Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er den eneste specialafdeling for hud- og kønssygdomme i Jylland. Afdelingen modtager lokale patienter og har landsdelsfunktioner inden for specialet. Afdelingen er fysisk beliggende ved Marselisborg centret, PP Ørumsgade. Afdeling S består af sengeafsnit S1, dagafsnit/amb. S2 og Hudklinikken/amb. Afdelingen ledes og administreres af afdelingsledelsen, der består af oversygeplejerske Susanne Konnerup og overlæge Mette Deleuran. Afsnit S1 er et sengeafsnit normeret til 19 patienter. Afsnittet repræsenterer et underafsnit i dermatologisk afdeling, hvor den daglige leder er afdelingssygeplejersken Helle Frederiksen. Den daglige koordinering af de sygeplejemæssige opgaver varetages af klinisk koordinator. Samarbejdsrelationer Der er internt i afdeling S et godt tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet, sekretærer, læger, serviceassistenter og bioanalytikere. Der samarbejdes på tværs af afsnittene om flere patientforløb. Afsnit S1 planlægger og koordinerer patientforløb i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse i et samarbejde med S2 og Hudklinikken. Indlæggelsesforløbet tilrettelægges i et tværfagligt regi i samarbejde med patienten. Organiseringen af plejen er under forandring og kan derfor ikke nuværende nærmere beskrives. Plejeformen i afsnit S1 er aktuelt tillempet, tildelt patientpleje. Under indlæggelsen varetages nogle af behandlingerne og undersøgelserne af samarbejdspartnere i Hudklinikken. Det er bl.a. et laboratorium, badeafsnit, lysafsnit, sårcenter, lasercenter og venerologisk klinik. Efter udskrivelse fra afsnit S1 følges en del patienter med ambulante konsultationer i Hudklinikken eller i S2, hvor der tillige er mulighed for at følge patienten ved sygeplejekonsultationer. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 9

2 Patient/borger kategorier Afsnit S1 modtager patienter af begge køn og i alle aldre til undersøgelse, udredning og diagnosticering, samt behandling og pleje af hudlidelser. Afsnit S1 modtager også børn og deres forældre til indlæggelse. Ofte har patienterne flere indlæggelsesforløb bag sig. Patienter indlægges med akutte som kroniske hudlidelser. Det kan være forskellige eksemer (allergiske, irritative, akutte og kroniske), psoriasis og urticaria (nældefeber). En del patienter har autoimmune lidelser (forstyrrelser i immunapparatet), som eksempelvis viser sig ved blæredannelse i huden. Andre svære hudlidelser er collagenoser (bindevævssygdomme) og vaskulitsygdomme (forandringer i blodkar). Svære hudlidelser kan skyldes intern sygdom eksempelvis cancer, diabetes eller fejlernæring. Afsnittet modtager patienter med ulcus cruris (bensår), infektion i huden, og nogle patienter med speciel type cancer i huden. Patienter med venerologiske sygdomme (kønssygdomme) udredes og behandles ambulant. De indlægges meget sjældent. For den kronisk syge hudpatient kan hudlidelsen i perioder være af en sådan belastende karakter, at de ikke har overskud til at pleje/behandle deres hudsymptomer. Udover den dermatologiske lidelse har en del af patienterne medicinske sygdomme eksempelvis hjertekredsløbsproblemer, diabetes eller sygdomme i bevægeapparatet. Afsnittet modtager ofte patienter af anden etnisk herkomst, hvilket på nogle områder indebærer specielle hensyn til kommunikation, tolkning og den følgende sygepleje. Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i S1 retter sig mod den enkelte patients fysiologiske behov og problemer samt mod indlæggelsesårsagen. I sygeplejen indgår såvel grundlæggende sygepleje som specialiseret sygepleje knyttet til hudlidelsen. Sygeplejen spænder vidt og patientforløbene kan være i et spekter fra det ukomplicerede forløb til svært somatisk og/eller psykosocialt komplicerede forløb. Patienterne har ikke sjældent flere konkurrerende sygdomme, som har stor indflydelse på behandlingsforløbet i afsnit S1. Dermatologisk sygepleje omfatter daglig observation af hudens tilstand, vurdering af behandling, pleje af Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 9

3 huden, evaluering og stillingtagen til eventuel behov for ændring af tiltag. Der indgår en del instrumentelle handlinger. Sygeplejersken indgår i udredning af bagved liggende årsag til udbruddet i huden. I dermatologisk sygepleje indgår også at udføre lægeordineret behandling givet lokalt til huden, medicinsk systemisk behandling og/eller intravenøs terapi. Plejen planlægges og dokumenteres i afdelingens dokumentationsredskaber, og omfatter også videregivelse af pleje- og behandlingsopgaver til relevante samarbejdspartnere i sekundær og primær sundhedssektor. Sygeplejen til den dermatologiske patient omfatter metoder til at varetage pleje- og behandling af huden samt metoder til at mestre en kronisk sygdom. I mødet med patienten er det centralt at der udvises respekt, at der findes den rette balance mellem nærvær og distance, at støtte patientens integritet samt at yde omsorg og støtte til egenomsorg. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Plejepersonaler består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og en sygehjælper Der er internt i afsnittet et godt tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet, sekretærer, læger, serviceassistenter og bioanalytikere. Der samarbejdes i enkelte tilfælde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra geriatrisk afdeling, når patienter har behov for hjælpemidler eller træning. S1 samarbejder på tværs i afdelingens afsnit omkring flere af patientforløbene. I tilslutning til patienters undersøgelser samarbejdes på tværs af universitetshospitalerne i Århus. Da flere patienter kommer fra andre regioner eller yderområderne af Region Midt, kan undersøgelser også foregå på lokalsygehus. Hvis patientens fysiske tilstand kræver mere intensiveret behandling og pleje, overflyttes patienten til relevant afsnit på et af de øvrige hospitaler i Århus. Patienten kan også overflyttes til viderebehandling på lokalsygehus i Region Midt eller til en af de øvrige regioner. Fra centralkøkkenet på Århus Sygehus THG leveres maden til patienterne. En diætist fra centralkøkkenet er tilknyttet afdeling S. Tværsektorielt samarbejdes der med primærsektor i de fleste kommuner i Jylland. Endvidere samarbejdes i nogle tilfælde med patienternes praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 9

4 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Patienter, der indlægges i dermatologisk afsnit S1, bliver indlagt akut, subakut eller indlægges planlagt efter gældende visitationsregler. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til flere måneder afhængig af, hvor omfattende et udredningsprogram patienterne skal igennem. Nogle patienter indlægges kortvarigt hver uge eller hver måned i forløb til kontinuerlig behandling af deres sygdom. Patienterne har ofte flere diagnoser, eksempelvis morbus cordis, KOL, arthritis eller diabetes. Er patientens øvrige sygdomme ikke velbehandlet, kan det betyde, at patienten overflyttes til en anden afdeling, før den dermatologiske behandling er færdiggjort. For patienter, der er færdigbehandlet i afdelingen, vil der oftest være et efterbehandlingsprogram med involvering af primær sundhedstjeneste. Der indlægges af og til børn. I forløbet med børn vil en af forældrene typisk være medindlagt, hvilket giver god mulighed for et tæt samarbejde med forældrene. En del dermatologiske patienter har flere indlæggelsesforløb bag sig. Årsagerne hertil kan eksempelvis have baggrund i sociale, psykiske eller vidensmæssige problemstillinger. Årsagen kan også være, at hudlidelsen i sig selv kan være svær at holde håndtere og holde i ro. Hudlidelsen kan være af en sådan belastende karakter, at patienten ikke har overskud til selv at pleje og behandle huden. For den kronisk syge hudpatient kan belastningen være så svær, at der med tiden er opstået social isolation. Et andet stort problem for den kronisk syge hudpatient kan være at tackle ændret body image, da sygdommen i perioder er meget synlig og kan være ildelugtende. Patientens sygdom er ofte meget synlig i form af skæl, rødme, kradsmærker pga. hudkløe og sår. I disse situationer vil sygeplejen også omfatte behandling af og forebyggelse af infektioner. For den akut syge hudpatient med en ukendt diagnose vil behandlingen og plejen være intensiv behandling af huden rettet mod symptomerne. I udredningsforløbet vil plejen være rettet mod patientens sygdom samtidig med, at der vil fokus på patientens fremtidige mestring af symptomer og sygdom. Patienter med ulidelig kløe i huden indlægges til udredning herfor. Der vil i disse patientforløb være tale om et udredningsprogram med forskellige undersøgelser. Patienterne kan være nervøse for resultatet, men vil typisk gerne finde en forklaring på kløen. Forklaringen kan være en ikke diagnosticeret cancer, allergi eller en ikke diagnosticeret hudsygdom. Målgrupper for vejledning, instruktion og undervisning kan eksempelvis være den indlagte hudpatient, Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 9

5 forældre til et barn med eksem, kæresten til en teenager med hudsygdom eller pårørende til den demente patient med hudlidelse. En del patienter indlagt på S1 har misbrugsproblemer. En del af disse oplever, at hudsygdommen blusser op ved indtag af alkohol, mens andre ikke erkender, at denne sammenhæng eksisterer. I forhold til alkoholforbrug og rygning udgør det forebyggende aspekt og herunder den motiverende samtale en vigtig dimension af sygeplejen. Sygeplejefaglige opgaver Sygeplejen i afsnittet omfatter sygepleje indenfor hele sygeplejerskens virksomhedsfelt. Det vil sige at udføre, formidle, udvikle og lede sygeplejen. Dermatologisk sygepleje omfatter daglig observation af hudens tilstand, vurdering af behandling, pleje af huden, evaluering og stillingtagen til eventuel behov for ændring af tiltag. Der indgår en del instrumentelle handlinger. Der indgår udredning af bagved liggende årsager til udbruddet i huden herunder også psykiske eller sociale problemer. I sygeplejen indgår også at behandle og pleje andre medicinske sygdomme, som patienten måtte have. Sygeplejen varierer fra ukomplicerede til svære komplicerede behandlings- og plejeforløb, hvor patienten har mange forskelligartede symptomer, og hvor patientens hudlidelse nogle gange diagnostisk er uafklaret. I nogle tilfælde retter behandlingen og plejen sig også mod akut syge patienter, hvor hudsygdommene er livstruende og/eller patienterne har andre livstruende problemstillinger. Udover den grundlæggende sygepleje og anden medicinsk sygepleje omfatter dermatologisk sygepleje instrumentelle færdigheder. Sygeplejersken bruger sine sanser til at observere med og sine hænder til at behandle og pleje. Sygeplejersken bruger sin viden til at vurdere og argumentere for sine handlinger med. I sygeplejen på S1 bliver sygeplejersken konfronteret med problemstillinger, som rejser etiske spørgsmål til plejen og behandlingen. Sygeplejerskerne i afsnit S1 har mange pædagogiske opgaver, idet patienten skal oparbejde færdigheder og viden om forebyggelse, behandling og pleje af huden. Der er mange undervisnings-, rådgivnings- og vejledningsopgaver samt opgaver med at støtte patienten til at mestre en synlig sygdom og forebygge social isolation. Der er mundtlige formidlingsopgaver. Der udarbejdes skriftlige vejlednings- og behandlingsplaner til patient og pårørende, til sygeplejerskerne i den primære sundhedstjeneste og til andre afsnit i på sygehuse. I afsnit S1 er en vigtig del af sygeplejen også at dokumenteret og beskrevet problemstillingerne med brug af den dermatologiske og medicinske fagterminologi. Sygeplejen i afsnit S1 dokumenteres i det for Århus Sygehus gældende dokumentationsredskab. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 9

6 Udviklings- og forskningsområder og -tiltag I afdeling S er der ansat en uddannelses- og udviklingssygeplejerske samt fem specialeansvarlige sygeplejersker, heraf to i afsnit S1. Disse indgår i samarbejde omkring den sygeplejefaglige udvikling i afdelingen. Der pågår løbende et udviklingsarbejde blandt andet i forhold til udarbejdelse af retningslinjer, sygeplejeinstrukser, patientvejledninger og fortrykte plejeplaner samt implementering af disse med henblik på forenkling af arbejdsgange. Det hele skal i sidste ende blive til gavn for patienterne i afdelingen. Nuværende og fremadrettet er der fokus på kvalitet som en del af Den Danske Kvalitetsmodel, og dette arbejde afspejler sig indenfor mange områder. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til dataindsamling, analyse af sygeplejemæssige behov/problemområder, planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje til den enkelte patient i afsnittet. Der er mundtlige formidlingsopgaver, vejledning, rådgivning og instruktion af specifikke tiltag, der skal varetages i hjemmet. Målgruppen kan være forskellig, idet det kan dreje sig om patienten, en ægtefælle/samboende, en forælder, kæresten til en ung eller pårørende til den demente patient. I forbindelse med undersøgelser/behandlinger udleveres og gennemgås skriftlige vejledninger med patienten og/eller pårørende. I plejen af den kronisk syge hudpatient er dialogen en vigtig metode til at afklare patientens opfattelse af eget læringsbehov samt til at vurdere forudsætninger og parathed til at modtage vejledning. Ugentlig afholdes sygeplejekonference med henblik på kollegial supervision samt udvikling af sygeplejen i afsnittet. På konferencen drøftes såvel generelle problemstillinger som problemstillinger knyttet til en specifik patient. En gang ugentlig afholdes tværfaglig konference med henblik på at optimere den enkelte patients plejeog behandlingsforløb. Konferencerne giver mulighed for kollegial supervision. Afsnit S1 findes hjælpeark til dokumentation af sygeplejen herunder fortrykte plejeplaner, væskeskemaer, kostregistreringsark, observationsskema til registrering af værdier hos patienter samt ark til dokumentation af udført dermatologisk sygepleje. Sygeplejejournalen anvendes som dokumentationsredskab. Kvaliteten i afdelingen monitoreres via auditmetoder indenfor områderne patienttilfredshed, journalbrug, sundhedsfaglig kontaktpersonordning og andre kvalitetsområder. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 9

7 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I afsnittet er tilknyttet to kliniske vejledere, som udvælger relevante patienter i forhold til studerendes fokusområde. Dette giver mulighed for en kontinuerlig sygeplejefaglig udvikling og understøtter, at den studerende kan opnå læringsmål beskrevet i den individuelle kliniske studieplan og i modulbeskrivelsen. Klinisk vejleder deltager sammen med studerende i udvalgte sygeplejefaglige opgaver. I det daglige samarbejder den studerende med afsnittets øvrige sygeplejepersonale/ad hoc vejledere omkring den direkte patientpleje. I denne sammenhæng vil vejledning og evaluering naturligt foregå i fællesskab med den sygeplejerske, der deltager i plejen sammen med den studerende. Der vil i fællesskab med de kliniske vejledere være mulighed for at deltage i aftenvagter og/eller weekend vagter, hvis den studerende ønsker dette. Det vil være mulighed for at følge patienter til behandlinger i Hudklinikken samt til undersøgelse på øvrige sygehuse i Århus. Som studiemetode indgår bl.a. Model for kliniske færdigheder, patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og deltagelse i seminar med medstuderende. Studiebogen medbringes og anvendes af den studerende og det forventes, at den bringes i spil i samråd med klinisk vejleder. Dagligt gives før-, under- og eftervejledning. Der tilstræbes daglig opsamling på dagen og planlægning af næste dags aktiviteter. Er der specielle problemstillinger, vil det altid være muligt at tale med en klinisk vejleder eller den udannelsesansvarlige sygeplejerske. Den kliniske undervisningstid er 30 timer pr. uge. I afsnittet arbejdes der i 8 timers vagter og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at den studerende er i klinikken 32 timer pr. uge. Som kompensation for de ekstra timer gives en fridag hver 4. uge. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anni Buhl Worm, støtter op om og sikrer de studerendes uddannelsesforløb i afsnittet/afdelingen i samråd og med klinisk vejleder, ledere og sygeplejerskeuddannelsen. Hun arbejder på at udvikle forløbene så de studerende får mulighed for den bedste læring i afdelingen. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske deltager ved modtagelsen i afdelingen og ved samtaler løbende i perioden, såfremt der er behov herfor. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 9

8 Læringsmiljø /Studiemiljø Afsnit S1 har i gruppen af plejepersonale mange ressourcer. Flere har været i afsnittet gennem lang tid og besidder stor viden indenfor den dermatologiske sygepleje. Plejepersonalet videregiver gerne deres erfaring. Ligeså sker der ofte vidensudveksling mellem de forskellige faggrupper, der er repræsenteret i afsnittet. Der eksisterer i afsnit S1 et praksisfællesskab, hvor alle i fællesskab løser forskellige opgaver. Vi vil opfordre de studerende til at deltage i praksisfællesskabet, fordi der også i dette fællesskab ligger mange muligheder for at tilegne sig viden, færdigheder og rutiner. Det er ønskeligt, at den studerende oplever sig selv som en del af sygeplejegruppen. Som studerende er der rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål og indgå i drøftelse med sygeplejepersonalet og kliniske vejledere om sygeplejeproblemstillinger og handlinger. Den studerende forventes at bevæge sig fra tæt vejlederstøtte til større selvstændighed. Det vil sige, at det forventes, at den studerende kan varetage hele patientplejen for to til tre patienter ved modulets afslutning. Vi forventer, at den studerende udviser en selvstændighed i plejekrævende og komplekse patientforløb. Det forventes, at den studerende er i stand til at fremlægge sygeplejeproblemer ved sygeplejekonferencer og tværfaglige konferencer. Det forventes, at studerende er åben, ærlig, aktiv og medansvarlig for egen uddannelse og læring. Den sygeplejefaglige udvikling hos den studerende vil naturligt ske fra det observerende til det deltagende og selvstændigt udøvende indenfor den studerendes ansvars- og kompetenceområde. Vejlednings- og evalueringstilbud Der gives ugentlig planlægningssamtaler af ca. en times varighed, hvor den individuelle kliniske studieplan revideres af den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder. Der vil endvidere under denne seance være muligt for, at den studerende kan tage udvalgte emner op til refleksion. Der er i afdeling S fortrykte skemaer til brug for refleksion. Der vil være vejledning i forbindelse med patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er i afsnit S1 to kliniske vejledere, der begge har været ansat i afsnittet gennem mange år. Begge har en klinisk vejlederuddannelse, som er svarende til 1/6 diplomuddannelse. Hanne Knudsen har fungeret som kliniske vejleder gennem 15 år, og Ellen Wittrup i sammenlagt 3 år. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal nedenstående studieaktiviteter gennemføres. Der skal indenfor den første uge af den kliniske undervisningsperiode udarbejdes en individuel klinisk studieplan af den studerende og at denne løbende ajourføres. Der skal i hele perioden udvises studieaktivitet i forhold til de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i denne generelle kliniske studieplan. Studieaktiviteterne skal dokumenteres i Studiebogen. Den studerende skal under den kliniske periode udarbejde et patientforløb, en patientfortælling og et sygdomsforløb jævnfør retningslinier i Studiebogen. Den studerende skal gennemføre et seminar og deltage i medstuderendes seminar. Den studerende skal opgive og inddrage selvvalg pensum, som dokumenteres i Studiebogen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er den eneste specialafdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatoriske placering (dermato- venerologi), afdeling S, hører organisatorisk under (AUH) og er fysisk beliggende på to matrikler, hvor sengeafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital og er den

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Børneafdelingen, Afsnit A1. Modul 12

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Børneafdelingen, Afsnit A1. Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering.. Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører organisatorisk under (AUH) og herunder til Kræft- og Inflammationscenteret. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hud- og kønssygdomme afdeling S hører organisatorisk under (AUH) og er fysisk beliggende på 2 matrikler. Ambulatoriet,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospitalet er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende i Skejby. Afdelingen består af 8 børneafsnit, en børnemodtagelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Hudsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus er en af fem kræftcenterafdelinger i Danmark. Afdelingens optageområde udgør ca.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Reumatologisk Afdeling U er fysisk placeret på, Nørrebrogade. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere