Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital og varetager regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner indenfor det infektionsmedicinske speciale. I kraft af dette har afdelingen et bredt samarbejde med andre medicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midt. Infektionsmedicinsk afdeling Q består af, et ambulatorium, et laboratorium og en forskningsafdeling. har 27 sengepladser heraf 3 observationssenge. Antallet af sengepladser reduceres d. 1/ til 24. Hovedparten af sengepladserne på er indrettet med særlige isolationsfaciliteter. Yderligere information om afdelingen kan findes på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside: Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Afdelingen ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Sygeplejen i og ambulatoriet ledes af afdelingssygeplejersker. Plejepersonalet i afdelingen består af social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejersker. Internt vil der i det daglige være et tæt tværfagligt samarbejde omkring patienten mellem plejepersonale, læger, bioanalytikere, sekretærer og andre personalegrupper. Mange patienter vil have behov for behandling af fysioterapeut eller ergoterapeut, og nogle patienter vil få behov for samtaler med diætist, præst, psykolog, socialrådgiver eller HIV-rådgiver. I gruppen af plejepersonale har nogle særlige ansvarsområder fx vedrørende ernæring, hygiejne eller dokumentation, og der er inden for delområder af afdelingens speciale udpeget specialeansvarlige sygeplejersker. Både under indlæggelsen og omkring det videre forløb samarbejder afdelingen bredt tværfagligt omkring patientens pleje og behandling. Der kan være behov for at samarbejde med andre undersøgelses- og behandlingsafdelinger som billeddiagnostisk afdeling og mikrobiologisk afdeling. Særligt kritisk syge patienter kan for en periode have behov for behandling på intensiv afdeling I. Når patienten udskrives kan der være behov for samarbejde med hjemmeplejen, geriatrisk team, palliativt team eller hospice. Enkelte patienter har behov for rehabilitering på eksempelvis Hammel Neurocenter. Af uddannelsessøgende modtager afdelingen lægestuderende, sekretærelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Der kan i perioder være erhvervspraktikanter og praktikanter inden for andre faggrupper. I forhold til vejledning af uddannelsessøgende inden for plejen, er der på afdelingen ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, 3 kliniske vejledere og 2 praktikvejledere. Praktikvejlederne vejleder social- og sundhedsassistent-eleverne. Sengeafsnittet modtager social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende i Modul 1, 4, 11 og 12. Ambulatoriet modtager sygeplejestuderende i. Side 1 af 9

2 Plejeformen i sengeafsnittet er tildelt patientpleje. Kvalitetsudvikling i afdelingens behandlings- og plejetilbud sikres bl.a. via arbejde i forskellige monofaglige udvalg og i tværfaglige diagnoseteams (hiv/immundefekt, hepatitis, CNS-infektioner, svære infektioner, importerede sygdomme og cystisk fibrose). Patientkategorier/borgerkategorier Afdelingen modtager voksne infektionsmedicinske patienter (voksne vil sige over 16 år). Sengeafsnittene i afd. Q modtager primært patienter til indlæggelse med akutte febrile sygdomme. Indlæggelse sker direkte via egen læge, via vagtlæge, via medicinsk visitationsafsnit (MVA) eller anden hospitalsafdeling. Årsager til indlæggelse kan fx være mistanke om pneumoni, cerebrale infektioner, gastroenteritis, urinvejsinfektioner, urosepsis og tuberkulose samt malaria eller andre importerede sygdomme. Derudover modtages patienter til planlagte udrednings- eller behandlingsforløb, fx til udredningen for langvarig feber, eller indlæggelsen kan relateres til en kronisk sygdom som eksempelvis HIV, hepatitis eller cystisk fibrose. Indlæggelsestiden kan variere fra få dage til flere uger. I ambulatoriet behandles primært patienter med sygdomme som HIV, hepatitis og immundefekter. Patienternes plejebehov kan være alsidige og meget varierede. De kritisk syge patienter kan have komplicerede fysiske plejebehov, og hos andre patienter kan behovet for information og støtte til at leve med sygdommen være det primære. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Patienterne kan i forskellig grad være påvirket respiratorisk, cirkulatorisk eller cerebralt. De kan have forskellige fysiologiske problemer i forbindelse med infektionen som eksempelvis forringet iltoptagelse, forstyrret væskebalance og elektrolytforstyrrelser. Patienterne kan være i risiko for udvikling af svær sepsis og septisk chok og kan have nedsat organfunktion med eksempelvis cerebral påvirkning, nedsat nyre eller lungefunktion. Mange patienter har af forskellig årsag problemer omkring udskillelse af affaldsstoffer. Det kan være i form af diarré, obstipation, inkontinens m.m. Langt de fleste patienter vil under indlæggelsen have et øget energibehov eller af anden grund være i risiko for ikke at få deres næringsbehov dækket. Derfor har patienternes ernæring stor opmærksomhed. Immobilisation som følge af infektionen og heraf følgende komplikationer og behov for genoptræning kræver ligeledes stor opmærksomhed. En del patienter har smerter i forbindelse med infektionen. Behandlingen af infektionsmedicinske sygdomme kan ofte være langvarig eller livslang og kan indebære et stort indgreb i patienternes dagligdag. Nogle infektioner kræver længere indlæggelser, hvilket af de fleste patienter opleves belastende. Derfor er der også i afdelingen et stort fokus på at fremme patienternes adherence og støtte patienterne i deres mestring af sygdommen. I dette arbejde spiller patientens kulturelle og sociale baggrund ofte en rolle. Patienterne i afdelingen vil have meget forskellig social og kulturel baggrund, og kan derfor også repræsentere forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser. Patienternes Side 2 af 9

3 mestring af sygdommen kan ydermere være kompliceret af en misbrugsproblematik. Unge patienter, der selv skal overtage ansvaret for at leve med en kronisk sygdom, kan kræve særlig opmærksomhed og støtte fra personalet. Det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med patienterne og deres pårørende spiller en stor rolle i afdelingen. At have en kronisk eller længerevarende smitsom sygdom som eksempelvis HIV eller TB kan udgøre forskellige belastninger, som kræver både sygeplejefaglig støtte og en koordinering af den tværfaglige indsats. Da afdelingen behandler både unge og ældre patienter med livstruende eller kroniske sygdomme, kan der være patienter eller pårørende i afdelingen med et særligt behov for støtte i forbindelse med psykosociale og eksistentielle problemstillinger. Patientinformation er en stor tværfaglig opgave i afdelingen. Mange patienter er selv meget aktive i forhold til at søge information men kan have behov for at drøfte denne information med afdelingens personale. Sygeplejerskerne har en vigtig opgave i forhold til at vejlede patienter, pårørende eller kollegaer i forbindelse med forebyggelse af smitte eksempelvis i forbindelse med håndhygiejne, isolationsregimer, stik/skæreuheld eller seksuelt overførte sygdomme. Enkelte patienter kan være i et terminalt forløb, hvor der vil være fokus på en palliativ indsats. Typiske kliniske sygeplejeopgaver På vil sygeplejeopgaver rette sig mod alle sygeplejens virksomhedsområder at udføre, at formidle, at lede og at udviklesygepleje. Der vil være fokus på alle behovsområder og den konkret indsats vil afhænge af patientens tilstand og infektionens art. Da der på er et særligt fokus på aspekterne at lede og at udvikle sygepleje, vil den studerende ved siden af at udføre og formide sygepleje få mulighed for at arbejde med disse aspekter. Der vil være fokus på, at skabe sammenhængende patientforløb. Den studerende får mulighed for selvstændigt at varetage en helhedsorienteret sygepleje. Det kan fx være patientforløb spændende fra akut kritisk sygdom og til rehabilitering eller indlæggelse grundet en akut forværring i en kronisk sygdom set i sammenhæng med patientens liv med sygdommen i øvrigt. Nedenfor beskrives typiske sygeplejeopgaver inden for de fire områder i virksomhedsområdet, som den studerende vil få mulighed for at arbejde med under de kliniske studier. At udføre sygepleje Sygepleje knyttet til de fysiologiske behov: o Personlig pleje og trykskadeforebyggelse, herunder screening af risiko for trykskade. o Observation og pleje af den cirkulatorisk påvirkede patient herunder observation af patienter tilkoblet skopovervågning. o Observation og pleje af den respirationsbesværede patient herunder forskellige former for iltbehandling og respirationsstøtte (fugtet ilt, Lomholdt-system, intermitterende og kontinuerligt CPAP og PEEP-fløjte). Side 3 af 9

4 o Ernæring til den ernæringstruede patient herunder ernæringsscreening, udarbejdelse af plan for ernæring, kostregistrering, sondeernæring og parenteral ernæring. o Observation og pleje med henblik på opretholdelse af væske- og elektrolytbalancen herunder udregning af væskebalance og håndtering af i.v.-væsketilskud. o Observation og pleje i forbindelse med udskillelse af affaldsstoffer herunder anlæggelse af kateter og kateterpleje samt brug af laksantia jævnfør rammeordination herfor. o Observation og pleje af den cerebralt påvirkede patient herunder vurdering og pleje i forbindelse med risiko for organisk delir. o Observation og pleje i forbindelse med mobilisering og genoptræning. Praktiske sygeplejehandlinger fx i forbindelse med personlig pleje, assistance ved diagnostiske undersøgelser eller ved medicingivning. Ved de praktiske sygeplejehandlinger vil der være fokus på anvendelse af hygiejniske principper, omsorg, integration af patientens behov, patientens sikkerhed og egen ergonomi. Medicingivning, der vil indbefatte alle former for medicinadministration samt observation af virkning og bivirkning ved den medicinske behandling. Mundtlig videregivelse af observationer og skriftlig dokumentation af sygeplejen i EPJ og PDM. Der lægges vægt på kommunikationens og dokumentationens betydning for sikre kvalitet og kontinuitet i patientforløbet samt god kommunikation ved overgange i patientforløbet. Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt på hospitalet. At formidle sygepleje Vejledning og støtte til mestring af akut og kronisk sygdom under hensyntagen til patientens værdier, opfattelse og reaktioner Vejledning og information til patienter og pårørende indenfor områder som ernæring, isolationsregimer, forebyggelse af smitte, forberedelse til forskellige undersøgelse, oplæring i injektionsteknik og hjemmebehandling. Vejledning til andre fagpersoner, fx omkring forebyggelse af smitterisiko. Undervisning og vejledning til andre uddannelsessøgende omkring det enkelte patientforløb. At lede sygepleje Koordinering og delegering af teamets opgaver og sikring af det tværfaglige samarbejde omkring patientens pleje og behandling. Afholdelse af en sygeplejekonference eller tværfaglig ernæringskonference herunder drøftelse og afklaring af etiske dilemmaer i plejen. At udvikle sygepleje Fremlæggelse af patientrelateret problemstilling til fælles drøftelse og refleksion, herunder præsentation af relevant ny viden. I samarbejde med udviklingssygeplejersker, specialeansvarlige sygeplejersker eller nøglepersoner deltage i dele af afdelingens kvalitetsudvikling fx udvikling af ernærings- eller sygeplejekonferencer, Side 4 af 9

5 implementering af EPJ, udvikling af lokale instrukser og kliniske retningslinier eller deltage i initiativer relateret til Den Danske Kvalitetsmodel. Det kan fx dreje sig om litteratursøgning, gennemførelse af audits eller formidling til det øvrige personale. I samarbejde med andre studerende på, arbejde med udvikling af klinisk sygepleje i forbindelse med planlagt studieaktivitet (se modulbeskrivelse, bilag 3). Typiske patientforløb/borgerforløb Infektionsmedicinske patienters indlæggelsesforløb starter ofte i et akut forløb og varierer ellers meget i form og længde. Langt de fleste patienter indlægges akut fra hjemmet, via MVA eller via en anden hospitalsafdeling. De fleste patienter udskrives efterfølgende til hjemmet, men en del patienter overflyttes til et regionshospital eller til anden afdeling. Der vil ofte være behov for ambulant kontrol. Patienterne kan have meget varierede behov for overvågning og sygeplejefaglig intervention. Kritisk syge patienter kan observeres i afdelingens observationssenge, hvor der er mulighed for særlig overvågning. Enkelte patienter kan i en periode have behov for at blive overflyttet til intensiv afdeling I. Patienter med hepatitis, HIV eller medfødte immunsygdomme har typisk et længere eller livslangt forløb i ambulatoriet, men kan få en forværring i sygdommen, der kræver indlæggelse. Hepatitispatienter indlægges, hvis de skal have foretaget en leverbiopsi. Behandling af voksne patienter med cystisk fibrose foregår i et samarbejde med børneafdelingen, således at ambulant kontrol foregår i børneafdelingen, og evt. indlæggelse foregår i. Sygeplejemetoder Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder: Sygeplejeprocessen herunder dokumentation og udarbejdelse af plejeplaner i EPJ. ABCDE-princippet anvendt til "tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS). Vurderinger og screeningsmetoder vedrørende ernæringsrisiko, trykskaderisiko, bevidsthedsniveau, organisk delir og abstinenser. Anvendelse af godkendte kliniske retningslinjer eksempelvis knyttet til temperaturmåling, håndhygiejne og forebyggelse af trykskade. Anvendelse af lokale, regionale og nationale instrukser i E-dok. Anvendelse af "Stages of change" og "den motiverende samtale" med henblik på fremme af patienternes adherence (anvendes blandt andet ved start og skift i HIV-behandling). Anvendelse af "ISBAR" til sikker kommunikation. Hygiejniske principper for afbrydelse af smitteveje, herunder isolationsregimer jævnfør nationale infektionshygiejniske retningslinjer. Udviklings- og forskningsmetoder: Kvalitetsudvikling (fx afrapportering af audits og opfølgning) Side 5 af 9

6 Projektarbejdsformen Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) Udvikling og implementering af instrukser og kliniske retningslinjer Lærings- og refleksionsmetoder: Sygeplejekonferencer og fælles refleksion Tværfaglige konferencer og "tavlemøder" Følgeskab "Model for praktisk færdighedsudøvelse" Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udviklingstiltag: Implementering af EPJ med fokus på fremadrettede plejeplaner og overgange. Patientinformation. Sygeplejekonsultation. Udvikling af sygeplejen til den kritisk syge patient (i sengeafsnittene). Støtte til unge HIV-smittede (i ambulant regi). HIV-skole. Fremme af adherence hos HIV-smittede (udarbejdelse af klinisk retningslinje). Trykskadeforebyggelse med screening for trykskaderisiko (implementering af klinisk retningslinje). Patientsikkerhed (UTH). Plejeform og tildeling af kontaktperson/kontaktteam. HIV og depression. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Undervisningens organisering: Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvaret for organiseringen og tilrettelæggelse af uddannelsen i afdelingen. Den kliniske vejleder har ansvaret for den enkelte studerendes uddannelse og vejledning samt ansvar for uddelegering af vejlederfunktionen til ad hoc vejledere. Sygeplejelæreren samarbejder med den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske om tilrettelæggelsen af den afsluttende prøve. Sygeplejelæreren godkender den individuelle kliniske studieplan og deltager ved seminarer og ved den interne kliniske prøve. Undervisningens tilrettelæggelse. Perioden opdeles i tre perioder på henholdsvis ca. 2, 4 og 4 uger: 1. Introduktion til specialet og de sygeplejefaglige opgaver i afsnittet. Side 6 af 9

7 2. Fokus på udvikling af den studerendes kliniske kompetencer ud fra eksemplariske patientsituationer med anvendelse af før, under- og eftervejledning og samt med den studerendes deltagelse i faglige drøftelser. 3. Fokus på den studerendes selvstændighed i forhold til den udførte sygepleje og kvalitetsudvikling af sygeplejen under anvendelse af før- og eftervejledning og på den studerendes deltagelse i faglige drøftelser. Klinisk undervisning: Vejledning i klinisk praksis vil tilrettelægges i et samarbejde mellem den kliniske vejleder og den studerende. Daglig vejledning tilbydes i form af før-, under- og eftervejledning af enten den kliniske vejleder eller den daglige vejleder/ad hoc-vejleder. Vejledningen vil tage udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan og det beskrevne læringsudbytte for modulet. Klinisk undervisning vil både foregå i planlagte læringssituationer og læringssituationer, der fremkommer spontant. Vejledningen vil kunne tilrettelægges som peer-learning med flere uddannelsessøgende og en vejleder omkring den samme patient. Vejledning vil fortrinsvis finde sted i dagvagter men også i aften- og nattevagter, hvis der er mulighed for vejledning. Som udgangspunkt vil de 30 timers tilstedeværelse blive planlagt med en ugentlig studiedag. Dette aftales i et samarbejde mellem klinisk vejleder og den studerende under hensyntagen til muligheder for vejledning. Der arbejdes ud fra patientforløb, således at den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder tilknyttes én til flere patienter, hvor der er passende læringsmuligheder. Særlige læringstiltag: Deltagelse i ugentlige refleksionsøvelser med andre studerende og klinisk vejleder og/eller uddannelsesog udviklingsansvarlig sygeplejerske. Deltagelse i afdelingens tværfaglige introduktionsdag (hvis den studerende ikke har deltaget på Modul 11). Deltagelse i tværfaglig hygiejneundervisning (hvis den studerende ikke har deltaget på Modul 11). Deltagelse i dokumentationsundervisning (hvis den studerende ikke har deltaget på Modul 11). Introduktion til afdelingens kvalitetsudviklingsarbejde ved uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske. Introduktion til planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje ved klinisk vejleder og den uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske. Skriftlige afleveringer: Rapport fra planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje (se modulbeskrivelse, bilag 3) Oplæg til seminar med fælles diskussion ud fra individuelle skriftlige oplæg Side 7 af 9

8 I planlægningen vil indgå følgende samtaler mellem den studerende og klinisk vejleder: Planlægningssamtale Ugentlig evaluerings- og planlægningssamtaler Afsluttende evalueringssamtale Der vil være adgang til: PC med internetadgang Litteratur vedrørende specialet Uforstyrret rum til refleksion (i begrænset omfang) Forventninger til den studerende Udvikling af et positivt studiemiljø er et fælles ansvar, og vi forventer, at den studerende bidrager ved at være opsøgende i forhold til viden samt forbereder sig til og deltager aktivt de særlige læringstiltag. Det tilstræbes, at vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes aktuelle behov, og aktuelle faglige refleksioner/diskussioner i sygeplejegruppen. Vejledningen kan initieres af såvel den studerende som den kliniske vejleder eller daglige vejleder. Den studerende kan tage initiativ til at flere studerende kan mødes på eller uden for patientstuen med henblik på fælles refleksioner. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleders sygeplejefaglig kvalifikationer: Har minimum kompetenceniveau 3 svarende til Skejbys kompetencekoncept Har indgående kendskab til eget afsnits generelle og specifikke sygepleje Flere kliniske vejledere har den infektionsmedicinske videreuddannelse (1 modul på diplomniveau) Den kliniske vejleders pædagogiske kvalifikationer: Indgående kendskab til sygeplejeuddannelsen Alle kliniske vejledere har som minimum vejlederuddannelse svarende til et modul på diplomniveau Krav vedrørende klinisk pensum Der er i følge modulbeskrivelsen krav om et pensum på sider, hvoraf 20 procent, ( sider) skal være selvvalgt. Litteraturliste udsendes sammen med velkomstbrev til den studerende før senest 14 dage før studiestart. Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at den studerende kan indstilles til intern klinisk prøve, forventes følgende studieaktivitet. At den studerende i stigende omfang er aktiv i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sygeplejen hos udvalgte patienter. At den studerende udarbejder og løbende ajourfører den individuelle kliniske studieplan i eportfolio i forhold til aftaler og planer for den kliniske undervisningsperiode. At den studerende skriftlig forbereder sig til planlægningssamtale, ugentlig evaluerings- og planlægningssamtaler samt til den afsluttende evalueringssamtale. At den studerende udarbejder planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje. At den studerende udarbejder et oplæg til og deltager i seminar med de andre studerende. At den studerende udarbejder en liste over selvvalgt pensum i eportfolio. At den studerende dokumenterer anvendelsen af det opgivne og selvvalgte pensum i de skriftlige afleveringer. At den studerende har gennemført ovenstående senest 1 uge før den interne kliniske prøve. Udarbejdet af, d Ledelsesansvarlig: Oversygeplejerske Annette Falkenberg Godkendt af den 6. august Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere