Mål og indholdsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse - For SFO i Holbæk Juli 2015 SFOens betydning for det gode resultat SFOen er et vigtigt bindeled mellem hjem, dagtilbud og skole. Vi ved, at SFOens arbejde har stor betydning for det gode resultat. Derfor arbejder vi nu med fælles mål og indholdsbeskrivelser for SFOens virke. Det gør vi for at sikre sammenhænge i børns liv og beskrive de målsætninger, der arbejdes med i SFO tiden og når Skolepædagoger understøtter barnet/den unges læring, trivsel og udvikling i undervisningen. Mål og indholdsbeskrivelserne er udarbejdet med bred involvering af medarbejdere og ledere på tværs af læring og trivsel. Jeg glæder mig til, at følge arbejdet med fælles mål i de kommende år i Holbæk. Chef for Læring og trivsel Marianne Stentebjerg

2 Dokumentets opbygning Dokumentet er inddelt i tre dele. I første del beskrives formål, de lovgivningsmæssige bestemmelser og sammenhængen til de strategier og politikker der ligger for Læring og trivsel. I anden del følger de fælles mål for SFOens arbejde. Slutteligt har vi lavet en guide, der i en fagdidaktisk og praksisnær sammenhæng, skal støtte implementering af fælles mål i indholdsbeskrivelsen. Formålet Formålet er, at alle SFOer i Holbæk Kommune arbejder ud fra en Mål- og indholdsbeskrivelse, der indeholder de delelementer, som lovgivningen foreskriver, og hvor læringsmålene er fælles for alle SFOer. Det pædagogiske personale i Holbæk Kommune går fra fokus på aktiviteter til fokus på effekten af aktiviteten gennem en systematisk didaktisk tilgang. Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelsen skal sikre, at der arbejdes med fælles læringsmål indenfor tre vigtige områder: Dannelsesmål for barnets alsidige, personlige og sociale udvikling Sprog Sundhed, krop og bevægelse Mål- og indholdsbeskrivelserne skal sikre: At der er tydelige sammenhænge mellem dagtilbud, SFO og undervisningen i skolen At der skabes helhed i de 6-12 åriges skoledage At børn, unge og forældre opfatter undervisningen i skolen og SFOens pædagogiske virksomhed, som et sammenhængende tilbud At tilbyde børnene/de unge optimale rammer for trivsel og læring. De fælles mål skal dermed sætte rammen for beskrivelserne af SFOens arbejde i de enkelte distrikter. Arbejdet i den enkelte SFO skal ske ud fra den fælles målsætning og med en tydelig ramme og forventningsafklaring. Mål og indholdsbeskrivelsen skal tydeliggøre SFOens rolle i den fælles opgave at alle børn trives, lærer og udvikler sig, så meget som de kan. De fælles mål og indholdsbeskrivelser for SFOens virke, handler om mere og andet end SFOen i sig selv. Hvis vi skal lykkes med at give børn de bedst mulige livsbetingelser, forudsætter det et tæt samarbejde med familien og andre faggrupper. De fælles mål skal derfor afspejle vigtigheden i, at der er 2

3 sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og undervisningen i skolen. Barnets læringsforløb er det centrale. De konkrete læringsfællesskaber etableres omkring barnet uagtet de faglige organiseringer. Mål- og indholdsbeskrivelser ifølge lovgivningen Vi skal i Holbæk indfri de lovgivningsmæssige krav, jævnfør den gældende bekendtgørelse - 23/ Mål og indholdsbeskrivelsen skal ifølge bekendtgørelse indeholde følgende elementer: Mål- og indholdsbeskrivelsen for en skolefritidsordning skal angive, hvilke klassetrin samt eventuelt før-sfo aktiviteter skolefritidsordningen omfatter. Mål og indholdsbeskrivelse for hvordan SFO medvirker til udmøntning af kommunens B&U-politik Mål for samarbejde mellem skole/hjem, samt mellem dagtilbud/sfo, skole/sfo Overordnet ramme for de læringsmål, der danner afsæt for de pædagogiske aktiviteter Samt en beskrivelse af: I hvilket omfang og hvordan SFO tilbyder lektiestøtte Hvordan SFOen arbejder med målrettede indsatser ift. til at støtte børn i udsatte positioner og/eller med særlige læringsforudsætninger Hvordan SFOen inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, f.eks. i samarbejde med idrætsforeninger ol. Overvejelser i forhold til at skabe balance mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter I Guiden for Mål og indholdsbeskrivelser er der udarbejdet en skabelon, der understøtter distrikternes arbejde med de lovgivningsmæssige krav. Guiden findes i slutningen af dette dokument. Sammenhæng Mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet med afsæt i de rammer og retningslinjer, der allerede er formuleret på området. Målene er derfor udarbejdet med afsæt i og tæt sammenhæng med følgende: Børns læring og trivsel fra 0-18 år jævnfør Kommunens Børne- og unge politik Skolepædagogernes fælles mål Kompetenceudviklingsforløbet for SFO-pædagoger/skolepædagoger Mål for udmøntningen af pejlemærkerne fra Holbæk Danner Skole Mål og vision for strategi for Fremtidens Dagtilbud Folkeskoleloven omkring understøttende undervisning, faglig fordybelse og lektiehjælp Mål for fokusområderne synlig læring og digitalisering Sammenhæng mellem SFO2 og UNG Holbæk Sammenhæng mellem SFO2 og Ung Holbæk Der er i fremtiden behov for at knytte flere og stærkere bånd mellem SFOerne og UNG Holbæk. 1 Loven på retsinfo: 3

4 Målet er, at alle SFO2 er beskriver, hvordan de indgår i et forpligtende samarbejde med UNG Holbæk. SFO2 og UNG Holbæk forpligtes gensidigt til at samarbejde om de mange tilbud. Samarbejdet skal danne bedre grundlag for at kunne støtte og vejlede de unge i forhold til de muligheder der findes i Holbæk. Målet er samtidig at styrke den unges egne kompetenceområder, såvel faglige, personlige og sociale kompetencer. Fx ved at arbejde med spørgsmålene: Hvordan får eleverne i SFO2 til at få bedre kendskab til deres egen formåen? Hvad understøtter Ung Holbæk unges læring og trivsel? Hvordan kan venners talenter få andre unge med? Et konkret mål er, at SFOens personale er bekendte med de tilbud der er i UNG Holbæk og dermed har mulighed for at formidle det til de unge. De fælles mål I det følgende præciseres de faglige mål. Arbejdet med mål for de tre kategorier er blevet til i et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO repræsentanter. De første udkast er herefter kvalificeret af den samlede SFO ledergruppe og medarbejdere fra alle distrikter. Dannelsesmål for elevens alsidige personlige og sociale udvikling* Alsidig personlig udvikling handler om at udvikle den personlige integritet, selvværdet og identiteten. Det vil sige, at udvikle fornemmelsen for egne og andres grænser, opleve glæden ved den man er og det at man sætter betydningsfulde spor undervejs. Den sociale udvikling handler om at kunne indgå i positive samspil og sunde relationer, at udvise empati. MÅL 1: Børn/unge skal lære at indgå i positive samspil og sunde relationer. Børn/unge skal lære betydning af at være medbestemmende og have indflydelse på egen hverdag For børn/unge i SFOen betyder det: at børn/unge har medindflydelse på aktiviteter på det niveau, de er klar til og hvor det er muligt at børn/unge har medindflydelse på deres hverdag, med vekselvirkning af sociale såvel som individuelle aktiviteter. at børn/unge oplever en hverdag med vekselvirkning mellem voksenstyret og egen leg/aktivitet MÅL 2: Børn/unge skal lære natur og kulturforståelse, så de kan agere i mangeartede kulturelle og sociale sammenhænge For børn/unge i SFOen betyder det: at børn/unge oplever brugen af nærområdets muligheder for udeliv at børn/unge oplever hvordan naturen bruges og hvordan den skal behandles at børn/unge møder voksne med forskellige baggrunde og æstetiske udtryksformer, der kan inspirere dem at der er mulighed for at udvikle fantasi og kreativitet, gennem leg og aktiviteter 4

5 MÅL 3: Børn/unge skal lære at være den del af et forpligtende fællesskab, med betydning for fællesskabets tryghed, nærhed og udvikling For børn/unge i SFOen betyder det: at det enkelte barn/ung lærer og oplever at være betydningsfuld for andre at det enkelte barn/ung gennem forskellige holdaktiviteter udbygger dets sociale netværk, hvor der bygges relationer på tværs af alder, køn, etnicitet, sociale og kulturelle tilhørsforhold at børn/unge oplever en relations opbygning og venskaber også uden for skolen at barnet/den unge øver sig på at indgå i sociale relationer, med egne og andres spilleregler i fokus Sprog Sproget er afgørende for barnets udvikling. Fra forskningen ved vi, at børn der starter i skolen med et godt sprogligt fundament, klarer sig bedre og får bedre uddannelser end børn hvis sproglige fundament er usikkert. Samtidig har sproget og de kommunikative evner en stor betydning for barnets sociale udvikling, dannelse og læring. Særligt kan SFOen understøtte barnets ordforråd, ved at sætte ord på alle dagligdagsaktiviteter. Samtidig kan SFOen understøtte barnets læselyst, fx ved at tilbyde læsestof, der matcher barnets interesser. MÅL 1: Børn skal lære varierede og nuancerede sproglige udtryksformer Det betyder at: Alle børn mødes af bevidst tilrettelagte, sproglige indsatser: der stimulerer den sproglige udvikling der stimulerer deres sproglige udtryksformer MÅL 2: Børn skal lære god omgangstone, betydning af det nonverbale sprog og identitetsopfattelse via sproget Det betyder at: alle børn mødes af tilrettelagte, sproglige indsatser der understøtter: skolens arbejde med sproglig udvikling barnets mulighed for lege med sproget, via pædagogiske aktiviteter får kendskab til sproget og dets muligheder som kommunikationsmiddel MÅL 3: Børns skal lære IT færdigheder og udvikle digital dannelse 5

6 Det betyder at: Alle børn introduceres for et værdistyret IT-univers 2 : så barnets IT- kommunikative kompetencer udvikles som udvikler børnenes net-adfærd kommunikationsformer videns søgning Sundhed, Krop og bevægelse Overskriften lyder Sundhed, krop og bevægelse. Det er ikke tilfældigt, at sundhed står først. Sundhed er et bredere, helhedsorienteret begreb, der ikke begrænser sig til det kropslige, men indbefatter det mentale og det sociale i den enkeltes generelle trivsel. Kroppen er det, vi med vores øjne kan se bliver påvirket under bevægelsesaktiviteter. Barnet/den unge profiterer i lige så høj grad, psykisk og socialt, når det, sammen med kammerater, deltager i bevægelseslege i SFO eller i fritiden. For det pædagogiske personale i SFOerne skal arbejde med sundhed dermed forstås som en helhed, når der planlægges aktiviteter, som stimulerer børns/unges interesse for at bevæge sig. Arbejdet skal tilrettelægges i et samarbejde mellem forældre, undervisningen i skole, SFO og UNG Holbæk, samt med idrætsforeninger i nærmiljøet. Målet er at fremme fysisk, psykisk og social sundhed. MÅL 1: Børn skal lære at bevægelse og et aktivt liv, har værdi for selvværd, fysisk/psykisk sundhed og sociale relationer. For børn/unge i SFOen betyder det: at der arbejdes med at fremme fysisk, psykisk og social robusthed gennem barnets/den unges interesse for bevægelse og et aktivt liv at SFOen arbejder sundhedsfremmende med alsidige pædagogiske tilbud at der tidligt bliver lagt et grundlag for fysisk udfoldelse at det bliver en naturlig del af et sundt liv, også fremadrettet. MÅL 2: Børn/unge skal lære at afprøve nye fysiske udfoldelsesmuligheder i samarbejde med forældre, kammerater, lokale idrætsforeninger og andre interessenter For børn/unge i SFOen betyder det: at børn/unge tilbydes vejledning og opmuntring til fysisk udfoldelse fra SFOen i samarbejde med forældre og lokale idrætsforeninger at sammenhængen mellem undervisningen i skolen og fritid sikres på en måde, så der stadig er mulighed for at afprøve nye/anderledes fysiske aktiviteter 2 IT didaktiske overvejelser, der defineres ud fra den viden og erfaring, der samlet set findes om brug af IT i daglig pædagogisk praksis. Fx overvejelser om Hvad udbyder vi af IT og hvorfor? og Hvilke sammenhænge er der mellem brugen af IT i dagtilbud, SFO og undervisningen i skolen 6

7 Mål 3: Børn/unge skal lære at tage relevant ansvar og medbestemmelse i de fællesskaber de befinder sig i For børn/unge i SFOen betyder det: at SFOen skal understøtte børn/unges deltagelse og medbestemmelse i forpligtende fællesskaber. at det enkelte barns/unges ansvar overfor sig selv og andre sikres. Børn/unge skal opleve en bred og nuanceret tilgang til den livslæring, der sker i undervisningen og SFOen, og at der er sammenhæng mellem læringen i undervisningen og de læringsaktiviteter, barnet/den unge møder i SFOen Faglig understøttelse -og faglig fordybelse i SFO. SFOen er en del af skolen i Holbæk Kommune. Det betyder at der samarbejdes tæt om, at børnene/eleverne tilbydes mulighed for fordybelse og understøttelse i SFO tiden, med udgangspunkt i de faglige mål for undervisningen. I SFO får børn/unge mulighed for at arbejde med stoffet fra undervisningen på andre måder, ligesom de får mulighed for at vælge mellem forskellige pædagogiske aktiviteter, der understøtter deres læring og trivsel. SFOen tilbyder tid og rum til fordybelse, og børn får kvalificeret voksenstøtte til at lære det, der er nyt, udfordrende eller svært. 7

8 Tilrettelæggelse af understøttende undervisning og faglig fordybelse i SFOen De enkelte skoleafdelinger og/eller skoler kan tilrettelægge den understøttende undervisning og faglige fordybelse med afsæt i de behov der aktuelt er for børnegruppen. Demografisk set, er Holbæk en sammensat kommune. Der er derfor forskellige behov, og forskellige muligheder for tilrettelæggelsen. I mål - og indholdsbeskrivelse skal det fremgå, i hvilket omfang og på hvilken måde SFO kan tilbyde faglig understøttelse og fordybelse. Ligeledes skal SFO dokumentere, hvordan der arbejdes med målrettede indsatser i forhold til, at støtte børn/unge i udsatte positioner og/eller med særlige læringsforudsætninger. Faglig understøttelse af undervisningen og faglig fordybelse i SFO handler blandet andet om: Aktiviteter, hvor man arbejder videre med fag fra skolen, og hvor det fag-faglige understøttes Samtaler, der understøtter barnets/den unges lyst til læring, målsamtaler, forberedende samtaler, så barnet/den unge er klar til næste dags undervisning osv. Praktiske værksteder og lege, der underbygger det i skolen lærte stof Målrettet træning, der tilpasses børnenes/de unges individuelle læringsstil f.eks. ved brug af digitale medier Aktiviteter, der udvikler barnets/de unges begrebsapparat og generelle udvikling. Aktiviteter, hvor børnene/de unge får mulighed for at arbejde med forskellige former for gruppedeling Aktiviteter, som styrker børnenes/de unges fantasi, musiske og kreative kompetencer. Aktiviteter der styrker børnenes/de unges selvtillid og selvværd 8

9 Guide til arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelsen Formålet med denne guide er at skabe en fælles kommunal ramme for arbejdet med udvikling af mål- og indholdsbeskrivelser for SFOen i Holbæk Kommune. Baggrund Mål og indholdsbeskrivelserne for SFOen er en naturlig fortsættelse af de læreplaner, der er udarbejdet for 0-6 års området og har udgangspunkt i de samme værdier, principper, børnesyn og læringsforståelse. Gennem beskrivelsen skal det tydeliggøres, hvordan SFO pædagogikken bruges til at understøtte børnenes/de unges kompetencer ved at tydeliggøre den røde tråd, som børnene oplever gennem dagtilbud, undervisningen i skolen og SFO. De pædagogiske indsatser beskriver og understreger SFOens opgave for det enkelte barns alsidige udvikling, læring og trivsel. Pædagogik og læringsmiljø Det første skoleår har stor indflydelse på barnets lyst og læring i det videre skoleforløb. Pædagogerne skal derfor etablere en fælles lærings- og samværskultur og sikre, at alle børn trives, og deres kompetencer udvikles. Det pædagogiske personale skal være de opdragende, igangsættende og inspirerende voksne, og være med til at skabe muligheder og rammer for trivsel og læring. Arbejdet i SFOen skal tilrettelægges med respekt for det enkelte barn/unge og skal udfordre børnenes/de unges nysgerrighed, kreativitet og lyst til læring. Børnene/de unge skal have indflydelse og medbestemmelse på indholdet i fritidsdelen, herunder deres valg af lege, aktiviteter og samarbejdsformer. Samtidig skal aktiviteterne i SFO give børnene/de unge mulighed for at anvende erfaringer fra undervisningen. På samme vis kan erfaringerne fra de pædagogiske aktiviteter i SFOen indgå i undervisningen. SFO skal danne udviklende og inspirerende rammer for leg og børnenes egne aktiviteter, ligesom der iværksættes planlagte forløb, der støtter op om børnenes udvikling inden for de tre temaer sprog, motion/sundhed og dannelse. Det pædagogiske personale skal gennem mål- og indholdsbeskrivelserne både sikre sammenhæng mellem den læring, der foregår i skole og i SFO samt den kreative, sociale og inkluderende læring, som understøtter barnets/den unges dannelse og livsduelighed. Forældresamarbejde Samarbejdet mellem skole, SFO og forældre er nødvendigt for at sikre det enkelte barns/den unges trivsel og læring. I hverdagen og ved skole/hjem samtaler får forældrene indsigt i deres børns/unges samlede dag, og sammen med lærere og pædagoger bidrage med deres tanker og overvejelser om, hvordan barnet/den unge stimuleres bedst muligt. 9

10 At evaluere betyder i al sin enkelhed at standse op midt i eller efter sine gøremål og vurdere, om resultaterne står i et fornuftigt forhold hensigt og anstrengelser. (Albæk, 2001). Børn/unge i udsatte positioner I mål og indholdsbeskrivelserne skal det sikres, at alle børn/unge tilbydes aktiviteter, så de kan udvikle sig, trives og lære mest muligt. Til de børn/unge i udsatte positioner, der kan have behov for forudsigelighed og struktur, udarbejdes særlige individuelle handleplaner for SFO og aktiviteterne, hvilket foregår i tæt samarbejde med pædagoger og forældre. Dokumentation og evaluering De pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser i SFO skal synliggøre det pædagogiske arbejde, der praktiseres i SFO overfor forældre og det øvrige pædagogiske personale. Ud fra vores pædagogiske praksis, arbejder vi med systematisk evaluering. Det gør vi for at skaffe sikker viden om den professionelle praksis og med ønske om at handle på et sikkert grundlag, med afsæt evidensbaseret viden og den erfaring vi har fra praksis. Ved at kvalitetssikre en indsats omkring mål og indhold i det pædagogiske arbejde, er systematisk evaluering, et middel til mere ensartet fremgangsmåde og en øget kvalitetsudvikling. Ligeledes skal vi kunne dokumentere en indsats/ kvalitet for at vise, at man gør det, man siger. Formålet med dokumentation og evaluering er med at skabe synlighed og bevidstgørelse omkring det pædagogiske arbejde i SFO, hvor forældre og andre interesserede kan involvere sig i deres børns hverdag. Dokumentationen og evalueringen kan indgå i den samlede skoles kvalitetsrapport. Smtte-modellen SMTTE-modellen er et redskab, der kan bruges til at beskrive de pædagogiske overvejelser, der er gjort i forhold til et aktuelt tema eller den aktuelle aktivitet. Pointen med modellen er, at få konkretiseret sine mål og herefter sætte fokus på de elementer, der skal lægges mærke til på vej mod målene. Modellen består af fem elementer, som alle er lige vigtige, og som konstant påvirker hinanden - Ved at ændre på den ene spids, vil det have konsekvenser for de fire andre. Modellen er dynamisk, da man konstant kan regulere de enkelte elementer. Det betyder, at det i princippet er ligegyldigt, hvilket af de 5 elementer man tager sit udgangspunkt i fra starten i sin planlægning. 10

11 SMTTE-MODELLENS 5 ELEMENTER Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Mål: Hvad vil vi gerne opnå? Hvilket udbytte ønsker vi at se hos børnene/de unge? Tegn: Hvordan kan vi se (høre), at vi er på vej mod målet? Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Imidlertid kan Smitte-modellen ændres med to nye innovative dimensioner. Sådan at modellen ændres til SMITTER. Et I der står for innovation og et R der står for relationer. I'et er et forsøg på at udvikle børnenes kreative og innovative kompetencer gennem SMITTER ved at det pædagogiske personale systematisk bliver udfordret til at tænke og handle innovativt. R'et i SMITTER er et forsøg på, at vi som gruppe får læring gennem nærvær og refleksion mod den fremtid der ankommer. Begrebet samskabelse i SMITTER er udtryk for en vilje til at finde en fælles vej til at løse udfordringer på. Samskabelse fordrer dialog og fælles forståelse for vejen frem ved at skabe positive effekter gennem andre. Det er i det ekstreme fokus på udnyttelse af alle menneskelige ressourcer, at vi finder samskabelsen. 11

12 Form og udarbejdelse af Mål- og indholdsbeskrivelse Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelsen sker med afsæt i fælles mål, forankret i det enkelte distrikt. Som udgangspunkt er det SFO lederens ansvar at, at der er udarbejdet en Mål og indholdsbeskrivelse for distriktet. Beskrivelsen er et dynamisk 3 og didaktisk arbejdsredskab i det pædagogiske arbejde med børnene/de unge. Det betyder at der kontinuerligt skal arbejdes med afsæt i beskrivelsen, herunder minimum en årlig revision med overvejelser om den aktuelle børne- og unge gruppe i SFOen. Nedenstående skema skal ses som en hjælp til at udforme mål- og indholdsbeskrivelsen, hvor såvel lovgivningsmæssige bestemmelser og de kommunale rammer og retningslinjer for området, er beskrevet. Samtidig skal beskrivelsen ses som en hjælp til, og overblik over hvordan den daglige pædagogiske praksis i SFOen kan strukturers og disponeres, så der sikres en sammenhæng mellem de målsætninger vi har for SFOen og det vi reelt arbejder med. Skemaet skal samtidig øge SFOens mulighed for at arbejde systematisk med mål, sammenhæng, dokumentation og evaluering. Faktuelle forhold Beskriv distriktet (geografisk placering, antal SFO afdelinger, samlet børnetal, lokale tilbud/muligheder): Beskriv SFOen (hvilke klassetrin samt eventuelt før-sfo aktiviteter skolefritidsordningen omfatter): Sammenhænge Beskriv hvordan dagtilbud og SFO, sikrer den røde tråd i barnets trivsel og læring (mål og tilrettelæggelse): Beskriv hvordan SFOens mål er integreret med skolens øvrige formål og aktiviteter: Beskriv mål for samarbejdet mellem hjem og SFO: Beskriv sammenhæng mellem SFO og UNG Holbæk: Beskriv hvordan SFOen samarbejder med foreninger og andre interessenter (Fx hvordan inddrages sundhed, krop, og bevægelse i hverdagen?): 3 Dynamisk betyder fx at de pædagogiske overvejelser og dialoger løbende sker med afsæt i Mål og Indholdsbeskrivelsen. Mål og indholdsbeskrivelsen skal samtidig justeres med afsæt i overvejelser og dialog fra daglig pædagogisk praksis. 12

13 Beskriv hvordan SFO medvirker til udmøntning af kommunens B&U-politik fire udviklingsområder: Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber En sund og aktiv start på livet Rettidig indsats Styrkelse af fagligligheden til gavn for alle Understøttende undervisning, faglig fordybelse og lektiestøtte Beskriv i hvilket omfang og hvordan SFO tilbyder lektiestøtte, faglig fordybelse og understøttende undervisning (i sammenhæng med skolens aktiviteter): Værdigrundlag, børne- og læringssyn og pædagogiske principper Beskrivelsen skal hænge sammen med Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordningers overordnede værdigrundlag og læringssyn, samt Holbæk Kommunes politikker og strategier for området (Børne- og ungepolitikken, Holbæk danner skole, Strategi for fremtidens dagtilbud, Sprog- og læsestrategi, sundhedspolitik, inklusionsgrundlaget) Beskriv værdigrundlaget og dets betydning for SFO: Beskriv børnesynet og dets betydning for SFO: Beskriv hvilke faglige overvejelser SFOen arbejder med i forhold til at skabe balance mellem voksenorganiserede og børnenes egne aktiviteter: Beskriv læringsforståelsen og dets betydning for SFO: Beskriv hvordan SFOen arbejder med målrettede indsatser ift. til at støtte børn i udsatte positioner og/eller med særlige læringsforudsætninger: Beskriv de principper, der er fastsat af skolebestyrelsen: Dannelsesmål for barnets/den unges alsidige personlige udvikling (Beskrivelse af, hvordan SFOen arbejder med læringsmål som afsæt for planlagte aktiviteter) Beskriv hvordan distriktet vil arbejde med de fælles dannelses mål, herunder hvordan barnets/den unges perspektiv inddrages, samt hvilke fagligt begrundede pædagogiske metoder der benyttes og hvilke overvejelser I har gjort jer om læringsmiljøet: Beskriv de aktiviteter/handlinger som SFOen vil sætte i gang med henblik på at nå målene og med afsæt i den aktuelle børnegruppe: 13

14 Beskriv hvordan SFOen arbejder med målrettede indsatser i forhold til at støtte børn i udsatte positioner og/eller med særlige læringsforudsætninger: Sproglig udvikling (Beskrivelse af, hvordan SFOen arbejder med læringsmål som afsæt for planlagte aktiviteter) Beskriv hvordan distriktet vil arbejde med de fælles mål, for barnets sproglige udvikling herunder hvordan barnets/den unges perspektiv inddrages, samt hvilke fagligt begrundede pædagogiske metoder der benyttes og hvilke overvejelser I har gjort jer om læringsmiljøet: Beskriv de aktiviteter/handlinger som SFOen vil sætte i gang med henblik på at nå målene og med afsæt i den aktuelle børnegruppe: Beskriv hvordan SFOen arbejder med målrettede sproglige indsatser i forhold til at støtte børn i udsatte positioner og/eller med særlige læringsforudsætninger: Sundhed, krop og bevægelse (Beskrivelse af, hvordan SFOen arbejder med læringsmål som afsæt for planlagte aktiviteter) Beskriv hvordan distriktet vil arbejde med de fælles mål, for barnets sundhed, krop og bevægelse herunder hvordan barnets/den unges perspektiv inddrages, samt hvilke fagligt begrundede pædagogiske metoder der benyttes og hvilke overvejelser I har gjort jer om læringsmiljøet: Beskriv de aktiviteter/handlinger som SFOen vil sætte i gang med henblik på at nå målene og med afsæt i den aktuelle børnegruppe: Beskriv hvordan SFOen arbejder med målrettede indsatser i forhold til at støtte børn i udsatte positioner og/eller med særlige forudsætninger i forhold til fysisk, og psykisk sundhed? Dokumentation Beskriv de benyttede dokumentationsmetoder (til dokumentation af tegn på læring i forhold til de opstillede mål): Beskriv hvornår/hvor ofte og hvem dokumenterer hvad: Evaluering Beskriv de valgte evalueringsmetoder (til løbende evaluering af effekten af de pædagogiske metoder og aktiviteter i forhold til de opstillede mål): Beskriv hvornår/hvem og hvor ofte der evalueres (fx om det er leder, medarbejder eller børn/de unge der evaluerer): 14

15 Beskriv hvordan der følges op på evalueringerne: Beskriv hvordan dagtilbud, skole og andre samarbejdspartnere involveres i evalueringen, med henblik på vidensdeling af børnenes/de unges udbytte (effekten) og de erfaringer der er opsamlet undervejs. Beskriv hvordan distriktets bestyrelse/forældreråd og den øvrige forældregruppe får indblik i evalueringen: Øvrige materialer Der kan hentes yderligere inspiration til tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde og målstyring, via planlægningsværktøjet MU. Materialet findes på MU Målstyret undervisning under start.skolen.nu 15

16 Litteratur og henvisninger Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser, for folkeskolens skolefritidsordninger. Link til gældende: Link til mere viden om SMITTE/SMITTR (Klaus Jette??) for at se mere om SMTTE Holbæk danner skole: Inklusionsgrundlaget: Strategi for sprog og læse politik: Fremtidens dagtilbud i Holbæk: Guide til de pædagogiske læreplaner i dagtilbud: Mest for medarbejdere: 16

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling.

SFO og klub har samme daglig ledelse og personalet arbejder delvist på tværs af tilbuddet i hver afdeling. 1 Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål: Auraskolens fritidstilbud har som målsætning at tilbyde gode rammer for fritiden for alle børn i distriktet. Vi har tilbud til børn og unge fra

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere