KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 900 EAN: Tryk: Kailow Graphic Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra indkørslen til Kroppedals Allé set fra nord. Indsat, fra oven: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård

3 Indholdsfortegnelse Indledning Hovedtræk i Museets udvikling i Kroppedal Museum... 5 Strukturreformen og dens konsekvenser for Kroppedal...6 Det nye Kroppedal... 7 Et tværkommunalt samarbejde...8 Formidling Faste udstillinger...10 Særudstillinger Kommende udstillinger...14 Arrangementer og foredrag Forskning og publikationer Informationsmateriale Den digitale formidlingsflade Museumsbutikken Omvisninger og gruppearrangementer...26 Besøgsstatistik Undervisning Skoletjeneste...29 Kurser og praktikanter...30 Hugin & Munin klubben på Vestegnen...30 Samarbejde og Presse Samarbejde Presse og annoncekampagner Astronomi Moderne astronomihistorie At finde vej til søs - på nettet...36 Folkeobservatoriet i Vestskoven...36 Nyere tid Sikring af kulturarven Ny deltagelse...38 Digital formidling: Kulturjagt og Øresundsfolk...38 Lokalhistorie...39 Arkæologi Arkæologiske undersøgelser...40 Danefæ og oldsagssamlinger Ekstern opmålingsvirksomhed Konservering og Registrering Konserveringsenheden...46 Registrering af genstande og arkivalier

4 Bilag Arbejdsgrundlag og formål Museets navn, ejerforhold og adresser...49 Museets formål og ansvarsområde...49 Museets adresser...49 Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejdspartnere i Organisation, administration og fast personale Organisationsdiagram Bestyrelse...54 Repræsentantskab Personale ultimo Deltagelse i eksterne råd og bestyrelser...60 Efter- og videreuddannelse...64 Udvalg Samarbejdsudvalg...66 Sikkerhedsudvalg...66 Arkæologiske undersøgelser

5 Indledning Hovedtræk i Museets udvikling i 2006 Allerede i 2005 blev der på foranledning af Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner samt Københavns Amt taget initiativ til gennemførelse af en evaluering af museet og dets virksomhed. Evalueringen skulle omfatte både en intern, udarbejdet af museet, samt en mere omfattende produceret af to eksterne evaluatorer. Det var med spænding, at det nye museum i foråret 2006 modtog dommen og kunne erfare, at der generelt var ros til Kroppedal Museum og at der på de fleste områder drives en professionel museumsvirksomhed. Der blev dog også påpeget svagere punkter og uudnyttede potentialer, bl.a. på områderne formidling og skoletjeneste. Disse vil indgå i den videre planlægning og udvikling af museet. Som et væsentligt forslag til prioritering blev det foreslået at foretage en kvalificering af museets administration. Dette skete med henvisning til strukturreformen og de faglige og administrative udfordringer denne vil medføre i form af øget samarbejde og betjening af ansvarskommunerne samt museets udbygningsplaner, herunder den fortsatte professionalisering af museets virksomhed. Opgaven blev prioriteret allerede i 2006, idet der ved årets udgang blev opslået en stilling som administrationschef ved museet. Stillingen blev besat i starten af Netop strukturreformen og museets moderniseringsplaner har udgjort de primære overordnede opgaver i Den altovervejende konsekvens af strukturreformen var, at Københavns Amt (museets næststørste tilskudsyder) blev nedlagt ved udgangen af året. Dette, samt sammenlægningen af tre ansvarskommuner med kommuner udenfor museets ansvarsområde, medførte strategiske overvejelser og planlægning. At 2006 i høj grad blev præget af strategi- og udviklingsarbejde blev understreget af, at museets kommunale og amtslige tilskudsydere vedtog at bevilge midler til udarbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag for museets modernisering i form af et byggeprogram. Arbejdet hermed pågik i sidste halvdel af året i et tæt samarbejde mellem rådgiver og museet, og i januar måned 2007 forelå et omfattende program for etablering af et moderne museum og astronomisk folkeobservatorium. Byggeprogrammet indeholder foruden de bygningsrelaterede oplysninger en bearbejdning af museets faglige og formidlingsmæssige profil. 3

6 Kroppedals udstillingsvirksomhed omfattede i 2006 i hovedsagen to særudstillinger. Den arkæologiske udstilling Den rige Vestegn blev nedtaget i april måned og afløst af M3 - fra mælkevej til motorvej: Denne udstilling blev til i et samarbejde mellem museets tre fagområder - astronomi, nyere tid og arkæologi, samt Vejdirektoratet. Den blev i løbet af sommeren fulgt op af særdeles velbesøgte aktiviteter. Museets skoletjeneste har været under stadig udvikling, og der har især været en stigende efterspørgsel efter rundvisninger i de astronomiske udstillinger. I alt næsten gæster besøgte Kroppedal Museum i 2006, hvilket er en fremgang på ca. 10 % i forhold til Ved udgangen af 2005 ophørte Svend Jacobsen som formand for Kroppedal Museum. Ved sit formandskab havde Svend Jacobsen, siden museets stiftelse i 2002, spillet et vigtig rolle i Kroppedals etablering og siden i det indledende arbejde for realiseringen af museets moderniseringsplaner. Fra 1. januar 2006 overtog tidligere næstformand Peter Langager formandskabet og har i samarbejde med bestyrelsen og personalet fortsat indsatsen for udviklingen af Kroppedal. 4

7 Kroppedal Museum KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi blev statsanerkendt i Efter sammenlægningen på Kroppedal i 2003 blev Museet organiseret i tre afdelinger, for henholdsvis astronomi, nyere tid og arkæologi. Samlinger og arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner hører under Museet og er organiseret under Afdeling for Nyere tid. Afdeling for Astronomi er Danmarks Astronomiske Museum. Samlingerne omfatter astronomiske instrumenter og arkivmateriale fra de sidste firehundrede år. Det overordnede mål for afdelingen er at skabe forbindelse mellem historie, kultur og naturvidenskab. I samarbejde med andre institutioner skal museet integrere ny viden indenfor videnskabshistorie og science studies i den museale formidling og udvikle formidlingen af naturvidenskab. Afdeling for Nyere tid består af tre enheder: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård. Museet er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og sætter, gennem undersøgelser og formidling, særligt fokus på Vestegnens seneste 50 års udvikling. Blaakildegaard arbejder med arkivet for Høje-Taastrup Kommune, med samlingerne, der formidles i faste udstillinger, og løbende opsættes der særudstillinger med kulturhistorisk indhold. Toftekærgård er lokalhistorisk arkiv for Albertslund Kommune. I 2007 rådgiver Afdeling for Nyere på vegne af Kulturarvsstyrelsen 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Rådgivningen foregår i forbindelse med udarbejdelse af region-, kommuneog lokalplaner. Afdeling for Arkæologi har på vegne af Kulturarvsstyrelsen i 2007 det arkæologiske ansvar i 16 københavnske omegnskommuner. Museet skal ifølge loven rådgive private og offentlige bygherrer forud for anlægsarbejder, hvorvidt arkæologiske levn er truet ved arbejdet og i forbindelse med udvikling af det fysiske planmateriale. Museets rådgivning og udgravninger skal sikre Danmarks arkæologiske kulturarv for borgerne i dag og for eftertiden. Til afdelingen er der knyttet en konserveringsenhed, som bredt varetager Museets samlinger. Bevaringsarbejdet fordeler sig på aktiv konservering, magasinering af genstande samt eksterne konserveringsopgaver for andre museer og private institutioner. Museets primære samarbejdspartnere er tilskudsyderne Albertslund og Høje- Taastrup kommuner, Københavns Amt og Kulturarvsstyrelsen. Museet har i 2006 bestræbt sig på at styrke samarbejdet med disse samarbejdspartnere - især har det været vigtigt at konsolidere relationerne til de lokale myndigheder. De lokale myndigheders medvirken er af altafgørende betydning, hvis Kroppedal indenfor en overskuelig fremtid skal udvikle sig til et moderne museum med udstillings- og undervisningsfaciliteter, der kan honorere befolkningens krav til en tidssvarende kulturinstitution. 5

8 Strukturreformen og dens konsekvenser for Kroppedal Som konsekvens af strukturreformen nedlægges landets amter og for museet vil det betyde, at det anseelige tilskud Kroppedal hidtil har modtaget fra Københavns Amt bortfalder. Det amtslige tilskud har været øremærket museets varetagelse af de lovmæssige opgaver i amtets 18 kommuner. Disse opgaver, der er omfattet af Museumslovens Kapitel 8, overgår som konsekvens af reformen til kommunerne. Samtidig overtager kommunerne enkelte nye opgaver vedrørende kulturarven, der hidtil har ligget i amtet. Det amtslige tilskud overtages af staten for en periode på højst fire år, og senest fra 2011 udlægges finansieringen af disse opgaver til kommunerne via bloktilskud. Tre kommuner i museets ansvarsområde (Ledøje-Smørum, Værløse og Søllerød) sammenlægges med andre kommuner og indgår i de nye storkommuner Egedal, Furesø og Rudersdal. Museets strategi er at fastholde de lovpligtige opgaver i de hidtidige ansvarskommuner, at opnå det lovpligtige ansvar i de tre nye kommuner og i øvrigt at udvikle samarbejdet med kommunerne bl.a. med henblik på en styrket formidling overfor borgerne. For en række kommuner er det museets intention og håb at kunne indgå aftale om ejerskab til Kroppedal, men herom nedenfor. Der er i løbet 2006 blevet afholdt møder med samtlige kommuner vedr. forsættelsen af de lovpligtige opgaver. Indsatsen var især koncentreret om de tre nye kommuner, hvor det især var vigtigt for museet at bevare Ledøje- Smørum området (nu Egedal Kommune), som i årtier har været en meget vigtig arbejdsmark for museet og dets forgænger. 6

9 Primo 2007 faldt brikkerne på plads. Furesø og Rudersdal kommuner varetages fremover af Hørsholm Egns Museum, - Egedal Kommune af Kroppedal Museum. I de øvrige kommuner i det gamle amt fortsætter Kroppedal varetagelsen af de lovpligtige opgaver som hidtil. Dermed varetager museet i dag det arkæologiske arbejde i 16 københavnske omegnskommuner og nyere tids bygningsdokumentation og registrering i 14. Årtiers arbejde med de lovpligtige opgaver i kommunerne har betydet, at museet ligger inde med en omfattende viden om kulturarven i den enkelte kommune. Denne viden bør aktiveres og det blev derfor endvidere aftalt med samtlige kommuner at overveje yderligere samarbejde. F.eks. i form af dokumentation og undersøgelse af særligt interessante miljøer eller projekter vedrørende lokalbaseret formidling overfor borgerne. Samarbejdet vil blive igangsat via enkeltprojekter, som forhåbentlig vil udvikle sig til mere formelle aftaler om varetagelsen af den lokale kulturarv. Det nye Kroppedal museum og oplevelsescenter med folkeobservatorium Siden 2003 har museet arbejdet for etablering af et moderne museum og folkeobservatorium på Kroppedal. I 2006 besluttede Albertslund og Høje- Taastrup kommuner sammen med Københavns Amt at bevilge økonomiske midler til udarbejdelsen af et byggeprogram. Som rådgiver valgte museet arkitektfirmaet HCM-arkitekter. I forbindelse med det omfattende programarbejde blev der, med henblik på at udarbejde et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt, indhentet bistand fra bl.a. marketings- og kommunikationskonsulenter. I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blev det fundet hensigtsmæssigt at bearbejde museets faglige strategi og profil. Museets robuste faglige potentiale skal i højere grad udmøntes i en tværfaglig undersøgelses-, forsknings og formidlingsvirksomhed. I en tid præget af globalisering, indvandring og kulturmøde, søgen efter værdier og kollektiv identitet, skal museet besvare nogle af de essentielle spørgsmål, vi stiller os selv: Hvem er jeg, hvem var her før mig, hvor hører jeg til, hvem lever jeg iblandt, og hvad findes der uden for den verden, vi lever i? Det nye museum og oplevelsescenter vil, med udgangspunkt i kulturarven, overordnet beskæftige sig med og formidle DET MODERNE MENNESKES IDENTITET. Byggeprogrammet indeholder to separate projekter: Et nyt museum omfattende samtlige de faciliteter og funktioner der forudsættes for at kunne drive et moderne, tidssvarende museum. Dette omfatter i alt ca kvm. 7

10 Byggeprogram 2007 et spejl for det moderne menneske Derudover beskriver byggeprogrammet etableringen af et højteknologisk astronomisk folkeobservatorium med en tilhørende kuppelsal omfattende i alt ca. 850 kvm. I folkeobservatoriet får den besøgende mulighed for at studere nattehimmelen og solen, og selv at opleve Saturns ringe og andre fascinerende fænomener. Kuppelsalen skal, med anvendelse af den nyeste teknologi, formidle verdensrummet gennem animationer og film. De to projekter, museum og folkeobservatorium/kuppelsal, skal i praksis fungere i sammenhæng og supplere hinanden som et oplevelsescenter af høj kvalitet. Et tværkommunalt samarbejde Realiseringen af det samlede projekt forudsætter en samlet investering på et 3-cifret millionbeløb. Hvad angår folkeobservatorium og kuppelsal er det hensigten alene at søge private fondsmidler til etablering. Vedrørende etableringen af det nye museum, er det hensigten at opnå anseelig fondsstøtte kombineret med offentlig investering. Allerede i 2003 tog museet kontakt til Fonden Realdania, som tilkendegav interesse for projektet og finansierede forundersøgelser. Betingelsen for fondens økonomiske medvirken vil, udover at der sikres offentlig støtte til driften af museet, være at det offentlige bidrager med den overvejende del af etableringssummen. Det vil derfor være en forudsætning for realiseringen af museumsplanerne, at ejerskabskredsen til det nye museum udvides. Bestræbelserne herpå har som udgangspunkt været koordineret med de to nuværende ejerskabskommuner, Albertslund og Høje-Taastrup og bl.a. kommunernes borgmestre har aktivt understøttet processen. 8

11 I 2006 har der således været afholdt møder både med borgmestre og kulturchefer fra Glostrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Hvidovre og Rødovre kommuner med henblik på at skabe interesse for museumsprojektet. I januar måned 2007 præsenterede museet det nye byggeprogram for kommunernes kulturchefer, nu også med deltagelse fra den nye Egedal Kommune. Samtidig blev det i fuld enighed mellem kommunerne besluttet, yderligere at udvide kredsen af potentielle ejerskabskommuner med Ballerup, Herlev og Gladsaxe. At samtlige disse kommuner inviteres til samarbejde og deltagelse i museumsprojektet er helt naturligt. De er alle omfattet af Kroppedals ansvarsområde, museet har gennem årtier opbygget en stor viden om den kulturhistoriske udvikling i samtlige kommuner, og alle kan tilgodeses i museets faglige koncept. Det vil i den forbindelse være afgørende, at kommunernes borgere tilbydes en lokalbaseret formidling, at museet er synligt i lokalsamfundet, samtidig med at der foregår en tværgående, koordineret formidling fra det nye museum. I løbet af foråret og sommeren 2007 vil samtlige kommuners kulturudvalg blive præsenteret for byggeprogrammet, og museet vil invitere til drøftelser bl.a. med henblik på at kvalificere de lokaltbaserede ydelser. Herefter er det intentionen at udarbejde et endeligt beslutningsgrundlag, og det er håbet, at der senere på året kan tages en bred tværkommunal beslutning om etablering af et nyt moderne fælles museum på Kroppedal. 9

12 Formidling Faste udstillinger Kroppedal Kroppedals faste udstilling tager udgangspunkt i Ole Rømer ( ), hvis landobservatorium lå få hundrede meter fra museet. Fokus er dansk astronomis historie i form af de professionelle astronomers teleskoper, sigteinstrumenter og pendulure. I museets samlinger indgår det eneste bevarede ur fra Ole Rømers store instrumentsamling - et pendulur, med fem funktioner, udført i guld- og skildpaddeskjold omkring Det er enestående, at videnskabshistorie udgør en del af et kulturhistorisk museum, og Kroppedal vægter samspillet mellem kultur og naturvidenskab højt. Kalendersystemer, mål- og vægt, vandforsyning og landmåling er områder, som indgik i Ole Rømers mangeartede virke, som knytter sig til astronomien, men som også danner udgangspunkt for forståelse af det danske samfunds udvikling. Tilsvarende indtager amatørastronomien som kulturfænomen også en vigtig del af udstillingen. Eksempelvis historien om amatørastronomen Johan Ludvig Heiberg ( ) og hans instrumenter og observationer. Heiberg søgte tilflugt i stjernekiggeriet, når tilværelsen som direktør for Det kongelige Teater blev ham for broget. Enkelte af Heibergs instrumenter er udstillet sammen med kopier af Rømers formørkelses-, planet-, og Jupitermaskiner, oprindelig fremstillet i 1680`erne. I 2007 vil den faste udstilling blive genopsat. Der skal skabes en højere grad af sammenhæng i udstillingen, nye historier tilføjes, og det grafiske udtryk opdateres. Endvidere ligger der i Kroppedals planer for et moderniseret museum ideer om nye og mere tidssvarende permanente udstillinger, som vil afspejle Museets samlede virksomhed indenfor dansk astronomi, nyere tids kulturhistorie og arkæologi. Blaakildegaard Den faste udstilling omfatter dele af ældre dansk håndværk og landbrug, såsom Smedien fra Kirkebakkegaard i Høje-Taastrup, en større samling Hedebotekstiler og interiører fra en hedebostue fra 1800-årene samt en stue fra en velhavende gård fra 1900-årene. 10

13 Særudstillinger Den Rige Vestegn Kroppedal 1. juni april Udstillingen var museets store arkæologiske satsning, og den gav mange mennesker mulighed for at se de mange smukke guld- og sølvsmykker, de store mængder af rav- og glasperler og de velbevarede dyre- og menneskeskeletter fra yngre romersk jernalder. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet to bøger om arkæologi og kulturhistorie. Den ene publikation er en dokumentation, i billeder og ord om udstillingens tilblivelse fra første arkitektstreg til åbningen den 1.juni. Bogen er på 80 sider og er blevet solgt på Museet for 40 kr. Den anden publikation er et undervisningshæfte om naturvidenskab og arkæologi for klasse og gymnasiet. I hæftet gennemgås tre af arkæologiens nabovidenskaber: Zoologi, antropologi og metallurgi. Hæftet er på 18 sider og blev udleveret gratis ved henvendelse til Kroppedal. Sidstnævnte er udsolgt og genoptrykkes ikke. M3 - fra mælkevej til motorvej Kroppedal 22. maj marts 2007 Årets særudstilling på Kroppedal blev til i samarbejde med Vejdirektoratet og Vejteknisk Institut og præsenterede for første gang alle museets tre fagområder på én gang. Med afsæt i udvidelsen af motorvej M3 belyste udstillingen vejenes kulturhistorie. Fra middelalderens bugtede Roskildevej til den udrettede vej fra 11

14 1770 erne. Fra de gamle landevejskroer til begyndelsen på en helt ny æra, hvor bilen blev hvermandseje, og hvor et af landets første moteller, Wittrup Motel, blev opført i De mange biler på vejene betød, at trafikradioen blev et yndet program, der især gjorde Klovtoftekrydset berømt og berygtet for sine kødannelser og ulykker. Udvidelsen af M3 berører fortidsminder, lige fra stenalderhøje som Sneglehøj til Gladsaxe Fort. Under temaet Ånden i Naturen - det hellige landskab viste et afsnit af udstillingen glimt af oldtidens tro på højere magter, og hvorledes man nåede i kontakt med dem. Det hinsides og guddommelige blev især dyrket ved vandet, ved det rindende, det stillestående - mosen og søen spillede en central rolle. Gennem vandet fik oldtidens mennesker kontakt til det hellige og hinsides det samtidige, fremtidige og forgangne. I samarbejde med Nationalmuseet fik Kroppedal også lejlighed til at udstille danefæ, som museet har fået indleveret. M3 er også navnet på en kuglehob, et såkaldt Messier-objekt, i stjernebilledet Jagthundene. Den dannede udgangspunkt for et astronomihistorisk strejftog. Fra at fremstå som en irriterende tågeplet for 1700-tallets kometjægere, blotlagde forbedrede teleskoper snart de tusinder af stjerner, M3 består af, og spektralanalysen har senest afdækket disse stjerners kemiske beskaffenhed. Udstillingen inddrog for første gang astrofotografering i dansk museumssammenhæng og præsenterede Kroppedals visioner om et Folkeobservatorium i Vestskoven. 12

15 Miniudstilling: Herstedlund 22. maj januar 2007 I forbindelse med M3 fra mælkevej til motorvej formidlede museet de arkæologiske udgravninger, der blev foretaget i 2005 forud for anlæggelsen af boligområdet Herstedlund i Albertslund. Tegninger og fotos samt fund fra udgravningen gav et billede af området med jernaldergårde og en gravplads fra tiden omkring Kristi fødsel. Juleudstilling: Tuskes kontor - Kroppedal december Den lille observatorienisse Tuske var igen på besøg på Kroppedal. Børnene kunne i år opleve det kontor, som han delte med den verdensberømte astronom Ole Rømer. Her sad Tuske ofte og tænkte store tanker om himmelrummet og menneskenes sære påhit. I hele december kunne man følge Tuskes spor rundt i museets udstillinger. Leg i gamle dage 30. april I forbindelse med Historiens Dag udstillede Blaakildegaard sin store samling af legetøj fra Bambola. Høsten - Blaakildegård 26. august I forbindelse med Høstfesten havde arkivet en udstilling om høsten i gamle dage og om folkedans i Danmark og England. Eksterne udstillinger Handel og Håndværk i Vikingetiden 4. juni maj 2007 I forbindelse med Danmarkshistorien i Vestskovens årsarrangement søndag den 4. juni udstillede Kroppedal i Albertslund Vikingelandsby genstande fra Tårnby-udgravningerne på Amager. Udstillingens tema var handelsforbindelser og lokale håndværk i vikingetiden. Mennesker i hverdag og fest 25. august september og 1. november - 9. december Toftekærgård viste på Albertslund Bibliotek gamle fotografier med mennesker som motiv. Bagefter blev udstillingen vist på biblioteksfilialen Stensmosegård i perioden 1. november 9. december. 13

16 Kommende udstillinger Miniudstilling Snubbekorsgård Kroppedal fra 30. januar 2007 I en lille udstilling viser Kroppedal de spændende fund fra vikingegravpladsen Snubbekorsgård i Taastrup. På baggrund af fundene, vil arkæologerne i en række foredrag fortælle om temaer som gravskikke og handelsforbindelser. Særudstilling 2007 er Industrikulturens År. Det markerer Kroppedal med tre særudstillinger under et fælles tema, der for første gang omfatter både museum og arkiver. Folk og Fabrikker fra Baggård til Industripark Kroppedal 12- maj december 2007 Cirkelkaffe og Colgate-tandpasta, støbejern og satellitter, rationalisering og samlebånd, lokalt og globalt marked. Industrihistorien har mange ansigter. Fra 1960 erne begyndte industrien for alvor at præge danskernes dagligdag, og etableringen af industriparker tog fart i vestkøbenhavnske kommuner som Albertslund, Høje-Taastrup, Ballerup og Herlev. Industrien former byudviklingen og arbejdslivet. Udstillingen bliver til i tæt samarbejde med virksomheder og ansatte og perspektiveres på og via skoletjeneste og arrangementer. Bageri som industri - Glostrup og Omegns Fællesbageri Røde Vejrmølle Albertslund Bibliotek 24. maj juni 2007 Blaakildegaard 26. maj december 2007 Den kooperative brødfabrik Glostrup og Omegns Fællesbageri åbnede i 1919 og var en af Albertslunds store virksomheder, indtil den lukkede i Inde bag glasset Blaakildegaard 26. maj december Garnerier blev Danmarks første store industrielle virksomhed i landbruget. Udstillingen viser den teknologiske udvikling, planteavl, nye plantesorter og gartneriernes indflydelse på det omgivende samfund. 14

17 Arrangementer og foredrag Museet bød i 2006 på et rekordstort antal arrangementer lige fra ferieaktiviteter for småbørnsfamilier til forskerseminarer for særligt interesserede. Alle afdelinger deltog aktivt i formidlingen og bidrog til at vise Kroppedals spændvidde for de mange gæster fra nær og fjern. Kroppedal Stjerneaftener 2. januar marts og 2. oktober december Kroppedals ældste tradition fortsatte naturligvis i Hver mandag aften fra oktober til april var der mulighed for at beskue himmelhvælvet gennem kikkert sammen med Københavns Astronomiske Forening. Fra 2007 flyttes stjerneaftenerne til onsdag. Tirsdagsforedrag: Historien om en udstilling - og en egn 7. februar Foredrag om opbygningen af Den Rige Vestegn og om det spændende udgravningsarbejde, der lå til grund for udstillingen. Siden 1980 erne har arkæologerne afdækket et skatkammer af arkæologiske levn i området omkring Albertslund og Høje-Taastrup. De strækker sig over perioden 1000 f.kr. til 1000 e.kr., men navnlig den yngre romerske jernalder har haft museets bevågenhed, og fortæller om Vestegnen som et magt- og handelscentrum i Østersøregionen. Vinterferieaktiviteter: Brikker og Brætspil februar Der var opstillet borde og spilleplader i Den Rige Vestegn, så gæsterne kunne udfordre hinanden i romersk soldaterspil, germansk knoglekast og terninger. Derudover var der lege, omvisninger i udstillingen, tegnekonkurrencer og fortællinger fra nordisk mytologi. Tirsdagsforedrag: Når elhesten og kaffemaskinen kommer på museum 14. marts Foredrag om museets igangværende industriundersøgelse og tingenes lange vej fra fabrikshal til museum. De færreste opfatter de genstande der knytter sig til moderne industrihistorie som museumsgenstande, men industrisamfundets opståen og udvikling er væsentlig kulturhistorie, som skal dokumenteres for eftertiden. Det sker gennem en målrettet indsamlingsstrategi som den Kroppedal i 2005 foretog omkring virksomheden COOP Danmark i Albertslund. Metalspånerne fortæller marts I forbindelse med Den Rige Vestegn havde Kroppedal besøg af metallurgen Arne Jouttijärvi, som demonstrede, hvordan man analyser metaller for at afsløre, hvordan og hvornår en given genstand er fremstillet. 15

18 Solformørkelse 29. marts Mellem kl og indtraf en delvis solformørkelse. Kroppedal og Københavns Astronomiske Forening gav vanen tro alle interesserede mulighed for at observere fænomenet, og museumsbutikken solgte formørkelsesbriller. Forskningens Døgn: Ole Rømer fortidens fremtidsmand 5. maj Forårssolen strålede, da borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup, foran en fyldt mødesal åbnede en hel dag i Ole Rømers tegn. Med museumsformidler Jan Ole Nielsen som en veloplagt konferencier fulgte tre tankevækkende oplæg om Ole Rømers mange facetter ved Per Friedrichsen, Helge Kragh og Michael Linden-Vørnle. Det gjaldt både Rømers virke som enevældens problemknuser, der fik sat skik på det danske samfund og som den geniale astronom, der påviste lysets tøven - at vi ser tilbage i tiden, når vi ser ud i universet. OLE RØMER FORTIDENS FREMTIDSMAND 5. MAJ 2006 KL (pause kl.17-20) EN TEMADAG OM EN GENIAL ASTRONOM OG ALTMULIGMAND. FOREDRAG, STJERNEKIG OG LEVENDE MUSIK FRA RØMERS TID Se hele programmet på Begrænset deltagerantal. Tilmelding til tlf FRI ENTRE - SALG AF MAD OG DRIKKE Arrangementet er økonomisk støttet af Forskningsministeriet og Høje-Taastrup Kommune KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Kroppedals Alle Taastrup Baroksensemblerne FrederiksStadens BarokEnsemble og Clarino Brillante, der bandt de tre indlæg sammen med en række værker fra den franske højbarok. Musikken af Lully, Marais, de Lalande og Philidor var ikke blot staffage; det var værker, skrevet til Solkongens Versailles, hvor den unge Rømer havde sin gang i en årrække. Da mørket sænkede sig, blev Kroppedal indtaget af Københavns Astronomiske Forening, som gav de mange interesserede mulighed for at opleve Jupiter, Saturn, solprotuberanser og andre undere på den klare aftenhimmel. Temadagen nød opbakning fra Høje-Taastrup Kommune, der udnævnte det til dagens hovedarrangement og sørgede for den økonomiske støtte. Danmarkshistorien i Vestskoven: Alletiders Måltid 4. juni I samarbejde med Kroppedal bød Danmarkshistorien i Vestskoven på en kulinarisk tidsrejse i Vikingslandsbyen i Albertslund. Der var mad fra vikingetiden, 1600-tallet og 1950 erne og med Vestskovens urter. I forbindelse med dagen blev der udgivet en opskriftbog, som kan købes i Museumsbutikken. Biler og Brand juni Vestegnens Brandvæsen besøgte Kroppedal med tre slukningskøretøjer. Brandmænd og røgdykkere besvarede alskens spørgsmål fra de mange nysgerrige børn - og voksne - og satte ild til en bil, som de efterfølgende slukkede. 16

19 Byg en sæbekassebil juni, juli Med støtte fra Høje-Taastrup kommune og i samarbejde med Børnenes Trafikklub, Det Danske Spejderkorps (Oak City Rally) og SFO er i Høje- Taastrup og Albertslund gav Kroppedal børn og voksne mulighed for sammen at bygge en sæbekassebil. De flotte biler kunne siden deltage i Kroppedals Amerikanerbiltræf i september. Arrangementet indgik i Høje- Taastrup Kommunes aktivitetsprogram Aktiv Sommer. Arkæolog for en dag 31. juli til 4. august Museet gav børn i alle aldre et indblik i arkæologernes arbejde. Arrangementet indgik i Høje-Taastrup Kommunes aktivitetsprogam Aktiv Sommer. Amerikanerbiltræf 2. og 3. september Amerikanerbilklubberne Mopar Club, Farum Street Runners og Corvette Club Denmark holdt træf på Kroppedal og viste deres biler frem. Arrangementet knyttede sig til udstillingen M3 - fra mælkevej til mortorvej. Børn og voksne kunne opleve en autentisk pølsevogn fra 50 erne og deltage i væddeløb med sæbekassebiler. Albertslund Børnekulturfestival 6. september Temaet for årets børnekulturfestival var vikingetiden, og Kroppedal bidrog med et fordrag om vikingernes solkompas, som de benyttede til at krydse Nordatlanten. Tirsdagsforedrag: Ånden i Naturen 12. september Foredrag om oldtidsmenneskets tro og forestillinger om det hinsides, og omvisning i M3 - fra mælkevej til motorvej. Ole Rømers Fødselsdag 25. september Rømers 362 års fødselsdag blev fejret med lagkage, omvisninger og foredrag. KulturKoen - Høje-Taastrup Børnekulturfestival 6. oktober Astronomi og Ole Rømer i samarbejde med Københavns Astronomiske Forening. Vejret forhindrede observationer, men børn som unge fik hørt om både amatørastronomiens og Ole Rømers forunderlige Verden. Tirsdagsforedrag: Årets udgravninger 10. oktober Kroppedals arkæologer fortalte om de mange udgravninger og fund i Der var mulighed for at komme med en tur rundt i hele Københavns Amt fra Ishøj i syd til Søllerød i nord og høre beretninger om fund fra jæger- 17

20 stenalderen til vore tipoldeforældres tid, hvor Københavns befæstning blev bygget. Himlen ned på Jorden oktober I efterårsferien gav Kroppedal gæsterne mulighed for at bygge kikkerter og planetmaskiner, foretage solobservatorier og høre foredrag og eventyr om stjernerne. Triduum Ole Rømers dyrebareste eje 21. oktober I samarbejde med Folkeuniversitetet i København, Ole Rømers Venner og Dansk Astronomisk Selskab fejrede Kroppedal 300-året for Triduum. Ole Rømers tredøgnsobservationer i Chr. Gorm Tortzen, Niels Therkel Jørgensen, Kurt Møller Pedersen, Claus Fabricius og Jan Teuber tolkede observationerne fra hver deres perspektiv, og berettede om Det Danske Sprog & Litteraturselskabs spændende udgivelsesarbejde med Triduum. Tirsdagsforedrag: Renæssancens verdensbillede 7. november I anledning af Renæssanceåret og som indledning til tre tirsdage med astronomi, var der foredrag om Renæssancens dramatiske forandringer i menneskets syn på dets plads i universet. Tirsdagsforedrag: Himmelrummets vidundere 14. november Henrik Fischer fra Københavns Astronomiske Forening fortalte om amatørastronomiens spændende verden, og om dens mange muligheder og kneb. Tirsdagsforedrag: Astrofotografering 21. november Mikael Svalgaard fra Københavns Astronomiske Forening, en af Danmarks førende astrofotografer, fortalte om astrofotografering. Både, hvordan begynderen kan forevige måne, sol og planeter, og om den tekniske kunnen og tålmodighed, det kræver at fange fjerne stjernetåger. Blaakildegaard Historiens Dag 30. april Arkivet har en stor samling af legetøj fra morfars og mors barndom. Børn og barnlige sjæle fik mulighed for at se og lege med legetøj fra den lokale legetøjsfabrik Bambola. Legeonkler fortalte om, hvordan det var at være barn i 1950 erne og 1960 erne og hjalp med at klippe påklædningsdukkerne Lille Marie og Sorte Marie ud, lærte børnene syv-figurspillets hemmeligheder og viste muslingedukker og blikbiler. 18

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18 Skoletjenesten 2012 2013 indhold ARKÆOLOGI Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomi Ole Rømer 19 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan

Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan 2016-2017 Mothsgården Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Maj 2016 Juni 2016 Andet halvår 2016 August 2016 November 2016 December 2016 Særudstillingen SOUVENIR

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 29 Januar - april 2014

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 29 Januar - april 2014 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 29 Januar - april 2014 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2014 Tilmelding: Find ud af hvad du

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere