Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden"

Transkript

1 Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014

2 KOLOFON Af Social-, Børne- og Integrationsministeriet I samarbejde med Undervisningsministeriet Januar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K T:

3 INDHOLD 1. Indledning Skolens pligt til at orientere om barnets forhold Hvilke oplysninger kan skolen videregive i en orientering? Almindelige oplysninger Fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren må ikke videregives Hvor langt rækker orienteringsretten? Skolens måde at give en orientering på Skolens adgang til at nægte at give konkrete oplysninger ved en orientering Fratagelse af retten til orientering

4 1. INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet som en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Pjecen beskriver dermed ikke en forælders rettigheder i relation til skolen, når forælderen har den fulde forældremyndighed eller har del i forældremyndigheden over barnet. 2. SKOLENS PLIGT TIL AT ORIENTERE OM BARNETS FORHOLD En skole har pligt til at give en orientering om barnets forhold, hvis en forælder, som ikke har del i forældremyndigheden, anmoder herom. Forælderen har også ret til at få udleveret eventuelle dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skolen. Dette fremgår af 23 i forældreansvarsloven. Skolen har kun pligt til at videregive oplysninger om barnet, hvis der foreligger en konkret og individuel anmodning om orientering fra den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Skolen har således ikke pligt til at give løbende orientering om barnets forhold, og forælderen har ikke krav på, at en stående anmodning om generelt at blive orienteret imødekommes. Det er uden betydning, om forælderen har ret til samvær med barnet. Hvis der er tvivl om slægtskabet, påhviler det den pågældende forælder at fremlægge dokumentation herfor, f.eks. i form af en fødselsattest eller en udskrift fra CPR. Skolen kan nægte at give oplysninger m.v., hvis det må antages at være til skade for barnet. En afgørelse herom kan påklages til statsforvaltningen. Dette er beskrevet nærmere i punkt 4. I særlige tilfælde kan skolen (eller forældremyndighedsindehaveren) anmode statsforvaltningen om at fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter. En afgørelse herom kan påklages til statsforvaltningen. Dette er beskrevet nærmere i punkt 5. Forældreansvarslovens bestemmelse om orienteringsretten indeholder ikke en konkret beskrivelse af, hvilke skoler der er omfattet. Bestemmelsen omfatter dog under alle omstændigheder folkeskoler og private skoler, der giver undervisning på folkeskoleniveau. Hvis der er en SFO på skolen, er denne også omfattet af bestemmelsen. 4 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

5 3. HVILKE OPLYSNINGER KAN SKOLEN VIDEREGIVE I EN ORIENTERING? 3.1. Almindelige oplysninger De oplysninger, som kan videregives i en orientering om barnets forhold, er de samme oplysninger, som en forældremyndighedsindehaver kan få fra skolen. Dette kan f.eks. være oplysninger fra skolen om barnets standpunkt, faglige udvikling, trivsel m.v. Afgrænsningen af adgangen til at få oplysninger om barnet er den samme for begge forældre. Hvis forældremyndighedsindehaveren som følge af tavshedspligtsregler er afskåret fra at få oplysninger om barnet, vil den anden forælder heller ikke kunne få disse oplysninger. Skolen kan helt eller delvist nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet. Dette er beskrevet nærmere i punkt Fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren må ikke videregives Skolen skal være særligt opmærksom på, at der ikke må videregives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold til den forælder, der ikke har forældremyndigheden. Dette kan f.eks. være oplysninger om forældremyndighedsindehaverens fysiske eller psykiske helbredstilstand eller oplysning om forældremyndighedsindehaverens og dermed også barnets beskyttede adresse Hvor langt rækker orienteringsretten? Retten til orientering giver ikke den pågældende forælder adgang til at have en aktiv kontakt med skolen, f.eks. til at deltage i forældremøder og lignende. Orienteringsretten giver heller ikke forælderen ret til at fremsætte anmodninger eller krav til skolen, f.eks. et krav om, at barnet får specialundervisning. Orienteringsretten medfører ikke partsstatus for den pågældende forælder og medfører heller ikke adgang til at repræsentere barnet, f.eks. ved at være medlem af skole- eller forældrebestyrelser. Den pågældende forælder får heller ikke ret til at besøge barnet på skolen, da dette er reguleret af aftaler eller afgørelser om samvær. Endelig kan der ikke 5

6 under henvisning til orienteringsretten opnås adgang til et eventuelt skoleintrasystem Skolens måde at give en orientering på Den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til at få kopi af f.eks. barnets karakterudskrifter, elevplaner, sprogvurderinger eller andre skriftlige dokumenter vedrørende barnet. Det bemærkes, at retten til at få udleveret dokumenter fra skolen alene er en ret til at få udleveret eksisterende dokumenter. Bestemmelsen medfører ikke, at den pågældende forælder har krav på at modtage en særlig redegørelse eller lignende om barnets forhold i øvrigt. Det er herudover op til skolen at beslutte, på hvilken måde orienteringen om barnets forhold skal foregå. Orientering kan således ske ved mundtlige oplysninger eller ved skriftlig orientering, f.eks. ved uddrag af forskellige dokumenter om barnet, hvis skolen vurderer, at en skriftlig orientering er mest hensigtsmæssig. Bestemmelsen medfører således et krav på efter anmodning af få orientering om barnets forhold fra skolen, men ikke et krav på at modtage en skriftlig orientering. Orienteringsretten giver således ikke ret til aktindsigt, og den pågældende forælder har derfor ikke krav på at få udleveret kopier af sagsakter vedrørende barnet i videre omfang end efter de almindelige regler om aktindsigt i offentlighedsloven. Undtaget herfra er dog dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og institutioner, da den forælder, der ikke har forældremyndigheden, som nævnt har ret til at få udleveret sådanne dokumenter. 4. SKOLENS ADGANG TIL AT NÆGTE AT GIVE KONKRETE OPLYSNINGER VED EN ORIENTERING Skolen kan helt eller delvist nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis en videregivelse af oplysningerne vil medføre en uforholdsmæssig belastning af forholdet mellem barnet og den pågældende forælder. Vurderingen heraf vil bero på en konkret skønsmæssig vurdering, som skolen må foretage. Et eksempel herpå kan være, at skolen videregiver en oplysning om, at barnet ikke trives, men at oplysninger om baggrunden herfor ikke videregives, fordi skolen vurderer, at dette vil være til skade for barnet. 6 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

7 Hvis skolen vil træffe en afgørelse om at nægte udlevering af konkrete oplysninger om barnet, skal skolen følge de almindelige sagsbehandlingsregler herom. Læs mere herom i vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl, som findes på: En skole bør eksempelvis udarbejde et notat, hvis en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, mundtligt anmoder om en orientering om barnet. Der bør ligeledes udarbejdes et notat, hvis skolen giver en mundtlig besvarelse til forælderen. Hvis skolen træffer afgørelse om at undtage visse oplysninger i et dokument om barnets forhold, skal forvaltningslovens regler om begrundelse og klagevejledning følges. Skolen skal være opmærksom på, at det kun er konkrete oplysninger, skolen kan nægte at give ved en orientering. Hvis skolen (eller forældremyndighedsindehaveren) ønsker generel begrænsning i retten til orientering, må der ansøges herom hos statsforvaltningen (se mere herom under punkt 5). Hvis skolen træffer afgørelse om at nægte at give konkrete oplysninger, kan den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, klage over afgørelsen til statsforvaltningen. Forældremyndighedsindehaveren kan ikke klage over skolens afgørelse. Alle afgørelser om at nægte at give konkrete oplysninger ved en orientering kan påklages, uanset på hvilket niveau i skolen afgørelsen er truffet. Det er således op til skolen at beslutte, hvilke personer der kan træffe afgørelser herom. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, kan dog efter anmodning optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen har principiel eller generel betydning. En anmodning om, at Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, optager en sag til behandling, kan indgives af den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, samt skolen eller statsforvaltningen. 5. FRATAGELSE AF RETTEN TIL ORIENTERING Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde fratage den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter. Skolen (eller forældremyndighedsindehaveren) kan således ansøge statsforvaltningen herom. 7

8 Særlige tilfælde kan f.eks. foreligge, hvis den pågældende forælder benytter adgangen til at få orientering i et sådant omfang, at det må anses for en urimelig belastning for skolen. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis den pågældende forælder gentagne gange måske næsten dagligt retter henvendelse til skolen om mindre spørgsmål vedrørende barnet. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Skolen har således også mulighed for at påklage afgørelsen, hvis statsforvaltningen f.eks. afslår at fratage forælderen adgangen retten til orientering. 8 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

9 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Tlf

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere