H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet."

Transkript

1 H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade København Ø Via og Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger Ydelser til pensionskasser EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService Finansrådets anbefalinger Finansrådet anbefaler, at det positivt fremgår af styresignalet, hvilke typer af pensionskasser, pensionsinstitutter mv., som er omfattet af begrebet investeringsforening, herunder at livsforsikringsselskaber, uanset juridisk form, er omfattet af SKATs forståelse af begrebet investeringsforening i momsmæssig forstand. Finansrådet anbefaler, at det specificeres, hvad der kan indeholdes i begrebet forvaltning. Finansrådet anbefaler herudover, at SKATs vurdering af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" tilpasses, da SKATs forståelse fremstår mere restriktiv end EU-Domstolens præmisser i C-464/12, ATP PensionService A/S kan bære. Generelt 1. juli 2015 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Kontakt Frederik Hans-Christian Stæhr Direkte Finansrådet ser positivt på, at SKAT nu tydeligt anerkender, at det er ydelsens natur, der er relevant for den momsmæssige vurdering, og ikke hvilken type virksomhed man traditionelt vil anse værende primær for leverandør eller kunde. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. Finansrådets kommentarer til udkastets enkelte afsnit Sammenfatning Finansrådet henviser til kommentarerne nedenfor. Begrebet "investeringsforening" i momsmæssig forstand Det er Finansrådets vurdering, at livsforsikringsselskaber, uanset juridisk form, generelt vil opfylde de tre kumulative betingelser, som SKAT opstiller. Finansrådet beder SKAT bekræfte dette.

2 Side 2 Finansrådet opfordrer samtidig SKAT til at udarbejde en positivliste over de omfattede pensionskasser, pensionsinstitutter mv. Dette vil lempe SKATs sagsbehandling og samtidig gøre retsstillingen klar for de omfattede pensionskasser, pensionsinstitutter mv. Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" i momsmæssig forstand SKAT anfører såvel i sammenfatningen som i afsnittet, at der ikke er sket en udvidelse af begrebet forvaltning af investeringsforeninger. Finansrådet undrer sig herover, da Skatteministeriet i C-464/12, ATP PensionService A/S synes at have bestridt, at selve ydelserne uanset modtager - kunne anses for forvaltning af investeringsforeninger, hvilket eksempelvis fremgår af Notat til Folketingets Europaudvalg, Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-464/12, - ATP PensionService A/S mod Skatteministeriet: Skatteministeriet har derimod gjort gældende, at ydelserne ikke er momsfritaget som forvaltning af investeringsforeninger, dels fordi ( ), dels fordi ydelserne under alle omstændigheder ikke kan anses for forvaltning af investeringsforeninger. (Vores understregninger). De i sag C-464/12, ATP PensionService A/S omhandlede ydelser blev af EU- Domstolen anerkendt som forvaltning, hvilket synes at være i strid med Skatteministeriets daværende opfattelse af ydelsernes karakter. Alene af den grund må der efter Finansrådets opfattelse være tale om en praksisændring - også i forhold til de hidtidigt omfattede investeringsforeninger. SKAT bedes forholde sig hertil, idet SKAT i styresignalet alene lader pensionskasser være omfattet af afgørelsen C-464/12, ATP PensionService A/S. SKAT bedes herunder begrunde årsagen til SKATs nuværende opfattelse og Skatteministeriets daværende opfattelse. Sagsforløbet siden afgørelsen i C-464/12, ATP PensionService A/S har vist, at der er stor usikkerhed om rækkevidden af gældende praksis. SKAT bedes derfor konkretisere, hvilke ydelser herunder underleverandør ydelser der efter SKATs opfattelse er omfattet af hidtidig praksis. Finansrådet deltager i øvrigt gerne i en dialog med SKAT omkring, hvad der forstås ved ydelser omfattet af bilag II til UCITS-direktivet. Dette arbejde kunne munde ud i en opdateret liste over ydelser omfattet af fritagelsen. Dette vil lempe SKATs sagsbehandling og samtidig tydeliggøre retsstillingen. Giver høringen anledning til ændringer af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" i momsmæssig forstand, går Finansrådet ud fra, at de relevante ydelser vil være omfattet af mulighederne for genoptagelse mv., uanset om de er leveret til pensionskasser, pensionsinstitutter mv. eller andre typer af investeringsforeninger. Som følge af den generelle usikkerhed om rækkevidden af C-464/12, ATP PensionService A/S, SKATs nu udmeldte op-

3 fattelse af, at forvaltningsbegrebet ikke er udvidet i forhold til investeringsforeninger, og da det ikke har været muligt, at få vurderet dette før SKAT har offentliggjort udkast til styresignal, skal Finansrådet bede SKAT bekræfte, at alle forældelsesfrister har været suspenderet fra den dato, der er gældende efter SKM SKAT. Følgende fremgår af sidste afsnit: Side 3 I forhold til forvaltningsydelser, der delvist kan henføres til investeringsforeningsaktiviteter og delvist til andre formål, er det SKATs opfattelse, at der kan ske en forholdsmæssig fritagelse. Finansrådet forstår, at dette afsnit vedrører den situation, hvor for eksempel en porteføljeforvaltningsydelse leveres til en investeringsforening og benyttes af flere enheder eller virksomheder inden for en fællesregistrering for moms, men hvor ydelsen ikke fuldt ud medgår til forvaltning af investeringsforening. Finansrådet beder SKAT bekræfte dette. Begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" i momsmæssig forstand Det er Finansrådets vurdering, at SKATs forståelse af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" i styresignalet fremstår mere restriktiv end EU-Domstolens præmisser i C-464/12, ATP PensionService A/S kan bære. For det første er præmisserne i C-464/12, ATP PensionService A/S generelt formuleret: 80. Denne fortolkning omhandler ikke måden, hvorpå overførsler kan foretages, idet disse kan foretages ved posteringer. Dette vil være tilfældet for overførsler mellem kunder i det samme pengeinstitut eller mellem konti, der tilhører samme person, da denne person både vil være ordregiver og beløbsmodtager. Under retsmødet har ATP anført, at selv om overførslen af et beløb fra en kurantkonto til en opsparingskonto, der begge tilhører samme person, hverken ændrer på, hvem der er fordringshaver, eller på fordringens beløb, ændres betingelserne for fordringen over for pengeinstituttet derimod. Denne overførsel mellem to konti, der tilhører samme person, foretages ved posteringer på disse konti, som herved danner grundlag for, at nye betingelser finder anvendelse på fordringen. 81. Sådanne transaktioner udgør, hvad enten de finder sted ved overførsler i tilknytning til en overførsel af et beløb eller ved posteringer, tjenesteydelser, der er omfattet af fritagelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3). 82. Som det er anført i denne doms præmis 70, forekommer visse af de ydelser, hvis momsfritagelse er omtvistet i hovedsagen, såsom transaktioner vedrørende tilskrivning på pensionskundernes konti, ikke at være af rent teknisk art, men synes at reali-

4 sere pensionskundernes rettigheder over for pensionskasserne, idet de ændrer den fordring, som arbejdstageren har over for sin arbejdsgiver, til en fordring over for den pensionskasse, hvor den pågældende er kunde. (Vores understregninger). Side 4 I Skatteministeriets opfattelse i sagen - som blandt andet fremgår af Notat til Folketingets Europaudvalg, Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-464/12 - ATP PensionService A/S mod Skatteministeriet - fremstår vurderingen af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" også at være generelt formuleret: Skatteministeriet har desuden bestridt, at ydelserne skulle være omfattet af momsfritagelsen i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 3, idet selskabets ydelser ikke medfører, at der faktisk overføres noget beløb fra indbetalerne til pensionskasserne, men blot er udtryk for bogføring/registrering af allerede foretagne indbetalinger. (Vores understregninger). Der kan herudover henvises til Skattecentrets afgørelse i SKM LSR, hvor vurderingen af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" ligeledes fremstår generel: De registreringer af arbejdsgiverindbetalinger på pensionsordninger, som selskabet foretager, er kendetegnet ved, at de ikke medfører nogen faktisk overførsel af beløb. Der er blot tale om en registrering, der dokumenterer, hvad der er de retlige og økonomiske konsekvenser af de indbetalinger, som arbejdsgiveren har foretaget på pensionskassens bankkonto. Selskabets registreringer af bevægelser på de enkelte pensionskunders konti er ikke udtryk for, at der sker en faktisk overførsel af beløb til bestemte konti. Registreringerne dokumenterer blot, at den enkelte pensionskundes krav mod pensionskassen på fremtidige udbetalinger fra pensionsordningen øges som følge af arbejdsgiverens indbetalinger. (Vores understregninger). Skattecentrets afgørelse i SKM LSR og Skatteministeriets opfattelse i Notat til Folketingets Europaudvalg sammenholdt med EU-Domstolens generelt formulerede præmisser ses umiddelbart at berøre Skatteministeriets og SKATs generelle forståelse af begrebet transaktioner herunder i de situationer, hvor der sker posteringer, blandt andet bogføring/registrering. Det fremgår imidlertid af udkastet til styresignal, at: Den nye praksis finder anvendelse på ydelser svarende til ydelserne i præmis 35, når ydelserne vedrører pensionskonti i arbejdsmarkedspensionskasser, andre pensionskasser og andre pensionsinstitutter, da de i det konkrete tilfælde findes at opfylde betingelserne for, at være omfattet fritagelsesbestemmelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra c. SKAT har lagt vægt på, at EU-domstolen i dommen alene har taget stilling til, om der sker retlige og økonomiske ændringer i forbindelse med de ydelser, som ATP Pensi-

5 onservice A/S leverede til pensionskasser. Der er ikke taget stilling til, om der sker retlige og økonomiske ændringer i andre situationer. Side 5 EU-Domstolens præmisser er generelt udformet og vurderes at være i modstrid med SKATs hidtidige opfattelse af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler". SKATs vurdering af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" fremstår i styresignalet således mere restriktiv, end EU-Domstolens præmisser i C-464/12, ATP PensionService A/S kan bære. Finansrådet anbefaler derfor, at SKAT i lyset EU-Domstolens generelt formulerede præmisser om begrebet transaktioner og SKATs hidtidige praksis tilretter styresignalet, således mulighederne for genoptagelse mv. ikke alene gælder for en bestemt type virksomhed. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT, hvor det analyseres, hvilke transaktioner, der er berørt af C-464/12, ATP PensionService A/S. Virkningstidspunkt, frist for genoptagelse, reaktionsfrist og ophævelse Afsnittet er behandlet i høringssvar til SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal. -ooo- Finansrådet står til SKATs rådighed, hvis SKAT har spørgsmål eller kommentarer. Med venlig hilsen Frederik Hans-Christian Stæhr Direkte

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder www.pwc.dk Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder 27. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkomst og agenda v/anders Strandet Jepsen Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With Lønsumsafgift

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere