KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 900 EAN: Tryk: Kailow Graphic Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra indkørslen til Kroppedals Allé set fra nord. Indsat, fra oven: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård

3 Indholdsfortegnelse Indledning Hovedtræk i Museets udvikling i Kroppedal Museum... 5 Strukturreformen og dens konsekvenser for Kroppedal...6 Det nye Kroppedal... 7 Et tværkommunalt samarbejde...8 Formidling Faste udstillinger...10 Særudstillinger Kommende udstillinger...14 Arrangementer og foredrag Forskning og publikationer Informationsmateriale Den digitale formidlingsflade Museumsbutikken Omvisninger og gruppearrangementer...26 Besøgsstatistik Undervisning Skoletjeneste...29 Kurser og praktikanter...30 Hugin & Munin klubben på Vestegnen...30 Samarbejde og Presse Samarbejde Presse og annoncekampagner Astronomi Moderne astronomihistorie At finde vej til søs - på nettet...36 Folkeobservatoriet i Vestskoven...36 Nyere tid Sikring af kulturarven Ny deltagelse...38 Digital formidling: Kulturjagt og Øresundsfolk...38 Lokalhistorie...39 Arkæologi Arkæologiske undersøgelser...40 Danefæ og oldsagssamlinger Ekstern opmålingsvirksomhed Konservering og Registrering Konserveringsenheden...46 Registrering af genstande og arkivalier

4 Bilag Arbejdsgrundlag og formål Museets navn, ejerforhold og adresser...49 Museets formål og ansvarsområde...49 Museets adresser...49 Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejdspartnere i Organisation, administration og fast personale Organisationsdiagram Bestyrelse...54 Repræsentantskab Personale ultimo Deltagelse i eksterne råd og bestyrelser...60 Efter- og videreuddannelse...64 Udvalg Samarbejdsudvalg...66 Sikkerhedsudvalg...66 Arkæologiske undersøgelser

5 Indledning Hovedtræk i Museets udvikling i 2006 Allerede i 2005 blev der på foranledning af Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner samt Københavns Amt taget initiativ til gennemførelse af en evaluering af museet og dets virksomhed. Evalueringen skulle omfatte både en intern, udarbejdet af museet, samt en mere omfattende produceret af to eksterne evaluatorer. Det var med spænding, at det nye museum i foråret 2006 modtog dommen og kunne erfare, at der generelt var ros til Kroppedal Museum og at der på de fleste områder drives en professionel museumsvirksomhed. Der blev dog også påpeget svagere punkter og uudnyttede potentialer, bl.a. på områderne formidling og skoletjeneste. Disse vil indgå i den videre planlægning og udvikling af museet. Som et væsentligt forslag til prioritering blev det foreslået at foretage en kvalificering af museets administration. Dette skete med henvisning til strukturreformen og de faglige og administrative udfordringer denne vil medføre i form af øget samarbejde og betjening af ansvarskommunerne samt museets udbygningsplaner, herunder den fortsatte professionalisering af museets virksomhed. Opgaven blev prioriteret allerede i 2006, idet der ved årets udgang blev opslået en stilling som administrationschef ved museet. Stillingen blev besat i starten af Netop strukturreformen og museets moderniseringsplaner har udgjort de primære overordnede opgaver i Den altovervejende konsekvens af strukturreformen var, at Københavns Amt (museets næststørste tilskudsyder) blev nedlagt ved udgangen af året. Dette, samt sammenlægningen af tre ansvarskommuner med kommuner udenfor museets ansvarsområde, medførte strategiske overvejelser og planlægning. At 2006 i høj grad blev præget af strategi- og udviklingsarbejde blev understreget af, at museets kommunale og amtslige tilskudsydere vedtog at bevilge midler til udarbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag for museets modernisering i form af et byggeprogram. Arbejdet hermed pågik i sidste halvdel af året i et tæt samarbejde mellem rådgiver og museet, og i januar måned 2007 forelå et omfattende program for etablering af et moderne museum og astronomisk folkeobservatorium. Byggeprogrammet indeholder foruden de bygningsrelaterede oplysninger en bearbejdning af museets faglige og formidlingsmæssige profil. 3

6 Kroppedals udstillingsvirksomhed omfattede i 2006 i hovedsagen to særudstillinger. Den arkæologiske udstilling Den rige Vestegn blev nedtaget i april måned og afløst af M3 - fra mælkevej til motorvej: Denne udstilling blev til i et samarbejde mellem museets tre fagområder - astronomi, nyere tid og arkæologi, samt Vejdirektoratet. Den blev i løbet af sommeren fulgt op af særdeles velbesøgte aktiviteter. Museets skoletjeneste har været under stadig udvikling, og der har især været en stigende efterspørgsel efter rundvisninger i de astronomiske udstillinger. I alt næsten gæster besøgte Kroppedal Museum i 2006, hvilket er en fremgang på ca. 10 % i forhold til Ved udgangen af 2005 ophørte Svend Jacobsen som formand for Kroppedal Museum. Ved sit formandskab havde Svend Jacobsen, siden museets stiftelse i 2002, spillet et vigtig rolle i Kroppedals etablering og siden i det indledende arbejde for realiseringen af museets moderniseringsplaner. Fra 1. januar 2006 overtog tidligere næstformand Peter Langager formandskabet og har i samarbejde med bestyrelsen og personalet fortsat indsatsen for udviklingen af Kroppedal. 4

7 Kroppedal Museum KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi blev statsanerkendt i Efter sammenlægningen på Kroppedal i 2003 blev Museet organiseret i tre afdelinger, for henholdsvis astronomi, nyere tid og arkæologi. Samlinger og arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner hører under Museet og er organiseret under Afdeling for Nyere tid. Afdeling for Astronomi er Danmarks Astronomiske Museum. Samlingerne omfatter astronomiske instrumenter og arkivmateriale fra de sidste firehundrede år. Det overordnede mål for afdelingen er at skabe forbindelse mellem historie, kultur og naturvidenskab. I samarbejde med andre institutioner skal museet integrere ny viden indenfor videnskabshistorie og science studies i den museale formidling og udvikle formidlingen af naturvidenskab. Afdeling for Nyere tid består af tre enheder: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård. Museet er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og sætter, gennem undersøgelser og formidling, særligt fokus på Vestegnens seneste 50 års udvikling. Blaakildegaard arbejder med arkivet for Høje-Taastrup Kommune, med samlingerne, der formidles i faste udstillinger, og løbende opsættes der særudstillinger med kulturhistorisk indhold. Toftekærgård er lokalhistorisk arkiv for Albertslund Kommune. I 2007 rådgiver Afdeling for Nyere på vegne af Kulturarvsstyrelsen 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Rådgivningen foregår i forbindelse med udarbejdelse af region-, kommuneog lokalplaner. Afdeling for Arkæologi har på vegne af Kulturarvsstyrelsen i 2007 det arkæologiske ansvar i 16 københavnske omegnskommuner. Museet skal ifølge loven rådgive private og offentlige bygherrer forud for anlægsarbejder, hvorvidt arkæologiske levn er truet ved arbejdet og i forbindelse med udvikling af det fysiske planmateriale. Museets rådgivning og udgravninger skal sikre Danmarks arkæologiske kulturarv for borgerne i dag og for eftertiden. Til afdelingen er der knyttet en konserveringsenhed, som bredt varetager Museets samlinger. Bevaringsarbejdet fordeler sig på aktiv konservering, magasinering af genstande samt eksterne konserveringsopgaver for andre museer og private institutioner. Museets primære samarbejdspartnere er tilskudsyderne Albertslund og Høje- Taastrup kommuner, Københavns Amt og Kulturarvsstyrelsen. Museet har i 2006 bestræbt sig på at styrke samarbejdet med disse samarbejdspartnere - især har det været vigtigt at konsolidere relationerne til de lokale myndigheder. De lokale myndigheders medvirken er af altafgørende betydning, hvis Kroppedal indenfor en overskuelig fremtid skal udvikle sig til et moderne museum med udstillings- og undervisningsfaciliteter, der kan honorere befolkningens krav til en tidssvarende kulturinstitution. 5

8 Strukturreformen og dens konsekvenser for Kroppedal Som konsekvens af strukturreformen nedlægges landets amter og for museet vil det betyde, at det anseelige tilskud Kroppedal hidtil har modtaget fra Københavns Amt bortfalder. Det amtslige tilskud har været øremærket museets varetagelse af de lovmæssige opgaver i amtets 18 kommuner. Disse opgaver, der er omfattet af Museumslovens Kapitel 8, overgår som konsekvens af reformen til kommunerne. Samtidig overtager kommunerne enkelte nye opgaver vedrørende kulturarven, der hidtil har ligget i amtet. Det amtslige tilskud overtages af staten for en periode på højst fire år, og senest fra 2011 udlægges finansieringen af disse opgaver til kommunerne via bloktilskud. Tre kommuner i museets ansvarsområde (Ledøje-Smørum, Værløse og Søllerød) sammenlægges med andre kommuner og indgår i de nye storkommuner Egedal, Furesø og Rudersdal. Museets strategi er at fastholde de lovpligtige opgaver i de hidtidige ansvarskommuner, at opnå det lovpligtige ansvar i de tre nye kommuner og i øvrigt at udvikle samarbejdet med kommunerne bl.a. med henblik på en styrket formidling overfor borgerne. For en række kommuner er det museets intention og håb at kunne indgå aftale om ejerskab til Kroppedal, men herom nedenfor. Der er i løbet 2006 blevet afholdt møder med samtlige kommuner vedr. forsættelsen af de lovpligtige opgaver. Indsatsen var især koncentreret om de tre nye kommuner, hvor det især var vigtigt for museet at bevare Ledøje- Smørum området (nu Egedal Kommune), som i årtier har været en meget vigtig arbejdsmark for museet og dets forgænger. 6

9 Primo 2007 faldt brikkerne på plads. Furesø og Rudersdal kommuner varetages fremover af Hørsholm Egns Museum, - Egedal Kommune af Kroppedal Museum. I de øvrige kommuner i det gamle amt fortsætter Kroppedal varetagelsen af de lovpligtige opgaver som hidtil. Dermed varetager museet i dag det arkæologiske arbejde i 16 københavnske omegnskommuner og nyere tids bygningsdokumentation og registrering i 14. Årtiers arbejde med de lovpligtige opgaver i kommunerne har betydet, at museet ligger inde med en omfattende viden om kulturarven i den enkelte kommune. Denne viden bør aktiveres og det blev derfor endvidere aftalt med samtlige kommuner at overveje yderligere samarbejde. F.eks. i form af dokumentation og undersøgelse af særligt interessante miljøer eller projekter vedrørende lokalbaseret formidling overfor borgerne. Samarbejdet vil blive igangsat via enkeltprojekter, som forhåbentlig vil udvikle sig til mere formelle aftaler om varetagelsen af den lokale kulturarv. Det nye Kroppedal museum og oplevelsescenter med folkeobservatorium Siden 2003 har museet arbejdet for etablering af et moderne museum og folkeobservatorium på Kroppedal. I 2006 besluttede Albertslund og Høje- Taastrup kommuner sammen med Københavns Amt at bevilge økonomiske midler til udarbejdelsen af et byggeprogram. Som rådgiver valgte museet arkitektfirmaet HCM-arkitekter. I forbindelse med det omfattende programarbejde blev der, med henblik på at udarbejde et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt, indhentet bistand fra bl.a. marketings- og kommunikationskonsulenter. I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blev det fundet hensigtsmæssigt at bearbejde museets faglige strategi og profil. Museets robuste faglige potentiale skal i højere grad udmøntes i en tværfaglig undersøgelses-, forsknings og formidlingsvirksomhed. I en tid præget af globalisering, indvandring og kulturmøde, søgen efter værdier og kollektiv identitet, skal museet besvare nogle af de essentielle spørgsmål, vi stiller os selv: Hvem er jeg, hvem var her før mig, hvor hører jeg til, hvem lever jeg iblandt, og hvad findes der uden for den verden, vi lever i? Det nye museum og oplevelsescenter vil, med udgangspunkt i kulturarven, overordnet beskæftige sig med og formidle DET MODERNE MENNESKES IDENTITET. Byggeprogrammet indeholder to separate projekter: Et nyt museum omfattende samtlige de faciliteter og funktioner der forudsættes for at kunne drive et moderne, tidssvarende museum. Dette omfatter i alt ca kvm. 7

10 Byggeprogram 2007 et spejl for det moderne menneske Derudover beskriver byggeprogrammet etableringen af et højteknologisk astronomisk folkeobservatorium med en tilhørende kuppelsal omfattende i alt ca. 850 kvm. I folkeobservatoriet får den besøgende mulighed for at studere nattehimmelen og solen, og selv at opleve Saturns ringe og andre fascinerende fænomener. Kuppelsalen skal, med anvendelse af den nyeste teknologi, formidle verdensrummet gennem animationer og film. De to projekter, museum og folkeobservatorium/kuppelsal, skal i praksis fungere i sammenhæng og supplere hinanden som et oplevelsescenter af høj kvalitet. Et tværkommunalt samarbejde Realiseringen af det samlede projekt forudsætter en samlet investering på et 3-cifret millionbeløb. Hvad angår folkeobservatorium og kuppelsal er det hensigten alene at søge private fondsmidler til etablering. Vedrørende etableringen af det nye museum, er det hensigten at opnå anseelig fondsstøtte kombineret med offentlig investering. Allerede i 2003 tog museet kontakt til Fonden Realdania, som tilkendegav interesse for projektet og finansierede forundersøgelser. Betingelsen for fondens økonomiske medvirken vil, udover at der sikres offentlig støtte til driften af museet, være at det offentlige bidrager med den overvejende del af etableringssummen. Det vil derfor være en forudsætning for realiseringen af museumsplanerne, at ejerskabskredsen til det nye museum udvides. Bestræbelserne herpå har som udgangspunkt været koordineret med de to nuværende ejerskabskommuner, Albertslund og Høje-Taastrup og bl.a. kommunernes borgmestre har aktivt understøttet processen. 8

11 I 2006 har der således været afholdt møder både med borgmestre og kulturchefer fra Glostrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Hvidovre og Rødovre kommuner med henblik på at skabe interesse for museumsprojektet. I januar måned 2007 præsenterede museet det nye byggeprogram for kommunernes kulturchefer, nu også med deltagelse fra den nye Egedal Kommune. Samtidig blev det i fuld enighed mellem kommunerne besluttet, yderligere at udvide kredsen af potentielle ejerskabskommuner med Ballerup, Herlev og Gladsaxe. At samtlige disse kommuner inviteres til samarbejde og deltagelse i museumsprojektet er helt naturligt. De er alle omfattet af Kroppedals ansvarsområde, museet har gennem årtier opbygget en stor viden om den kulturhistoriske udvikling i samtlige kommuner, og alle kan tilgodeses i museets faglige koncept. Det vil i den forbindelse være afgørende, at kommunernes borgere tilbydes en lokalbaseret formidling, at museet er synligt i lokalsamfundet, samtidig med at der foregår en tværgående, koordineret formidling fra det nye museum. I løbet af foråret og sommeren 2007 vil samtlige kommuners kulturudvalg blive præsenteret for byggeprogrammet, og museet vil invitere til drøftelser bl.a. med henblik på at kvalificere de lokaltbaserede ydelser. Herefter er det intentionen at udarbejde et endeligt beslutningsgrundlag, og det er håbet, at der senere på året kan tages en bred tværkommunal beslutning om etablering af et nyt moderne fælles museum på Kroppedal. 9

12 Formidling Faste udstillinger Kroppedal Kroppedals faste udstilling tager udgangspunkt i Ole Rømer ( ), hvis landobservatorium lå få hundrede meter fra museet. Fokus er dansk astronomis historie i form af de professionelle astronomers teleskoper, sigteinstrumenter og pendulure. I museets samlinger indgår det eneste bevarede ur fra Ole Rømers store instrumentsamling - et pendulur, med fem funktioner, udført i guld- og skildpaddeskjold omkring Det er enestående, at videnskabshistorie udgør en del af et kulturhistorisk museum, og Kroppedal vægter samspillet mellem kultur og naturvidenskab højt. Kalendersystemer, mål- og vægt, vandforsyning og landmåling er områder, som indgik i Ole Rømers mangeartede virke, som knytter sig til astronomien, men som også danner udgangspunkt for forståelse af det danske samfunds udvikling. Tilsvarende indtager amatørastronomien som kulturfænomen også en vigtig del af udstillingen. Eksempelvis historien om amatørastronomen Johan Ludvig Heiberg ( ) og hans instrumenter og observationer. Heiberg søgte tilflugt i stjernekiggeriet, når tilværelsen som direktør for Det kongelige Teater blev ham for broget. Enkelte af Heibergs instrumenter er udstillet sammen med kopier af Rømers formørkelses-, planet-, og Jupitermaskiner, oprindelig fremstillet i 1680`erne. I 2007 vil den faste udstilling blive genopsat. Der skal skabes en højere grad af sammenhæng i udstillingen, nye historier tilføjes, og det grafiske udtryk opdateres. Endvidere ligger der i Kroppedals planer for et moderniseret museum ideer om nye og mere tidssvarende permanente udstillinger, som vil afspejle Museets samlede virksomhed indenfor dansk astronomi, nyere tids kulturhistorie og arkæologi. Blaakildegaard Den faste udstilling omfatter dele af ældre dansk håndværk og landbrug, såsom Smedien fra Kirkebakkegaard i Høje-Taastrup, en større samling Hedebotekstiler og interiører fra en hedebostue fra 1800-årene samt en stue fra en velhavende gård fra 1900-årene. 10

13 Særudstillinger Den Rige Vestegn Kroppedal 1. juni april Udstillingen var museets store arkæologiske satsning, og den gav mange mennesker mulighed for at se de mange smukke guld- og sølvsmykker, de store mængder af rav- og glasperler og de velbevarede dyre- og menneskeskeletter fra yngre romersk jernalder. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet to bøger om arkæologi og kulturhistorie. Den ene publikation er en dokumentation, i billeder og ord om udstillingens tilblivelse fra første arkitektstreg til åbningen den 1.juni. Bogen er på 80 sider og er blevet solgt på Museet for 40 kr. Den anden publikation er et undervisningshæfte om naturvidenskab og arkæologi for klasse og gymnasiet. I hæftet gennemgås tre af arkæologiens nabovidenskaber: Zoologi, antropologi og metallurgi. Hæftet er på 18 sider og blev udleveret gratis ved henvendelse til Kroppedal. Sidstnævnte er udsolgt og genoptrykkes ikke. M3 - fra mælkevej til motorvej Kroppedal 22. maj marts 2007 Årets særudstilling på Kroppedal blev til i samarbejde med Vejdirektoratet og Vejteknisk Institut og præsenterede for første gang alle museets tre fagområder på én gang. Med afsæt i udvidelsen af motorvej M3 belyste udstillingen vejenes kulturhistorie. Fra middelalderens bugtede Roskildevej til den udrettede vej fra 11

14 1770 erne. Fra de gamle landevejskroer til begyndelsen på en helt ny æra, hvor bilen blev hvermandseje, og hvor et af landets første moteller, Wittrup Motel, blev opført i De mange biler på vejene betød, at trafikradioen blev et yndet program, der især gjorde Klovtoftekrydset berømt og berygtet for sine kødannelser og ulykker. Udvidelsen af M3 berører fortidsminder, lige fra stenalderhøje som Sneglehøj til Gladsaxe Fort. Under temaet Ånden i Naturen - det hellige landskab viste et afsnit af udstillingen glimt af oldtidens tro på højere magter, og hvorledes man nåede i kontakt med dem. Det hinsides og guddommelige blev især dyrket ved vandet, ved det rindende, det stillestående - mosen og søen spillede en central rolle. Gennem vandet fik oldtidens mennesker kontakt til det hellige og hinsides det samtidige, fremtidige og forgangne. I samarbejde med Nationalmuseet fik Kroppedal også lejlighed til at udstille danefæ, som museet har fået indleveret. M3 er også navnet på en kuglehob, et såkaldt Messier-objekt, i stjernebilledet Jagthundene. Den dannede udgangspunkt for et astronomihistorisk strejftog. Fra at fremstå som en irriterende tågeplet for 1700-tallets kometjægere, blotlagde forbedrede teleskoper snart de tusinder af stjerner, M3 består af, og spektralanalysen har senest afdækket disse stjerners kemiske beskaffenhed. Udstillingen inddrog for første gang astrofotografering i dansk museumssammenhæng og præsenterede Kroppedals visioner om et Folkeobservatorium i Vestskoven. 12

15 Miniudstilling: Herstedlund 22. maj januar 2007 I forbindelse med M3 fra mælkevej til motorvej formidlede museet de arkæologiske udgravninger, der blev foretaget i 2005 forud for anlæggelsen af boligområdet Herstedlund i Albertslund. Tegninger og fotos samt fund fra udgravningen gav et billede af området med jernaldergårde og en gravplads fra tiden omkring Kristi fødsel. Juleudstilling: Tuskes kontor - Kroppedal december Den lille observatorienisse Tuske var igen på besøg på Kroppedal. Børnene kunne i år opleve det kontor, som han delte med den verdensberømte astronom Ole Rømer. Her sad Tuske ofte og tænkte store tanker om himmelrummet og menneskenes sære påhit. I hele december kunne man følge Tuskes spor rundt i museets udstillinger. Leg i gamle dage 30. april I forbindelse med Historiens Dag udstillede Blaakildegaard sin store samling af legetøj fra Bambola. Høsten - Blaakildegård 26. august I forbindelse med Høstfesten havde arkivet en udstilling om høsten i gamle dage og om folkedans i Danmark og England. Eksterne udstillinger Handel og Håndværk i Vikingetiden 4. juni maj 2007 I forbindelse med Danmarkshistorien i Vestskovens årsarrangement søndag den 4. juni udstillede Kroppedal i Albertslund Vikingelandsby genstande fra Tårnby-udgravningerne på Amager. Udstillingens tema var handelsforbindelser og lokale håndværk i vikingetiden. Mennesker i hverdag og fest 25. august september og 1. november - 9. december Toftekærgård viste på Albertslund Bibliotek gamle fotografier med mennesker som motiv. Bagefter blev udstillingen vist på biblioteksfilialen Stensmosegård i perioden 1. november 9. december. 13

16 Kommende udstillinger Miniudstilling Snubbekorsgård Kroppedal fra 30. januar 2007 I en lille udstilling viser Kroppedal de spændende fund fra vikingegravpladsen Snubbekorsgård i Taastrup. På baggrund af fundene, vil arkæologerne i en række foredrag fortælle om temaer som gravskikke og handelsforbindelser. Særudstilling 2007 er Industrikulturens År. Det markerer Kroppedal med tre særudstillinger under et fælles tema, der for første gang omfatter både museum og arkiver. Folk og Fabrikker fra Baggård til Industripark Kroppedal 12- maj december 2007 Cirkelkaffe og Colgate-tandpasta, støbejern og satellitter, rationalisering og samlebånd, lokalt og globalt marked. Industrihistorien har mange ansigter. Fra 1960 erne begyndte industrien for alvor at præge danskernes dagligdag, og etableringen af industriparker tog fart i vestkøbenhavnske kommuner som Albertslund, Høje-Taastrup, Ballerup og Herlev. Industrien former byudviklingen og arbejdslivet. Udstillingen bliver til i tæt samarbejde med virksomheder og ansatte og perspektiveres på og via skoletjeneste og arrangementer. Bageri som industri - Glostrup og Omegns Fællesbageri Røde Vejrmølle Albertslund Bibliotek 24. maj juni 2007 Blaakildegaard 26. maj december 2007 Den kooperative brødfabrik Glostrup og Omegns Fællesbageri åbnede i 1919 og var en af Albertslunds store virksomheder, indtil den lukkede i Inde bag glasset Blaakildegaard 26. maj december Garnerier blev Danmarks første store industrielle virksomhed i landbruget. Udstillingen viser den teknologiske udvikling, planteavl, nye plantesorter og gartneriernes indflydelse på det omgivende samfund. 14

17 Arrangementer og foredrag Museet bød i 2006 på et rekordstort antal arrangementer lige fra ferieaktiviteter for småbørnsfamilier til forskerseminarer for særligt interesserede. Alle afdelinger deltog aktivt i formidlingen og bidrog til at vise Kroppedals spændvidde for de mange gæster fra nær og fjern. Kroppedal Stjerneaftener 2. januar marts og 2. oktober december Kroppedals ældste tradition fortsatte naturligvis i Hver mandag aften fra oktober til april var der mulighed for at beskue himmelhvælvet gennem kikkert sammen med Københavns Astronomiske Forening. Fra 2007 flyttes stjerneaftenerne til onsdag. Tirsdagsforedrag: Historien om en udstilling - og en egn 7. februar Foredrag om opbygningen af Den Rige Vestegn og om det spændende udgravningsarbejde, der lå til grund for udstillingen. Siden 1980 erne har arkæologerne afdækket et skatkammer af arkæologiske levn i området omkring Albertslund og Høje-Taastrup. De strækker sig over perioden 1000 f.kr. til 1000 e.kr., men navnlig den yngre romerske jernalder har haft museets bevågenhed, og fortæller om Vestegnen som et magt- og handelscentrum i Østersøregionen. Vinterferieaktiviteter: Brikker og Brætspil februar Der var opstillet borde og spilleplader i Den Rige Vestegn, så gæsterne kunne udfordre hinanden i romersk soldaterspil, germansk knoglekast og terninger. Derudover var der lege, omvisninger i udstillingen, tegnekonkurrencer og fortællinger fra nordisk mytologi. Tirsdagsforedrag: Når elhesten og kaffemaskinen kommer på museum 14. marts Foredrag om museets igangværende industriundersøgelse og tingenes lange vej fra fabrikshal til museum. De færreste opfatter de genstande der knytter sig til moderne industrihistorie som museumsgenstande, men industrisamfundets opståen og udvikling er væsentlig kulturhistorie, som skal dokumenteres for eftertiden. Det sker gennem en målrettet indsamlingsstrategi som den Kroppedal i 2005 foretog omkring virksomheden COOP Danmark i Albertslund. Metalspånerne fortæller marts I forbindelse med Den Rige Vestegn havde Kroppedal besøg af metallurgen Arne Jouttijärvi, som demonstrede, hvordan man analyser metaller for at afsløre, hvordan og hvornår en given genstand er fremstillet. 15

18 Solformørkelse 29. marts Mellem kl og indtraf en delvis solformørkelse. Kroppedal og Københavns Astronomiske Forening gav vanen tro alle interesserede mulighed for at observere fænomenet, og museumsbutikken solgte formørkelsesbriller. Forskningens Døgn: Ole Rømer fortidens fremtidsmand 5. maj Forårssolen strålede, da borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup, foran en fyldt mødesal åbnede en hel dag i Ole Rømers tegn. Med museumsformidler Jan Ole Nielsen som en veloplagt konferencier fulgte tre tankevækkende oplæg om Ole Rømers mange facetter ved Per Friedrichsen, Helge Kragh og Michael Linden-Vørnle. Det gjaldt både Rømers virke som enevældens problemknuser, der fik sat skik på det danske samfund og som den geniale astronom, der påviste lysets tøven - at vi ser tilbage i tiden, når vi ser ud i universet. OLE RØMER FORTIDENS FREMTIDSMAND 5. MAJ 2006 KL (pause kl.17-20) EN TEMADAG OM EN GENIAL ASTRONOM OG ALTMULIGMAND. FOREDRAG, STJERNEKIG OG LEVENDE MUSIK FRA RØMERS TID Se hele programmet på Begrænset deltagerantal. Tilmelding til tlf FRI ENTRE - SALG AF MAD OG DRIKKE Arrangementet er økonomisk støttet af Forskningsministeriet og Høje-Taastrup Kommune KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Kroppedals Alle Taastrup Baroksensemblerne FrederiksStadens BarokEnsemble og Clarino Brillante, der bandt de tre indlæg sammen med en række værker fra den franske højbarok. Musikken af Lully, Marais, de Lalande og Philidor var ikke blot staffage; det var værker, skrevet til Solkongens Versailles, hvor den unge Rømer havde sin gang i en årrække. Da mørket sænkede sig, blev Kroppedal indtaget af Københavns Astronomiske Forening, som gav de mange interesserede mulighed for at opleve Jupiter, Saturn, solprotuberanser og andre undere på den klare aftenhimmel. Temadagen nød opbakning fra Høje-Taastrup Kommune, der udnævnte det til dagens hovedarrangement og sørgede for den økonomiske støtte. Danmarkshistorien i Vestskoven: Alletiders Måltid 4. juni I samarbejde med Kroppedal bød Danmarkshistorien i Vestskoven på en kulinarisk tidsrejse i Vikingslandsbyen i Albertslund. Der var mad fra vikingetiden, 1600-tallet og 1950 erne og med Vestskovens urter. I forbindelse med dagen blev der udgivet en opskriftbog, som kan købes i Museumsbutikken. Biler og Brand juni Vestegnens Brandvæsen besøgte Kroppedal med tre slukningskøretøjer. Brandmænd og røgdykkere besvarede alskens spørgsmål fra de mange nysgerrige børn - og voksne - og satte ild til en bil, som de efterfølgende slukkede. 16

19 Byg en sæbekassebil juni, juli Med støtte fra Høje-Taastrup kommune og i samarbejde med Børnenes Trafikklub, Det Danske Spejderkorps (Oak City Rally) og SFO er i Høje- Taastrup og Albertslund gav Kroppedal børn og voksne mulighed for sammen at bygge en sæbekassebil. De flotte biler kunne siden deltage i Kroppedals Amerikanerbiltræf i september. Arrangementet indgik i Høje- Taastrup Kommunes aktivitetsprogram Aktiv Sommer. Arkæolog for en dag 31. juli til 4. august Museet gav børn i alle aldre et indblik i arkæologernes arbejde. Arrangementet indgik i Høje-Taastrup Kommunes aktivitetsprogam Aktiv Sommer. Amerikanerbiltræf 2. og 3. september Amerikanerbilklubberne Mopar Club, Farum Street Runners og Corvette Club Denmark holdt træf på Kroppedal og viste deres biler frem. Arrangementet knyttede sig til udstillingen M3 - fra mælkevej til mortorvej. Børn og voksne kunne opleve en autentisk pølsevogn fra 50 erne og deltage i væddeløb med sæbekassebiler. Albertslund Børnekulturfestival 6. september Temaet for årets børnekulturfestival var vikingetiden, og Kroppedal bidrog med et fordrag om vikingernes solkompas, som de benyttede til at krydse Nordatlanten. Tirsdagsforedrag: Ånden i Naturen 12. september Foredrag om oldtidsmenneskets tro og forestillinger om det hinsides, og omvisning i M3 - fra mælkevej til motorvej. Ole Rømers Fødselsdag 25. september Rømers 362 års fødselsdag blev fejret med lagkage, omvisninger og foredrag. KulturKoen - Høje-Taastrup Børnekulturfestival 6. oktober Astronomi og Ole Rømer i samarbejde med Københavns Astronomiske Forening. Vejret forhindrede observationer, men børn som unge fik hørt om både amatørastronomiens og Ole Rømers forunderlige Verden. Tirsdagsforedrag: Årets udgravninger 10. oktober Kroppedals arkæologer fortalte om de mange udgravninger og fund i Der var mulighed for at komme med en tur rundt i hele Københavns Amt fra Ishøj i syd til Søllerød i nord og høre beretninger om fund fra jæger- 17

20 stenalderen til vore tipoldeforældres tid, hvor Københavns befæstning blev bygget. Himlen ned på Jorden oktober I efterårsferien gav Kroppedal gæsterne mulighed for at bygge kikkerter og planetmaskiner, foretage solobservatorier og høre foredrag og eventyr om stjernerne. Triduum Ole Rømers dyrebareste eje 21. oktober I samarbejde med Folkeuniversitetet i København, Ole Rømers Venner og Dansk Astronomisk Selskab fejrede Kroppedal 300-året for Triduum. Ole Rømers tredøgnsobservationer i Chr. Gorm Tortzen, Niels Therkel Jørgensen, Kurt Møller Pedersen, Claus Fabricius og Jan Teuber tolkede observationerne fra hver deres perspektiv, og berettede om Det Danske Sprog & Litteraturselskabs spændende udgivelsesarbejde med Triduum. Tirsdagsforedrag: Renæssancens verdensbillede 7. november I anledning af Renæssanceåret og som indledning til tre tirsdage med astronomi, var der foredrag om Renæssancens dramatiske forandringer i menneskets syn på dets plads i universet. Tirsdagsforedrag: Himmelrummets vidundere 14. november Henrik Fischer fra Københavns Astronomiske Forening fortalte om amatørastronomiens spændende verden, og om dens mange muligheder og kneb. Tirsdagsforedrag: Astrofotografering 21. november Mikael Svalgaard fra Københavns Astronomiske Forening, en af Danmarks førende astrofotografer, fortalte om astrofotografering. Både, hvordan begynderen kan forevige måne, sol og planeter, og om den tekniske kunnen og tålmodighed, det kræver at fange fjerne stjernetåger. Blaakildegaard Historiens Dag 30. april Arkivet har en stor samling af legetøj fra morfars og mors barndom. Børn og barnlige sjæle fik mulighed for at se og lege med legetøj fra den lokale legetøjsfabrik Bambola. Legeonkler fortalte om, hvordan det var at være barn i 1950 erne og 1960 erne og hjalp med at klippe påklædningsdukkerne Lille Marie og Sorte Marie ud, lærte børnene syv-figurspillets hemmeligheder og viste muslingedukker og blikbiler. 18

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere