielejligheder med tilknyttede hotelfaciliteter samt reservation af værelser, for så vidt angår virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end en måned. d. Salg af billetter til transportydelser 19 Momssystemdirektivet, Rådet direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles Merværdiafgiftssystem jf artikel 371 bilag X del b nr Momspraksis side Afgørelse: AGF 635 (nævn/december 1979) 18

19 e. Agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med I-IV f. Oplysningsvirksomhed i forbindelse med rejser Ifølge punkt d blev salg af transportydelser også fritaget for moms, og der blev på daværende tidspunkt ikke skelnet mellem, om transportydelsen foregik i eget navn eller i andens navn. Denne afgørelse er ikke i overensstemmelse med momsdirektivet, da direktivets bestemmelse kun indeholder fritagelse for rejsebureauer, som handler i eget navn og ikke en generel fritagelse for hele rejsebureaubranchen. Ifølge daværende ML 13, stk. 1, nr. 16 er rejsebureauvirksomhed momsfritaget, og i selve i lovteksten er det ikke anført, at det kun er rejsebureauvirksomheden, som handler i eget navn. Det betyder, at ordlyden af lovteksten samt Momsnævnets afgørelse AGF 635 ikke er i overensstemmelse med momsdirektivet. Ifølge momsdirektivet skal det bero på en konkret vurdering, om rejsebureauvirksomheden er momsfritaget eller ej, og dette beror på, at rejsebureauet i eget navn eller i den rejsendes navn sælger rejsetjenesteydelser. Hvis dette ikke er tilfældet, er rejsebureauvirksomheden ikke momsfritaget efter momsdirektivet. 4.2 SKM LSR: Praksisændring Landsskatteretten har i sagen SKM LSR 22 taget stilling til, hvorvidt salg af flybilletter, som sælges i andens navn, er omfattet af momsfritagelsen eller omfattet af den almindelige momspligt. Landsskatteretten kom frem til, at salg af flybilletter, som sælges i andens navn, er ikke omfattet af momsfritagelsen, idet fritagelsesbestemmelsen kun omfatter rejsebureauvirksomheder, som sælger i eget navn. Landsskatteretten valgte at ændre deres hidtidige praksis, således at salg af flybilletter i andens navn blev momspligtigt. Dermed blev Momsnævnet afgørelse AGF635 ændret, således at punkt d vedrørende salg af transportydelser, som bl.a. også omhandler salg af flybilletter i andens navn, blev momspligtigt. Denne praksisændring har medført, at fritagelsesbestemmelsen for rejsebureauer herefter stemmer overens med momssystemdirektivet. Det betyder, at rejsebureauer, som 22 Dom: SKM LSR 19

20 sælger i andens navn, er momspligtige, og rejsebureauer, som sælger i eget navn, er momsfrie og dermed lønsumsafgiftspligtige efter de daværende regler. 4.3 Lønsumsafgift Rejsebureauer som sælger i eget navn var efter de daværende regler momsfritaget og dermed omfattet af Lov om lønsumsafgift jf. lønsumsafgiftsloven 1, stk Lønsumsafgiftsloven finder anvendelse på de virksomheder, som er momsfritaget efter ML 13, men der er undtagelser af ydelser, som ikke er momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige. Lønsumsafgiftsloven blev udarbejdet i 1989 og trådte i kraft i Lønsumsafgiftsloven fandt kun anvendelse på finansielle virksomheder på daværende tidspunkt. I 1992 blev lønsumsafgiftsloven ændret, således at den stort set omfattede alle momsfritagne virksomheder, herunder rejsebureauvirksomhed Der blev indført en bagatelgrænse for, at kun virksomheder, som har et afgiftsgrundlag over kr., skal registreres for lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftsloven 2, stk Det er essentielt at anskueliggøre, hvordan lønsumsafgiften beregnes, da denne opgørelsesmetode vil danne grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser senere i afhandlingen. Der er fire forskellige metoder til at beregne lønsumsafgift. Det afhænger af virksomhedens aktivitet, hvilken metode der skal anvendes (se nedenstående tabel). 23 SKAT: Juridisk vejledning , afsnit D.B Lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september

21 Metode Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Hvem er Organisationer, Finansielle Virksomheder der Virksomheder, der omfattet? fonde, foreninger virksomheder udgiver eller ikke er omfattet af importerer aviser de øvrige metoder Afgiftsgrundlag Lønsummen Lønsummen Omsætningen fra Lønsummen +/- salg af aviser over-/underskud Sats 5,33 % 10,5 % 2,5 % 3,08 % Figur Rejsebureauvirksomheder skulle beregne deres lønsumsafgift efter metode 4. Metode 4 omhandler, at virksomhederne skal opgøre en samlet lønsum og tillægge virksomhedens skattepligtige indkomst. Til lønsummen medregnes alle virksomhedens lønudgifter i form af løn, inkl. alle tillæg, og virksomhedens løbende udbetalinger til pensioner, arbejdsgivers andel af ATP. 26 Endvidere medregnes også andre former for løn til lønsummen, såsom honorarer, bonusser, provisioner, personalegoder samt feriepenge. Efter virksomheden har opgjort lønsummen, skal virksomheden opgøre den skattepligtige indkomst og fratrække de finansielle poster i beregningen. Løbende aconto-betaling til lønsumsafgift i regnskabsåret skal også fratrækkes den skattepligtige indkomst, før beregningen skal foretages. Efter 1. januar 2011 er rejsebureauvirksomhederne blevet momspligtige, og hvilke økonomiske konsekvenser, det har fået for rejsebureauvirksomhederne, at lønsumsafgiften er blevet afskaffet, bliver belyst senere i afhandlingen. 4.4 Delkonklusion I de foregående afsnit blev det belyst, at rejsebureau-virksomhederne var lønsumsafgiftspligtige efter de daværende regler, hvis de solgte i eget navn. Rejsebureauvirksomhederne beholdte deres momsfritagelsesstatus selv efter medlemskabet i EU var en realitet pga. bemyndigelsen i momssystemdirektivet jf. art 371 bilag X del 13. Ifølge denne bemyndigelse kan medlemsstaterne vælge at bibeholde momsfritagelse 25 lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september SKAT: Juridisk vejledning , afsnit D.B.5.2.1, 21

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Jurgita Bauzyte Vejleder: Anja Gärtner Dahlgaard MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM En analyse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 Antal anslag: 173.294 Antal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

ML 13, stk. 1. nr. 1

ML 13, stk. 1. nr. 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Bibbi Bach Hansen Juridisk Institut Vejleder: Henrik Stensgaard Den momsmæssige behandling af hospitalsbehandling og lægevirksomhed ML 13, stk. 1. nr. 1 Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Cand.merc.aud. Sørensen Kandidatafhandling Forfatter: Sara Funch Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk Institut Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, december

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

1. Introduktion. 1.1. Indledning

1. Introduktion. 1.1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Problemformulering... 3 1.3. Afgrænsning... 5 1.4. Metode... 6 1.5. Retskilder... 6 2. Afgiftspligtig person... 8 2.1. Kvalificering af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Momspligten i Postsektoren

Momspligten i Postsektoren Cand.merc.aud., sommer 2010 Kandidatafhandling, Juridisk Institut Momspligten i Postsektoren - En analyse af den momsmæssige konkurrenceforvridning Antal sider (inkl. Forside og bilag): 87 sider Antal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Overdragelse af virksomhed

Overdragelse af virksomhed Overdragelse af virksomhed "et momsmæssigt perspektiv" Forfatter: Morten Roland Egesberg, Cand.merc.jur. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Juridisk Institut December 2012 1. Problemformulering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012 Sag 374/2010 (2. afdeling) Learn2Lead A/S (advokat Bent Ramskov) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Biintervenient til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling August 2012 Forfattere: Tommy Schormand Johansen Pui Yee Chan Vejleder: Dennis Rahmsdal Jensen Momsmæssig behandling af blandede transaktioner - En analyse

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere