Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Copenhagen Business School 2013 Afleveret: 25. april 2013 Forfatter: Raheel Ali Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Forord Indledning Problemformulering Afgrænsning Afhandlingens opbygning Dataindsamling og metodevalg Juridisk metode Nationale retskilder Retspraksis, præjudikater EU-retskilder Retspraksis, EU-Domstolen Retskilderne rangorden Selskabs- og brancheforhold Regnskabstal Kildekritik Gældende regler frem til AFG635 (nævn/december 1979) Momsnævnets afgørelse: SKM LSR: Praksisændring Lønsumsafgift Delkonklusion Baggrunden for Særordning for rejsebureauer Rejsebureau-begrebet i forhold til særordningen De forenede sager C-30/96 og C-94/97 Madgett & Baldwin C-200/04, Internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Ist) TfS 2000, 155 /LSR C-163/91, Van Ginkel C-31/10, Minerva Kuturreisen Gmbh Formidlingsydelser i eget navn SKM SR, bindende svar SKM SR, bindende svar SKM LSR Delkonklusion Leveringssted for rejsebureauer Leveringssted under særordningen C-260/95 DFDS SKM SR SKM SR Rejser uden for EU Rejser delvist uden for EU Leveringsstedet for rejsebureauer udenfor særordningen Delkonklusion Rejsebureauers fortjenstmargen De forenede sager C-30/96 og C-94/97 Madgett & Baldwin

3 8.2 C-291/03, My Travel SKM SR Omkostninger som ikke indgår i fortjenstmargenordningen Fortjenstmargen kan opgøres efter to metoder Metode Metode Delkonklusion Konsekvenser for rejsebureaubranchen Charterbureauer Oversøiske rejsebureauer Kør selv-bureauer Erhvervsrejsebureauer Øvrige rejsebureauer Konsekvenser for specifikke virksomheder Atlantis Rejser I forhold til moms Moms kontra lønsumsafgift FDM Travel I forhold til moms Moms kontra lønsumsafgift Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 Executive summary In early 2009 the Danish VKO government initiated a bill regarding a tax reform named Forårspakke 2.0. The bill created upheaval within the VAT in many different industries including the travel agency industry. Before the introduction of the bill, the travel agencies were covered by the law of payroll tax, but due to the new bill the companies are exempted from the former law of payroll tax and are instead covered by the law of VAT. There is therefore constructed a new set of rules for the travel agency industry which therefore creates new managerial issues concerning VAT. The desired spectrum that is to be investigated is therefore divided into two questions. The first question consists of what is understood by the travel agency term according to the special scheme for travel agencies. The second question consists of which economical and administrative consequences it has for the travel agencies, if they are covered by the special scheme for travel agencies. The overall problem formulation has been narrowed down and it therefore concentrates heavily on the two questions. To make an in-depth investigation of the before announced problem formulation, some sub questions were been developed. The results of the above mentioned questions are now summed up. Due to the implementation of the 203 bill, a new set of rules has been created for VAT compulsory travel agencies and there has also been an evolvement of new VAT related issues. These issues are expressed in the way of defining the travel agency term according to the special scheme, provision of delivery and statement of profits for travel agencies etc. The term according to the special scheme includes travel agency firms, who sell products and services in their own name and are applying services from taxable individuals. The special scheme is only applicable if a travel agency is selling a travel related service. Additionally there should be a consensus of a plural amount of services that are being offered. The special scheme is applicable on various types of firms, which are selling the same kind of travel services as a travel agency. 4

5 According to the special scheme for travel agencies, the delivery is where the travel agency has established its financial center. When not applying the special scheme, the travel agencies would be imposed to register themselves in all the various countries they do business in. This registration requirement is a burden for the travel agencies and it would cause a managerial burden for the firms. The special scheme for travel agencies excludes travels that are perceived outside the European Union, and are therefore equivalent as intermediary services that are non-chargeable according to the law of VAT. Travel firms who sells services in others name, are recited as intermediary and these are not included in the special scheme of travel agencies, while these do not sell travel services in their own name and they are thereby included in the ordinary law of VAT. Method two concentrates on the other managerial and economical consequences for the travel agencies. These may vary and are dependent on which travel services that are being sold by the travel firms. Travel firms that mainly sell travel services within the EU, are included in the special scheme and are therefore required to calculate VAT of their services. These travel agencies are pressured by overwhelming managerial and economical tasks that are an aftermath of the diminishing VAT exemption, and many of these have suffered from losses, which has been exemplified throughout this paper. Last of all, the travel agencies that are selling travel packages within the EU, are the ones that are suffering the most financially and managerially after the execution of the VAT exemption. Travel agencies that are mainly selling services that are perceived outside the EU have archived great financial benefits. This is caused by VAT deduction of purchases and the opportunity of avoiding payroll taxes. 5

6 1.0 Forord Denne afhandling er skrevet i det afsluttende semester af cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School i København ud fra en selvvalgt problemstilling i valgfaget momsret. Afhandlingens primære målgruppe er rejsebranchen i Danmark og medstuderende, som ønsker at få indblik i de momsmæssige problemstillinger, der er opstået, efter rejsebureauer er blevet momspligtige. Det forventes, at læseren har et vist kendskab til juridisk metode samt momssystemets grundelementer. Afhandlingen dykker ned i en teoretisk og praktisk problemstilling, som er opstået efter vedtagelsen af Lovforslag 203. Problemstillingen vil bl.a. blive løst ved anvendelse af en teoretisk tilgang, der opfylder de faglige krav til kandidatafhandlingen. Vejleder Karina Kim Egholm Elgaard takkes for inspiration samt kompetent og konstruktiv kritik under forløbet. 6

7 2.0 Indledning Rejsebureauvirksomheder har i forbindelse med Skattereformen Forårspakke 2.0 oplevet stor omvæltning inden for momsområdet. Forårspakke indeholder bl.a. lovforslag om moms og lønsumsafgiftsændringer og har medført økonomiske konsekvenser for rejsebureau-virksomheder, som i forvejen er et presset marked, hvor overskudgraden er lav 2. Hvilke økonomiske konsekvenser, lovforslaget har fået for rejsebureauer, vil blive analyseret i nærværende afhandling. Samtidig vil afhandlingen belyse, hvilke administrative byrder rejsebureauer er blevet pålagt, efter lovforslaget er blevet vedtaget. Før vedtagelsen af lovforslaget har rejsebranchen været omfattet af lov om lønsumsafgift, men siden 1. januar 2011 er rejsebureauer blevet fritaget for lønsumsafgift og bliver i stedet omfattede af momsloven. Dermed er der skabt et nyt regelsæt for rejsebureaubranchen og nogle nye momsmæssige problemstillinger. Disse momsmæssige problemstillinger kommer bl.a. til udtryk ved fortolkning af rejsebureau begrebet i forhold til særordning, som er et centralt element i særordningen for rejsebureauer. Derfor vil definitionen af rejsebureau begrebet blive analyseret i nærværende afhandling. Det gælder, at alle varer og ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal som udgangspunkt pålægges moms. Visse varer og ydelser er dog fritaget efter momslovens (ML) kapitel 13. Nærværende afhandling fokuserer alene på ophævelsen af fritagelsesbestemmelsen for rejsebureauvirksomheder, jf. ML 13, stk. 1, nr Mere info om Forårspakke 2.0 : 2 Publikation for Rejsebureauer, Markedsnyt 2011,Deloitte side 6 3 Lovforslag 203, Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 7

8 2.1 Problemformulering Moms inden for rejsebureauer er et vidtfavnende område med mange aspekter, som i momsmæssige henseender giver en lang række problemstillinger og udfordringer. Disse udfordringer kommer bl.a. til udtryk ved fortolkningen af begrebet rejsebureauvirksomhed i forhold til særordningen, samt hvem der er omfattet af regelsættet, hvordan leveringsstedet bestemmes, og hvordan fortjenstmargenen opgøres. Heraf kan hovedproblemformulering udledes som består af 2 delelementer: 1) Hvad forstås ved rejsebureau-begrebet i forhold til særordningen, og 2) hvilke økonomiske, eller administrative konsekvenser har det for rejsebureau virksomhederne, hvis de er omfattet af særordningen. Afhandlingens problemformulering er præciseret ved følgende underspørgsmål: Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at en virksomhed bliver betegnet som et rejsebureau, der er omfattet af særordningen? Hvordan bestemmes leveringsstedet for rejsebureauer under særordningen såvel som uden for særordningen? Hvordan bestemmes fortjenstmargenen og hvilke metoder kan anvendes til at opgøre fortjenstmargenen? Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har det for rejsebureauvirksomhederne, hvis de er omfattet af særordningen? Afhandlingens første del indeholder en fortolkning af rejsebureaubegrebet i forhold til særordningen og belyser, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før en virksomhed er omfattet af særordningen. Endvidere vil leveringssted for rejsebureauvirksomhed 8

9 blive belyst inden for såvel som uden for særordningen. Dernæst belyses fortjenstmargen samt hvilke metoder, kan benyttes til opgørelse af fortjenstmargenen. I afhandlingens anden del udføres en generel analyse af rejsebureaubranchen og en mere dybdegående analyse af de økonomiske og administrative konsekvenser ved indførelse af momspligt for rejsebureauvirksomheder i særordningen. 2.2 Afgrænsning Genstandsfeltet for denne afhandling er moms på pakkerejser. For at opnå en dybdegående analyse vil afhandlingen således udelukkende beskæftige sig med den momsmæssige behandling af moms på rejsebureauer. Lovforslaget 203 omhandler også fritagelse af momspligten for levering af fast ejendom, ejendomsadministration samt rejsebureau, men det er altså kun sidstnævnte aspekt, som bliver analyseret i denne afhandling. Efter det nye regelsæt er rejsebureauer samt turist- og oplysningskontorer blevet momspligtige, men turist- og oplysningskontor inddrages ikke som analyseobjekt i afhandlingen. Denne afhandling vil ikke behandle de momsmæssige problemstillinger som vedr. personbefordring, selvom der er tale om nærtbeslægtede aktiviteter i forhold til rejsebureau virksomhed. 2.3 Afhandlingens opbygning Afhandlingen er opbygget således, at spørgsmålene fra problemformuleringen besvares kronologisk i særskilte kapitler med underopdelte afsnit. I indeværende kapitel redegøres for afhandlingens problemformulering og afhandlingens afgrænsning, metodemæssige overvejelser, moms rettens kilder og deres rangorden samt afhandlingens opbygning. Kapitel 2 belyser det tidligere regelsæt for rejsebureauvirksomheder. Endvidere gives der en introduktion til baggrunden for særordningen. 9

10 Kapitel 3 belyser de momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder, i forhold til bl.a. hvilken betingelser der skal gøres gældende, før rejsebureauvirksomhedsydelser er omfattet af særordningen. Kapitel 4 bestemmer leveringsstedet for rejseydelser, som både er og ikke er omfattet af særordningen. Dernæst introduceres opgørelse af fortjenstmargen samt metoderne til at opgøre fortjenstmargenen. Kapitel 5 anskueliggør de generelle økonomiske og administrative konsekvenser for rejsebureauvirksomheder efter indførelse af momspligt. Dernæst analyseres konsekvenserne specifikt for to udvalgte case virksomheder. Afslutningsvis sammenfatter afhandlingen de gennemførte analyser af gældende ret og de økonomiske og administrative konsekvenser for rejsebureaubranchen. I afhandlingens appendiks findes desuden en oversigt over anvendte afgørelser fra EU-Domstolen samt national praksis i form af afgørelser, kendelser og domme m.v 3.0 Dataindsamling og metodevalg Nærværende afhandling bygger på anvendelse af primære og sekundære kilder til besvarelse af den problemformulering og de problemstillinger, der blev opstillet i de foregående afsnit. Til besvarelse af problemformuleringens første del vil der benyttes metoder knyttede til juridiske retskilder, hvortil besvarelse af anden del af problemformuleringen vil foregå igennem bearbejdning af diverse data fra forskellige kilder i form af årsrapporter, markedsrapporter mv. 10

11 3.1 Juridisk metode For at kunne belyse ovenstående problemstillinger benyttes den retsdogmatiske metode. 4 Denne metodes formål er at udlede gældende ret ved at systematisere, beskrive og fortolke gældende ret ud fra de relevante retskilder. De retskilder, som bliver anvendt i denne afhandling, er skitseret nedenfor. 1. Lovgivning og regulering (herunder EU-ret og national ret) 2. Retspraksis, præjudikater Afhandlingens udsagn og påstande om gældende ret baseres på anvendelse af anerkendt juridisk metode, herunder retskilde- og fortolkningslæren. 5 Som følge af afhandlingens formål vil påvisningen af gældende ret primært indeholde udsagn af typen de lege lata 6, som er udtryk for det resultat, en domstol vil komme frem til ved anvendelse af retskilderne og den retsdogmatiske analyse. Derfor skal gældende ret i denne afhandling betragtes som den retspraksis, teorien anbefaler. Retskilderne vil blive analyseret og fortolket og rangordnet for at udlede, hvad der er gældende ret. Lovgivningen er hierarkisk opdelt, og da nogle regler har højre rang end andre love fx at grundloven har forrang for alle andre danske love er det ifølge retskildelæren nødvendigt at rangordne retskilder. Dertil vil reglerne også blive fortolket i forhold til lex superior-princippet, som omhandler, at reglerne kan være ugyldige, hvis de strider imod regler af højere rang 7. 4 Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side Wegener: Juridisk Metode, side 60 6 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side 24 7 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side

12 3.1.1 Nationale retskilder Den øverst rangerende nationale regulering er grundloven 8. I praksis reguleres momsopkrævningen af momsloven, som er udtømmende, idet den fastlægger såvel den objektive samt subjektive momspligt. Den øvrige nationale regulering udgøres af momsbekendtgørelsen samt administrative forskrifter, der bl.a. omfatter momsvejledningen, styresignaler fra SKAT og bindende svar. Momsbekendtgørelsen har lovkraft og er bindende for alle, hvorimod cirkulærer såsom momsvejledningen kun er bindende for de underordnede myndigheder og dermed ikke forpligter borgerne. 9 I forbindelse med rejsebureauer er blevet momspligtige har SKAT udsendt en vejledning benævnt Særordning for rejsebureauer 10, som er SKATs svar på, hvad der er gældende ret inden for området moms på rejsebureauer Retspraksis, præjudikater Retspraksis er en anden type retskilde, som også kan have betydelig retskildemæssig værdi. Retskildemateriale udgøres af retspraksis fra Højesteret, landsretterne og byretterne, Momsnævnets afgørelser og administrativ praksis fra skattemyndighederne. Offentliggjorte kendelser fra Højesteret og Landsskatteretten tillægges en betydelig retskildemæssig værdi, da sagerne har præjudikat værdi, og derfor vil domme inden for lignende sager opnå samme retstilstand. 8 Lov: Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side SKAT: Særordning for rejsebureauer 12

13 Forskellige domme har forskellig retskildemæssig værdi, og domme afsagt af Højesteret har betydeligt større retskildemæssig værdi, end sager afsagt ved byretterne. Derfor er prioritering af retskilderne relevant, når man udleder, hvad der er gældende ret. I denne afhandling anvendes bl.a. følgende afgørelser, nationale domme og bindende svar som har centrale for analyse og fortolkning på det momsmæssige område for rejsebureaubranchen: AFG 635 (1979) TfS 2000, 155 LSR "Kør selv ferie"/ SKM LSR, SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR EU-retskilder I EU regi kan retskilder opdeles i primære kilder, bindende sekundær kilder og praksis fra EU- Domstolen 11. Primære retskilder er selve traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde (TEUF), og efterfølgende udgør alle de trakter, som er godkendt i EU. De bestemmelser, som er relevante i forhold til merværdiafgift, er indeholdt i TEUFartikel , som indeholder en bestemmelse om harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter. I TEUF-artikel 113 er det beskrevet, at det kun Rådet i EU, som vedtager love inden for bl.a. omsætningsafgifter. 11 Den Europæiske Unions: 12 Den Europæiske Unions: 13

14 Momsdirektivet er en subsidiær retskilde og er udstedt med hjemmel i TEUF-artikel Retspraksis, EU-Domstolen EU-Domstolen behandler bl.a. sager vedrørende fortolkning af EU-retten. Medlemsstaternes domstol har ret og pligt til at få anlagt en sag ved EU-Domstolen, hvis der foreligger spørgsmål i form af en præjudiciel fortolkning. 13 Der er aflagt flere sager vedrørende fortolkning af rejsebureaubegrebet i forhold til særordning ved EU- Domstolen, og disse sager har fået præjudiciel status. Da sagerne følgelig tillægges betydelig retskildemæssig værdi, vil disse blive analyseret i afhandlingen. I denne afhandling anvendes bl.a. følgende afgørelser fra EU-domstolen, som de danske domme bl.a. bygger på C-163/91 Van Ginkel C-308/93 Madgett & Baldwin C-149/01 First Choice C-291/03 MyTravel C-260/95 DFDS Retskilderne rangorden EU-ret har forrang for al national ret. 14 Danmark har opgivet en del af sin suverænitet til EU og EU s institutioner ved sit medlemskab, hvilket også gælder inden for momsområdet. Ifølge EU s grundlæggende princip må en national regel ikke være modstridende med EU-retten. EU-retten anses også for at have direkte virkning for medlemsstaterne 15, selvom direktivet ikke er implementeret i national lovgivning eller ikke er implementeret 13 Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier, side

15 korrekt. En dansk virksomhed kan fx påberåbe sig en bestemmelse i momssystemdirektivet, hvis implementering ikke er foregået korrekt i dansk lovgivning. De danske myndigheder skal som udgangspunkt efterleve kravet Selskabs- og brancheforhold For at analysere de administrative og økonomiske konsekvenser for rejsebureaubranchen anvendes primært dataindsamling i form af brancheanalyser, statistikker fra brancheforeninger, artikler, eksterne markedsundersøgelser, rapporter og informationer fra de forskellige selskabers hjemmesider mv., da disse er væsentlige for forståelse af de branchemæssige forhold og de enkelte selskaber i branchen Regnskabstal I afhandlingen anvendes årsrapporter fra to danske case virksomheder, FDM Travel og Atlantis rejser til at analysere de økonomiske konsekvenser efter indførelse af momspligt. De to rejsebureauer er relevante pga. deres størrelse og indflydelse inden for branchen. Dernæst er det interessant at sammenligne de to virksomheder, da FDM Travel i modsætning til Atlantis rejser er omfattet af særordningen og oplyser, at momsindførelse i forbindelse med lovforslag 203 har haft en negativ effekt på deres indtjening. Det har ikke været muligt at verificere beløbet, som er oplyst i FDM Travelårsrapport 2011 i ledelsesberetningen. Dette skyldes, at virksomheden har tilbageholdt oplysninger i regnskabet, som kunne være med til at verificere beløbet, pga. konkurrencemæssige hensyn. Årsrapporten er revideret af et godkendt revisorfirma, og derfor antages oplysningen i ledelsesberetningen at være korrekt. 3.2 Kildekritik Afhandlingens kilder omfatter bl.a. momslovgivningsbekendtgørelser, momsvejledninger, momsforordninger, momssystemdirektivet mv. Disse primære 15

16 kilder anses for at være 100 procent objektive og valide og indeholder ingen grad af subjektivitet. Informationer fra brancheorganisationernes hjemmesider og selskabernes hjemmesider anses ikke for at være 100 procent valide og kan indeholde subjektive tilføjelser. Da kilderne anvendes i begrænset grad og mest er anvendt til branchekendskab, har disse kilder ikke kritisk relation til afhandlingens konklusioner. 16

17 4.0 Gældende regler frem til 2011 I dette afsnit belyses det tidligere regelsæt, som rejsebureauvirksomheder var underlagt, og samtidig beskrives baggrunden for særordningen. Rejsebureauvirksomheder har tidligere været momsfritaget i henhold til ML momslovens 13, stk. 1, nr. 16., som nu er blevet ophævet. Ifølge ML 13, stk. 1, nr. 16 er rejsebureauvirksomhed og turistkontorets oplysnings- og informationsvirksomhed momsfritaget. Danmark har opretholdt momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed selv efter medlemskab af EU. Fra 1967 til 1978 havde Danmark selvstændig regulering på momsområdet, mens kun tjenesteydelser var specifikt nævnt i momsloven var omfattet af momspligten 16. Efter medlemskab af EU måtte Danmark opgive suverænitet på momsområdet til EU og valgte at indføre og implementere sjette momsdirektiv i Formålet med det sjette momsdirektiv var, at hvert medlemslands finansielle bidrag til EU skulle bestå af en andel af det fælles beregningsgrundlag for medlemsstaternes momsgrundlag. For at kunne opnå en fornuftig fordeling af forpligtelsen var det derfor nødvendigt at få et ensartet beregningsgrundlag for merværdiafgiften i EU. 18 Efter vedtagelse af sjette momsdirektiv blev momspligten udvidet og omhandlede nu også tjenesteydelser. Det er kun de tjenesteydelser, som er nævnt i loven, der er momsfritaget. Rejsebureauvirksomhed blev efter vedtagelse af sjette momsdirektiv som udgangspunkt momspligtigt. Men i direktivet er der en bemyndigelse, hvor det fremgår, at medlemsstaterne fortsat kan fritage de transaktioner som er nævnt i jf. art 371, bilag X for moms, hvis disse var fritaget i deres medlemsstat før Ifølge artikel 371, bilag X, del b, nr. 13 er det kun ydelser leveret af de i artikel 306 omhandlede rejsebureauer og af rejsebureauer, der handler i den rejsendes navn og 16 SKAT: Den Juridiske vejledning afsnit D.A Lovforslag 203 side 9 18 SKAT: Den Juridiske vejledning afsnit D.A

18 for hans regning, i forbindelse med rejser inden for fællesskabet, der kan momsfritages. 19 Danmark har anvendt bestemmelsen i det sjette momsdirektiv artikel 371 samt bilag X, del B, nr. 13 til at momsfritage rejsebureauer. Men ifølge denne bestemmelse er det ikke alle rejsebureauer, som er momsfritaget; det er rejsebureauvirksomheder, som handler i eget navn og anvender tjenesteydelser, som leveres af andre afgiftspligtige personer, der er momsfritaget. Derudover rummer bestemmelsen også rejsebureauvirksomheder, som handler i den rejsendes navn og for hans regning. Rejsebureauvirksomheder, som sælger i andens navn og i anden regning, var ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen og dermed momspligtige efter de almindelige regler. Efter indførelsen sjette momsdirektiv blev der rejst spørgsmål til Momsnævnet vedrørende den afgiftsmæssige stilling for rejsebureauer og turistkontorer, der udøvede virksomhed efter ændringen af merværdiafgiftsloven pr. 1. oktober AFG635 (nævn/december 1979) 21 Momsnævnets afgørelse: Momsnævnet afgørelse var, at følgende transaktioner er undtaget fra afgiftspligten: a. Arrangement af selskaber (grupper) b. Arrangement af individuelle, færdigpakkede ture, herunder udflugter, salg af billetter til underholdningsarrangementer mv. c. Reservation af ophold i hoteller, moteller og lignende, herunder ophold i ferielejligheder med tilknyttede hotelfaciliteter samt reservation af værelser, for så vidt angår virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end en måned. d. Salg af billetter til transportydelser 19 Momssystemdirektivet, Rådet direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles Merværdiafgiftssystem jf artikel 371 bilag X del b nr Momspraksis side Afgørelse: AGF 635 (nævn/december 1979) 18

19 e. Agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med I-IV f. Oplysningsvirksomhed i forbindelse med rejser Ifølge punkt d blev salg af transportydelser også fritaget for moms, og der blev på daværende tidspunkt ikke skelnet mellem, om transportydelsen foregik i eget navn eller i andens navn. Denne afgørelse er ikke i overensstemmelse med momsdirektivet, da direktivets bestemmelse kun indeholder fritagelse for rejsebureauer, som handler i eget navn og ikke en generel fritagelse for hele rejsebureaubranchen. Ifølge daværende ML 13, stk. 1, nr. 16 er rejsebureauvirksomhed momsfritaget, og i selve i lovteksten er det ikke anført, at det kun er rejsebureauvirksomheden, som handler i eget navn. Det betyder, at ordlyden af lovteksten samt Momsnævnets afgørelse AGF 635 ikke er i overensstemmelse med momsdirektivet. Ifølge momsdirektivet skal det bero på en konkret vurdering, om rejsebureauvirksomheden er momsfritaget eller ej, og dette beror på, at rejsebureauet i eget navn eller i den rejsendes navn sælger rejsetjenesteydelser. Hvis dette ikke er tilfældet, er rejsebureauvirksomheden ikke momsfritaget efter momsdirektivet. 4.2 SKM LSR: Praksisændring Landsskatteretten har i sagen SKM LSR 22 taget stilling til, hvorvidt salg af flybilletter, som sælges i andens navn, er omfattet af momsfritagelsen eller omfattet af den almindelige momspligt. Landsskatteretten kom frem til, at salg af flybilletter, som sælges i andens navn, er ikke omfattet af momsfritagelsen, idet fritagelsesbestemmelsen kun omfatter rejsebureauvirksomheder, som sælger i eget navn. Landsskatteretten valgte at ændre deres hidtidige praksis, således at salg af flybilletter i andens navn blev momspligtigt. Dermed blev Momsnævnet afgørelse AGF635 ændret, således at punkt d vedrørende salg af transportydelser, som bl.a. også omhandler salg af flybilletter i andens navn, blev momspligtigt. Denne praksisændring har medført, at fritagelsesbestemmelsen for rejsebureauer herefter stemmer overens med momssystemdirektivet. Det betyder, at rejsebureauer, som 22 Dom: SKM LSR 19

20 sælger i andens navn, er momspligtige, og rejsebureauer, som sælger i eget navn, er momsfrie og dermed lønsumsafgiftspligtige efter de daværende regler. 4.3 Lønsumsafgift Rejsebureauer som sælger i eget navn var efter de daværende regler momsfritaget og dermed omfattet af Lov om lønsumsafgift jf. lønsumsafgiftsloven 1, stk Lønsumsafgiftsloven finder anvendelse på de virksomheder, som er momsfritaget efter ML 13, men der er undtagelser af ydelser, som ikke er momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige. Lønsumsafgiftsloven blev udarbejdet i 1989 og trådte i kraft i Lønsumsafgiftsloven fandt kun anvendelse på finansielle virksomheder på daværende tidspunkt. I 1992 blev lønsumsafgiftsloven ændret, således at den stort set omfattede alle momsfritagne virksomheder, herunder rejsebureauvirksomhed Der blev indført en bagatelgrænse for, at kun virksomheder, som har et afgiftsgrundlag over kr., skal registreres for lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftsloven 2, stk Det er essentielt at anskueliggøre, hvordan lønsumsafgiften beregnes, da denne opgørelsesmetode vil danne grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser senere i afhandlingen. Der er fire forskellige metoder til at beregne lønsumsafgift. Det afhænger af virksomhedens aktivitet, hvilken metode der skal anvendes (se nedenstående tabel). 23 SKAT: Juridisk vejledning , afsnit D.B Lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september

21 Metode Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Hvem er Organisationer, Finansielle Virksomheder der Virksomheder, der omfattet? fonde, foreninger virksomheder udgiver eller ikke er omfattet af importerer aviser de øvrige metoder Afgiftsgrundlag Lønsummen Lønsummen Omsætningen fra Lønsummen +/- salg af aviser over-/underskud Sats 5,33 % 10,5 % 2,5 % 3,08 % Figur Rejsebureauvirksomheder skulle beregne deres lønsumsafgift efter metode 4. Metode 4 omhandler, at virksomhederne skal opgøre en samlet lønsum og tillægge virksomhedens skattepligtige indkomst. Til lønsummen medregnes alle virksomhedens lønudgifter i form af løn, inkl. alle tillæg, og virksomhedens løbende udbetalinger til pensioner, arbejdsgivers andel af ATP. 26 Endvidere medregnes også andre former for løn til lønsummen, såsom honorarer, bonusser, provisioner, personalegoder samt feriepenge. Efter virksomheden har opgjort lønsummen, skal virksomheden opgøre den skattepligtige indkomst og fratrække de finansielle poster i beregningen. Løbende aconto-betaling til lønsumsafgift i regnskabsåret skal også fratrækkes den skattepligtige indkomst, før beregningen skal foretages. Efter 1. januar 2011 er rejsebureauvirksomhederne blevet momspligtige, og hvilke økonomiske konsekvenser, det har fået for rejsebureauvirksomhederne, at lønsumsafgiften er blevet afskaffet, bliver belyst senere i afhandlingen. 4.4 Delkonklusion I de foregående afsnit blev det belyst, at rejsebureau-virksomhederne var lønsumsafgiftspligtige efter de daværende regler, hvis de solgte i eget navn. Rejsebureauvirksomhederne beholdte deres momsfritagelsesstatus selv efter medlemskabet i EU var en realitet pga. bemyndigelsen i momssystemdirektivet jf. art 371 bilag X del 13. Ifølge denne bemyndigelse kan medlemsstaterne vælge at bibeholde momsfritagelse 25 lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september SKAT: Juridisk vejledning , afsnit D.B.5.2.1, 21

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Udarbejdet af: Trine Christel Falck Lorensen Louise Grøndahl Nielsen Vejleder: Henrik Stensgaard Bachelorafhandling Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Handelshøjskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Formidling af forsikring over internettet

Formidling af forsikring over internettet Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Ændring af EU s momsregler

Ændring af EU s momsregler Master Thesis, Cand.Merc.Aud, Aarhus University Business and Social Sciences Afleveringsdato: 2. marts 2015 Fag: Moms og afgiftsret Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Forfatter: Sanne Hoffmann Terkelsen

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret.

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Komparativ analyse - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Udarbejdet af:

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Masterafhandling Ketty Amdi Sparvath

Indholdsfortegnelse. Masterafhandling Ketty Amdi Sparvath Master i Moms & Afgifter, Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet 1. juni 2007 Opgaveløser: Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Problemformulering...4

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0011 Udkast (25.06.2010) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 (Fremrykning af forhøjelse

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere