Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet"

Transkript

1 Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har udarbejdet handlingsplaner for ligestilling mellem mænd og kvinder, for etnisk ligestilling og for det rummelige arbejdsmarked. Handlingsplanen for ligestilling mellem mænd og kvinder er vedtaget i 2000 og dækker perioden Handlingsplanen for etnisk ligestilling er vedtaget i 2001 og dækker perioden Planen for det rummelige arbejdsmarked er ligeledes vedtaget i 2001 og dækker perioden Det overordnede ansvar for arbejdet på ligestillingsområdet Ministeriets samarbejdsudvalg har det overordnede ansvar for iværksættelse og gennemførelse af initiativer inden for ligestillingsområdet. Der er under samarbejdsudvalget nedsat et ligestillingsudvalg, der har ansvar for udarbejdelse af oplæg til handlingsplaner og iværksættelse af konkrete initiativer. Implementeringen foretages af Personalekontoret. For så vidt angår ligestillingen mellem mænd og kvinder varetages opgaven af ministeriets ligestillingskonsulent, der samtidig er souschef i Personalekontoret Handlingsplanen for ligestilling mellem mænd og kvinder Handlingsplanen for ligestilling mellem mænd og kvinder har fokus på følgende områder: Mainstreaming: Kønsaspektet skal indgå som et integreret element i alle personalepolitiske områder, eksempelvis familiepolitikken, seniorpolitikken, karrieresystemet mv. Rekruttering: Ministeriet skal i rekrutteringen af nye medarbejdere tilstræbe en ligelig kønsfordeling under hensyntagen til rekrutteringsgrundlaget i de enkelte personalegrupper. Der må ikke blive tale om positiv særbehandling. Fastholdelse: Ministeriet skal nøje følge udviklingen i frafaldet af medarbejdere med henblik på at vurdere, om der er behov for særlige indsatser for fastholdelse af kvinderne. Der skal arbejdes på at tilpasse arbejdsvilkårene i ministeriet, således at det bliver muligt at kombinere arbejdsliv og familieliv, uden at dette får negative konsekvenser for medarbejdernes karrieremuligheder. Udnævnelse af kvinder til chefsposter: Der er fastsat måltal for andelen af kvinder blandt nyudnævnte chefer. Der skal arbejdes aktivt på at bringe kvinder i position til chefsposter.

2 Lige løn for lige arbejde: Ministeriet vil løbende følge lønudviklingen for henholdsvis mænd og kvinder med henblik på identifikation af eventuelle uforklarlige lønforskelle mellem de to køn. Initiativer indenfor de seneste år Der er i de seneste år iværksat en række initiativer, der skal gøre det lettere for medarbejderne at kombinere arbejdsliv og familieliv i udenrigstjenesten. En karriere i udenrigstjenesten indebærer forflyttelser mellem Danmark og repræsentationer i udlandet. Ansættelsen påvirker derfor ikke blot medarbejderen, men også dennes eventuelle ægtefælle, børn og øvrige familie. Det er erfaringen, at ikke mindst de kvindelige ansatte kan have vanskeligt ved at kombinere karrieren i udenrigstjenesten med et familieliv. Blandt initiativerne på dette område kan nævnes: Indførelse af flekstid Mulighed for at arbejde hjemme, når opgaverne tillader det. Foranstaltninger, der skal gøre det lettere for ægtefællerne af bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på trods af gentagne forflyttelser. Forberedelse af familierne på livet under en udstationering og mulighed for individuel rådgivning om livet ude og hjemkomsten til Danmark. Det fremtidige ligestillingsarbejde Der vil i løbet af 2004 blive udarbejdet en ny handlingsplan for ligestilling mellem mænd og kvinder. Der forventes indtil da arbejdet på initiativer inden for følgende områder: Større vægt på sociale og personlige kompetencer Der skal fremover lægges større vægt på medarbejdernes sociale og personlige færdigheder. Dette vil få betydning ved både rekruttering af medarbejdere og ledere, ved vurderingen af medarbejderne, ved fordelingen af individuelle løntillæg og i kompetenceudviklingen. Nyt Lønsystem Det nye Lønsystem vil for alvor gøre sit indtog i Udenrigsministeriet i 2004, hvor der i stigende grad skal forhandles individuelle løntillæg lokalt mellem de enkelte kontorchefer og tillidsrepræsentanterne. Indførelsen af Nyt Lønsystem må ikke føre til kønsmæssig eller anden uforklarlig skævvridning af lønnen. Personalekontoret vil derfor sammen med tillidsrepræsentanterne følge lønudviklingen for hhv. kvindelige og mandlige medarbejdere i de forskellige personalegrupper. 2

3 Rekruttering af nye medarbejdere I de seneste ansættelsesrunder til stillinger som fuldmægtig har der været færre kvinder blandt dem, der fik tilbudt ansættelse, end kvindernes forholdsmæssige andel af ansøgerkredsen tilsagde. Ministeriet vil inden der igen tages fat på rekruttering af medarbejdere til denne personalegruppe forsøge at kortlægge baggrunden herfor. Sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv Der vil her blive arbejdet videre med forberedelsen af familierne på livet ude og i stigende grad også på tilbagekomsten til Danmark, herunder ægtefællernes tilbagevenden til det danske arbejdsmarked. Evaluering af ligestillingsarbejdet Arbejdet for ligestilling mellem mænd og kvinder evalueres en gang årligt af ministeriets samarbejdsudvalg, der på grundlag af en redegørelse fra ministeriets ledelse, vil kunne anmode Ligestillingsudvalget om at udarbejde aktivitetsplaner til opfølgning på den overordnede handlingsplan eller om at foretage undersøgelser og iværksætte enkeltprojekter. Som bilag 1 vedlægges oversigter over kønsfordelingen i Udenrigsministeriets medarbejderstab og i gruppen af chefer Handlingsplanen for etnisk ligestilling Handlingsplanen for etnisk ligestilling har fokus på en række tiltag, der kan bidrage til øge rekrutteringsgrundlaget i forhold til etniske minoriteter og til at fastholde etniske minoriteter efter ansættelsen. Tiltagene i forhold rekruttering omfatter bl.a. målrettet informationsformidling og profilering af ministeriet som potentiel arbejdsplads for etniske minoriteter. I forhold til fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk beskriver handlingsplanen forskellige tiltag, der kan støtte etniske medarbejdere i deres karriereudvikling som f. eks intensiv danskundervisning, efteruddannelse og udpegelse af en særlig kontaktperson i Personalekontoret. Initiativer i 2003 Grundet Udenrigsministeriets generelle ansættelsesstop vil ministeriet i 2003 fokusere på to indsatsområder: jobtræning og ansættelse af studenter. Der vil blive gjort en særlig indsats for at tiltrække egnede etniske kandidater til jobtræningsforløb i ministeriet og iværksat et samarbejde med arbejdsformidlingen om de konkrete forløb. Til trods for ansættelsesstoppet er der mulighed for ansættelse af studenter i begrænset omfang. 3

4 Ministeriet vil via information til studerende og etniske minoritetsorganisationer søge at tiltrække et større antal studerende med anden etnisk baggrund end dansk. Det fremtidige arbejde Arbejdet med etnisk ligestilling vil blive evalueret i 2004, og der vil blive udarbejdet en ny handlingsplan for etnisk ligestilling, der tager højde for de erfaringer, der er indsamlet på grundlag af den gældende handlingsplan Handlingsplan for det rummelige arbejdsmarked Handlingsplanen for det rummelige arbejdsmarked har fokus på: - fastholdelse af medarbejdere, der mister dele af deres erhvervsevne - rekruttering af nye medarbejdere med nedsat arbejdsevne til fleksjob Initiativer i de seneste år Ministeriet har vedtaget en sygefraværspolitik og en alkoholpolitik, der skal sikre, at medarbejdere, der har problemer med helbredet eller med misbrug af alkohol hjælpes og derigennem får en chance for at bevare tilknytningen til ministeriet. En række medarbejdere er i de seneste år overgået til fleksjob i ministeriet. Ministeriet har etableret et tæt samarbejde med en række patientorganisationer om etablering af fleksjob i ministeriet. Samarbejdet har gjort det muligt at oprette og besætte en række relevante fleksjob i ministeriet og at tilbyde de nye medarbejdere udfordrende arbejde tilpasset deres arbejdsevne. Det fremtidige arbejde Det nuværende samarbejde med patientforeningerne vil blive fortsat og videreudviklet. 2. Udenrigsministeriets eksterne ligestillingsarbejde 2.1. Danmarks udviklingssamarbejde Udenrigsministeriet har i det danske udviklingssamarbejde i adskillige år beskæftiget sig med kvinders situation og deres rolle i udviklingsprocessen både bilateralt og multilateralt. I 1987 lancerede Danida første del af handlingsplanen for udviklingsbistand til kvinder, der som hovedprincip fastslog, at kvinder på lige fod med mænd skulle integreres som aktive deltagere i udviklingsprojekter. Dermed var princippet om integrering af køn i 4

5 udviklingsarbejdet blevet introduceret og har siden indgået i den danske udviklingsbistand senest i den overordnede strategi for dansk udviklingsbistand Partnerskab 2000 og i prioriteringen af gennemførelsen af denne i En verden til forskel fra Women in Development fra 1993 udgjorde det første strategipapir på området. Heri fokuseredes dels på mainstreaming, dels på egentlige kvindeprojekter. I lyset af den internationale udvikling på kvinde- og ligestillingsområdet samt udviklingen i de internationalt accepterede principper for bistandssamarbejdet har Udenrigsministeriet igangsat udarbejdelsen af en ny strategi for ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategien udarbejdes på baggrund af en bred erfaringsopsamling fra det danske og internationale ligestillingsarbejde. Den danske ressourcebase på området er blevet inddraget i processens forskellige faser. Den nye ligestillingsstrategi udgør Udenrigsministeriets bidrag til Regeringens Mainstreamingprojekt og forventes færdiggjort i Strategien tager afsæt i det internationale henholdsvis det nationale politiske og juridiske rammeværk for ligestillingsarbejdet. Målsætningen er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder gennem mainstreaming og særlige strategiske indsatser i den danske bi- og multilaterale bistand. På ovenstående baggrund indgår mainstreaming på alle niveauer i den danske udviklingsbistand, herunder i mål- og resultatstyringen. Kønsaspektet indgår ligeledes i den vurdering af de enkelte indsatser, som foretages af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. Bilateralt varetages forpligtelsen i forhold til programmer, projekter og den løbende politiske dialog i de danske programsamarbejdslande af de danske ambassader med bistand fra Udenrigsministeriets bistandsfaglige tjeneste. Multilateralt varetages forpligtelsen af de relevante kontorer i Udenrigsministeriet samt de multilaterale repræsentationer. Multilateralt arbejder Danmark på det politisk/normative niveau i FN med at bidrage til at styrke kvinders stilling gennem FN s generalforsamling, under de særlige samlinger af generalforsamlingen og i ECOSOC med tilhørende funktionelle kommissioner, især Menneskerettighedskommissionen og Kvindekommissionen samt i opfølgningen på de internationale FN-konferencer. I disse fora arbejder Danmark aktivt for at fremme kønsaspektet og opnå stærke fælles målsætninger for det internationale samfunds arbejde med kønsspørgsmål og ligestilling. Danmark er medlem af Kvindekommissionen frem til dennes 49. samling i foråret Hele FN-systemet har ligesom Verdensbanken og de regionale udviklingsbanker indarbejdet kønsaspektet i politikformulering og strategiudvikling. Fra dansk side arbejdes der på at fastholde og styrke mainstreaming i organisationerne både strategisk og i forhold til konkrete programmer og projekter samt på at sikre systematisk monitorering og 5

6 opfølgning. Det gøres via bestyrelsesarbejde, dialog under årsmøder og bilaterale konsultationer samt via ambassaderne på landeniveau. Endelig yder Danmark bidrag til strategiske multilaterale indsatser på ligestillingsområdet samt støtte til internationale NGOer Samarbejdspartnere Udenrigsministeriet samarbejder tæt med danske NGOer om kønsspørgsmål. Særligt de danske kvindeorganisationer er vigtige medspillere. Herudover findes der efterhånden en ganske stor ressourcebase i form af konsulentfirmaer og danske forskere. Disse benyttes i forbindelse med blandt andet forundersøgelsesmissioner, reviews og evalueringer. I udviklingslandene samarbejdes der med en lang række aktører, herunder regeringer, civilsamfundet, den private sektor, medierne og forskningsverdenen. Endelig samarbejdes der med forskellige multilaterale organisationer om politik og metodeudvikling, herunder blandt andet FN-organisationerne, EU, Verdensbanken, det nordiske samarbejde og OECDs udviklingskomités kønsnetværk Opbygning af kompetence Det nye kompetencecenter tilknyttet Udenrigsministeriet udbyder en lang række kurser, der inkluderer kønsaspekter og ligestilling, når det er relevant. Som led i den nye ligestillingsstrategi for dansk udviklingsbistand forventes derudover etableret et ligestillingsnetværk med henblik på at styrke videndeling, kompetenceudvikling og erfaringsopsamling. 3. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheders bidrag Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder er en forholdsvis ny institution, oprettet pr. 1. januar Som følge af sammenlægning og omstrukturering er der endnu ikke formuleret en personalepolitik for Centret. Institut for Menneskerettigheder har ansvaret for ligebehandlingsopgaverne i medfør af ligebehandlingsloven, og i den forbindelse er der fokus på ligestilling og mangfoldighedsledelse internt, og det forventes at blive udtrykt i en kommende personalepolitik. 6

7 Bilag 1: Den kønsmæssige fordeling i de enkelte personalegrupper 1. Den kønsmæssige fordeling af medarbejdere i Udenrigsministeriet (bortset fra lokalt ansatte) K M K% K M K% K M K% K M K% Chefgruppen: lr , , , ,9 Bistandskonsulenter , , , ,6 Alm. Tjeneste (fuldmægtige) , , , ,9 Specialmedarbejdere - AC/journalister , , , ,2 Sagsbehandlere (kontorfunktionærer) , , , ,5 Korrespondenter , , , ,3 (kontorfunktionærer) , , , ,1 Arkivmedarbejdere (kontorfunktionærer) , , , ,6 Eksportstipendiater o u ato s , , , ,3 informatikmedarbejdere , , , ,4 Betjente , , , ,3 I alt , , , ,5 2. Kønsfordeling blandt ledere og mellemledere i Udenrigsministeriet M K K% M K K% M K K% M K K% Topchefer Lr , , , ,0 Chefer Lr , , , ,3 Mellemledere Lr (konsulenter) , , , ,0 7

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalefunktionen 4. marts 2003. Personalepolitisk beretning 2002

Personalefunktionen 4. marts 2003. Personalepolitisk beretning 2002 Personalefunktionen 4. marts 2003 Personalepolitisk beretning 2002 Indledning I 2002 introducerede vi en ny personalepolitik. En politik, der er baseret på værdierne: arbejdsglæde, engagement, fornyelse,

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 25/2 11 om perspektiv- og handlingsplan 2011. (Redegørelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere