Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl."

Transkript

1 Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund udarbejdet disse retningslinier for momsfritagelse og momspligt for freelancejournalister, fotografer, tekstere m.fl. (Told- og Skattestyrelsen har udsendt Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. som Meddelelse - SKM TSS den 9. marts 2004). Denne vejledning indeholder ud over ordlyden af Told- og Skattestyrelsens Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. tillige et eksempel på en faktura for blandede arbejdsopgaver en leverance hvor der dels er opgaver der er momsfritaget og opgaver der er momspligtige. Fakturaen er medtaget som bilag 1. Hvis arbejdet udføres af en lønmodtager for en arbejdsgiver, er arbejdet/opgaven ikke omfattet af momspligt. Momsfritagelse Momslovens 13, stk. 1, nr. 7 fritager forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed. Journalistisk virksomhed er omfattet af denne fritagelse med visse undtagelser - se skemaet nedenfor. Efter momslovens 13, stk. 1, nr. 3 er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning, der har karakter af skoleundervisning, fritaget for moms. Momsfritagelsen omfatter ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod institutioner m.v. Retningslinier for salgsmoms (udgående moms) Nedenfor er der opstillet retningslinier for hvornår journalistisk virksomhed er momspligtigt eller momsfrit. Det er kun vejledende retningslinier, idet det i mange tilfælde vil afhænge af en konkret vurdering om en freelancejournalists arbejde falder ind under det momsfri eller momspligtige område. De retningslinier, der er beskrevet for trykte medier omfatter også materialet, når det gengives på web. Generelt kan det anføres, at for at en journalistisk ydelse kan være momsfritaget, skal journalisten have en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet. Hvis den ydelse, som journalisten leverer ikke har den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed er leverancen momspligtig. En forudsætning for, at de artikler og andre produkter, der nævnes idet følgende er fritaget, er således, at journalisten har en sædvanlig grad af redaktionel frihed En forudsætning for, at den redigering der nævnes er fritaget, er således, at redigeringen er bearbejdning af en tekst under sædvanlig redaktionel frihed. Gennemgang og ændring af en tekst uden sædvanlig redaktionel frihed er ikke momsfritaget.

2 Momsfrit Momspligtigt 1. Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer 2. Artikler til medarbejderblade/personaleblade 3. Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv. Redigering produktionstilrettelæggelse lay/out 4. Artikler til informations/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder 5. Redigering/layout/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder: redigering layout produktionstilrettelæggelse 6. Layout af blade mv. 7. Artikler til byfestaviser, turistaviser o.l. 8. Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder: egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed bunden arbejdsopgave f.eks. tekstrevision af et foreliggende oplæg 9. Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private

3 virksomheder: journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden layout produktionstilrettelæggelse 10. Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder: tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden layout kontakt til indrykningsmedierne 11. Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder: journalistisk information, f.eks. udarbejdelse af tekster, radioprogrammer, videoprogrammer konsulentarbejde videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion) layout produktionstilrettelæggelse

4 12. Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger 13. Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger 14. Produktion af TV/videoprogrammer.: den del af arbejdet, der er journalistisk - udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering, medredigering levering af ideer og research til tvprogrammer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billedvalg og udtryk producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion) 15. Produktion af radioprogrammer/indslag den del af arbejdet, der er journalistisk producentarbejde 16. Tekstning af tv-udsendelser oversættelse, der er mere "fri", og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise 17. Bladtegninger 18. Pressefotografisk arbejde

5 Særligt om kursusvirksomhed og undervisningsopgaver Momsfrit Momspligtigt a. Skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med erhvervsmæssigt sigte som almindelig undervisning af børn og unge, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner og aftenskoleundervisning b. Kurser i f.eks. personlig udvikling c. Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv. d. Levering af undervisning til en kursusvirksomhed, altså, når freelanceren er underleverandør af undervisningsydelser til en kursusvirksomhed Blandede arbejdsopgaver Hvis journalisten udfører en samlet arbejdsopgave, der indeholder både momspligtige - og frie ydelser, må det undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende arbejdsopgave og afgøres, om journalisten leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse, som består af en hovedydelse med sekundære ydelser. Ved denne vurdering skal man tage hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende levering. Det har ikke afgørende betydning for vurderingen om der er aftalt en samlet pris for leveringen. En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne (en gennemsnitsforbruger) udgør et mål i sig selv, men er et middel til at udnytte hovedydelsen på de bedst mulige betingelser. Hvis det er flere uafhængige ydelser, afgøres momspligten for hver enkelt ydelse. Drejer det sig derimod om en hovedydelse med sekundære ydelser, følger de sekundære ydelser momsreglerne for hovedydelsen. Et eksempel på dette kunne være følgende: En freelancer leverer en artikel til et ugeblad, hvor der indgår citater af tekststykker på et fremmedsprog, som oversættes ordret til dansk i artiklen. Den samlede levering af artiklen vil være momsfri. Man vil således ikke anse oversættelserne for at være en selvstændig momspligtig translatørydelse. Faktura for blandede arbejdsopgaver Hvis en faktura omfatter både momspligtige og momsfritaget leverancer, skal den indeholde oplysning om, hvilke af leverancerne der er momspligtige. De momspligtige leverancer skal anføres for sig med særskilt sammentælling. I bilag 1 er et eksempel på en faktura med blandede arbejdsopgaver.

6 Retningslinier for købsmoms (indgående moms) Indkøb, som kun vedrører de momspligtige arbejdsopgaver Freelanceren har fuld fradragsret for købsmomsen af varer og ydelser, der udelukkende bruges til de momspligtige arbejdsopgaver. Indkøb, som kun vedrører de momsfrie arbejdsopgaver Freelancere har ikke fradragsret for indkøb, som kun vedrører de momsfrie opgaver, heller ikke hvis man har både momspligtige og momsfrie arbejdsopgaver. Indkøb, som vedrører både momspligtige og momsfrie arbejdsopgaver For indkøb (fællesomkostninger), som vedrører både de pligtige og de frie aktiviteter, kan freelanceren fratrække en del af momsen. Denne del skal beregnes på grundlag af forholdet mellem freelancerens salg af momspligtige varer og ydelser og freelancerens samlede salg i det pågældende regnskabsår (momsen skal ikke regnes med). Der gælder dog særlige regler ved køb af biler. Når købsmomsen gøres op for en momsperiode, kan freelanceren bruge det foregående regnskabsårs salgstal til en foreløbig opgørelse. Når regnskabsåret er gået, skal freelanceren opgøre det faktiske forhold mellem årets salg af momspligtige varer og ydelser og det samlede salg. På dette grundlag skal freelanceren så foretage en endelig regulering af momsen for det pågældende regnskabsår. Eksempel på beregning af delvis fradragsret Samlet salg af varer og ydelser Salg af momspligtige varer og ydelser Fradragsprocenten udgør ( / ) kr kr. 33,3 pct., - som rundes op til 34 pct. Indkøb som vedrører både momspligtige arbejdsopgaver og private formål Momsen på indkøb, freelanceren bruger til såvel momspligtige som private formål, kan medregnes til købsmomsen med den andel, som skønsmæssigt vedrører den momspligtige virksomhed. Det gælder f.eks. indkøb af el, gas, vand og telefon. Salg til udlandet Danmark betragtes som leveringssted for alle de journalistiske ydelser, der leveres af en freelancer, som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet. Det er altså de danske momsregler, der skal anvendes. Dette gælder dog ikke for undervisnings- og kursusvirksomhed. Dansk Journalistforbund vil gøre opmærksom på, at Told- og Skattestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev til alle momsregistrerede virksomheder i december 2003 om Moms nye fakturaregler. Læs nyhedsbrevet på eller Dansk Journalistforbund marts 2004

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere